เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
2 นายกฤษดา ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
3 นางมนปพร ชมภูธิมา ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
4 นางศุภาพิชญ์ แสนนา ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
5 นางประทับใจ อัฒจักร์ ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
6 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
7 นายต่อพงษ์ ผิวนางงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
8 นางสาวลักขณา ตุ่นสีดา ครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
9 นางกัลย์พุฒิพร ตันสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
10 นางสาววาทินี กระพันธ์เขียว ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
11 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
12 นายสุราษฏร์ จันผาผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยาง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
13 นายสุชาครีย์ ฝักฝ่ายธรรม ครูธุรการ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
14 นางสาวอารดา ผาคำ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
15 นายชิษณุพงศ์ บุญผล ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
16 นายเสรี หลักม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
17 นายบุญสวน วรรณโอภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
18 นายวีระวุธ เรื่องตังญาณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
19 นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
20 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
21 นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
22 นายอำนวย บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนสีชมพูศึกษา
23 นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนสีชมพูศึกษา
24 นางสุภาพร สางห้วยไพร ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนสีชมพูศึกษา
25 นางสาวพัชรียา โทมล ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนสีชมพูศึกษา
26 นางสาวรพีพร เศษสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนสีชมพูศึกษา
27 นายสุราษฏร์ จันผาผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
28 นายต่อพงษ์ ผิวนางงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
29 นางสาวเย็นฤดี ดอกทองหอม ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
30 นายอรรถพล คำบุญ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
31 นางอวยชัย รัญชัย ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
32 นายภาคภูมิ ภูมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนสีชมพูศึกษา
33 นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนสีชมพูศึกษา
34 นายวิธูร ศรีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนสีชมพูศึกษา
35 นายมุสิกพงษ์ วงษาซ้าย ครู โรงเรียนโสกรังกุดบัวห้วยทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนสีชมพูศึกษา
36 นายเกียรติชัย ศรีระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนสีชมพูศึกษา
37 นายวีระวุธ เรื่องตังญาณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
38 นายประยุทธ คำทุย ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
39 นายศุภวัฒน์ พูลผล ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
40 นางดลพร วรรณพันธ์ ครูโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
41 นายบุญสวน วรรณโอภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
42 นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุนทร ครูโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
43 นายเสรี หลักม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
44 นางสาวเพียงเพ็ญ จันทร์แย้มแสง ครูโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
45 นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
46 นางอรัญญา ศรีเคน ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ – วังขอนยม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
47 นางสาวสมฤทัย พินิจกุล ครูโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
48 นางรัสมี พรมหลวงศรี ครูโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
49 นายประดิษฐ์ วงษ์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกรังกุดบัวห้วยทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนสีชมพูศึกษา
50 นายบรรลุ ชินน้ำพอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนสีชมพูศึกษา
51 นายอุไร ลาสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนสีชมพูศึกษา
52 นายมุสิกพงษ์ วงษาซ้าย ครู โรงเรียนโสกรังกุดบัวห้วยทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนสีชมพูศึกษา
53 นายสวิต คำภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนสีชมพูศึกษา
54 นางสาวอุไรวรรณ ทองโปรย ครูช่วยสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนสีชมพูศึกษา
55 เด็กหญิงทอแสงรัศมี สุขศรี โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนสีชมพูศึกษา
56 นายเสรี หลักม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
57 นายธันวา สุภาเอ้ย นักการภารโรงโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
58 นายเสรี หลักม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
59 นางจารุวรรณ ทองล้น ครูโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
60 นายอุไร ลาสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนสีชมพูศึกษา
61 นายสาธิต คำชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนสีชมพูศึกษา
62 นางสุภาวดี ภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนสีชมพูศึกษา
63 น.ส.รพีพร เศษสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนสีชมพูศึกษา
64 นางสาวพัชรียา โทมล ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนสีชมพูศึกษา
65 นายเกียรติชัย ศรีระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนสีชมพูศึกษา
66 นายพิษณุ คำเชื้อ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนสีชมพูศึกษา
67 นายกฤษณะ ปานะศรี ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนสีชมพูศึกษา
68 นายปัญญา คำสะไมล์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนสีชมพูศึกษา
69 นายเสรี หลักม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
70 นางจิราภรณ์ หลักม่วง ครูโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
71 นายวันเนาว์ สอนจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข
72 นายวันเนาว์ สอนจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข
73 นางสาวสมจิตร คงพิรุณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข
74 นางรัชดา ขุนไกร ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข
75 นางกนิษฐา โพนเพ็ก ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข
76 นายไกรศร พึ่งภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข
77 นายสวิต คำภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสีชมพูศึกษา
78 นายภาคภูมิ ภูมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสีชมพูศึกษา
79 นายวิธูร ศรีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสีชมพูศึกษา
80 นายสุภีรชัย ภิญโญดม ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสีชมพูศึกษา
81 ันักเรียน รักษาดินแดน โรงเรียนสีชมพูศึกษา จำนวน 10 นาย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสีชมพูศึกษา
82 นายสำราญ แพ่งศรีสาร ครู โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสีชมพูศึกษา
83 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา กรรมการอำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
84 นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปา กรรมการอำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
85 นายวิธูร ศรีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนสีชมพูศึกษา
86 นายเกียรติชัย ศรีระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนสีชมพูศึกษา
87 นางอภิญญา สุพรมอินทร์ ครู โรงเรียนโสกรังกุดบัวห้วยทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนสีชมพูศึกษา
88 นายสำราญ แพ่งศรีสาร ครู โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนสีชมพูศึกษา
89 นางสาวพัชรียา โทมล ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนสีชมพูศึกษา
90 นายมุสิกพงษ์ วงษาซ้าย ครู โรงเรียนโสกรังกุดบัวห้วยทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนสีชมพูศึกษา
91 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
92 นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
93 นางสาวไชยนันท์ เกษเมธีร์ ครู โรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
94 น.ส.เจศร สีนามบุรี ธุรการ โรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
95 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
96 นางสาวไชยนันท์ เกษเมธีร์ ครู โรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
97 นางสาวเจศร สีนามบุรี ธุรการ โรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
98 นางสาวรัตน์ติพร วารีย์ ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
99 นายอรรถวัต ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนสีชมพูศึกษา
100 นายเกียรติชัย ศรีระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนสีชมพูศึกษา
101 นางสาวนิโลบล วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนสีชมพูศึกษา
102 นางสาวคะนึงนิตย์ ทนจันทา ครู โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนสีชมพูศึกษา
103 นางสาวอริสา แซงราชา ครู โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนสีชมพูศึกษา
104 นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุนทร ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนสีชมพูศึกษา
105 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
106 นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
107 นางขนิษฐา ป้องปาน ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
