เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุวิทย์ วงษาไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
2 พันจ่าอากาศเอกเสมอ มะปัญญา ครูโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
3 นางสุรางค์รัตน์ ยมศรีเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
4 นายประถม ทิ้งแสน ครูโรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน  
5 นายเชิด พลเรือง ครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู คณะกรรมการดำเนินงาน  
6 นางขนิษฐา ชนะศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
7 นางสาวอุไรวัลย์ แก้ววังวร ครูธุรการโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู คณะกรรมการดำเนินงาน  
8 นางธนัตถ์พร โคจรานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
9 นางกิติกานต์ สารมาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
10 นายสุพักษ์ สมสา ผอ.ร.ร.บ้านโคกกุง คณะกรรมการดำเนินงาน  
11 ว่าที่ร้อยเอกธิปกรณ์ บุญพันธ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย คณะกรรมการดำเนินงาน  
12 นางสาวกุสุมา วิสัย ธุรการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน  
13 นายสุนทร แห่กาฬสินธุ์ ธุรการโรงเรียนบ้านพงโพด คณะกรรมการดำเนินงาน  
14 นางสาวมันทนา ถุงออก ธุรการโรงเรียนบ้านหนองคู คณะกรรมการดำเนินงาน  
15 นางสาวนริศรา เขียวขำ ครูธรุการโรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า คณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นายสุรพล ประทุมชัย รอง ผอ.สพป.มค. เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นางเพชรี ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นางจารุวรรณ ไชยวงษา ผอ.ร.ร.บ้านนานกเขียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นางสุภาพร ลามะให ผอ ร.ร.บ้านหัวขัว(อ.บรบือ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นางประภา หลาบคำ ครู ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นางสาวกรรณิการ์ แพงเวียงจันทร์ ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นางสาววรรณกร บาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นางสาวพนิดา ทิพเหลือง ครูธุรการโรงเรียนบ้านเกิ้งฯ คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นางสาวอาธิมา สุขาภิรมย์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านหัวขัว คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นางสาวธาราภรณ์ ต้นทอง ครูธุรการโรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นายอภิวัฒน์ บุญโสม อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นายณัฐวุฒิ วาโยพัด ครูโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นายอภิไธย ทองใบ ครูโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นายสุทธิ แสงไชยราช อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นายธนวัฒน์ โคตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นางสุภาวดี หัดที ครูโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นายมนตรี ปะการะโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า คณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นางสาววาสนา โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า คณะกรรมการดำเนินงาน  
35 นายภูวดล กุลอุปฮาด โรงเรียนบ้านโคกล่าม คณะกรรมการดำเนินงาน  
36 นางปฐมาภรณ์ ปะการะโพธื์ โรงเรียนบ้านหัวนา คณะกรรมการดำเนินงาน  
37 นายปรีชา ภูสีฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
38 นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มค. เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
