เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน -1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รอง ผอ.สพป.มค.๒ คณะดำเนินงาน
2 นายมีชัย พลภูงา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะดำเนินงาน
3 นายชายชาญ พลสอน ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านปลาขาว คณะดำเนินงาน
4 นายนุกูล สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหัวช้าง คณะดำเนินงาน
5 นายจรัส มุ่งชู ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านสำโรง คณะดำเนินงาน
6 นางปราณี รัตนธรรม ผู้อำนวยการ รร.นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะดำเนินงาน
7 นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์ อำนวยการ ร.ร.บ้านปอพานหนองโน คณะดำเนินงาน
8 นายศรายุทธ เชาว์ชาญ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหนองแดงสหมิตร คณะดำเนินงาน
9 นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม คณะดำเนินงาน
10 นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก คณะดำเนินงาน
11 นายไกรศรี โคตรมี ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหนองสระ คณะดำเนินงาน
12 นางสุภาพร เมิกข่วง ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านโพนทราย คณะดำเนินงาน
13 นายสนิท นามวิชา ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านโนนแร่ คณะดำเนินงาน
14 นายไพชยนต์ จิณรักษ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านวังหินโนนสว่าง คณะดำเนินงาน
15 นางเปรมฤดี โคตรทองหลาง ผอ.ร.ร.บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ คณะดำเนินงาน
16 นางวราพร เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านเหล่าค้อ คณะดำเนินงาน
17 นายเทิดไท รัตนธรรม ผู้อำนวยการ ร.ร.หนองกุงวิทยา คณะดำเนินงาน
18 นางพวงพยอม บุญตาแสง ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหนองบัวแดง คณะดำเนินงาน
19 นายทวี พับไธสง ผอ.ร.ร.บ้านหนองแดงหนองแสง คณะดำเนินงาน
20 นายสมชาย ทองดวง ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านกุดน้ำใส คณะดำเนินงาน
21 นางสุทิน ทองดวง ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านหนองเลา คณะดำเนินงาน
22 นายประภาส ไชยหงษา ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านห้วยหิน คณะดำเนินงาน
23 นายสมควร สมศรีดา ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านห้วยทราย คณะดำเนินงาน
24 นายไพทูล บุญมั่ง ผอ.ร.ร.บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) คณะดำเนินงาน
25 นายวชิระ เลิศกุลอุยไพศาล ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านห้วยหลาว คณะดำเนินงาน
26 นายไกรทอง พนาดร ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหนองแสง คณะดำเนินงาน
27 นายนพรัตน์ เมิกข่วง ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านป่าแดง คณะดำเนินงาน
28 นายชัยยศ โพธิรส ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหนองเม็ก คณะดำเนินงาน
29 นายจีระศักดิ์ บริสุทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแฮหนองเหล็ก คณะดำเนินงาน
30 นางสาวปนัดดา ธนกิจโสภณ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านอีโต้ คณะดำเนินงาน
31 นางกันหา แก้วงาม ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านโคกมนโนนทอง คณะดำเนินงาน
32 นายทวี สิทธิจันทร์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ คณะดำเนินงาน
33 นางวาสนา ปุริโส ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านตลาดม่วง คณะดำเนินงาน
34 นายปรัชญา นนทะสี ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านตำแยโนนยาง คณะดำเนินงาน
35 นายปฐมพงษ์ อัปมระกา ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหนองปอ คณะดำเนินงาน
36 นายสมศักดิ์ สีวัย ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านคึมบง คณะดำเนินงาน
37 นายปริวรรต น้อยตาแสง ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านป่าตองหนองงู คณะดำเนินงาน
38 นายสังคม โคตรมี ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหัวสระ คณะดำเนินงาน
39 นางกฤษณา ประสมศรี ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ คณะดำเนินงาน
40 นายสุเวช ธุระธรรม ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดป่านาเชือก คณะดำเนินงาน
41 นายณรงค์กร กมลคุณพนา ผู้อำนวยการ ร.ร.วรัญญาวิทย์ คณะดำเนินงาน
42 นางแววดาว พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการ ร.ร.หนองโพธิ์วิทยาคม คณะดำเนินงาน
43 นายประศาสตร์ ชุบสุวรรณ ผู้อำนวยการ ร.ร.ศุภประภา คณะดำเนินงาน
44 นางกัลยาณี เรียบร้อย ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลเรียบร้อย คณะดำเนินงาน
45 นายสมศักดิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหนองบึง คณะดำเนินงาน
46 นางละไม ไชยหงษา รก.ผอ. ร.ร.บ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด คณะดำเนินงาน
47 นายบุญถม คำพิพจน์ รก.ผอ. ร.ร.บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย คณะดำเนินงาน
48 นางบรรจบ เตชะแก้ว รก.ผอ. ร.ร.บ้านหนองม่วง คณะดำเนินงาน
49 นายปัญญา มาลาม รก.ผอ ร.ร.บ้านหมากหม้อโนนเกษตร คณะดำเนินงาน
50 นายวิทยา คชโคตร ศึกษานิเทศก์ คณะดำเนินงาน
51 นายวิชาน ศรีอาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะดำเนินงาน
52 นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะดำเนินงาน
53 นางสาวปราณี วรรณปะเก ศึกษานิเทศก์ คณะดำเนินงาน
54 นางลำไพ วันจงคำ ศึกษานิเทศก์ คณะดำเนินงาน
55 นายอาทิตย์ กลั่นกสิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะดำเนินงาน
56 นางศธทบ ไชยจันทร์ดี ศึกษานิเทศก์ คณะดำเนินงาน
57 นางสาวบุษบา มิ่งไธสง ศึกษานิเทศก์ คณะดำเนินงาน
58 นายธนัฐ จันทเขต ศึกษานิเทศก์ คณะดำเนินงาน
59 พ.จ.อ. คมกริช ปริปุณณะ ศึกษานิเทศก์ คณะดำเนินงาน
60 นางดรณี ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ คณะดำเนินงาน
61 นายศักดิ์ดา ปาสานำ ศึกษานิเทศก์ คณะดำเนินงาน
62 นายณวัตน์ จันทเขต ศึกษานิเทศก์ คณะดำเนินงาน
63 นายวุฒินันทร์ พรนิคม ศึกษานิเทศก์ คณะดำเนินงาน
64 นายชายชาญ พลสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาขาว คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
