สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระกุมารศึกษา 8 3 3 14 22 3 3 1 28
2 บ้านมะโบ่ 7 7 3 17 34 9 2 5 45
3 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 7 5 1 13 21 5 4 0 30
4 บ้านเหล่า 7 4 1 12 20 4 0 0 24
5 บ้านหัวหมู 6 3 0 9 13 4 3 2 20
6 บ้านเม็กดำ 6 2 7 15 22 4 5 5 31
7 บ้านหัวดง 6 2 3 11 14 3 0 0 17
8 บ้านชาดฝางหัวเรือ 6 2 1 9 19 2 1 0 22
9 บ้านหนองบัวสันตุ 6 2 1 9 16 0 1 1 17
10 กู่สันตรัตน์ 6 2 1 9 12 9 1 0 22
11 อนุบาลนครจัมปาศรี 6 1 2 9 19 0 0 0 19
12 บ้านสนาม 5 8 1 14 20 5 5 0 30
13 โนนจานวิทยา 5 2 5 12 16 3 0 1 19
14 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 5 2 1 8 14 3 0 0 17
15 บ้านเขวาทุ่ง 4 6 2 12 20 4 2 2 26
16 เมืองวาปีปทุม 4 5 3 12 28 2 0 0 30
17 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 4 2 1 7 10 7 1 2 18
18 บ้านโพธิ์ชัย 4 2 0 6 9 6 3 0 18
19 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 4 1 4 9 13 9 5 4 27
20 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 4 1 4 9 11 2 1 0 14
21 บ้านหนองนาใน 4 1 0 5 8 1 2 0 11
22 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 4 1 0 5 5 4 1 1 10
23 บ้านหนองไฮ 4 0 2 6 9 5 1 1 15
24 บ้านหนองรูแข้ 4 0 0 4 11 4 0 0 15
25 อนุบาลเอี่ยมสุข 3 5 1 9 19 2 2 1 23
26 อนุบาลวาปีปทุม 3 4 4 11 20 0 0 1 20
27 บ้านนาฝาย 3 3 1 7 12 3 0 0 15
28 หนองกุงวิทยา 3 1 2 6 12 4 2 2 18
29 บ้านหนองผือ 3 1 1 5 5 4 0 0 9
30 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 3 1 0 4 8 1 0 0 9
31 บ้านหัวช้างโคกม่วง 3 0 0 3 6 0 0 0 6
32 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 2 3 5 10 34 4 2 2 40
33 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 2 3 1 6 6 0 0 1 6
34 บ้านหนองบัวแดง 2 2 1 5 12 2 2 0 16
35 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 2 2 1 5 12 2 1 1 15
36 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 2 2 0 4 8 0 2 2 10
37 บ้านเสือโก้ก 2 1 3 6 8 1 0 0 9
38 บ้านโนนรัง 2 1 2 5 19 4 6 2 29
39 ชุมชนบ้านงัวบา 2 1 2 5 14 2 1 0 17
40 บ้านโนน 2 1 1 4 10 7 3 1 20
41 บ้านนาข่า 2 1 1 4 8 1 0 0 9
42 บ้านโคกไร่ 2 1 0 3 5 2 0 0 7
43 บ้านดอนดู่วังบอน 2 1 0 3 3 1 0 0 4
44 บ้านสว่าง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
45 บ้านหนองแต้น้อย 2 0 1 3 7 2 1 0 10
46 บ้านหนองกกหนองยาว 2 0 1 3 3 0 0 0 3
47 บ้านโคกสีทองหลาง 2 0 0 2 5 5 0 0 10
48 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 2 0 0 2 5 1 0 0 6
49 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 2 0 0 2 3 0 0 0 3
50 บ้านหนองป้าน 1 5 3 9 17 6 1 1 24
51 บ้านนาเลา 1 4 1 6 16 6 1 2 23
52 บ้านโดน 1 3 4 8 15 7 2 4 24
53 บ้านโกทา 1 3 2 6 11 1 1 1 13
54 บ้านหัวช้าง 1 3 1 5 7 0 0 0 7
55 บ้านดงใหญ่ 1 3 0 4 8 5 1 1 14
56 บ้านแดงโพงคำแก้ว 1 3 0 4 6 0 0 0 6
57 ชุมชนบ้านดงบัง 1 2 3 6 14 2 0 0 16
58 ชุมชนนาสีนวล 1 2 3 6 13 3 2 2 18
59 บ้านหนองแสน 1 2 3 6 9 1 1 3 11
60 บ้านปลาขาว 1 2 2 5 15 8 1 3 24
61 บ้านเมืองเสือ 1 2 2 5 10 6 2 0 18
62 บ้านโคกมนโนนทอง 1 2 0 3 5 1 0 0 6
63 บ้านขามเรียน 1 1 3 5 13 11 2 2 26
64 อนุบาล อบต.หนองแสง 1 1 2 4 12 0 2 1 14
65 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 1 1 1 3 10 1 1 1 12
66 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 1 1 1 3 9 2 1 1 12
67 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 1 1 1 3 7 0 1 0 8
68 บ้านโพนทราย 1 1 1 3 6 0 0 0 6
69 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 1 1 1 3 5 0 0 0 5
70 เทศบาลนาเชือก 1 1 0 2 15 0 4 1 19
71 บ้านหนองหว้า 1 1 0 2 8 1 0 0 9
72 บ้านหนองโพธิ์ 1 1 0 2 7 2 0 0 9
73 จตุคามประชาสรรค์ 1 1 0 2 5 2 1 0 8
74 บ้านตำแย 1 1 0 2 3 2 0 0 5
75 บ้านขี้เหล็ก 1 1 0 2 3 0 0 1 3
76 บ้านสระบัว 1 1 0 2 3 0 0 0 3
77 บ้านแคน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
78 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1 0 3 4 7 4 0 3 11
79 ชุมชนบ้านสำโรง 1 0 2 3 12 2 0 5 14
