สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านมะโบ่ 34 9 2 5 45
2 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 34 4 2 2 40
3 เมืองวาปีปทุม 28 2 0 0 30
4 บ้านเม็กดำ 22 4 5 5 31
5 พระกุมารศึกษา 22 3 3 1 28
6 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 21 5 4 0 30
7 บ้านสนาม 20 5 5 0 30
8 บ้านเขวาทุ่ง 20 4 2 2 26
9 บ้านเหล่า 20 4 0 0 24
10 อนุบาลวาปีปทุม 20 0 0 1 20
11 บ้านโนนรัง 19 4 6 2 29
12 อนุบาลเอี่ยมสุข 19 2 2 1 23
13 บ้านชาดฝางหัวเรือ 19 2 1 0 22
14 อนุบาลนครจัมปาศรี 19 0 0 0 19
15 บ้านหนองป้าน 17 6 1 1 24
16 บ้านนาเลา 16 6 1 2 23
17 โนนจานวิทยา 16 3 0 1 19
18 บ้านหนองบัวสันตุ 16 0 1 1 17
19 บ้านปลาขาว 15 8 1 3 24
20 บ้านโดน 15 7 2 4 24
21 บ้านกุดน้ำใส 15 3 1 2 19
22 เทศบาลนาเชือก 15 0 4 1 19
23 บ้านหัวดง 14 3 0 0 17
24 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 14 3 0 0 17
25 ชุมชนบ้านงัวบา 14 2 1 0 17
26 ชุมชนบ้านดงบัง 14 2 0 0 16
27 บ้านขามเรียน 13 11 2 2 26
28 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 13 9 5 4 27
29 บ้านหัวหมู 13 4 3 2 20
30 ชุมชนนาสีนวล 13 3 2 2 18
31 กู่สันตรัตน์ 12 9 1 0 22
32 บ้านสระแคน 12 5 2 1 19
33 หนองกุงวิทยา 12 4 2 2 18
34 บ้านนาฝาย 12 3 0 0 15
35 บ้านหนองบัวแดง 12 2 2 0 16
36 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 12 2 1 1 15
37 ชุมชนบ้านสำโรง 12 2 0 5 14
38 อนุบาล อบต.หนองแสง 12 0 2 1 14
39 บ้านหนองรูแข้ 11 4 0 0 15
40 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 11 2 1 0 14
41 บ้านโกทา 11 1 1 1 13
42 บ้านโนน 10 7 3 1 20
43 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 10 7 1 2 18
44 บ้านเมืองเสือ 10 6 2 0 18
45 บ้านไก่นา 10 4 0 0 14
46 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 10 1 1 1 12
47 บ้านโพธิ์ชัย 9 6 3 0 18
48 บ้านหนองไฮ 9 5 1 1 15
49 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 9 2 1 1 12
50 บ้านหนองแสน 9 1 1 3 11
51 บ้านดงใหญ่ 8 5 1 1 14
52 บ้านปอพานหนองโน 8 2 0 1 10
53 บ้านหนองนาใน 8 1 2 0 11
54 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 8 1 0 0 9
55 บ้านเสือโก้ก 8 1 0 0 9
56 บ้านนาข่า 8 1 0 0 9
57 บ้านหนองหว้า 8 1 0 0 9
58 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 8 0 2 2 10
59 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 7 4 0 3 11
60 บ้านก่อ 7 2 2 0 11
61 บ้านหนองแต้น้อย 7 2 1 0 10
62 บ้านหนองโพธิ์ 7 2 0 0 9
63 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 7 1 1 0 9
64 บ้านหนองระเวียง 7 1 0 1 8
65 บ้านหนองหน่อง 7 0 1 1 8
66 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 7 0 1 0 8
67 บ้านหัวช้าง 7 0 0 0 7
68 บ้านเหล่าค้อ 7 0 0 0 7
69 อนุบาลดงเมืองน้อย 6 4 2 0 12
70 บ้านสระบาก 6 4 1 2 11
71 บ้านหนองแดงสหมิตร 6 4 1 2 11
72 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 6 4 1 0 11
73 บ้านบุ่งง้าว 6 2 3 2 11
74 บ้านหนองไผ่ 6 2 1 0 9
