ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม/ภาระงาน  วัน เวลา
แข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทน
ระดับศูนย์เครือข่าย
ไม่เกิน  วันที่  27 กันยายน  2562
วันสุดท้ายที่ศูนย์เครือข่ายโอนข้อมูลรายชื่อนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  30 กันยายน  2562 
http://esan69.sillapa.net/sp-kkn5/
วันสุดท้ายที่ศูนย์เครือข่ายส่งรายชื่อครู
ซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายเพื่อเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่  30 กันยายน  2562 
ส่งไฟล์ทางระบบ AMSS
(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
ประชุมกรรมการเพื่อคัดเลือกกรรมการตัดสิน วันที่  7  ตุลาคม  2562  
ประกาศตารางการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  15  ตุลาคม  2562  
http://esan69.sillapa.net/sp-kkn5/
ประกาศรายชื่อกรรมการตัดสิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  22  ตุลาคม  2562  
http://esan69.sillapa.net/sp-kkn5/
โรงเรียนพิมพ์บัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน วันที่  1  พฤศจิกายน  2562  
http://esan69.sillapa.net/sp-kkn5/
ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่  5  พฤศจิกายน  2562  
ประชุมภาคเช้า  เวลา  09.00 น.
ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม  อำเภอสีชมพู          ผู้เข้าประชุมคือกรรมการกลุ่ม
1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์       
4,นักบินน้อย สพฐ.  5.สังคมศึกษา
6.สุขศึกษาและพลศึกษา  7.การงานอาชีพ
ประชุมภาคบ่าย  เวลา  13.00 น.
ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม  อำเภอสีชมพู          ผู้เข้าประชุมคือกรรมการกลุ่ม
1.ทัศนศิลป์  2.ดนตรี  3.นาฏศิลป์)  4.ปฐมวัย      5.คอมพิวเตอร์ 6.ท้องถิ่น 7.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8.กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม
9. ภาษาต่างประเทศ  10.หุ่นยนต์
การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา  2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  7-9  พฤศจิกายน  2562
ที่ อำเภอสีชมพู
โรงเรียนปริ๊นเกียรติบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกซ้อม วันที่  10 พฤศจิกายน  2562   เป็นต้นไป
http://esan69.sillapa.net/sp-kkn5/
การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา  2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ระดับชาติ วันที่  12 – 14   ธันวาคม  2562
ที่ จังหวัดศรีสะเกษ 
http://www.esan69.sillapa.net/
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 06:49 น.