สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาก้านเหลือง 34 2 1 0 37
2 ชุมชนหนองเรือ 30 6 0 3 36
3 หนองขามวิทยาคาร 28 3 3 0 34
4 หนองม่วงประชานุกูล 26 3 0 0 29
5 บ้านกุดธาตุ 24 10 2 8 36
6 ชุมชนโนนหันวันครู 23 4 3 0 30
7 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 23 3 0 0 26
8 อนุบาลภูเวียง 23 2 2 1 27
9 บ้านโนนทอง 22 16 4 5 42
10 บ้านนาชุมแสง 21 2 4 5 27
11 ชุมชนชุมแพ 21 1 0 0 22
12 บ้านใหม่โสกส้มกบ 19 7 2 1 28
13 โนนสะอาดพิทยา 19 3 1 1 23
14 นาหนองทุ่มวิทยาคม 19 2 1 0 22
15 โคกม่วงศึกษา 19 1 4 3 24
16 บ้านซำจำปา 18 8 1 2 27
17 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 18 6 5 2 29
18 อ่างทองวิทยาคม 18 5 1 2 24
19 บ้านฟ้าเหลื่อม 17 8 0 2 25
20 บ้านขนวน 17 6 0 2 23
21 บ้านหว้า 16 9 1 2 26
22 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 16 4 0 3 20
23 บ้านกุดดุกวิทยา 15 6 1 1 22
24 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 15 5 0 2 20
25 ชุมแพชนูปถัมภ์ 15 3 0 1 18
26 บ้านโนนทันวิทยา 14 5 1 1 20
27 อนุบาลเดือนฉาย 14 4 1 1 19
28 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 14 3 1 2 18
29 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 14 0 3 1 17
30 บ้านชุมแพ 13 11 3 1 27
31 บ้านวังยาว 13 5 3 2 21
32 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 13 5 1 0 19
33 บ้านกุดเลา 13 4 0 1 17
34 บ้านขนวนนคร 13 2 3 0 18
35 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 12 1 1 2 14
36 บ้านหนองบัวโนนเมือง 12 0 0 1 12
37 บ้านโคกสูง 11 8 1 2 20
38 หนองกุงพิทยาคม 11 5 2 1 18
39 บ้านกุดขอนแก่น 11 3 0 0 14
40 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 10 5 6 2 21
41 หนองไผ่พิทยาคม 10 4 4 0 18
42 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 10 3 2 0 15
43 หนองแสงวิทยาสรรค์ 10 2 1 2 13
44 โสกห้างศึกษา 10 2 0 2 12
45 หนองหอยเทพเทวัญ 10 1 0 1 11
46 โนนอุดมสะอาดวิทยา 9 7 1 1 17
47 บ้านยางคำ 9 4 0 1 13
48 นาจานนาเจริญโนนทัน 9 3 0 0 12
49 ภูห่านศึกษา 9 2 3 1 14
50 บ้านสำราญหินลาด 9 1 1 0 11
51 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 9 0 0 0 9
52 บ้านเม็ง 8 6 0 4 14
53 บ้านกง (ประชานุกูล) 8 5 2 2 15
54 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 8 4 6 1 18
55 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 8 4 2 4 14
56 อนุบาลอภิรดี 8 3 0 1 11
57 ดินดำวังชัยวิทยา 8 2 4 1 14
58 บ้านเมืองเก่า 8 2 3 1 13
59 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 8 2 0 5 10
60 อนุบาลพรรณทิพย์ 8 2 0 2 10
61 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 7 5 3 1 15
62 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 7 4 1 0 12
63 บ้านหนองกุงธนสารโศภณ 7 2 3 2 12
64 บ้านนาดี 7 2 0 0 9
65 บ้านหนองศาลา 7 2 0 0 9
66 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 7 1 3 0 11
67 บ้านหนองไผ่นาดี 7 1 0 0 8
68 บ้านหนองแดง 7 0 1 0 8
69 หนองแห้ววังมนศึกษา 6 5 2 2 13
70 ก้องอุดมวิทยาคาร 6 4 6 0 16
71 บ้านผาขาม 6 4 0 0 10
72 บ้านดอนแขม 6 3 1 0 10
73 บ้านโนนคอม 6 3 0 1 9
74 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 6 3 0 0 9
75 บ้านนาอุดม 6 2 2 0 10
76 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 6 2 0 2 8
77 ชุมชนหนองคะเน 6 2 0 0 8
78 บ้านโนนดู่หนองแวง 6 2 0 0 8
79 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 6 2 0 0 8
80 ไตรคามวิทยาสรรค์ 6 1 1 0 8
81 บ้านโคกม่วง 6 1 0 0 7
82 บ้านสระพังข่า 6 1 0 0 7
83 อนุบาลบ้านสวน 6 0 1 1 7