39 นายสุรพงษ์ ดีนวลพะเนาว์ รอง ผอ.ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
40 นายอุทิศ มาตเลิง ผอ. ร.ร.โนนราษีฝางวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
41 นางพัชรัมพร ทวยนันท์ ครู ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
42 นางพิศมัย ไชยวงษา ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
43 นางวันเพ็ญ ใหม่คามิ ครู ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
44 นางสาวกัญญภัทร แว่นศิลา ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน  
45 นางสาวจารุณี พลพิมพ์ ครู ร.ร.บ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) คณะกรรมการดำเนินงาน  
46 นางเตือนใจ แสงไกร ครู ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
47 นางสาวชมาภรณ์ โสวพันธ์ ครู ร.ร.บ้านกุดแคน คณะกรรมการดำเนินงาน  
48 นางสาวอรทัย ลาสิทธิ์ พนักงานราชการ ร.ร.ป่าข่างโนนลาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
49 นางศิริลักษณ์ สรรพอำไพ ครู ร.ร.บ้านโดท่างาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
50 นางสาวเยาวภา แก้วนารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
51 นางสาวณัฐฎา ต่างนุจา ธุรการโรงเรียนบ้านดอนดู่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
52 นางเพ็ญศรี นาถ้ำพลอย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
53 นางวัลลภา แก้วนะรา ครู รร.อนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
54 นายวีระชัย มาพร ผอ. ร.ร.บ้านวังไผ่ป่าจั่น คณะกรรมการดำเนินงาน  
55 นายจิตติพงษ์ อุทาทิพย์ ผอ. ร.ร.บ้านเกิ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน  
56 นายประสิทธิ์ น้อยประดิษฐ์ ผอ. ร.ร.บ้านหนองคู คณะกรรมการดำเนินงาน  
57 นายสมชัย บุญรอด ผอ. ร.ร.บ้านหัวขัว คณะกรรมการดำเนินงาน  
58 นายประเสริฐ ใต้ศรีโคตร ผอ. ร.ร.บ้านหนองเจริญ คณะกรรมการดำเนินงาน  
59 นางสาวเพ็ญพักต์ ภูมิมาลา ผอ. ร.ร.บ้านบกพร้าว คณะกรรมการดำเนินงาน  
60 นายมงคลศิลป์ ป้องจันทร์ ผอ. ร.ร.บ้านท่าสองคอน คณะกรรมการดำเนินงาน  
61 นายธีระวัฒน์ ศิริบัติ ผอ. ร.ร.บ้านเม่นใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
62 นายสิทธิพงษ์ มันฑะ ผอ. ร.ร.บ้านโพนสวาง คณะกรรมการดำเนินงาน  
63 นายเทวินทร์ ปลายขอก ผอ. ร.ร.บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
64 นางดวงใจ อุตรินทร์ ครู ร.ร.ท่าประทายดอนตูม คณะกรรมการดำเนินงาน  
65 นางสาวพัชรินทร์ บุญหล้า ครู รร.อนุบาลันทรวิชัย คณะกรรมการดำเนินงาน  
66 นายศรชัย แวววงศ์ ครู รร.หลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
67 นางสาวปทุมนภา ไชยสิงห์ ครู รร.อนุบาลันทรวิชัย คณะกรรมการดำเนินงาน  
68 นางสาวนาถอนงค์ โคตรรักษา ครู รร.บ้านหนองเขื่อนช้าง คณะกรรมการดำเนินงาน  
69 นางสาวคำพอง พิมพ์สา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
70 ว่าที่ร้อยเอกธิปกรณ์ บุญทัน ครู ร.ร.เทศบาลบ้านส่องนางใย คณะกรรมการดำเนินงาน  
71 นายสิทธิชัย สมศิลา ผอ. รร.เทศบาลบ้านส่องนางใย คณะกรรมการดำเนินงาน  
72 นายประสิฐ ใต้ศรีโคตร ผอ. ร.ร.บ้านหนองเจิรญ คณะกรรมการดำเนินงาน  
73 ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเก ผอ. รร.บ้านหนองแวงหนองตุ คณะกรรมการดำเนินงาน  
74 นายถาวร อาจนนลา ผอ. รร.บ้านวังบัวสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน  
75 นาอัครพงศ์ ศรีวงศ์ ผอ. รร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
76 นายสุภาพ จันทร์สม รอง ผอ.สพป.มค.เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