108 นางสาวสุรีรัตน์ สันตชิต ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
109 นางประไพร มูลตรี ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
110 นายวันเนาว์ สอนจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนบ้านศรีสุข
111 นางสาวสมจิตร คงพิรุณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนบ้านศรีสุข
112 นางกมลทิพย์ โคตรนรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนบ้านศรีสุข
113 นายอรรถกร งามลุน ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนบ้านศรีสุข
114 นายไกรศร พึ่งภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนบ้านศรีสุข
115 นายวันเนาว์ สอนจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนบ้านศรีสุข
116 นางสาวสมจิตร คงพิรุณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนบ้านศรีสุข
117 นางสาวปริยาภรณ์ แดงน้อย ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนบ้านศรีสุข
118 นายจีระพันธ์ ชาหนองหว้า ธุรการ โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนบ้านศรีสุข
119 นายอภิรัฐ ถุงวิชา ธุรการ โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนบ้านศรีสุข
120 นายจีรมิตร แสงเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
121 นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
122 นางธนิภา พันธ์ศรี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
123 นางสาวโชติกา สุขศรีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
124 นางธรรญรัชน์ ทะคง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
125 นายจิตวัต แก้วทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
126 นายพีรวิชญ์ บุญหวังช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
127 นายสิงหพลัฎฐ์ เทียมม่วง ผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
128 นางสินีนาท มั่นคง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
129 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
130 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
131 นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
132 นายศิขริน ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
133 นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
134 นางสมปอง จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
135 นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต5
136 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต5
137 นางรุจาภา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต5
138 นายศิขริน ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต5
139 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต5
140 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต5
141 นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต5
142 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต5
143 นางลัมพร ดาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต5
144 นางวัฒนาพร อาคมคง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต5
145 นางสาวธัญชมญ บุญประกอบ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต5
146 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต5
147 นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต5
148 นางธิติมน คำมี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต5
149 นางสมปอง จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต5
150 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต5
151 นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต5
152 นางธนิภา พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต5
153 นางญาณภาดา สร้อยเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต5
154 นางสาวสิริรัตน์ ปาลี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต5
155 นายปริญญา ชอบค้า พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต5
156 นางสาวสิริรัตน์ จี๋เอ้ย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต5
157 นางสาววิไลวรรณ สามหมอ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต5
158 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต5
159 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต5
160 นางสมปอง จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต5
161 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล สพป.ขอนแก่นเขต5
162 นายศิขริน ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล สพป.ขอนแก่นเขต5
163 นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล สพป.ขอนแก่นเขต5
164 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล สพป.ขอนแก่นเขต5
165 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล สพป.ขอนแก่นเขต5
166 นางสมปอง จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล สพป.ขอนแก่นเขต5
167 นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล สพป.ขอนแก่นเขต5
168 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการทะเบียนและจัดเอกสาร สพป. ขอนแก่น เขต5
169 นางจารัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทะเบียนและจัดเอกสาร สพป. ขอนแก่น เขต5
170 นายศิขริน ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทะเบียนและจัดเอกสาร สพป. ขอนแก่น เขต5
171 นางธิติมน คำมี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทะเบียนและจัดเอกสาร สพป. ขอนแก่น เขต5
172 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทะเบียนและจัดเอกสาร สพป. ขอนแก่น เขต5
173 นางสมปอง จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทะเบียนและจัดเอกสาร สพป. ขอนแก่น เขต5
174 นางนพมาศ ใจตรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการทะเบียนและจัดเอกสาร สพป. ขอนแก่น เขต5
175 นางนวลจันทร์ วิทย์บุญประคม ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต5
176 นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
177 นายอภิชิต ปราบไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
178 นายอุไร ลาสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
179 นายสุราษฎร์ จันผาผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
180 นายไกรศร พึ่งภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
181 นางจารวี ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
182 นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
183 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
184 นายบรรจง อาจนนลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
185 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
186 นายบุญเพ็ง หาพันธ์ รักษาการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
187 นายเสรี หลักม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
188 นางประหยัด กุยสวัสดิ์ รักษาการโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
189 นางสาวสายหยุด ผุยนวล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
190 นางไพรวรรณ บุราญศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
191 นางวิลาวรรณ พิมพ์โคตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
192 นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
193 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
194 นางสาวรดาณัฐ พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
195 นางรุ่งทิวา บาลยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
196 นางสาวนวรัตน์ พลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
197 นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกเครือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
198 นางประภาพร ตรีเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดห้วย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
199 นางจารวี ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
200 นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
201 นางณัฐกุล กิตติภักดีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
202 นางศิริรัตน์ อนุตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยสอ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่นเขต5
203 นายประวิช ยะรินทร์ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
204 นายอภิชิต ปราบไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
205 นายอุไร ลาสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
206 นายประวิทย์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
207 นายสุราษฎร์ จันผาผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
208 นายไกรศร พึ่งภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
209 นางจารวี ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
210 นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
211 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
212 นายวันเนาว์ สอนจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
213 นายบรรจง อาจนนลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
214 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
215 นายบุญเพ็ง หาพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
216 นายเสรี หลักม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
217 นายคำปัญญา ชัยคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
218 นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
219 นายอรรถวัต ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
220 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
221 นางสมปอง จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุน สพป.ขอนแก่น เขต5
222 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
223 นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
224 นางสาวยุภาพร จันทะ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
225 นางสาวจิราพร ศิริอามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