75 บ้านยางอิไลดอนก่อ 6 2 0 2 8
76 บ้านทัพป่าจิก 6 1 1 0 8
77 บ้านหนองปอ 6 1 0 0 7
78 บ้านนาภู 6 1 0 0 7
79 บ้านหนองสระ 6 0 1 0 7
80 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 6 0 0 1 6
81 บ้านหัวช้างโคกม่วง 6 0 0 0 6
82 บ้านแดงโพงคำแก้ว 6 0 0 0 6
83 บ้านโพนทราย 6 0 0 0 6
84 บ้านหนองแปน 6 0 0 0 6
85 บ้านโคกสีทองหลาง 5 5 0 0 10
86 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 5 4 1 1 10
87 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 5 4 1 0 10
88 บ้านหนองผือ 5 4 0 0 9
89 บ้านเมืองเตา 5 3 1 0 9
90 บ้านประแหย่ง 5 3 1 0 9
91 บ้านหนองแต้ 5 2 2 1 9
92 บ้านนกเหาะ 5 2 1 1 8
93 จตุคามประชาสรรค์ 5 2 1 0 8
94 บ้านหนองหว้าเฒ่า 5 2 0 1 7
95 บ้านโคกไร่ 5 2 0 0 7
96 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 5 2 0 0 7
97 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 5 1 1 0 7
98 บ้านหนองฮี 5 1 1 0 7
99 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 5 1 0 0 6
100 บ้านโคกมนโนนทอง 5 1 0 0 6
101 บ้านสระแก้วหนองคู 5 1 0 0 6
102 บ้านห้วยหิน 5 0 2 1 7
103 บ้านเหล่าหมากคำ 5 0 1 0 6
104 บ้านห้วยหลาว 5 0 0 1 5
105 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 5 0 0 1 5
106 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 5 0 0 0 5
107 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 4 5 3 0 12
108 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 4 3 0 1 7
109 บ้านหนองข่า 4 2 4 0 10
110 บ้านโคกเต่า 4 2 3 0 9
111 พยัคฆภูมิพิสัย 4 2 0 0 6
112 บ้านป่าแดง 4 1 1 1 6
113 บ้านหนองแวง 4 1 1 1 6
114 บ้านดงแคน 4 1 1 0 6
115 บ้านหนองโนทับม้า 4 1 0 0 5
116 บ้านหนองเหล่า 4 0 1 3 5
117 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 4 0 0 2 4
118 บ้านโนนเห็ดไค 4 0 0 0 4
119 บ้านแวงดงหนองยาง 4 0 0 0 4
120 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 4 0 0 0 4
121 บ้านป่าตองหนองงู 3 3 2 0 8
122 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 3 2 2 1 7
123 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 3 2 2 0 7
124 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 3 2 1 0 6
125 บ้านดงยาง 3 2 0 1 5
126 บ้านตำแย 3 2 0 0 5
127 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 3 2 0 0 5
128 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 3 1 1 2 5
129 บ้านดงน้อย 3 1 1 1 5
130 บ้านนาค่าย 3 1 1 0 5
131 บ้านอีโต้ 3 1 1 0 5
132 บ้านดอนดู่วังบอน 3 1 0 0 4
133 บ้านหนองคูม่วง 3 1 0 0 4
134 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 3 1 0 0 4
135 บ้านหนองบัวแก้ว 3 1 0 0 4
136 บ้านคึมบง 3 1 0 0 4
137 ราชประชานุเคราะห์ 18 3 1 0 0 4
138 บ้านโนนบ่อ 3 0 2 0 5
139 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 3 0 1 0 4
140 บ้านขี้เหล็ก 3 0 0 1 3
141 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 3 0 0 1 3
142 บ้านหนองแคน 3 0 0 1 3
143 บ้านสว่าง 3 0 0 0 3
