รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน -1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทรเทศ
 
1. นางภูษณิศา  สุนนทราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีโต้ 1. เด็กหญิงไอริสา  พิมทำมา
 
1. นายเอกชัย  ภูผลพัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงชลดา   รจนากิจ
 
1. นางเฉลยศรี   ชุ่มชูใจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงพิยดา   อึ้งเจริญยิ่ง
 
1. นายธนกฤต   มะธุเสน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมเย็น
 
1. นางอระไทย  มานิล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ทองเหลืองพล
 
1. นางสาววจิรา  สุวรรณะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  จิตสาคร
 
1. นางสาวปรียานุช  อนุนิวัฒน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   สุขชา
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ซ้ายสนิทธรรม
 
1. นางวิไลลักษณ์  กล้าหาญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงสุชาวดี  วรรณโค
 
1. นายศุภกิจ  แวงวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงกุลปริยา   ทวีสินธุ์
 
1. นางสาวปาหนัน   ปะถานะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โสพันธ์
2. เด็กหญิงมัณฑารีย์  เทียมตรี
 
1. นางสาวปรียานุช  อนุนิวัฒน์
2. นางมณีวรรณ์  มิตราช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   ชัยบุญเรือง
2. เด็กหญิงดารินทร์   ยิ่งยอด
 
1. นางจุฑารัตน์   ทิพศรีราช
2. นางพิกุล   ไตรโพธิ์ท่อ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงชลธิชา   คำหงษา
2. เด็กหญิงชลลดา   นิยมเดชา
 
1. นางฐิตารีย์    กิตติธราสัณห์
2. นางกิตติพร  ชาวพงษ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภา   หงษา
2. เด็กหญิงอลิชา   บัวสิทธิ์
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์   เกตุศรี
2. นางวีรินทร์   ชูทรัพย์ทวีกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์ขอนแก่น
 
1. นายณัฐวุฒิ  จิตราพิเนตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ประเสริฐคงแก้ว
 
1. นายปฏิภาณ  หงษ์ษา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายการิน   ไกรจันทร์
 
1. นางณัฐรินีย์  นนทคำจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกรองวลี  คำแหงพล
2. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ปาปะเกา
3. เด็กหญิงภัทรภร  ชินราษฎร์
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  จันปัสสา
2. นายปฏิภาณ  หงษ์ษา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงวันนิษา   ปักสังคะเนย์
2. นางสาวอรัญญา   ศรีมาศ
3. เด็กหญิงอุมากร   ปากิระคะ
 
1. นางณัฏฐพัชร์   ดีพรม
2. นางฐิฏิบุญ   อาชะนะชัย
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แพงพงมา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ทิ้งแสน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  น้อยบุดดี
 
1. นางกิตติยา  อินทรศิลา
2. นางสวาท  ศรีจันทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. นายทวีศักดิ์  คำแพงแก้ว
2. เด็กหญิงพีรดา   กองศิริ
3. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ปัจจัยโคนัง
 
1. นายสัญญา  วันดี
2. นางอัจฉรา  วันดี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัฐฐา  ชมมาก
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  อุปนันท์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ประพาศพงษ์
2. นางเนตรดาว  อุ่นพิกุล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายชัชชล   พลวิเศษ
2. เด็กชายพิริยะ  หมายมั่น
 
1. นายพันธิ์ศักดิ์   อุปเทห์
2. นางสิรินาถ   วงค์สามารถ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ผาใต้
 
1. นายนพราช  โนราช
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงสุชัญญาพร   มะโนชาติ
 
1. นายรัษมี   มะโนชาติ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กชายมงคลไชย   จันทะคาม
 
1. นายมารุต   ภาษี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์แสงดา
2. เด็กชายทักษดนย์  โพธิ์แสงดา
 
1. นางสาวนิภาดา  ศรีภา
2. นางสาวสุกัญญา  ปลายขอก
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายพงศกร   ผึ่งบรรหาร
2. เด็กหญิงสุนิสา   จันกอ
 
1. นายพันธิ์ศักดิ์   อุปเทห์
2. นางสิรินาถ   วงค์สามารถ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงรวิภา   ใหญ่นอก
 
1. นางยุวลักษณ์    ใหญ่นอก
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   สุวรรณโคตร
 
1. นางอัจฉรา  วันดี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 1. เด็กชายกันต์  ปะเสทะกัง
 
1. นายชูเกียรติ  ปะเสทะกัง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  พลต้าง
 
1. นางสมนึก  ทองจำปา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายณัฐพล  คำลือไชย
 
1. นายสมคิด  บานเย็น
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงนภสร  พันธุ์โยศรี
2. เด็กหญิงพันธิตรา   เอ้ตุโพธิ์
3. เด็กชายเทิดเกียรติ   ชาวด่าน
 
1. นางสุนิกุล   พลกุล
2. นางสุจิตรา   ชาวด่าน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. นางสาวกานติมา    ปนามสา
2. เด็กหญิงนิภาพร   ไตรโพธิ์ท่อน
3. เด็กชายโกสินทร์   อินสอน
 
1. นางอารีวงค์   เดาขุนทด
2. นายคงศักดิ์   ปักกาเวสา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายปรีชา  ปะวะทัง
2. เด็กชายวิชญากร  ศรีวงษา
 
1. นายเฉลิมพงษ์  มาฤทธิ์
2. นายโกศล  ปาปะเถ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายจักรพรรดิ  อันทะหวา
2. เด็กชายภูวนาท  โครตบรรเทา
 
1. นายเฉลิมพงษ์  มาฤทธิ์
2. นายโกศล  ปาปะเถ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1. เด็กชายกิจษฎากร  บรรณศรี
2. เด็กชายพีระพัทร  บุตะโชต
 
1. นายยอดเยี่ยม  มะลาศรี
2. นางสุวณี  สุวรรณพันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงนัฐฒิกาล  เศษถัง
2. เด็กหญิงปาริชาติ   ลือโสภา
 
1. นายสมเดช  ธูปขุนทด
2. นางทุติยา  ธูปขุนทด
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายจักรภัทร   แพนแก้ว
2. เด็กชายศักรินทร์  สุพรรณรัง
 
1. นายสมเดช  ธูปขุนทด
2. นางทุติยา  ธูปขุนทด
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  หนอสีหา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สุคุณา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  บรรเทา
 
1. นางสาวมณฑิรา  อาจมูลลา
2. นางสาวรุจิรา  ปะวันตา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงขวัญชนก   สุวรรคำ
2. เด็กหญิงมนตรา   สัตโส
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา   ลาอ่อน
 
1. นางดุษฎี   วัฒนราช
2. นายมารุต   ภาษี
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  ดงเทียมสี
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  แคนเตรียม
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปั้นงาม
 
1. นางสาวปริศนา  หงส์จุมพล
2. นางสาวอุลัยภรณ์  ประสีระเก
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงกระเรียน
2. เด็กชายชานน   อันวิเศษ
3. เด็กชายนครินทร์  จินโจ
 
1. นายประหยัด  โมกศรี
2. นางพรทิพย์  โมกศรี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อัปมะโน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  มั่นวาจา
3. เด็กหญิงจันทกานติ์  สุโพธิ์ชัย
 
1. นางสาวมนัสนันท์  วังหนองเสียว
2. นางสาวปิยธิดา  สิงห์สีโว
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เชาระกำ
2. เด็กหญิงนิตยา  พรมมา
3. เด็กหญิงเจติยา  เวียงบาล
 
1. นางสาวนิตยา  ปัตตายะโส
2. นายอัฒพงษ์   เทียงภักดิ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กชายกัมพล  ครยก
2. เด็กชายวรากร  หอมดวง
 
1. นางสาวทรรศน์วรรณ  พันธ์วงศ์
2. นางสมสมัย  จันทร์แทน
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กชายปรมินทร์  กะตะศิลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชินวงษ์
 
1. นายธนายุต  ปินะถา
2. นางอรศิริ  เสาไธสง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นะทะศิริ
2. เด็กหญิงจิรภัทร  สีหาบุตรโต
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ผลสง่า
4. เด็กหญิงอะระสา  เส็นหละ
5. เด็กชายเอกทันตะ  ปินะกาโน
 
1. นางสุกัญญา  ปัตตาเนย์
2. นางพิสมัย  ขันแก้ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงปายรวี  มะโรงมืด
2. เด็กหญิงปาริชาติ  พรหมศิริ
3. เด็กหญิงลักขณา  อินเป้ง
4. เด็กหญิงวรัทยา  มะโรงมืด
5. เด็กหญิงสุดาพร  พวงจำปา
 
1. นางจันทร์ศรี  จำละคร
2. นางสุลักษณ์  ตาลวงค์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. นางสาวจิราภรณ์  พันธวงค์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  จากวาปี
3. นางสาวธัญญาพร  จันทร์ปัญญา
4. นางสาวเบญจพร  ชัยสูงเนิน
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ภูสังข์
 
