รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 1. เด็กหญิงวิรากร  แซ่ผุง
 
1. นางกาญจนา  ถาวงษ์กลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงชลดา  สอนตาง
 
1. นางจันทนา  ก่ำภูเขียว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ง 1. เด็กหญิงสุพิชชา  เสนเหลา
 
1. นางสุจิตรา  เกษจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ง 1. เด็กหญิงธิชานันท์  พิทักษ์ทา
 
1. นางสุจิตรา  เกษจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ง 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ปากเมย
 
1. นางสุจิตรา  เกษจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กชายญาณาธิป  สิงห์คำหาญ
 
1. นางทิฆัมพร  แสงเดือน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิลันทนา  มีชัยมาตย์
 
1. นางไกรสร  ศรีภูวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  พลทา
 
1. นางราตรี  กองจันดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  โคตรสุวรรณ
 
1. นางสถาพร  ศรีวงษ์ชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาด 1. เด็กหญิงอารฎา  พรมหาไชย์
 
1. นางแพรวพรรณ  ลิละคร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กหญิงชลดา  วิเศษจันทร์
 
1. นางฟารัณณี  ดีพรม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีหอม
2. เด็กหญิงสุพนิดา  อิ่มจีน
 
1. นางนันทกา  ชาโท
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนารถ  เค้นา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วครุฑ
 
1. นายอดิศักดิ์  เผยศิริ
2. นางดุจฤดี  ทะมานันท์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กชายสุทธราดร  ภูครองจิตร
2. เด็กหญิงไอริสสา  กัลยา
 
1. นางวรรณภามาศ  เยี่ยมอ่อน
2. นางไกรสร  ศรีภูวงศ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงพัชรา  ต้นโนนเชียง
2. เด็กหญิงโอปอ  ตะวิสุทธิ์
 
1. นางเดือนใหม่  นาพยัพ
2. นางสาวจตุพร  เสิกภูเขียว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงวรันธร  ฟูมชัยงาม
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  นวลปักษี
 
1. นายวรพงษ์  ศรีอ่อน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กหญิงฐิตาพร  บุญวงษา
 
1. นายสุรพงษ์  ฤาชา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พิลาไชย
2. เด็กหญิงญาสุดาภรณ์  เขียนจูม
3. เด็กหญิงธัญชนก  ทัพซ้าย
 
1. นางเสาวลักษณ์  วรครบุรี
2. นางสาวทิพาพร  ศรีสวัสดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีขน
2. เด็กชายนันทวุฒิ  ใจซื่อ
3. เด็กชายอมรเทพ  พาภูมี
 
1. นางจรัสศรี  ทองมี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงชนิตรา  มาบ้านหาด
2. เด็กหญิงนาตาลี  แสนตัน
3. เด็กหญิงอาทิมา  เมี้่ยวจอง
 
1. นางสาวิตรี  โพธิ์จันทร์
2. นางสาวศศิธร  ทาปื้อ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายธนพล  วันเพ็ญ
2. เด็กชายบุญญา  จงรัตน์ธานินทร์
3. เด็กชายสิทธิพร  อ่อนภูเขา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ดอนเสี้ยว
2. นางน้ำฝน  เดชแพง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายปรกฉัตร  ผาวงษ์หา
2. เด็กชายปิติภัทร  สาระพันธ์
 
1. นางสาวทิพาพร  ศรีสวัสดิ์
2. นางธีรภัทร์  ประวันจะ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. นายขวัญชัย  แสวงสาย
2. นายพีระพัฒน์  โคกแปะ
 
1. นายสมศักดิ์   สายสอ
2. นายธนัชกฤต  แฝงสีดา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กชายณัฐภัทร  แก่นนาคำ
 
1. นางสมศรี  อภัย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กชายเจษฎาพร  สุทธิประภา
 
1. นางสมศรี  อภัย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กหญิงพวงประภา  ตรวจนอก
 
1. นายสุรพงษ์  ฤาชา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงสิริพันธ์  สุขแพทย์
2. เด็กหญิงเสาวณี  กรอบทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  มูลเพีย
2. นางพฤวรรณ์  ธงน้อย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานสังข์
2. เด็กหญิงอณัฐชา  พรมภาโส
 
1. นายทรงศักดิ์  ต้นเกษ
2. นายธาตรี  ปาลี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงสิริภัทร  บูรณะ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  เจรียมพันธ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ฝ่ายศูนย์
 
1. นางสาวอัจฉริยา  หยองเอ่น
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายวรกร  เจริญคุณ
 
1. นางสาวกัลยา  ขันละคร
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  คงแสง
 
1. นางสาวมัลลิภา  จังภูเขียว
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สร้อยเสนา
 
1. นายทรงศักดิ์  ต้นเกษ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงนาขวัญ  เครือสุคนธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ปะกังลำภู
3. เด็กหญิงอรรัมภา  สุระวนิชกุล
 
1. นางวันวิสาข์  ศรีวิไล
2. นางสาวโศรดา  นามแสง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทึงสร้างแป้น
2. เด็กหญิงชลลดา  มุณี
3. เด็กหญิงนิณภา  มานาดี
 
1. นางดวงกมล  สมวงษา
2. นางสาวรุจิเรข  ไสยันต์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรดุลย์  ล่ามสมบัติ
2. เด็กชายสุรเชฐ  สำราญ
 
1. นายชัยวัฒน์  คำโสภา
2. นายชาติชาย  บุญรอด
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎานันท์   ดิษทับ
2. เด็กชายชวัลกร  บัวศรี
 
1. นายชัยวัฒน์  คำโสภา
2. นายชาติชาย  บุญรอด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกม่วง 1. เด็กชายบัณฑัต  พรรษา
2. เด็กหญิงอมิตดา  พาคำ
 
1. นายประจวบ  ใกล้กลาง
2. นายไกรศร  พึ่งภพ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รินสูงเนิน
2. เด็กชายบุญเลิศ  วาโยบุตร
 
1. นายสุรศักดิ์   ผานาค
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  สอนตาง
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  คำจันดี
 
1. นางณัฐพัชร์  งานไว
2. นางสาวหฤทัย  ศรีสมครุฑ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแขม 1. เด็กหญิงชบาแก้ว   ดงแสนแก้ว
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  งามราศรี
3. เด็กหญิงใบเงิน  อุณารัตน์
 
1. นางสาวชวนพิศ  พันธ์สิงห์
2. นางสาวโยษิตา  เกื้อกูล
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 1. เด็กหญิงชญานิศ  ไทยอ่อน
2. เด็กชายนวพล  ใจเมือง
3. เด็กหญิงปานิสรา  เสโนฤทธิ์
 
1. นางสาวจินตนา  ตอพิมาย
2. นายคำสอน  กุลวงษ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กชายธนกร  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงธนัชพร   โสดา
3. เด็กชายอัครพล   เพ็งมาตย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์   ไร่สิงห์
2. นางลัดดาพร   คล่องขยัน
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกห้างศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  พลเสนา
2. เด็กหญิงจันทิรา  ถาวร
3. เด็กหญิงอริสราภรณ์  ขุนศรี
 
1. นางสาวปิยะนันท์  ศรีอินทร์จันทร์
2. นายปราบปราม  เหล่าชัย
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดบำรุง
2. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีชัย
3. เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  ก้านภูเขียว
 
1. นายศรัณย์  วรรณศิริ
2. นางสาวณัฏฐนันท์  ฉัตรรักษา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงลักษณพร  กํ่าศรี
2. เด็กหญิงวรรณรดา  รัตนวงค์
3. เด็กหญิงสุดา  แสนธรรมา
 
1. นายฉกาจ  จารีรัตน์
2. นางอุไรลักษณ์  แพงไทย
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กชายพิชญ  สีล่า
2. เด็กชายเทพติศักดิ์  คำพิทูล
 
1. นายโอวาส  อาจมูลตรี
2. นายสุนทร  ลิละคร
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกห้างศึกษา 1. เด็กหญิงนิชาดา  พิมเสน
2. เด็กหญิงสายธาร  สุขแจ่ม
 
1. นางสุภาพร  แซงโคตร
2. นายกำจัด  ธีสุระ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรา  สงครามมา
2. เด็กหญิงนันทนัช  บุญชู
3. เด็กหญิงบุญลักณ์  ชำนาญต่าย
4. เด็กหญิงปนัดดา  ด่างทา
5. เด็กหญิงอริสรา  ทัศนะศิริ
 
1. นางถวัลย์วงษ์  แก้วมาตย์
2. นางสาวพรรณิภา  นาพันธ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  จันทร์เทาว์
2. เด็กชายชนม์สถิต  รวดเร็ว
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  แสนทวีสุข
4. เด็กหญิงอธิชา  สงวนพวก
5. เด็กหญิงโชติกา  มหาสงคราม
 
1. นางสาวพรรณิภา  นาพันธ์
2. นางถวัลย์วงษ์  แก้วมาตย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สีพะนม
2. เด็กหญิงฉันทกร   แก้วสาทร
3. นางสาวณัฐธิดา   ขันถม
4. เด็กหญิงธัญญาพร   แสนแก้ว
5. เด็กชายศิครินทร์    โคกแปะ
 
