สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านมะโบ่ 33 9 2 5 44
2 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 31 4 2 2 37
3 เมืองวาปีปทุม 27 2 0 0 29
4 บ้านเม็กดำ 22 4 5 5 31
5 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 21 5 4 0 30
6 บ้านสนาม 20 5 5 0 30
7 บ้านเขวาทุ่ง 20 4 2 2 26
8 บ้านเหล่า 20 4 0 0 24
9 พระกุมารศึกษา 20 3 3 1 26
10 อนุบาลเอี่ยมสุข 19 2 2 1 23
11 บ้านโนนรัง 18 4 6 2 28
12 บ้านชาดฝางหัวเรือ 18 2 1 0 21
13 อนุบาลวาปีปทุม 18 0 0 1 18
14 บ้านหนองป้าน 17 5 1 1 23
15 อนุบาลนครจัมปาศรี 17 0 0 0 17
16 บ้านนาเลา 16 6 1 2 23
17 โนนจานวิทยา 16 3 0 1 19
18 บ้านหนองบัวสันตุ 16 0 1 1 17
19 บ้านปลาขาว 15 8 1 3 24
20 บ้านโดน 15 7 2 4 24
21 บ้านกุดน้ำใส 15 3 1 2 19
22 บ้านหัวดง 14 3 0 0 17
23 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 14 3 0 0 17
24 ชุมชนบ้านงัวบา 14 2 1 0 17
25 ชุมชนบ้านดงบัง 14 2 0 0 16
26 เทศบาลนาเชือก 14 0 4 1 18
27 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 13 9 5 4 27
28 บ้านหัวหมู 13 4 3 2 20
29 ชุมชนนาสีนวล 13 3 2 2 18
30 บ้านขามเรียน 12 11 2 2 25
31 บ้านสระแคน 12 5 2 1 19
32 หนองกุงวิทยา 12 4 2 2 18
33 บ้านหนองบัวแดง 12 2 2 0 16
34 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 12 2 1 1 15
35 ชุมชนบ้านสำโรง 12 2 0 5 14
36 อนุบาล อบต.หนองแสง 12 0 2 1 14
37 กู่สันตรัตน์ 11 9 1 0 21
38 บ้านหนองรูแข้ 11 4 0 0 15
39 บ้านนาฝาย 11 3 0 0 14
40 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 11 2 1 0 14
41 บ้านโกทา 11 1 1 1 13
42 บ้านโนน 10 7 3 1 20
43 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 10 7 1 2 18
44 บ้านเมืองเสือ 10 6 2 0 18
45 บ้านไก่นา 10 4 0 0 14
46 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 10 1 1 1 12
47 บ้านโพธิ์ชัย 9 6 3 0 18
48 บ้านหนองไฮ 9 5 1 1 15
49 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 9 2 1 1 12
50 บ้านหนองแสน 9 1 1 3 11
51 บ้านดงใหญ่ 8 5 1 1 14
52 บ้านปอพานหนองโน 8 2 0 1 10
53 บ้านหนองนาใน 8 1 2 0 11
54 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 8 1 0 0 9
55 บ้านเสือโก้ก 8 1 0 0 9
56 บ้านนาข่า 8 1 0 0 9
57 บ้านหนองหว้า 8 1 0 0 9
58 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 8 0 1 2 9
59 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 7 4 0 3 11
60 บ้านหนองแต้น้อย 7 2 1 0 10
61 บ้านหนองโพธิ์ 7 2 0 0 9
62 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 7 1 1 0 9
63 บ้านหนองระเวียง 7 1 0 1 8
64 บ้านหนองหน่อง 7 0 1 1 8
65 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 7 0 1 0 8
66 บ้านหัวช้าง 7 0 0 0 7
67 บ้านเหล่าค้อ 7 0 0 0 7
68 บ้านสระบาก 6 4 1 2 11
69 บ้านหนองแดงสหมิตร 6 4 1 2 11
70 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 6 4 1 0 11
71 บ้านก่อ 6 2 2 0 10
72 บ้านหนองไผ่ 6 2 1 0 9
73 บ้านยางอิไลดอนก่อ 6 2 0 2 8
74 บ้านนาภู 6 1 0 0 7
