สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาก้านเหลือง 12 5 5 22 32 2 0 0 34
2 หนองขามวิทยาคาร 10 4 5 19 27 4 3 0 34
3 หนองม่วงประชานุกูล 9 0 3 12 21 3 0 0 24
4 โนนสะอาดพิทยา 7 3 0 10 17 4 1 1 22
5 บ้านใหม่โสกส้มกบ 7 2 2 11 19 7 2 0 28
6 ชุมชนหนองเรือ 6 4 2 12 28 7 0 3 35
7 อนุบาลภูเวียง 6 4 2 12 20 2 2 1 24
8 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 6 1 1 8 12 1 1 2 14
9 ชุมชนชุมแพ 5 7 0 12 19 1 0 0 20
10 ชุมชนโนนหันวันครู 5 3 2 10 21 4 3 0 28
11 บ้านหนองบัวโนนเมือง 5 2 1 8 11 0 0 1 11
12 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 4 5 0 9 14 3 0 0 17
13 ก้องอุดมวิทยาคาร 4 3 0 7 6 4 6 0 16
14 อนุบาลเดือนฉาย 4 1 1 6 11 4 1 1 16
15 บ้านเม็ง 4 0 1 5 8 6 0 4 14
16 บ้านกุดธาตุ 3 3 7 13 24 10 1 8 35
17 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 3 3 5 11 15 4 0 3 19
18 บ้านโนนทอง 3 3 4 10 19 13 4 5 36
19 บ้านวังยาว 3 3 2 8 10 5 3 2 18
20 บ้านนาชุมแสง 3 2 3 8 19 2 4 5 25
21 โสกห้างศึกษา 3 2 0 5 10 2 0 2 12
22 บ้านซำจำปา 3 1 0 4 12 8 1 2 21
23 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 3 0 2 5 8 4 5 1 17
24 บ้านกง (ประชานุกูล) 3 0 1 4 8 5 2 2 15
25 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 3 0 1 4 6 0 0 0 6
26 หนองหอยเทพเทวัญ 3 0 0 3 8 1 0 1 9
27 โนนงามศึกษา 3 0 0 3 4 0 0 1 4
28 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 2 4 1 7 14 3 1 2 18
29 บ้านกุดเลา 2 2 2 6 13 4 0 1 17
30 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 2 2 2 6 10 5 6 2 21
31 หนองแสงวิทยาสรรค์ 2 2 2 6 9 3 1 2 13
32 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 2 2 0 4 6 0 0 1 6
33 บ้านหนองกุงธนสารโศภณ 2 1 2 5 7 2 3 2 12
34 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 2 1 1 4 9 3 2 0 14
35 บ้านโคกไร่ 2 1 1 4 4 0 0 0 4
36 บ้านหว้า 2 1 0 3 12 7 2 2 21
37 บ้านป่ากล้วย 2 1 0 3 4 3 3 1 10
38 ภูห่านศึกษา 2 0 3 5 8 2 3 1 13
39 บ้านนาดี 2 0 0 2 7 2 0 0 9
40 บ้านหาด 2 0 0 2 6 0 0 0 6
41 อ่างทองวิทยาคม 1 7 0 8 17 5 1 1 23
42 ชุมแพชนูปถัมภ์ 1 6 4 11 12 2 0 1 14
43 นาหนองทุ่มวิทยาคม 1 4 2 7 11 1 1 0 13
44 บ้านกุดดุกวิทยา 1 3 3 7 14 6 2 1 22
45 หนองไผ่พิทยาคม 1 3 1 5 10 4 4 0 18
46 บ้านยางคำ 1 3 0 4 8 4 0 1 12
47 บ้านขนวนนคร 1 2 2 5 10 2 3 0 15
48 อนุบาลบ้านสวน 1 2 2 5 6 0 1 1 7
49 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 1 2 1 4 8 4 2 4 14
50 บ้านหนองแดง 1 2 1 4 7 0 1 0 8
51 บ้านดอนแขม 1 2 1 4 5 2 1 0 8
52 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 1 1 3 5 12 6 4 2 22
53 ชุมชนหนองคะเน 1 1 2 4 6 1 0 0 7
54 ภูเวียงวิทยายน 1 1 2 4 4 8 0 0 12
55 บ้านโคกสูง 1 1 1 3 10 7 1 2 18
56 บ้านเมืองเก่า 1 1 1 3 8 2 3 1 13
57 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 1 1 3 4 0 0 0 4
58 บ้านโนนทันวิทยา 1 1 0 2 8 5 1 0 14
59 หนองแห้ววังมนศึกษา 1 1 0 2 6 5 2 2 13
60 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1 1 0 2 5 1 2 0 8
61 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 1 1 0 2 2 0 1 0 3
62 บ้านฟ้าเหลื่อม 1 0 5 6 14 8 0 2 22
63 โคกม่วงศึกษา 1 0 4 5 17 0 4 3 21
64 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 1 0 2 3 6 3 0 0 9
65 บ้านสำราญหินลาด 1 0 1 2 7 2 1 0 10
66 บ้านสระพังข่า 1 0 1 2 6 1 0 0 7
67 จตุรคามรังสรรค์ 1 0 1 2 5 2 0 0 7
68 ไตรคามวิทยาสรรค์ 1 0 1 2 5 1 1 0 7
69 บ้านหนองหว้าโพนศิลา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
70 บ้านโป่งแห้ง 1 0 1 2 2 2 0 1 4
71 อนุบาลสุดรัก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
72 บ้านซำยาง 1 0 0 1 5 0 1 0 6
73 บ้านนาคำน้อย 1 0 0 1 4 1 2 2 7
74 บ้านหนองนาคำ 1 0 0 1 4 0 2 0 6
75 โพธิ์ตากวิทยา 1 0 0 1 4 0 0 0 4
76 สะอาดประชาสรรค์ 1 0 0 1 3 3 1 0 7
77 บ้านโคกสูงวิทยา 1 0 0 1 3 2 1 0 6
78 บ้านโคกม่วง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
79 บ้านนาเปือย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
80 บ้านสองคอน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
81 บ้านท่าศาลาวิทยา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
82 บ้านไคร่นุ่น 1 0 0 1 2 0 0 2 2
83 บ้านนาสีนวน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านหนองพู่วังหินซา 1 0 0 1 1 2 0 1 3
85 บ้านยอดห้วย 1 0 0 1 1 0 2 0 3
86 บ้านขนวน 0 3 3 6 17 6 0 1 23
87 บ้านชุมแพ 0 3 0 3 7 9 3 1 19
88 บ้านอ่างศิลา 0 3 0 3 5 1 0 0 6
89 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 0 2 1 3 12 0 2 1 14
90 โนนอุดมสะอาดวิทยา 0 2 0 2 7 7 1 1 15
91 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 0 2 0 2 7 5 3 1 15
92 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 0 2 0 2 6 1 4 0 11
