สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 93 12 6 0 111
2 หลักเมืองมหาสารคาม 53 8 5 0 66
3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 37 10 5 1 52
4 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 36 7 5 1 48
5 พระกุมารมหาสารคาม 32 7 6 0 45
6 บ้านเหล่าจั่นนาภู 27 1 3 1 31
7 อนุบาลกันทรวิชัย 23 11 2 1 36
8 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 20 6 4 1 30
9 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 20 2 2 1 24
10 บ้านหนองคู 19 5 2 0 26
11 เทศบาลบ้านส่องนางใย 19 2 5 1 26
12 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 17 5 4 1 26
13 อนุบาลกิติยา 17 5 4 0 26
14 บ้านหนองโนอีดำ 16 6 3 0 25
15 บ้านโนนทองโนนสะอาด 16 3 1 0 20
16 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 4 4 2 23
17 บ้านหนองแวงหนองตุ 14 6 2 2 22
18 บ้านวังแสง 14 5 4 1 23
19 วันครู2502 14 4 1 0 19
20 บ้านโนนเกษตร 14 0 1 0 15
21 บ้านโคกบัวค้อ 13 9 6 0 28
22 บ้านหนองจิก 13 6 4 0 23
23 บ้านหนองคูขาด 13 4 2 0 19
24 บ้านหันเชียงเหียน 13 4 1 0 18
25 บ้านดงมัน 13 2 3 0 18
26 บ้านขามเฒ่า 13 2 2 0 17
27 บ้านวังปลาโด 12 4 3 0 19
28 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 11 5 2 0 18
29 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 11 4 2 0 17
30 บ้านหนองขามแสบง 11 1 2 1 14
31 บ้านโคกก่อ 10 7 4 0 21
32 บ้านหนองหว้าโนนทอง 10 3 0 1 13
33 บ้านท่าสองคอน 10 2 1 1 13
34 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 9 8 4 3 21
35 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 9 5 1 0 15
36 บ้านหินลาด 8 4 4 0 16
37 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 8 2 2 0 12
38 บ้านดอนงัว 8 0 2 0 10
39 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 8 0 0 0 8
40 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 8 0 0 0 8
41 บ้านแดง 8 0 0 0 8
42 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 7 3 2 0 12
43 บ้านมะกอก(มะกอกวิทยาสรรค์) 7 2 1 0 10
44 บ้านเขวาใหญ่ 7 2 1 0 10
45 บ้านหนองบัว 7 1 3 0 11
46 บ้านดงน้อย 7 1 2 0 10
47 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 7 0 1 1 8
48 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 7 0 0 0 7
49 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 6 7 4 0 17
50 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 6 3 2 0 11
51 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 6 3 2 0 11
52 ชุมชนบ้านดงเค็ง 6 2 2 0 10
53 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 6 2 1 1 9
54 บ้านนาดีศรีสุข 6 2 1 0 9
55 บ้านดอนพยอม 6 2 0 0 8
56 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 6 1 1 0 8
57 บ้านโนนศรีภิบาล 6 1 1 0 8
58 บ้านโนนทอง 6 1 0 0 7
59 บ้านเชือกคุยเพ็ก 6 1 0 0 7
60 ชุมชนบ้านหมากค่า 6 0 2 0 8
61 บ้านหนองโจดสวนมอน 6 0 0 0 6
62 บ้านพงโพด 6 0 0 0 6
63 บ้านโพนละออม 6 0 0 0 6
64 บ้านนาสีนวน 5 5 2 1 12
65 บ้านซองแมว 5 4 1 0 10
66 เทศบาลสามัคคีวิทยา 5 4 1 0 10
67 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 5 4 0 0 9
68 บ้านหนองเจริญ 5 3 1 0 9
69 บ้านหนองหญ้าปล้อง 5 3 1 0 9
70 บ้านใคร่นุ่น 5 2 2 0 9
71 บ้านเม่นใหญ่ 5 2 1 0 8
72 บ้านเป้า 5 2 0 0 7
73 บ้านเหล่ายาว 5 2 0 0 7
74 บ้านหัวนา 5 1 2 0 8
75 บ้านวังไฮวังทอง 5 1 1 0 7
76 บ้านดอนบม 5 0 1 0 6
77 บ้านโคกกลาง 5 0 1 0 6
78 บ้านหนองเขื่อนช้าง 5 0 1 0 6
79 บ้านท่าขอนยาง 4 5 0 0 9
80 บ้านโสกภารา 4 5 0 0 9
81 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 4 4 1 0 9
82 บ้านหนองโก 4 4 0 0 8
83 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 4 3 2 0 9
84 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 4 3 1 0 8
85 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 4 2 1 2 7
86 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 4 2 1 1 7
87 บ้านฮ่องไผ่ 4 2 0 3 6
88 ชุมชนบ้านมะค่า 4 1 3 0 8
89 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 4 1 2 0 7
90 บ้านสมศรี 4 1 1 0 6
91 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 4 1 1 0 6