75 บ้านหนองสระ 6 0 1 0 7
76 บ้านทัพป่าจิก 6 0 1 0 7
77 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 6 0 0 1 6
78 บ้านหัวช้างโคกม่วง 6 0 0 0 6
79 บ้านแดงโพงคำแก้ว 6 0 0 0 6
80 บ้านโพนทราย 6 0 0 0 6
81 บ้านโคกสีทองหลาง 5 5 0 0 10
82 อนุบาลดงเมืองน้อย 5 4 2 0 11
83 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 5 4 1 1 10
84 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 5 4 1 0 10
85 บ้านบุ่งง้าว 5 2 3 2 10
86 บ้านหนองแต้ 5 2 2 1 9
87 บ้านนกเหาะ 5 2 1 1 8
88 จตุคามประชาสรรค์ 5 2 1 0 8
89 บ้านหนองหว้าเฒ่า 5 2 0 1 7
90 บ้านโคกไร่ 5 2 0 0 7
91 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 5 2 0 0 7
92 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 5 1 1 0 7
93 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 5 1 0 0 6
94 บ้านสระแก้วหนองคู 5 1 0 0 6
95 บ้านห้วยหิน 5 0 2 1 7
96 บ้านเหล่าหมากคำ 5 0 1 0 6
97 บ้านหนองฮี 5 0 1 0 6
98 บ้านห้วยหลาว 5 0 0 1 5
99 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 5 0 0 1 5
100 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 5 0 0 0 5
101 บ้านหนองแปน 5 0 0 0 5
102 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 4 5 3 0 12
103 บ้านหนองผือ 4 4 0 0 8
104 บ้านเมืองเตา 4 3 1 0 8
105 บ้านประแหย่ง 4 3 1 0 8
106 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 4 3 0 1 7
107 บ้านหนองข่า 4 2 4 0 10
108 บ้านโคกเต่า 4 2 2 0 8
109 พยัคฆภูมิพิสัย 4 2 0 0 6
110 บ้านหนองแวง 4 1 1 1 6
111 บ้านดงแคน 4 1 1 0 6
112 บ้านโคกมนโนนทอง 4 1 0 0 5
113 บ้านหนองปอ 4 1 0 0 5
114 บ้านหนองโนทับม้า 4 1 0 0 5
115 บ้านหนองเหล่า 4 0 1 3 5
116 บ้านป่าแดง 4 0 1 1 5
117 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 4 0 0 2 4
118 บ้านโนนเห็ดไค 4 0 0 0 4
119 บ้านแวงดงหนองยาง 4 0 0 0 4
120 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 4 0 0 0 4
121 บ้านป่าตองหนองงู 3 3 2 0 8
122 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 3 2 2 1 7
123 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 3 2 2 0 7
124 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 3 2 1 0 6
125 บ้านดงยาง 3 2 0 1 5
126 บ้านตำแย 3 2 0 0 5
127 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 3 1 1 2 5
128 บ้านดงน้อย 3 1 1 1 5
129 บ้านนาค่าย 3 1 1 0 5
130 บ้านอีโต้ 3 1 1 0 5
131 บ้านดอนดู่วังบอน 3 1 0 0 4
132 บ้านหนองคูม่วง 3 1 0 0 4
133 บ้านหนองบัวแก้ว 3 1 0 0 4
134 บ้านคึมบง 3 1 0 0 4
135 ราชประชานุเคราะห์ 18 3 1 0 0 4
136 บ้านโนนบ่อ 3 0 2 0 5
137 บ้านขี้เหล็ก 3 0 0 1 3
138 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 3 0 0 1 3
139 บ้านหนองแคน 3 0 0 1 3
140 บ้านสว่าง 3 0 0 0 3
141 บ้านหนองกกหนองยาว 3 0 0 0 3
142 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 3 0 0 0 3
143 บ้านสระบัว 3 0 0 0 3
144 บ้านแคน 3 0 0 0 3
145 บ้านตำแยโนนยาง 3 0 0 0 3
146 บ้านเหล่าจั่น 3 0 0 0 3
