สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 8 17 12
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 10 26 14
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 8 9 9
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 27 47 42
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 8 25 15
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 10 21 18
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 8 17 12
8 009 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 8 16 13
9 017 โรงเรียนนิคมบ้านหัน 0 0 0
10 018 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 9 20 14
11 020 โรงเรียนบ้านกุดซุย 1 1 1
12 019 โรงเรียนบ้านกุดแคน 5 8 7
13 026 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 0 0 0
14 027 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 17 38 26
15 028 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 9 14 11
16 029 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 0 0 0
17 030 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 9 15 12
18 036 โรงเรียนบ้านคอกม้า 0 0 0
19 037 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 4 7 7
20 052 โรงเรียนบ้านจำนัก 2 9 5
21 054 โรงเรียนบ้านซองแมว 11 22 18
22 056 โรงเรียนบ้านดงน้อย 12 28 19
23 057 โรงเรียนบ้านดงมัน 18 58 35
24 055 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 3 6 5
25 059 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 6 10 9
26 058 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 9 32 17
27 060 โรงเรียนบ้านดอนงัว 10 13 13
28 062 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 0 0 0
29 061 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 2 2 2
30 063 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 6 9 8
31 064 โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน 1 5 2
32 065 โรงเรียนบ้านดอนบม 6 14 9
33 066 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 9 26 17
34 068 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 3 6 6
35 069 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 33 55 39
36 067 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 4 10 8
37 073 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 3 3 3
38 074 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 6 17 9
39 075 โรงเรียนบ้านทัน 6 9 8
40 076 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 9 17 16
41 077 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 9 17 15
42 078 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 2 4 2
43 079 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 15 28 22
44 080 โรงเรียนบ้านนาคูณ 0 0 0
45 081 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 9 22 18
46 082 โรงเรียนบ้านนานกเขียน 3 15 6
47 084 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 13 26 20
48 083 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 1 2 2
49 085 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 0 0 0
50 086 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 27 52 40
51 097 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 4 14 8
52 098 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 51 204 101
53 101 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 4 6 6
54 102 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 5 10 9
55 099 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 0 0
56 100 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 7 10 10
57 103 โรงเรียนบ้านปอแดง 0 0 0
58 104 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 11 19 18
59 105 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 4 11 6
60 111 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 1 3 2
61 112 โรงเรียนบ้านพงโพด 7 14 12
62 119 โรงเรียนบ้านภูดิน 11 24 13
63 122 โรงเรียนบ้านมะกอก 5 7 7
64 225 โรงเรียนบ้านมะกอก(มะกอกวิทยาสรรค์) 12 19 18
65 120 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 8 20 14
66 121 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 4 6 5
67 124 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 5 13 9
68 125 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 3 4 3
69 126 โรงเรียนบ้านยางห่างโนนทัน 0 0 0
70 127 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 3 8 5
71 128 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 0 0 0
72 130 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี 5 19 9
73 131 โรงเรียนบ้านวังปลาโด 19 47 33
74 133 โรงเรียนบ้านวังแสง 24 53 36
75 132 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 2 4 2
76 134 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 7 19 10
77 135 โรงเรียนบ้านศาลา 0 0 0
78 136 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 4 10 8
79 138 โรงเรียนบ้านสมศรี 6 6 6
80 137 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 9 18 11
81 140 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 11 25 18
82 139 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 3 7 6
83 146 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 10 21 15
84 150 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 3 8 6
85 149 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 16 31 24
86 152 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 2 7 4
87 151 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 6 12 9
88 157 โรงเรียนบ้านหนองคู 26 43 39
89 155 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 21 41 27
90 156 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 0
91 154 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 5 7 5
92 158 โรงเรียนบ้านหนองจิก 25 55 40
93 163 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 6 9 8
94 164 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 9 40 18
95 168 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 20 15
96 166 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 3 4 4
97 167 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 3 7 6
98 169 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 6 14 10
99 173 โรงเรียนบ้านหนองสิม 4 10 8
100 174 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 9 21 13
101 175 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 6 10 8
102 177 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 0 0 0
103 178 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1 2 1
104 176 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 15 25 21
105 179 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 7 6
106 181 โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 17 36 28
107 153 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 6 8 7
108 159 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 9 14 13
109 147 โรงเรียนบ้านหนองแก 2 9 4
110 172 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 2 2
111 171 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 24 50 34
112 148 โรงเรียนบ้านหนองโก 8 16 12
113 160 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 6 6 6
114 161 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 5 9 6
115 162 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 0 0 0