1. นางสาวเตือนจิต  ขันตี
2. นางสาวปิยะนุช  ประทุมชาติ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยันตบุตร
2. เด็กหญิงกรวรรณ  ปานสังข์
3. เด็กหญิงจุฑามณี  มูลหา
4. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีเวียง
5. เด็กหญิงอภิญญา  พึ่งทอง
 
1. นางกนกอร  สุนทรส
2. นางสาวจิติมา  แรกเรียง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  โสภาพันธ์
2. เด็กหญิงลลนา  ลืมภูเขียว
3. เด็กหญิงสุพัสรา  สอนจ้อย
4. เด็กหญิงอภิสรณ์  พึงชัยภูมิ
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เมืองขุนทด
 
1. นางลำพรรณี  มืดขุนทด
2. นายณัฐพงศ์  วงศ์สุ่ย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวนนคร 1. เด็กหญิงกนกกร  นาอุดม
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เทพชมภู
3. เด็กหญิงปิยรัตน์  ยินดี
4. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วแก่น
5. เด็กหญิงสุนิตา  นิลเพ็ชร
 
1. นายณัฐกณฑ์  สกุลซ้ง
2. นางศิริรัตน์  ชุมทอก
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สายคำปัน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีที
3. เด็กชายปฏิภาณ  หนันลา
4. เด็กหญิงอรรถยา  ทองสัมฤทธิ์
5. เด็กชายเกษฎา  พุทธาวันดี
 
1. นายไตรนาถ  โพธิรุกข์
2. นางสาวณัฐกานต์  อุปฮาด
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 1. เด็กชายณรงค์เดช  พงษ์สะพัง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมือนคิด
3. เด็กหญิงนันทิชา  ใจอินตา
4. เด็กหญิงศิริกันยา  ภูมิพัฒน์
5. เด็กชายเจษฎา  สอนชัย
 
1. นางอุไลพร  โพธิรุกข์
2. นายวิฑูร  ทองนาค
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กชายกองทัพ  เมืองคำพันธ์
2. เด็กหญิงกันติยา  ครุธตำคำ
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุตรมาศ
4. เด็กชายธนาศักดิ์  เซนกลาง
5. เด็กชายธัญกรณ์  เยาวบุตร
6. เด็กชายประกาสิต  พูลแสนดี
7. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ประโพธิ์ทัง
8. เด็กหญิงพัทธิกา  คันทะไชย์
9. เด็กหญิงพีระดา  แก้วถม
10. เด็กชายมารุต  มั่นฟัก
11. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พวงปะคำ
12. เด็กหญิงวิชญาดา  จำปาหวาย
13. เด็กชายสมหวัง  โพธิ์ศรีทอง
14. เด็กหญิงสรัลชนา  เหลาแหลม
15. เด็กชายสุพักพงษ์  บุญกรณ์
16. เด็กหญิงอนุชรา  อุบัว
17. เด็กหญิงเสาวารี  ประดับคำ
 
1. นายศิรยุทธ  ณ พล
2. นายสุธิพงษ์  เสนาวัง
3. นางวิภารัตน์  พรหมพันธ์ใจ
4. นางอมรา  เหล่าคูณ
5. สิบเอกอนุวรรษ  จันทาทุม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเปือย 1. เด็กชายจิรภัทร  มีน้อย
2. เด็กชายชญานันท์  แสงรอดรัตน์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ผลกุศล
4. เด็กชายนครินทร์  เถาทะวงษ์
5. เด็กชายปภินวิทย์  ดีสุข
6. เด็กชายพงศกร  เนาว์จำรัส
7. เด็กชายพานุพงศ์  อินทร์นุช
8. เด็กชายพีรพัฒน์  ปากเมย
9. เด็กชายพีรวัฒน์  กุลาพัง
10. เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีสงคราม
11. เด็กชายภานุวัฒน์  กองบาง
12. เด็กชายภีรพัฒน์  ศรีสงคราม
13. เด็กชายภูมิภัทร   คำนอก
14. เด็กชายศิวกร  ฝ่ายศูนย์
15. เด็กชายสายชล  หนูพวก
16. เด็กชายอำพลรัตน์  ด้วงศักดิ์ดี
17. เด็กชายอิทธิพล  เผือกจันทึก
18. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สีดา
19. เด็กชายเอกฤทธิ์  ดรพิลา
20. เด็กชายแทนคุณ  แก้วก่ำ
 
1. นายประภาส  สีกา
2. นางวรารัตน์  กมลคุณากร
3. นางสาวพรสวรรค์  ขันเงิน
4. นายชิดชนก  รัตนดารา
5. นางน้ำค้าง  ราชมี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 1. เด็กหญิงศรีสุดา  ภาเมืองคง
 
1. นางสมควร  ปาเขียว
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  รุ่งเรือง
 
1. นางสุวรรณภา  บุตรอุดม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กหญิงกนกอร  ชาติมนตรี
 
1. นางสาวอาภรณ์  แอแดง
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงชนากานต์  เพ็ชรเพ็ง
2. เด็กชายปาระมี  วิจารย์ชัยศรี
 
1. นางพัชราพร  ไชยประปา
2. นางสุภัทตรา  เพ็ชรเพ็ง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรายุ  บุญทัน
2. เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ภูคำผาย
 
1. นางสุภาพ  ชนะบัว
2. นางกฤษฎี  โถชารี
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกห้างศึกษา 1. นางสาวณัฐตี้  หล้าพั้ว
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีสด
 
1. นางสาวภณิชสรา  ป้องบ้านเรือ
2. นางสุภาพร  แซงโคตร
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาด 1. เด็กหญิงธนพร  ทองใบ
2. เด็กหญิงปฐมสรณ์  ประพันธ์ศรี
3. เด็กหญิงปวิชญาดา  ศิริบุตวงค์
4. เด็กหญิงปิ่นมุก  ช่วยแสง
5. เด็กหญิงรัตติกาล  ชินจันทึก
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วงศ์กันยา
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อูเซ็ง
8. เด็กหญิงสุพิชชา  เดชมุลตรี
9. เด็กหญิงอารฎา  พรมหาไชย์
10. เด็กหญิงเบญจพร   ทำดี
 
1. นางแพรวพรรณ  ลิละคร
2. นายไพศาล  ศิริมั่งมูล
3. นางนิภา  มาหนู
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พ่อสีญา
2. เด็กหญิงชลดา   พละดร
3. เด็กหญิงปัทมพร   นามดา
4. เด็กหญิงมนรดา   พละดร
5. เด็กหญิงวรันธร   ละครเขต
6. เด็กหญิงวรารินทร์  อินอุ่นโชติ
7. เด็กหญิงสุวนันท์   นามเดช
8. เด็กหญิงอธิชา   หลักคำ
9. เด็กหญิงอมรรัตน์   กันหาเวียง
10. เด็กหญิงเมษา   คำภาสัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนิษฐา   จันทะเริง
2. นางสาวณพิชญา   ขุนศรี
3. นางสาวจิตตานันทิ์  มงคลชูสวัสดิ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำยาง 1. เด็กหญิงชลธิฌา  วงษ์สา
2. เด็กหญิงธัญชนก   ธฤตธนนันท์
3. เด็กหญิงนิราภร  ชาวนาแปน
4. เด็กหญิงนิศามณี  เจริญศักดิ์
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศิริสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวิภาดา  พรมเหลา
7. เด็กหญิงวิรัชนา  พันดวง
8. เด็กหญิงศศิภา  เขียวอาสา
9. เด็กหญิงศิริวิมนณ์  เพ็งบูโฮม
10. เด็กหญิงสวรรค์  พรหมดี
 
1. นางจารุวรรณ  ธฤตธนนันท์
2. นางศิริลักขณา  ลูกคำ
3. นางสาวมยุรฉัตร  กล้าหาญ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 1. เด็กชายธนพงศ์  แสวงหา
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  หวังผล
3. เด็กหญิงภัชรพร  มาลัยขวัญ
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  อะโน
5. เด็กชายยุทธพิชัย  พันธุมา
6. เด็กหญิงวรกมล  ดุพงษ์
7. เด็กหญิงวารุณี  พิมพ์หอม
8. เด็กหญิงสุพรรษา  โสภาทุม
9. เด็กชายอุทัย  เหล็กชื่น
10. เด็กหญิงเอ็นดู  น้อยโนนทอง
 
1. นางสาวบังอร  ครุธวงษ์
2. นายสุจริต  เหลือธิ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชินทะนาม
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  สุริยันต์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กิ่งชัยภูมิ
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุวรรณประเภา
4. เด็กหญิงนภัสกร  อุทธามาตย์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัญญาพิมพ์
6. เด็กหญิงภควดี  ประโพธิ์ทัง
7. เด็กหญิงวิชญาดา  จันล้อม
8. เด็กหญิงศรประภา  จำปาหวาย
9. เด็กชายอนุพงษ์  ตุทม
10. เด็กชายอภิรักษ์  ไชยหนองแข้
 
