::sp-kkn5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ผอ.รร.บ้านกุดฉิมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสถิตย์ จันดีครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ จ้อยภูเขียวครู ร.ร.บ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ ศรีพรหมครู ร.ร.บ้านหัวบึงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายสิทธิโชค ดีศรีผอ.ร.ร.บ้านร่องสมอประธานกรรมการ
2. นางบริมาส อดทนครู ร.ร.บ้านสารจอดร่องกลองรองประธานกรรมการ
3. นางประภาศรี ปัดชาครู ร.ร.บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางรัจนี ประเสริฐไทยครู ร.ร.หนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สิงห์จันทร์ครู ร.ร.บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ นมัสศิลาผอ.ร.ร.บ้านนาเปือยประธานกรรมการ
2. นางชุติญา ไชยยันต์ครู ร.ร.บ้านสำราญหินลาดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรณี สีเตาครู ร.ร.บ้านกง (ประชานุกูล)กรรมการ
4. นายวินัย ฮามพิทักษ์ครู ร.ร.บ้านโพนเพ็กพิทยากรรมการ
5. นางสายลม บุญสุขครู ร.ร.บ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นายถาวร จิบจันทร์ผอ.ร.ร.บ้านหว้าประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา วงษ์เวียงครู ร.ร.ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบังอร ครุธวงษ์ครู ร.ร.จตุรคามรังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวบุษราคัม คำเวียงครู ร.ร.หนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา สุขเอกครู ร.ร.บ้านหนองไฮ- วังขอนยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายบุญสุข โสภาศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวนิดา โชติศรีครู โรงเรียนบ้านฝางน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันวิสา วิชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นางสาวชิษณุชา ชัยทุมครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
5. นางสาวพัชรินท์ เสารึกครู โรงเรียนบ้านโคกดอนดู่สงเปือยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางศุภาวีร์ รบศึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นางจันทราภรณ์ จักโนวันครู โรงเรียนบ้านหว้าทองรองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ วรวงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางสายหยุด เรืองแสงครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
5. นางสาวปริญดา กมลฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นายอนันตวิทย์ พุทธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางดวงมณี ศรีวิคารครู โรงเรียนบ้านโนนกระเดารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ไชยรสครู โรงเรียนบ้านดอนแขมกรรมการ
4. นางสาวปภภัสสร จรไพรครู โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ คุ้มบัวครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา ประยูรชาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดประธานกรรมการ
2. นายคำมาย เถาดำแก้วครู โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย พูลรอดครู โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
4. นางสาวชไมพร เพียจุนครู โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
5. นายเทพประกร คำภูเขียวครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายทินกร จันทร์เทพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝางน้อย ประธานกรรมการ
2. นางจิตประสงค์ ราสีสมครู โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน รองประธานกรรมการ
3. นางจิรนันทน์ โชคสวัสดิ์ธนะกิจครู โรงเรียนบ้านหนองแดง กรรมการ
4. นางสาวชลิดา นาโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น กรรมการ
5. นางสาววริศรา จันทะนนท์ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางหนูเวียง อบมะลีรก.ผอ.ร.ร.บ้านหนองเขื่อนช้างประธานกรรมการ
2. นางฟารัณณี ดีพรมครู ร.ร.บ้านซำจำปารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรนูนคร อาษาสนาครู ร.ร.โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุวลี แสนบุราณครู ร.ร.บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนกรรมการ
5. นางอนงค์นาฎ ดวงเศษวงษ์ครู ร.ร.บ้านเหมือดแอ่ภู่เม็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ ธรรมพลผอ.ร.ร.บ้านกุดเลาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล รัตน์อ่อนครู ร.ร.บ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ผิวหอมครู ร.ร.บ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ เคนจันทร์ทาครู ร.ร.บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวจารุวัฒน์ ศรีรักษาครู ร.ร.บ้านชุมแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางจำเนียร วิชัยพลผอ.ร.ร.บ้านภูมูลเบ้าประธานกรรมการ
2. นางไกรสร ศรีภูวงศ์ครู ร.ร.หนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ จันวิสิทธิ์ครู ร.ร.บ้านผาขามกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ศรีรักษาครู ร.ร.ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
5. นางศิริยุพา ศรีใต้ครู ร.ร.ภูห่านศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายบุญร่วม โชติศรีรก.ผอ.ร.ร.บ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางศุภพิชญ์ จิตบุตรครู ร.ร.บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนรองประธานกรรมการ
3. นายชิษณุพงศ์ บุญผลครู ร.ร.บ้านขมิ้นโนนหัวนากรรมการ
4. นางสาวนารี ภูสำเภาครู ร.ร.อนุบาลภูเวียงกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี โฮชินครู ร.ร.บ้านหินร่องโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา หนวดสันติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระพังข่าประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ มูลเพียครู ร.ร.บ้านขนวนรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณภามาศ เยี่ยมอ่อนครู ร.ร.หนองขามวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพัชชไพลิน บัวทิพย์ครู ร.ร.สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย ชินทะนามครู ร.ร.จตุรคามรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางบุษกร หวานเพราะผอ.ร.ร.บ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ มูลเพียครู ร.ร.บ้านขนวนรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณภามาศ เยี่ยมอ่อนครู ร.ร.หนองขามวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพัชชไพลิน บัวทิพย์ครู ร.ร.สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย ชินทะนามครู ร.ร.จตุรคามรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายพนมไพร ปราบแกะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาประธานกรรมการ
2. นางนิจนิรันดร์ ชื่นชมครูโรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ชาภา รัตพลทีครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางศิริวรรณ วงศ์ศิริรักษ์ครูโรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