84 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 6 0 1 1 7
85 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 6 0 0 1 6
86 บ้านหนองเขื่อนช้าง 6 0 0 1 6
87 บ้านหาด 6 0 0 0 6
88 บ้านสะอาด 5 4 1 1 10
89 บ้านศรีสุข 5 4 0 1 9
90 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 5 4 0 0 9
91 บ้านธาตุ 5 3 2 1 10
92 บ้านห้วยบง 5 2 2 1 9
93 จตุรคามรังสรรค์ 5 2 0 0 7
94 ห้วยชันวิทยา 5 2 0 0 7
95 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 5 1 2 0 8
96 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 5 1 1 0 7
97 บ้านร่องสมอ 5 1 1 0 7
98 บ้านอ่างศิลา 5 1 0 0 6
99 บ้านห้วยอรุณหินลาด 5 1 0 0 6
100 บ้านนาเพียง 5 1 0 0 6
101 บ้านซำยาง 5 0 1 0 6
102 โสกเต็นวิทยาคม 5 0 0 1 5
103 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 5 0 0 0 5
104 ภูเวียงวิทยายน 4 7 0 0 11
105 บ้านป่ากล้วย 4 3 3 1 10
106 หนองแวงวิทยา 4 2 1 1 7
107 บ้านนาคำน้อย 4 1 4 2 9
108 บ้านคำใหญ่ 4 1 0 1 5
109 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 4 1 0 1 5
110 บ้านโคกนาฝาย 4 1 0 1 5
111 บ้านสองคอน 4 1 0 0 5
112 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 4 1 0 0 5
113 บ้านหนองนาคำ 4 0 2 0 6
114 บ้านไชยสอ 4 0 1 0 5
115 โนนงามศึกษา 4 0 0 1 4
116 บ้านหว้าทอง 4 0 0 0 4
117 บ้านโคกไร่ 4 0 0 0 4
118 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 4 0 0 0 4
119 โพธิ์ตากวิทยา 4 0 0 0 4
120 สะอาดประชาสรรค์ 3 4 1 0 8
121 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 3 3 1 2 7
122 บ้านสันติสุข 3 3 1 1 7
123 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 3 3 1 0 7
124 นาฝายวิทยา 3 2 3 2 8
125 บ้านเรือ 3 2 1 0 6
126 บ้านโคกสูงวิทยา 3 2 1 0 6
127 บ้านวังสวาบ 3 1 2 1 6
128 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 3 1 2 1 6
129 ท่ากุญชร 3 1 1 0 5
130 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 3 1 1 0 5
131 อนุบาลศุภมน(การศึกษาสงเคราะห์) 3 1 0 2 4
132 บ้านโนนหนองแวง 3 1 0 2 4
133 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 3 1 0 0 4
134 บ้านนาสีนวน 3 1 0 0 4
135 บ้านป่าน 3 1 0 0 4
136 บ้านหนองพลวง 3 1 0 0 4
137 บ้านหัวฝาย 3 1 0 0 4
138 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 3 0 1 1 4
139 บ้านหนองบัว 3 0 1 0 4
140 บ้านโนนงาม 3 0 1 0 4
141 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 3 0 0 1 3
142 บ้านนางิ้ว 3 0 0 1 3
143 นาหว้านาเจริญ 3 0 0 1 3
144 บ้านแดง 3 0 0 0 3
145 บ้านหนองหว้าโพนศิลา 3 0 0 0 3
146 บ้านนาเปือย 3 0 0 0 3
147 แสงบัวทอง 3 0 0 0 3
148 บ้านโคกกลางหนองแปน 3 0 0 0 3
149 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 3 0 0 0 3
150 บ้านหนองหอย 3 0 0 0 3
151 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 3 0 0 0 3
152 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 2 3 5 6 10
153 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 2 3 2 0 7
154 บ้านหนองพู่วังหินซา 2 2 0 1 4
155 บ้านโป่งแห้ง 2 2 0 1 4
156 บ้านกุดกว้าง 2 2 0 0 4
157 บ้านโสกหาดสวรรค์ 2 1 2 3 5
158 บ้านผาน้ำเที่ยง 2 1 2 1 5
159 บ้านศาลาดิน 2 1 1 0 4
160 บ้านหนองไฮ 2 1 1 0 4
161 บ้านอาจสามารถ 2 1 0 2 3
162 หนองกระบือวิทยาคม 2 1 0 2 3
163 วังหินลาดวังเจริญ 2 1 0 1 3
164 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 2 1 0 0 3
165 บ้านกุดแคน 2 1 0 0 3
166 หนองโพนนาหม่อ 2 1 0 0 3
167 บ้านโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 2 1 0 0 3