80 บ้านสระบาก 1 0 1 2 6 4 1 2 11
81 บ้านห้วยหลาว 1 0 1 2 5 0 0 1 5
82 บ้านหนองคูม่วง 1 0 1 2 3 1 0 0 4
83 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
84 บ้านหนองห้าง 1 0 1 2 2 0 1 0 3
85 บ้านปอพานหนองโน 1 0 0 1 8 2 0 1 10
86 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 1 0 0 1 7 1 1 0 9
87 บ้านดงแคน 1 0 0 1 4 1 1 0 6
88 บ้านโนนเห็ดไค 1 0 0 1 4 0 0 0 4
89 บ้านแวงดงหนองยาง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
90 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 1 0 0 1 3 2 1 0 6
91 บ้านนาค่าย 1 0 0 1 3 1 1 0 5
92 บ้านอีโต้ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
93 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 1 0 0 1 3 1 0 0 4
94 บ้านตำแยโนนยาง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
95 บ้านเหล่าจั่น 1 0 0 1 3 0 0 0 3
96 บ้านจอกขวาง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
97 บ้านโพนทอง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
98 บ้านดงบากหนองตาเต็น 1 0 0 1 2 0 1 0 3
99 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
100 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
101 บ้านวังจานโนนสำราญ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
102 บ้านตาลอก 1 0 0 1 1 1 0 1 2
103 บ้านโคกยาว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
104 บ้านเตาบ่า 1 0 0 1 1 0 2 1 3
105 บ้านแก่นเท่า 1 0 0 1 1 0 2 0 3
106 บ้านจอมพะลาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
107 บ้านหนองแดงหนองแสง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านสระแคน 0 3 7 10 12 5 2 1 19
109 บ้านยางอิไลดอนก่อ 0 3 1 4 6 2 0 2 8
110 บ้านกุดน้ำใส 0 2 3 5 15 3 1 2 19
111 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 0 2 2 4 4 0 0 2 4
112 บ้านหนองแดงสหมิตร 0 2 1 3 6 4 1 2 11
113 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 0 2 1 3 5 4 1 0 10
114 บ้านสระแก้วหนองคู 0 2 1 3 5 1 0 0 6
115 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 0 2 1 3 5 0 0 1 5
116 บ้านนกเหาะ 0 2 0 2 5 2 1 1 8
117 พยัคฆภูมิพิสัย 0 2 0 2 4 2 0 0 6
118 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 0 2 0 2 2 1 0 0 3
119 บ้านหนองไผ่ 0 1 2 3 6 2 1 0 9
120 บ้านหนองแปน 0 1 2 3 6 0 0 0 6
121 บ้านเมืองเตา 0 1 2 3 5 3 1 0 9
122 บ้านห้วยหิน 0 1 2 3 5 0 2 1 7
123 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 0 1 1 2 6 4 1 0 11
124 บ้านหนองปอ 0 1 1 2 6 1 0 0 7
125 บ้านหนองสระ 0 1 1 2 6 0 1 0 7
126 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 0 1 1 2 4 5 3 0 12
127 บ้านป่าตองหนองงู 0 1 1 2 3 3 2 0 8
128 บ้านดู่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
129 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
130 บ้านไก่นา 0 1 0 1 10 4 0 0 14
131 บ้านหนองหน่อง 0 1 0 1 7 0 1 1 8
132 อนุบาลดงเมืองน้อย 0 1 0 1 6 4 2 0 12
133 บ้านทัพป่าจิก 0 1 0 1 6 1 1 0 8
134 บ้านหนองข่า 0 1 0 1 4 2 4 0 10
135 บ้านป่าแดง 0 1 0 1 4 1 1 1 6
136 บ้านหนองโนทับม้า 0 1 0 1 4 1 0 0 5
137 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
138 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 0 1 0 1 3 2 2 0 7
139 บ้านหนองบึง 0 1 0 1 2 1 2 1 5
140 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 2 1 1 0 4
141 บ้านดง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
142 บ้านโนนแร่ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
143 บ้านดงหัวช้าง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
144 บ้านดอนหมี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
145 บ้านดงเย็น 0 1 0 1 1 1 0 0 2
146 บ้านหนองกลางโคก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
147 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
148 บ้านนาภู 0 0 3 3 6 1 0 0 7
149 บ้านดงน้อย 0 0 2 2 3 1 1 1 5
150 บ้านหนองระเวียง 0 0 1 1 7 1 0 1 8
151 บ้านบุ่งง้าว 0 0 1 1 6 2 3 2 11