226 นาสาวลลิตา ภาษี ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
227 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
228 นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
229 นางพิกุล น้อยนาเพียง ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
230 นางพิกุล น้อยนาเพียง ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
231 นายสุทธิรักษ์ พันธ์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
232 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
233 นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
234 นางสาวจิราพร ศิริอามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
235 นางพิกุล น้อยนาเพียง ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
236 นางบุษยา ผาไหม ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
237 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
238 นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
239 นางสาวกุหลาบ ใจแน่น ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
240 นางอาทิตยา พันธ์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
241 นางประไพร มูลตรี ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
242 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
243 นายต่อพงษ์ ผิวนางงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
244 นายอนุพงษ์ คำยัง ครู โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
245 นายนิพนธ์ พลกลาง ครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
246 นางประทับใจ อัฒจักร์ ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
247 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
248 นายสุราษฏร์ จันผาผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยาง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
249 นายโกศล บุญสอน ครู โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
250 นายนพดล ลำเผยพล ครู โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
251 นายโกเมศ วิเศษชาติ พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
252 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
253 นายกฤษดา ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
254 นางสาวพุฒิธาดา เอกวงษ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
255 นางสาวยุพิน สอนเวียง ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
256 นางวัชราภรณ์ สอนจิตร ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
257 นายวันเนาว์ สอนจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้านศรีสุข
258 นางสาวสมจิตร คงพิรุณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้านศรีสุข
259 นางรัชดา ขุนไกร ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้านศรีสุข
260 นางกนิษฐา โพนเพ็ก ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้านศรีสุข
261 นายไกรศร พึ่งภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้านศรีสุข
262 นายวันเนาว์ สอนจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านศรีสุข
263 นางสาวสมจิตร คงพิรุณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านศรีสุข
264 นางหอมจันทร์ บุญสอน ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านศรีสุข
265 นางทิพวรรณ น้อยศรี ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านศรีสุข
266 นายไกรศร พึ่งภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านศรีสุข
267 นายวันเนาว์ สอนจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านศรีสุข
268 นางสาวสมจิตร คงพิรุณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านศรีสุข
269 อปพร. ตำบลศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านศรีสุข
270 นักเรียนมัธยม โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านศรีสุข
271 นายไกรศร พึ่งภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านศรีสุข
272 นายวันเนาว์ สอนจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนบ้านศรีสุข
273 นางทิพวรรณ น้อยศรี ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนบ้านศรีสุข
274 นางสาวสาวิตรี ตุ้มจันดี ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนบ้านศรีสุข
275 นางสาวกฤตยาพร บุญยะรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนบ้านศรีสุข
276 นายไกรศร พึ่งภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนบ้านศรีสุข
277 นางหอมจันทร์ บุญสอน ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนบ้านศรีสุข
278 นางทิพวรรณ น้อยศรี ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนบ้านศรีสุข
279 นางสาวกฤตยาพร บุญยะรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนบ้านศรีสุข
280 นางสาวดา นิติธรรม ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนบ้านศรีสุข
281 นางสาวสาวิตรี ตุ้มจันดี ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนบ้านศรีสุข
282 นายวสันต์ สัตยคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
283 นายอภิชิต ปราบไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
284 นายอุไร ลาสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
285 นายประวิทย์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
286 นายสุราษฎร์ จันผาผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
287 นายไกรศร พึ่งภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
288 นายประยูร ชารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าน คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
289 นายประดิษฐ์ วงษ์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
290 นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
291 นายอำนวย บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
292 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
293 นายภาคภูมิ ภูมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
294 นายอรรถวัต ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
295 นายสมดี จำนงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแดง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
296 นางจารวี ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
297 นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
298 นายชาญชัย ทองล้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
299 นายนิติพงษ์ หงอกชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
300 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
301 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
302 นางสมปอง จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
303 นางสาวณัฐรดา ลิอินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และมอบธงสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
304 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
305 นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
306 น.ส.ลลิตา ภาษี ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
307 นายสุทธิรักษ์ พันธ์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
308 นายดวงประเสริฐ ชาเวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
309 นายอุไร ลาสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
310 นายประดิษฐ์ วงษ์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกรังกุดบัวห้วยทรายขาว คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
311 นายสวิต คำภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
312 นายภาคภูมิ ภูมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
313 นายบรรลุ ชินน้ำพอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
314 นายอำนวย บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
315 นายวิธูร ศรีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
316 นายอรรถวัต ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
317 นายเกียรติชัย ศรีระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
318 นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
319 นายสาธิต คำชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
320 นายสุรชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
321 นางสุภาวดี ภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
322 นางบุญสนอง สิรินันทเกตุ ครู อันดับ คศ.3 คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
323 นายสมพร สุวรรณศรี ครู อันดับ คศ. 3 คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
324 นายเอกชัย สาคีรี ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
325 นางสาวพรพิมล เสนาพล ึครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
326 นางสุภาวดี โพธิปัสสา ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
327 นายศักดิ์ชาย ชูศรีโฉม ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
328 นางอัญชุลี ทิพย์จักษ์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
329 นางเดือนฉาย บุตรเรียง ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
330 นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวไชยมหา ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
331 นายนักรบ บุญเสวงษ์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
332 นางสุพัตรา ขวัญบุญจันทร์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
333 นางสาวอารญา ผุยเบ้า ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
334 นางจันทิมา สิงห์ฝ่าย ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
335 นางวาสนา เหลาธรรม ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
336 นางสาวจงกลนี บุราณเดช ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
337 ว่าที่ ร.ต.ธีระพงษ์ ผิวศิริ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
338 นายปัญญา คำสะไมล์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
339 นางสาวอัจฉรา สิงห์สร ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