1. นางยุวพิน  มะลิมาศ
2. นางสาวชลลดา  ไพราม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริแฝง
2. เด็กหญิงปริญญาพร  ประนัดทา
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ภูมิบูรณ์
4. เด็กหญิงวิไลพร  มะลาศรี
5. เด็กหญิงแพรเพชร  จันทิมาศ
 
1. นางมริยา  ศรีสังข์
2. นางศิริกัญญา  พลเยี่ยม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงนาตาลี  ชาไชย
2. เด็กหญิงปาริตา  ศรีสมศักดิ์
3. เด็กหญิงฟาริดา  สงศิริ
4. เด็กหญิงลภัสรดา  ภูมิศักดิ์
5. เด็กหญิงสิริยากร  เรืองวิเศษ
 
1. นายภานุวัฒน์  ศรีพัฒนอินทร์
2. นางสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวกัลยณัฐ  ชาลาด
2. เด็กชายชนพัฒน์  กีฬา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ศาลางาม
4. นายสุวิทย์  ย่างแท่น
5. เด็กหญิงสโรชา  โสดาปัดชา
 
1. นางนิตยา  มงคลนำ
2. นางจงกล  ต่อโชติ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โพทะนัน
2. เด็กหญิงชนัญญา  จุปะมัดถา
3. เด็กชายชยากร  ปัดติลาพัง
4. เด็กชายชโยทิต  โกสาเสนา
5. เด็กชายศิวกร  บุญแผน
 
1. นายจักรกฤษ  นาชัยเพิ่ม
2. นายธนวัฒน์  พรมโชติ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายปรีชา   ยาสุขศรี
2. นายพลวัต   สังสีแก้ว
3. นายภูรินทร์   ยาสุขศรี
4. เด็กชายรัฐศาสตร์   รังสี
5. เด็กหญิงสุพรรณิการณ์   หงส์หาร
 
1. นายอัษฎากร   เกตมาลา
2. นางสาวชไมพร  อรัญพูล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายกฤษณกันท์  ละภักดี
2. เด็กหญิงกัลยารินทร์  รอบรัมย์
3. เด็กหญิงคมคาย  ยำบันกึ
4. เด็กหญิงจิราพร  ขันโท
5. เด็กหญิงณัชพร  เขมะโร
6. เด็กชายธาวิน  ช่างเกวียน
7. เด็กชายธีระพงษ์  พันธุ์อุทัย
8. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สิงบุดดี
9. เด็กชายปุณยวัจน์  แสนเสนา
10. เด็กชายพงศกร  จตุวงศษา
11. เด็กหญิงพิมลภัทร์  บุรีรัตน์
12. เด็กชายพิริยพล  ปานเพชร
13. เด็กหญิงภัทธิรา  เขมะรัง
14. เด็กชายภิเศกพงศ์  เขมะโร
15. เด็กหญิงมลธิชา  นะราช
16. เด็กชายรัชชานนท์  สอนวงษ์แก้ว
17. เด็กหญิงศุลีพร  ทับสงเคราะห์
18. เด็กหญิงสาริกา  ลงกลาง
19. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงค์ตาผา
20. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยมงคล
 
1. นางธัญทิพย์  อัครเอกนิธิภัทร์
2. นางกิตติวรรณ  เชาระกำ
3. นางดวงสมร  รัดจันทอง
4. นางสาวอภิรัชพร  ทิ้งแสน
5. นางสาวศิริกมลณัฏฐ์  สมบัวคู
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  กุลยะ
 
1. นางพวงทิพย์  เจริญศรี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงกฤตยา  จุมวรรณา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศิริกิจ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กหญิงสาริศา  ปะวันวัย
 
1. นางบังอร  ประโยชริด
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เทเวลา
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ถิรศลาเวทย์
 
1. นางสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายวิศณุเทพ  ชาวกะตา
2. เด็กหญิงสุนิสา  ศิริสำราญ
 
1. นางประเพียร  จันทร์สด
2. นางสาวรุ่งทิวา  นนตะศรี
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นางสาวมัณฑนา  ปัดนาสา
2. นายเขตตะวัน  ปัดนาสา
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วก่อง
2. นางอุไรวรรณ์  เนื่องโนราช
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  เข็มเอี่ยม
2. เด็กหญิงธิญาดา  ธนูสัตย์
3. เด็กหญิงนัชรินทร์  ประมังคะตา
4. เด็กหญิงบุษราคัม  สารีพันธ์
5. เด็กหญิงปาริศา  สุริพล
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไกรยา
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทัพวิชัย
8. เด็กหญิงพิรดา  เจริญยิ่ง
9. เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์ภักดี
10. เด็กหญิงอทิตยา  สุโพธิ์
 
1. นายเรืองเดช  ใหญ่นอก
2. นางชนันชิดา  โคตรุฉิน
3. นางสุภาวดี  ขอร่วมกลาง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วอมร
2. เด็กหญิงนันทิตา  ชื่นจิตร
3. เด็กหญิงน้ำหมอก  มะลิปาละเต
4. เด็กหญิงปณิดา  ชัชวาล
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ดวงจิตต์
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นิยมวัน
7. เด็กหญิงมินตรา  กันทอง
8. เด็กหญิงรินรดา  ชัยเลิศ
9. เด็กหญิงรุุจิราภรณ์  สิงห์คำ
10. เด็กหญิงศราศินี  ผสมทรัพย์
 
1. นางบังอร  สมบัติ
2. นางมยุรี  นะราวัง
3. นางอุบลรัตน์  อรัญชัย
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลีปอพาน
2. เด็กหญิงธนพร  รัตนวงษา
3. เด็กหญิงประวีณา  ดุงชัยภูมิ
4. เด็กหญิงพิมลดา  ชะรารัมย์
5. เด็กหญิงฟ้าใส  แสนดี
6. เด็กหญิงภัทราพร  ทัพวิเศษ
7. เด็กหญิงรุจิรา  โผดนอก
8. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศิริวงศ์ษา
9. เด็กหญิงสุฐิตา  พลไชยขา
10. เด็กหญิงอินทุอร  รักดี
 
1. นายศุภวรรต   ปาปะขี
2. นางสาวอารียา  จันทะมาตย์
3. นายกิตติกร  เพชรกับทอง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติคุณ   ปะการะโต
2. เด็กชายคมชาญ   ปุเรชะตัง
3. เด็กหญิงจิดารัตน์  วิศิษฐ์ศิลป์
4. เด็กหญิงธัญรดา  ปิดตาระโพธิ์
5. เด็กหญิงปริญญา  มีแก้ว
6. เด็กชายพรปวีณ์  กุมชาด
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   งอยไธสงค์
8. เด็กชายรัตนะ   ปุเรชะตัง
9. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ทองผุย
10. เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์แสงดา
 
1. นางสาวปริฉัตร  วงศรี
2. นางมะลิวรรณ   โคตรสุมาตย์
3. นางสาวอนัญญา  หารี
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลีปอพาน
2. เด็กหญิงธนพร  รัตนวงษา
3. เด็กหญิงประวีณา  ดุงชัยภูมิ
4. เด็กหญิงพิมลดา  ชะรารัมย์
5. เด็กหญิงฟ้าใส  แสนดี
6. เด็กหญิงภัทราพร  ทัพวิเศษ
7. เด็กหญิงรุจิรา  โผดนอก
8. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศิริวงศ์ษา
9. เด็กหญิงสุฐิตา  พลไชยขา
10. เด็กหญิงอินทุอร  รักดี
 
1. นางอัญชรินทร์  ลีปอพาน
2. นางสาวธัญพิชชา  เขมะรัง
3. นางสาวนิศารัตน์  พรมชัย
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายกิตติธัช  รอดดำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสงสาระวัด
3. เด็กชายธนากร  รอดดำ
4. เด็กหญิงธัชพรรณ  หงษ์ประสิทธิ์
5. นายปัญญาวุฒิ  อุดคำเที่ยง
6. นายภานุวัฒน์  บุญชาญ
7. เด็กหญิงศิรประภา  เฉลิมรัมย์
8. เด็กชายเอกรักษ์  เอกศิริ
 
1. นายศุทธิกร  สิงห์สุพรรณ
2. นายคงเกียรติ  ไวมงคุณ
3. นายธนกฤต  มะธุเสน
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย 1. เด็กชายกิตตินันท์   โยทราช
2. เด็กชายชินกร  เนตะชาติ
3. เด็กชายธนพร  บุญหล้า
4. เด็กชายธีระพงศ์  สีชนะ
5. เด็กชายปรวิทย์  ธรรมโส
6. เด็กชายพัลลภ  สัตตะโส
7. เด็กชายภูริณัฐ  โยธราช
8. เด็กชายมานพ  บุตะโชติ
9. เด็กชายวีรภัทร  เสาร์วงค์
10. เด็กชายศิริชัช  บุญสิทธิ์
 