147 บ้านหัวสระ 3 0 0 0 3
148 บ้านหนองเม็ก 3 0 0 0 3
149 บ้านโคกใหญ่วิทยา 3 0 0 0 3
150 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 3 0 0 0 3
151 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 3 0 0 0 3
152 บ้านแก่นท้าว 2 2 3 0 7
153 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 2 2 0 0 4
154 บ้านหนองบึง 2 1 2 1 5
155 บ้านจอกขวาง 2 1 1 0 4
156 บ้านโคกสะอาด 2 1 1 0 4
157 บ้านหนองผง 2 1 0 1 3
158 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 2 1 0 0 3
159 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 2 1 0 0 3
160 บ้านดอนหัน 2 1 0 0 3
161 ราชประชานุเคราะห์ 16 2 1 0 0 3
162 บ้านกุดนาดีโนนลาน 2 1 0 0 3
163 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 2 0 1 2 3
164 บ้านโพนทอง 2 0 1 1 3
165 บ้านหนองห้าง 2 0 1 0 3
166 บ้านดงบากหนองตาเต็น 2 0 1 0 3
167 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 2 0 1 0 3
168 บ้านดง 2 0 1 0 3
169 บ้านโนนแร่ 2 0 1 0 3
170 บ้านเหล่ากว้าง 2 0 1 0 3
171 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 2 0 0 0 2
172 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 2 0 0 0 2
173 บ้านดู่ 2 0 0 0 2
174 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 2 0 0 0 2
175 บ้านดงหัวช้าง 2 0 0 0 2
176 บ้านดอนหมี 2 0 0 0 2
177 บ้านห้วยทราย 2 0 0 0 2
178 บ้านหนองบัวน้อย 2 0 0 0 2
179 บ้านมะชมโนนสง่า 1 3 1 0 5
180 บ้านวังจานโนนสำราญ 1 2 1 0 4
181 บ้านโคกล่ามวิทยา 1 2 0 0 3
182 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 1 2 0 0 3
183 บ้านตาลอก 1 1 0 1 2
184 บ้านโคกยาว 1 1 0 0 2
185 บ้านดงเย็น 1 1 0 0 2
186 บ้านหนองกลางโคก 1 1 0 0 2
187 รุ่งอรุณวิทย์ 1 1 0 0 2
188 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 1 1 0 0 2
189 บ้านมะแซวหนองโง้ง 1 1 0 0 2
190 บ้านเตาบ่า 1 0 2 1 3
191 บ้านแก่นเท่า 1 0 2 0 3
192 บ้านตลาดม่วง 1 0 1 1 2
193 บ้านหนองจานบุลาน 1 0 1 0 2
194 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 1 0 1 0 2
195 บ้านโนนท่อน 1 0 0 1 1
196 บ้านจอมพะลาน 1 0 0 0 1
197 บ้านหนองแดงหนองแสง 1 0 0 0 1
198 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 1 0 0 0 1
199 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 1 0 0 0 1
200 บ้านหนองแกวิทยา 1 0 0 0 1
201 บ้านเหล่าน้อย 1 0 0 0 1
202 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 1 0 0 0 1
203 บ้านหนองบัวคู 1 0 0 0 1
204 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 1 0 0 0 1
205 บ้านหวาย 1 0 0 0 1
206 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 1 0 0 0 1
207 บ้านโนนจาน 1 0 0 0 1
208 อนุบาลจิตรานนท์ 1 0 0 0 1
209 อนุบาลอุ่นรัก 1 0 0 0 1
210 บ้านโนนแคน 0 3 0 0 3
211 บ้านเก่าน้อย 0 2 0 0 2
212 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 0 1 0 0 1
213 บ้านหัวงัว 0 1 0 0 1
214 บ้านโสกยาง 0 1 0 0 1
215 บ้านโนนเขวาหนองแสง 0 0 0 0 0
รวม 1,312 353 165 114 1,944