340 นายศราวุธ ตาสาโรจน์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
341 นางพิสมัย สืบเลย ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
342 นางลำพึง ร้อยดา ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
343 นางนงลักษณ์ พูนศรี ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
344 นางสาวนิภาพร ฮามคำฮัก ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
345 นายทองจันทร์ โจมเสนาะ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
346 นางวรารัตน์ กางขุนทด ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
347 นางทัศนีย์ ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
348 นางสาวมิรินญา สีนาง ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
349 นางสาวอรณี มูลป้อม ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
350 นางสุชาดา สุวรรณศรี ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
351 นางอุไร ประโยชน์มี ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
352 นางขวัญใจ บอกชัยภูมิ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
353 นางวิไลวรรณ์ โพธิ์หล้า ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
354 นายเฉลียว เครือเนตร ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
355 นายลอน บัวระภา ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
356 นางสาวสุดารัตน์ เบ็ญจสูงเนิน ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
357 นางสาววัชราพร บุญแสน ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
358 นายณัฐพล บูรณา ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
359 นายอนัน ขุนเดช ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
360 นางบุญศิลป์ อำพรัตน์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
361 นางสาวบุศราวัลย์ ชูภักดี ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
362 นายกิตติพล สิทธิพันธ์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
363 นายสมศักดิ์ มิเถาวัลย์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
364 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชินแสง ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
365 นางสาวสุภาพร ทองล้น ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
366 นางปิยะดา อริยะวงศ์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
367 นางศรีวรรณ โพธิ์ชัยแสน ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
368 นางวิไลลักษณ์ หลานวงศ์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
369 นายปัญญาชัย แนบชิด ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
370 นายอำนวย จอดนอก ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
371 นายทองแดง จันทร์ทะเขต ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
372 นายวิทสิน ดีวงษ์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
373 นายอัศนัย ไพหนูสี ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
374 นายอธิพงษ์ จันทร์โฉม ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
375 นางสาวสุภณิดา ทองอ่าง ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
376 นายไสว โสภี ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
377 นายวีระยุทธ์ ปู่เพ็ง ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
378 นางสาวสุตาภัทร ดาไชย ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
379 นายปกป้อง บอกชัยภูมิ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
380 นางสาววีรญา สิงห์สุวรรณ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
381 นางสาววิมล สุทธิประภา ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
382 นางสาวปัตตาเวีย ทินบุตร ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
383 นางสาวน้ำฝน เสนาพล ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
384 นางสาวปัทมา รื่นกลิ่น ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
385 นางสุภาวดี สุระประจิต ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
386 นางสาวบุญญารัตน์ อินทรบัวบุญ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
387 นางนีรมล มูลสุวรรณ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
388 ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริญญา ภูมมะโสภณ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
389 นายเริ่มรัตน์ งามเจริญ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
390 นางกัลยกร อำพรัตน์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
391 นายอนุชิต ปาลี ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
392 นางสาวอัมพร พินิจมนตรี ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
393 นายวัชร มหากฤษฎาบดินทร์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
394 นางสาวสรินดา อำพรัตน์ ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
395 เด็กชายชญานิน วันทอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
396 เด็กชายยุทธพิชัย พุทธาศรี โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
397 นายสุธารินทร์ สิรินันทเกตุ ครู อันดับ คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
398 นางสาวจิตราภรณ์ ใจธรรม ครู อันดับ คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
399 นางสาวสุทธาทิพย์ ศิริคุณ ครู อันดับ คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
400 นางพัชรินทร์ สาคีรี ครู อันดับ คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
401 นางสาวจิตราภรณ์ ใจธรรม ครู อันดับ คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
402 นายสนธยา เสนานุช ครู อันดับ คศ.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
403 นางสาวรุ้งนภา นาโฮม ครูช่วยสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
404 นางชารีนัฎฐ์ ไชยสุรินทร์ ครู อันดับ คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
405 นายคมเพชร โพธิปัสสา ครู อันดับ คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
406 นางสาวขนิษฐา หาญเชิงชัย ครู อันดับ คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
407 นางสาววิจิตรา วงศ์ประทุม ครู อันดับ คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
408 เด็กหญิงสายวารี บุญประคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
409 นายภาสกร น้องคูณ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
410 นางสาวนริศรา บุญเหลือ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
411 นายภานวิทย์ โม้พิมพ์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
412 นายกิตติพศ คุ้มสูงเนิน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
413 นายจิรศักดิ์ บุญประกอบ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
414 นายธนวัฒน์ สีลำดวน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
415 นายสุกฤษ ภูหลวง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
416 นางสาวชลิตา ภูเทียมศรี โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
417 นายนิติศักดิ์ เพชรศักดิ์ทอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
418 นายพัฒนไชย คนเพียร โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
419 นายพีชะพรรณ สิงสาทร โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
420 นายอัษฎาวุฒิ เชื้อคำ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
421 นางสาวจารุกัญญ์ คำภิระ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
422 นางสาวชนิตา นันชม โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
423 นางสาวชัญญานุช คำแก้ม โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
424 นางสาวณัฐกานต์ ศรีคำภา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
425 นางสาวณัฐณิชา กรมแสง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
426 นางสาวณัฐทิยา แสนนา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
427 นางสาวณัฐพร หงษ์อินทร์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
428 นางสาวณัฐริกา ดาโสภา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
429 นางสาวธิยาดา น้อยโนนทอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
430 นางสาวนัทชา แข็งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
431 นางสาวบรรฑิตา อนุโคตร โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
432 นางสาวบัณฑิตา หวังพันกลาง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
433 นางสาวเบญญาภา มาสอน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
434 นางสาวปริยากร รอดวินิจ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
435 นางสาวพิยดา อุปธิ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
436 นางสาวภัทราภรณ์ ดวงเทียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
437 นางสาววชิรญาณ์ บุตรสิม โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
438 นางสาววรรณิภา นำทอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
439 นางสาววิชชุดารัตน์ ทองโคตร โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
440 นางสาววิชุตา กัณหาเขียว โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
441 นางสาววีณา ศรีโคตร โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
442 นางสาวศิริฉัตร์ กุหลาบหอม โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
443 นางสาวสิริปรียา เปรียบยอดยิ่ง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
444 นางสาวสุชาดา แสงจันทร์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
445 นางสาวสุดารัตน์ แก่นจันทร์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
446 นางสาวสุดารัตน์ พรทุม โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
447 นางสาวสุพรรญา รักใจ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
448 นางสาวอรญา สิงห์หล้า โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
449 นางสาวอัจฉรา ณพล โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
