สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 35 19 14 68
2 หลักเมืองมหาสารคาม 20 11 8 39
3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 9 5 7 21
4 บ้านเหล่าจั่นนาภู 8 7 3 18
5 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 7 6 4 17
6 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 7 4 3 14
7 เทศบาลบ้านส่องนางใย 6 6 2 14
8 บ้านโนนทองโนนสะอาด 6 3 2 11
9 บ้านโนนเกษตร 6 2 0 8
10 บ้านหนองจิก 5 3 1 9
11 บ้านหนองขามแสบง 5 1 2 8
12 บ้านดอนพยอม 5 1 0 6
13 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 4 4 3 11
14 บ้านโคกบัวค้อ 4 4 2 10
15 บ้านหนองโนอีดำ 4 2 2 8
16 บ้านหินลาด 4 1 0 5
17 พระกุมารมหาสารคาม 3 6 6 15
18 บ้านวังปลาโด 3 5 1 9
19 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 3 4 2 9
20 วันครู2502 3 4 1 8
21 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 2 0 5
22 บ้านหนองโจดสวนมอน 3 2 0 5
23 บ้านดงมัน 3 1 2 6
24 บ้านขามเฒ่า 3 1 2 6
25 บ้านหนองแวงหนองตุ 3 1 1 5
26 บ้านเม่นใหญ่ 3 1 0 4
27 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 3 0 2 5
28 บ้านหนองคู 2 4 4 10
29 บ้านวังแสง 2 4 3 9
30 อนุบาลกิติยา 2 2 3 7
31 บ้านหนองหว้าโนนทอง 2 2 3 7
32 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 2 1 2 5
33 บ้านดอนบม 2 1 1 4
34 บ้านหนองคูขาด 2 0 3 5
35 บ้านโคกกลาง 2 0 1 3
36 บ้านดงน้อย 2 0 0 2
37 ชุมชนบ้านหมากค่า 2 0 0 2
38 บ้านบ่อใหญ่ 2 0 0 2
39 อนุบาลกันทรวิชัย 1 4 7 12
40 บ้านโคกก่อ 1 3 0 4
41 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 1 2 0 3
42 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1 1 2 4
43 บ้านหนองบัว 1 1 2 4
44 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1 1 1 3
45 บ้านโสกแดง 1 1 1 3
46 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 1 1 1 3
47 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1 1 0 2
48 บ้านหนองเจริญ 1 1 0 2
49 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 1 1 0 2
50 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 1 1 0 2
51 บ้านบกพร้าว 1 1 0 2
52 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 1 1 0 2
53 บ้านเก่าใหม่ 1 1 0 2
54 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1 1 0 2
55 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1 0 2 3
56 บ้านท่าสองคอน 1 0 1 2
57 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 1 0 1 2
58 บ้านโนนทอง 1 0 1 2
59 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1 0 1 2
60 บ้านสมศรี 1 0 1 2
61 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1 0 1 2
62 บ้านโคกกุง 1 0 1 2
63 บ้านโคกล่าม 1 0 1 2
64 บ้านหัวนา 1 0 0 1
65 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1 0 0 1
66 บ้านทัน 1 0 0 1
67 บ้านภูดิน 1 0 0 1
68 บ้านหนองโดนหอกลอง 1 0 0 1
69 บ้านติ้วสันติสุข 1 0 0 1
70 บ้านวังบัวสามัคคี 1 0 0 1
71 บ้านเหล่า 1 0 0 1
72 บ้านหัวหนอง 1 0 0 1
73 บ้านแก่นเท่า 1 0 0 1
74 บ้านโดท่างาม 1 0 0 1
75 บ้านหนองหิน 1 0 0 1
76 บ้านหนองแก 1 0 0 1
77 บ้านจำนัก 1 0 0 1
78 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 0 4 1 5
79 บ้านพงโพด 0 4 0 4
80 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 0 2 2 4
81 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 0 2 1 3
82 ชุมชนบ้านดงเค็ง 0 2 1 3
83 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 0 2 0 2
84 บ้านวังไฮวังทอง 0 2 0 2
85 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 0 2 0 2
86 บ้านหัวขัว 0 2 0 2
87 วัดนาดีวราราม 0 2 0 2
88 บ้านซองแมว 0 1 2 3
89 บ้านหันเชียงเหียน 0 1 1 2
90 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 0 1 1 2
91 เทศบาลสามัคคีวิทยา 0 1 1 2
92 บ้านใคร่นุ่น 0 1 1 2
93 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 0 1 1 2
94 บ้านนานกเขียน 0 1 1 2
95 บ้านแดง 0 1 0 1
96 บ้านมะกอก(มะกอกวิทยาสรรค์) 0 1 0 1
97 บ้านโนนศรีภิบาล 0 1 0 1
98 บ้านโพนละออม 0 1 0 1
