สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านนาก้านเหลือง 12 5 5 22
2 หนองม่วงประชานุกูล 11 2 4 17
3 หนองขามวิทยาคาร 10 4 5 19
4 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 8 8 1 17
5 โนนสะอาดพิทยา 8 4 0 12
6 ชุมชนชุมแพ 7 7 0 14
7 อนุบาลภูเวียง 7 5 2 14
8 ชุมชนหนองเรือ 7 4 4 15
9 บ้านใหม่โสกส้มกบ 7 2 2 11
10 อนุบาลเดือนฉาย 6 1 1 8
11 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 6 1 1 8
12 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 6 0 1 7
13 บ้านซำจำปา 5 4 0 9
14 ชุมชนโนนหันวันครู 5 3 3 11
15 บ้านหนองบัวโนนเมือง 5 2 1 8
16 บ้านวังยาว 4 6 2 12
17 บ้านโนนทอง 4 3 5 12
18 บ้านชุมแพ 4 3 0 7
19 ก้องอุดมวิทยาคาร 4 3 0 7
20 บ้านนาชุมแสง 4 2 3 9
21 บ้านเม็ง 4 0 1 5
22 นาหนองทุ่มวิทยาคม 3 5 3 11
23 บ้านกุดธาตุ 3 3 7 13
24 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 3 3 6 12
25 บ้านหว้า 3 2 0 5
26 โสกห้างศึกษา 3 2 0 5
27 บ้านกุดขอนแก่น 3 1 1 5
28 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 3 1 1 5
29 หนองหอยเทพเทวัญ 3 1 0 4
30 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 3 0 2 5
31 บ้านกง (ประชานุกูล) 3 0 1 4
32 โนนงามศึกษา 3 0 0 3
33 ชุมแพชนูปถัมภ์ 2 7 4 13
34 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 2 4 1 7
35 หนองแสงวิทยาสรรค์ 2 3 2 7
36 โคกม่วงศึกษา 2 2 4 8
37 บ้านขนวนนคร 2 2 3 7
38 บ้านกุดเลา 2 2 2 6
39 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 2 2 2 6
40 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 2 2 0 4
41 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 2 1 4 7
42 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 2 1 2 5
43 บ้านหนองกุงธนสารโศภณ 2 1 2 5
44 บ้านโนนทันวิทยา 2 1 1 4
45 บ้านหว้าทอง 2 1 1 4
46 บ้านโคกไร่ 2 1 1 4
47 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 2 1 0 3
48 บ้านป่ากล้วย 2 1 0 3
49 บ้านฟ้าเหลื่อม 2 0 5 7
50 ภูห่านศึกษา 2 0 3 5
51 บ้านนาดี 2 0 0 2
52 บ้านหาด 2 0 0 2
53 บ้านสองคอน 2 0 0 2
54 บ้านแดง 2 0 0 2
55 อ่างทองวิทยาคม 1 7 1 9
56 บ้านกุดดุกวิทยา 1 3 3 7
57 หนองไผ่พิทยาคม 1 3 1 5
58 บ้านยางคำ 1 3 1 5
59 นาจานนาเจริญโนนทัน 1 3 1 5
60 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 1 3 0 4
61 อนุบาลบ้านสวน 1 2 2 5
62 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 1 2 1 4
63 บ้านหนองแดง 1 2 1 4
64 บ้านดอนแขม 1 2 1 4
65 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 2 0 3
66 หนองกุงพิทยาคม 1 1 5 7
67 บ้านโคกสูง 1 1 2 4
68 ชุมชนหนองคะเน 1 1 2 4
69 ภูเวียงวิทยายน 1 1 2 4
70 บ้านเมืองเก่า 1 1 1 3
71 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 1 1 3
72 หนองแห้ววังมนศึกษา 1 1 0 2
73 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1 1 0 2
74 บ้านเรือ 1 1 0 2
75 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 1 1 0 2
76 บ้านสำราญหินลาด 1 0 2 3
77 อนุบาลอภิรดี 1 0 2 3
78 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 1 0 2 3
79 บ้านโคกม่วง 1 0 2 3
80 บ้านโป่งแห้ง 1 0 2 3
81 ไตรคามวิทยาสรรค์ 1 0 1 2
82 บ้านสระพังข่า 1 0 1 2
83 จตุรคามรังสรรค์ 1 0 1 2
84 บ้านคำใหญ่ 1 0 1 2
85 บ้านหนองหว้าโพนศิลา 1 0 1 2
86 บ้านโสกหาดสวรรค์ 1 0 1 2
87 อนุบาลสุดรัก 1 0 1 2
88 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 1 0 0 1
89 บ้านซำยาง 1 0 0 1
90 บ้านนาคำน้อย 1 0 0 1
