รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงปุณิกา    ชาสมบัติ
 
1. นางรุ่งทิวา   ภิญโญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 1. เด็กหญิงวาสนา  สุคันธมาลี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   จิณรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิตติพัฒน์   การัดเสนา
 
1. นางเรวดี   ภูถาวร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สานนท์
 
1. นางเบญจมาศ   เสติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กชายปัญญพนต์  ไปบน
 
1. นางัรัศมี  มาอ้น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงเบญญา    ภิญโญ
 
1. นางอาภัสรา   บุญพัดส่ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูผานี
 
1. นางอุษา  ทันพรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชมชื่น
 
1. นางนุจรี  เพียโคตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นนลือชา
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายพงศภัคร  หนันคำจร
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายวชิรศักดิ์    สุดวงงาม
 
1. นางพิศมัย   ไชยวงษา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงกรกนก  จิตไชย
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ร่มเย็น
 
1. นางสุเมตตา  จันทร์ราช
2. นางอำพร  โพธิ์สุวรรณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  เทียบปัด
2. เด็กหญิงศศินิภา  แทนโสภา
 
1. นางมณีวรรณ  แพงเจริญ
2. นางสาวพรนภา  บุราณรมย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทองสารไตร
2. เด็กหญิงเย็นฤดี  คำเพ็ง
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
2. นางดวงพร  ศรีเสน่ห์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายวชิรวิทย์  อะโน
2. เด็กชายสิวัฒน์  อุทัยบาล
 
1. นางอมลวรรณ  เพ็ชรสังหาร
2. นางสุมาลี  ศรีสารคาม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงภรภัทร   ทองบัวบาน
 
1. นางมยุรีย์  สีเฉลียว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายกฤตเมธ  วรสาร
 
1. นายอรรคเดช  สุทธิสา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายสฤษธิชัย   ทองบัวบาน
 
1. พันจ่าอากาศเอกเสมอ   มะปัญญา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายทชาเดช   บำรุงพฤกษ์
2. เด็กหญิงปวีณอร   บุญสูตร
3. เด็กหญิงศิรประภา   พาเทพ
 
1. นางวัลลภา   แก้วนะรา
2. นางเตือนใจ    สมชาติ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กหญิงนวรัตน์  พลหาร
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีคุณ
3. เด็กหญิงสร้อยสุดา  พลกันยา
 
1. นางสาวสุนันทา  งามสีทา
2. นายสุพิชัย  จันดวง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายพงศกร  อุไรแข
2. เด็กหญิงมาลีรัตน์  แสนพยุหะ
3. เด็กหญิงรวงข้าว  ศรีชำนิ
 
1. นางพยงค์  พายุบุตร
2. นายธนาธิป  แสนพินิจ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายฐิฏินันท์  หวังประเสริฐ
2. เด็กชายธนโชติ  อุคำ
3. เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์เหลือง
 
1. นางศิวาพร  รัตนเพชร
2. นางสุธิดา  ภูฉลาด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายจิรเมธ   คงหา
2. เด็กชายสุภาวณี   ราชเจริญ
 
1. นายศรัณย์วุฒิ   วีระกิตตินันทน์
2. นางณัฐกานต์    แสงอารมณ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายนิรมิตร  หล้าประสม
2. เด็กชายพร้อมพงษ์  พันชมภู
 
1. นายเชิด  พลเรือง
2. นางบุรินรัตน์  ขันอาสา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ยศดา
 
1. นางสุนิตย์   สัจจา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายธนกฤต   จันคำ
 
1. นางสุนิตย์   สัจจา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. นายศรัทธา  จันทะแพน
 
1. นางจันที  สิทธิศาสตร์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายกฤษณ์ธนัญกร  เกตุธานี
2. เด็กชายอติวิชญ์  บุปผไชย
 
1. นางสาวสุพรรณี  นามบุญศรี
2. นายสุรศักดิ์  นรินทร์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  แสนประเสริฐ
2. เด็กหญิงนันทชพร  โทสันเที๊ยะ
 
1. นางบุรินรัตน์  ขันอาสา
2. นายเชิด  พลเรือง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กหญิงสุกฤตา   แสนชัย
 
1. นางมณีจันทร์  ตันลา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทินเกิ๊ก
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ตรีเหลา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงกวินนาฏ   ช่างหล่อ
 
1. นางสาวคชาภรณ์  ยชญ์เจริญ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายเกียรติภูมิ   พรเพ็ง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พรดอนก่อ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงศศิมา   สมบัติ
 
1. นางสุภาวดี   หัดที
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายกฤษกร  เวียงบาล
2. เด็กชายกิตติพงศ์  หวังนากลาง
3. เด็กชายวรมน  วงษ์ช่าง
 
1. นายวันชัย  ลมชาย
2. นางสำอาง  ปัญจะรักษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกรวรรณ    เภาพาด
2. เด็กหญิงณัฐชา   มีนา
3. เด็กหญิงธันยมัย   จันทะลุน
 
1. นายชาคริต   เดชโยธิน
2. นายกิตติโชติ   พลซื่อ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายคุณากร   รุ่งเรือง
2. เด็กชายนิชคุณ   เป้าเงิน
 
1. นางศันสนีย์   ลาเรือง
2. นางทิวาทิพย์    เอกอนันต์ถาวร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายติณณภพ  ตุ้มปี่สุวรรณ
2. เด็กหญิงปราณปริยา  สุดจริง
 
1. นางสาวภูสุดา  สาระรักษ์
2. นางสาวภาลิณี  ดวงเวียงคำ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 99.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กชายธีรเดช  ชาวโพธิ์
2. เด็กชายอัครพล  เนตรวงศ์
 
1. นายจิรศักดิ์  ปะระทัง
2. นายสิริวัฒน์  โมฆรัตน์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กชายชัชนันท์  วุฒิพันธุ์
2. เด็กชายศุภกร  เจริญศิริ
 
1. นายจิรศักดิ์  ปะระทัง
2. นายสิริวัฒน์  โมฆรัตน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กชายกิจพาณิช  วิลัยเลิศ
2. เด็กชายศุทธสิน  สุตะนนท์
 
1. นายทองเพชร  นางสีคุณ
2. นายพิชา  โพธิราช
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   เตมีย์เจริญถาวร
2. เด็กชายรพินทร์   ผลผดุง
3. เด็กหญิงสายใย   โททำ
 
1. นางรัตนา   อาจชมภู
2. นางสาวรินภา   เส็งสาย
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. นางสาวจิดาภา  โชติชุม
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  บุดสี
3. เด็กหญิงวริศราพร  บุดสี
 
1. นางกรองนิรันดร์  เสนาเลี้ยง
2. นางสาวหทัยทิพย์  บุญศรี
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายณัฐดนัย  กุลอุ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ขันอาสา
3. เด็กหญิงสุภัชชา  นาราษฎร์
 
1. นางสาววาสนา  อบมาสุ่ย
2. นายพรชัย  วรรณเดช
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เสนาฤทธิ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  หลอดพันธ์
 