99 บ้านนาสีนวน 0 1 0 1
100 บ้านคันธาร์ 0 1 0 1
101 อนุบาลบรบือ 0 1 0 1
102 บ้านดอนก่อ 0 1 0 1
103 ชุมชนมิตรภาพ 0 1 0 1
104 บ้านดอนเวียงจันทน์ 0 1 0 1
105 บ้านหนองสิม 0 1 0 1
106 บ้านหมี่เหล่าน้อย 0 1 0 1
107 บ้านห้วยทราย 0 1 0 1
108 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 0 1 0 1
109 บ้านดอนนาห้วยชัน 0 1 0 1
110 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 0 0 2 2
111 บ้านเขวาใหญ่ 0 0 2 2
112 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 2 2
113 บ้านท่าขอนยาง 0 0 2 2
114 บ้านโสกภารา 0 0 2 2
115 ชุมชนบ้านมะค่า 0 0 2 2
116 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 0 0 1 1
117 บ้านเชือกคุยเพ็ก 0 0 1 1
118 บ้านหนองโก 0 0 1 1
119 บ้านหนองหล่ม 0 0 1 1
120 บ้านท่าตูมดอนเรือ 0 0 1 1
121 บ้านดอนตูมดอนโด 0 0 1 1
122 บ้านเหล่าผักหวาน 0 0 1 1
123 บ้านหนองปลิง 0 0 1 1
124 บ้านดอนหน่อง 0 0 1 1
125 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 0 0 1 1
126 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 0 0 1 1
127 บ้านเหล่าหนาด 0 0 1 1
128 บ้านดอนงัว 0 0 0 0
129 บ้านนาดีศรีสุข 0 0 0 0
130 บ้านเป้า 0 0 0 0
131 บ้านเหล่ายาว 0 0 0 0
132 บ้านหนองเขื่อนช้าง 0 0 0 0
133 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 0 0 0 0
134 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 0 0 0 0
135 บ้านฮ่องไผ่ 0 0 0 0
136 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 0 0 0 0
137 เทศบาลบ้านค้อ 0 0 0 0
138 บ้านหนองกุงเต่า 0 0 0 0
139 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0
140 บ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์) 0 0 0 0
141 เทศบาลบ้านแมด 0 0 0 0
142 บ้านหัวช้างหนองแสง 0 0 0 0
143 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 0 0 0 0
144 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0
145 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0
146 อนุบาลพรเทพ 0 0 0 0
147 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 0 0 0 0
148 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 0 0 0
149 อนุบาลแกดำ 0 0 0 0
150 บ้านบัวมาศ 0 0 0 0
151 บ้านยางสามัคคี 0 0 0 0
152 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 0 0 0 0
153 บ้านไส้จ่อ 0 0 0 0
154 บ้านหนองแวง 0 0 0 0
155 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี 0 0 0 0
156 บ้านโคกไร่ 0 0 0 0
157 บ้านกุดแคน 0 0 0 0
158 บ้านส้มโฮง 0 0 0 0
159 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 0 0 0
160 บ้านหนองตื่น 0 0 0 0
161 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 0 0 0 0
162 บ้านเหล่าโง้ง 0 0 0 0
163 บ้านตำแยหนองคู 0 0 0 0
164 บ้านร่วมใจ 1 0 0 0 0
165 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 0 0 0
166 บ้านป่าข่างโนนลาน 0 0 0 0
167 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0
168 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0
169 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 0 0 0 0
170 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
171 มัธยมชาญวิทยา 0 0 0 0
172 บ้านดงเค็งดอนหัน 0 0 0 0
173 บ้านโขงใหญ่ 0 0 0 0
174 บ้านกุดซุย 0 0 0 0
175 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0
176 บ้านอุปราช 0 0 0 0
177 บ้านแสนสุข 0 0 0 0
178 บ้านโพธิ์เงิน 0 0 0 0
179 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0
180 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 0 0 0
181 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 0 0 0
182 บ้านท่าปะทายโนนตูม 0 0 0 0
183 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 0 0 0 0
184 บ้านนาแพงดอนไฮ 0 0 0 0
185 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 0 0 0 0
186 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 0 0 0
187 บ้านฝายป่าบัว 0 0 0 0
188 บ้านมะกอก 0 0 0 0
189 บ้านโพนงาม 0 0 0 0
รวม 229 188 151 568

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]