91 บ้านหนองนาคำ 1 0 0 1
92 โพธิ์ตากวิทยา 1 0 0 1
93 สะอาดประชาสรรค์ 1 0 0 1
94 บ้านโคกสูงวิทยา 1 0 0 1
95 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 1 0 0 1
96 บ้านนาสีนวน 1 0 0 1
97 บ้านนาเปือย 1 0 0 1
98 บ้านหนองพู่วังหินซา 1 0 0 1
99 บ้านท่าศาลาวิทยา 1 0 0 1
100 บ้านไคร่นุ่น 1 0 0 1
101 บ้านหนองสังข์ 1 0 0 1
102 บ้านยอดห้วย 1 0 0 1
103 บ้านขนวน 0 3 3 6
104 บ้านอ่างศิลา 0 3 0 3
105 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 0 2 2 4
106 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 0 2 1 3
107 โนนอุดมสะอาดวิทยา 0 2 1 3
108 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 0 2 1 3
109 บ้านหนองไผ่นาดี 0 2 1 3
110 บ้านโนนดู่หนองแวง 0 2 1 3
111 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 0 2 0 2
112 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 0 2 0 2
113 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 0 2 0 2
114 บ้านป่าน 0 2 0 2
115 บ้านอาจสามารถ 0 2 0 2
116 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 0 1 3 4
117 ดินดำวังชัยวิทยา 0 1 1 2
118 บ้านหนองเขื่อนช้าง 0 1 1 2
119 ห้วยชันวิทยา 0 1 1 2
120 บ้านห้วยอรุณหินลาด 0 1 1 2
121 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 0 1 1 2
122 บ้านกุดน้ำใส 0 1 1 2
123 อนุบาลชุมแพ 0 1 1 2
124 บ้านหนองศาลา 0 1 0 1
125 บ้านผาขาม 0 1 0 1
126 บ้านนาอุดม 0 1 0 1
127 บ้านสะอาด 0 1 0 1
128 บ้านธาตุ 0 1 0 1
129 นาฝายวิทยา 0 1 0 1
130 อนุบาลศุภมน(การศึกษาสงเคราะห์) 0 1 0 1
131 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 0 1 0 1
132 บ้านนางิ้ว 0 1 0 1
133 บ้านเขาวง 0 1 0 1
134 แสงบัวทอง 0 1 0 1
135 บ้านกุดกว้าง 0 1 0 1
136 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 0 1 0 1
137 บ้านสัมพันธ์ 0 1 0 1
138 บ้านหนองกุงมนศึกษา 0 1 0 1
139 บ้านโนนอุดม 0 1 0 1
140 อนุบาลรวมฤทัย 0 1 0 1
141 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 0 1 0 1
142 บ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1
143 หนองหว้าวิทยา 0 1 0 1
144 บ้านโนนกระเดา 0 1 0 1
145 บ้านสารจอดร่องกลอง 0 1 0 1
146 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 0 1 0 1
147 บ้านโนนบุรุษ 0 1 0 1
148 โสกเต็นวิทยาคม 0 0 3 3
149 บ้านศรีสุข 0 0 2 2
150 บ้านหนองบัว 0 0 2 2
151 อนุบาลพรรณทิพย์ 0 0 1 1
152 บ้านร่องสมอ 0 0 1 1
153 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 0 0 1 1
154 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 0 0 1 1
155 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 0 0 1 1
156 ท่ากุญชร 0 0 1 1
157 บ้านโคกป่ากุง 0 0 1 1
158 บ้านโนนหนองแวง 0 0 1 1
159 บ้านหนองพลวง 0 0 1 1
160 บ้านโคกกลางหนองแปน 0 0 1 1
161 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 0 0 1 1
162 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 0 0 1 1
163 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 0 0 1 1
164 บ้านกุดแคน 0 0 1 1
165 หนองโพนนาหม่อ 0 0 1 1
166 ชุมแพวิทยา 0 0 1 1
167 บ้านสวนสวรรค์ 0 0 1 1
168 บ้านโสกจานนาดี 0 0 1 1
169 บ้านภูมูลเบ้า 0 0 1 1
170 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 0 0 1 1
171 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 0 0 1 1
172 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 0 0 1 1
173 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 0 0 1 1
