แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 50 34 68% 9 18% 2 4% 5 10% 50
2 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 44 34 80.95% 4 9.52% 2 4.76% 2 4.76% 42
3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 30 28 93.33% 2 6.67% 0 0% 0 0% 30
4 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 37 22 61.11% 4 11.11% 5 13.89% 5 13.89% 36
5 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 29 22 75.86% 3 10.34% 3 10.34% 1 3.45% 29
6 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 32 21 70% 5 16.67% 4 13.33% 0 0% 30
7 โรงเรียนบ้านสนาม 31 20 66.67% 5 16.67% 5 16.67% 0 0% 30
8 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 29 20 71.43% 4 14.29% 2 7.14% 2 7.14% 28
9 โรงเรียนบ้านเหล่า 24 20 83.33% 4 16.67% 0 0% 0 0% 24
10 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 21 20 95.24% 0 0% 0 0% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนบ้านโนนรัง 32 19 61.29% 4 12.9% 6 19.35% 2 6.45% 31
12 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 24 19 79.17% 2 8.33% 2 8.33% 1 4.17% 24
13 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 22 19 86.36% 2 9.09% 1 4.55% 0 0% 22
14 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 20 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
15 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 27 17 68% 6 24% 1 4% 1 4% 25
16 โรงเรียนบ้านนาเลา 26 16 64% 6 24% 1 4% 2 8% 25
17 โรงเรียนโนนจานวิทยา 20 16 80% 3 15% 0 0% 1 5% 20
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 22 16 88.89% 0 0% 1 5.56% 1 5.56% 18
19 โรงเรียนบ้านปลาขาว 31 15 55.56% 8 29.63% 1 3.7% 3 11.11% 27
20 โรงเรียนบ้านโดน 29 15 53.57% 7 25% 2 7.14% 4 14.29% 28
21 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 23 15 71.43% 3 14.29% 1 4.76% 2 9.52% 21
22 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 20 15 75% 0 0% 4 20% 1 5% 20
23 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 17 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
24 โรงเรียนบ้านหัวดง 17 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
25 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 18 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
26 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
27 โรงเรียนบ้านขามเรียน 29 13 46.43% 11 39.29% 2 7.14% 2 7.14% 28
28 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 38 13 41.94% 9 29.03% 5 16.13% 4 12.9% 31
29 โรงเรียนบ้านหัวหมู 23 13 59.09% 4 18.18% 3 13.64% 2 9.09% 22
30 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 20 13 65% 3 15% 2 10% 2 10% 20
31 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 24 12 54.55% 9 40.91% 1 4.55% 0 0% 22
32 โรงเรียนบ้านสระแคน 20 12 60% 5 25% 2 10% 1 5% 20
33 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 20 12 60% 4 20% 2 10% 2 10% 20
34 โรงเรียนบ้านนาฝาย 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
35 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 17 12 75% 2 12.5% 2 12.5% 0 0% 16
36 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 17 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
37 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 20 12 63.16% 2 10.53% 0 0% 5 26.32% 19
38 โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 15 12 80% 0 0% 2 13.33% 1 6.67% 15
39 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 16 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
40 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
41 โรงเรียนบ้านโกทา 16 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
42 โรงเรียนบ้านโนน 21 10 47.62% 7 33.33% 3 14.29% 1 4.76% 21
43 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 20 10 50% 7 35% 1 5% 2 10% 20
44 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 18 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
45 โรงเรียนบ้านไก่นา 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
46 โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
47 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 21 9 50% 6 33.33% 3 16.67% 0 0% 18
48 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 16 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
49 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 15 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนบ้านหนองแสน 14 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
51 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 17 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
52 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
53 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
54 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านนาข่า 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 12 8 66.67% 0 0% 2 16.67% 2 16.67% 12
59 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 14 7 50% 4 28.57% 0 0% 3 21.43% 14
60 โรงเรียนบ้านก่อ 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
61 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
62 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
66 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
70 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 14 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
71 โรงเรียนบ้านสระบาก 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
72 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 13 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
73 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 18 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
74 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
75 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
76 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านนาภู 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านหนองปอ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านหนองสระ 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนบ้านหนองแปน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านโพนทราย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
86 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
87 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
88 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
89 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
90 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
91 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
92 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
93 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
94 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
95 โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
96 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านหนองฮี 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
99 โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 12 4 33.33% 5 41.67% 3 25% 0 0% 12
108 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
109 โรงเรียนบ้านหนองข่า 11 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
110 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
111 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านป่าแดง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
113 โรงเรียนบ้านหนองแวง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
114 โรงเรียนบ้านดงแคน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
115 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 8 4 50% 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 8
117 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
118 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
122 โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
123 โรงเรียนบ้านศาลา(ยางสีฯ) 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
124 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านดงยาง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
126 โรงเรียนบ้านตำแย 7 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
129 โรงเรียนบ้านดงน้อย 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
130 โรงเรียนบ้านนาค่าย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านอีโต้ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านคึมบง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
141 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
142 โรงเรียนบ้านหนองแคน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
143 โรงเรียนบ้านหัวสระ 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านสระบัว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านสว่าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านแคน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
155 โรงเรียนบ้านหนองบึง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
156 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านหนองผง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
159 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านดอนหัน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
165 โรงเรียนบ้านโพนทอง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
166 โรงเรียนบ้านดง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านดอนหมี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านดู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
182 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
183 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านตาลอก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
186 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนเครือข่ายวังเก่าโมเดล 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านโคกยาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
194 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
195 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
196 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
199 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านโนนจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านโนนแคน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
211 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
212 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านหัวงัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านโสกยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]