65 นางปราณี รัตนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
66 นายเทิดไท รัตนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยา คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
67 นายจรัส มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
68 นายนุกูล สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
69 นายสุเวช ธุระธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่านาเชือก คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
70 นายธรรมรัตน์ อนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนาเชือก คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
71 นายสมศักดิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
72 นายไพทูล บุญมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
73 นายประภาส ไชยหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาส่ำผดุง) คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
74 นายไกรทอง พนาดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
75 นายณรงค์กร กมลคุณพนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวรัญญาวิทย์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
76 นางชนิดา มุ่งชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่านาเชือก คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
77 นายประกอบ นิลปะกะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนาเชือก คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
78 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
79 นายวิทยา คชโคตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
80 นายวิชาน ศรีอาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
81 นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
82 นางสาวปราณี วรรณปะเก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
83 นางลำไพ วันจงคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
84 นายอาทิตย์ กลั่นกสิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
85 นางศธทบ ไชยจันทร์ดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
86 นางสาวบุษบา มิ่งไธสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
87 นายธนัฐ จันทเขต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
88 พ.จ.อ. คมกริช ปริปุณณะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
89 นางดรณี ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
90 นายศักดิ์ดา ปาสานำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
91 นายณวัตน์ จันทเขต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
92 นายวุฒินันทร์ พรนิคม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
93 นางสุภาพร เมิกข่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทราย คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
94 นางกฤษณา ประสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการประสานงาน ณ สถานที่แข่งขัน
95 นายจรัส มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง คณะกรรมการพิธีการ
96 นายศรายุช เชาว์ชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร คณะกรรมการพิธีการ
97 นายปรัชญา นนทะสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง คณะกรรมการพิธีการ
98 นายทวี พับไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง คณะกรรมการพิธีการ
99 นายชัยยศ โพธิรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการพิธีการ
100 นายชัยยศ โพธิรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการพิธีการ
101 นางวราพร เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าค้อ คณะกรรมการพิธีการ
102 นางเปรมฤดี โคตรทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ คณะกรรมการพิธีการ
103 นางเทพทอง อนุฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโพนทราย คณะกรรมการพิธีการ
104 นายประภาส ไชยหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาส่ำผดุง) คณะกรรมการพิธีการ
105 นางมนทกานต์ คำยา ครู รร.นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการพิธีการ
106 นางรุจิรา แดงจันทึก ครูโรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาส่ำผดุง) คณะกรรมการพิธีการ
107 นายสมศักดิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
108 นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
109 นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
110 นายสมชาย ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
111 นายสมชาย ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
112 นายวชิระ เลิศกุลอุยไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลาว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
113 นายนพรัตน์ เมิกข่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
114 นายปฐมพงษ์ อัปมระกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
115 นายสมศักดิ์ สีวัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึมบง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
116 นายไพชยนต์ จิณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
117 นายสนิท นามวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
118 นายสังคม โคตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
119 นายจิระศักดิ์ บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
120 นักการภารโรง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 11 12 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
121 นายปรัชญา นนทะสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
122 นายปริวรรต น้อยตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
123 นางพวงพยอม บุญตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
124 นางกันหา แก้วงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
125 นายไกรศรี โคตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
126 นายทวี พับไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