1. นายอภิชาติ  สวัสดิ์มูล
2. นายถนอม  เสนาชัยน้อย
3. นางประทีป  สวัสดิ์มูล
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กชายกรวินท์  สุขรมย์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีเพ็ชร
3. เด็กชายติณณภพ  กัณหาพิมพ์
4. เด็กชายพีระการ  ทองคำ
5. เด็กชายศราวุฒิ  เทพพิบาล
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุขเจียง
7. เด็กชายสีหราช  ไชยบุตร
8. เด็กหญิงสุรัตนา  เฉียวกุล
9. เด็กหญิงอัญชุลี  สุริยันต์
10. เด็กชายอัสนี  สีเหลืองนอก
 
1. นายถนอม  เสนาชัยน้อย
2. นายอภิชาติ  สวัสดิ์มูล
3. นางประทีป  สวัสดิ์มูล
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ราชา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กิ่งชัยภูมิ
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุวรรณประเภา
4. เด็กหญิงนภัสกร  อุทธามาตย์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัญญาพิมพ์
6. เด็กหญิงภควดี  ประโพธิ์ทัง
7. เด็กหญิงวิชญาดา  จันล้อม
8. เด็กหญิงศรประภา  จำปาหวาย
9. เด็กหญิงสุธิตา   ประวันเนา
10. เด็กชายอนุพงษ์  ตุทม
 
1. นายถนอม  เสนาชัยน้อย
2. นายอภิชาติ  สวัสดิ์มูล
3. นางประทีป  สวัสดิ์มูล
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กชายกรวินท์  สุขรมย์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงติณณภพ  กัณหาพิมพ์
4. เด็กชายพีระการ  ทองคำ
5. เด็กชายศราวุฒิ  เทพพิบาล
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุขเจียง
7. เด็กชายสีหราช  ไชยบุตร
8. เด็กหญิงสุรัตนา  เฉียวกุล
9. เด็กหญิงอัญชุลี  สุริยันต์
10. เด็กชายอัสนี  สีเหลืองนอก
 
1. นายถนอม  เสนาชัยน้อย
2. นายอภิชาติ  สวัสดิ์มูล
3. นางประทีป  สวัสดิ์มูล
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 1. เด็กหญิงบุณยาพร  พูนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ธิตะเชียง
 
1. นายรังสรรค์  อ่อนทา
2. นายทรงชัย  เปรมผล
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กหญิงชลีกร  นามฉายา
2. เด็กหญิงพัชจิราพร  พิมพ์เพ็ง
 
1. นายธนพล  มากแสงสิริ
2. นายประชา  สาคำ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  ผานาค
 
1. นายธาม  มูลเพีย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เยาวชัย
 
1. นางอุไรวรรณ   ภิญโญทรัพย์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ 1. เด็กหญิงวิวัฒณี  สัมลี
 
1. นายอนุสรณ์  ดอนเขื่อนโสม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิงปวริศา   ทองพานเหล็ก
 
1. นางอุไรวรรณ   ภิญโญทรัพย์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงพรชนก  ดวงวันทอง
 
1. นายธาม  มูลเพีย
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูห่านศึกษา 1. เด็กชายเอกศักดิ์  อุสาชน
 
1. นางณัฎนันฐกาญจน์  ภูมาก
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กหญิงมินตรา  โคตรขันติ
 
1. นายอดิพันธุ์  ยุทธนะพลากูร
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ทองคำภา
 
1. นายอดิพันธุ์  ยุทธนะพลากูร
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ก้านภูเขียว
2. เด็กหญิงลักษิกา  สาครขันธ์
 
1. นางรัศมี  ชัยคำดี
2. นางวรนุช  แจ่มโนนคูณ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ดีเทียว
2. เด็กหญิงอรวี  น้ำสี
 
1. นางรัศมี  ชัยคำดี
2. นางสาวไชยนันท์  เกษเมธีร์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์ภิรมย์
2. เด็กหญิงเมธวี  นามมณี
 
1. นางอุดมลักษณ์  ร้อยดี
2. นางสุภาวดี  โคตรมูล
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 1. เด็กหญิงมลธิญา  สายทองเมือง
 
1. นายอรรถพล  นามไพร
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระพังข่า 1. เด็กหญิงนันท์ณภัส  คงดี
2. เด็กหญิงรัฐธิดา  นิลวดี
3. เด็กหญิงวลัยพร  นาทองลาย
 
1. นางประภัสศร  บุดดีเหมือน
2. นางกัญธิรา  คงดี
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 1. เด็กชายจักรินทร์  ทำบุญ
2. เด็กหญิงสุชานาถ  วงษ์มั่น
3. เด็กชายอาณัติ  ณรังศรี
 
1. นางฉวีวรรณ  เวชไทยสงค์
2. นางสาวถาวร  สามารถ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ 1. เด็กชายกฤษฎา  โสดา
2. เด็กชายวีระพงศ์  พวงแก้ว
3. เด็กชายเสกสรร  สุธปัญญา
 
1. นายอนุสรณ์  ดอนเขื่อนโสม
2. นางสาวอรอุมา  ดอนกัณหา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำศรี
2. เด็กชายณัฐพงษ์   ขอมภูเขียว
3. เด็กชายวรเชษฐ์  พวงมาลา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  หิมนะ
 
1. นายสิโรดม  ภูงามเงิน
2. นางสุวิมล  เยี่ยมรัมย์
3. นายวิฑูรย์  ยุ่นดอน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงกาญจนา  พันสนิท
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์ดี
3. เด็กหญิงขวัญพิรม  โชคบรรดิษ
4. เด็กชายจักรินทร์  วรสารศิริ
5. เด็กหญิงจิตรวดี  ภาษีราษฎร์
6. เด็กชายจิตศนัย  พิมพ์ดี
7. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลาวงศ์
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  เจริญพิริยะไพศาล
9. เด็กชายฐนวัตร  ชาปาน
10. เด็กชายฐนวุฒิ  ชาปาน
11. เด็กหญิงณัฏฐา  เขียวนารมณ์
12. เด็กชายณัฐกิตติ์  ประสานโชค
13. เด็กหญิงดมิสา  เขียวนารมณ์
14. เด็กชายธนาวุธ  สีนาค
15. เด็กหญิงนภัสสร  ทุมโนนท์
16. เด็กหญิงนิติยา  สารเงิน
17. เด็กหญิงนิรากร  ศรีแก้ว
18. เด็กหญิงนิสาชล  ลาดา
19. เด็กชายปภาวิชญ์  สารเงิน
20. เด็กหญิงปาริชาติ  ช่างทองคำ
21. เด็กชายพงศกร  ภูดีแก้ว
22. เด็กหญิงพัชรี  พิมพ์ดี
23. เด็กชายภานุเดช  เพียซ้าย
24. เด็กหญิงรุ่งนภา  อยู่เย็ม
25. เด็กหญิงลักษณพร  กํ่าศรี
26. เด็กชายวิชา  แก้วกงพาน
27. เด็กหญิงศยามล  ทุมแก้ว
28. เด็กหญิงศศิธร  เค้นา
29. เด็กหญิงศศิภา  เค้นา
30. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิพย์รักษ์
31. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดงพงษ์
32. เด็กชายศุทธวีร์  นครขวาง
33. เด็กหญิงสุดา  แสนธรรมา
34. เด็กหญิงสุพัสรา  สีหาวัด
35. เด็กหญิงสุภัทรสดา  พิมพ์ดี
36. เด็กชายสุริยา  ศรีสุข
37. เด็กหญิงสุเบญจมินทร์  กํ่าภูเขียว
38. เด็กชายอครชัย  จุลท่าหว้า
39. เด็กหญิงอัยดา  ลาดา
40. เด็กชายเลโอนฮาร์ด  โอโดโบรม
 
1. นายกรวิชญ์  ภารบูรณ์
2. นายฉกาจ  จารีรัตน์
3. นายวิษณุพงษ์  พิทักษ์กุล
4. นางสาวปริญดา  กมลฤกษ์
5. นางสุรีย์พร  ศรีเมือง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายธนวุฒิ  ท้องโคกสูง
 
1. นางพรลภัส  สุขชีวี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายกันต์กวี  ศรีสุข
 
1. นางพรลภัส  สุขชีวี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูห่านศึกษา 1. เด็กหญิงชาลิสา  คำขัว
 
1. นางศิริยุพา  ศรีใต้
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงพิมชนก  หล้าแสน
 
1. นายธีระ  จำปาชน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กชายอดิศร   เหลาทอง
 
1. นางจันทร   กรมเหลี่ยมสาระ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายกันต์กวี  ศรีสุข
 
1. นางพรลภัส  สุขชีวี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กหญิงอินฑิรา  ศรีภูทอง
 
1. นายโกมล  เวียงทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ภูมิโสม
 
1. นางปารณีย์  บุตรโพธิ์ศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 1. เด็กชายศรเมธา  กุดกันยา
 
1. นางสาวณัชชนม์  สุวรรณธาดา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายกฤษณะ  รัตนธรินทร์
 
1. นางการณิก  ซื่อสัตย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงเนตรชนก  นาคลา
 