1. นางวะลัยลักษณ์  ชมรส
2. นางพิกุล  ชนแดง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีหลง
2. เด็กหญิงธัญมหลักษณ์  โชคชัยธนาศรีแก้ว
3. เด็กหญิงสุฐิตา  ภูพันนา
 
1. นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง
2. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กชายฐากูร  อนุอัน
2. นายธนาศักดิ์  พุฒสา
3. นายสันติ  นคร
 
1. นางลาวัลย์  ม่วงแก้ว
2. นางณัฐฐาศิริ  เพชรนาท
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กหญิงมิญทิตา  หนูตอ
2. เด็กหญิงเพชรมณี  รัดทำ
 
1. นางสาวมยุรี  อัคลา
2. นางสาววิรากานต์  บุตรพรม
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กชายจีรภัทร  คำเกิง
2. เด็กชายศุภชัย  นันตะวงษ์
 
1. นายธัญวิชญ์  ศรีสุข
2. นางสาวพิศมัย  วงศ์สมศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัญณัชชา   คำทองดี
2. เด็กหญิงชลธิชา   เศษรักษา
3. เด็กหญิงธันยพัฒน์   บุญราช
4. เด็กหญิงพลอยทิวา   เพชรมหาศาล
5. เด็กหญิงวิลาสินี   ภิรมย์
 
1. นางสาวอรพรรณ   นนทไชย
2. นางกัญญาภัค   นูวบุตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   นาสมใจ
2. เด็กชายนราวิชญ์   คำมิทัน
3. เด็กหญิงนวรัตน์    ประนันโต
4. เด็กหญิงพรรณวจี   ศิลปชัยเสรี
5. เด็กหญิงเอวิกา   จันทร์เปล่ง
 
1. นางทองดี   ขัตติยะวงศ์
2. นางสาวอรอนงค์    รินทะลึก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พงษ์วงษ์
2. เด็กหญิงวไลลักษณ์   โสทัพ
3. เด็กหญิงศรัญญา   จันทะกล
4. เด็กหญิงอภิลดา   เวียงนนท์
5. เด็กหญิงอาภัสรา   ใจทา
 
1. นางไพลิน   สมศิลา
2. นางนงค์ลักษณ์   บุรมศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกพร้าว 1. เด็กหญิงปฐมาวดี   นุ่นนาแซง
2. เด็กชายปิ่นนภา   ญานผุด
3. เด็กหญิงพรไพลิน   ท้าวจันทร์
4. เด็กหญิงรดามณี   หงษ์ศรี
5. เด็กหญิงเกวลิน   จรรยา
 
1. นางรำไพ   มะปะเต
2. นายเพียงนภา   สัตพันธุ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงภคพร  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงมินตรา  เนื่องคันธา
3. เด็กหญิงวรัญญา  สีใส
4. เด็กหญิงสุพิชชา  กรีชา
5. เด็กหญิงอรพรรณ  สีแดง
 
1. นางนันทวรรณ  โพธิ์หล้า
2. นางพรทิพา  หลาวเงิน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 1. นางสาวกนกวรรณ  น้อยคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  นิยม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยศรี
4. นางสาวอาทิติยา  ศรีลาโคตร
5. นางสาวเยาวลักษณ์  ไชยสงไท
 
1. นางอินทิรา  ไวท์ยางกูร
2. นางสาวศิริญญา  เหล่าสะพาน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. เด็กชายกิตติชัยวิทย์  พิมภูธร
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ปฏิโยเก
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  นามพรม
4. เด็กหญิงอภิญญา  สาสีทา
5. เด็กหญิงอริสรา  คำทาสี
 
1. นางณัฐกาญ  โยธะคง
2. นายวราพงษ์  ศรีบุตรตา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กชายธรรณธร  คิดถูก
2. เด็กหญิงธีราพร  แสนวิลัย
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  รัตน์ถา
4. เด็กหญิงลักขณา  โนนวังชัย
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  แพงไข่สอน
 
1. นางอำพร  มะปัญญา
2. นางนุจรี  เพียโคตร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงกันยกร  บัวรัตน์
3. เด็กหญิงจรรยาพร  แวมประชา
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมพื้น
5. เด็กชายณัฐพล  เต่าทอง
6. เด็กชายดุษกร  ไมตรีแพน
7. เด็กชายธนวิช  ดงเสือ
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธิสงคราม
9. เด็กหญิงปวรรัตน์  ปัญชา
10. เด็กหญิงป่านวรา  พงอุดทา
11. เด็กหญิงพิชญาพร  วรรณโสภา
12. เด็กหญิงภัทรวดี  มาลาหอม
13. เด็กชายภาณุพงษ์  สีหัวโทน
14. เด็กหญิงรินลดา  อุทัยมา
15. เด็กหญิงศศิกานต์   วรรณปะเข
16. เด็กชายศุภวิชญ์  พลสา
17. เด็กชายสงกรานต์  ปากดี
18. เด็กหญิงสุจิตรา  ไวมาตร์
19. เด็กหญิงเกรียวเภตรา  วิทยปรีชาศิลป์
20. เด็กหญิงโชติกา  จารุจัน
 
1. นางเยาวเรศ  ศิริพันทะ
2. นายนันทวัช  พรหมดา
3. นางนงลักษณ์  พรหมดา
4. นางสาววัฒนีย์  ไพจิตรสกุลชัย
5. นายอณุชา  ทาจะปุ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรี 1. เด็กหญิงสุพิชชา  บุตรสิม
 
1. นายจิระโรจน์  เพ็ชรวงค์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มาตวังแสง
 
1. นางพรรณี  นามโยธา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงปริยาภัทร์  เดชมาลา
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายถิรภัทร  โพธ์ิสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิชญา  บุตรพินธ์
 
1. นางศิริลักษณ์  นนท์ศรีราช
2. นางนวรัตน์  อรรคแสง
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  เจริญวัย
2. เด็กชายศิวศิษย์  ลาวงศ์
 
1. นางพรศรี  อุทัยเรือง
2. นางนวรัตน์  อรรคแสง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐยา   ลือนันต๊ะ
2. เด็กชายตันติกร   วงภักดี
 
1. นางดวงจันทร์   ศรีสะอาด
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี 1. เด็กหญิงดวงเนตร  จักรวาโชติ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ช่อประพันธ์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ค้ากำไร
4. เด็กหญิงพรรณปพร  ขามใจ
5. เด็กหญิงมิ่งกมล  ไผ่นอก
6. เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  นนสุวรรณ
7. เด็กหญิงสุพรรษา  นาแพง
8. เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์สุวรรณ
9. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  ศรีลำใย
10. เด็กหญิงแพรทองธาร  ราญรมภ์
 
1. นางสุมาลี  วงศิลา
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  เวฬุนารักษ์
3. นางวงเดือน  โพธิบัติ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกนกพร   หารอาษา
2. เด็กหญิงชมพูนุท   กอรักเฮียง
3. เด็กหญิงชลดา    ปิตะคง
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์   รักภักดี
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์   กุลมอญ
6. เด็กหญิงปัญจพร   นามรักษา
7. เด็กหญิงรัญชนา    เหลาภา
8. เด็กหญิงสาวิตรี   จุลศรี
9. เด็กหญิงเอื้อกรานต์   รักษาพล
10. เด็กหญิงไหมแก้ว    แดงเทโพธิ์
 