5. นางสุภลักษณ์ สอนกลางครูโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอุ่นทยา ผาผงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจันทรัตน์ นามวิจิตรครูโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางปรางทิพย์ ปริบาลครูโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนกรรมการ
4. นายไชยพัฒน์ ตะวันครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ- วังขอนยมกรรมการ
5. นางสาวนุจรีย์ นามเพ็งครูโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขวัชร เทพปินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุราชษฐ์ คำปิดาครูโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิ ธิสานนท์ครูโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
4. นางสาวสุจิตราภรณ์ เลิศอุดมโชคครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
5. นายประจักร คำมุงคุณครูโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปัญชลิกา นามมณทาโรงเรียนบ้านหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี ทองมีโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางประชุมพร สุระพินิจโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
4. นางสาวนรินี ศรีคำวรรณ์ โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธนัช ซาซุมโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ กมลคุณากรโรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฤทัยวรรณ์ พิมพ์พาโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
4. นางชญาดา สอนกองโรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาวกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ วรครบุรีโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายมรุต บุตดีเหมือนโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายสลัก ถานะพงษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปิยณัฐ ชัยเพ็งโรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุงกรรมการ
4. นางสาวพัชรี นาคดีโรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้ากรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ฤาชาโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางกิรษา ใจหาญโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างประธานกรรมการ
2. นางรุ่งลาวัลย์ ศรีเดชโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางโสภา แก้วโพนเพ็กโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นางสาวสุภาณี คำภาษีโรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
5. นางสาวทิพาพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวุฒิชัย วรครบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกระเดาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สายสอครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ศรีงามครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายทองสุข ขวัญพรมครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
5. นางกนิษฐา โพนเพ็กครูโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเจริญชัย สิงห์แปผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางธีรภัทร์ ประวันจะครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ลภัส พุทไธสงครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
4. นายทินกร ร่องบุตรศรีครูโรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการ
5. นายภูวไนย ชัยพลทองครูโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางจุไรพร สาวิกันย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา มูลเพียครูโรงเรียนบ้านวังยาวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤตา หนูจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายทิพรัก เพิดภูเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
5. นางสาวปัญญา สุขสงครามครูโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุริยะ ชิดทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเพียร มวลมนตรีครูโรงเรียนบ้านนาเพียงรองประธานกรรมการ
3. นางสุดธิดา เคนมิ่งครูโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นางเพ็ญพิชชา ขวัญใจครูโรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการ
5. นางสาวจุฬากร เมฆทวีครูโรงเรียนบ้านผาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ทุมมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ลาดเหลาครูโรงเรียนโนนอุดมสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัฉริยา หยองเอ่นครูโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวสายทอง จันทร์หนูครูโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร อึ้งชัยภูมิครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางจงกล งาเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาทประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา แสนประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นายศรัญญู วรรณคงครูโรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
4. นายอภินันท์ เชื้อศิริครูโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
5. นางสาวธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนากรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ บุญไตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประทีป สวัสดิ์มูลครูโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุชัญญา ภู่มะณีครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นายปฏิพัทธ์ อึ้งชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ สิทธิโคตรครูโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายทรงวุฒิ ทาระสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเทวิรัตน์ รัตนโสภาครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรีวรรณ ช่างโมครูโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
4. นางสาวสกุลนุช คำยังครูโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
5. นางสุภาพร แสงกงพลีครูโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ู้อำนวยการโรงเรียนห้วยชันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล ศรีวงษ์ ครูโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชุดา จำปีหอมครูโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
4. นางสาวขวัญธิดา เทียมสิงห์ครูโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายสมัย ตันเจียงครูโรงเรียนบ้านหันประธานกรรมการ
2. นางสาวอัศริยา แสงแป้ครูโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิไล เวียงทองครูโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