174 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 0 0 0 0
175 บ้านโนนคอม 0 0 0 0
176 บ้านห้วยบง 0 0 0 0
177 บ้านนาเพียง 0 0 0 0
178 หนองแวงวิทยา 0 0 0 0
179 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 0 0 0 0
180 บ้านโคกนาฝาย 0 0 0 0
181 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 0 0 0 0
182 บ้านไชยสอ 0 0 0 0
183 บ้านสันติสุข 0 0 0 0
184 บ้านวังสวาบ 0 0 0 0
185 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0
186 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 0 0 0 0
187 บ้านหนองหอย 0 0 0 0
188 บ้านโนนงาม 0 0 0 0
189 นาหว้านาเจริญ 0 0 0 0
190 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 0 0 0 0
191 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 0 0 0 0
192 บ้านผาน้ำเที่ยง 0 0 0 0
193 บ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 0 0 0 0
194 บ้านศาลาดิน 0 0 0 0
195 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0
196 หนองกระบือวิทยาคม 0 0 0 0
197 วังหินลาดวังเจริญ 0 0 0 0
198 บ้านโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 0 0 0 0
199 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0
200 บ้านหนองตาไก้พิทยา 0 0 0 0
201 บ้านหนองโก 0 0 0 0
202 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 0 0 0 0
203 บ้านขามป้อม 0 0 0 0
204 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0
205 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 0 0 0 0
206 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 0 0 0 0
207 บ้านพระบาท 0 0 0 0
208 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 0 0 0 0
209 บ้านแห่(ประชานุเคราะห์) 0 0 0 0
210 บ้านหนองเสาเล้า 0 0 0 0
211 ชีพอนุสรณ์ 0 0 0 0
212 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 0 0 0 0
213 บ้านโป่งเอียด 0 0 0 0
214 บ้านถ้ำแข้ 0 0 0 0
215 บ้านร่องแซง 0 0 0 0
216 บ้านสว่างโนนสูง 0 0 0 0
217 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 0 0 0 0
218 บ้านหนองแวงภูเขา 0 0 0 0
219 บ้านหัวบึงสว่าง 0 0 0 0
220 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 0 0 0 0
221 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0
222 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 0 0 0
223 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 0 0 0 0
224 บ้านป่าเสี้ยว 0 0 0 0
225 บ้านสะแกเครือ 0 0 0 0
226 บ้านหนองขาม 0 0 0 0
227 อนุบาลสีชมพู 0 0 0 0
228 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 0 0
229 บ้านหนองสระ 0 0 0 0
230 ชุมแพสองภาษา 0 0 0 0
231 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0
232 บ้านบริบูรณ์ 0 0 0 0
233 บ้านฝางน้อย 0 0 0 0
234 บ้านสงเปือย 0 0 0 0
235 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 0 0
236 เหมือดแอ่หนองบัว 0 0 0 0
237 บ้านหัวภู 0 0 0 0
238 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 0 0
239 บ้านหนองปลาซิว 0 0 0 0
240 บ้านซำภูทอง 0 0 0 0
241 บ้านหนองกุงคชสาร 0 0 0 0
242 บ้านหนองแสงสามัคคี 0 0 0 0
243 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0
244 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 0 0 0 0
245 อนุบาลพรชิตา 0 0 0 0
246 อนุบาลเพชรลดา 0 0 0 0
247 บ้านทุ่งชมพู 0 0 0 0
248 บ้านโนนลาน 0 0 0 0
249 บ้านโพนเพ็กพิทยา 0 0 0 0
รวม 259 221 191 671

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]