92 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 4 1 1 0 6
93 บ้านทัน 4 1 0 1 5
94 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 4 1 0 1 5
95 เทศบาลบ้านค้อ 4 0 0 1 4
96 บ้านบกพร้าว 4 0 0 0 4
97 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 4 0 0 0 4
98 บ้านคันธาร์ 4 0 0 0 4
99 บ้านหนองกุงเต่า 3 5 1 0 9
100 บ้านโสกแดง 3 3 3 0 9
101 บ้านหนองหล่ม 3 3 0 0 6
102 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 3 3 0 0 6
103 อนุบาลบรบือ 3 2 3 0 8
104 บ้านท่าตูมดอนเรือ 3 2 1 1 6
105 บ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์) 3 2 1 0 6
106 บ้านดอนก่อ 3 1 2 0 6
107 บ้านดอนตูมดอนโด 3 1 2 0 6
108 บ้านภูดิน 3 1 1 0 5
109 บ้านเหล่าผักหวาน 3 1 1 0 5
110 เทศบาลบ้านแมด 3 1 1 0 5
111 บ้านเก่าใหม่ 3 1 0 0 4
112 บ้านหนองปลิง 3 0 2 0 5
113 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 3 0 0 0 3
114 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 3 0 0 0 3
115 บ้านหัวขัว 3 0 0 0 3
116 วัดนาดีวราราม 3 0 0 0 3
117 บ้านดอนหน่อง 3 0 0 0 3
118 บ้านหัวช้างหนองแสง 3 0 0 0 3
119 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 2 4 3 0 9
120 ชุมชนมิตรภาพ 2 4 2 0 8
121 บ้านโนนม่วง 2 2 2 0 6
122 บ้านบ่อใหญ่ 2 2 1 0 5
123 บ้านโพนสวาง 2 2 0 0 4
124 อนุบาลพรเทพ 2 1 3 0 6
125 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 2 1 2 0 5
126 บ้านหนองโดนหอกลอง 2 1 1 1 4
127 บ้านติ้วสันติสุข 2 1 1 0 4
128 บ้านดอนเวียงจันทน์ 2 1 1 0 4
129 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 2 1 1 0 4
130 บ้านโคกกุง 2 1 0 1 3
131 บ้านโคกล่าม 2 1 0 1 3
132 อนุบาลแกดำ 2 1 0 1 3
133 บ้านวังบัวสามัคคี 2 1 0 0 3
134 บ้านเหล่า 2 1 0 0 3
135 บ้านนานกเขียน 2 1 0 0 3
136 บ้านหนองสิม 2 1 0 0 3
137 บ้านหมี่เหล่าน้อย 2 1 0 0 3
138 บ้านบัวมาศ 2 1 0 0 3
139 บ้านยางสามัคคี 2 1 0 0 3
140 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 2 1 0 0 3
141 บ้านไส้จ่อ 2 1 0 0 3
142 บ้านห้วยทราย 2 0 0 1 2
143 บ้านหัวหนอง 2 0 0 0 2
144 บ้านแก่นเท่า 2 0 0 0 2
145 บ้านหนองแวง 2 0 0 0 2
146 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี 2 0 0 0 2
147 บ้านโคกไร่ 2 0 0 0 2
148 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1 4 5 1 10
149 บ้านโดท่างาม 1 2 3 1 6
150 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 1 2 2 0 5
151 บ้านกุดแคน 1 2 2 0 5
152 บ้านส้มโฮง 1 2 0 0 3
153 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 1 2 0 0 3
154 บ้านหนองตื่น 1 1 3 1 5
155 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1 1 2 1 4
156 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 1 1 2 0 4
157 บ้านเหล่าโง้ง 1 1 2 0 4
158 บ้านหนองหิน 1 1 1 0 3
159 บ้านตำแยหนองคู 1 1 1 0 3
160 บ้านร่วมใจ 1 1 1 1 0 3
161 บ้านหนองบัวโนนมี้ 1 1 1 0 3
162 บ้านป่าข่างโนนลาน 1 1 0 1 2
163 บ้านหนองแก 1 1 0 0 2
164 บ้านโนนสำราญ 1 1 0 0 2
165 บ้านโนนสวรรค์ 1 0 2 0 3
166 บ้านเหล่าหนาด 1 0 1 1 2
167 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1 0 1 0 2
168 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 1 0 1 0 2
169 มัธยมชาญวิทยา 1 0 1 0 2
170 บ้านดงเค็งดอนหัน 1 0 0 2 1
171 บ้านจำนัก 1 0 0 1 1
172 บ้านดอนนาห้วยชัน 1 0 0 0 1
173 บ้านโขงใหญ่ 1 0 0 0 1
174 บ้านกุดซุย 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 0 1
176 บ้านอุปราช 1 0 0 0 1
177 บ้านแสนสุข 0 2 0 0 2
178 บ้านโพธิ์เงิน 0 1 2 0 3
179 บ้านหนองขุ่น 0 1 1 0 2
180 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 1 1 0 2
181 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 1 1 0 2
182 บ้านท่าปะทายโนนตูม 0 1 0 1 1
183 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 0 0 1 0 1
184 บ้านนาแพงดอนไฮ 0 0 1 0 1
185 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 0 0 1 0 1
186 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 0 1 0 1
187 บ้านฝายป่าบัว 0 0 0 1 0
188 บ้านมะกอก 0 0 0 0 0
189 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0
รวม 1,176 375 244 48 1,843