77 นางสาวศรสุดา ชูพันธ์ ผอ. ร.ร.บ้านหนองขุ่น คณะกรรมการดำเนินงาน  
78 ซิสเตอร์รัตนารี สัญญลักษณ์ ผอ. ร.ร.พระกุมารมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
79 นายกองสี ศิริภูธร ผอ. ร.ร.บ้านยางสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน  
80 นางภัคจิรา ปราณีนิจ ผอ. ร.ร.บ้านเขวาใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
81 นางสาวเพ็ญพักตร์ ภูมิมาลา ผอ. ร.ร.บ้านบกพร้าว คณะกรรมการดำเนินงาน  
82 นายพงษ์สิน พลเรือง ผอ. ร.ร.บ้านโพนสวาง คณะกรรมการดำเนินงาน  
83 นางวันแรม ศรีพงษ์ ผอ. ร.ร.บ้านหนองโดนหอกลอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
84 นายวิรัตน์ อุทาทิพย์ ผอ. ร.ร.บ้านขามเฒ่า คณะกรรมการดำเนินงาน  
85 นางรุจิเรก ทุมมี ผอ. ร.ร.บ้านดอนบม คณะกรรมการดำเนินงาน  
86 ว่าที่ ร.ต.พินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ ผอ. รร.บ้านโนนศรีภิบาล คณะกรรมการดำเนินงาน  
87 นายกุลวุฒิ วิริยเมธางกูร ผอ. รร.บ้านหัวช้างหนองแสง คณะกรรมการดำเนินงาน  
88 นายสมบัติ นามขัน ผอ. ร.ร.บ้านโพธิ์เงิน คณะกรรมการดำเนินงาน  
89 นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช ผอ. ร.ร.บ้านเหล่าจั่นนาภู คณะกรรมการดำเนินงาน  
90 นายปองภพ ภูจอมจิตร ผอ. รร.บ้านหนองตื่น คณะกรรมการดำเนินงาน  
91 นายสมชัย บุญลอด ผอ. ร.ร.บ้านหัวขัว (กันทรวิชัย) คณะกรรมการดำเนินงาน  
92 นางพัชราภรณ์ ขันศรีมนต์ ครู ร.ร.บ้านโพนงาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
93 นายชัชวาลย์ เนื่องพระแก้ว ผอ. ร.ร.บ้านใคร่นุ่น คณะกรรมการดำเนินงาน  
94 นางสาวธีราพร กองศรี ครู ร.ร.พระกุมารมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
95 นายศิวาโรจน์ วงศิลา ผอ. ร.ร.บ้านไส้จ่อ คณะกรรมการดำเนินงาน  
96 นางสาววิรงรอง ประยงค์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
97 นางธนัษภร ไชยสอน รอง ผอ. ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย คณะกรรมการดำเนินงาน  
98 นางสาวนาถอนงค์ โคตรักษา ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
99 กฤติน พันธ์เสนา ผอ. ร.ร.บ้านหนองขามหัวหนองฯ คณะกรรมการดำเนินงาน  
100 นางนันทิยา อันทะคำภู ครูธุรการ ร.ร.บ้านขีศรีสง่าฯ คณะกรรมการดำเนินงาน  
101 นางนิตยา ศรีปัดถา ผอ. ร.ร.อนุบาลกิติยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
102 นายสุเมธ มาศงามเมือง ผอ. ร.ร. บ้านเลิงบ่อ คณะกรรมการดำเนินงาน  
103 นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์ ผอ. ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
104 นายเมธี ฟ้าลี ผอ. ร.ร.บ้านท่าปะทายโนนตูม คณะกรรมการดำเนินงาน  
105 นายฉลอง สัตพันธุ์ ผอ. ร.ร.บ้านโนนม่วงเขวาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน  
106 นายครรชิตพล ประทุมเวียง ผอ. ร.ร.อนุบาลแกดำ คณะกรรมการดำเนินงาน  
107 นายกรศิลป์ มรรครมย์ ผอ. ร.รบ้าน.โดท่างาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
108 นายรังสรรค์ ถิ่นสุข ผอ. รร.ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน คณะกรรมการดำเนินงาน  
109 นายทองนาค มณีจักร์ ผอ. รร.บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
110 นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา ผอ. ร.ร.บ้านหนองปลิง คณะกรรมการดำเนินงาน  
111 นายวัฒนา โพธิ์สุวรรณ ผอ. รร.บ้านดงมัน(ดงมันราษฎร์อำนวย) คณะกรรมการดำเนินงาน  
112 นายบุญส่ง ไหลหาโคตร ผอ. ร.ร.บ้านหนองคูณน้ำจั้น คณะกรรมการดำเนินงาน  
113 นายอภิชัย หล้าสุดตา ผอ. ร.ร.บ้านหนองโพด คณะกรรมการดำเนินงาน  