1. นายชัช  สีหาบุญมาก
2. นางสาวศิวพร  สาธารณ์
3. นางอนุธิดา  ลิลากุด
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายนราธร  ปทุมแสง
2. เด็กหญิงพรเพชรา  ปะวะเสนะ
3. นางสาวพาทิศ  ปทุมพร
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่ซิ้ม
5. นางสาววรรณภา  ไวมงคุณ
6. นางสาววรรณิษา  ไวมงคุณ
7. เด็กหญิงวริศรา  เสนามาตย์
8. เด็กชายวีระพงษ์  ชาวประมง
9. เด็กหญิงสุภาพร  คังดงเค็ง
10. นายอรรถพล  ม่วงกรุง
 
1. นายศุทธิกร  สิงห์สุพรรณ
2. นางจิรัฏฐ์  พันธ์โยศรี
3. นางสาวณัฏพินันท์   ศรีบุญเรือง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแคน 1. เด็กหญิงมัณฑนา  บุบผามาลัย
2. เด็กชายหัฏฐกร  นามมาลา
 
1. นายสุรเดช  ธูปเศษ
2. นางยุพิน  ศรีสิทธิ์
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. นายวรากร   วงค์จันทร์
2. นายอาณัฐ    อุ่นผาง
 
1. นางธนภัทร   คุณแสง
2. นายพยุง   ปะกำแหง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายนิรันดร์   อันทะปัญญา
 
1. นางสุนิสา  ไชยอาลา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงธีริศรา   มูลทอง
 
1. นางสุนิสา  ไชยอาลา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   ยอดมณี
 
1. นายวรชาติ   ร่มรื่น
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายกรรชัย  สังสีแก้ว
 
1. นายสุมิตร  ลดาวัลย์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1. เด็กหญิงนภพร  กำมหาวงศ์
 
1. นายทวง  พรมโชติ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงวริศรา  บรรณานุวงศ์
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงมีนา   จันทะแสน
 
1. นายประจักษ์   คำภะวา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กหญิงอังคณา  กอบทอง
 
1. นางเปรมกมล  สิงห์คูณ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงนริศรา  พรมไชย
2. เด็กหญิงวนิดา  ทองหล่อ
 
1. นางพรพนา   บรรหารักษ์
2. นางสาวสุปรีดา  หลาบคำ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 1. เด็กหญิงปาลิตา  คุณน้อย
2. เด็กหญิงปุณยนุช   ปาปะไพ
 
1. นางสาวปริศนา   นามศรีคุณ
2. นางสาวกอบกุล  ปะกำแหง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงมลิวรรณ  ชาตาธิคุณ
2. เด็กหญิงเกศรา  เพียรศิริ
 
1. นางฐิตารีย์  ปาปะใน
2. นางสาวพรพันธุ์  ภูถูกหมอก
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายเพิ่มพูน   ปะวะเท
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์   เกตุศรี
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ปักสังคะเนย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรคำ
3. เด็กหญิงปิยมณี  มาลาหอม
 
1. นายธนูศักดิ์  จ้อยนุแสง
2. นางลิดา  จันทะแสง
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทราย 1. เด็กชายกฤษพงษ์   จันทร์มาตร
2. เด็กชายภาราดร  เทวหา
3. เด็กชายมงคล  บุญมา
 
1. นายพนม  แพนไธสง
2. นายศักดา  ทบด้าน
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บุดดีคง
3. เด็กชายสุพล  จันโท
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
2. นายคงศักดิ์  ปักกาเวสา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงกันติชา   ทับหัวหนอง
2. เด็กหญิงชัชฎาภร   ปิดตานะ
3. เด็กหญิงประพิมพรรณ   เนาว์เปี้ย
4. เด็กชายพงศ์พล   จุปะมะนัย
5. เด็กหญิงพลอยสวย   รักษาอินทร์
6. เด็กชายพีรภัทร   สวัสดิ์พันธ์
 
1. นายคมสันต์    นิชชิยสง
2. นายจิระพงษ์    อ่อนประชา
3. นางสาวสุดารัตน์    แม้นศรลา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงกนกกร  วงวิเศษ
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์  อนนท์
3. เด็กหญิงกันญญาพัชร  ด้านเนาลา
4. เด็กชายกันตพงศ์  ปะวะเก
5. เด็กหญิงจิราพา  ประชานิยม
6. เด็กหญิงจิราภา  ประชานิยม
7. เด็กชายชนินทร์  ถนอมผิว
8. เด็กชายชัยณรงค์  หงษาดี
9. เด็กหญิงญาณิศา  โสภณคูณทอง
10. เด็กหญิงญาณิศา  ปริมิพุทธ
11. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นามโยธา
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปินะถา
13. เด็กชายติณณภพ  วงสีสา
14. เด็กชายธนกร  สอนทะมาตร
15. เด็กชายธนกฤติ  สิทธิพรหม
16. เด็กชายธนกิตติ์  เพิ่มทอง
17. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วแกมเกษ
18. เด็กชายธราธร  เป็นสุข
19. เด็กหญิงธันยพร  ปะตังถาโต
20. เด็กชายธีรภัทร  ดีมาก
21. เด็กหญิงนันท์นภัส  เชิดชู
22. เด็กหญิงนีนนารา  นาเขียว
23. เด็กชายปกรณ์  ทบศรี
24. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญอบ
25. เด็กชายปรีชา  อนุศิริ
26. เด็กหญิงพิจิตรา  อรัญชัย
27. เด็กชายพีรยุทธ  ศรีสุข
28. เด็กหญิงภัทรภร  ปุเลทะตัง
29. เด็กชายภูมิพัฒน์  เที่ยงโยธา
30. เด็กหญิงวรรณวิษา  อาษานอก
31. เด็กหญิงวริศรา  พงษ์อุทา
32. เด็กชายวัชรพงษ์  บุญนาม
33. เด็กชายวีระเดช  บวรสุธาดา
34. เด็กชายศิริวัฒน์  เอกตาแสง
35. เด็กชายสิปปวิชญ์  ปัททุม
36. เด็กหญิงสุวรัญญา  ปุลาถานัง
37. เด็กชายอนวัช  แสนยัน
38. เด็กชายอภิรักษ์  หน่อมหนอง
39. เด็กชายอภิศักดิ์ดา  พงษ์อุดทา
40. เด็กชายอาริยเมศ  ภูคำวงษ์
 
1. นายวานิช  ชินโคตร
2. นายสมศักดิ์  พิมพ์ขวัญ
3. นายธีระวัฒน์  ปิดโต
4. นางนุชนภา  ทบอาจ
5. นางอัมพร   วงค์แสน
6. นางณกรณ์ภัคกมล  บัวชา
7. นางพิศมัย  นันโท
8. นางทัศนัยน์  ปกินำหัง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีกระทุ่ม
2. เด็กชายกฤษฎา  สัมปันนัง
3. เด็กหญิงกัญญาพักษ์  แสงงาม
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงงาม
5. เด็กหญิงกัลยากร  พุกซื่อตรง
6. เด็กหญิงฆรวัณณ์  มิทราวงศ์
7. เด็กหญิงจิราพร  รัดจันทอง
8. เด็กชายชลสิทธิ์  แพงพงมา
9. เด็กชายณัฐชนน  ฉิมราช
10. เด็กหญิงถิลมน  แว่นศิลา
11. เด็กหญิงทักษินา  เชาระกำ
12. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทะนุย
13. เด็กหญิงนิทชานันท์  ปิยะวงศ์
14. เด็กหญิงบุษกร  ลักขษร
15. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พันเนียมวงษ์
16. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำวงษา
17. เด็กชายภัทรภณ  หลุนบูชา
18. เด็กชายภาณุศักดิ์  สินปะรุ
19. เด็กชายรัชสิทธิ์  วรรณวิจิตร
20. เด็กหญิงวรรณวิภา  ฉิมงาม
21. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   ไกรงาม
22. เด็กหญิงวีรยา  คับสุริย์
23. เด็กชายวีระชาติ  ภูมินานอก
24. เด็กหญิงศิริรัตน์  สร้างไธสง
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จุลหงษ์
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สร้างไธสง
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไกรงาม
28. เด็กชายศิลปกร  แทงกลาง
29. เด็กหญิงสิริยากร  สินปะรุ
30. เด็กชายสุขสันต์  ทองคำ
31. เด็กหญิงสุนารี  ปินะกะเส
32. เด็กหญิงสุรัตติการณ์  สุตภักดี
33. เด็กชายอดิเทพ  โยธาจันทร์
34. เด็กหญิงอธิชา  จีระออน
35. เด็กหญิงอริสรา  สีทองสา
36. เด็กหญิงอัจฉรา  สุโพธิ์ภัฒน์
37. เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์ตาผา
38. เด็กหญิงอาภรรัตน์   พลจารย์
39. เด็กชายเจษฎา  นันทะศรี
40. เด็กชายโชติวัฒน์  อาจดวงดิ
 
