แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 117 93 83.78% 12 10.81% 6 5.41% 0 0% 111
2 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 66 53 80.3% 8 12.12% 5 7.58% 0 0% 66
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 55 37 69.81% 10 18.87% 5 9.43% 1 1.89% 53
4 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 51 36 73.47% 7 14.29% 5 10.2% 1 2.04% 49
5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 45 32 71.11% 7 15.56% 6 13.33% 0 0% 45
6 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 34 27 84.38% 1 3.13% 3 9.38% 1 3.13% 32
7 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 38 23 62.16% 11 29.73% 2 5.41% 1 2.7% 37
8 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 33 20 64.52% 6 19.35% 4 12.9% 1 3.23% 31
9 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 27 20 80% 2 8% 2 8% 1 4% 25
10 โรงเรียนบ้านหนองคู 26 19 73.08% 5 19.23% 2 7.69% 0 0% 26
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 27 19 70.37% 2 7.41% 5 18.52% 1 3.7% 27
12 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 27 17 62.96% 5 18.52% 4 14.81% 1 3.7% 27
13 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 28 17 65.38% 5 19.23% 4 15.38% 0 0% 26
14 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 26 16 64% 6 24% 3 12% 0 0% 25
15 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 21 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 25 15 60% 4 16% 4 16% 2 8% 25
17 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 24 14 58.33% 6 25% 2 8.33% 2 8.33% 24
18 โรงเรียนบ้านวังแสง 24 14 58.33% 5 20.83% 4 16.67% 1 4.17% 24
19 โรงเรียนวันครู2502 19 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
20 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 15 14 93.33% 0 0% 1 6.67% 0 0% 15
21 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 28 13 46.43% 9 32.14% 6 21.43% 0 0% 28
22 โรงเรียนบ้านหนองจิก 25 13 56.52% 6 26.09% 4 17.39% 0 0% 23
23 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 21 13 68.42% 4 21.05% 2 10.53% 0 0% 19
24 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 20 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
25 โรงเรียนบ้านดงมัน 18 13 72.22% 2 11.11% 3 16.67% 0 0% 18
26 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 17 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
27 โรงเรียนบ้านวังปลาโด 19 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
28 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 19 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
29 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 23 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
30 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 16 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 22 10 47.62% 7 33.33% 4 19.05% 0 0% 21
32 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 15 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 15 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
34 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 24 9 37.5% 8 33.33% 4 16.67% 3 12.5% 24
35 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 15 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
36 โรงเรียนบ้านหินลาด 19 8 50% 4 25% 4 25% 0 0% 16
37 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
38 โรงเรียนบ้านดอนงัว 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
39 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านแดง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านมะกอก(มะกอกวิทยาสรรค์) 12 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 11
46 โรงเรียนบ้านดงน้อย 12 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 9 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 17 6 35.29% 7 41.18% 4 23.53% 0 0% 17
50 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
51 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
52 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
54 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านโนนทอง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านโพนละออม 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านพงโพด 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
65 โรงเรียนบ้านซองแมว 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
66 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
67 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
69 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
71 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านเป้า 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านหัวนา 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านดอนบม 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
80 โรงเรียนบ้านโสกภารา 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
81 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
82 โรงเรียนบ้านหนองโก 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
83 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
84 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
85 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
86 โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
87 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
88 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านสมศรี 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านทัน 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 10 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
100 โรงเรียนบ้านโสกแดง 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
101 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนอนุบาลบรบือ 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
104 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 9 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
105 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
108 โรงเรียนบ้านภูดิน 11 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านหัวขัว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
120 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
121 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
127 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านโคกกุง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
132 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
133 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านเหล่า 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านหนองสิม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านนานกเขียน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 11 1 9.09% 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 11
149 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
150 โรงเรียนบ้านกุดแคน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
151 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
152 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
155 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
156 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
163 โรงเรียนบ้านหนองแก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
167 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
171 โรงเรียนบ้านจำนัก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านกุดซุย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านอุปราช 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
183 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
188 โรงเรียนบ้านมะกอก 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
189 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]