144 บ้านหนองกกหนองยาว 3 0 0 0 3
145 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 3 0 0 0 3
146 บ้านสระบัว 3 0 0 0 3
147 บ้านแคน 3 0 0 0 3
148 บ้านตำแยโนนยาง 3 0 0 0 3
149 บ้านเหล่าจั่น 3 0 0 0 3
150 บ้านหัวสระ 3 0 0 0 3
151 บ้านหนองเม็ก 3 0 0 0 3
152 บ้านโคกใหญ่วิทยา 3 0 0 0 3
153 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 3 0 0 0 3
154 บ้านแก่นท้าว 2 2 3 0 7
155 บ้านหนองบึง 2 1 2 1 5
156 บ้านจอกขวาง 2 1 1 0 4
157 บ้านโคกสะอาด 2 1 1 0 4
158 บ้านหนองผง 2 1 0 1 3
159 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 2 1 0 0 3
160 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 2 1 0 0 3
161 บ้านดอนหัน 2 1 0 0 3
162 ราชประชานุเคราะห์ 16 2 1 0 0 3
163 บ้านกุดนาดีโนนลาน 2 1 0 0 3
164 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 2 0 1 2 3
165 บ้านโพนทอง 2 0 1 1 3
166 บ้านหนองห้าง 2 0 1 0 3
167 บ้านดงบากหนองตาเต็น 2 0 1 0 3
168 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 2 0 1 0 3
169 บ้านดง 2 0 1 0 3
170 บ้านโนนแร่ 2 0 1 0 3
171 บ้านเหล่ากว้าง 2 0 1 0 3
172 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 2 0 0 0 2
173 บ้านดู่ 2 0 0 0 2
174 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 2 0 0 0 2
175 บ้านดงหัวช้าง 2 0 0 0 2
176 บ้านดอนหมี 2 0 0 0 2
177 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 2 0 0 0 2
178 บ้านห้วยทราย 2 0 0 0 2
179 บ้านหนองบัวน้อย 2 0 0 0 2
180 บ้านหวาย 2 0 0 0 2
181 บ้านมะชมโนนสง่า 1 3 1 0 5
182 บ้านวังจานโนนสำราญ 1 2 1 0 4
183 บ้านโคกล่ามวิทยา 1 2 0 0 3
184 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 1 2 0 0 3
185 บ้านตาลอก 1 1 0 1 2
186 บ้านโคกยาว 1 1 0 0 2
187 บ้านดงเย็น 1 1 0 0 2
188 บ้านหนองกลางโคก 1 1 0 0 2
189 รุ่งอรุณวิทย์ 1 1 0 0 2
190 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 1 1 0 0 2
191 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 1 1 0 0 2
192 บ้านมะแซวหนองโง้ง 1 1 0 0 2
193 บ้านเตาบ่า 1 0 2 1 3
194 บ้านแก่นเท่า 1 0 2 0 3
195 บ้านตลาดม่วง 1 0 1 1 2
196 บ้านหนองจานบุลาน 1 0 1 0 2
197 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 1 0 1 0 2
198 บ้านโนนท่อน 1 0 0 1 1
199 บ้านจอมพะลาน 1 0 0 0 1
200 บ้านหนองแดงหนองแสง 1 0 0 0 1
201 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 1 0 0 0 1
202 บ้านหนองแกวิทยา 1 0 0 0 1
203 บ้านเหล่าน้อย 1 0 0 0 1
204 บ้านหนองบัวคู 1 0 0 0 1
205 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 1 0 0 0 1
206 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 1 0 0 0 1
207 บ้านโนนจาน 1 0 0 0 1
208 อนุบาลจิตรานนท์ 1 0 0 0 1
209 อนุบาลอุ่นรัก 1 0 0 0 1
210 บ้านโนนแคน 0 3 0 0 3
211 บ้านเก่าน้อย 0 2 0 0 2
212 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 0 1 0 0 1
213 บ้านหัวงัว 0 1 0 0 1
214 บ้านโสกยาง 0 1 0 0 1
215 บ้านโนนเขวาหนองแสง 0 0 0 0 0
รวม 1,343 359 168 114 1,984