สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาก้านเหลือง 12 5 5 22 36 2 1 0 39
2 หนองม่วงประชานุกูล 11 2 4 17 26 3 0 0 29
3 หนองขามวิทยาคาร 10 4 5 19 28 4 3 0 35
4 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 8 8 1 17 23 3 0 0 26
5 โนนสะอาดพิทยา 8 4 0 12 20 4 1 1 25
6 ชุมชนชุมแพ 7 7 0 14 22 1 0 0 23
7 อนุบาลภูเวียง 7 5 2 14 24 2 2 1 28
8 ชุมชนหนองเรือ 7 4 4 15 32 7 0 3 39
9 บ้านใหม่โสกส้มกบ 7 2 2 11 19 7 2 1 28
10 อนุบาลเดือนฉาย 6 1 1 8 14 4 1 1 19
11 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 6 1 1 8 12 1 1 2 14
12 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 6 0 1 7 9 0 0 0 9
13 บ้านซำจำปา 5 4 0 9 18 8 1 2 27
14 ชุมชนโนนหันวันครู 5 3 3 11 23 5 3 0 31
15 บ้านหนองบัวโนนเมือง 5 2 1 8 12 0 0 1 12
16 บ้านวังยาว 4 6 2 12 14 5 3 2 22
17 บ้านโนนทอง 4 3 5 12 23 16 4 5 43
18 บ้านชุมแพ 4 3 0 7 14 11 3 1 28
19 ก้องอุดมวิทยาคาร 4 3 0 7 6 4 6 0 16
20 บ้านนาชุมแสง 4 2 3 9 21 2 4 5 27
21 บ้านเม็ง 4 0 1 5 8 6 0 4 14
22 นาหนองทุ่มวิทยาคม 3 5 3 11 19 2 1 0 22
23 บ้านกุดธาตุ 3 3 7 13 24 10 2 8 36
24 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 3 3 6 12 16 4 0 3 20
25 บ้านหว้า 3 2 0 5 16 9 2 2 27
26 โสกห้างศึกษา 3 2 0 5 10 2 0 2 12
27 บ้านกุดขอนแก่น 3 1 1 5 12 3 0 0 15
28 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 3 1 1 5 5 0 0 0 5
29 หนองหอยเทพเทวัญ 3 1 0 4 10 1 0 1 11
30 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 3 0 2 5 8 4 6 1 18
31 บ้านกง (ประชานุกูล) 3 0 1 4 8 5 2 2 15
32 โนนงามศึกษา 3 0 0 3 4 0 0 1 4
33 ชุมแพชนูปถัมภ์ 2 7 4 13 15 3 0 1 18
34 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 2 4 1 7 14 3 1 2 18
35 หนองแสงวิทยาสรรค์ 2 3 2 7 10 3 1 2 14
36 โคกม่วงศึกษา 2 2 4 8 19 1 4 3 24
37 บ้านขนวนนคร 2 2 3 7 13 2 3 0 18
38 บ้านกุดเลา 2 2 2 6 13 4 0 1 17
39 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 2 2 2 6 10 5 6 2 21
40 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 2 2 0 4 6 0 0 1 6
41 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 2 1 4 7 18 6 5 2 29
42 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 2 1 2 5 10 3 2 0 15
43 บ้านหนองกุงธนสารโศภณ 2 1 2 5 7 2 3 2 12
44 บ้านโนนทันวิทยา 2 1 1 4 14 5 1 1 20
45 บ้านหว้าทอง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
46 บ้านโคกไร่ 2 1 1 4 4 0 0 0 4
47 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 2 1 0 3 5 1 1 0 7
48 บ้านป่ากล้วย 2 1 0 3 4 3 3 1 10
49 บ้านฟ้าเหลื่อม 2 0 5 7 17 8 0 2 25
50 ภูห่านศึกษา 2 0 3 5 9 2 3 1 14
51 บ้านนาดี 2 0 0 2 7 2 0 0 9
52 บ้านหาด 2 0 0 2 6 0 0 0 6
53 บ้านสองคอน 2 0 0 2 4 1 0 0 5
54 บ้านแดง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
55 อ่างทองวิทยาคม 1 7 1 9 18 5 1 2 24
56 บ้านกุดดุกวิทยา 1 3 3 7 15 6 2 1 23
57 หนองไผ่พิทยาคม 1 3 1 5 10 4 4 0 18
58 บ้านยางคำ 1 3 1 5 9 4 0 1 13
59 นาจานนาเจริญโนนทัน 1 3 1 5 9 3 0 0 12
60 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 1 3 0 4 6 2 0 2 8
61 อนุบาลบ้านสวน 1 2 2 5 7 0 1 1 8
62 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 1 2 1 4 8 4 2 4 14
63 บ้านหนองแดง 1 2 1 4 7 0 1 0 8
64 บ้านดอนแขม 1 2 1 4 6 3 2 0 11
65 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 2 0 3 7 1 4 0 12
66 หนองกุงพิทยาคม 1 1 5 7 11 5 2 1 18
67 บ้านโคกสูง 1 1 2 4 11 8 1 2 20
68 ชุมชนหนองคะเน 1 1 2 4 6 2 0 0 8
69 ภูเวียงวิทยายน 1 1 2 4 4 8 0 0 12
70 บ้านเมืองเก่า 1 1 1 3 8 2 3 1 13
71 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 1 1 3 4 0 0 0 4
72 หนองแห้ววังมนศึกษา 1 1 0 2 6 5 2 2 13
73 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1 1 0 2 5 1 2 0 8
74 บ้านเรือ 1 1 0 2 3 2 1 0 6
75 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 1 1 0 2 2 0 1 0 3
76 บ้านสำราญหินลาด 1 0 2 3 9 2 1 0 12
77 อนุบาลอภิรดี 1 0 2 3 8 3 0 1 11
78 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 1 0 2 3 6 3 0 0 9
79 บ้านโคกม่วง 1 0 2 3 6 1 0 0 7
80 บ้านโป่งแห้ง 1 0 2 3 3 2 0 1 5
81 ไตรคามวิทยาสรรค์ 1 0 1 2 6 1 1 0 8
82 บ้านสระพังข่า 1 0 1 2 6 1 0 0 7
83 จตุรคามรังสรรค์ 1 0 1 2 5 2 0 0 7
84 บ้านคำใหญ่ 1 0 1 2 4 1 0 1 5
85 บ้านหนองหว้าโพนศิลา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
86 บ้านโสกหาดสวรรค์ 1 0 1 2 2 1 2 3 5
87 อนุบาลสุดรัก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
88 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 1 0 0 1 6 0 1 1 7
89 บ้านซำยาง 1 0 0 1 5 0 1 0 6
90 บ้านนาคำน้อย 1 0 0 1 4 1 4 2 9
91 บ้านหนองนาคำ 1 0 0 1 4 0 2 0 6
92 โพธิ์ตากวิทยา 1 0 0 1 4 0 0 0 4
93 สะอาดประชาสรรค์ 1 0 0 1 3 4 1 0 8
94 บ้านโคกสูงวิทยา 1 0 0 1 3 2 1 0 6
95 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
96 บ้านนาสีนวน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