114 นายมานิตย์ บุตรพรม ผอ. ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย คณะกรรมการดำเนินงาน  
115 นางสาวจารุณี วงชารี รก.ผอ. รร.บ้านแดงน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน  
116 นายชาตรี ลามะให ผอ. ร.ร.บ้านดอนงัว คณะกรรมการดำเนินงาน  
117 นายโพยม พลเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
118 นายเมธา สีหานาท ผอ. ร.ร.บ้านหนองกุงเต่า คณะกรรมการดำเนินงาน  
119 นายอุทิศ คงแสนคำ ครู ร.ร. บ้านหนองหิน คณะกรรมการดำเนินงาน  
120 นางสาวนิตยา ภูดอนนาง ครู ร.ร.อนุบาลกิติยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
121 นายวิเชียร สมบัติตรา ผอ. ร.ร.บ้านหนองเขื่อนช้าง คณะกรรมการดำเนินงาน  
122 นางสาวลลิต เจริญอินทร์ ครู ร.ร.อนุบาลกิติยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
123 นายปริญญา จันทะคาม ผอ. ร.ร.บ้านหนองบัวโนนสว่าง คณะกรรมการดำเนินงาน  
124 นางดวงใจ สังฆะวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
125 นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
126 นายสมชาย รอดสุโข ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
127 นายพิรุณ แก้วนะรา ผอ. ร.ร.บ้านเขวา"รัฐประชาวิทยากร" คณะกรรมการดำเนินงาน  
128 นางนิรมล กลางสุข ผอ. ร.ร.บ้านเก่าใหม่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
129 นายสนอง นครเรียบ ผอ. ร.ร.บ้านดอนหน่อง คณะกรรมการดำเนินงาน  
130 นายวิเชียร ชากำนัน ผอ. ร.ร.บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด คณะกรรมการดำเนินงาน  
131 นายวิรัตน์ จันทฤทธิ์ ผอ. ร.ร.บ้านดอนหว่านหัวหนอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
132 นายพรหมสรรค์ หมื่นไธสงค์ ผอ. ร.ร.บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน  
133 นางรัชนี หงษ์บุญ ผอ. ร.ร.บ้านดอนก่อ คณะกรรมการดำเนินงาน  
134 นางสาวปลื้มจิต ปะเสระกัง ผอ. ร.ร.บ้านหนองข่าหนองคูโปโล คณะกรรมการดำเนินงาน  
135 นางใยยะดา จันทะนาม ผอ. ร.ร.บ้านกุดแคน คณะกรรมการดำเนินงาน  
136 นายสุรเชฏฐ์ นันทะแสน ผอ. ร.ร.บ้านหนองโจดสวนมอน คณะกรรมการดำเนินงาน  
137 นางสาวมาณิกา ศิริพรรณ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
138 นางสาวชญาดา โคราช ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
139 นายบุญจันทร์ ยุพราษฎร์ ผอ. ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
140 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มค.เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
141 นางนรากร ศรีวาปี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
142 นางชนาภรณ์ เพาพาน ผอ. ร.ร.บ้านภูดิน คณะกรรมการดำเนินงาน  
143 นายไชยา วิญญาสุข ผอ. ร.ร.บ้านโคกล่าม คณะกรรมการดำเนินงาน  
144 นายกิตติศักดิ์ อันอาน ผอ. ร.ร.บ้านโนนทอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
145 นายกฤษดา บุญญาสถิตย์ ผอ. ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการดำเนินงาน  
146 นายธีรวัฒน์ ศิริบัติ ผอ. ร.ร.บ้านเม่นใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
147 นายอนันต์ ภูดินขาว ผอ. ร.ร.ชุมชนบ้านหมากค่า คณะกรรมการดำเนินงาน  
148 นายสมยศ พรเพ็ง ผอ. ร.ร.บ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) คณะกรรมการดำเนินงาน  
149 นายงาน อุตสารัมย์ ผอ. ร.ร.บ้านสมศรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
150 นายสมมิตร สรรพอำไพ ผอ. ร.ร.บ้านหัวหนอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
151 นายบุญทัน อาสาสี ผอ. ร.ร.บ้านห้วยทราย คณะกรรมการดำเนินงาน  
152 นางสาวมะณีนุช ทำคาม ครู ร.ร.บ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) คณะกรรมการดำเนินงาน  