93 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 0 2 0 2 3 2 0 2 5
94 บ้านป่าน 0 2 0 2 2 1 0 0 3
95 บ้านอาจสามารถ 0 2 0 2 1 1 0 2 2
96 หนองกุงพิทยาคม 0 1 4 5 9 5 2 1 16
97 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 0 1 3 4 7 1 0 5 8
98 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 0 1 1 2 10 5 0 2 15
99 ดินดำวังชัยวิทยา 0 1 1 2 8 2 4 1 14
100 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 0 1 1 2 6 4 1 0 11
101 บ้านหนองไผ่นาดี 0 1 1 2 6 1 0 0 7
102 นาจานนาเจริญโนนทัน 0 1 1 2 5 3 0 0 8
103 บ้านห้วยอรุณหินลาด 0 1 1 2 5 0 0 0 5
104 อนุบาลชุมแพ 0 1 1 2 1 0 1 0 2
105 บ้านผาขาม 0 1 0 1 6 4 0 0 10
106 บ้านหนองเขื่อนช้าง 0 1 0 1 5 0 0 1 5
107 บ้านสะอาด 0 1 0 1 4 4 1 1 9
108 บ้านนาอุดม 0 1 0 1 4 2 2 0 8
109 บ้านธาตุ 0 1 0 1 4 2 1 1 7
110 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 0 1 0 1 4 2 0 0 6
111 นาฝายวิทยา 0 1 0 1 3 2 2 2 7
112 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
113 บ้านนางิ้ว 0 1 0 1 3 0 0 0 3
114 บ้านเขาวง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
115 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
116 บ้านสัมพันธ์ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
117 บ้านโนนอุดม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
118 อนุบาลรวมฤทัย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
119 แสงบัวทอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
120 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 0 1 0 1 1 1 1 1 3
121 บ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 1 0 2 2
122 บ้านโนนกระเดา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
123 บ้านสารจอดร่องกลอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
125 บ้านโนนบุรุษ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 โสกเต็นวิทยาคม 0 0 3 3 7 0 0 1 7
127 บ้านศรีสุข 0 0 2 2 5 3 1 1 9
128 อนุบาลพรรณทิพย์ 0 0 1 1 8 2 0 2 10
129 อนุบาลอภิรดี 0 0 1 1 6 3 0 1 9
130 บ้านร่องสมอ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
131 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 0 0 1 1 3 3 1 2 7
132 บ้านโนนหนองแวง 0 0 1 1 3 1 0 2 4
133 บ้านโคกป่ากุง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
134 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 0 0 1 1 3 0 0 0 3
135 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 0 0 1 1 2 3 5 6 10
136 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 0 0 1 1 2 3 1 0 6
137 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 0 0 1 1 2 1 0 1 3
138 บ้านกุดแคน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
139 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 2 0 1 0 3
140 ชุมแพวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
141 บ้านสวนสวรรค์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
142 บ้านโสกจานนาดี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
143 บ้านภูมูลเบ้า 0 0 1 1 1 1 2 0 4
144 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 0 0 1 1 1 1 0 1 2
145 บ้านหนองพลวง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
146 หนองโพนนาหม่อ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
147 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
148 บ้านกุดน้ำใส 0 0 1 1 1 0 0 0 1
149 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
151 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
152 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 0 0 0 0 12 5 0 0 17
153 บ้านโนนคอม 0 0 0 0 6 3 1 1 10
154 บ้านกุดขอนแก่น 0 0 0 0 6 1 0 0 7
155 บ้านนาเพียง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
156 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 4 2 2 1 8
157 หนองแวงวิทยา 0 0 0 0 4 2 1 1 7
158 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 0 1 1 5
159 บ้านโคกนาฝาย 0 0 0 0 4 0 0 1 4
160 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 3 3 1 1 7
161 บ้านวังสวาบ 0 0 0 0 3 1 2 1 6
162 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 0 0 0 0 3 1 1 0 5
163 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
164 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
165 บ้านไชยสอ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
166 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
167 บ้านหนองศาลา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
168 ห้วยชันวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
169 บ้านผาน้ำเที่ยง 0 0 0 0 2 1 2 1 5