4. นางสาววรรณรุณี รัชธานีครูโรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนฤมล สารบุตรครูโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ พรมชมชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวราชาวดี สุขสม ครูโรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎ์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นางรัชฎาภรณ์ นามบุรีครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญประภา ถานะพงษ์ครูโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ ตันเกษครูโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายระลึก ราชาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภนประธานกรรมการ
2. นางนฤมล นนทะใสครูโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ทาปื้อ ครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายพุธจักร ตีกาครูโรงเรียนบ้านข้ามป้อมกรรมการ
5. นายวัฒนากร ต่อซอนครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางศิริรัตน์ อนุตรีผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านไชสอประธานกรรมการ
2. นางสาวชวนพิศ พันธ์สิงห์ครูโรงเรียนดอนแขมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภาพร หลาบนอกครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศรีครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ น้อยลาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูประธานกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ หาญเชิงชัยครูโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา อันชำนาญครูโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษากรรมการ
4. นางอภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
5. นางสาวเกศินี ภาโนชิตครูโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ พลเดชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวประธานกรรมการ
2. นายเมธา สามิบัติครูโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภนรองประธานกรรมการ
3. นายธีระพล แพงบุดดีครูโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
4. นายไตรภพ ศิริสมพงษ์ครูโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างกรรมการ
5. นายสุรินทร์ ระมังครูโรงเรียนบ้านนากัานเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย ทองล้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกจานนาดีประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ ศรีบุรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหัวบึงสว่างรองประธานกรรมการ
3. นายสนอง ขุนเดชครูโรงเรียนวังหินลาดวังเจริญกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายธนะภูมิ ธนะภูมิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำแข้ประธานกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ ทอดสูงเนินครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นางลัชยา ทัศนิยมครูโรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายสาคร จักรโนวันครูโรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการ
5. นางวไรรัตน์ ชาพรมมาครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายไกรศร พึ่งภพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วงประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ คามนาครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ นาเสงี่ยมครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกกรรมการ
4. นายวิชิตร จุลวงษ์ครูโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายธนวิชย์ แสนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิบูลย์ คำดอกรับครูโรงเรียนบ้านห้วยบงรองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ เฮืองศรีครูโรงเรียนบ้านดอนแขมกรรมการ
4. นางสาวพรฑิตา อักขราสาครูโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ตอพิมายครูโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญาเรศ ลาปะครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางสาวนาถสินี ไทยอ่อนครูโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
5. นางสาวปวันรัตน์ สุขดีครูโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายนพชาติ วรวัตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรรัตน์ แก้วแก่นคูณครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัฒน์นรี รักษาครูโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ จำปาบุรีครูโรงเรียนบ้านป่าเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายคำปัญญา ชัยคำดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤทัย พินิจกุลครูโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันรองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนา ลำเพยพลครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวจริยา ผ่องสามสวนครูโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิรารัตน์ สิงสาทรครูโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนนครประธานกรรมการ
2. นางนริศรา จันทะนามครูโรงเรียนห้วยชันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนันทกา แสนคำภาครูโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
4. นางสาวปณิดา สุภารมณ์ครูโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
5. นายสิทธิเบศร์ บัวพุทธาครูโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นายวีระวุฒิ เรืองตังญาณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎา สร้อยสวัสดิ์ครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นางณัฏยา คลังชำนาญครูโรงเรียนบ้านยอดห้วยกรรมการ
4. นางทัศวรรณ ผิวแดงครูโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์กรรมการ
5. นางสาวศิรินทร์ชญา สุระไพฑูรย์ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางดรุณี ศรีบุรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวโศรดา นามแสงครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นางฑิฌาพรรณ พงศ์จันทร์เพ็ญครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นางสาวปรัชญา บัวจันลาครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิธูร ศรีเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยฝางประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ นาคเสนครูโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ คำโสภาครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนุชชรีย์ แช่ลิ้มครูโรงเรียนบ้านนาน้ำซำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ ศรีวิไลครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ลีลาศครูโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
4. นางสาววรางคณา แสงพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิมาน รถหามแหผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางแพงบุญ พรมแวงครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา แม้นชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