450 นางสาวอาทิตยา นาหัวนิล โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
451 นางสาวแคทรียา น้อยธง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
452 เด็กหญิงสุมินตรา พุทธจันทร์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
453 เด็กหญิงนลพรรณ มาตสีมา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
454 เด็กชายวรชิต หล้าแก้ว โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
455 เด็กชายอภิสิทธิ์ พนมนิล โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
456 เด็กชายณัฐพงษ์ จัตกุล โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
457 เด็กหญิงทานตะวัน มงคลคำซาว โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
458 เด็กหญิงมวิดา ขาวหนู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
459 เด็กชายรัฐภูมิ เต็มราศี โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
460 เด็กชายวรเชษฐ์ ทะกอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
461 เด็กหญิงศิริญญา สาละมูล โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
462 เด็กหญิงภัทรวดี สีดา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
463 เด็กหญิงดรุณี มูลตรีภักดี โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
464 เด็กหญิงศริณทิพย์ แก้วมหาวงษ์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
465 เด็กหญิงนิธินาถ แพงไทย โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
466 เด็กชายยศกร สุขบิดา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
467 เด็กชายปิยะพงษ์ ลาป่าน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
468 เด็กชายอภิวัฒน์ ทองภู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
469 เด็กชายพีรทัต ชนนิกรณ์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
470 เด็กชายกิตติพงษ์ เข็มทอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
471 เด็กหญิงวรดา พันธ์ุทอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
472 เด็กชายวรดา พันธุ์ทอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
473 เด็กชายวรพงศ์ ภูมิภูเขียว โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
474 เด็กชายสุทธิพงษ์ ชุ่มสูงเนิน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
475 เด็กชายเกียรติศักดิ์ มาตสีมา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
476 เด็กชายศุภกิจ สินทร โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
477 เด็กหญิงสุภัทรา วุฒิพันธ์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
478 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา เขียวคำ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
479 เด็กหญิงสุนิสา เสมอใจ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
480 เด็กหญิงชาญานี ซุยกระเดื่อง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
481 เด็กหญิงสุธิดา แก้วไชย โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
482 เด็กหญิงธิญาดา ถาโอษฐ์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
483 เด็กหญิงธิญาดา ถาโอษฐ์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
484 เด็กชายภูมิพัฒน์ จิตอาสะ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
485 เด็กหญิงปาริชาติ ชินบุตร โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
486 เด็กหญิงช่อทิพย์ โยธี โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
487 เด็กหญิงวรินตรา พะกามาตร์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
488 เด็กหญิงณิชาภัทร สุภภูตานนท์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
489 เด็กหญิงเบญญาดา ชินคำ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
490 เด็กหญิงปนัดฎา ผลาทิพย์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
491 เด็กหญิงปพิชญา เห็นแก้ว โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
492 เด็กหญิงประภัสสร เจียมภูเขียว โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
493 เด็กหญิงขนิษฐา ดีสี โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
494 เด็กหญิงวิภาดา นามเมือง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
495 เด็กชายวิทวิน คำภากุม โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
496 เด็กชายภูงา กองแก้ว โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
497 เด็กหญิงลินนี่ ปีเตอร์สัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
498 เด็กชายธนกฤต อุนทะยานนท์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
499 เด็กชายธนกฤต อุนทะยานนท์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
500 เด็กหญิงศศิธร ก้อนทอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
501 เด็กหญิงอลิศา น้ำดอกไม้ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
502 เด็กหญิงพิมพ์ประภา ขังมัง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
503 เด็กชายนนทนันท์ ป้อมภูเขียว โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
504 เด็กหญิงณัฐมล ปุ๋ยโนนอด โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
505 เด็กหญิงสุพิชญา ธิตะปัฐ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
506 เด็กหญิงวิธิดา ปัดถา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
507 เด็กหญิงฐิติดา ปัดถา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
508 เด็กชายเทวราช เอี่ยมนูน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
509 เด็กหญิงอรวรรณ จรัญกลาง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
510 เด็กชายยุทธนา สีหา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
511 เด็กชายไชยภัทร ศิริสม โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
512 เด็กชายณัฎฐภัทร สุวรรณศรี โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
513 เด็กชายอภิรัตน์ หล้าแหล่ง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
514 เด็กชายอัครเดช ศิลาบุตร โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
515 เด็กหญิงสาธิยา ใจประนพ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
516 เด็กชายธนัชวิทย์ พลสูงเนิน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
517 เด็กหญิงพิมพ์ประภา คำสอาด โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
518 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หมู่ศิริ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
519 เด็กชายพงษ์ศักดิ์ วรรณไกร โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
520 เด็กชายนเรณธร พรหมชาติ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
521 เด็กหญิงกนกวรรณ หนูยอด โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
522 เด็กชายเจษฎาพร ปานะศรี โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
523 เด็กหญิงนรีรัตน์ ธิตะปัญ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
524 เด็กหญิงศริรธร ก้อนทอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
525 เด็กหญิงวรรณิชา สิงอ่อน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
526 เด็กหญิงศิริวรรณ ธรรมวงษ์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
527 เด็กหญิงณิชกุล บุญชู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
528 เด็กชายขุติกร อุปโคตร โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
529 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ แช่มชื่น โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
530 เด็กชายภีร์เสน โพธิปัสสา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
531 เด็กหญิงณัฎฐนันต์ บุตรวงศ์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
532 เด็กหญิงฟารีดา ขำชัยภูมิ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
533 เด็กหญิงภคมน ใยเมือง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
534 เด็กหญิงอินทิรา บัวผิน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
535 เด็กหญิงพรนภา หล่ายบุญ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
536 เด็กชายธราเทพ วีระสนสาร โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
537 เด็กหญิงปาลิตา นามรุ้ง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
538 เด็กหญิงปริยะธิดา ฝาม โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
539 นางสาวกนกพร ดอนกระโทก โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
540 นางสาวปาริชาติ สารสอน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
541 นางสาวสุภาวดี คำพิลา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
542 นางสาวกัณฑิมา ขวัญงอน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
543 นางสาวปิยธิดา วงโหนด โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
544 นางสาวพิมลกาญจน์ คงคาลัย โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
545 นายธราเทพ ยางงาม โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
546 นายสหรัฐ ภูครองจิต โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
547 นายวิทธวัช แก้วศรีฟอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
548 นายธีรพัฒน์ นวลเอี่ยมเอก โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
549 นายธัชกร พรมมาลี โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
550 นายปกรณ์ มะณีจักร์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
551 นางสาวขนิษฐา ทุมโคตร โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
552 นางสาวศดานันท์ ปัสสามาลา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
553 เด็กหญิงแพรวพรรณ พันธ์สารคาม โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
554 นางสาวนริษรา เหล่าเจริญ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
555 เด็กชายรัชนากร บัวมิ่ง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
556 นางสาวณัฐธิดา มาสุ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
557 นางสาวณัฐวรา มาสุ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนสีชมพูศึกษา
558 นายประวิทย์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
559 นายวันเนาว์ สอนจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
560 นางสมปอง จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
561 นางสิริลักษณ์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
562 นางงามนิตย์ ลิโป้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.ขอนแก่น เขต 5
563 นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต5
564 นายอภิชิต ปราบไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต5
565 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต5
566 นายไกรศร พึ่งภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต5
567 นายประยูร ชารินทร์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านป่าน คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต5
568 นายสุราษฎร์ จันผาผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยาง คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต5
569 นายบรรจง อาจนนลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต5
570 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต5
571 นายเสรี หลักม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต5
572 นางจารวี ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต5
573 นายกิตติศักดิ์ อำท้าว พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต5
574 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต5
575 นางสมปอง จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต5
576 นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต5
577 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
578 นางธนิภา พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
579 นางญาณภาดา สร้อยเพชร นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
580 นางสาวสิริรัตน์ ปาลี นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
581 นายปริญญา ชอบค้า พนักงานราชการ คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
582 นางสาวสิริรัตน์ จี๋เอ้ย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
583 นางสาววิไลวรรณ สามหมอ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
584 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
585 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
586 นางสมปอง จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
587 นายเสถียร ตรีศรี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
588 นายอภิชิต ปราบไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
589 นายประดิษฐ์ วงษ์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
590 นายวันเนาว์ สอนจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
591 นางจารวี ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
592 นายบรรจง อาจนนลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
593 นายเสรี หลักม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
594 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
595 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
596 นายบุญเพ็ง หาพันธ์ รักษาการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
597 นายวีระวุธ เรืองตังญาณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
598 นายอำนาจ พลเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
599 นายคำปัญญา ชัยคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
600 นายชนะ ตำตาด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
601 นายชูชาติ แสนใส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
602 นายชูชาติ แสนใส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
603 นายปฎิภัทรพงษ์ ทรงชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
604 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ/โทรศัพท์)
605 นายอภิชิต ปราบไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ/โทรศัพท์)
606 นายประวิทย์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ/โทรศัพท์)
607 นายอุไร ลาสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ/โทรศัพท์)
608 นายชาญชัย ทองล้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ/โทรศัพท์)
609 นายวิเชียร ดีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ/โทรศัพท์)
610 นายนิติพงษ์ หงอกชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ/โทรศัพท์)
611 นายวิธูร ศรีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ/โทรศัพท์)
612 นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ/โทรศัพท์)
613 นายบุญสวน วรรณโอภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ/โทรศัพท์)
614 นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ/โทรศัพท์)
615 นายสวิต คำภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ/โทรศัพท์)
616 นายสมดี จำนงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ/โทรศัพท์)
617 นายประยูร ชารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ/โทรศัพท์)
618 นายประดิษฐ์ วงษ์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ/โทรศัพท์)
619 นายเสถียร ตรีศรี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
620 นายอำนวย บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
621 นายอยุทธ คำยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
622 นายสาธิต คำชมพู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
623 นายต่อพงษ์ ผิวนางงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
624 นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
625 นายณฐฐพณ ลูกคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ากุญชร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
626 นายสาโรจน์ ปาสาทัง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
627 นางประหยัด กุยสวัสดิ์ รักษาการโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
628 นายเกียรติชัย ศรีระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
629 นายธรรมวิทย์ หนูบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
630 นางอัจฉรา ผาคำ รักษาการโรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
631 นางอนงค์ สิงห์ทุย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
632 นางอรพรรณ วรรณเวช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
633 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย สพป.ขอนแก่น เขต 5
634 นางพรสวรรค์ ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
635 นางหฤทัย คำบุญเกิด ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
636 นางนวลละออง ศิริเม ครูโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
637 นางขนิษฐา วงศ์โสภา ครูโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
638 นางสาวอัชราภรณ์ จองขุนทด ครูโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
639 นางนภัสรพี โยธี ครูโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
640 นางสาวขอบฟ้า อินศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
641 นายพัฒนวิชญ์ นามราช ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
642 นางกานต์ญาดา ขุนเดช ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
643 นายณัฐพงศ์ ตาขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
644 นายชูชัย มานาดี โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
645 นายอัศวิน ดลบุญ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
646 นายปรมินทร์ โพธิ์ชัย โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
647 นายพิสิษฐ์ แซ่เอี้ย โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
648 นายรัฐพล วงค์สุ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
649 นายธนกร บุญรักษา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
650 นายณัฐวุฒิ คณะวาปี โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
651 นายพุฒิพงศ์ แซ่เอี้ย โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
652 นายภาคภูมิ สีชมชื้น โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
653 นายเดโชชัย ประท้วง โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
654 นายปรเมศวร์ โพธิ์ชัย โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
655 นายคุณากร จันทร์ชมภู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
656 นายภาณุวัฒน์ แผลงนอก โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
657 นายเพชรณพัฒน์ ไชยสุรินทร์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
658 นายกฤษณะ เสระคร โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
659 นายจิตกร พันหนองโพน โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
660 นายภูวนัย บรรสาทเวท โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
661 นายจักรวุธ สะท้านบัว โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
662 นายอนันต์ บุตรดา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
663 นายธีรภัทร์ อูดดอ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
664 นายนัทธพงศ์ พลเวียงจันทร์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
665 นายจีรพัฒท์ วิหาร โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
666 นายจิรัฏฐ์ พรมพิมพ์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
667 นายยอดเพชร ดวงจันทร์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
668 นายดำรงค์ชัย ไพรเขต โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
669 นายธีระ ชัยยา โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
670 นายปนทัศน์ ย่อจันทร์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนสีชมพูศึกษา
671 นางจารวี ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
672 นางอัจฉรา ผาคำ ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
673 นายรัฐพงษ์ วนาพันธพรกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
