งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน -1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2562   1 ต.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 30 ก.ย. 2562 09.00-16.00
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 30 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ป.4 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ป.5 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง ลานใต้ถุนอาคาร 3 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง ลานใต้ถุนอาคาร 3 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ป.3 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ป.6 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 3 ห้อง ภาษาไทย 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
10 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 3 ห้อง ป.2 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 3 ห้อง สังคม 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาขาว อาคาร 3 ห้อง ป.6 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม หอประชุม 2 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม หอประชุม 1 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม หอประชุม 1 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
5 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาขาว อาคาร 3 ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาขาว อาคาร 4 ห้อง หน้าห้อง ป.1 30 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปลาขาว อาคาร 4 ห้อง หน้าห้อง ป.1 30 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
8 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาขาว ใต้ต้นจามจุรี 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาขาว อาคาร 1 (ปฐมวัย) 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก ห้องประชุม ห้อง ประชุม 62 ฉลองราช 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่านาเชือก ห้องประชุม ห้อง ประชุม 62 ฉลองราช 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก เวทีหน้าเสาธง 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก โดมวัด 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่านาเชือก โดมวัด 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก โดมวัด 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ห้อง โสตฯ 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก เวทีโรงอาหาร 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก เวทีโรงอาหาร 30 ก.ย. 2562 13.00-16.00
10 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก อาคารมุฑิตา ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
11 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่านาเชือก อาคารมุฑิตา ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
12 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก อาคารมุฑิตา ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
13 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก อาคารเมตตา ชั้น 1 ห้อง ม.3/3 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
14 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่านาเชือก อาคารเมตตา ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
15 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก อาคารเมตตา ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
16 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก ศาลาการเปรียญ 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก ศาลาการเปรียญ 30 ก.ย. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สนามวอลเลย์บอล 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สนามวอลเลย์บอล 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สนามวอลเลย์บอล 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
4 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สนามวอลเลย์บอล 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
5 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ห้อง ป.1 ป.2 ป.3 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ห้อง ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 30 ก.ย. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ อาคารศิริวานนท์ ห้อง ป.1/1 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ อาคารศิริวานนท์ ห้อง ป.2/1 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ อาคารศิริวานนท์ ห้อง ป.6 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ ลานกิจกรรม 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ ลานกิจกรรม 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ อาคารศิริวานนท์ ห้อง ป.3/1 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ อาคารศิริวานนท์ ห้อง ป.2/2 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ อาคารศิริวานนท์ ห้อง ม.2 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ โรงอาหาร 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ โรงอาหาร 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ โรงอาหาร 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ อาคารศิริวานนท์ ห้อง ม.3 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ศาลาธารน้ำใจ 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ศาลาธารน้ำใจ 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ หอประชุมชัยพฤกษ์ 30 ก.ย. 2562 10.00-11.00
2 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ห้องสมุด 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ห้องสมุด 30 ก.ย. 2562 13.00-16.00
4 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบึง เวทีกลาง 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบึง เวทีกลาง 30 ก.ย. 2562 13.00-16.00
6 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาขาว ใต้ถุนอาคาร 5 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
7 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาขาว ใต้ถุนอาคาร 5 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง) เวทีหน้าโรงอาหาร 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง) เวทีหน้าโรงอาหาร 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
10 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ หอประชุมชัยพฤกษ์ 30 ก.ย. 2562 13.00-14.00
11 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ หอประชุมชัยพฤกษ์ 30 ก.ย. 2562 14.00-15.00
12 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ห้องอนุบาล 2 30 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
13 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ห้องอนุบาล 2 30 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
14 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ห้องอนุบาล 3 30 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
15 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ห้องอนุบาล 3 30 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
16 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ห้องอนุบาล 2 30 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
17 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ห้องอนุบาล 2 30 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
18 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ห้อง อนุบาล 3 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง อาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง อาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ หอประชุมราชพฤกษ์ 30 ก.ย. 2562 09.00-10.30
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ หอประชุมราชพฤกษ์ 30 ก.ย. 2562 10.30-12.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ หอประชุมราชพฤกษ์ 30 ก.ย. 2562 13.00-14.30
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ หอประชุมราชพฤกษ์ 30 ก.ย. 2562 14.30-16.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบึง ใต้ถุนอาคาร 1 30 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบึง ใต้ถุนอาคาร 1 30 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 2 ห้อง ป1 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 2 ห้อง ป.2 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 2 ห้อง ป.3 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 3 ห้อง ม.1 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 3 ห้อง ม.2 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงวิทยา เวที อาคาร 3 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 1 ห้อง Sound Lab 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 1 ห้อง ป.6 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 1 ห้อง ป.5 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 1 ห้อง ป.4 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สนามฟุตบอล 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สนามฟุตบอล 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
5 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อาคารเรียน ป1 ฉ.สูง ห้อง ป.2/2 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อาคารเรียน ป1 ฉ.สูง ห้อง อนุบาล 1 30 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
7 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อาคารเรียน ป1 ฉ.สูง ห้อง อนุบาล 2 30 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อาคารเรียน สปช.102/26 ห้อง ป.4 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อาคารเรียน สปช.102/26 ห้อง ป.5 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 (ห้องสมุด) 30 ก.ย. 2562 09.00 - 11.00 น.