1. นายเทพกาญจนา   โสภากุล
2. นางนงค์ลักษณ์   บุรมศรี
3. นางไพลิน    สมศิลา
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  บุญกิจ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อุทัยดา
3. เด็กหญิงณัฐธิญา   แสงแก้วเขียว
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  ชาญศึก
5. เด็กหญิงนนทิชา  แทบทาม
6. เด็กหญิงรัชนีกร  โนนทอง
7. เด็กหญิงรัตยา  สารคำ
8. เด็กหญิงรุจิราภา  อันแสน
9. เด็กหญิงสุพัตรา  พันทอง
10. เด็กหญิงหทัยชนก  ชุมชน
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันทร์ดิษฐ์
2. นายสมศักดิ์   จันทร์ราช
3. นายบัณฑิต   อุ่นจิตร
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แก้วผล
3. เด็กหญิงนิพาดา  เพียชำนิ
4. เด็กหญิงพัชรี  สะอึ้งดวง
5. เด็กหญิงรัตติกาล  ก้านจักร์
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  ชารีวาน
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีโคตร
8. เด็กหญิงอนุสรา  มั่งลี
9. เด็กหญิงอริสรา  ปานบุดดา
10. เด็กหญิงเบญจา  ลาสุวรรณ
 
1. นางอำพร  มะปัญญา
2. นางอุบลรัตน์  ศรีปัดถา
3. นางสาวศิริรัตน์  กองลำลี
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายทัดพงษ์  ชาโท
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปะภาวะ
3. เด็กชายรัฐภูมิ  สีปานหล่ม
4. เด็กหญิงวีรวรรณ  ทองน้อย
5. เด็กหญิงศิรินดา  รัดทะนี
6. เด็กชายสิทธิชัย  พิมพ์พงษ์
7. เด็กหญิงสิริวิมล  แสนทวีสุข
8. เด็กหญิงโสภิตา  ศิริโสม
 
1. นายวัชรศักดิ์  ช่างยา
2. นางสาวพิชญานันท์   กุลากุล
3. นางสาวพัชราภรณ์  เขตคาม
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายกิตติชัย  ไชยภักดี
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  กิ่งเกตุ
3. เด็กหญิงชนาภา  ไทยทรงธรรม
4. เด็กหญิงมาริสา  สมศรีสุข
5. เด็กชายยศกร  นนทะคำจันทร์
6. เด็กหญิงวิภาวี  ผลเกลี้ยง
7. เด็กชายสิวะ  ฉายาภักดี
8. เด็กชายอนุรักษ์  หนองทองทา
9. เด็กชายเทวฤทธิ์  อินทะวิชัย
10. เด็กหญิงเพชรสุดา  คำเมรี
 
1. นายชาติชาย  โหรากุล
2. นายอัครเดช  อัครวิสุทธิ์เจริญ
3. นายธีระวัฒน์  ประเสริฐ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายกฤติเดช   หารคำ
2. เด็กชายคีตนาท   สุวรรณวงค์
3. เด็กชายธีรภัทร์   สุมาลีย์
4. เด็กชายธีรศักดิ์   ทาธิวัน
5. เด็กชายปิยวิชญ   สุวรรณคำ
6. เด็กชายพงศ์พสิน   แสนบุญ
7. เด็กชายพัชรพล   ม่วงมนตรี
8. เด็กชายศุภกาญจน์   มั่นหมาย
9. เด็กชายสุมิตร   ไชยเสนา
10. เด็กชายอนุกูล   มะพันธ์
 
1. นายอัครเดช   อัครวิสุทธิ์เจริญ
2. นายชาติชาย   โหรากุล
3. นายธีระวัฒน์   ประเสริฐ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายกมลศักดิ์  ภูวนาท
2. เด็กชายกฤษณะพงษ์  บรรเทา
3. เด็กชายกิตติคุณ  พรมมา
4. เด็กชายจิตติพัฒน์  สีวะปา
5. เด็กชายจีรพัฒน์  เพ็งประโคน
6. เด็กชายดรัณภพ  พลลาภ
7. เด็กชายธีรภัทร  พรหนอง
8. เด็กชายธีรวัฒน์  คำไส
9. เด็กชายวรากร  นาเวียงชัย
10. เด็กชายเมธา  ลุนบง
 
1. นายชาติชาย  โหรากุล
2. นายอัครเดช  อัครวิสุทธิ์เจริญ
3. นายธีระวัฒน์  ประเสริฐ
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทัยเลี้ยง
2. เด็กหญิงสุพัชตรา  ใจแก้ว
 
1. นางสาวศิราณี  วิเศษกุล
2. นางสาวชลธิชา  คำนวน
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วลี
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงษ์ช่าง
 
1. นายชาติชาย  โหรากุล
2. นายธีระวัฒน์  ประเสริฐ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงปณิตา  อันแสน
 
1. นางสาวสุมินตา  คุณเศรษฐ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงวิชญานันท์   เดชบุรัมย์
 
1. นายโชคชัย   พิริยะวิไล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบุญเรือง
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เธียรบุตรวงษ์
 
1. นางสาวชมัยพร   ไชยโวหาร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายชัยยา   ใหญ่แก่นทราย
 
1. นายมนตรี   หลาบผุ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กชายระพีพัฒน์  อันทะถา
 
1. นางอำพร  มะปัญญา
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายรินรดา  บุญเต็ม
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายศุภโชค  สีใจคำ
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทียบแสน
2. เด็กหญิงพรกนก    ดวงพรม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ตะติยรัตน์
2. นางเบ็ญจพร  ศรีกะกุล
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายจารุวัฒน์   จันทร์คำ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์    อโน
 
1. นางดุษฎี   ครองสี
2. นางชไมพร   พุทธบาล
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงพิกุล  ขาวแก้ว
2. เด็กหญิงสัภยา  โคคร
 
1. นางจุฑาธิป  ศรีนาคา
2. นางนันทยา  ประเสริฐวรรณกิจ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  พยัฆศรี
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 1. เด็กชายทินณพัฒน์   ชุ่มโสภณ
2. เด็กหญิงสุจิณณา  มณีจักร
3. เด็กชายอรรภพร  สีสงเมือง
 
1. นางสาวสุจิตรา  พลลาภ
2. นายอชิตพล  ด้วงคำจันทร์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ตาดไธสง
2. เด็กชายศาสตราวุธ  ทองติง
3. เด็กชายสุรเชษฐิ์  ศรีไสล
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. นายชัยมงคล  ธนบุรี
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย  ชูคันหอม
3. เด็กชายเอกชัย  หนองภักดี
 