1. นางดวงสมร  รัดจันทอง
2. นางธัญทิพย์  อัครเอกนิธิภัทร์
3. นายวิไล   เขมะรัง
4. นายสัมฤทธิ์  ศรีฤาชา
5. นางแสงเดือน  อันทะลัย
6. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
7. นางสาวปัทมา  เพ็งมูล
8. นางกิตติวรรณ   เชาระกำ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   แว่นศิลา
 
1. นางปิยะดา   เทียงดีฤทธิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายกฤษดา   ชาชำนาญ
 
1. นายสังคม   พิมพ์ขวัญ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอกขวาง 1. เด็กหญิงพนิดา   แสงศรี
 
1. นางสาวพิชชานันท์   สมบัติคำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงกุสุมวดี   รักธรรม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   กิ่งภาร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายวัฒนพล  พันธุมจินดา
 
1. นายสังคม   พิมพ์ขวัญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นายชนินทร์  สดมพฤติ
 
1. นางบุษกร   ผือโย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 1. เด็กหญิงปิยฉัตร   โถทอง
 
1. นางวรรณภา  ลมสมบุตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงวิภามาศ   พลวิเศษ
 
1. นายสังคม   พิมพ์ขวัญ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายวีระเทพ  วานิชกลาง
 
1. นายจตุพล   หลักคำพันธ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. นายกรกฤต   ทบบุญ
 
1. นายวรชาติ   ร่มรื่น
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงอุษณีย์  ประทุมแสง
 
1. นางสาวกฤษณา  สิริเธียรธัญ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญรดา   ปิดตาระโพ
 
1. นางสาวอนัญญา   หารี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 1. เด็กชายสุรไกร  วาทสิทธิ์
 
1. นางสุมัทนา  ทบศรี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นายธนาดล   แสนศิลา
 
1. นางสาวรัตนา    ประกอบนันท์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สารพล
 
1. นางสาวพุทธรัตน์  แจ่มศรี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นางสาวสุพัฒนา    สระแก้ว
 
1. นางสาวรัตนา    ประกอบนันท์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกนกพีชญ์  มีชำนาญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูริพันธ์
3. เด็กชายธีรากิตต์  ดวงศรี
4. เด็กชายพิชิตชัย  บินทนนท์
5. เด็กหญิงมลธิดา  ปาสาวัน
6. เด็กชายวรโชติ  โยธาจันทร์
7. เด็กหญิงสุธาสินี  บุญสอน
8. เด็กหญิงสุรัสวดี  บุญสวน
9. เด็กชายอนุมัติ  โยชน์ด้วง
10. เด็กหญิงเขมิกา  คูคำ
11. เด็กชายเทียนชัย  ยีรัมย์
12. เด็กหญิงเววิทตา  ทรภีสิงห์
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
2. นายเฉลิมชัย  พันธุโน
3. นายธนพล  ชารีวัลย์
4. นายกำจร  สุภักดี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกนกชนก  สีสอง
2. เด็กชายกรรภิรมย์  พลวิเศษ
3. เด็กชายกรวิทย์  นางสีคุณ
4. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทรเทพ
5. เด็กชายกฤษณพงษ์  รินรุด
6. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผ่องลุนหิต
7. เด็กหญิงกิตติกา  คุณอำษา
8. เด็กหญิงกุลธิดา  เสือเพ็ชร
9. เด็กหญิงจรรยพร  ภาพร
10. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีสิทธิ์
11. เด็กหญิงจุฑามณี  เรืองศรีมั่น
12. เด็กหญิงฉัตรศิริ  โสภา
13. เด็กหญิงณัฐพร   ชิณภา
14. เด็กชายธนกร  คำภาไพร
15. เด็กชายธรรมรัตน์  ระดาบุตร
16. เด็กชายธีรภัทร  แพงแฮด
17. เด็กชายนพรัตน์  จำปานิล
18. เด็กหญิงปัณฑิตา  มูลตรีประถม
19. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สุขไชย
20. เด็กชายปุณณวิช  เอ็มประโคน
21. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  มะลิเสิศ
22. เด็กหญิงพชิรา  โสภากาล
23. เด็กหญิงพรรณอร  ทวีชาติ
24. เด็กหญิงพรวิภา  คำภาไพร
25. เด็กหญิงภัทราพร  สุรพล
26. เด็กหญิงมัณฑนาธร  สอนสังข์
27. เด็กหญิงวรัญญา  บุดดีคง
28. เด็กชายวัฒนาพล  พันธุมจินดา
29. เด็กชายศุภณัฐ  ฉิมมา
30. เด็กชายศุภฤกษ์  สังวรรณ์
31. เด็กหญิงสุพรรณษา  แสงอรุณ
32. เด็กชายอนุชิต  ปินะถา
33. เด็กหญิงอริษา  เผ่าเวียงคำ
34. เด็กชายอัครพงษ์  สีเขียว
35. เด็กชายเสกข์  ยศบุญ
36. เด็กชายใจเพชร  เชาระกำ
37. เด็กหญิงไอลดา  ดอกสันเทียะ
 
1. นายสังคม   พิมพ์ขวัญ
2. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
3. นางอารยา  เสนาสุธรรม
4. นายสมจิตร์  ประทานัง
5. นางวรรณรัตน์   ศรีรัง
6. นางทองนาค  คำแหงพล
7. นายธนารักษ์  มิตรนอก
8. นางสาวศศิธร   ทัพขวา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายกฤษดา   ชาชำนาญ
2. เด็กชายจิรวัฒน์   สังสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐชา   โสดแก้ว
4. นางสาวณัฐณิชา   แสงงาม
5. เด็กชายณัฐพงศ์   พันสุรินทร์
6. เด็กหญิงดลยา   หอมแหน่ง
7. เด็กชายทิชานนท์   สังสุวรรณ์
8. เด็กชายธนบัตร   ยอดผล
9. เด็กชายธนา   หอมแหน่ง
10. เด็กหญิงธารน้ำใส   ราชาหมื่น
11. เด็กชายนพคุณ   แก้วขวัญข้า
12. เด็กหญิงนารีนาฐ   นาพิมพ์แสง
13. เด็กหญิงประภาพร   ผ่องลุนหิต
14. นายปรัชญา   บุตรเจริญ
15. เด็กหญิงปาริชาติ   สุบุญมี
16. เด็กชายพงศกร   แก้วคงทอง
17. เด็กหญิงพิยดา    เครือสิงห์
18. เด็กหญิงภัทรลดา   ดวงตา
19. เด็กหญิงภัทริดา    กระออมกลาง
20. เด็กชายภัสกร   ชิณภา
21. เด็กชายภาคภูมิ   คำภาไพร
22. เด็กชายมงคล   วงษาวัตร
23. เด็กชายวรายุทธ   บุดดีคง
24. เด็กชายวสันต์   เบ้าหัวดง
25. เด็กหญิงวิภามาศ   พลวิเศษ
26. เด็กหญิงศศิประภา   คำจันทร์
27. เด็กชายศาสตรา   มาศแสวง
28. เด็กชายสัญญา   นนทะสี
29. นางสาวสุธาธินี   นาสิงทอง
30. เด็กชายอดิศักดิ์   ภาพร
31. เด็กหญิงอนุธิดา   นาพิมพ์แสง
32. เด็กชายอภินันท์   จันทพันธ์
33. เด็กชายอภิรักษ์   ภาพร
34. เด็กหญิงอรชุดา   พลชุมแสง
35. เด็กหญิงอรพรรณ   กุสุมาร
36. เด็กชายอิทธิพล   ศรีสิทธิ์
37. เด็กชายอิทธิพล   ศรีสิทธิ์
38. นางสาวเบ็ญจมาศ   บุตรวงค์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   สุวรรณศักดิ์
2. นายจำนงค์   คำแหงพล
3. นางประมุข   สุริยภาพ
4. นายพิษณุ   ศรีรัง
5. นางรำไพพรรณ   โคตรไกรสร
6. นายสังคม   พิมพ์ขวัญ
7. นางสาวสุจิตตรา   อาสาภา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 1. เด็กหญิงสุภัสรา  อิงนา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทโสภา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 1. เด็กหญิงกวินตรา  พยังเฆ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทโสภา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กหญิงกัลยา  มาหมั่น
 
1. นางอภิญญา   เจนการ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กชายไกรวิชญ์  คำสมัคร
 
1. นายภัทรพงษ์  ไวบรรเทา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กหญิงวิชิตตา  ปัดตังโม
 