674 นางสุภาพร จำนงค์สุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
675 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
676 นางสุภาพร จำนงค์สุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
677 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
678 นายรัฐพงษ์ วนาพันธพรกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
679 นายวิกรม หอมแสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
680 นางประภาพร วงศ์ยิ้มย่อง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
681 นายณัฐดนัยต์ โทผาวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
682 นายรัฐภูมิ วนาพันธพรกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
683 นายอดุลย์ คำคง ช่างปูน ช.4 คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
684 นางสาวธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
685 นางจารวี ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
686 นายรัฐพงษ์ วนาพันธพรกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
687 นางสุภาพร จำนงค์สุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
688 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
689 นางสาวธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
690 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
691 นางสุภาพร จำนงค์สุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
692 นางประภาพร วงศ์ยิ้มย่อง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
693 นายวิกรม หอมแสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
694 นายณัฐดนัยต์ โทผาวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
695 นางสาวธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
696 นางสุภาพร จำนงค์สุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
697 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
698 นายวิกรม หอมแสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
699 นายณัฐดนัยต์ โทผาวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
700 นายอดุลย์ คำคง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
701 นางสุภาพร จำนงค์สุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
702 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
703 นางประภาพร วงศ์ยิ้มย่อง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
704 นายณัฐดนัยต์ โทผาวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
705 นางสาวธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
706 นางสุภาพร จำนงค์สุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
707 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
708 นางประภาพร วงศ์ยิ้มย่อง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
709 นายวิกรม หอมแสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
710 นายณัฐดนัยต์ โทผาวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
711 นางอัญชนา สาริพันธ์ ครู โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
712 นางสาวสุภาวดี พิมผม ครู โรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
713 นางสาวธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
714 นางจารวี ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
715 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
716 นางสาวธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
717 นางสาวกมลชนก อุ่นวัง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
718 นายรัฐภูมิ วนาพันธพรกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
719 นางกานต์ญาดา ขุนเดช ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร สพป.ขอนแก่น เขต 5
720 นายพัฒนวิชญ์ นามราช ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร สพป.ขอนแก่น เขต 5
721 นางสาวณัฐรดา ลิอินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร สพป.ขอนแก่น เขต 5
722 นางนวลจันทร์ วิทย์บุญประคม ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร สพป.ขอนแก่น เขต 5
723 นายบรรจง อาจนนลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) กรรมการอำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
724 นายบรรจง อาจนนลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) กรรมการอำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
725 นายนิติพงษ์ หงอกชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ กรรมการอำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
726 นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ กรรมการอำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
727 นายประยูร ชารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าน กรรมการอำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
728 นายประยูร ชารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าน กรรมการอำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
729 นายนิติพงษ์ หงอกชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ กรรมการอำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
730 นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ กรรมการอำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
731 นายอภิชิต ปราบไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
732 นายอยุทธ คำยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
733 นายวิเชียร ดีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
734 นายชาญชัย ทองล้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
735 นายสมดี จำนงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
736 นายคำปัญญา ชัยคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
737 นายธรรมวิทย์ หนูบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
738 นายอำนาจ พลเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
739 นายสาโรจน์ ปาสาทัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
740 นายณฐฐพณ ลูกคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากุญชร คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
741 นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
742 นายประวิทย์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
743 นายอยุทธ คำยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
744 นายบุญเพ็ง หาพันธ์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
745 นายพรศักดิ์ วงศ์โสภา ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
746 นางสาวชณัฏทิพพ์ ฤาชา ธุรการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
747 นายบุญเพ็ง หาพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
748 นายพรศักดิ์ วงศ์โสภา ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
749 นายศรัณ เฉยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
750 นายทองสุข พุทธจันทร์ ช่างไม้ ช.4 คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
751 นายนพวิชัย เขื่อนโยธา ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
752 นายศรัณ เฉยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
753 นายนพวิชัย เขื่อนโยธา ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
754 นายบุญเพ็ง หาพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
755 นายพรศักดิ์ วงศ์โสภา ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
756 นางสาวขอบฟ้า อินศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
757 นางหฤทัย คำบุญเกิด ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกรโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
758 นายบุญเพ็ง หาพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
759 นายพรศักดิ์ วงศ์โสภา ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
760 นายศรัณ เฉยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
761 นายทองดี แก้วจันทร์ อปภร.หมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
762 นายบุญช่วย นาน้อย อปภร.หมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
763 นายบุญโฮม คำลอดแก้ว อปภร.หมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
764 นายกวี ศรีรักษา อปภร.หมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
765 นายชมพู เพ็งวงษา อปภร.หมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
766 นายสยาม นันท์สถิต อปภร.หมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
767 นายทองสุข พุทธจันทร์ ช่างไม้ ช.4 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
768 นายบุญเพ็ง หาพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
769 นายศรัณ เฉยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
770 นางสาวขอบฟ้า อินศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
771 นางหฤทัย คำบุญเกิด ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
772 นางพรสวรรค์ ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
773 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
774 นางธัญชมญ บุญประกอบ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
775 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
776 นางธัญชมญ บุญประกอบ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
777 นายศุภฤกษ์ ศิริทองสุข ครู ร.ร.บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
778 นายชาญชัย ทองล้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
779 นายธรรมวิทย์ หนูบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
780 นายประภาพ แพ่งศรีสาร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
781 นายชนะ ตำตาด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
782 นายณฐฐพณ ลูกคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากุญชร คณะกรรมการฝ่ายจัดการสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
783 นายวิเชียร ดีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