1. นางสุมิตรา  ไชยเสน
2. นายสมบูรณ์  ศรีบุญเรือง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. นายฉัตรดนัย  รัตนนท์
2. เด็กหญิงฐิติญา  คุณแก้ว
3. เด็กหญิงดาริกา  พิมพ์พันธ์
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นครแก้ว
5. เด็กชายภานุเดช  ทามแก้ว
6. นายฤทธิเบต  ทองชมภู
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
2. นางสาวเบญจมาศ  ทัศไพร
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราภรณ์  พรคลัง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงกชพรรณ  วุฒิพันธุ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงกลกลาง
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองบัวร่่วง
4. เด็กหญิงจริยพร  ไชยศรีทา
5. เด็กหญิงจิราพร  นาคแทน
6. เด็กหญิงชญานิน  ดรตะโก
7. เด็กหญิงชนากานต์  อันเสน
8. เด็กชายณภัทร   ศิริมณี
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริมณี
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีคูณ
11. เด็กหญิงทิวาพร  วงนิลจันทร์
12. เด็กชายธนากร  ดีนารายณ์
13. เด็กหญิงนันทิตา  มะโรงรัตน์
14. เด็กหญิงปฑิตตา  คำพระวงศ์
15. เด็กหญิงปานตะวัน  โคตรมุงคุณ
16. เด็กหญิงปาริตา  แก้วกลาง
17. เด็กหญิงปาลิดา  สุดสนธิ์
18. เด็กหญิงพชิรา  ซารัมย์
19. เด็กหญิงพรนิภา  ตะภา
20. เด็กหญิงพรรณิภา  แสงจันทร์
21. เด็กหญิงภาพิมล  สิงห์โต
22. เด็กชายภูชิต   แก้วธานี
23. เด็กหญิงรัตนากร  ไขกัณหา
24. เด็กหญิงวนาพรรณ   แก้วกลาง
25. เด็กชายวัชรากร  นนศรีราช
26. เด็กหญิงวิชญาดา  ชิณวงค์
27. เด็กหญิงวิชุดา  สุจันทร์
28. เด็กชายศุทธสิน  สุตะนนท์
29. เด็กชายศุภกิตติ์  ถิรศิลาเวทย์
30. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ถิ่นเรียบ
31. เด็กหญิงอนงค์นาถ  สงวนรัมย์
32. เด็กหญิงอภิญญา  นันทะเสน
33. เด็กหญิงอัญชลี   ธรรมรักษ์
34. เด็กหญิงเกวลิน   จันจรูญ
35. เด็กชายโชคชัย  ไชยชนะ
 
1. นางวิไลวัลย์   กุณโฮง
2. นางสาวทิพย์พิมาน  ทองชุมภู
3. นายเฉลิมพร  งิ้วกลาง
4. นายศราวุฒิ  ภูตาเศษ
5. นางสังวาล  สุขกลาง
6. นางวชิราภรณ์  สีลาแยง
7. นางศิริพร  ชนะบุญ
8. นางสาวศุภสุตา   ศรีลำใย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายสุวโรจน์  คำแสน
 
1. นางอัญชลี  ประสงค์สุขสันติ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  ภูบุญทอง
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจรรยพร  มาแสง
 
1. นางพัชรี  มูลศิริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญคำ
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ขัติยะมาตย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายณภัทร  แก้วไชยพาน
 
1. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายภานุเดช  ขันสาลี
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจรรยพร  มาแสง
 
1. นางพัชรี  มูลศิริ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงสรัลชนา  ชมรส
 
1. นางเพ็ญศรี  สาระกุมาร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำแสนเดช
 
1. นางพัชราพันธ์  โพธิ์ชารี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายยุทธนา  เนื่องมัจฉา
 
1. นายรุ่งโรจน์  สาระกุมาร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงอลิชา  กองรัตน์
 
1. นางสุมิตรา  ไชยเสน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรพิชญา  มูลสระดู่
 
1. นางรัชดาพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ   วงศรี
 
1. นายธวัชชัย  วิเชียรเพริศ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  นามบุดี
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ภูดีทิพย์
 
1. นางพัชรี  มูลศิริ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นครแก้ว
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ทัศไพร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   มีนาก
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศิริมณี
3. เด็กหญิงทิวาพร   วงนิลจันทร์
4. เด็กหญิงปาลิตา    สุดสนธ์
5. เด็กหญิงปิยพร   หอมดวง
6. เด็กหญิงพรรณิภา    แสงจันทร์
7. เด็กหญิงรัตนากร    ไขกัณหา
8. เด็กหญิงวรกมล   แก้วสีขาว
9. เด็กชายวัชรากร    นนศรีราช
10. เด็กหญิงอัญชลี   ธรรมรักษ์
11. เด็กหญิงเกวลิน   จันจรูญ
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   พรมรัตน์
 
1. นายเฉลิมพร  งิ้วกลาง
2. นายนพชัย  ใหม่คามิ
3. นางสาวพลอยไพลิน  อุระแสง
4. นางสาวพิมพ์มาดา  เชษฐสิงห์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายกิตคุณ   ไชยเสนา
2. เด็กชายจีระศักดิ์   เทียนแก้ว
3. เด็กชายชลกานต์   แสงจารุ
4. เด็กชายธนิก    หันสา
5. เด็กชายนครินทร์    บุญโชติ
6. เด็กชายนภัสกร   สิงหรณ์
7. เด็กชายพิพัฒพงศ์   สืบชาติ
8. เด็กชายวรเมธ   พลอัน
9. เด็กชายศิวัช  เภาคำพา
10. เด็กชายสราวุฒิ   นรินยา
 
1. นายวัชรินทร์   ภิญโญ
2. นายชาติชาย   โหรากุล
3. นายพนชาติ   ประณีตพลกรัง
4. นายชาคริต   เดชโยธิน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชาย คุนากร   พุดหล้า
2. เด็กหญิง ชุติกาญจน์    ขุลาหล้า
3. เด็กหญิง ทิยาภา    ร่มจันทร์
4. เด็กหญิง ธัญรัตน์   ศิริมา
5. เด็กหญิงกัญญ์วรา   สมภัคดี
6. เด็กชายชุติรัติ    บุญดา
7. เด็กหญิงช่อทิพย์   จูกลาง
8. เด็กหญิงญาณิศา   ปลัดศรีช่วย
9. เด็กหญิงณัฐชา   ชำนาญ
10. เด็กหญิงณัฐดา   ปากหวาน
11. เด็กหญิงณัฐวิภา   นาหนองขาม
12. เด็กหญิงณิชากร   สิงขรอาจ
13. เด็กหญิงณิชานันท์   ติสวัสดิ์ชัยกุล
14. เด็กหญิงณิชาภัทร   พลลราษฎร์
15. เด็กหญิงดารารัตน์   เอี่ยมนอก
16. เด็กหญิงธนพร   จันทร์มะโฮง
17. เด็กหญิงธนัญญา   ชินโคตร
18. เด็กชายธันวา   ทะกันจร
19. เด็กหญิงนฤมล    ทานนท์
20. เด็กหญิงนัชชา    รัดทนี
21. เด็กหญิงนันท์นภัส   พิมพ์ทอง
22. เด็กหญิงปนัดดา   ไชยหงส์
23. เด็กชายปัญจพล   ธานี
24. เด็กหญิงพริมริตา   สีหัวโทน
25. เด็กหญิงพิณทุสรณ์   จินารักษ์
26. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   ธรรมรักษา
27. เด็กหญิงมณีรัตน์   นาหนองขาม
28. เด็กหญิงวนิดา   สุริยะ
29. เด็กหญิงวรนิษรา   บุราณ
30. เด็กหญิงวรัญญา   ลครพล
31. เด็กชายวัชกร   พรไตร
32. เด็กหญิงวิมลสิริ   สุวรรณสิทธิ์
33. เด็กชายวุฒิพงษ์   สุดสนาม
34. เด็กหญิงสุพิชญา   ถาวรสาลี
35. เด็กชายสุรกิจ   จงเทพ
36. เด็กชายอมฤต   คำคุณ
37. เด็กหญิงอินทิรา   อินทบาล
38. เด็กชายเทพนรินทร์    ทหาธาตุ
39. เด็กชายเทพพิทักษ์   แสงเทพ
40. เด็กหญิงเพชรจิรา    รักโคตร
 
