สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 077 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 15 22 17
2 078 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 16 29 20
3 165 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 9 21 13
4 044 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 3 15 8
5 014 โรงเรียนชุมชนชุมแพ 24 81 46
6 090 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 22 37 30
7 233 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 3 3 3
8 025 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 6 6 6
9 015 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 8 34 16
10 001 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 44 97 71
11 176 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 31 104 53
12 016 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 19 51 31
13 218 โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 16 33 25
14 234 โรงเรียนท่ากุญชร 5 15 9
15 235 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 12 26 20
16 045 โรงเรียนนาฝายวิทยา 12 21 18
17 177 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 22 34 31
18 150 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 9 29 19
19 135 โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 5 12 8
20 026 โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) 17 47 31
21 190 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 4 6 4
22 136 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 16 24 22
23 120 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 6 9 8
24 219 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 27 56 31
25 151 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 49 161 77
26 105 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 2 6 4
27 121 โรงเรียนบ้านกุดเลา 18 38 30
28 122 โรงเรียนบ้านกุดแคน 4 5 5
29 220 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 8 14 12
30 152 โรงเรียนบ้านขนวน 28 61 41
31 191 โรงเรียนบ้านขนวนนคร 20 38 31
32 091 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 22 43 33
33 058 โรงเรียนบ้านขามป้อม 6 12 11
34 137 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 6 15 10
35 153 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 2 12 4
36 138 โรงเรียนบ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง) 5 7 6
37 019 โรงเรียนบ้านชุมแพ 30 44 43
38 205 โรงเรียนบ้านซำจำปา 30 55 45
39 046 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 1 2 2
40 236 โรงเรียนบ้านซำยาง 6 24 11
41 192 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 4 22 9
42 027 โรงเรียนบ้านดอนแขม 11 17 16
43 106 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 2 4 4
44 047 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 20 46 30
45 221 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 4 8 6
46 092 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 10 3
47 206 โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 1 1 1
48 002 โรงเรียนบ้านท่าศาลาวิทยา 4 6 6
49 178 โรงเรียนบ้านธาตุ 11 36 22
50 107 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 39 94 64
51 079 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 11 21 15
52 028 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 4 10 7
53 108 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 32 64 51
54 154 โรงเรียนบ้านนาดี 10 29 16
55 059 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 4 10 6
56 207 โรงเรียนบ้านนาอุดม 10 15 14
57 123 โรงเรียนบ้านนาเปือย 3 30 9
58 060 โรงเรียนบ้านนาเพียง 6 8 7
59 166 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 19 34 28
60 208 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 1 1 1
61 093 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 9 17 13
62 048 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 11 26 17
63 209 โรงเรียนบ้านป่าน 4 7 7
64 003 โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 2 4 3
65 210 โรงเรียนบ้านผาขาม 12 33 18
66 211 โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 6 17 10
67 124 โรงเรียนบ้านฝางน้อย 1 3 2
68 222 โรงเรียนบ้านพระบาท 2 6 3
69 004 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 27 56 44
70 125 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 4 9 6
71 080 โรงเรียนบ้านยอดห้วย 3 8 6
72 029 โรงเรียนบ้านยางคำ 15 43 26
73 126 โรงเรียนบ้านร่องสมอ 7 19 12
74 179 โรงเรียนบ้านร่องแซง 2 9 5
75 212 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 3 7 5
76 180 โรงเรียนบ้านวังยาว 26 94 48
77 049 โรงเรียนบ้านวังสวาบ 11 15 15
78 094 โรงเรียนบ้านศรีสุข 12 31 21
79 155 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 4 10 8
80 109 โรงเรียนบ้านสงเปือย 1 5 2
81 127 โรงเรียนบ้านสระพังข่า 7 23 14
82 095 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 2 3 3
83 050 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 2 4 3
84 051 โรงเรียนบ้านสองคอน 5 11 8
85 156 โรงเรียนบ้านสะอาด 11 26 20
86 052 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 2 8 4
87 237 โรงเรียนบ้านสันติสุข 9 14 10
88 061 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 3 4 4
89 238 โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 1 3 2
90 193 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 12 18 18
91 062 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 3 7 3
92 157 โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 1 2 2
93 223 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ 14 27 21
94 005 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 2 12 6
95 006 โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 2 4 3
96 167 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 5 4
97 194 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 7 13 12
98 213 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 3 11 7
99 239 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 5 19 9
100 224 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 7 11 10
101 128 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 7 8 7
102 158 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 7 7 7
103 168 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 2 7 4
104 169 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 7 6
105 020 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 14 20 19
106 240 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 2 3 3
107 063 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 9 17 11
108 030 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 10 21 14
109 225 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 4 11 8
110 159 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 5 10 8
111 110 โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 1 3 2
112 111 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 4 14 7
113 195 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 5 9 7
114 064 โรงเรียนบ้านหนองศาลา 9 15 13
115 031 โรงเรียนบ้านหนองสระ 2 5 4
116 081 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2 4 3
117 160 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 6 11 9
118 032 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 3 11 6
119 021 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 3 7 5
120 161 โรงเรียนบ้านหนองหอย 4 9 6
121 181 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 3 13 5
122 129 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 8 18 11
123 033 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 2 6 4
124 065 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 4 14 9
125 241 โรงเรียนบ้านหนองแดง 10 22 15
126 034 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 2 3 3
127 007 โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 1 3 2
128 242 โรงเรียนบ้านหนองโก 3 12 5
129 008 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 9 24 15
130 196 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 24 57 36
