สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 35 19 14 68 93 12 6 0 111
2 หลักเมืองมหาสารคาม 20 11 8 39 53 8 5 0 66
3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 9 5 7 21 37 10 5 1 52
4 บ้านเหล่าจั่นนาภู 8 7 3 18 27 1 3 1 31
5 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 7 6 4 17 36 7 5 1 48
6 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 7 4 3 14 20 2 2 1 24
7 เทศบาลบ้านส่องนางใย 6 6 2 14 19 2 5 1 26
8 บ้านโนนทองโนนสะอาด 6 3 2 11 16 3 1 0 20
9 บ้านโนนเกษตร 6 2 0 8 14 0 1 0 15
10 บ้านหนองจิก 5 3 1 9 13 6 4 0 23
11 บ้านหนองขามแสบง 5 1 2 8 11 1 2 1 14
12 บ้านดอนพยอม 5 1 0 6 6 2 0 0 8
13 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 4 4 3 11 20 6 4 1 30
14 บ้านโคกบัวค้อ 4 4 2 10 13 9 6 0 28
15 บ้านหนองโนอีดำ 4 2 2 8 16 6 3 0 25
16 บ้านหินลาด 4 1 0 5 8 4 4 0 16
17 พระกุมารมหาสารคาม 3 6 6 15 32 7 6 0 45
18 บ้านวังปลาโด 3 5 1 9 12 4 3 0 19
19 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 3 4 2 9 17 5 4 1 26
20 วันครู2502 3 4 1 8 14 4 1 0 19
21 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 2 0 5 15 4 4 2 23
22 บ้านหนองโจดสวนมอน 3 2 0 5 6 0 0 0 6
23 บ้านดงมัน 3 1 2 6 13 2 3 0 18
24 บ้านขามเฒ่า 3 1 2 6 13 2 2 0 17
25 บ้านหนองแวงหนองตุ 3 1 1 5 14 6 2 2 22
26 บ้านเม่นใหญ่ 3 1 0 4 5 2 1 0 8
27 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 3 0 2 5 9 8 4 3 21
28 บ้านหนองคู 2 4 4 10 19 5 2 0 26
29 บ้านวังแสง 2 4 3 9 14 5 4 1 23
30 อนุบาลกิติยา 2 2 3 7 17 5 4 0 26
31 บ้านหนองหว้าโนนทอง 2 2 3 7 10 3 0 1 13
32 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 2 1 2 5 9 5 1 0 15
33 บ้านดอนบม 2 1 1 4 5 0 1 0 6
34 บ้านหนองคูขาด 2 0 3 5 13 4 2 0 19
35 บ้านโคกกลาง 2 0 1 3 5 0 1 0 6
36 บ้านดงน้อย 2 0 0 2 7 1 2 0 10
37 ชุมชนบ้านหมากค่า 2 0 0 2 6 0 2 0 8
38 บ้านบ่อใหญ่ 2 0 0 2 2 2 1 0 5
39 อนุบาลกันทรวิชัย 1 4 7 12 23 11 2 1 36
40 บ้านโคกก่อ 1 3 0 4 10 7 4 0 21
41 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 1 2 0 3 6 7 4 0 17
42 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1 1 2 4 11 5 2 0 18
43 บ้านหนองบัว 1 1 2 4 7 1 3 0 11
44 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1 1 1 3 8 0 0 0 8
45 บ้านโสกแดง 1 1 1 3 3 3 3 0 9
46 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
47 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1 1 0 2 7 0 1 1 8
48 บ้านหนองเจริญ 1 1 0 2 5 3 1 0 9
49 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 1 1 0 2 4 3 2 0 9
50 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 1 1 0 2 4 2 1 1 7
51 บ้านบกพร้าว 1 1 0 2 4 0 0 0 4
52 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 1 1 0 2 4 0 0 0 4
53 บ้านเก่าใหม่ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
54 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1 1 0 2 3 0 0 0 3
55 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1 0 2 3 8 0 0 0 8
56 บ้านท่าสองคอน 1 0 1 2 10 2 1 1 13
57 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 1 0 1 2 6 2 1 1 9
58 บ้านโนนทอง 1 0 1 2 6 1 0 0 7
59 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1 0 1 2 5 4 0 0 9
60 บ้านสมศรี 1 0 1 2 4 1 1 0 6
61 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1 0 1 2 4 1 1 0 6
62 บ้านโคกกุง 1 0 1 2 2 1 0 1 3
63 บ้านโคกล่าม 1 0 1 2 2 1 0 1 3
64 บ้านหัวนา 1 0 0 1 5 1 2 0 8
65 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1 0 0 1 4 1 1 0 6
66 บ้านทัน 1 0 0 1 4 1 0 1 5
67 บ้านภูดิน 1 0 0 1 3 1 1 0 5
68 บ้านหนองโดนหอกลอง 1 0 0 1 2 1 1 1 4
69 บ้านติ้วสันติสุข 1 0 0 1 2 1 1 0 4
70 บ้านวังบัวสามัคคี 1 0 0 1 2 1 0 0 3
71 บ้านเหล่า 1 0 0 1 2 1 0 0 3
72 บ้านหัวหนอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านแก่นเท่า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านโดท่างาม 1 0 0 1 1 2 3 1 6
75 บ้านหนองหิน 1 0 0 1 1 1 1 0 3
76 บ้านหนองแก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
77 บ้านจำนัก 1 0 0 1 1 0 0 1 1
78 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 0 4 1 5 7 0 0 0 7
79 บ้านพงโพด 0 4 0 4 6 0 0 0 6
80 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 0 2 2 4 11 4 2 0 17
81 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 0 2 1 3 7 3 2 0 12
82 ชุมชนบ้านดงเค็ง 0 2 1 3 6 2 2 0 10
83 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 0 2 0 2 6 1 1 0 8
84 บ้านวังไฮวังทอง 0 2 0 2 5 1 1 0 7
85 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 0 2 0 2 4 3 1 0 8
86 บ้านหัวขัว 0 2 0 2 3 0 0 0 3
87 วัดนาดีวราราม 0 2 0 2 3 0 0 0 3
88 บ้านซองแมว 0 1 2 3 5 4 1 0 10
89 บ้านหันเชียงเหียน 0 1 1 2 13 4 1 0 18
90 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 0 1 1 2 6 3 2 0 11
91 เทศบาลสามัคคีวิทยา 0 1 1 2 5 4 1 0 10
92 บ้านใคร่นุ่น 0 1 1 2 5 2 2 0 9
93 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 0 1 1 2 4 1 0 1 5
94 บ้านนานกเขียน 0 1 1 2 2 1 0 0 3
95 บ้านแดง 0 1 0 1 8 0 0 0 8
96 บ้านมะกอก(มะกอกวิทยาสรรค์) 0 1 0 1 7 2 1 0 10
