รายการที่สรรหาตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (เพิ่มเติม)
แจ้งรายการที่ สพป.ขอนแก่น เขต 5 สรรหานักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ประจำปีการศึกษา  2562  ระดับชาติ (เพิ่มเติม)  ในระหว่างวันที่  12 - 14  ธันวาคม  2562   ณ จังหวัดศรีสะเกษ    สมัครได้ภายในวันที่  11 พ.ย. 62  ไม่เกิน 16.30 น.  แจ้งความประสงค์โดยส่งหนังสือทางระบบ AMSS สมัครได้ภายในวันที่  11 พ.ย. 62  ไม่เกิน 16.30 น.
ID กิจกรรม
347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
74 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
79 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:48 น.