116 165 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 26 50 36
117 170 โรงเรียนบ้านหนองโพด 0 0 0
118 180 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 2 2
119 182 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 3 4 4
120 184 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 20 47 33
121 187 โรงเรียนบ้านหัวขัว 3 6 5
122 185 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 3 6 5
123 186 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 5 18 11
124 188 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 3 5 5
125 189 โรงเรียนบ้านหัวนา 8 14 13
126 191 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 2 3 3
127 190 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 19 31 24
128 192 โรงเรียนบ้านหินลาด 19 25 21
129 183 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 5 4
130 200 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 3 15 6
131 201 โรงเรียนบ้านอุปราช 1 1 1
132 203 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 9 25 15
133 024 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 0 0 0
134 023 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์) 6 6 6
135 021 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 6 12 10
136 022 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 4 9 7
137 031 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 7 17 11
138 032 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 2 2 2
139 033 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 10 18 15
140 053 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 7 38 15
141 106 โรงเรียนบ้านเปลือยดง 0 0 0
142 107 โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 2 3 3
143 108 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 0 0 0
144 109 โรงเรียนบ้านเป้า 7 20 11
145 123 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 8 18 13
146 129 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 0 0 0
147 141 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 11 19 15
148 199 โรงเรียนบ้านเหล่า 5 9 8
149 194 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 34 80 52
150 195 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 23 49 37
151 196 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 7 12 9
152 197 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 7 9 9
153 198 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 3 12 4
154 193 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 4 6 6
155 202 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 6 16 11
156 025 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 2 2 2
157 071 โรงเรียนบ้านแดง 8 26 15
158 070 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 0 0 0
159 142 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 4 3
160 034 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 0 0 0
161 035 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 2 2 2
162 041 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 6 6
163 038 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (ต.หนองโก) 0 0 0
164 039 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 10 25 10
165 040 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 9 22 16
166 043 โรงเรียนบ้านโคกกุง 4 7 6
167 042 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 22 39 31
168 044 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 28 39 36
169 048 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 0 0 0
170 046 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 4 21 10
171 047 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 2 4 3
172 049 โรงเรียนบ้านโคกศรี 0 0 0
173 045 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 2 4 3
174 072 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 8 13 11
175 089 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 12 37 21
176 091 โรงเรียนบ้านโนนทอง 7 13 9
177 090 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 21 31 27
178 092 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 6 8 7
179 093 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 15 25 24
180 094 โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 9 19 12
181 095 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 3 4 4
182 096 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 6 4
183 087 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 15 29 22
184 088 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 12 29 22
185 114 โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 7 8 8
186 113 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 3 6 6
187 115 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 1 1
188 116 โรงเรียนบ้านโพนละออม 8 21 15
189 117 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 4 5 5
190 144 โรงเรียนบ้านโสกภารา 9 19 14
191 143 โรงเรียนบ้านโสกแดง 9 13 10
192 050 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 9 13 9
193 051 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 2 4 4
194 110 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 0 0 0
195 118 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 1 2 2
196 145 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 3 4 4
197 207 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 3 7 4
198 208 โรงเรียนวันครู2502 19 32 28
199 211 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 66 138 104
200 213 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 38 88 57
201 217 โรงเรียนอนุบาลบรบือ 8 11 8
202 219 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 117 285 192
203 215 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 4 5 4
204 001 โรงเรียนการกุศลวัดสถานสงเคราะห์ 0 0 0
205 204 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 45 93 70
206 205 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 0 0
207 206 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 2 4 2
208 212 โรงเรียนอนุบาลกรอบสุข 0 0 0
209 214 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 28 66 45
210 216 โรงเรียนอนุบาลธันยพร 0 0 0
211 221 โรงเรียนอนุบาลบ้านสุขศรี 0 0 0
212 218 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ 6 19 10
213 220 โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์ 0 0 0
214 222 โรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน์ 0 0 0
215 223 โรงเรียนอภิสิทธิ์ปัญญา 0 0 0
216 013 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 24 45 31
217 010 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 6 7 7
218 012 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 27 99 50
219 011 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 5 9 7
220 015 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 8 12 12
221 016 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 10 23 11
222 014 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 0 0 0
223 209 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 55 98 79
224 210 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 25 44 36
รวม 1934 4150 2943
7093

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]