1. นางสาวณัจรีย์   วิโพรหม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กหญิงสุภาพร  ยวงเดชกล้า
 
1. นางสาววรัชญา   นนทะสี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวอริศรา   วงศิลา
 
1. นายอำนาจ   ขอเหล็กกลาง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  องอาจสุนทร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สมบัวคู
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายกิตติธัช  รอดดำ
 
1. นายณัฐชัย  ท่าประจง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค่าย 1. เด็กหญิงสุนิดา  กองแก้ว
 
1. นางเปรียญ  หอมทอง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. นางสาวอรวรรณ  พรมลี
 
1. นางมยุรี  นะราวัง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. นายณชภนช์   ดวงอุปปละ
2. นางสาวธิติมา   ภูมิภาค
3. นายนาวิน   ปะนัดตะนัง
4. นางสาวปิยะธิดา    นิลบรรพต
5. นายวชิรพล   มหาปะโพธิ์
6. นางสาวอริศรา    วงศิลา
7. เด็กหญิงอลิศรา   ป้อมปาปัง
8. นางสาวออมสิน   ใจใส
9. นางสาวเพชรสุพร   ดงสมบัติ
 
1. นายวิเชษฐ   นันทเสนา
2. นางยุพา    ชาวพงษ์
3. นายอำนาจ   ขอเหล็กกลาง
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วพูล
2. นายกุลกิตติ์   เทพไชย
3. เด็กชายคณิศร   ปะวันโน
4. เด็กชายชนวีร์   กางโสภา
5. นายฐิติโชติ   พลเยี่ยม
6. นางสาวณัฐณิชา   หรเพลิด
7. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   ปะสาทาเส
8. เด็กชายปฐมพงศ์   บุพเต
9. นางสาวปภัสวรรณ  โคตรชมภู
10. นายพงษ์นภัทร   จันทะคาม
11. นางสาวพัชรญา   ปะสาระโว
12. นางสาวพีพรรณ   โคตรชมภู
13. นายลิขิต   ดีปัญญา
14. เด็กหญิงวัชรี   ปะธิเก
15. เด็กชายสันติ   ประทุมมา
16. เด็กหญิงอรดา   บุญละคร
17. เด็กหญิงเกวลิน   โขงกง
18. นายเผดิมวัฒน์   โคตรตาแสง
19. เด็กหญิงเวรุวรรณ   จันถาวร
20. เด็กชายไชยภัทร   นาอุ่นเรือน
 
1. นายวุฒิ  เทียบโพธิ์
2. นางบัวไข   เทียบโพธิ์
3. นางสาวบุญมี   มุ่งชู
4. นางอุราพร   ขุนแก้ว
5. นายสากล  โคตรดี
6. นางวัชรินทร์   มุ่งชู
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 1. เด็กชายกฤษดนัย  สิทธิโคตร
2. เด็กชายจิรภัทร  ก้อนดินจี่
3. เด็กหญิงจุฬลักษณ์  มุจรินทร์
4. เด็กชายธนกฤต  บุตรประเสริฐ
5. เด็กหญิงธัญญภรณ์  เกื้อมแสนเมือง
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  สีหาบุญทอง
7. เด็กชายภานุวัฒน์  ปักกาเวสา
8. เด็กหญิงลลิตา  เลดี้
9. เด็กหญิงวชิราภร  ไปพนา
10. เด็กชายศิวกร  โสภากุล
 
1. นายสุรสิทธิ์  ปินะเล
2. นางสาวสุวิไลลักษณ์  เทือกทอง
3. นางสาววรางคณา  ถือมาลา
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชญารัช   มาตคำมี
2. เด็กหญิงชนานันท์    ครุทานัง
3. เด็กชายนันทวุฒิ   นากุมพันธ์
4. เด็กชายภานุมาศ   มะปะเภา
5. เด็กชายภูพิพัตน์   นนตะสี
6. เด็กชายรัชต์ธพล    ชิณสี
7. เด็กหญิงสิริยา   ปุระเวทายัง
8. เด็กหญิงอภิรดี   สีสดดี
 
1. นางเบญจารี   สีลาวัน
2. นางอรอนงค์   บุญหล้า
3. นางยุพา   ชาวพงษ์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลอก 1. เด็กหญิงกรวิภา  เพียกุณา
2. เด็กหญิงฉัตริน  บุญมี
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยเชษฐ์
4. เด็กหญิงภัทราพร  วะเรือนไธสง
5. เด็กหญิงเขมิกา  มาลาหอม
6. เด็กหญิงเทวิกา  หนูแก้ว
 
1. นางสาวณัฐกานต์  บุปผา
2. นางศศิธร  วาระโก
3. นางสาวสุนิสา  ม่วงวันดี
4. นายเหมวัต  เกษพิบูล
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงชญาดา   นพประดับ
2. เด็กหญิงชลธิชา   กองแก้ว
3. เด็กหญิงนุชวรา   สุทธิสล
4. เด็กหญิงวนิดา   ด้วงศาลา
5. เด็กหญิงวิยะดา   ถานัง
6. เด็กหญิงโสภาพรรณ   บัวทองเท้า
 
1. นางบังอร    สมบัติ
2. นางธนิดา    ปะระทัง
3. นางสาวสุภรภรณ์   ทองแก้ว
4. นางสาวกมลา    ยังจันทร์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกชกร  กองไธสง
2. เด็กหญิงกรกนก  น้อยจันทร์
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วรามิตร
4. เด็กหญิงกิตยาภรณ์  กงพะลี
5. เด็กหญิงภัททิยา  ราวรรณ์
6. เด็กหญิงรพีพรรณ  พูลวงษ์
7. เด็กหญิงศิริพิชญา  บุญทอง
8. เด็กหญิงอนัญญา  ยอดผล
 
1. นางสาวปิยะนุช  สุขประเสรฺิฐ
2. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
3. นางสาวอัมรา  เหยื่อแสวง
4. นางสาวพัชรี  เหล็กผา
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สีหาบูราณ
2. เด็กหญิงจิรพร  พรชัย
3. เด็กหญิงจิราพร  ปะนาตา
4. นางสาวปราญชลี  มีบุญมาก
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ราชเจริญ
6. เด็กหญิงสุภาพร  มาสบิ้ง
 
1. นายอนุรักษ์  สารางคำ
2. นางธนัชพร  เวียงโพนละออม
3. นางนพวรรณ  ชุมพล
4. นางสาวมณีรัตน์  กางสำโรง
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  มาลา
2. เด็กหญิงจิดาภา  สุบรรทม
3. เด็กหญิงจิราพัทร์  แพงน้อย
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์   กูนา
5. เด็กชายชัยวัฒน์  ลาวัน
6. เด็กหญิงธนัชพร  จันน้ำสร้าง
7. เด็กหญิงบุญยาพร   ปะนาเส
8. เด็กหญิงพัชราภา  ปะวะเค
9. เด็กหญิงพิพรรธ  เติมผล
10. เด็กหญิงพิมรภัส  แสนมี
11. เด็กชายรพีภัทร   ปุริมาตา
12. เด็กหญิงวิรากานต์  ปะนาเส
13. เด็กหญิงสุธิดา  เสนามาตย์
14. เด็กหญิงอะชิรา  ภูมิภักดิ์
15. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ทอนวันเสาร์
16. เด็กหญิงเบญจภรณ์  อ่อนจิต
 
1. นายสุวรรณ  บุตรวิเศษ
2. นายคเชนทร์ชัย   สุระพล
3. นางประภัสสรา  หาญคำภา
4. นางสุกัญญา  ปัตตาเนย์
5. นางปรียาภา  สอนจันดา
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ถนัดค้า
2. เด็กหญิงขนิษฐา   ชูขุนทด
3. เด็กหญิงฐิติมา   บุญยะรัตน์
4. นางสาวนัทริดา   ปิโคทัง
5. เด็กหญิงนันท์ภัส   ปาสาใน
6. นางสาวนิภารัตน์   ปาปะไพ
7. เด็กหญิงนีรชา   น้อยศรี
8. เด็กหญิงน้ำฝน    ปัญจขัน
9. นางสาวปิยมินทร์   พลแสน
10. นางสาวลลิดภัทร   ปาสานะตา
11. เด็กหญิงวรนุช   เหง่าหนองทุ่ม
12. นางสาววรรณรสา   จุปะมัดตัง
13. นางสาววิภารัตน์   โทนหงสา
14. นางสาวสุภาพร   ศรีปัดถา
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์   จุปะมัดตัง
16. นางสาวเพียงใจ   ชินเพ็ง
 