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 30 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 30 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 30 ก.ย. 2562 09.00-14.00
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 30 ก.ย. 2562 13.00 - 16.00
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 4 30 ก.ย. 2562 09.00 - 14.00
7 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 5 30 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
8 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 5 30 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง) ศูนย์ประชุมศิลาคามส่ำผดุง 30 ก.ย. 2562 09.00-16.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง) ศูนย์ประชุมศิลาคามส่ำผดุง 30 ก.ย. 2562 09.00-16.00
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง) ศูนย์ประชุมศิลาคามส่ำผดุง 30 ก.ย. 2562 09.00-16.00
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง) ศูนย์ประชุมศิลาคามส่ำผดุง 30 ก.ย. 2562 09.00-16.00
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง) ศูนย์ประชุมศิลาคามส่ำผดุง 30 ก.ย. 2562 09.00-16.00
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง) ศูนย์ประชุมศิลาคามส่ำผดุง 30 ก.ย. 2562 09.00-16.00
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง) ศูนย์ประชุมศิลาคามส่ำผดุง 30 ก.ย. 2562 09.00-16.00
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง) ศูนย์ประชุมศิลาคามส่ำผดุง 30 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง โดม (สนามเด็กเล่น) 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง โดม (สนามเด็กเล่น) 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 30 ก.ย. 2562 13.00-16.00
4 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 30 ก.ย. 2562 13.00-16.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง โดม (สนามเด็กเล่น) 30 ก.ย. 2562 13.00-16.00
6 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงอาหาร 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงอาหาร 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงอาหาร 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงอาหาร 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง) อาคารเรียน โอ.เค ไลฟ์ 2 ห้อง ป.5 และ ป.6 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00 น.
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง) อาคารเรียน โอ.เค ไลฟ์ 1 ห้อง ป.1 และ ป.2 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ห้อง ห้องสภานักเรียน 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ห้อง ห้องสภานักเรียน 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ห้อง ห้องสภานักเรียน 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ห้อง ห้องสภานักเรียน 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ก.ย. 2562 13.00-15.00
3 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ก.ย. 2562 13.00-15.00
5 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ก.ย. 2562 13.00-15.00
7 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคารรวงผึ้ง ห้อง ห้องประวัติศาสตร์ 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคารรวงผึ้ง ห้อง ห้องประวัติศาสตร์ 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คหกรรมศาสตร์ ห้อง คหกรรมศาสตร์ 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คหกรรมศาสตร์ ห้อง คหกรรมศาสตร์ 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ศูนย์ศาสตร์พระราชา 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
12 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ศูนย์ศาสตร์พระราชา 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 30 ก.ย. 2562 09.00-10.00
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 30 ก.ย. 2562 10.00-11.00
3 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 30 ก.ย. 2562 10.00-11.00
4 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 30 ก.ย. 2562 11.00-12.00
5 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ หอประชุมชัยพฤกษ์ 30 ก.ย. 2562 11.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]