สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 33 18 12 63 85 11 6 0 102
2 หลักเมืองมหาสารคาม 20 10 7 37 50 8 5 0 63
3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 8 3 5 16 32 10 5 1 47
4 บ้านเหล่าจั่นนาภู 6 6 3 15 23 1 3 1 27
5 เทศบาลบ้านส่องนางใย 6 6 2 14 19 2 5 1 26
6 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 5 6 4 15 34 7 5 1 46
7 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 5 3 2 10 15 2 2 1 19
8 บ้านโนนเกษตร 5 1 0 6 12 0 1 0 13
9 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 4 4 3 11 18 6 4 1 28
10 บ้านหนองโนอีดำ 4 1 2 7 15 6 3 0 24
11 บ้านหนองขามแสบง 4 1 2 7 10 1 2 1 13
12 บ้านหินลาด 4 1 0 5 7 4 4 0 15
13 พระกุมารมหาสารคาม 3 6 5 14 31 6 6 0 43
14 บ้านวังปลาโด 3 5 1 9 10 3 2 0 15
15 บ้านโคกบัวค้อ 3 4 2 9 11 7 6 0 24
16 บ้านหนองจิก 3 3 1 7 11 6 4 0 21
17 บ้านโนนทองโนนสะอาด 3 2 1 6 10 3 1 0 14
18 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 2 0 5 15 4 4 2 23
19 บ้านหนองแวงหนองตุ 3 1 1 5 14 6 2 2 22
20 บ้านดงมัน 3 0 2 5 10 2 3 0 15
21 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 3 0 2 5 9 8 4 3 21
22 บ้านหนองคู 2 4 4 10 17 5 2 0 24
23 บ้านวังแสง 2 4 1 7 11 5 4 1 20
24 อนุบาลกิติยา 2 2 3 7 17 5 4 0 26
25 บ้านหนองหว้าโนนทอง 2 2 3 7 9 3 0 1 12
26 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 2 1 2 5 9 4 1 0 14
27 บ้านดอนบม 2 1 1 4 4 0 1 0 5
28 บ้านหนองคูขาด 2 0 3 5 12 4 2 0 18
29 บ้านดงน้อย 2 0 0 2 5 1 2 0 8
30 บ้านเม่นใหญ่ 2 0 0 2 3 1 1 0 5
31 บ้านบ่อใหญ่ 2 0 0 2 2 2 1 0 5
32 อนุบาลกันทรวิชัย 1 4 7 12 22 11 2 1 35
33 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1 4 1 6 11 5 4 1 20
34 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 1 2 0 3 6 7 4 0 17
35 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1 1 2 4 10 5 2 0 17
36 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1 1 1 3 8 0 0 0 8
37 บ้านขามเฒ่า 1 1 1 3 7 2 1 0 10
38 บ้านหนองบัว 1 1 1 3 4 1 2 0 7
39 บ้านโสกแดง 1 1 1 3 3 3 3 0 9
40 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 1 1 0 2 4 3 2 0 9
41 บ้านบกพร้าว 1 1 0 2 4 0 0 0 4
42 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 1 1 0 2 4 0 0 0 4
43 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 1 1 0 2 3 2 1 1 6
44 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1 1 0 2 3 0 0 0 3
45 บ้านท่าสองคอน 1 0 1 2 8 2 1 1 11
46 บ้านโนนทอง 1 0 1 2 6 1 0 0 7
47 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 1 0 1 2 5 2 1 1 8
48 บ้านสมศรี 1 0 1 2 4 1 1 0 6
49 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1 0 1 2 4 1 1 0 6
50 บ้านโคกกลาง 1 0 1 2 4 0 1 0 5
51 บ้านโคกกุง 1 0 1 2 2 1 0 1 3
52 บ้านโคกล่าม 1 0 1 2 2 1 0 1 3
53 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
54 ชุมชนบ้านหมากค่า 1 0 0 1 5 0 2 0 7
55 บ้านหัวนา 1 0 0 1 4 1 2 0 7
56 บ้านทัน 1 0 0 1 4 1 0 1 5
57 บ้านภูดิน 1 0 0 1 3 1 1 0 5
58 บ้านติ้วสันติสุข 1 0 0 1 2 1 1 0 4
59 บ้านวังบัวสามัคคี 1 0 0 1 2 1 0 0 3
60 บ้านเหล่า 1 0 0 1 2 1 0 0 3
61 บ้านแก่นเท่า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 บ้านโดท่างาม 1 0 0 1 1 2 3 1 6
63 บ้านหนองหิน 1 0 0 1 1 1 1 0 3
64 บ้านหนองแก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
65 บ้านพงโพด 0 4 0 4 6 0 0 0 6
66 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 0 3 0 3 5 0 0 0 5
67 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 0 2 2 4 8 4 2 0 14
68 บ้านวังไฮวังทอง 0 2 0 2 5 1 1 0 7
69 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 0 2 0 2 3 3 1 0 7
70 วัดนาดีวราราม 0 2 0 2 3 0 0 0 3
71 บ้านซองแมว 0 1 2 3 4 4 1 0 9
72 บ้านหันเชียงเหียน 0 1 1 2 10 4 1 0 15
73 วันครู2502 0 1 1 2 7 4 1 0 12
74 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 0 1 1 2 6 3 2 0 11
75 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 0 1 1 2 6 3 1 0 10
76 เทศบาลสามัคคีวิทยา 0 1 1 2 5 4 1 0 10
77 บ้านใคร่นุ่น 0 1 1 2 5 2 2 0 9
78 ชุมชนบ้านดงเค็ง 0 1 1 2 4 2 2 0 8
79 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 0 1 1 2 4 1 0 1 5
80 บ้านนานกเขียน 0 1 1 2 2 1 0 0 3
81 บ้านแดง 0 1 0 1 8 0 0 0 8
82 บ้านโคกก่อ 0 1 0 1 7 7 4 0 18
83 บ้านโนนศรีภิบาล 0 1 0 1 6 1 1 0 8
84 บ้านโพนละออม 0 1 0 1 6 0 0 0 6
85 บ้านนาสีนวน 0 1 0 1 5 5 2 1 12
86 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 0 1 0 1 4 0 1 1 5
87 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 0 1 0 1 4 0 1 0 5
88 บ้านหนองเจริญ 0 1 0 1 3 3 1 0 7
89 ชุมชนมิตรภาพ 0 1 0 1 2 4 2 0 8
90 บ้านดอนเวียงจันทน์ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
91 บ้านหมี่เหล่าน้อย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
92 บ้านหนองโจดสวนมอน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 บ้านหัวขัว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
94 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 0 1 0 1 1 1 2 1 4
95 บ้านห้วยทราย 0 1 0 1 1 0 0 1 1
96 บ้านดอนนาห้วยชัน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 2 2 5 3 1 0 9