152 บ้านประแหย่ง 0 0 1 1 5 3 1 0 9
153 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 0 0 1 1 5 1 1 0 7
154 บ้านเหล่าหมากคำ 0 0 1 1 5 0 1 0 6
155 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 0 0 1 1 4 3 0 1 7
156 บ้านหนองเหล่า 0 0 1 1 4 0 1 3 5
157 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 0 0 1 1 3 1 1 2 5
158 บ้านหนองบัวแก้ว 0 0 1 1 3 1 0 0 4
159 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 0 0 1 1 3 0 0 1 3
160 บ้านหนองแคน 0 0 1 1 3 0 0 1 3
161 บ้านหัวสระ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
162 บ้านหนองเม็ก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
163 บ้านโคกใหญ่วิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
164 บ้านดอนหัน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
165 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 0 1 1 2 1 0 0 3
166 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
167 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
168 บ้านห้วยทราย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
169 บ้านมะชมโนนสง่า 0 0 1 1 1 3 1 0 5
170 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
171 บ้านก่อ 0 0 0 0 7 2 2 0 11
172 บ้านเหล่าค้อ 0 0 0 0 7 0 0 0 7
173 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 5 2 2 1 9
174 บ้านหนองหว้าเฒ่า 0 0 0 0 5 2 0 1 7
175 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 5 2 0 0 7
176 บ้านหนองฮี 0 0 0 0 5 1 1 0 7
177 บ้านโคกเต่า 0 0 0 0 4 2 3 0 9
178 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 4 1 1 1 6
179 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 0 0 0 0 3 2 2 1 7
180 บ้านดงยาง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
181 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
182 บ้านคึมบง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
183 ราชประชานุเคราะห์ 18 0 0 0 0 3 1 0 0 4
184 บ้านโนนบ่อ 0 0 0 0 3 0 2 0 5
185 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
186 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
187 บ้านแก่นท้าว 0 0 0 0 2 2 3 0 7
188 บ้านหนองผง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
189 บ้านกุดนาดีโนนลาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
190 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 0 0 0 0 2 0 1 2 3
191 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
192 บ้านหวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
193 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
194 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
195 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
196 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
197 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
198 บ้านตลาดม่วง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
199 บ้านหนองจานบุลาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
200 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
201 บ้านโนนท่อน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
202 บ้านหนองแกวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านเหล่าน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านหนองบัวคู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 อนุบาลจิตรานนท์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 อนุบาลอุ่นรัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านโนนแคน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
211 บ้านเก่าน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
212 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 บ้านหัวงัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 บ้านโสกยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านโนนเขวาหนองแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 241 203 176 620 1,343 359 168 114 1,870