168 บ้านสุขสมบูรณ์ 2 1 0 0 3
169 บ้านหนองตาไก้พิทยา 2 1 0 0 3
170 บ้านหนองโก 2 1 0 0 3
171 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
172 บ้านขามป้อม 2 0 1 1 3
173 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 2 0 1 0 3
174 บ้านท่าศาลาวิทยา 2 0 1 0 3
175 บ้านไคร่นุ่น 2 0 0 2 2
176 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 2 0 0 2 2
177 บ้านสัมพันธ์ 2 0 0 1 2
178 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 2 0 0 1 2
179 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 2 0 0 1 2
180 อนุบาลสุดรัก 2 0 0 0 2
181 บ้านกุดน้ำใส 2 0 0 0 2
182 บ้านหนองกุงมนศึกษา 2 0 0 0 2
183 บ้านเขาวง 2 0 0 0 2
184 บ้านโนนอุดม 2 0 0 0 2
185 อนุบาลรวมฤทัย 2 0 0 0 2
186 ชุมแพวิทยา 2 0 0 0 2
187 บ้านสวนสวรรค์ 2 0 0 0 2
188 บ้านโสกจานนาดี 2 0 0 0 2
189 บ้านพระบาท 2 0 0 0 2
190 บ้านห้วยม่วง 2 0 0 0 2
191 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 2 0 0 0 2
192 บ้านภูมูลเบ้า 1 1 2 0 4
193 บ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 1 1 1 2 3
194 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 1 1 1 1 3
195 บ้านแห่(ประชานุเคราะห์) 1 1 1 1 3
196 บ้านหนองเสาเล้า 1 1 1 0 3
197 ชีพอนุสรณ์ 1 1 1 0 3
198 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 1 1 1 0 3
199 บ้านโคกป่ากุง 1 1 1 0 3
200 บ้านโป่งเอียด 1 1 1 0 3
201 บ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2 2
202 บ้านหนองสังข์ 1 1 0 0 2
203 บ้านถ้ำแข้ 1 1 0 0 2
204 บ้านร่องแซง 1 1 0 0 2
205 บ้านสว่างโนนสูง 1 1 0 0 2
206 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 1 1 0 0 2
207 บ้านหนองแวงภูเขา 1 1 0 0 2
208 บ้านหัวบึงสว่าง 1 1 0 0 2
209 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 1 1 0 0 2
210 บ้านโนนสำราญ 1 0 2 1 3
211 บ้านยอดห้วย 1 0 2 0 3
212 หนองหว้าวิทยา 1 0 1 1 2
213 อนุบาลชุมแพ 1 0 1 0 2
214 บ้านโนนกระเดา 1 0 1 0 2
215 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 1 0 1 0 2
216 บ้านป่าเสี้ยว 1 0 1 0 2
217 บ้านสะแกเครือ 1 0 1 0 2
218 บ้านหนองขาม 1 0 1 0 2
219 อนุบาลสีชมพู 1 0 0 2 1
220 บ้านโคกกลางวิทยา 1 0 0 1 1
221 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 1 0 0 1 1
222 บ้านสารจอดร่องกลอง 1 0 0 0 1
223 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 1 0 0 0 1
224 บ้านโนนบุรุษ 1 0 0 0 1
225 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 1 0 0 0 1
226 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 1 0 0 0 1
227 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 1 0 0 0 1
228 บ้านหนองสระ 1 0 0 0 1
229 ชุมแพสองภาษา 1 0 0 0 1
230 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
231 บ้านท่าช้าง 1 0 0 0 1
232 บ้านบริบูรณ์ 1 0 0 0 1
233 บ้านฝางน้อย 1 0 0 0 1
234 บ้านสงเปือย 1 0 0 0 1
235 บ้านโนนโพธิ์ 1 0 0 0 1
236 เหมือดแอ่หนองบัว 1 0 0 0 1
237 บ้านหัวภู 0 4 0 0 4
238 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 1 1 0 2
239 บ้านหนองปลาซิว 0 1 0 1 1
240 บ้านซำภูทอง 0 1 0 0 1
241 บ้านหนองกุงคชสาร 0 1 0 0 1
242 บ้านหนองแสงสามัคคี 0 1 0 0 1
243 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 0 0 1
244 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 0 0 1 1 1
245 อนุบาลพรชิตา 0 0 1 0 1
246 อนุบาลเพชรลดา 0 0 0 2 0
247 บ้านทุ่งชมพู 0 0 0 1 0
248 บ้านโนนลาน 0 0 0 1 0
249 บ้านโพนเพ็กพิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,415 427 195 175 2,212