97 บ้านนาเปือย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
98 บ้านหนองพู่วังหินซา 1 0 0 1 2 2 0 1 4
99 บ้านท่าศาลาวิทยา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
100 บ้านไคร่นุ่น 1 0 0 1 2 0 0 2 2
101 บ้านหนองสังข์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
102 บ้านยอดห้วย 1 0 0 1 1 0 2 0 3
103 บ้านขนวน 0 3 3 6 17 6 0 2 23
104 บ้านอ่างศิลา 0 3 0 3 5 1 0 0 6
105 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 0 2 2 4 15 0 3 1 18
106 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 0 2 1 3 15 5 0 2 20
107 โนนอุดมสะอาดวิทยา 0 2 1 3 9 7 1 1 17
108 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 0 2 1 3 7 4 1 0 12
109 บ้านหนองไผ่นาดี 0 2 1 3 7 1 0 0 8
110 บ้านโนนดู่หนองแวง 0 2 1 3 6 2 0 0 8
111 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 0 2 0 2 7 5 3 1 15
112 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 0 2 0 2 6 2 0 0 8
113 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 0 2 0 2 5 4 0 0 9
114 บ้านป่าน 0 2 0 2 3 1 0 0 4
115 บ้านอาจสามารถ 0 2 0 2 2 1 0 2 3
116 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 0 1 3 4 8 2 0 5 10
117 ดินดำวังชัยวิทยา 0 1 1 2 8 2 4 1 14
118 บ้านหนองเขื่อนช้าง 0 1 1 2 6 0 0 1 6
119 ห้วยชันวิทยา 0 1 1 2 5 2 0 0 7
120 บ้านห้วยอรุณหินลาด 0 1 1 2 5 1 0 0 6
121 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 0 1 1 2 3 3 1 0 7
122 บ้านกุดน้ำใส 0 1 1 2 2 0 0 0 2
123 อนุบาลชุมแพ 0 1 1 2 1 0 1 0 2
124 บ้านหนองศาลา 0 1 0 1 7 2 0 0 9
125 บ้านผาขาม 0 1 0 1 6 4 0 0 10
126 บ้านนาอุดม 0 1 0 1 6 2 2 0 10
127 บ้านสะอาด 0 1 0 1 5 4 1 1 10
128 บ้านธาตุ 0 1 0 1 5 3 2 1 10
129 นาฝายวิทยา 0 1 0 1 3 2 3 2 8
130 อนุบาลศุภมน(การศึกษาสงเคราะห์) 0 1 0 1 3 1 0 2 4
131 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 0 1 0 1 3 0 0 1 3
132 บ้านนางิ้ว 0 1 0 1 3 0 0 1 3
133 บ้านเขาวง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
134 แสงบัวทอง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
135 บ้านกุดกว้าง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
136 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
137 บ้านสัมพันธ์ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
138 บ้านหนองกุงมนศึกษา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
139 บ้านโนนอุดม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
140 อนุบาลรวมฤทัย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
141 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 0 1 0 1 1 1 1 1 3
142 บ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 1 0 2 2
143 หนองหว้าวิทยา 0 1 0 1 1 0 1 1 2
144 บ้านโนนกระเดา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
145 บ้านสารจอดร่องกลอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
146 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
147 บ้านโนนบุรุษ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
148 โสกเต็นวิทยาคม 0 0 3 3 7 0 0 1 7
149 บ้านศรีสุข 0 0 2 2 5 4 1 1 10
150 บ้านหนองบัว 0 0 2 2 3 0 1 0 4
151 อนุบาลพรรณทิพย์ 0 0 1 1 8 2 0 2 10
152 บ้านร่องสมอ 0 0 1 1 5 1 1 0 7
153 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 0 0 1 1 4 1 1 0 6
154 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 0 0 1 1 4 1 0 1 5
155 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 0 0 1 1 3 3 1 2 7
156 ท่ากุญชร 0 0 1 1 3 1 1 0 5
157 บ้านโคกป่ากุง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
158 บ้านโนนหนองแวง 0 0 1 1 3 1 0 2 4
159 บ้านหนองพลวง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
160 บ้านโคกกลางหนองแปน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
161 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 0 0 1 1 3 0 0 0 3
162 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 0 0 1 1 2 3 5 6 10
163 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 0 0 1 1 2 1 0 1 3
164 บ้านกุดแคน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
165 หนองโพนนาหม่อ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
166 ชุมแพวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
167 บ้านสวนสวรรค์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
168 บ้านโสกจานนาดี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
169 บ้านภูมูลเบ้า 0 0 1 1 1 1 2 0 4
170 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
171 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
173 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
174 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 0 0 0 0 13 5 1 0 19
175 บ้านโนนคอม 0 0 0 0 6 3 1 1 10
176 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 5 2 2 1 9
177 บ้านนาเพียง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