153 นางสาวดวงเดือน พันธ์โพธิ์ ผอ. ร.ร. บ้านดงเค็งดอนหัน คณะกรรมการดำเนินงาน  
154 นายวีระชัย กานุมาร ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
155 นางสาวศศิกานต์ ชัยลิ้นฟ้า ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
156 นายภูเงิน ภูผิวเงิน ผอ.ร.ร.บ้านนาดีศรีสุข คณะกรรมการดำเนินงาน  
157 นายทองพูล ภูสิม ผอ. ร.ร. บ้านหนองขามแสบง คณะกรรมการดำเนินงาน  
158 นางสมปอง มาตย์แท่น ผอ. ร.ร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
159 นายมนูญ อุตรินทร์ ผอ. ร.ร.บ้านแดง คณะกรรมการดำเนินงาน  
160 นายภูมินทร์ มะธิโตปะนำ ครู ร.ร.บ้านโนนทองโนนสะอาด คณะกรรมการดำเนินงาน  
161 นางศุภวัลย์ น้อยประดิษฐ์ ครู ร.ร.บ้านดงน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน  
162 นายวรพจน์ นามแก้ว ผอ. ร.ร.บ้านป่าข่างโนนลาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
163 นางนัยนา เลิศล้ำ ครู ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
164 ว่าที่ ร.ต.หญิง ปรางทิพย์ พินิจ ผอ. ร.ร.บ้านโนนทองโนนสะอาด คณะกรรมการดำเนินงาน  
165 นางใยยะดา จันทนาม ผอ. ร.ร.บ้านกุดแคน คณะกรรมการดำเนินงาน  
166 นางนิตยปภา จันทะปัสสา ผอ. ร.ร.บ้านดอนตูมดอนโด คณะกรรมการดำเนินงาน  
167 นางสาวณราลีภรณ์ อภัยกาวีวงค์ศา ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลบรบือ คณะกรรมการดำเนินงาน  
168 นางวิไลวรรณ เทียบดอกไม้ ผอ. ร.ร.บ้านโนนแดงมะขามหวาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
169 นายวัชรินทร์ ชูเจริญตรากูล ผอ. ร.ร.บ้านหนองจิก คณะกรรมการดำเนินงาน  
170 นายสมร นามคุณ ผอ. ร.ร.บ้านหนองคูขาด คณะกรรมการดำเนินงาน  
171 นายจรูญ สุพรรณโรจน์ ผอ. ร.ร.บ้านพงโพด คณะกรรมการดำเนินงาน  
172 นายกุศล ทัศคร ผอ. ร.ร.บ้านหนองบัวโนนมี้ คณะกรรมการดำเนินงาน  
173 นายสันติภาพ เจริญจิตร ผอ. ร.ร.บ้านเหล่าผักหวาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
174 นางเกษศิรินทร์ วิริยเมธางกูร ผอ. รร.บ้านยาง (ยางทวงวิทยา) คณะกรรมการดำเนินงาน  
175 นางวัฒนระเบียบ ชัยพฤษทล รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
176 นายพิชัย อันปัญญา รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
177 นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
178 นายสายทอง ไตรวิภาค รอง ผอ.สพป.มค.เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
179 นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
180 นายพัชกฤษฎิ์ พวงนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
181 นายชัยศักดิ์ พันต้น ผอ. ร.ร.บ้านหนองหล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
182 นายอดุลย์ พรรคพวก ผอ. ร.ร.บ้านหนองหิน คณะกรรมการดำเนินงาน  
183 นายประสงค์ โฮมราช ผอ. ร.ร.บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน  
184 นางสาวนันท์รวี ขันผง ครู ร.ร. ชุมชนบ้านลาด คณะกรรมการดำเนินงาน  
185 นายประจิต ทัพธานี ผอ. ร.ร.บ้านหมี่เหล่าน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน  
186 นายบุญศรี ไชยบุดดี ผอ. ร.ร.ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
187 นางสาวณฐริกา ถาวรจันทร์ ผอ. ร.ร.บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
188 นายชัยณรงค์ มนตรี ผอ. ร.ร.บ้านโนนเกษตร คณะกรรมการดำเนินงาน  
189 นายวีรพล แสนสงค์ ผอ. ร.ร.หนองหว้าหนองแคนดอนบาก คณะกรรมการดำเนินงาน  
190 นายเฉลิมพล อุตรินทร์ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านลาด คณะกรรมการดำเนินงาน  
191 นางสาวชญานภัส อินอุ่นโชติ ธุรการโรงเรียนบ้านโพนสวาง คณะกรรมการดำเนินงาน  
