การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมไมโครโฟน หูฟัง มาด้วยตนเอง
วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:15 น.