1. นางสาวภธิดา   กาฬภักดิ์
2. นางสาวไพบูลย์   ศรีวรรณะ
3. นางสาวศุภลักษณ์   ศรีวิเศษ
4. นางสาวทับทิมธิดา   กาบินพงษ์
5. นางสาวชาญชัย   อาจสาลี
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐกร  ขอดี
2. เด็กชายธีรเดช  หนูแก้ว
3. เด็กหญิงนิตยา  แวงวรรณ
4. เด็กหญิงภคพร  ใจบุญ
5. เด็กชายวรายุทธ  ปะระทัง
 
1. นายวรวิทย์  อุปทา
2. นางสาวอุทุมพร  สีเป้ด
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ฤทธิศาสตร์
2. เด็กหญิงมณฑิตา  เชาระกำ
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
2. นายพิชัย  ชาติแพงตา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงอาบีเกล  ดูปักนัย ตุริรัมย์
 
1. นางสาวอภิวันทน์  เพชรแสนค่า
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กหญิงรัตนากร  ภายศรี
 
1. นางสาวยุภาลัย  มะลิซ้อน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ชินบุตร
 
1. นางสาวกชกร  ดงเทียมสี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ชาวีรัตน์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แก้วพิมพ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงนันทพร   ม่วงดี
 
1. นางสาวิมลฉัตร  นามมนตรี
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นายธนัช  โสมรุด
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์   จินโจ
3. เด็กหญิงวรรณภา   เหลาสา
4. เด็กชายวัชระพงษ์   บุญรอด
5. เด็กหญิงสุพินยา   อ่อนศรี
 
1. นายอภิวัฒน์  พรดอนก่อ
2. นางสาวสุพัตรา  อัคษร
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มะโนสา
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เละละ
 
1. นางสาวนฤมล   ประจันทร์ตัง
2. นางสาวชณิดาภา  กุลสุวรรณ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   ชำนาญเถื่อน
2. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์   ทุมมาลา
 
1. นายพุฒิพัฒน์   ภาโนชิตทรัพย์
2. นายวัชรินทร์   ประชุมวรรณ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงชลดา  วงค์อนันท์
2. เด็กหญิงพัฑฒิดา  สีเมืองช้าง
 
1. นางสาววรารัตน์  อนุสัตย์
2. นางสาวจุฑารัตน์  หาคำจารย์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบาก 1. เด็กหญิงลลิตา  พั่วโว
2. เด็กหญิงสุกฤตา  นามราช
 
1. นางสาวมัลลิกา  สุวรรณพันธุ์
2. นางสาวอรวรรณ  ทะราศรี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายกิตติพัศ  ย่องมณี
2. เด็กชายชวิน  ปนามสา
3. เด็กชายนิธินันท์  ปินะถา
4. เด็กชายผดุงศักดิ์  บุดดีคง
5. เด็กชายภัทรกรณ์  อินตระกูล
6. เด็กชายอิทธิพล  วิชานนท์
 
1. นางรินทร์ดา  บานเย็น
2. นางสาวเยาวนิจ  ชะชำ
3. นางยุวดี  โพธิ์หมุด
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1. เด็กหญิงธันยพร  ศรีปัญญา
2. เด็กชายภูริทัต  ไชยสงค์
3. เด็กชายวีรภาพ  พลพิทักษ์
4. เด็กชายสุริชยา  กองทอง
5. เด็กหญิงอัญทิชา  สิงห์ฉาดฉาน
6. เด็กหญิงเวทะนี  โพธิ์เตี้ย
 
1. ส.ต.อ.อุทร  ซุ้ยไกร
2. นายทองสุข  ปัดทุมแฝง
3. นางอาภรณ์  ร้อยลา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายกิตติภพ  พระจันทร์ตรา
2. เด็กชายคมเพชร  โกมล
3. เด็กชายจักรภัทร  กิริยา
4. เด็กชายจิรพัส  นะมิตรัมย์
5. เด็กชายนรากร  นามปัสสา
6. เด็กชายปราโมทย์  โยขุนทด
7. เด็กชายวานิต  ประกายะศรี
8. เด็กชายวิพัฒน์  พาผล
 
1. นายอำนาจ  อินโท่โล่
2. นางสาวนงนุช  ไพอุปลี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อรุณโน
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  เล็กสิงห์โต
3. เด็กหญิงธิญาดา  อินทร์เคน
4. เด็กหญิงนงนภัส  สุระภีร์
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มะลิผล
6. เด็กชายภัทรินทร์  สร้อยจิต
7. เด็กหญิงลินมณี  แก้วดี
8. เด็กชายศุภชัย  พวงเพชร
9. เด็กหญิงสุนิสา  พรสุวรรณ
10. เด็กชายสุวรรณภูมิ  บุญเสริม
 
1. นายประจักษ์  ภูมิศรีจันทร์
2. นางสมบัติ  ภูมิศรีจันทร์
3. นายสวัสดิ์  ขจรอนันต์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษติกา  สติเลิศมงคล
2. เด็กหญิงชนากานต์  บัวรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ภูมาศ
4. เด็กหญิงปนัดดา  สุนทะวงศ์
5. นางสาวปิยะธิดา  สืบสุนทร
6. เด็กชายพิชิต    สายทอง
7. เด็กหญิงลินลณี  ตรีเมฆ
8. เด็กหญิงศศิวิมล  สืบสุนทร
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พันธ์ไผ่
10. เด็กชายอนุวัฒน์  เบ้าเพชร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บัวรัตน์
2. นางฐิติวรดา  พิมพานนท์
3. นางสาวกชกร  ดงเทียมสี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. นางสาวปดิวรัดา  วรจันทร์
2. นายสมิทธิ  เชิดชู
3. นางสาวอริญญา  เนวรัตน์
4. นางสาวเขมิกา  เกมะหายุง
5. นางสาวโสภิตสุดา  สร้อยสูงเนิน
 
1. นายประหยัด  โมกศรี
2. นางพรทิพย์  โมกศรี
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ปุริสังข์
2. เด็กหญิงดวงกมล  ไกรจันทร์
3. เด็กหญิงวราภรณ์   ตั้งมั่น
 
1. นางสาวพุฒตาล   ไวยสุภี
2. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงธัญพร  ดีซ้อน
2. เด็กหญิงนงค์นภัส  ดวงแก้ว
3. นางสาวอรัญญา  จินโจ
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงทัศทรภรณ์  พรมสีดา
2. เด็กหญิงอัญชลีกร  ลุนละราช
3. เด็กหญิงเมธินี  เพชรพูน
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
2. นางวรรดารัตน์  พลจันทึก
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายติฬานนท์   ทบวัน
2. เด็กหญิงปณิดา  หินราชา
3. เด็กชายภานุวิชญ์   สายน้อย
 
1. นางกุหลาบ  กองเกิด
2. นางลิขิตไทย  ดวงพรม
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 1. เด็กชายทินภัทร  อะนะโน
2. เด็กชายวีระภัทร  ประทุมสอน
 
1. นางสาวปนัดดา  วิเศษดี
2. นางสาวปราณี  ใจภักดี
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. นางสาวกัญญานีย์   สุจิตร
2. เด็กหญิงนันทนัช   พรหมบางญวน
3. นางสาวละอองดาว  ปิดสาเย
 
1. นางอัญญาณี  ภูตะลุน
2. นางสาวดรุณี  สิทธิจันทร์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พรมจิตต์
2. เด็กชายวิชยาพร  หมอนทอง
 
1. นางสาวสุปรียา  ภูมิประเสริฐ
2. นายนิพนธ์  ภูมิประเสริฐ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายปรัชญา  ปาปะขำ
2. เด็กหญิงสุปรียา   ศรีวรรณะ
 
1. นางอัญญาณี  ภูตะลุน
2. นางสาวนงลักษณ์  รัตนพันธุ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายอภิเชษ   ปะกายะ
2. เด็กชายอัครพล   โนนเป้า
 
1. นายณรงค์   กะวิเศษ
2. นางสาวสุภาวดี   ทบง่อม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กชายจิรายุทธ  แก้วยอดฟ้า
2. เด็กชายดาวรุ่ง  สุริยา
 
1. นายนัฐพล  พูลวงษ์
2. นางสาวแคทลียา  กลั่นสุข
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 1. เด็กชายกิตต์ธวัช  วิเศษวัน
2. เด็กชายธีรเมธ  ชารีอัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคุณากร  มะหัด
2. นางธันยพร  พลขันธ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายชูชัย  ศรีวรรณะ
2. เด็กชายศุภโชค  พันธ์เลิศ
 
1. นางสาวดรุณี  สิทธิจันทร์
2. นางวรากร  ศรีอำรุง
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กหญิงจริญญา   ยอดสะเทิน
2. เด็กชายพงศ์อนันต์   พรมรัตน์
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญมาพิลา
2. นางสาวจริยา  แป่มจำนัก
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. นางสาวชนันนัทธ์   บาริศรี
2. นายนราธิป  ประสีระเตนัง
 