178 หนองแวงวิทยา 0 0 0 0 4 2 1 1 7
179 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 0 0 0 0 4 1 2 1 7
180 บ้านโคกนาฝาย 0 0 0 0 4 1 0 1 5
181 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
182 บ้านไชยสอ 0 0 0 0 4 0 1 0 5
183 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 3 3 1 1 7
184 บ้านวังสวาบ 0 0 0 0 3 1 2 1 6
185 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
186 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 0 0 0 0 3 0 1 1 4
187 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 3 0 1 0 4
188 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
189 นาหว้านาเจริญ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
190 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
191 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 0 0 0 0 2 3 2 0 7
192 บ้านผาน้ำเที่ยง 0 0 0 0 2 1 2 1 5
193 บ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 0 0 0 0 2 1 1 2 4
194 บ้านศาลาดิน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
195 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
196 หนองกระบือวิทยาคม 0 0 0 0 2 1 0 2 3
197 วังหินลาดวังเจริญ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
198 บ้านโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
199 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
200 บ้านหนองตาไก้พิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
201 บ้านหนองโก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
202 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
203 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 2 0 3 1 5
204 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
205 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 0 0 0 0 2 0 0 2 2
206 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
207 บ้านพระบาท 0 0 0 0 2 0 0 0 2
208 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
209 บ้านแห่(ประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
210 บ้านหนองเสาเล้า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
211 ชีพอนุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
212 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
213 บ้านโป่งเอียด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
214 บ้านถ้ำแข้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
215 บ้านร่องแซง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
216 บ้านสว่างโนนสูง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
217 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
218 บ้านหนองแวงภูเขา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
219 บ้านหัวบึงสว่าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
220 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
221 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
222 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
223 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
224 บ้านป่าเสี้ยว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
225 บ้านสะแกเครือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
226 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
227 อนุบาลสีชมพู 0 0 0 0 1 0 0 2 1
228 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
229 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
230 ชุมแพสองภาษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
231 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
232 บ้านบริบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
233 บ้านฝางน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
234 บ้านสงเปือย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
235 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
236 เหมือดแอ่หนองบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
237 บ้านหัวภู 0 0 0 0 0 4 0 0 4
238 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
239 บ้านหนองปลาซิว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
240 บ้านซำภูทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
241 บ้านหนองกุงคชสาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
242 บ้านหนองแสงสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
243 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
244 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
245 อนุบาลพรชิตา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
246 อนุบาลเพชรลดา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
247 บ้านทุ่งชมพู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
248 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
249 บ้านโพนเพ็กพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 259 221 191 671 1,437 435 207 175 2,079