1. นายชาญชัย  บัวผาย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงอนัญญา  แสงถลุงเหล็ก
 
1. นายอนิรุทธิ์  คุ้มตะบุตร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  โสมไชย
 
1. นายสุวัฒน์  แสงจันทร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กชายพงศธร   สง่าลี
 
1. นางสาวเตือนจิต  ขันตี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กหญิงอินฑิรา  ศรีภูทอง
 
1. นายโกมล  เวียงทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงพิมชนก  หล้าแสน
 
1. นายธีระ  จำปาชน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 1. เด็กชายจักรพงษ์  สิงห์วงษ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  สิงห์วันคำ
3. นางสาวต้นข้าว  จารัตน์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปัญโญ
5. นางสาวนฤมล  ศรีสมพร
6. นางสาวนันทพร  มูลตรี
7. เด็กหญิงพรนภา  บู่โฮม
8. เด็กหญิงยลรดี  ลาภโชค
9. นางสาวศศิภา  สิงทอง
10. เด็กหญิงอชิตะ  เทือกเพีย
11. เด็กชายอภิชาติ  แก้วศิลา
12. นางสาวโสภิตนภา  คำอ้น
 
1. นายวานิช  หมื่นไธสง
2. นายสุพรรณ  ระพรหมมา
3. นางไพฑูรย์  หาญเชิงชัย
4. นางสายฝน  คำดอนหัน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิงกมลชนก   สุวรรณทา
2. เด็กหญิงกฤติมา  แฟนสัมฤทธิ์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทรหัน
4. เด็กชายขั้นเทพ  จันจอน
5. เด็กหญิงฉัตรชฎากร  ภูมิภูเขียว
6. เด็กหญิงชมพูนุท  เข็มบุบผา
7. เด็กหญิงฐิติพร  ซาผม
8. เด็กหญิงฐิติพร  รัตนวิเศษ
9. เด็กหญิงณัฐกานต์   ศิรินู
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมหลวงศรี
11. เด็กชายณัฐพงษ์  พินเจริญ
12. เด็กหญิงณิชา  แซงบุญนาง
13. เด็กหญิงธนพร  เชยชัยภูมิ
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ขวัญเมือง
15. เด็กหญิงธิดากานต์  ภูเก็ต
16. เด็กชายธีรภัทร  สุดนางาม
17. เด็กหญิงนพภัสสร  คำภูเวียง
18. เด็กหญิงนัฐชญานิษฐ์  เลิศคอนสาร
19. เด็กหญิงนัฐชา  พลตรี
20. เด็กหญิงปลิดา  ก้องสนั่น
21. เด็กหญิงปวีร์ธิดา  แต่งสุวรรณ
22. เด็กหญิงปาริฉัตร  นาคพรมมินทร์
23. เด็กหญิงพรทิพย์  มูลเวียง
24. เด็กหญิงพัฒน์ชริดา  คันศรี
25. เด็กหญิงพิฆเนศ  ปทุมวัน
26. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ดลรัตน์
27. เด็กชายมนัสนันท์  พิมพ์บุตร
28. เด็กหญิงมะลิวรรณ  แสนบุญ
29. เด็กหญิงวรรณศิลป์   บุบผาชาติ
30. เด็กหญิงวรัชยา  เดชแสงศรี
31. เด็กชายวรเมธ  ศรีสกุล
32. เด็กหญิงศรีริต้า  ศิลคุ้ม
33. เด็กหญิงสิรินดา  อุ่นจังหาร
34. เด็กหญิงสิริพักตร์  สารีสังข์
35. เด็กชายสุรศักดิ์  สุนทร
36. เด็กหญิงสุรัตนาวี  ทำยศ
37. เด็กหญิงสุวิมล   พรมเวียง
38. เด็กหญิงอรริสา  ขุ่ยจิ้ม
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์   อรรคพงษ์
40. เด็กหญิงเขมนิจ   ดลราษี
 
1. นางจันทร   กรมเหลี่ยมสาระ
2. นางสุจิตราภรณ์   เลิศอุดมโชค
3. นายไพรวัลย์   ไชโยแสง
4. นางวลัย  ลาสอน
5. นางลัดดาพร   คล่องขยัน
6. นางวิจิตรา   ทองผา
7. นายวัชรินทร์  ลาดล่าย
8. นางอารีย์รัตน์   จันทร์เทพย์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เครือแดง
2. เด็กหญิงกราณ์ธิมากรณ์  ที่บ้านธาตุ
3. เด็กชายกฤตภัส  ภูน้ำเย็น
4. เด็กหญิงจีรภา  อุประ
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิลาเดช
6. เด็กชายชยพล  นากา
7. เด็กชายชาญณรงค์  สุวรรณบุตร
8. เด็กหญิงณัฐกรานต์  ฉิมเเกตุ
9. เด็กหญิงณิชากร  เทือกกอง
10. เด็กชายธนวิจิตร  อุดร
11. เด็กหญิงธันยพร  มูลหา
12. เด็กชายปรัชญาวุฒิ  ผาบชมภู
13. เด็กหญิงปาลิตา  ทองคำภา
14. เด็กหญิงพณิชณี  จันดาเวียง
15. เด็กหญิงพัชรา  จันทร์ลาย
16. เด็กชายพัทธพล  คำแหงพล
17. เด็กหญิงพิราอร  กรรณลา
18. เด็กหญิงมินตรา  โคตรขันติ
19. เด็กหญิงมีนตรา  สุนาเค้า
20. เด็กหญิงยุวดี  มาตมูลตรี
21. เด็กหญิงรจนา  พลขาล
22. เด็กชายรชต  รัตนวิจิตร
23. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  หอมคำ
24. เด็กชายรัฐภูมิ  พงษ์สะพัง
25. เด็กหญิงวรรณิษา  โพธิ์กลิ่น
26. เด็กหญิงวัชรี  ทะภา
27. เด็กหญิงวิภาวดี  นาสี
28. เด็กหญิงวีรินทรา  สีกอง
29. เด็กหญิงศุภาวดี  ตั้งกิ่ง
30. เด็กชายสรวิชญ์  บึงสพาน
31. เด็กหญิงสิริยากร  คำนาโฮม
32. เด็กชายสุทธิพร  สุบิน
33. เด็กหญิงสุธาสินี  เหล่าพักสาร
34. เด็กหญิงสุปัญญา  เอี่ยมนูญ
35. เด็กหญิงสุภาพร  เหลาธง
36. เด็กชายอชิตะ  จันทรา
37. เด็กหญิงอรสา  ศรีจันทะเนตร
38. เด็กชายอลงกรณ์  มุงคุล
39. เด็กชายเกียรติวัตร  จันทร์ดวง
40. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุบิน
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญเอนก
2. นางสาววิจิตรา  ชัยอาสา
3. นายอดิพันธ์ุ  ยุทธนะพลากูร
4. นายเทิดไท  จตุรพรพันธ์
5. นางชลิดา  โพพาฤทธิ์
6. นางสาวอังสนา  ไพรตื่น
7. นางสาวศิรินภา  แวงชัยภูมิ
8. นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยคำ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 1. เด็กชายศิระ  ศรีจันทร์
 
1. นายกรวิชย์  ฉันสิมา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายวัชรพล  หมื่นศรี
 
1. นายยุทธนา  พันธุลา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  หลักฐาน
 
1. นายกรวิชย์  ฉันสิมา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. นายนัฐพงษ์  แสงแก้ว
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 1. เด็กชายอภิรวัฒน์  รัตนวงษ์
 
1. นายกรวิชย์  ฉันสิมา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ใหญ่หนองเขียด
 
1. นางศิริพร  หาพันธ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 1. เด็กชายกสิบดินทร์  จันทา
 
1. นายณัฎฐา  ฉันสิมา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีเดช
 
1. นายประภาพ  แพ่งศรีสาร
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงพิมประพาภรณ์  วิลัยวรรณ์
 
1. นายชัยวัฒน์  ผองผาย
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุชาดา   ชนะไชย
 
1. นางน้องนุช   วงศ์หาญ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. นายนัฐพงษ์  แสงแก้ว
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  สุวิโรจน์โสภณ
 
1. นางสาวระวิวรรณ์  โคตรภูเวียง
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนงามศึกษา 1. เด็กหญิงชลดา   วิเศษดี
 
1. นายศรัญญู  วรรณคง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธันยกานต์  เชื้อสาวถี
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนงามศึกษา 1. เด็กหญิงปนัดดา   แก้วมูล
 
1. นางสาวรัชนีกร  ไกรพล
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงอชินันณตา  แสงจันทร์ผ่อง
 
1. นายณัฐพล  นาคดี
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศาลาวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เพียสังกะ
 
1. นางวิมัลลี   คำนุ
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กหญิงอินฑิรา  ศรีภูทอง
 
1. นางรัชดา  ทองทัพไทย
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปักการะโน
 