97 บ้านโนนศรีภิบาล 0 1 0 1 6 1 1 0 8
98 บ้านโพนละออม 0 1 0 1 6 0 0 0 6
99 บ้านนาสีนวน 0 1 0 1 5 5 2 1 12
100 บ้านคันธาร์ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
101 อนุบาลบรบือ 0 1 0 1 3 2 3 0 8
102 บ้านดอนก่อ 0 1 0 1 3 1 2 0 6
103 ชุมชนมิตรภาพ 0 1 0 1 2 4 2 0 8
104 บ้านดอนเวียงจันทน์ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
105 บ้านหนองสิม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
106 บ้านหมี่เหล่าน้อย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
107 บ้านห้วยทราย 0 1 0 1 2 0 0 1 2
108 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 0 1 0 1 1 1 2 1 4
109 บ้านดอนนาห้วยชัน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 0 0 2 2 8 2 2 0 12
111 บ้านเขวาใหญ่ 0 0 2 2 7 2 1 0 10
112 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 2 2 5 3 1 0 9
113 บ้านท่าขอนยาง 0 0 2 2 4 5 0 0 9
114 บ้านโสกภารา 0 0 2 2 4 5 0 0 9
115 ชุมชนบ้านมะค่า 0 0 2 2 4 1 3 0 8
116 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 0 0 1 1 6 3 2 0 11
117 บ้านเชือกคุยเพ็ก 0 0 1 1 6 1 0 0 7
118 บ้านหนองโก 0 0 1 1 4 4 0 0 8
119 บ้านหนองหล่ม 0 0 1 1 3 3 0 0 6
120 บ้านท่าตูมดอนเรือ 0 0 1 1 3 2 1 1 6
121 บ้านดอนตูมดอนโด 0 0 1 1 3 1 2 0 6
122 บ้านเหล่าผักหวาน 0 0 1 1 3 1 1 0 5
123 บ้านหนองปลิง 0 0 1 1 3 0 2 0 5
124 บ้านดอนหน่อง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
125 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 0 0 1 1 1 4 5 1 10
126 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 0 0 1 1 1 2 2 0 5
127 บ้านเหล่าหนาด 0 0 1 1 1 0 1 1 2
128 บ้านดอนงัว 0 0 0 0 8 0 2 0 10
129 บ้านนาดีศรีสุข 0 0 0 0 6 2 1 0 9
130 บ้านเป้า 0 0 0 0 5 2 0 0 7
131 บ้านเหล่ายาว 0 0 0 0 5 2 0 0 7
132 บ้านหนองเขื่อนช้าง 0 0 0 0 5 0 1 0 6
133 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 0 0 0 0 4 4 1 0 9
134 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 0 0 0 0 4 2 1 2 7
135 บ้านฮ่องไผ่ 0 0 0 0 4 2 0 3 6
136 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 0 0 0 0 4 1 2 0 7
137 เทศบาลบ้านค้อ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
138 บ้านหนองกุงเต่า 0 0 0 0 3 5 1 0 9
139 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 3 3 0 0 6
140 บ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์) 0 0 0 0 3 2 1 0 6
141 เทศบาลบ้านแมด 0 0 0 0 3 1 1 0 5
142 บ้านหัวช้างหนองแสง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
143 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 0 0 0 0 2 4 3 0 9
144 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
145 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
146 อนุบาลพรเทพ 0 0 0 0 2 1 3 0 6
147 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 0 0 0 0 2 1 2 0 5
148 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
149 อนุบาลแกดำ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
150 บ้านบัวมาศ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
151 บ้านยางสามัคคี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
153 บ้านไส้จ่อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
154 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านโคกไร่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
158 บ้านส้มโฮง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
159 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
160 บ้านหนองตื่น 0 0 0 0 1 1 3 1 5
161 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 1 2 0 4
162 บ้านเหล่าโง้ง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
163 บ้านตำแยหนองคู 0 0 0 0 1 1 1 0 3
164 บ้านร่วมใจ 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3
165 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
166 บ้านป่าข่างโนนลาน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
167 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
169 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
170 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 มัธยมชาญวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
172 บ้านดงเค็งดอนหัน 0 0 0 0 1 0 0 2 1
173 บ้านโขงใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านกุดซุย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านอุปราช 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 2 0 0 2
178 บ้านโพธิ์เงิน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
179 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
180 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
181 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
182 บ้านท่าปะทายโนนตูม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
183 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 บ้านนาแพงดอนไฮ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านฝายป่าบัว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บ้านมะกอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 229 188 151 568 1,176 375 244 48 1,795