98 บ้านท่าขอนยาง 0 0 2 2 4 5 0 0 9
99 บ้านโสกภารา 0 0 2 2 3 5 0 0 8
100 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 0 0 1 1 6 2 2 0 10
101 บ้านเชือกคุยเพ็ก 0 0 1 1 6 1 0 0 7
102 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 0 0 1 1 5 3 2 0 10
103 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 0 0 1 1 5 0 0 0 5
104 บ้านหนองโก 0 0 1 1 4 2 0 0 6
105 บ้านหนองหล่ม 0 0 1 1 3 3 0 0 6
106 บ้านท่าตูมดอนเรือ 0 0 1 1 3 2 1 1 6
107 บ้านดอนหน่อง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
108 ชุมชนบ้านมะค่า 0 0 1 1 2 1 3 0 6
109 บ้านดอนตูมดอนโด 0 0 1 1 2 1 2 0 5
110 บ้านเหล่าผักหวาน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
111 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 0 0 1 1 1 2 2 0 5
112 บ้านเหล่าหนาด 0 0 1 1 1 0 1 1 2
113 บ้านมะกอก(มะกอกวิทยาสรรค์) 0 0 0 0 5 2 1 0 8
114 บ้านนาดีศรีสุข 0 0 0 0 5 2 1 0 8
115 บ้านเป้า 0 0 0 0 5 2 0 0 7
116 บ้านดอนงัว 0 0 0 0 5 0 2 0 7
117 บ้านหนองเขื่อนช้าง 0 0 0 0 5 0 1 0 6
118 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 0 0 0 0 4 4 1 0 9
119 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 0 0 0 0 4 2 1 2 7
120 บ้านฮ่องไผ่ 0 0 0 0 4 2 0 3 6
121 บ้านเหล่ายาว 0 0 0 0 4 2 0 0 6
122 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 0 0 0 0 4 1 2 0 7
123 เทศบาลบ้านค้อ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
124 บ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์) 0 0 0 0 3 2 1 0 6
125 บ้านเขวาใหญ่ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
126 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 3 2 0 0 5
127 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 0 0 0 0 3 1 1 0 5
128 เทศบาลบ้านแมด 0 0 0 0 3 1 1 0 5
129 บ้านคันธาร์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
130 บ้านหนองกุงเต่า 0 0 0 0 2 5 1 0 8
131 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 0 0 0 0 2 4 3 0 9
132 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
133 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
134 อนุบาลพรเทพ 0 0 0 0 2 1 3 0 6
135 บ้านดอนก่อ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
136 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 0 0 0 0 2 1 2 0 5
137 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
138 บ้านบัวมาศ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
139 บ้านยางสามัคคี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
140 อนุบาลแกดำ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
141 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 อนุบาลบรบือ 0 0 0 0 1 2 3 0 6
144 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
145 บ้านส้มโฮง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
146 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
147 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
148 บ้านหนองตื่น 0 0 0 0 1 1 3 1 5
149 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 1 2 0 4
150 บ้านเหล่าโง้ง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
151 บ้านหนองโดนหอกลอง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
152 บ้านตำแยหนองคู 0 0 0 0 1 1 1 0 3
153 บ้านร่วมใจ 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3
154 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
155 บ้านป่าข่างโนนลาน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
156 บ้านหนองสิม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านเก่าใหม่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
160 บ้านไส้จ่อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
162 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
163 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
164 มัธยมชาญวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
165 บ้านดงเค็งดอนหัน 0 0 0 0 1 0 0 2 1
166 บ้านโขงใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านกุดซุย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านหัวช้างหนองแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านโคกไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 0 0 0 0 0 4 5 1 9
173 บ้านดอนพยอม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
174 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 2 0 0 2
175 บ้านโพธิ์เงิน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
176 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
177 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
178 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
179 บ้านท่าปะทายโนนตูม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
180 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 บ้านนาแพงดอนไฮ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านจำนัก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186 บ้านฝายป่าบัว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
187 บ้านมะกอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 158 129 471 999 362 239 48 1,600