170 บ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 0 0 0 0 2 1 1 2 4
171 บ้านศาลาดิน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
172 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
173 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
174 หนองกระบือวิทยาคม 0 0 0 0 2 1 0 2 3
175 อนุบาลศุภมน(การศึกษาสงเคราะห์) 0 0 0 0 2 1 0 2 3
176 บ้านคำใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
177 วังหินลาดวังเจริญ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
178 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
179 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
180 บ้านหนองตาไก้พิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
181 บ้านหนองโก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
182 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
183 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
184 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 0 0 0 0 2 0 1 1 3
185 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
186 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 0 0 0 0 2 0 0 2 2
187 นาหว้านาเจริญ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
188 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
189 บ้านโคกกลางหนองแปน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
190 บ้านพระบาท 0 0 0 0 2 0 0 0 2
191 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
192 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 0 0 0 0 1 3 2 0 6
193 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
194 บ้านโนนดู่หนองแวง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
195 ชีพอนุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
196 ท่ากุญชร 0 0 0 0 1 1 1 0 3
197 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
198 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
199 บ้านหนองเสาเล้า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
200 บ้านโป่งเอียด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
201 บ้านถ้ำแข้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
202 บ้านร่องแซง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
203 บ้านสว่างโนนสูง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
204 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
205 บ้านหนองแวงภูเขา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
206 บ้านหัวบึงสว่าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
207 บ้านโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
208 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 1 0 3 1 4
209 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
210 บ้านแห่(ประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
211 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
212 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
213 บ้านป่าเสี้ยว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
214 บ้านสะแกเครือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
215 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
216 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
217 อนุบาลสีชมพู 0 0 0 0 1 0 0 2 1
218 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
219 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
220 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 ชุมแพสองภาษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านบริบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านสงเปือย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 เหมือดแอ่หนองบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 บ้านหัวภู 0 0 0 0 0 4 0 0 4
228 บ้านโสกหาดสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 2 3 3
229 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
230 บ้านเรือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
231 บ้านหนองปลาซิว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
232 บ้านหนองสังข์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านหนองแสงสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
236 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
237 อนุบาลพรชิตา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
238 อนุบาลเพชรลดา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
239 บ้านทุ่งชมพู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
240 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
241 หนองหว้าวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 201 177 156 534 1,194 405 193 169 1,792