1. นางรัชดา  ทองทัพไทย
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กาฬะพันธ์
2. เด็กหญิงชมชนก  สร้อยแก้ว
3. เด็กหญิงณัชฐานันท์  สุขรี
4. เด็กหญิงณิชา  ธนาวุฒิ
5. เด็กชายทัชชกร  อมราพรปวรา
6. เด็กชายธนธัญ  วรเมธาพงศ์
7. เด็กชายบัญชาการ  สอนลา
8. เด็กหญิงปิติยาภรณ์  เพียรแก่นแก้ว
9. เด็กชายพลภัทร  อมราพรปวรา
10. เด็กชายวีรภัทร  แก้วสีดา
11. เด็กหญิงวีรยา  กำเดช
12. เด็กหญิงอชินันณตา  แสงจันทร์ผ่อง
13. เด็กหญิงอภิชญา  ดีโนนโพธิ์
14. เด็กหญิงอัญชิสา  กามนต์
15. เด็กหญิงเขมอัปสร  คำตา
 
1. นายณัฐพล  นาคดี
2. นายยุทธการณ์  แอมนนท์
3. นางวนิดา  นาวาสิทธิ์
4. นายปิยะวัฒน์  มั่นคง
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ธาตุบุรมย์
2. เด็กชายจารุเดช  พันธ์สุระ
3. เด็กชายฉลาด  ซ้ายหนองขาม
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  กัณหาเวียง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงแก้ว
6. เด็กหญิงณิชาภัทร  สมนาม
7. เด็กหญิงดวงหทัย  นครศรี
8. เด็กหญิงธมนวรรณ  เครือบุดดา
9. เด็กชายนรบดี  จินา
10. เด็กหญิงปนัดดา  ลุนลา
11. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พยัคฆพันธุ์
12. เด็กหญิงภานุมาศ  น้อยเมือง
13. เด็กชายภานุวัฒน์  จำละคร
14. เด็กหญิงรุ่งทิวา   ราชาวงษ์
15. เด็กชายวรศักดิ์  งามฉลวย
16. เด็กหญิงศุภกานต์  อภิวงค์
17. เด็กหญิงสายธาร  ประไชโย
18. เด็กชายอสุพล   มาลัยขวัญ
19. เด็กหญิงเบญญาภา   เหมวงษ์
20. เด็กชายไชยวัฒน์  มิโสดา
 
1. นางวรรณรัตน์  อภิวงค์
2. นายสมภูมิ  ภาระสาร
3. นางสาวสุนันทา  ชนปกาสิทธิกุล
4. นายกำลาภ  สาระผล
5. นางปิยะภรณ์  ไชยศรีหา
6. นายอัคคะศิริ  ชาญกว้าง
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกันติศา  หล้าจันทร์
2. เด็กหญิงจริยาพร  สวัสดี
3. เด็กหญิงจันทิมา  สมหวัง
4. เด็กชายชัยณรงค์  พันธ์ศรี
5. เด็กหญิงณฐินี  จำปา
6. เด็กชายธนากร  คำสี
7. เด็กชายธันวา  วงศ์หนองแวง
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกษชาติ
9. เด็กหญิงธิติกานต์  คำแหงพล
10. เด็กชายนิพิฐพนธ์  อุตบุญ
11. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีตัน
12. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  แปลงกลาง
13. เด็กหญิงพัชราภา  สมต้น
14. เด็กชายวิทวัช  บุตรศรี
15. เด็กชายวีระวัฒน์  พานเพ็ง
16. เด็กหญิงสิรินธร  คำสี
17. เด็กหญิงสุจิตรา  สร้อยกระโทก
18. เด็กหญิงอภิญญา  พรมจักร์
19. เด็กหญิงอรพิน  แสงเนียม
20. เด็กชายอิษณุกรณ์  งามดี
 
1. นายไพฑูรย์  รอนยุทธ
2. นายธนชัย  เวียงเทียมขวา
3. นายกิตติพงษ์  ไทยอ่อน
4. นายสุวิทย์  เบี้ยวโกฏิ
5. นางสาวประไพพร  ทศชา
6. นางสาวอัจฉริยา  หยองเอ่น
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  แสงจันทร์
2. เด็กชายจันดนัย  เดวิดคุ๊ด
3. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีรักษา
4. เด็กชายธรรศธรรม  จันโสม
5. เด็กหญิงปวิชญา  คำภานาง
6. เด็กชายพรรณา  เปียกสอน
7. เด็กหญิงพันนิพา  หงอกแก้ว
8. เด็กหญิงวิชญาพร  ซ่อนกลิ่น
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อุปวันดี
10. เด็กหญิงเมธาวี  แพงน้อย
 
1. นายชาญชัย  บัวผาย
2. นางสาวโศรดา  นามแสง
3. นางสาวทิพาพร  ศรีสวัสดิ์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสนเสนา
2. นางสาวนวนัฐ  เงินสม
3. นายปรเมษฐ์  ชัยนา
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  พุทธสะท้าน
5. เด็กชายวีรโชค  ชาโท
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  หงษ์จุมพล
7. นายศราวุธ  พรมเคน
8. เด็กหญิงสุภัสรา  สมอไทย
9. นางสาวอรุณรัตน์  ฉัตรสุวรรณ
10. นายอัครชา  พรมมาวัน
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางทองเพชร  วรวัตร
3. นางทองสุข  ขวัญพรม
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กหญิงจิตตรา  หาวิชา
2. เด็กหญิงชุตินันท์  โจภูเขียว
3. เด็กหญิงนิชาดา  มะลิดา
4. เด็กหญิงปนัดดา  แดนวงดร
5. เด็กหญิงปัทมาวดี  มัทปานัง
6. เด็กหญิงปุญญิศา  สิงห์พร
7. เด็กหญิงพิมพ์นภา  โสดา
8. เด็กหญิงรจนกร  ฤกษ์น้ำเพ็ชร
 
1. นางปิยะดา  บุญรอด
2. นางสีอำพร  วรวัตร
3. นางสาวอรสา  เจ็กภูเขียว
4. นายสมชาย  ชารีวรรณ์
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซ่อนกลิ่น
2. เด็กหญิงกานต์มณี  ฝอยเงิน
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สร้อยสูงเนิน
4. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณ์ชัย
5. เด็กหญิงนันทิยา  แซ่เต็ง
6. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เทสีรัตน์
7. เด็กหญิงวรัณญาพร  กองสูง
8. เด็กหญิงศลิษา  นิลพิมาย
9. เด็กหญิงสิริกัลยา  ศิริมาลา
10. เด็กหญิงอรัญญา  บุญธรรม
 
1. นายมนัส  บุญธรรม
2. นางสาวสโรชา  วัฒนสิงห์
3. นางดรุณี  บุราณเดช
4. นางสาวพิชญาภา  แสนหล้า
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เนาหนองไผ่
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้ววงษา
3. เด็กหญิงชาลิสา  ใจกล้า
4. เด็กหญิงธนัชชา  กำจร
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   อุ่นแก้ว
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  พุ่มจันทร์
7. เด็กหญิงพิมผกา  ศรีลาฤทธิ์
8. เด็กหญิงลลิตา  สีก่าน
9. เด็กหญิงสุกัญญา  หิมนะ
 
1. นางอมราวดี  ดีโนนโพธิ์
2. นางพิสมัย  ขำติ๊บ
3. นางคำพูน  คำเวียง
4. นางสาววิภาวดี  ขำชู
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  พลนิกาย
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  พรหมพา
3. เด็กหญิงธนัชญาพรห์  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงธนาวดี  ถิ่นบางบน
5. เด็กหญิงนภสร  อนันทรักษ์
6. เด็กหญิงบุษกร  รีชมรัตน์
7. เด็กหญิงภัสธารีย์  มงกุฎสระน้อย
8. เด็กหญิงรุจิรา  หย่อนหนองคา
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  อุปพงศ์
10. เด็กหญิงวิภาดา  เพ็งสุข
11. เด็กหญิงศศืนา  ไปวันเสาร์
12. เด็กหญิงสุธีกานต์  บัตเลอร์
13. เด็กหญิงอนัฐติญาภรณ์  พันดวง
14. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ชอุ่มผิว
15. เด็กหญิงเจตปรียา  จันดี
16. เด็กหญิงเดือนดาว  ยานประเสริฐ
 
1. นายภัทรพล  สุกับ
2. นายอุดม  ทิพย์วันนา
3. นางสุดาพร  ชารีวรรณ์
4. นางสุภาพ  ชนะบัว
5. นางสุดาพร  ศิริชัยโชค
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 1. เด็กชายปฎิพล  รัชชะพันธ์
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสุชาดา  พรมมาอาจ
4. เด็กชายอธิษฐราช   มาแดง
5. เด็กชายเจษฏา  ศรีคำม้วน
 
1. นางเพ็ญศรี  ศิริจันทร์
2. นายสุพจน์  ไชยชิน
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ง 1. เด็กชายราชนิกูร  ยัญศรี
2. นายวิชัย  มากกุญชร
 
1. นายโยธิน  หงษ์วิลัย
2. นางอำพร  หงษ์วิลัย
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสุดาทิพย์  สารเหล่าโพธิ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงไอลดา  มีเทพ
 
1. นางสุขสันต์  เชื้อสาวะถี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพ์เมือง
 