192 นายชำนาญ ทุมทุมา ผอ. รร.บ้านท่าตูมดอนเรือ คณะกรรมการดำเนินงาน  
193 นางสุภา ขอดี ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
194 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
195 นางสาวจินตนา พรดอนก่อ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.มค. เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
196 จ่าสิบเอกกฤติเดช สมนึกในธรรม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.มค. เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
197 นางอุนาภรณ์ แสงแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.มค.เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
198 นางปนัดดา นาคะพงษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.มค.เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
199 นางปัญญพร ครองยุติ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด ส.3 สพป.มค.เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
200 นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.มค.เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
201 นางเอ็มอร ทวยภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
202 นางปารณีย์ ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
203 นางสาวสุปราณี ภูทองพันธ์ งานประสานลูกเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
204 นางสาวอรสุมิตรา มาตย์งามเมือง ลูกจ้าง สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
205 นายนนทยา เทียมวงศ์ ลูกจ้าง สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
206 นางสาวสุติพร วรนาม ลูกจ้าง สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
207 นางสาวกุลธิดา เอี่ยมสอาด ลูกจ้าง สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
208 นางสาวนภัทร ชีวาจร ลูกจ้าง สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
209 นางสาวนภาพร อุทัยสาร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
210 นายสัญชัย ภาประเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
211 นางสาวพรทิพย์ ขุนบุญจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน  
212 นางธนาจิตต์ พัฒยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน  
213 นายดำรง โทฮาด เจ้าพนักงานธุรการ สพป.มค. เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
214 นางสุมิตตรา อินทร์พรหม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
215 นางสาวพยอม ชาติเกษมชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
216 นางวราภรณ์ ตรีไพศาลภักดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
217 นางสาวสุกัญญา จำปาทอง นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
218 นางปริยากร บุญจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
219 นางสาวรุจีรัตน์ กัญญาน้อย นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินงาน  
220 นางสุดารัตน์ เพียลา รักษาการผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน  
221 นางสมพร พลศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
222 นางสาวอุบลรัตน์ นาถาดทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
223 นางสาวธนวัน จันทศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
224 ว่าที่ร้อยเอกจักรพรรดิ อาจศิริ พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
225 นางสุจิตราภรณ์ หันไชยเนาว์ ครู โรงเรียนบ้านซองแมว คณะกรรมการดำเนินงาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]