1. นางสุประวีณ์   ธนเดชโชติอนันต์
2. นายสุรพัฒน์   ลาดโฮม
3. นายวิสุทธิพงศ์   แดนวงดร
4. นางสาวศิริกมล   พันแดง
5. นางสาวนงนุช   พลเยี่ยม
6. นายอนุรัฐ   หารัญดา
7. นายปริญญา  จันทร์ศรี
8. นางสาวสุพัตรา   ศรีมาตร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายคณิศร  ภาคสุชล
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายคณิศร  ภาคสุชล
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายปภาวิชญ์  คำสีแก้ว
 
1. นายบุญมาก  ปะตังถาโต
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงมนัญญา  ธนสารโสภิน
 
1. นายบุญมาก  ปะตังถาโต
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายธราธรณ์  บุญตรา
 
1. นายคณาธิษณ์  บุญตรา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงลลิตา  มโนรา
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  พลยะพันธ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรพล  แผ่ทอง
 
1. นายสมตระกูล  แจ่มหม้อ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิ้งเทพ
 
1. นางอุทุมพร  วงษ์ษา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงลลิตา  มโนรา
 
1. นางสาวจิตราวดี  บัวมาศ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  หินดำ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุพร
3. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนทวีสุข
4. เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์ประเทศ
5. เด็กชายธีรภัทร  ทำแนบ
6. เด็กชายนฤเบศ  สุริโย
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยโคตร
8. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีสมบัติ
9. เด็กหญิงเบญญทิพย์  บริหาร
10. เด็กชายไชยวัฒน์  อักษร
 
1. นางเทพบวร  อินแสงแวง
2. นางสาวอาทิยา  โคทาสี
3. นางสาวสุธิดา  สืบสำราญ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายก้องภพ  ภูมิภาค
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พวงผกา
3. เด็กชายตุลาทิพย์  ศรีบุญเรือง
4. เด็กชายธีรวัช  แย้มทอง
5. เด็กหญิงปภาพร  โยธาภักดี
6. เด็กหญิงพิชามญญ์  ภูไว
7. เด็กหญิงพิมชนก  โหจันทร์
8. เด็กชายภควัต  อุรัน
9. เด็กชายราชนาวีร์  ยอดแก้ว
10. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ดวงแสนอุ้ย
 
1. นางศุภวัลย์  น้อยประดิษฐ์
2. นางเนตรนภา  ศรีสารคาม
3. นางศุภพิชญ์  มีแก้ว
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายกฤษฎา  เสนาลาด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กันซวง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โพธิ์ชารี
4. เด็กชายปรเมษฐ์  บุญบุตตะ
5. เด็กหญิงปัทม์ชญา  ประสพสันต์วัฒนา
6. เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโยวงค์
7. เด็กหญิงวิราศินี  นิระดา
8. เด็กหญิงอรกัญญา  ตันศิริ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  คำเพ็ง
2. นางสาววารุณี  แสนสุด
3. นายภัควนิตย์  เชิดรัมย์
4. นางสาวธีราพร  กองศรี
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงจันจิรา  นาตรีชน
3. เด็กหญิงจันทราทิพย์  มั่งกูล
4. เด็กหญิงณัฐธยาย์  ฝ่ายไทย
5. เด็กหญิงณัฐวดี  มะลาหอม
6. เด็กหญิงพิชาภรณ์  รินทะรึก
7. เด็กหญิงสุนิตร  ดิลกอุดมฤกษ์
8. เด็กหญิงเปมิกา  ผิวบาง
 
1. นางกาญจนา  พละไกร
2. นายบุญมาก  ปะตังถาโต
3. นายปารเมศ  มูลพิมพ์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แกมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกรกนก  เดชบุรัมย์
3. เด็กหญิงกฤติมา  ไกรสินธุ์
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงชฎาพร  ภรบุญเทพ
6. เด็กหญิงบัวชมพู  มูลยาพอ
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นันตะนัย
8. เด็กหญิงรัติกาล  นาดอน
9. เด็กหญิงศิรินทรา  อุทัยเลี้ยง
10. เด็กหญิงศิริภา  ภูมีศรี
11. เด็กหญิงเกศฤดี  นามวัน
12. เด็กหญิงเพชรดา  มาตรนอก
 
1. นางชนาภรณ์  เพาพาน
2. นางสาวไพรวัลย์  คำสะอาด
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐดนัย  จตุกุล
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ตะนัยศรี
3. เด็กชายภัทรพงษ์  อ้นไหว
4. เด็กชายภาคิน  สุกพวงแก้ว
5. เด็กชายอภินันท์  วราวรรณ
 
1. นายอัครราช  อุรินคำ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงทยิดา  ทับพิลา
2. เด็กหญิงพัชราภา  ยิ้มพันธ์วงศ์
 
1. นายวีระพรรณ  ขันอาสา
2. นางสาวรินทร์ณฐา  เรวัฒน์ธนรังษี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพราวพิชชาภา   ภูเฉลิม
 
1. นางมลฤดี   โสชัย
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายจารุภูมิ  แก้วคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เจ็กมา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงจิรัญญา  แผลติตะ
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงนาฏลี  โยชิดะ
 
1. นางเพ็ญนภา  มาตวังแสง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายวีระจิตร   แก้วสีขาว
 
1. นางกานดา    เวียงบาล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายชนะพล    ปันสุวรรณ
2. เด็กชายฐิติกร    โททำ
3. เด็กชายภาคภูมิ   หอมจันทร์
4. เด็กหญิงวริศรา   วุ่นกลิ่นหอม
5. เด็กชายอภิรักษ์   จีบค้างพลู
 
1. นายสุภาพ   วรโคตร
2. นางเกษฎา   ไชยวงษ์จันทร์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายกิตติคุณ  เลิศทรัพย์มั่งมี
2. เด็กหญิงเจียระไน  ไชยปัญหา
 
1. นางณัฐยา  ศรีวงศ์
2. นางคุณากร  อ่อนบัวขาว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายกรวิชญ์   นาคสิงห์
2. เด็กชายบุณยกร   ชาแท่น
 