1. นางปรีดาวรรณ   ถั่วอรัญ
2. นางพรทิพย์   ปะวาระณะ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายชายชาญ  ช่วยช่วง
2. เด็กชายวิชชากร  คนซื่อ
 
1. นายนิพนธ์  ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวสุปรียา  ภูมิประเสริฐ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายจิรภัทร   ราชเจริญ
2. เด็กชายพิสิษฐ์   โสภาพ
 
1. นายเอกชัย  นิกรแสน
2. นางเมธาวี  นพผล
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  อัปมะโต
2. เด็กชายนันทกานต์  ปะนาโต
3. เด็กชายภูมิภัทร  วงแสนคำ
 
1. นายพัฒนเดช  เสตเตมิย์
2. นางรัตนากร  เสตเตมิย์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   พัดตังโม
2. เด็กชายศักดินนท์   โนนวิเศษ
3. เด็กชายสิทธิโชค  ปัตตาชารี
 
1. นายวัชรินทร์  ฤทธิ์สยาม
2. นางสาวสุภาพร  การบรรจง
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายพรมนัส   แก้มแสนเมือง
2. เด็กชายภูมิภัสส์   อัตพงษ์ไทยกร
3. เด็กชายวีรภัฎ   พิมพ์สุทธิ์
 
1. นางสาวศิริพรรณ   คุณพระเนตร
2. นางสาวสุภาพร  การบรรจง
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายกฤษฎา  เขียวอุตสา
2. เด็กชายหรรษกร   ประมังคะตา
3. เด็กชายเมธา   สุริบุตร
 
1. นางสาวณัฐกานต์   แสนกล้า
2. นางสาวสุภาพร  การบรรจง
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. นางสาวดวงพร   ดิษฐ์เจริญ
2. นายธีรภัทร  ทองนาเหนือ
3. นายวิทยา   บุญสิน
 
1. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
2. นางสาวแพรทอง  สมภพ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ไชยศักดิ์
2. เด็กชายพัสธร  พันทองหล่อ
3. เด็กชายรณชัย  เงาศรี
 
1. นางสุภักดิ์  พลเสน
2. นายสัพพัญญู  ธิธรมมา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายนันทวัฒน์   อร่ามเรือง
2. เด็กชายวราวุธ   จินโจ
3. นายศุภกร   จันทรไพสนธิ์
 
1. นายขวัญชิต  เจริญศิริ
2. นายดำริ  แสงอรุณ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 1. เด็กชายคณาสัน  ผาสุข
2. เด็กชายจิราภัทร  ยาไชย
3. เด็กชายสงกรานต์  ทุมสุด
 
1. นายจรรรงค์   ภูมินา
2. นายสง่า  พิมพ์ดอนอัด
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยทา
2. เด็กหญิงสุภาพร  เผื่อนพึ่ง
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ไปแดน
 
1. นางสาธุตา  เลื่อมใส
2. นางสาวสุจิตรา  นาครัตน์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  ไพพงษ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  อินธิแสง
3. เด็กชายดนัย  เนตะคำ
4. เด็กชายนันทวุฒิ  กุมชาด
5. เด็กชายพีรพล  บุญสิน
6. เด็กหญิงอัญญาณี  วรรณวงษ์
 
1. นางวราภรณ์  มาตามูล
2. นางสาวธัญญรัตน์  อัฐปา
3. นายสนันตน์  วรรณวงษ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. นางสาวจันทร์จิรา  เวียงย่างกุ้ง
2. นางสาวจิตรานุช  มาฤทธิ์
3. เด็กหญิงชิตยาภรณ์  แทนนำ
4. นางสาวณัฐิกา   เทียมมัง
5. นางสาวพิยดา  พันธ์เมศร์
6. นายสันติภาพ  พินิจลำ
 
1. นางพันทิพา  ปัจจังคะตา
2. นางสาวอุมาภรณ์  ผาศรี
3. นายรังสรรค์   จือศานติ
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  แก้วนารี
2. เด็กหญิงสลักเพชร  อาจวาที
3. เด็กหญิงอุษา  ปะวันวัย
 
1. นางทองเลื่อน   เหลืองทอง
2. นางสาวโพยมธารณ์   ปาสาบุตร
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กชายชิษณุชา  รุมชะเนาว์
2. เด็กหญิงรดามณี  ผลละออ
3. เด็กชายสุภาพรณ์  พรมสมบัติ
 
1. นางสาววัชรีพร  อินทะมาตย์
2. นางสาวปริศนา  ยอดสะเทิน
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 1. เด็กหญิงวรรณิดา   น้อยจันวงษ์
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุญมาพิลา
3. เด็กชายวีรภัทร   เชื่อนิจ
 
1. นางสาวณัฐวรรณ   พันบุญมา
2. นางสาวอรวรรณ  ประพาศพงษ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นายปิยวัฒน์   ริ้วแดง
2. นายอภิชาติ   คินรัมย์
3. นางสาวอาทิตยา   กริชนอก
 
1. นายบุญจิตร   มหาโคตร
2. นางสาวรัตนา   ประกอบนันท์
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงปภาวดี  โพธิ์จาทุม
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กรีดกลาง
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เพชรแสนค่า
 
1. นางสาวสุภัทตรา  กองโพธิ์
2. นางสาววราภรณ์  โยธาภักดี
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำพระ
2. เด็กหญิงนริสรา  กองแก้ม
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์   กิ่งภาร
 
1. นางสาวอาทิพร   โมสืบแสน
2. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิง ณัฐณิชา    ปินะถา
2. เด็กหญิงณัชชา   นนทะชัย
3. เด็กหญิงวริศรา   เหล่าอรรคะ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  คุณเวียน
2. นางสาวรจริน  หอมสมบัติ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สรรพสอน
2. เด็กหญิงภัชราภา   ทิพรส
3. เด็กหญิงเกศมณี   สะพานหล้า
 
1. นางกุลธิดา  ภารวงษ์
2. นางณิชาภัทร   มิทราวงศ์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 1. เด็กหญิงปพิชญา  ปัตติลาพัง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จิระอร
3. เด็กหญิงอาทิชา  เขตเจริญ
 
1. นางจินตนา  สารพล
2. นางสาวกัญญาภัทร  มาลา
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. นางสาวพีรภาว์  สุริวงศ์
2. เด็กหญิงอัญชุลี  ลุนละวงษ์
3. เด็กหญิงเกตุวดี  นะตะ
 
1. นางกรรณิกา  สีลาปัง
2. นางสาวจิระภา  ปะมา
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 1. เด็กหญิงณิศาชล  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงสุมารินทร์  พะวัดทะ
3. เด็กหญิงเบญจมินทร์  บุตรวัด
 
1. นางละไม  พิเศษ
2. นางสาวเอมิกา  พระราช
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธิวาพร   ผลวาด
2. เด็กหญิงปิยะดา   ปักอินทรีย์
3. เด็กหญิงอาริณ   ภูคำ
 
1. นางอัมพร  ลดาวัลย์
2. นางสาววันเพ็ญ  ตาปราบ
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1. เด็กหญิงชมัยภรณ์  รัตนะแสง
2. เด็กหญิงดากานดา  เดชอุดม
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองดวง
 
1. นางสาวอาพาพร  สิงวิเศษ
2. นางอวยพร  หาทรัพย์
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปุเรชะตัง
2. เด็กหญิงภัทราพร  พิสุวรรณ์
3. เด็กชายมานะชัย  มิ่งศูนย์
 
1. นางมะลิวรรณ  จันทร์เปรียง
2. นางสาวกัลย์กมล  เรืองนา
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 1. เด็กหญิงสมปรารถนา    ฝ่ายเทศ
 
1. นางกันยา  จอมศรีกระยอม
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงญาดา   ดอนวิธาน
 
1. นางศรัญญา   แสงเนตร
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายอาทิตย์  ลี้บุญส่ง
 
1. นางมณีวรรณ  สามูล
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายยุทธภูมิ  มาลา
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ประโพชะนัง
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. นายปิยชาติ   ลินลา
 
1. นางเบญจารี   สีลาวัน
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายธนเทพ  โพธิจักร
 
1. นางสาววาทินี  ประทุมขำ
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาบ่า 1. เด็กชายกรวีร์  คำลา
 
1. นางกาญจนา  วิชานนท์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 1. เด็กหญิงจันทมณี  คำบุตรดี
 
1. นางสาวสุภาพ  ศิลารัตน์
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงณัชนก  คำเรือง
2. เด็กชายวิลัยศักดิ์  ทองทูล
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พาณิชศิริ
 
1. นางลำดวน  ยอดสะเทิน
2. นางสาวแพรวชนก  แน่นชารี
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงจิราพร  กัสโก
2. เด็กชายธนกฤต  มะลิรัมย์
3. เด็กหญิงยุภารัตน์  พินิจ
 
1. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
2. นางสุวรรณา  เทพนนท์กลาง
 