127 นายทวี พับไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
128 นายศรายุช เชาว์ชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
129 นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
130 นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ์ ผอ.รร.บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
131 นายสมชาย ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
132 นางวาสนา ปุริโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดม่วง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
133 นายวชิระ เลิศกุลอุยไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลาว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
134 นายปริวรรต น้อยตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
135 นายนพรัตน์ เมิกข่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
136 นายปฐมพงษ์ อัปมระกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
137 นายชัยยศ โพธิรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
138 นายสมศักดิ์ สีวัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึมบง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
139 นายปรัชญา นนทะสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
140 นายไพชยนต์ จิณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
141 นายสนิท นามวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
142 นางเปรมฤดี โคตรทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
143 นายสังคม โคตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
144 นายจิระศักดิ์ บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
145 นายรังสรรค์ นันทะแสน นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอนาเชือก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
146 นางละไม ไชยหงษา รักษาการฯ ผอ.รร.บ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
147 นายบุญถม คำพิพจน์ รักษาการฯ ผอ.รร.บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่มหลุบเปลือย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
148 ส.ต.อ.อุทร ซุ้ยไกร รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
149 นางบรรจบ เตชะแก้ว รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
150 นายปัญญา มาลาม รักษาการฯ ผอ.รร.บ้านหมากหม้อโนนเกษตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
151 นางสุทิน ทองดวง ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองเลาเหล่าอีหมัน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
152 นางกฤษณา ประสมศรี ผอ.รร.บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
153 นางสาวปนัดดา ธนกิจโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
154 นางวราพร เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าค้อ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
155 นายประภาส ไชยหงษา ผอ.ร.ร.บ้านห้วยหิน คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
156 นางวาสนา ปุริโส ผอ.ร.ร.บ้านตลาดม่วง คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
157 นายศรายุช เชาว์ชาญ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแดงสหมิตร คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
158 นางพวงพยอม บุญตาแสง ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวแดง คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
159 นางกันหา แก้วงาม ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนโนนทอง คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
160 นายนพรัตน์ เมิกข่วง ผอ.ร.ร.บ้านป่าแดง คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
161 นางสุภาพร เมิกข่วง ผอ ร.ร.บ้านโพนทราย คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
162 นายสนิท นามวิชา ผอ ร.ร.บ้านโนนแร่ คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
163 นายชายชาญ พลสอน ผอ.ร.ร.บ้านปลาขาว คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
164 นางสุทิน ทองดวง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองเลาเหล่าอีหมัน คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
165 นางปนัดดา ธนกิจโสภณ ผอ.ร.ร.บ้านอีโต้ คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
166 นางวราพร เชิดกลิ่น ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าค้อ คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
167 นายนุกูล สิงห์สุพรรณ ผอ ร.ร บ้านหัวช้าง คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
168 นายไกรทอง พนาดร ผอ.ร.ร.บ้านหนองแสง คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
169 นายสุเวช ธุระธรรม ผอ.ร.ร.วัดป่านาเชือก คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
170 นางเปรมฤดี โคตรทองหลาง ผอ.ร.ร.บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
171 นายสมชาย ทองดวง ผอ.ร.ร.บ้านกุดน้ำใส คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
172 นายปฐมพงษ์ อัปมระกัง ผอ ร.ร.บ้านหนองปอ คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
173 นายณรงค์กร กมลคุณพนา ผอ.ร.ร.วรัญญาวิทย์ คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
174 นายสำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ ครู.ร.ร.นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
175 นายไกรศรี โคตรมี ผอ.ร.ร.บ้านหนองสระ คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
176 นายสมศักดิ์ เหลืองทอง ผอ ร.ร.บ้านหนองบึง คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
177 นายสมศักดิ์ สีวัย ผอ.ร.ร.บ้านคึมบง คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
178 นายไพชยนต์ จิณรักษ์ ผอ.ร.ร.บ้านวังหินโนนสว่าง คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
179 นายปริวรรต น้อยตาแสง ผอ.ร.ร.บ้านป่าตองหนองงู คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
180 นายจีระศักดิ์ บริสุทธิ์ ครู ร.ร.บ้านหนองแฮหนองเหล็ก คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