1. นางสาวศิรินันท์   แสงจันทร์
2. นางสาวกัญจน์ชญา   ทองคำ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงภัทรกมล  เหล่าอรรคะ
2. เด็กหญิงวาลินี  ทับลคร
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  เชื้อประกอบกิจ
2. นางสาวณัฐกุล  สิงห์เหิร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอพัชนิภา   ไวมาตร
2. เด็กหญิงอุมากรณ์   มาตย์วังแสง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   ภูทองเป้ง
2. นางสาววรรณภา   ประมังคะตา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงธนพร  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิชญานิน  บุตรราช
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ไกรทอง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายกฤษ์โชติพิสิฐ  โชคชัยธนาศรีแก้ว
2. เด็กชายชนาสิน  ระวิโรจน์
3. เด็กชายชยานันต์  หาฉวี
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญยิ่ง
5. เด็กชายเกียรติการุณ  กุณโฮง
6. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  นามคำดี
 
1. นายนรินทร์  ศรีสารคาม
2. นางหยกศญา  นันสะอาง
3. นายณัฐพล  สุทธิประภา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายฉัตรมงคล    รื่นรมย์
2. เด็กชายธนโชติ    คุณเศษ
3. เด็กชายพงศธร    ศรีสงัด
4. เด็กชายภูวดล    อุปริมาตย์
5. เด็กชายวัฒนชัย   โพธิ์สุวรรณ
6. เด็กชายสุรกิตติ์   อาชนะไชย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์    บุสดี
2. นางปิยะรัฏณ์   ภูเฉลิม
3. นางสาวสุภาวดี   ศิริชุ่ม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายกิตติพงค์  ภูวงศรี
2. เด็กชายคุณากร  ฉาดนอก
3. เด็กชายนรวุฒิ  เค้าแคน
4. เด็กชายฟราริด  สมสีไสย
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  กาลิพล
6. เด็กชายรัฐภูมิ  แดนคำสาย
7. เด็กชายวงศกร  ชุลี
8. เด็กชายวงศธร  เกณฑ์การ
 
1. นายวิศิษย์  แก้วหานาม
2. นางสาวศศิธร  คำสะไมล์
3. นางอรอุมา  เรืองสนาม
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กชายกฤษดา  คุณดา
2. เด็กชายก้องกิดากร  ภูวา
3. เด็กหญิงณัฐริกา  กุลศรี
4. เด็กหญิงณิชกานต์  ทรงสังขาร
5. เด็กชายวัฒนา  พระโคดี
6. เด็กชายวิทวัส  สาระสี
7. เด็กหญิงศิรัญญา  ป้อมแสนพล
8. เด็กหญิงสุธาสินี  ยวงรัมย์
9. เด็กชายอภิรักษ์  พรพรหมภักดี
10. เด็กหญิงอริสรา  ภูกิ่งหิน
 
1. นางสาวจารุณี  สุ่มมาตย์
2. นางสาวอรยา  ภูดอนนาง
3. นางสาววราภรณ์  ชัยหานิจ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รสหอม
2. เด็กหญิงปนัดดา  รักษาพล
3. เด็กหญิงปาริตา  ชนะมาร
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รสหอม
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทันพรม
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชมภูหลง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  บุตะกะ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงจรรยพร   หอมดวง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   มนขุนทด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงษ์หาเทพ
 
1. นางอนงค์   สิทธิสาร
2. นางนภัสภรณ์   ภูถูกเงิน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แสนโคตร
2. เด็กหญิงณิชรีย์  รักษ์หิรัญ
3. นางสาวรัตนาพร  แสนลา
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
2. นายวัลลภ  ทักษิณ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร   จันทร์กลัด
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   มูลนี
3. เด็กหญิงปริมประภา  นันทะชาติ
 
1. นางอัจฉรา   พาลา
2. นางสาวศิริกมล   พันแดง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   วงษ์วังทอง
2. เด็กหญิงราชาวดี   ชัยพิพัฒน์
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์   ชาญศิริรัตนา
 
1. นางสาววราพร  แสนยะมูล
2. นางสาวนวลอนงค์   สีสวด
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายชัชชัย  ศิริกิจ
2. เด็กหญิงนภัทร  แก้วศิริ
 
1. นางอรอุมา  ปาวรีย์
2. นายสุทธิ  แสงไชยราช
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายธนวัฒน์   เที่ยวไชยภูมิ
2. เด็กชายพิทวัส  สืบเชื้อ
3. เด็กชายศุภเสกข์  จงภักดี
 
1. นายอภิไธย   ทองใบ
2. นางสาวยุวภา   สีทองสา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เคมาชัย
2. เด็กหญิงกวินตรา  ศรีมนตรี
 
1. นางอรอุมา  ปาวรีย์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายกิตติกวิน  โยธะการี
2. เด็กชายมังกร  คูหะมณี
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
2. นายชาติชาย  โหรากุล
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  เมืองนาง
2. เด็กหญิงชญาดา  โยธะคง
 
1. นางสาวตรีทิพพา  แก้วหานาม
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. นายวิทยา  ช่องผม
2. นายวีระพงษ์  จันกลาง
 
1. นายพรพจน์  แก้วโพธิ์
2. นางสาวยุวพา  ปะการะโพธิ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายชอช้าง  อรุณวรรธนะ
2. เด็กชายณัฐชนนท์   สาฆ้อง
 
1. นางกฤตยาณี   เอกวัฒน์
2. นายกสานณพ  ยอดกุล
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กชายกิติพัฒน์  นิลงาม
2. เด็กชายธรนิล  มนตรีโพธิ์
 
1. นายประดิษฐ์  นันสะอาง
2. นายพรพรหม  พรหมคุณ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อุดแคว
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เนื่องสุมาร
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  อันแสน
2. นางสาววิยะดา  สีชมแสง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กชายกฤตเมธ  กำแพงเทียม
2. เด็กชายอิสระ  สิงห์โคตร
 
1. นายจักรกฤษณ์  ช่ำชอง
2. นายนรินทร์  จันทร์ลอย
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายปัณณพัฒน์  สิทธิปกรณ์
2. เด็กชายพิชญุตม์   เกราะแก้ว
 
1. นางกฤตยาณี  เอกวัฒน์
2. นายกสานณพ  ยอดกุล
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายนวพล   ทองชมภู
2. เด็กชายมินธดา   บุญคำ
 
1. นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ
2. นายศราวุธ   กางสำโรง
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีโทโคตร
2. เด็กชายปัณณวัฒน์   มะปัญญา
3. เด็กชายภัคธร  ศรีมุงคุณ
 
1. นายอภิไธย   ทองใบ
2. นายณัฐวุฒิ   วาโยพัด
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. นายพงศกร  มาตรา
2. นายภัคพล  สมบัติวงค์
3. นายสุรนาถ  ยาดโยด
 
1. นายศุภมิตร  นาถมทอง
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์ลา
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 1. เด็กชายกาวิน  คงเทพ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  แพงสุ่ย
3. เด็กชายชุติมันต์  จิตรสุภาพ
 
1. นายดลรวี  สุขศรีตรี
2. นางไญยวรรณ  ภวภูตานนท์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองภู
2. เด็กชายชนะชัย  ไชยมาตย์
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  ภูสีฤทธิ์
 