202 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 1. เด็กหญิงปริตตา  แจ่มเมือง
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ทบพวก
 
1. นางศศิธร  จันทเขต
2. นางสาวลำไพร  บุตรวิเศษ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กชายชนภัทร   ธรรมโส
 
1. นางสาวสุกัญญา   ปาปะสา
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงกรวิกา  วงษ์หาญ
 
1. นางนพวรรณ  ชุมพล
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายวงศกร  หิตธิชาด
 
1. นางหนูลักษณ์  ใจดี
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กชายไพรัตน์  แสนอามาตย์
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ศรีธรณ์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายศิริพานิชย์   ปินะถา
 
1. นายธนารักษ์   มิตรนอก
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงกรวี  โสมูล
 
1. นางหนูลักษณ์  ใจดี
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. นายโภภาคิน  สุดสังข์
 
1. นายอนุรักษ์  สารางคำ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 1. เด็กชายวีรภัทร  โคตรบุตโต
 
1. นางสาวจาระวี  เกษียร
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  แขวงไธสง
 
1. นางเยาวลักษณ์  พันธ์อุทัย
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายวีรภัทร  นวลนาค
 
1. นางพิกุล  ไตรโพธิ์ท่อน
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายอัครพล   พันมานิมิตร
 
1. นายบุญส่ง   เชื่อนิตย์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายมงคลชัย  กาลัยมะเณ
 
1. นางสาวอภิญญา  กาลัยมะเณ
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร   ตรู่จันทร์
 
1. นางวลี  ลิไธสง
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายสนธยา   ใหญ่น้ำ
 
1. นางธนภัทร   คุณแสง
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 1. เด็กชายธีระพล   คำสาวุ่น
 
1. นางสาวแพรวไพลิน   แพงคำไหล
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 1. เด็กหญิงนราวรรณ   โสปะติ
2. เด็กหญิงพิมพ์สุดา   มีสมบูรณ์
3. เด็กชายพีรพล  ประกอบเลิศ
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ประกอบเลิศ
5. เด็กชายวิชญากร  ระมะณี
 
1. นางทิพย์ไปรยา  โชติประติมา
2. นายอดุลย์  ยศกำธร
3. นางสวรส  รินมาลย์
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ    จีระออน
2. เด็กชายเศรษฐี​   สุทธิสาร
 
1. นางแพรวพัชรา   หอมหวล
2. นางลักษมาภรณ์​   จีระออน
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายศักดิ์ดนัย  จันบัวคุณ
2. เด็กชายสุภกิตติ์  บุญศร
 
1. นางสาวกนกพร  ผลสง่า
2. นางสาวชวัลลักษณ์   ภิบาลจอมมี
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายสายฟ้า   ทบวงศรี
2. เด็กชายอัศวิน   แก้วสุขใส
 
1. นางสาวพัชราลัย   อัปมะโน
2. นายยิ่งรักษ์​  หาโกสีย์
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายปัญญา   พยังเฆ
2. เด็กหญิงสิริวิมล   พรมมากุล
 
1. นางละมุล   เชื่อนิตย์
2. นางสาวศุภราภรณ์   ศรีโนรินทร์
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ศรีดี
2. เด็กชายธีรยุทธ  กาฬเนตร
3. เด็กชายบรรณวิชญ์  ขอมหงษ์
 
1. นายสมพร   แข็งพิลา
2. นางอรอนงค์  จันทร์พิพัฒน์
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายพิชิตชัย  บุตรดี
2. เด็กชายศักรภพ  จันทร์งาม
3. เด็กชายสุรเดช  สุนนนาม
 
1. นายสมพร   แข็งพิลา
2. นายพิชยุตม์  จันทร์สุวรรณ
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 1. เด็กชายวรากร  ไกรทอง
2. เด็กชายศักรินทร์  คำสงคราม
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวอุลัยภรณ์  ประสีระเก
2. นางสาวปริศนา  หงส์จุมพล
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายกวิน  ปะรินทร์
2. เด็กชายปัจจพล  ไพรบูรณ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ผิวขาว
 
1. นางเกศศิริ   ปัดตาปัดโต
2. นางวรกมล  ปัตตาเนย์
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 1. เด็กชายพัสกร   หุปะดง
2. เด็กชายสิทธวีร์   อนันเอื้อ
3. เด็กหญิงเจนจิราภา   ทองสิทธิ์
 
1. นายภูธร   ก้านจักร
2. นางสุพิชญ์ชญาญ์    เจริญจิตร
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายทินกร  วงชารี
2. เด็กชายธนวัฒน์  คำภักดี
3. เด็กชายภาคภูมิ  โทอะรัญ
 
1. นายทองคำ  ภานุรักษ์
2. นายยศกร  ภักดีสุวรรณ
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญสุข
2. เด็กชายจิระวัฒน์  สาระรัตน์
3. เด็กชายธีรภัทร  ปะวันเต
 
1. นางหนูลักษณ์  ใจดี
2. นายสุรศักดิ์  บัวบาน
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 1. เด็กชายฐิติกร  ยิ้มชื่น
2. เด็กชายรพีพัฒน์  สกุลรักษ์
3. เด็กชายอิศรา  พลศรี
 
1. นายภูธร  ก้านจักร
2. นายภาณุเดช  เศษรินทร์
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 1. เด็กหญิงกรกนก    ปะติเท
2. เด็กหญิงเขมิกา   ปะมา
3. เด็กหญิงแทนขวัญ   ประกอบแจ่ม
 
1. นางสุพิชญ์ชญาญ์    เจริญจิตร
2. นางสาวนิลมล   แสงอรุณ
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงนฤสา  บุญภา
2. เด็กหญิงสุภัสสร  บุญภิโย
3. เด็กหญิงแพรวา  อันทะปัด
 
1. นางสาวปริชาติ  อินทรศิลา
2. นางสาวนิจฉรา  กมลเลิศ
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ตุไธสง
 
1. นายณัฐพล  เตชะลือ
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายปฏิภาน   อ้วนท้วน
 
1. นายวรชาติ   ร่มรื่น
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 1. เด็กชายสุรศักดิ์   หนูพร
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ   แดงสีบัว
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายอนุภัทร   ให้กันยา
 
1. นายทองสุข  รำมะนา
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญคำภา
 
1. นางสาวลลิตวดี  ขันทะวงษ์
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายธนาดล   แสนศิลา
 
1. นายบุญจิตร   มหาโคตร
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 1. เด็กชายพงษ์ศิริ   ป้องขวาเลา
 
1. นางสาวสุนิสา  บางวิเศษ
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กชายเดชสิทธิ์  วรรณโสภา
 
1. นายยุทธศักดิ์  วิชานนท์
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงกชกร  คุณารักษ์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   จตุวงศษา
3. เด็กชายกฤตยชญ์  จันสอน
4. เด็กหญิงกัลยากร  พุกซื่อตรง
5. เด็กหญิงจรรยาพร  เกี้ยวกั้น
6. เด็กหญิงจิรัชญา   บุตตาวงษ์
7. เด็กหญิงญานิศา  โยนยาน
8. เด็กชายธีระโชติ  การิโก
9. เด็กหญิงนิชานันท์  ปิยะวงศ์
10. เด็กหญิงบุษกร  ลักขษร
11. เด็กหญิงปณัฑดา  คุณารักษ์
12. เด็กหญิงปวริศา  ทุริตไธสง
13. เด็กชายพงศกร  ขันตีคำ
14. เด็กชายวรทัต  นาแขวง
15. เด็กหญิงวีรยา  คับสุริย์
16. เด็กชายศักรินทร์   คำหล้าแก้ว
17. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไกรงาม
18. เด็กหญิงสุชัญญา  สุพรรณรัง
19. เด็กหญิงสุพรรษา  รักษาภักดี
20. เด็กชายสุรพงษ์  บัญชา
21. เด็กหญิงสุรัตติการณ์  สุตภักดี
22. เด็กชายอดิศร  แสงอรุณ
23. เด็กชายอนุกร  พุกซื่อตรง
24. เด็กหญิงอริศรา  สีทองสา
25. เด็กหญิงอาทิตยา  วงค์ตาผา
26. เด็กชายเทพพิทักษ์  บุตตาวงษ์
27. เด็กหญิงแก้วกัลยา   พลจารย์
28. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ปุราณเหล่า
29. เด็กหญิงใบเตย  มั่นคง
30. เด็กชายไม้เมือง  คำมิทัน
 
1. นางดวงสมร  รัดจันทอง
2. นางธัญทิพย์  อัครเอกนิธิภัทร์
3. นายไพรัตน์   จันทคาม
4. นายศิริกร   พินิจศักดิ์
5. นางมนฤดี   แก้วอมร
6. นางสาวกิตติยา   บุญเศษ
7. นางอรสกุล  จันทะรัง