181 นายประจักษ์ อนันทา ครู ร.ร.นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
182 นายวุฒินันทร์ พรนิคม ศน.สพป.มค.2 คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
183 นายเทิดไท รัตนธรรม ผอ.ร.ร.หนองกุงวิทยา คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
184 นางกฤษณา ประสมศรี ผอ. ร.ร.บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
185 นายธรรมรัตน์ อนนท์ ผอ.ร.ร.เทศบาลนาเชือก คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
186 ส.อ.อุทร ซุ้ยไกร ครู ร.ร.บ้านนางเลิ้งโคกล่าม คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
187 นางหอมรับ ซ้ยไกร ครู.ร.ร.บ้านหนองบึง คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
188 นายวชิระ เลิศกุลอุยไพศาล ผอ ร.ร.บ้านห้วยหลาว คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
189 นายไพทูล บุญมั่ง ผอ ร.ร.บ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
190 นายปรัชญา นนทะสี ผอ ร.ร.บ้านตำแยโนนยาง คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
191 นายสังคม โคตรมี ผอ ร.ร.บ้านหัวสระ คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
192 นายทวี สิทธิจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
193 นายทวี พับไธสง ผอ.ร.ร.บ้านหนองแดงหนองแสง คณะกรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
194 นางปราณี รัตนธรรม ผอ.ร.ร.นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
195 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง รอง ผอ.ร.ร.นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
196 นายธรรมรัตน์ อนนท์ ผอ.ร.ร.เทศบาลนาเชือก คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
197 นางนิตยา ชัยธิสาร ครู ร.ร.เทศบาลนาเชือก คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
198 นายชายชาญ พลสอน ผอ.ร.ร.บ้านปลาขาว คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
199 นางปทุมทิพย์ โคตุทา ครู ร.ร.บ้านปลาขาว คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
200 นายทวี สิทธิจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
201 นางสาวสินิยากร สีมาพล ครู ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
202 นายประภาส ไชยหงษา ผอ.ร.ร.บ้านห้วยหิน คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
203 นางศศิพิมพ์ ชารีพิมพ์ ครู ร.ร.บ้านห้วยหิน คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
204 นายสมศักดิ์ เหลืองทอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองบึง คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
205 นางวันเพ็ญ ปินะกาโพธิ์ ครู ร.ร.บ้านหนองบึง คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
206 นายไกรทอง พนาดร ผอ.ร.ร.บ้านหนองแสง คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
207 นางสาวสุภาพ ศิลารัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองแสง คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
208 นายนุกูล สิงห์สุพรรณ ผอ.ร.ร.บ้านหัวช้าง คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
209 นางมณีวรรณ สามูล ครู ร.ร.บ้านหัวช้าง คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
210 นายเทิดไท รัตนธรรม ผอ.ร.ร.หนองกุงวิทยา คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
211 นางยุพาลักษณ์ ใจถวิล ครู ร.ร.หนองกุงวิทยา คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
212 นางแววดาว พานดวงแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านหนองโพธิ์วิทยาคม คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
213 นางจารุณี ศาลาจันทร์ ครู.ร.ร.หนองโพธิ์วิทยาคม คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
214 นายสุเวช ธุระธรรม ผอ.ร.ร.วัดป่านาเชือก คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
215 นางชนิดา มุ่งชู รอง ผอ.รร.วัดป่านาเชือก คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
216 นายณรงค์กร กมลคุณพนา ผอ.ร.ร.วรัญญาวิทย์ คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
217 นางอภิญญา พลสวัสดิ์ ครู ร.ร.วรัญญาวิทย์ คณะกรรมการประจำโรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน
218 นายวุฒินันทร์ พรนิคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , หุ่นยนต์ คณะกรรมการกำกับติดตามแต่ละกลุ่มสาระรายกิจกรรมการแข่งขัน
219 นายวิทยา คชโคตร สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการกำกับติดตามแต่ละกลุ่มสาระรายกิจกรรมการแข่งขัน
220 นายวิชาน ศรีอาภรณ์ ศิลปะทัศนศิลป์ คณะกรรมการกำกับติดตามแต่ละกลุ่มสาระรายกิจกรรมการแข่งขัน
221 นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ ปฐมวัย คณะกรรมการกำกับติดตามแต่ละกลุ่มสาระรายกิจกรรมการแข่งขัน
222 นางสาวปราณี วรรณปะเก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการกำกับติดตามแต่ละกลุ่มสาระรายกิจกรรมการแข่งขัน
223 นางลำไพ วันจงคำ ภาษาไทย, ศิลปะ-นาฏศิลป์ คณะกรรมการกำกับติดตามแต่ละกลุ่มสาระรายกิจกรรมการแข่งขัน
224 พ.จ.อ. คมกริช ปริปุณณะ คณิตศาสตร์ คณะกรรมการกำกับติดตามแต่ละกลุ่มสาระรายกิจกรรมการแข่งขัน
225 นายศักดิ์ดา ปาสานำ เรียนรวม ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการกำกับติดตามแต่ละกลุ่มสาระรายกิจกรรมการแข่งขัน
226 นายณวัฒน์ จันทเขต ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการกำกับติดตามแต่ละกลุ่มสาระรายกิจกรรมการแข่งขัน
227 นายอาทิตย์ กลั่นกสิกรณ์ วิทยาศาสตร์, นักบินน้อย สพฐ คณะกรรมการกำกับติดตามแต่ละกลุ่มสาระรายกิจกรรมการแข่งขัน
228 นางดรณี ปะสังติโย คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการกำกับติดตามแต่ละกลุ่มสาระรายกิจกรรมการแข่งขัน
229 นายธนัฐ จันทเขต ศิลปะ-ดนตรี คณะกรรมการกำกับติดตามแต่ละกลุ่มสาระรายกิจกรรมการแข่งขัน
230 นางสาวบุษบา มิ่งไธสง ศิลปวัฒนธรรมอีสาน , เรียนรวมศิลปะ คณะกรรมการกำกับติดตามแต่ละกลุ่มสาระรายกิจกรรมการแข่งขัน
231 นายชายชาญ พลสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาขาว คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
232 นางปราณี รัตนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