5. นางสาวภณิชสรา ป้องบ้านเรือครูโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบัวเพชร จันทะนามผู้อำนวยการโรงเรียนโสกห้างศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสายบัว แพงคำครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางรวิภา สิงห์ทุยครูโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ คุ้มโศกครูโรงเรียนบ้านสำราญหินลาดกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร บุญดีครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายหลาง สมบัติหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้าประธานกรรมการ
2. นางสีอำพร วรวัตรครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ ชนะวงศ์ครูโรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการ
4. นางสาวผาณิตชา ศรีม่วงโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวดาวแพงขวัญ ชาวหินฟ้าครูโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบดินทร์ บุญลือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าเหลี่อมประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ ชำนาญเวชครูโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมควร ปาเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองลุมบุกบุ่งแสงกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ เทพรังสฤษฎิ์ครูโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอำนวย บุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางโชติกา สิงห์ทองครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี จำบุญครูโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
4. นางสุภาพ ชนะบัวครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ มั่นกุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายทิพากร น้อยดีครูโรงเรียนบ้านไชยสอรองประธานกรรมการ
3. นางเจียม แสนเหวิมครูโรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์กรรมการ
4. นางนวลจันทร์ วิทย์บุญประคมครูโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ เปรมโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิ บุตรจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นางพุฒฤดี รอนราญครูโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
4. นายภูวิชญ์ แสงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นายนันทวัฒน์ วงษ์เวียงครูโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายณฐฐพณ ลูกคำผู้อำนวยการโรงเรียนท่ากุญชรประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ แก่นพาครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือรองประธานกรรมการ
3. นายจตุพล สอนจิตรครูโรงเรียนบ้านป่านกรรมการ
4. นายไตรนาถ โพธิรุกข์ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวณพิชญา ขุนศรีโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวนฤมล พงษ์ประภัสรโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สูงเนินโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาวกัญญสร โบราณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นางพะเยา แสนขันธ์ครูโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา วงค์สง่าครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พงษ์ประภัสรครูโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
5. นางสาวณพิชญา ขุนศรีครูโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวนารีลักษณ์ ศรีบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไฮประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ สอนพัลละครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาลักษณ์ ปัทถาพงษ์ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
4. นางมัณฑนา พ่อค้าช้างครูโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ ภู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็งประธานกรรมการ
2. นางเกศสรินทร์ ผิวนางงามครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย นาคเสนครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นายวัชรากร เถาวันดีครูโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
5. นางสมร ไพรตื่นครูโรงเรียนบ้านหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ โคตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์ประธานกรรมการ
2. นางวิษณุพร สูงกรมครูโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี อามาตย์ครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางสาวดนิตา ครูปัชญ์ครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางสาวเกษร มาขนครูโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางธวัลฉัตร วรรณพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกัลล์ชลา ค่ายเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา สะท้านบัวครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นางทองคิด สายทองคำครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภู่เม็งกรรมการ
5. นางเบญญาภา ภักดีสกุลสวรรค์ครูโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายพงศธร พาเบ้าผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุมาพร ทองใบใหญ่ครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นางประพิมพ์พรรณ สมบูรณ์ครูโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางจินตนา ทุยเวียงครูโรงเรียนบ้านโป่งแห้งกรรมการ
5. นางสาวประภัสเกียรติ จันทีครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พูนรอดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยเทพเทวัญประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา สุขสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ สุดสะอาดครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางอัมพร นันท์ดี ครูโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ ทาระสาครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ สิงห์ทุยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเกษมะณี ลาปะครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง พันสนิทครูโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
4. นางสาวธัญรัตน์ สีหาบุตรครูโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายวิฉัตร มาสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ หล่ายบุญครูโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภาภรณ์ สุนทะโรจน์ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี โสหาครูโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
5. นางสาวพัชยา กงชัยภูมิครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวิชัย มหาโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ อนุชนครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชนาพร สอนพรครูโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