1. นางไพรัตน์  ปิ่นเมือง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กชายภูริวัฒน์  ตีอกทำ
 
1. นางสาววินิตา  เสิกภูเขียว
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  รุ่งแหยม
 
1. นางสาวพรรษชล  เรืองประเสริฐกุล
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  โสมคำ
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  นันบุญมา
3. เด็กชายพฤตินันท์  อุปรี
4. เด็กชายพีรวิชญ์  สุวรรณดา
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ภูเขียว
 
1. นางปารณีย์  บุตรโพธิ์ศรี
2. นางสาวณัฐสุภา  ธนาลักษณ์เกษม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กชายตุลชาติ  โมลีวิศิลา
2. เด็กหญิงพิณพัชชา  อุปศรี
 
1. นางวิไลวรรณ  ฮ่านต่ำ
2. นางสาวพชรพร  คะมานิคม
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายพลศิษฐ์  อินทรวิชา
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินทรวิชา
 
1. นางสาวยุพาวดี   ดวงหะคลัง
2. นางประชุมพร  สุระพินิจ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงฐานิดา  พันธ์คำเกิด
2. เด็กหญิงอัญชิตฐา  ภูพานไร่
 
1. นางสาวประกายแก้ว  ผิวนอก
2. นางเต็มดวง  กาฬะพันธ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงปรานปวีณ์  ยนตะพันธ์
2. เด็กหญิงอารยา  รังชัย
 
1. นางสาวชนาธินาถ  โพธิศรี
2. นางสาวเพ็ญแข  ทาโสม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกวินตรา  จูมพล
2. เด็กหญิงจิลาวัลย์  เย็นวัฒนา
3. เด็กชายพลนเรศ  พวงพิมพ์
4. เด็กหญิงพิชชาภา  แสงสาง
5. เด็กชายอธิป  โคตรมี
6. เด็กหญิงอัยระดา  ท่าชา
 
1. นายสมศักดิ์  อาษาราช
2. นายกตพล  จันดาเบ้า
3. นางยุพิน  สืบสำราญ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 1. เด็กชายคมสัน  ธะนะทอง
2. เด็กชายทรัพย์ทวี  แสงสิทธิ์
3. เด็กชายธีระศักดิ์  ทาดา
4. เด็กชายรัชชานนท์  จิตรกล้า
5. เด็กชายอนุวัฒน์  สียางนอก
6. เด็กชายเรืองศักดิ์  แถวสูงเนิน
 
1. นายมนต์ตรี  กำกูด
2. นายประพนธ์  บุญพาเกิด
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายธนพจน์  วันละ
2. เด็กชายธีระวัฒน์  โประวะ
3. เด็กชายพงษ์เจริญ  ก้อมอ่อน
4. เด็กชายศักดา  จูมพล
5. เด็กชายสุกนต์ธี  สุวรรณสม
6. นายอภิวัฒน์  ดอนกันหา
7. เด็กชายเสกสัน  ตันขวาง
8. นายเอกรินทร์  โรพันดุง
 
1. นายจัตุภูมิ  อยู่เย็น
2. นายปริวัตร  บุญอาจ
3. นางสาวประภัสเกียรติ  จันที
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงชยุดา  มันตาธรรม
2. เด็กหญิงพาขวัญ  แพงสร้อย
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เสาวรัตนพงษ์
4. เด็กหญิงพิมลภัส  กมลเพชร
5. เด็กหญิงพีรสุดา  ไวว่อง
6. เด็กหญิงภูริชญา  เปรมผล
7. เด็กหญิงสุพิชญา  จำปาหวาย
8. เด็กหญิงอภิสรา  ทิพย์นนท์
9. เด็กหญิงเศาร์เณศรา  อุตมูล
10. เด็กชายเสกสรร  ไวว่อง
 
1. นางสุดารัตน์  จิบจันทร์
2. นางเกษมะณี  ลาปะ
3. นายพิพัฒน์  สอนพัลละ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ราชโทสี
2. เด็กชายจีระศักดิ์  สินราช
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิริกิจ
4. เด็กชายชนะศึก  น้อยโนนทอง
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทิพุธา
6. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วิศิษฐ์ชาติ
7. เด็กหญิงนิชนันท์   ปาลี
8. เด็กหญิงศศินิภา  บุญจันทร์
9. เด็กชายอัษฎา  อุบบัว
10. เด็กชายเจษฎา  จินดามัง
 
1. นายสุระชาติ  วรรณสุพริ้ง
2. นางอมรรัตน์  ทองผา
3. นางเพชรรัตน์  แก้วประเสริฐกิรติ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กหญิงจินตนา  ศรีดาธรรม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สมเอี่ยม
3. เด็กหญิงยลดา  รวมสิทธิ์
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พรมดี
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ผามะณี
 
1. นางสาวจิตรติชัย  เกษแก้ว
2. นางสาวมณีรัตน์  ดอนเสี้ยว
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ขวัญนำโชค
2. เด็กหญิงนภาพร  โพธฺ์โหน่ง
3. เด็กหญิงสิริขวัญ  หาระพันธ์
 
1. นางอรวรรณ  สัสสะวิระ
2. นางอัจฉรา  บุญครอง
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเลา 1. เด็กหญิงณฤดี  ดอนโสภา
2. เด็กหญิงนวนันท์  ปานทอง
3. เด็กหญิงสุนทรียา  ดอนโสภา
 
1. นางประนอม  ธรรมพล
2. นางจงใจ  ภูมิโสม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงฐิดาพัชร์  ภาษี
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ยามา
3. เด็กหญิงณิชากร  คงคน
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  หาญเชิงชัย
2. นางสาวอุทุมพร  ขุนทุม
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเลา 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยอยู่
2. เด็กหญิงยุภารัตน์  ทองเภา
3. นางสาวสุรินทร์ทิพย์  นามจิต
 
1. นางประนอม  ธรรมพล
2. นางจงใจ  ภูมิโสม
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 1. เด็กหญิงกนกกานต์  มูลลา
2. เด็กชายอธิคม  กาสำโรง
 
1. นางกรรณิกา  โพธิ์ศรี
2. นางจินตนา  ทุยเวียง
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   สาธะปัญญา
2. นางสาววิภาวรรณ   วงไว
3. นางสาวอารยา  ภูพลผัน
 
1. นางสาวจตุพร   ทองลาด
2. นายอาธิศักดิ์  ทองลาด
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายกิตติสัณห์  ขอดแก้ว
2. เด็กหญิงพลอยณิศา  กุลฑลรัตน์
 
1. นายเดชา  สุจริต
2. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงกุลิสรา   ฝอดสูงเนิน
2. เด็กหญิงสริตา   พื้นดอนเค็ง
 
1. นางสาวลลิตา  วงค์มลี
2. นางสาวเตือนจิต  ขันตี
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ฝ่ายศูนย์
2. เด็กชายเจษฎา  ทาศรี
 
1. สิบเอกยุทธนา  สุมังเกษตร
2. นายกิตติพงษ์  ไทยอ่อน
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายยุทธวิทย์  ใจหาญ
2. เด็กหญิงวรารัตน์  เบ้าคำ
 
1. นายบุญธรรม  บุญมี
2. นางบวร  ศรีวิหลอด
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกิตติญา  ทรงรอด
2. เด็กหญิงช่อลดา  นนทะโคตร
 
1. นายไชยงค์  บุตรเวียงพันธ์
2. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายวีระชัย  เขียวขำ
2. เด็กชายอิศรา  ดวงมาตย์พล
 
1. นายบุญเรียน  ลาอินทร์
2. นางธฤตมน  อุ่นเมืองแก้ว
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  อันทฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิวปรียา  วงค์แสนคำ
 
1. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
2. นางกรรฑิมา  แข้นา
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงอิสรีญา   วงษ์เวียง
2. เด็กหญิงเนตรนารี   หาอ่อน
 
1. นางสาวกฤษณา  โพธิ์หล้า
2. นางสาวลลิตา  วงค์มลี
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงชนาพร  รัศมีดาว
2. เด็กหญิงณัฏฐาศิริ  น้อมธรรม
 
1. นายอำพล  เพชรรัตน์
2. นายสุณัฐวิทย์   สัตยะมุข
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กหญิงณัฎธิดา  ท้าวเงิน
2. นายณัฐพล  ผิวอ่อน
 
1. นางอมรา  เหล่าคูณ
2. สิบเอกอนุวรรษ  จันทาทุม
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ม่งด่อ
2. เด็กชายภูวิวัฒน์  วงษ์สีหา
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ไชยโชติ
 
1. นายพิสัณห์  ทะมานันท์
2. นายพิชิต  ประไพเพชร
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 1. เด็กชายรณชัย  กรมน้อย
2. เด็กชายวัชระ  พรมลุน
3. เด็กชายสมัชญ์  สานารินทร์
 
1. นายภูวไนย  ซ่อนกลาง
2. นายวิรัช  วิทยา
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดห้วย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทรงหอม
2. เด็กหญิงนันทิศา  พิมพ์แก้ว
3. เด็กหญิงสุพัทตรา  เหมือนมาต
 