233 นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอพานหนองโน คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
234 นายเทิดไท รัตนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
235 นายนุกูล สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
236 นายจรัส มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
237 นางพวงพยอม บุญตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
238 นายจันดา ปินะเก ผู้จัดการโรงเรียนวัดป่านาเชือก คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
239 นายไกรศรี โคตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
240 นายสมศักดิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
241 นายทวี พับไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
242 นายศรายุช เชาว์ชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
243 นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
244 นายประภาส ไชยหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาส่ำผดุง) คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
245 นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
246 นางวาสนา ปุริโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดม่วง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
247 นายวชิระ เลิศกุลอุยไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลาว คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
248 นายปริวรรต น้อยตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
249 นายไกรทอง พนาดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
250 นายนพรัตน์ เมิกข่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
251 นายปฐมพงษ์ อัปมระกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
252 นางกฤษณา ประสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
253 นางสุภาพร เมิกข่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทราย คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
254 นางกันหา แก้วงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
255 นายชัยยศ โพธิรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
256 นายสมศักดิ์ สีวัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึมบง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
257 นายปรัชญา นนทะสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
258 นายไพชยนต์ จิณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
259 นางวราพร เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าค้อ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
260 เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 11 12 คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
261 น.ส.จันทร์เพ็ญ ทองดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
262 นายสนิท นามวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
263 นายประกอบ นิลปะกะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนาเชือก คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
264 นางเปรมฤดี โคตรทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
265 นายสังคม โคตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
266 นางชนิดา มุ่งชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่านาเชือก คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
267 นางกฤษณา ประสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
268 นายณรงค์กร กมลคุณพนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวรัญญาวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
269 นายไพทูล บุญมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
270 นายจิระศักดิ์ บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
271 นายไกรทอง พนาดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
272 นางสาวปนัดดา ธนกิจโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
273 นายประภาส ไชยหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาส่ำผดุง) คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
274 นายไพทูล บุญมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
275 นายธรรมรัตน์ อนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนาเชือก คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
276 นายสมศักดิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
277 นายธรรมรัตน์ อนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนาเชือก คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
278 นายประศาสตร์ ชุบสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศุภประภา คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
279 นายสุเวช ธุระธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่านาเชือก คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
280 นายสุเวช ธุระธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่านาเชือก คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
281 นายนุกูล สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
282 นางกัลยานี เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเรียบร้อย คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
283 นายณรงค์กร กมลคุณพนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวรัญญาวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
284 นายจรัส มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
285 นายเทิดไท รัตนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
286 นายรังสรรค์ นันทะแสน นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอนาเชือก คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
287 นางปราณี รัตนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
288 นางละไม ไชยหงษา รักษาการฯ ผอ.โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
289 นายชายชาญ พลสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาขาว คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