131 082 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 8 10 9
132 066 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 4 17 8
133 243 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 31 46 42
134 130 โรงเรียนบ้านหว้า 29 74 44
135 226 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 4 33 10
136 035 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 3 4 3
137 036 โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 2 8 3
138 112 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4 10 7
139 162 โรงเรียนบ้านหัวภู 4 11 6
140 009 โรงเรียนบ้านหาด 6 16 9
141 170 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 16 25 21
142 227 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 1 3 2
143 096 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 6 3
144 228 โรงเรียนบ้านห้วยบง 10 21 15
145 131 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 5 5
146 132 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 6 12 9
147 067 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 5 10 8
148 113 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 8 17 14
149 053 โรงเรียนบ้านเขาวง 3 5 5
150 054 โรงเรียนบ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 6 11 10
151 171 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 16 29 25
152 010 โรงเรียนบ้านเม็ง 18 28 25
153 114 โรงเรียนบ้านเรือ 6 8 7
154 011 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 2 2 2
155 172 โรงเรียนบ้านแดง 3 4 4
156 022 โรงเรียนบ้านแห่(ประชานุเคราะห์) 5 13 9
157 229 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 2 2 2
158 197 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 4 11 8
159 097 โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 2 6 4
160 163 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 6 7 7
161 214 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 5 10 9
162 098 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 7 11 10
163 230 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 8 16 12
164 231 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 9 18 14
165 068 โรงเรียนบ้านโคกสูง 24 53 41
166 173 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 6 11 8
167 198 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 5 34 12
168 099 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 17 47 25
169 115 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 4 13 6
170 139 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 2 34 8
171 055 โรงเรียนบ้านโนนคอม 11 20 17
172 244 โรงเรียนบ้านโนนงาม 4 10 7
173 199 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 5 16 9
174 200 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 8 10 10
175 133 โรงเรียนบ้านโนนทอง 52 131 70
176 215 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 4 6 5
177 134 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 22 51 36
178 182 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 1 2 2
179 183 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1 2 2
180 140 โรงเรียนบ้านโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 4 14 9
181 056 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 19 48 27
182 083 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 1 10 3
183 141 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 6 4
184 201 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 6 15 8
185 100 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 3 6 5
186 069 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 2 10 4
187 184 โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 4 6 5
188 070 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1 3 1
189 071 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 3 13 7
190 084 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 6 11 11
191 116 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 1 1 1
192 101 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 2 26 4
193 102 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 4 8 6
194 103 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 8 14 12
195 104 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 29 71 52
196 142 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 4 6 5
197 085 โรงเรียนบ้านไชยสอ 5 18 11
198 086 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 27 52 41
199 245 โรงเรียนภูห่านศึกษา 15 29 24
200 174 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 12 52 24
201 087 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 4 7 6
202 088 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 7 14 9
203 117 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 12 26 17
204 012 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 8 12 12
205 246 โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 5 9 8
206 143 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 23 46 38
207 185 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 19 55 34
208 144 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 18 41 27
209 023 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 35 90 59
210 232 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 18 33 28
211 186 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 30 49 39
212 072 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 3 8 5
213 037 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 12 31 22
214 164 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 10 43 19
215 038 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 16 44 29
216 057 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 17 31 26
217 145 โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 3 4 4
218 089 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 18 34 23
219 146 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 7 20 13
220 118 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 29 82 50
221 216 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 3 9 5
222 013 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก 2 7 4
223 217 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 27 66 40
224 189 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 1 2 2
225 247 โรงเรียนแสงบัวทอง 3 6 6
226 202 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 17 42 28
227 075 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 27 60 37
228 076 โรงเรียนโนนงามศึกษา 5 7 6
229 203 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 10 23 16
230 147 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 3 7 4
231 204 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 27 99 53
232 248 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 2 4 3
233 148 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 18 36 28
234 043 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 4 7 6
235 175 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 12 35 18
236 149 โรงเรียนโสกห้างศึกษา 15 32 25
237 249 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 8 16 15
238 119 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 8 23 13
239 017 โรงเรียนชุมแพวิทยา 2 13 3
240 018 โรงเรียนชุมแพสองภาษา 1 1 1
241 024 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 2 2 2
242 073 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 9 13 11
243 039 โรงเรียนอนุบาลพรชิตา 1 3 1
244 040 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 12 14 13
245 187 โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย 2 2 2
246 188 โรงเรียนอนุบาลศุภมน(การศึกษาสงเคราะห์) 6 36 13
247 041 โรงเรียนอนุบาลอภิรดี 14 47 18
248 074 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 20 63 27
249 042 โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา 2 7 4
รวม 2346 5559 3673
9232

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]