1. นายวรวิช  หอมระหัส
2. นางณัฏยา  คลังชำนาญ
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สัสดี
2. เด็กหญิงนริศรา  วังราษฎร์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  อำมาตย์หิน
 
1. นายธนัชกฤต  แฝงสีดา
2. นายสมศักดิ์   สายสอ
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายธีรยุทธ  ผลาทิพย์
2. เด็กชายบดินทร์เดชา   บุญทองโท
3. เด็กชายปกรเกียรติ์   พรมสิทธิ์
 
1. นายนิพนธ์   พลกลาง
2. นายวิทูรย์   กางขุนทด
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กชายรพีภัทร   เมฆขุนทด
2. เด็กชายวีระวัฒน์   ไขเขว้า
3. เด็กชายเจษฎา   ดีสัมพันธN
 
1. นายพิชิต   ประไพเพชร
2. นายพิสัณห์   ทะมานันท์
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 1. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณาดิสัย
2. เด็กชายนิโคลัส  เชื้อรอด
3. เด็กชายมนัสวิน  บุญอาจ
4. เด็กชายรัติกาล  เสนมา
 
1. นายภูวไนย  ซ่อนกลาง
2. นายวิรัช  วิทยา
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 1. เด็กชายทิวา  ฝอดสูงเนิน
2. เด็กชายมนัสวิน  บุญอาจ
3. เด็กชายวรเมธ  นิตโชติ
4. เด็กชายสมัชญ์  สานารินทร์
 
1. นายภูวไนย  ซ่อนกลาง
2. นายวิรัช  วิทยา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เพชรสิงห์
2. เด็กชายมงคล  แก้วประโคน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ผลหลาย
 
1. นายบวร  นครแก้ว
2. นางสาวชลิดา  นาโพธิ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนงามศึกษา 1. เด็กชายพันทิวา   ทะหวัง
2. เด็กชายพิทักษ์   ฝาดภูธร
3. เด็กชายวีลักษณ์   ดาด้วง
 
1. นายคุณากร   พรไตร
2. นายอุทัย  ภูวนารถ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กชายธนอนันต์  ศรีวิชัย
2. เด็กชายพิพัฒนพงศ์  ศิลาทอง
3. เด็กชายอภิรักษ์   ไชยหนองแข้
 
1. นายถนอม  เสนาชัยน้อย
2. นางอมรา  เหล่าคูณ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 1. นายธเนศ  ขยันขาย
2. เด็กชายวัชรพันธ์  จันทร์พุทธ
3. เด็กชายศิริวัฒน์  เพชรอำพล
 
1. นายนนท์ธวัช  ไตรฟื้น
2. นายจำเนียร  คำแพงตา
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุดรัก 1. เด็กหญิงจิราภา  หนุ่มตัง
2. เด็กหญิงจุฑาพร  พงษ์สระพัง
3. เด็กหญิงญาณาธิปฆ์  ทัพประสิทธิ์
4. เด็กหญิงณพัชชา  บัวลีเอ่น
5. เด็กหญิงปาณิสรา  ณะศรี
6. เด็กหญิงอภิญญา  เกตุภูเขียว
 
1. นางอุมาพร   แสนฝ้าย
2. นางสาวนิศารัตน์  แสนซิว
3. นางสาวจรรยาลักษณ์  รัตนขันแสง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวจุฑามาศ  โนนดงกลาง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุริยะพรหม
3. เด็กหญิงนันทิชา  เดชสมบัติ
4. เด็กหญิงรักษ์ชนก  ไร่นา
5. นางสาวสลิลทิพย์  อินทรพานิชย์
6. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วกุดฉิม
 
1. นางอนันตพร  สาวิยะ
2. นางประนอม  พรหมเมตตา
3. นางนุชจนาถ  สมร
 
188 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  กำประทุม
2. เด็กหญิงณัฏฏพร  บุญมูล
3. เด็กหญิงปวีณา  พงษ์สะพัง
 
1. นางวิไลวรรณ  ห่มขวา
2. นางสาวอภิรดี  พรรคมาตย์
 
189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พลตรี
2. เด็กหญิงปรารถนา  ศรีชานนท์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศิลาบุตร
 
1. นางปารณีย์  บุตรโพธิ์ศรี
2. นางสาวณัฐสุภา  ธนาลักษณ์เกษม
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปวงปะชัง
2. เด็กหญิงทักษอร  ประดับศรี
3. เด็กหญิงวราพร  สำแดง
 
1. นางสาววีริยา  โชคสวัสดิ์
2. นายปริวัตร  บุญอาจ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คุณทวงษ์
2. เด็กหญิงศิริญญา  ฤาษี
3. เด็กหญิงเมย์ริสา  แก้วสกุล
 
1. นายสถิตย์  แสนบุราณ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ภูกองพลอย
 
192 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พิทักษ์
2. เด็กหญิงวริศรา  เข็มรัตน์
3. เด็กหญิงอาธิตยา  ทาสอย
 
1. นางเดือนใหม่  นาพยัพ
2. นางประภัสสร  ศรีนามนต์
 
193 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงชนิภา  อินปัญญา
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  เสโส
3. เด็กหญิงวนิดา  อินปัญญา
 
1. นางเดือนใหม่  นาพยัพ
2. นางประภัสสร  ศรีนามนต์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญบาตร
2. เด็กหญิงชญาดา  แก้วเบ้า
3. เด็กหญิงวริศรา   แพ่งศรีสาร
 
1. นางประภัสสร  พรเพ็ง
2. นางสาวอารีรัตน์  หมู่วรรณ
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กองสี
2. เด็กหญิงปิยาพร  แสนโยธา
3. เด็กหญิงพนิดา  พิมพ์ประเสริฐ
 
1. นางเจียระไน  เสรพล
2. นางจุฬาลักษณ์   โสภา
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอน 1. เด็กหญิงทาราวรรณ   เดชประกอบ
2. เด็กหญิงนิชาภา   ปั้นทอง
3. เด็กหญิงอริสรา   สังข์พิมพ์
 
1. นางสาววิไลพร  อิ้วตาพา
2. นางสาวแสงอรุณี  สรณ์คุณแก้ว
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 1. นางสาวพรนภา  ตันสุวรรณ์
2. นางสาวศศิประภา  สายกุมาร
3. นางสาวเมธินี  ศรีวรนันท์
 
1. นางฐิติรัตน์  ชาญกว้าง
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  ปลื้มกมล
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ชาภิรมย์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   กุมจันทึก
3. เด็กหญิงสุจิตรา   สุนสนาม
 
1. นางปิยธิดา   วิสูนย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนิษฐา  จันทะเริง
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ลุนสอน
2. เด็กหญิงพิมพิกา   อภัยกุญชร
3. เด็กหญิงสาธิตา   รูปยิ้ม
 
1. นางปิยธิดา   วิสูนย์
2. นางรุ่งทิพย์   เถื่อนบัวระบัติ
 
200 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กชายภูริณัฐ  ศิริปฏิพัทธ์
2. เด็กชายวริศ  ไชยวงษา
3. เด็กหญิงเขมจิรา  พิมลนอก
 
1. นางสาวพฤกษาพรรณ  กองตา
2. นางสาวสุภาวดี  พลเยี่ยม
 
201 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฮึกขุนทด
2. เด็กหญิงบัวบูชา  ใจกล้า
3. เด็กชายอิทธิพัฒน์  เศษวิกา
 
1. นางสาวดลนภา  กาภูคำ
2. นางนันทนา  วานิชดำรงค์กุล
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอมลธิรา  ทองเภา
 
1. นางสุนีพงษ์  ศรีภา
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 1. เด็กชายนุติกร    มาตรแก้ว
 
1. นางนภาพร    ชาธรรมา
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กชายธเนศพล  แสงจันทร์
 
1. นายกอบกุล  ยอดแก้ว
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 1. เด็กชายภานุพงษ์  เสนงาม
 
1. นางสาวอารีย์  สมณะ
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุขกรม
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กชายปรภรรท  สมสะอาด
 
1. นางถวัลย์วงษ์  แก้วมาตย์
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. เด็กชายปกรณ์  มาสุ่ม
 
1. นายเอมมาลิน  อุทธคำ
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กชายปราการ  ชินหงส์
 
1. นายเทพประกร  คำภูเขียว
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  กัปโก
 
1. นางสุบิล  สุมะลิ
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรือ 1. เด็กชายภาณุพัฒน์  สีผาโคตร
 
1. นางชุติมา  เจริญสุข
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 1. เด็กชายภูพงศ์พิช  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวภลินี  แก้วกงพาน
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เรืองภักดี
 
1. นางสาวศิริพักตร์  กำเดช
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กชายรุ่งตะวัน  พิทักษ์วงษ์
 
1. นางกัญญารัตน์  อภิรมยานนท์
 
215 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงรัชฏากร  จันหอม
2. เด็กหญิงวรัญญา  สอนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอทิตยา  อำมะ
 
1. นางอรวรรณ  สัสสะวิระ
2. นางอัจฉรา  บุญครอง
 
216 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กหญิงปนัชดา  นาหัวนิล
2. เด็กหญิงพิชสินีย์  แก้วแก่น
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินนอก
 