290 นายบุญถม คำพิพจน์ รักษาการฯ ผอ.รร.บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่มหลุบเปลือย คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
291 ส.ต.อ.อุทร ซุ้ยไกร รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
292 นางบรรจบ เตชะแก้ว รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
293 นายปัญญา มาลาม รักษาการฯ ผอ.รร.บ้านหมากหม้อโนนเกษตร คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
294 นายทวี สิทธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
295 นางสุภาพร เมิกข่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทราย คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
296 นางสาวลดาวัลย์ มาตรสรรพ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบึง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
297 นางสาวนุจรินทร์ ข่าขันมะรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปลาขาว คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
298 นางสาวรัชนีวรรณ ผดุงกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
299 นางสาวสาวิตรี อินทะราชา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคึมบง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
300 นางสาวเสาวลักษณ์ วงมาต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตลาดม่วง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
301 นายไชยา ปะตาตะโก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโพนทราย คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
302 นายสมัย สุปัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
303 นางนุจรี ศรีจำนงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองกุงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
304 นางสาวชรินทร์ทิพย์ จุปะมะนัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหัวช้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
305 นางสาวสุภาวดี เนื่องศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองปอ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
306 นายสิทธิชัย ทิพย์โอสถ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
307 นางสาวนันทนา ทับทิมไสย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
308 นางสาวอัจฉรา ใจภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
309 นางบุศยรินทร์ เจริญศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหัวสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
310 นางสาวศศิธร ปุยสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม คณะกรรมการฝ่ายจัดตารางการแข่งขัน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)
311 พ.จ.อ. คมกริช ปริปุณณะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
312 นายสมชาย ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
313 นายณวัฒน์ จันทเขต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
314 นายวุฒินันทร์ พรนิคม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
315 นางสุทิน ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลาเหล่าอีหมัน คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
316 นางสาวรัชนีวรรณ ผดุงกิจ จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
317 นางสาวนุจรินทร์ ข่าขันมะรี จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านปลาขาว คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
318 นางสาวลดาวัลย์ มาตรสรรพ์ จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบึง คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
319 นางสาวสาวิตรี อินทะราชา จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านคึมบง คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
320 นางสาวเสาวลักษณ์ วงมาต จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านตลาดม่วง คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
321 นายไชยา ปะตาตะโก จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านโพนทราย คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
322 นายสุมัย สุปัด จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
323 นางนุชรี ศรีจำนง จนท.ธุรการโรงเรียนหนองกุงวิทยา คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
324 นายยิ่งรักษ์ หาโกสีย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
325 นางสาวชรินทร์ทิพย์ จุปะมะนัย จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านหัวช้าง คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
326 นางสาวจุฑารัตน์ ไชยเทพ จนท.ธุรการกลุ่มนิเทศก์ คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
327 นางดรณี ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
328 นายธรรมรักษ์ เพียรอดวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกยาว คณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
329 นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
330 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
331 น.ส.ประภาพรรณ จันโอทาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
332 น.ส.ละมุล อนุสัตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
333 นางรวิภา กตารัตน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
334 น.ส.อมรรัตน์ คงประทีป ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
335 น.ส.สวริณทร์ หอมดวง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
336 นางนันทเนตร ปะวะเส ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาข้าราการครูฯ คณะกรรมการอำนวยการ
337 ส.อ.พงษ์พัฒน์ ปักกาโล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล คณะกรรมการอำนวยการ
338 นายพชร พรหมจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
339 นายสมบัติ คุณแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการอำนวยการ
340 นายมีชัย พลภูงา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการอำนวยการ
341 พ.จ.อ. คมกริช ปริปุณณะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]