1. นายอนวัช  เสาร์ห้า
2. นายสุบิน  โพธิ์อ่อน
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายกอปร์กานต์   สีเฉลียว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   สีหาบุตรโต
3. เด็กชายเขษมศักดิ์  ศิริสุทธิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ   วาโยพัด
2. นางมยุรีย์  สีเฉลียว
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  โนวะ
2. เด็กชายธรณ์ธันย์  ศรีสารคาม
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  ถวายจีน
 
1. นางณัฐยา  ศรีวงศ์
2. นายกำชัย  สารมาคม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กหญิงปวริศา   แสงสุวรรณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์   ทับสมบัติ
3. เด็กชายอัครพนธ์   ปัญญาจา
 
1. นายพลวัฒน์  สังไสย
2. นางสาวอัมรินทร์  ศิริคำภา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. นายธนภัทร  ทินสี
2. เด็กชายสถิตย์  ขานพล
3. เด็กชายโฆษิต  ปัญญาคำ
 
1. นายศุภโชค  มุระดา
2. นายอายุธ  รัตนะปัญญา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   เตียจักร์
2. เด็กชายธนกร   อันพิมพ์
3. เด็กชายเชาวรัตน์   บัวผัน
 
1. นางกาญจนาวรรณ   ลามะให
2. นางสมประสงค์  ชัยอินทร์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายชินภัทร  ศรีชมภู
2. เด็กชายธนเวช  มาตวังแสง
3. เด็กชายวัชระ  พะเลียง
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางดวงชีวัน  นามเต
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงญาณาธิป  สีลาแยง
2. เด็กชายทานุทัต  อ้มสมเสพย์
3. เด็กหญิงทิพนาถ  สุนทร
4. เด็กชายนาวิก  ศรีเกิน
5. เด็กหญิงปฐมาวดี  อุทัยเลี้ยง
6. เด็กชายอนุพงศ์  บรรจงปรุ
 
1. นายสมส่วน  แข็งฤทธิ์
2. นางพัทธนันท์  ลือยงวัฒนา
3. นางสุธามาศ  วรคำ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  หัดนอก
2. เด็กหญิงชารีนี  พลเดช
3. เด็กชายทิวากร  แสนแหล่
4. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณเพ็ง
5. เด็กหญิงวลาพร  แก่นสงค์
6. เด็กชายอัครชัย  เหล่าโผน
 
1. ส.ต.ต.ถาวร  จิตวานิช
2. นางพรรณทิพย์ภา  เรืองรัมย์
3. นางหทัยทิพย์  มาศงามเมือง
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงวรัชยา  จามะรี
2. เด็กหญิงสุพิชญา  แสนสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ปัดตาเทสัง
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  บุญศรี
2. นางสาวดารุณี  แสงอาคะ
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กชายชนาภัทร  มะลี
2. เด็กหญิงปรียาภรย์  นาแก้ว
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ปัดตาเทสัง
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  บุญศรี
2. นางสาวดารุณี  แสงอาคะ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสุระ
2. เด็กหญิงพัชรนิษฐา  พะกะยะ
3. เด็กหญิงอรไพลิน  ปัดทุม
 
1. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแกว
2. นางสาวพันทิวา  พูนขวัญ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นางสาวณัฐณิชา    ไชยมหา
2. นางสาวศิริรัตน์   กองคำ
3. นางสาวสุพิชชา  สุวรรณภักดี
 
1. นางสาวปภัสรา   หาญคำภา
2. นางธนัตถ์พร   โคจรานนท์
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. เด็กหญิงชนกนารถ  เสรษฐบุตร
2. เด็กหญิงทิพย์สุวรรณ  กรกันต์
3. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์คลัง
 
1. นางปิยะพร  พิมภูธร
2. นางณัฐกาญ  โยธะคง
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพล  ภูคงเดือน
2. เด็กชายสถาพร  ภู่ภารา
3. เด็กชายเขตต์อรัญ  ผิวผุย
 
1. นายบุญวัฒน์  ไชยชมภู
2. นายทรงรัตน์  ศรีสารคาม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงฐิติชญา   คำวิลัย
2. เด็กหญิงสุนิษา  พลมณี
3. เด็กหญิงไอริษา  สุขเต็มดี
 
1. นางขวัญใจ  ทัพชา
2. นางประไพ  พหลทัพ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ไกลพล
2. เด็กหญิงศิริประภา  สว่างวงษ์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พิมพ์จ่อง
 
1. นางสาวนิตยา  อันทะนัย
2. นายจิติพงษ์  วงชารี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงภารดี  คำดี
2. เด็กหญิงศศิประภา  วงศ์พิมพ์
3. เด็กหญิงอภิชญาฎา  พลเสน
 
1. นางพรอนันต์  ประดับวัน
2. นางเพ็ญประภา  คำประภา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายกรเพชร  นันตะนะ
2. เด็กหญิงวิชุดา  อามาต
3. เด็กชายวิศวะ  จันทร
 
1. นางสาวณัฐวิภา  สุดแท้
2. นางชลลดา  แพงสีชา
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงวารุณี  ภูทองดี
2. เด็กชายเขมรินทร  หอมดวง
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หอมดวง
 
1. นางมยุรี  โยธาภักดี
2. นางไพฑูรย์   หาหอม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงจตุรพร  สิมสา
2. เด็กหญิงปริณดา  โยเหลา
3. เด็กหญิงวรรษพร  พิจารณ์
 
1. นางมยุรี  โยธาภักดี
2. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปุณยาพร  สุขเสมอ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนโชติ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  โยตา
 
1. นางพิกุล  ศรีสารคาม
2. นางธนาภรณ์  รัตนบุรมย์
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกีรัตตยา    พิมพ์ครบุรี
2. เด็กชายนิพพิชฌน์    รัตนเดโชพาณิช
3. เด็กชายอินทัช   ไวมาตร
 
1. นางสาวกรรณิการ์    แพงเวียงจันทร์
2. นางนิภารัตน์   จันทเรศ
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ป้องคำมี
 
1. นายชัชนันท์  ดรชัย
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ทองน้อย
 
1. นางศิริพร  ศรีธรราษฎร์
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กหญิงวรัทยา  มาโชติ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงสุปะวีณ์  พงอุดทา
 
1. นางสาวสุภาพร  ประสันแพงศรี
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายวรพล  ศรีอรพิมพ์
 
1. นางสาวอรุณี  ศิรินันท์
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงปาลิตา  พงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางนวลละออง  ลีลา
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กหญิงวริศรา   โทนะพันธ์
 
1. นางสาวอัมรินทร์  ศิริคำภา
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงนัทธมน   รัทนี
2. เด็กชายวรวิช  สุขรัตน์
3. เด็กหญิงอภัสรา   หาสุข
 
1. นางวัฒนา  อินทวัฒน์
2. นางสุดธาดา  วงศรี
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อาษาสี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงประทุม
3. นางสาวอนุรดี  เจริญศิริ
 
1. นางกรองนิรันดร์  เสนาเลี้ยง
2. นางจูริก  ทักษิณ
 
194 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์    เวชศาสตร์
2. เด็กชายวีรภาพ   ไทยวงค์
 