1. นางฟารัณณี  ดีพรม
2. นางจิรัตน์ติกาล  โคตรภูเวียง
 
217 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1. เด็กหญิงมีนา  เวียงเงิน
2. เด็กชายสุทธินันท์  พนะโพธิ์
 
1. นางอุทิศรา  มงคลการ
2. นางสาวนิภาพร  สร้อยคำ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายเกียรติชัย  ผ่องศรี
 
1. นางปราณี  สามารถ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เวฬุบรรพ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  สร้อยมณี
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กชายกิตติกวิน   เจนไพร
 
1. นางสาวสุทิศา  ล้านบุญมี
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงพรรณธิตา   อัตตะเสน
 
1. นางรจนา  ธงชัย
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นาเมืองจันทร์
 
1. นายธาม  มูลเพีย
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 1. เด็กชายปฎิวัติ  สีขวา
 
1. นางพัฒนาภรณ์  ทองภูธรณ์
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กชายภัทรกรณ์  วิชานำ
 
1. นางนิภาพร  พลกลาง
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  บุดดีลา
 
1. นายประสงค์  แสนหล้า
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอภิรดี 1. เด็กหญิงสุชานาถ  วัดเวียงคำ
 
1. นางเบญจวรรณ  แปรชน
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอมลธิรา  ทองเภา
 
1. นางวิภาดา  ธรรมมวงษา
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงสุชานาฏ   จรรยา
 
1. นางสาวเตือนจิต  ขันตี
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 1. เด็กชายธนภัทร  ทุยสีทา
 
1. นางนภาพร  ชาธรรมา
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ยอดเจริญ
 
1. นางสาวจารุวัฒน์  ศรีรักษา
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงสายนํ้า  ไชยคำ
 
1. นางสาวจิรนันท์  เค้นา
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 1. เด็กชายธีรเดช  ญาณประเสริฐ
 
1. นายอริยภาพ  ดิลกลาภ
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เทียมทองใบ
 
1. นางเกศรินทร์  ทนาทิพย์
 
234 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กชายปราการ  ชินหงส์
 
1. นายโกมล  เวียงทอง
 
235 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 1. เด็กชายศิลาชัย  จันทร์ดี
 
1. นายวิฑูร  ทองนาค
 
236 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงกานต์นิชา   แจ่มประแดง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลามแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณิดา  บุญซ้อน
4. เด็กหญิงสุชาตา  สิงห์ขวา
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ศักดาราช
6. เด็กหญิงสุภาภณ์  กองพรมฤทธิ์
7. เด็กหญิงอคัมศิริ  วัฒภัย
 
1. นางรุจิรภาภรณ์  สาศรี
2. นางสาวสุรัสวดี  ศิลา
3. นายมนัส  บุญธรรม
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กชายมนตรี  เหลืองดี
2. เด็กชายวัชรินทร์  วุฒิชัย
 
1. นายปิยะวัฒน์  มั่นคง
2. นางสาวจุลมณี  ไชยสงค์
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. เด็กชายยงยุทธ์  พันธ์กิ่งทิพย์
2. เด็กหญิงสรัญญา  อินจันทร์
 
1. นายอดิศักดิ์  เผยศิริ
2. นางทิพวรรณ  แสนหล้า
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 1. เด็กชายรัตนชัย  เสละภูมิ
2. เด็กชายเจริญทรัพย์  สุดบุรินทร์
 
1. นางรวิภา  สิงห์ทุย
2. นางสาวปนัดดา  วงษ์โคกสูง
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มณีพันธ์
2. เด็กชายภูรินทร์  ประพรมมา
 
1. นางสาวศิริพักตร์  กำเดช
2. นางจันทร์เพ็ญ  จันทรนิภา
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวนนคร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แซงเกศ
2. เด็กชายสันติราช  โทเกษ
 
1. นายณัฐกณฑ์  สกุลซ้ง
2. นางสาวชนิสรา  โอดพิมพ์
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 1. เด็กชายกฤตยา  บุญกรรม
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  สายอาภรณ์
3. เด็กชายพสิษฐ  อุปัสสา
 
1. นางณัฐพร  แตกหนองโน
2. นางสาวนิตยา  หล้าคูณ
 
243 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 1. เด็กชายธราเทพ  สมวงษา
2. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  แพงอ่อน
3. เด็กหญิงปุญญ์วี  ภูรี
 
1. นายวีรชัย  สุต้น
2. นางสาวจารุวรรณ  พิรักษ์
 
244 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 1. เด็กชายธนภัทธ  สิงห์ทุย
2. เด็กชายนิติกร  มาตรแก้ว
3. เด็กชายนิติพงษ์  แก้วลือ
 
1. นางนภาพร  ชาธรรมา
2. นางสาวยุพารัตน์  พงษ์สะพัง
 
245 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอน 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   ศรีชัยนาท
2. เด็กชายพงศธง   สอนลา
3. เด็กชายไกรฤทธิ์   รังรา
 
1. นางสาวปาริชาติ  ศรีโสดา
2. นางสาวปิยมน  ตลับนาค
 
246 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิทยเรืิองธรรม
2. เด็กชายกมลภพ  จำปาหวาย
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศอกกำบัง
 
1. นายธราดล  สอนมี
2. นางเจียม  แสนเหวิม
 
247 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงชาคริยา   ลาดสา
2. เด็กชายอนุชา   นิลเกษม
3. เด็กชายอภิเชษฐ์   ด้วงอ่อน
 
1. นางสาวลลิตา  มุระดา
2. นางรจนา  ธงชัย
 
248 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ดีพิมาย
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์  เขียวอาษา
3. เด็กชายอิศรา  หนวดเปี้ย
 
1. นายโอวาส  อาจมูลตรี
2. นายสุนทร  ลิละคร
 
249 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  แสนเส็ง
2. เด็กชายพรหมพิทักษ์  รักษาภักดี
3. เด็กชายสหรัฐ  ทานะผล
 
1. นายโอวาส  อาจมูลตรี
2. นายสุนทร  ลิละคร
 
250 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ฝอดสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณิดา  กลับสมบูรณ์
 
1. นายอธิวัฒน์  มีขาว
2. นางสาวสาวิตรี  เป๊ะชาญ
 
251 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 1. เด็กชายบารมี  สุขชัย
 
1. นายพอเจตต์  หลวงชา
 
252 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 1. เด็กชายพัชรพล  พันธ์เพชร
 
1. นางทองภาส  นครพรหม
 
253 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ขาวหยวก
 
1. นายบุญช่วย  ฤทธิเทพ
 
254 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 1. เด็กชายกฤษฏางค์  ศรีพิลัย
 
1. นางสาวนวรัตน์  อนุชน
 
255 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าทอง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญบ้านงิ้ว
 
1. นางสาววันวิสา  ยะภักดี
 
256 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กชายคูณเงิน  ประสมสี
 
1. นายศิรยุทธ  ณ พล
 
257 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าทอง 1. เด็กชายปรมินท์  แลปู่หน้า
 
1. นางจันทราภรณ์  จักรโนวัน
 
258 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 1. เด็กชายอภิชาติ  เชิดจะโป๊ะ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  สีดาคุณ
 
259 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 1. เด็กหญิงกนกรรณ  ดวงแก้ว
2. เด็กชายกฤตัชญ  งามหอม
3. เด็กชายกวินรพัฒน์  หาแก้ว
4. เด็กชายชนม์พรรษา  ประทีปเมือง
5. เด็กหญิงชนิสรา  นพวาน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิวงษ์
7. เด็กชายดารากร  ณรงค์นอก
8. เด็กชายธนภัทร  หมวดเหม็น
9. เด็กหญิงนิลณี  นิลมณี
10. เด็กชายบารมี  สุขชัย
11. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงษ์ชาลี
12. เด็กชายปิยวัฒน์  สุขชัย
13. เด็กหญิงพัทธธีรา  ก๋องคำ
14. เด็กชายภูมิพัฒน์  หลักฐาน
15. เด็กหญิงมินตรา  ร่มศิลป์
16. เด็กชายยศพล  จันทร์พิมพ์
17. เด็กชายวรชิต  บุญชัย
18. เด็กหญิงวรัชยา  ศรีนาง
19. เด็กหญิงวรัญญา  รัตนพันธากุล
20. เด็กชายวรเมธ  ชมพูพาน
21. เด็กหญิงวิภาดา  สาระสุข
22. เด็กชายศิระ  ศรีจันทร์
23. เด็กชายศิริศักดิ์  ทองก่ำ
24. เด็กชายศุภโชค  ชาลีวรรณ์
25. เด็กหญิงสุนิชา  น้อนโพนทัน
26. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญกอง
27. เด็กหญิงอธิชา  วรรณชัย
28. เด็กชายอนันต์ตา  สะตะ
29. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ฐานวิสัย
 
1. นายพอเจตต์  หลวงชา
2. นางสาวรสรินทร์  ทุมแก้ว
3. นายกรวิชย์  ฉันสิมา
4. นางสาวณัฎฐา  ฉันสิมา
5. นายวุฒิศักดิ์  โต้หนองแปน