784 นายอำนาจ พลเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
785 นายพงษ์พันธ์ ชัยสงค์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
786 นางวิลาวรรณ พิมพ์โคตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
787 นางสาวกันต์กมล ตะวัน ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
788 นางจิตรกัญญา พิมล ธุรการโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
789 นางกุลณัฐธิดา คำยัง ธุรการโรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
790 นางสาวพิชญภา ศรีเชียงสา ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
791 นางสาวชิราพร ลาธิ ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
792 นางไพรวรรณ บุราญศรี ครู ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
793 นางนิลุบล ธรรมะจันโท ครู ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
794 นางสาวสุวิมล ผุยมูลตรี ครูโรงเรียนบ้านป่าน คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
795 นางสาววนิดา สีชัยปัญหา ธุรการโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
796 นางสาววนิดา สีชัยปัญหา ธุรการโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
797 ่นางสาวอนุสรา พุทธา ธุรการโรงเรียนบ้านป่าน คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
798 นายชัชวาล วงษ์จำปา ธุรการโรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัวห้วยทรายขาว คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
799 นางสาวมัทนาวดี ดอนโคตร ธุรการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
800 นางสาวชณัฏทิพพ์ ฤาชา ธุรการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลสนามโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
801 นายประวิทย์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลสนามโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
802 นายบุญเพ็ง หาพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลสนามโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
803 นางสาวขอบฟ้า อินศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลสนามโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
804 นางภวิษย์พร พิมพ์สุวรรณ ธุรการโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลสนามโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
805 นงประนอม หิรัตนพันธุ์ ธุรการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลสนามโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
806 นางสาวพรศิริ วินสา ธุรการโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผลสนามโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
807 นายอยุทธ คำยัง ผอ.ร.ร. บ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
808 นายชาญชัย ทองล้น ผอ.ร.ร.บ้านโสกจานนาดี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
809 นายศิริพงษ์ สุภนัตร ครู ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
810 นางออมทรัพย์ ใจชื่น ครู ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
811 นางออมทรัพย์ ใจชื่น ครู ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
812 นางอารยา พึ่งภพ ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
813 นางจิดาภา ธงน้อย ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
814 นางสาวปัณชญา ประพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
815 นางสาวปัณชญา ประพันธ์ ครู ร.ร.บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
816 นางอารยา พึ่งภพ ครู ร.ร.บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
817 นางจิดาภา ธงน้อย ครู ร.ร.บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
818 นายบุญเพ็ง หาพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
819 นายศรัณ เฉยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
820 นายนพวิชัย เขื่อนโยธา ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
821 นางหฤทัย คำบุญเกิด ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
822 นางพรสวรรค์ ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
823 นางยุวารี สมใจ ครู ร.ร.บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
824 นายคำรณ ทองสารโคตร ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
825 นางสาวกัลยารัตน์ เที่ยงธรรม ครู ร.ร.บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
826 นางยุวารี สมใจ ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
827 นางรุ่งรัตน์ โยทองยศ ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
828 นางสาวกัลยารัตน์ เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
829 นายคำปัญญา ชัยคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
830 นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
831 นายศิริพงษ์ สุภนัตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
832 นายวัชระ ลอยชัยภูมิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
833 นางสาวณัฐรดา ลิอินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ พิธีกร โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
834 นายศุภฤกษ์ ศิริทองสุข ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
835 นายณัฐพงษ์ จันทะพรหม ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
836 นายศุภฤกษ์ ศิริทองสุข ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
837 นายณัฐพงษ์ จันทะพรหม ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
838 นายสุนทร จิตะยะโรจ นักการฯโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
839 นายอำนาจ พลเดชา ผอ.ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
840 นายสมดี จำนงค์สุข ผอ.ร.ร.บ้านหนองเเเดง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
841 นายสมบัติ หนันทุม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
842 นายชูชาติ แสนใส ครู ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
843 นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย ครู ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
844 นางเบญมาศ ผาคำ ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
845 นางสาวณัฐพร ไทยานนท์ ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
846 นางธัญวรัตน์ สอนพรม ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
847 นางเบญจมาศ ผาคำ ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
848 นางธัญวรัตน์ สอนพรม ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
849 นางสาวณัฐพร ไทยานนท์ ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
850 นายสมดี จำนงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
851 นายสาโรจน์ ปาสาทัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
852 นางอรพรรณ วรรณเวช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
853 นางศิริพร หาพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
854 นางอนงค์ สิงห์ทุย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
855 นางเบญจมาศ ผาคำ ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
856 นางสาวณัฐพร ไทยานนท์ ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
857 นางสงวน นันชม ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
858 นางเบญจมาศ ผาคำ ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
859 นางสาวณัฐพร ไทยานนท์ ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
860 นายสงวน นันชม ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
861 นายณฐฐพณ ลูกคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากุญชร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
862 นางสมาพร ศิริวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
863 นางไพรวรรณ บุราญศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
864 นางวิลาวรรณ พิมพ์โคตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
865 นางสาวสายหยุด ผุยนวล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
866 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
867 นายสุราษฏร์ จันผาผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยาง คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
868 นายกฤษดา ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
869 นายต่อพงษ์ ผิวนางงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนขมิ้นโนนหัวนา
870 นางนฤมล สาหล้า ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการตรวจสอบหลักฐานกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม
871 นางกัญญารัตน์ อภิรมยานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการตรวจสอบหลักฐานกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม
872 นางพิสมัย ขำติ๊บ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนคูณโนนศิลา กรรมการตรวจสอบหลักฐานกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม
873 นางอำพร หงษ์วิลัย ครู โรงเรียนบ้านเม็ง กรรมการตรวจสอบหลักฐานกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม
874 นางพดชะฎา พราวจันทึก ครู โรงเรียนโคกม่วงศึกษา กรรมการตรวจสอบหลักฐานกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม
875 นางนภาพร ชาธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น กรรมการตรวจสอบหลักฐานกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม
876 นางกอบกุล ยอดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านชุมแพ กรรมการตรวจสอบหลักฐานกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม
877 นางธนภรณ์ สมเทศน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง กรรมการตรวจสอบหลักฐานกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม
878 นางรัศมี ชัยคำดี ครู โรงเรียนบ้านซำจำปา กรรมการตรวจสอบหลักฐานกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม
879 นางรำเพยภรณ์ หนองเส ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียง กรรมการตรวจสอบหลักฐานกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]