1. นางสุพัตรา    ภูดวงดาษ
2. นางสาวเสาวลักษณ์   คำดี
 
195 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1. เด็กหญิงศราวดี  ใจภักดี
2. เด็กชายเอกราช  ประสมศรี
 
1. นางสาวอุษา  อุพลเถียร
2. นางจำลองลักษณ์  ศรีปัจฉิม
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายวณัฐพงศ์    ดวงเพียราช
 
1. นางอังกาบ   แผ่ตระกูล
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กชายพีระพล  วงษ์สุนทร
 
1. นางจันทร์เครือ  โคตรชาดี
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทียกโฮม
 
1. นางสาวศรัญญา  เทียงปา
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  แก้วสะอาด
 
1. นางจิตฤดี  บุญมาหนองคู
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงนิรัชพร  เหล่าโพธิ์แดง
 
1. นางจิตฤดี  บุญมาหนองคู
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายธนาตุล  บุปผโชติ
 
1. นางสาวสถาพร  ประจะเนย์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายสุภคม  ศรีชุม
 
1. นางเบญจมาศ  ทัศไพร
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงณฐมน  การสอาด
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พรมมาดี
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. นายพีรภาส  โยธการี
 
1. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 1. เด็กชายวายุ  ขันสีโพธิ์
 
1. นางฐิติกา  แก้วบุดดา
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กหญิงเกียรติธาดา  เถาทิพย์
 
1. นางสาวณัฐทิยา  วงษ์ชารี
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงพรชนิร์  เรืองสมบัติ
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายเสรษฐวุฒิ  จัตุชัย
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พรมมาดี
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงคณาพร   กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงณิชาวีร์   อัญฤาชัย
3. เด็กหญิงรัตนากร   ภูผาแดง
4. เด็กชายวรเมธ   สุขวิเศษ
5. เด็กชายอดิเทพ   บุญใบ
6. เด็กหญิงอวิกา  สีเสน
7. เด็กหญิงอารยา   จ่าพิมาย
 
1. นางธนัตถ์พร   โคจรานนท์
2. นายปิยพงษ์   น้อยหลุบเลา
3. นางสาวสุกัญญา   การดี
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพ์สมบูรณ์
2. เด็กชายมงคล   อุ้ยเหง่า
 
1. นายอิสระ  ลีลา
2. นายณัฏฐรุทธิ์  ดงพงษ์
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายจักริน  ศรีพระนาม
2. เด็กชายชลสิทธิ์   ทิพรมณ์
 
1. นางสาวอิ่มจิตต์   ปฏิเก
2. นางสาวพัชนี   สายจันทร์
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายภูวนาถ  หอมพามา
2. เด็กชายเมธาวัฒน์  ศรีแสงจันทร์
 
1. นางสาวจิตราวดี  บัวมาศ
2. นางสาวอุมาภรณ์  พลยะพันธ์
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายชัยปิยะ  พันวิไล
2. เด็กชายวิทวัช  สุพิทักษ์
3. เด็กชายอเนก  เรียงสุธรรม
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางจิดาภา  นุริศักดิ์
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  สานุกิจ
2. เด็กชายภูริภัทร  โชคชัยศรี
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  เทียบแสน
 
1. นางสาวเปรมสิณี  ช่างยา
2. นางพรรณี  ถาวรจิตร
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงปาลิตา  พงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายมงคล  อุ้ยเหง่า
3. เด็กหญิงศุนิษา  โสภา
 
1. นางนวลละออง  ลีลา
2. นายอิสระ  ลีลา
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กชายนพกร  คำโฮง
2. เด็กหญิงบุษกร  สียางนอก
3. เด็กหญิงศิริวิมล  จันทะนี
 
1. นางนวลละออง  ลีลา
2. นางสาวสุพรรษา  หนูตอ
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพ์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงนิตติญา  พะลาด
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้มพรม
 
1. นางนวลละออง  ลีลา
2. นายณัฏฐรุทธิ์  ดงพงษ์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงณัฏฐา   สมเขียน
2. เด็กหญิงทิฆัมพร   ปัดทุม
3. เด็กหญิงพิชามญช์ุ  วาเสนัง
 
1. นางภัทราภรณ์   วงศ์ฮาด
2. นางกรณิกา   บุญมั่ง
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กชายณัฐภัทร  โยธะคง
2. เด็กชายปรมินทร์  ป้องสงคราม
3. เด็กชายพงศกร  เพ็งมีศรี
 
1. นางศิริกาญจน์  ชินวิศวกร
2. นายอุทิศ  คันธา
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กชายกฤตเมธ  วันจงคำ
2. เด็กชายชญานนท์  แสงเทพ
3. เด็กชายรัชชานนท์  ด่านกระโทก
 
1. นายนิรันดร์  เพียโคตรแก้ว
2. นายพงษ์  เพียโคตรแก้ว
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นามเต
2. เด็กหญิงวริศราวริญ  ภักดีทา
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชวดโท
 
1. นางแปลงใจ  แดงงาม
2. นางสาวอัญญารินทร์  ไชยโวหาร
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กองทอง
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  อิฐรัตน์
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายพิชชากร  ชุมพล
 
1. นางสุพัตรา  สุโพธิ์
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กชายประสิทธิ์  ไชยสีทา
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายอิสระ  หอมดวง
 
1. นายมนตรี  หลาบผุ
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ดีสทัน
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายณัฐวงศ์  บุริวัน
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เรืองภักดี
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยชาติ
3. เด็กหญิงกวิสรา  ครุฑทรัพย์
4. เด็กชายกวีกิตติ์  ไชยพิศ
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาวหา
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทับสีรักษ์
7. เด็กหญิงกุลนิภา  แก้วสม
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เนื่องสุมาน
9. เด็กหญิงชญาดา  นาคทน
10. เด็กหญิงชาลิสา  ตะนัยสี
11. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิณรักษ์
12. เด็กหญิงณัฐพร  ระยับศรี
13. เด็กหญิงตรีชฎา  ทาระชัย
14. เด็กชายทินกร  บุญจันทร์
15. เด็กหญิงธนธร  อินทกูล
16. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองนาคะ
17. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองภู
18. เด็กชายนฤนาท  เปาทัน
19. เด็กหญิงบัณทิตา  พัดเพ็ง
20. เด็กหญิงปัญจพาณ์  อันทองลา
21. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองลา
22. เด็กชายพงศกร  มั่งมี
23. เด็กหญิงพรนภัส  ประสมศรี
24. เด็กชายพิชชากร  ชุมพล
25. เด็กชายวาสุเทพ  สัมฤทธิ์รินทร์
26. เด็กหญิงสิริกัญญา  ชาวหา
27. เด็กหญิงสิริภาพร  คำสะอาด
28. เด็กหญิงอริสรา  วงชารี
29. เด็กชายเจตรินทร์  เพียงเกตุ
30. เด็กหญิงเมตตา  ยี่รัมย์
 
1. นางสุพัตรา  สุโพธิ์
2. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
3. นายกิ่งแก้ว  ลาสิทธิ์
4. นายเชิด  พลเรือง
5. นางสาวปองนภักดิ์  นางงาม
6. นางสาวนันทิศา  มะสาธานัง
7. นายคีตวัฒน์  มุ่งงาม