4. นางอุไลวรรณ์ ธีระปถัมภ์ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการ
5. นายมนินทร์ภัส นินทร์ธนาภัสครูโรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางกองแก้ว อุปรังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายพรรษนวุฒน์ ริมหนองเรือครูโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธีระพล ทาลีครูโรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
4. นายถนอม เสนาชัยน้อย ครูโรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายพีรเสฏฐ์ รินลาครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายอนุชา มาคะวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ลำเพยพลครูโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญา คณะวาปีครูโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)กรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ ศรีวิหลอดครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวคณาพัช ทิพยศรีครุูโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ ศรีสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ อ่อนตาแสงครู โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชูชาติ แสนใสครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายอภิเดช สุขโพนทองครู โรงเรียนบ้านเม็งกรรมการ
5. นายนพดล ลำเพยพลครู โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา อำท้าวผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล คำสุดครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นายจักกฎ เหล่าทองสารครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายรังสรรค์ อ่อนทาครู โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
5. นายธนพล มากแสงศิริครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายณรงวิทย์ ตรีพงษ์รัตนกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงสว่างประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ทองสมบัติครู โรงเรียนบ้านนางิ้วรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต แสนบุราณครู โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคารกรรมการ
4. นายบัณฑิต นามสีฐานครู โรงเรียนท่าศาลาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปรีดา ตรีธวัชผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะณัติ บุญแย้มครู โรงเรียนโนนอุดมสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายโยธิน หงษ์วิลัยครู โรงเรียนบ้านเม็งกรรมการ
4. นายอัครพล แก้วสากลครู โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธื์กรรมการ
5. นายสมสกุล สมหวังครู โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายเฉลียว อนุตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลาประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เฮืองศรีครูโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขารองประธานกรรมการ
3. นายเด่นวิช ชูคันหอมครูโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
4. นายยุทธศาสน์ ผานาคครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอรรถพล นามไพรครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ- วังขอนยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายคมสัน บุดดาดวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนงค์ลักษณ์ โคตรสีเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ ผุยมูลตรีครูโรงเรียนบ้านดอนแขมกรรมการ
4. นายอิสรพงษ์ พิมพ์พงษ์ครูโรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นางเครือวรรณ ธรรมลังกาครูโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางณิภ์รัสติยา ภาษีครูโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีกรรมการ
4. นายสุธิพงษ์ เสนาวังครูโรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นางนภาพ ไชยโวหารครูโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายแสงดาว เชิดชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแพประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ฤทธิ์มนตรีครูโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ พรมเมืองขวาครูโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
4. นายทวนทอง สุระประจิตรครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ- วังขอนยมกรรมการ
5. นางสายพิณ พีรราศีครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายจิตติพล โสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางทับทิม ผานาคครูโรงเรียนบ้านโนนหนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นายธาม มูลเพีย ครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นางสาวสุภารัก สิงห์แก้วครูโรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบุญสวน วรรณโอภาสผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรติมา บุตรจิตรอุดมครูโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาแก้ว แสงสุทธิครูโรงเรียนบ้านโนนหนองแวงกรรมการ
4. นายจำนงค์ วงษ์สีดาครูโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นางศศิธร ทอดสูงเนินครูโรงเรียนบ้านเม็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ มาเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริลักษณ์ พิทักษ์เภสัชพันธุ์ครูโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันวิสา ชัยพรมเขียว ครูโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ ศิริมั่งมูลครูโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติประธานกรรมการ
2. นางลำพูน ศรีมงคลครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิยดา คุ้มศาสตราครูโรงเรียนอนุบาลอภิรดีกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ดอนเขื่อนโสมครูโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภนกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ อาจมนตรีครูโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายพจน์ บุรัมพกาโรงเรียนชุมชนหนองคะเนประธานกรรมการ
2. นางธิติพา สีดาราชโรงเรียนบ้านหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณภา ดาวสาวะโรงเรียนอนุบาลอภิรดีกรรมการ
4. นางสาวพรรณทิพย์ ไชยทิพย์โรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา จงสร้อยโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอำพันธ์ บุญหวังช่วยโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจลักษณ์ แซงเกษโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาริษา สัทธรรมโรงเรียนอนุบาลอภิรดีกรรมการ
4. นายเด่นวิช ชูคันหอมโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพินิต แสงสุขโรงเรียนหนองขามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางณัฐรดา อาหะมัดโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วงศ์ชูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกกรรมการ
4. นางรัตนาพร สระทองโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
5. นางหนูไกร มั่นกุงโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ กำสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นางณัฐรดา อาหะมัดครูโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วงศ์ชูครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกกรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร สระทองครูโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
5. นางหนูไกร มั่นกุงครูโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ พิมสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เวียงทองครูโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
3. นายประสงค์ แสนหล้าครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์สุภา เจียมภูเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐรดา อาหะมัดครูโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วงศ์ชูครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกกรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร สระทองครูโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
5. นางหนูไกร มั่นกุงครูโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม สุระพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกประธานกรรมการ
2. นางธิติพา สีดาราชครูโรงเรียนบ้านหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณภา ดาวสาวะครูโรงเรียนอนุบาลอภิรดีกรรมการ
4. นางสาวพรรณทิพย์ ไชยทิพย์ครูโรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา จงสร้อยครูโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประวิทย์ ทิพย์ฤาตรีผู้อำนวยการโรงเรียนชีพอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวันครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นายเทอดตระกูล เสนาราครูโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
4. นายอุดม ทิพย์วันนาครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
5. นายธนชัย เวียงเทียมขวาครูโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางงามนิตย์ ลิโป้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ประแดงครูโรงเรียนบ้านสำราญหินลาดรองประธานกรรมการ
3. นายภัทร์จิราธร พงศ์ประภาสรณ์ครูโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นางสาวขวัญนภา วรนามครูโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
5. นายกิตติภณ นาคลาครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมว่า เพียศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ประแดงครูโรงเรียนบ้านสำราญหินลาดรองประธานกรรมการ
3. นางภัทร์จิราธร พงศ์ประภาสรณ์ครูโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นางสาวขวัญนภา วรนามครูโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
5. นายกิตติภณ นาคลาครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางงามนิตย์ ลิโป้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ประแดงครูโรงเรียนบ้านสำราญหินลาดรองประธานกรรมการ
3. นางภัทร์จิราธร พงศ์ประภาสรณ์ครูโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นางสาวขวัญนภา วรนามครูโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
5. นายกิตติภณ นาคลาครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมว่า เพียศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ประแดงครูโรงเรียนบ้านสำราญหินลาดรองประธานกรรมการ
3. นางภัทร์จิราธร พงศ์ประภาสรณ์ครูโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นางสาวขวัญนภา วรนามครูโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
5. นายกิตติภณ นาคลาครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมดี จำนงค์สุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ารองประธานกรรมการ
3. นางน้องนุช วงศ์หาญครูโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววิภาพร สะตะครูโรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์กรรมการ
5. นางชุติมา ทุมมีครูโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ทองดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ารองประธานกรรมการ
3. นางน้องนุช วงศ์หาญครูโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววิภาพร สะตะครูโรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์กรรมการ
5. นายชุติมา ทุมมีครูโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมดี จำนงค์สุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ารองประธานกรรมการ
3. นางน้องนุช วงศ์หาญครูโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางวิภาพร สะตะครูโรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์กรรมการ
5. นางชุติมา ทุมมีครูโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมดี จำนงสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนองแดงประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ารองประธานกรรมการ
3. นางน้องนุช วงศ์หาญครูโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววิภาพร สะตะครูโรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์กรรมการ
5. นางชุติมา ทุมมีครูโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย ประธานกรรมการ
2. นายวิทูร ทองนาคครูโรงเรียนโคกม่วงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ โง๊ะบุดดาครูโรงเรียนอนุบาลอภิรดีกรรมการ
4. นางสาวนภสินธุ์ สถิตวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวงกรรมการ
5. นางกมนฤดี อันศรีเมืองครูโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภนันท์ พิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิทูร ทองนาคครูโรงเรียนโคกม่วงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ โง๊ะบุดดาครูโรงเรียนอนุบาลอภิรดีกรรมการ
4. นางสาวนภสินธุ์ สถิตวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวงกรรมการ
5. นางกมนฤดี อันศรีเมืองครูโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภนันท์ พิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิทูร ทองนาคครูโรงเรียนโคกม่วงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ โง๊ะบุดดาครูโรงเรียนอนุบาลอภิรดีกรรมการ
4. นางสาวนภสินธุ์ สถิตวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวงกรรมการ
5. นางกมนฤดี อันศรีเมืองครูโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภนันท์ พิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิทูร ทองนาคครูโรงเรียนโคกม่วงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ โง๊ะบุดดาครูโรงเรียนอนุบาลอภิรดีกรรมการ
4. นางสาวนภสินธุ์ สถิตวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวงกรรมการ
5. นางกมนฤดี อันศรีเมืองครูโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล แสนสุภาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวรสริน บุตรวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นาคดีครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นายสมภูมิ ภาระสารครูโรงเรียนภูเวียงวิทยายนกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ชัยอาสาครูโรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสิริวิภา หน่ายโสกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอนประธานกรรมการ
2. นางสาวรสริน บุตรวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นาคดีครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นายสมภูมิ ภาระสารครูโรงเรียนภูเวียงวิทยายนกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ชัยอาสาครูโรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล แสนสุภาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวรสริน บุตรวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นาคดีครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นายสมภูมิ ภาระสารครูโรงเรียนภูเวียงวิทยายนกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ชัยอาสาครูโรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสิริวิภา หน่ายโสกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอนประธานกรรมการ
2. นางสาวรสริน บุตรวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นาคดีครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นายสมภูมิ ภาระสารครูโรงเรียนภูเวียงวิทยายนกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ชัยอาสาครูโรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประวิทย์ ทิพย์ฤาตรีผู้อำนวยการโรงเรียนชีพอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวันครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นายเทอดตระกูล เสนาราครูโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
4. นายอุดม ทิพย์วันนาครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
5. นายธนชัย เวียงเทียมขวาครูโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประวิทย์ ทิพย์ฤาตรีผู้อำนวยการโรงเรียนชีพอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวันครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นายเทอดตระกูล เสนาราครูโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
4. นายอุดม ทิพย์วันนาครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
5. นายธนชัย เวียงเทียมขวาครูโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นางนรรณพร ศรีนวลครู โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุดาพร ชารีวรรณ์ครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมทรัพย์ ทองมูลครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ ทองโปรยครู โรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี พรมศรีแก้วครู โรงเรียนอมตะวิทยากรรมการ
7. นายวิทสิน ดีวงษ์ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
8. นายภักดีพร วิชาราชครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
9. นายอิสริยภรณ์ ก้อนแก้วครู โรงเรียนบ้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
10. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
11. นางปิยะดา บุญรอดครู โรงเรียนโคกสูงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวนวรัตน์ พลสารผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร ชารีวรรณ์ครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนรรณพร ศรีนวลครู โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางปิยะดา บุญรอดครู โรงเรียนโคกสูงสำราญกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี พรมศรีแก้วครู โรงเรียนอมตะวิทยากรรมการ
6. นายภักดีพร วิชาราชครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ ทองโปรยครู โรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
8. นายอิสริยภรณ์ ก้อนแก้วครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
9. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
10. นายภกรณ์ ขันรักษาครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
11. นายเจษฎา เจริญชีพคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
12. นางจีรภา แฝงเพชรครู โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ พลสารผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยะดา บุญรอดครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนรรณพร ศรีนวลครู โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี พรมศรีแก้วครู โรงเรียนอมตะวิทยากรรมการ
5. นายภักดีพร วิชาราชครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ ทองโปรยครู โรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
7. นายอิสริยภรณ์ ก้อนแก้วครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
8. นางสาวพิชญาภา แสนหล้าครู โรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
9. นายภกรณ์ ขันรักษาครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายวิทสิน ดีวงษ์ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
11. นางสมทรัพย์ ทองมูลครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์ผู้อำนวยการ โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนรรณพร ศรีนวลครู โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
4. นางสุดาพร ชารีวรรณ์ครู โรงเรียนโคกสูงสำราญกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา แสนหล้าครู โรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี พรมศรีแก้วครู โรงเรียนอมตะวิทยากรรมการ
7. นายวิทสิน ดีวงษ์ครู โรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
8. นายภักดีพร วิชาราชครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
9. นายอิสริยภรณ์ ก้อนแก้วครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
10. นางสาวอุไรวรรณ ทองโปรยครู โรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
11. นางสมทรัพย์ ทองมูลครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายศรุต บุญโนนแต้ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ พัสดรครูโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐสุภา ธนาลักษณ์เกษมครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววิระญา หล้าทองครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
5. นางการณิก ซื่อสัตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางศิริวัฒนา ต่อมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาดินประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ มั่งมีครูโรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนุติกานต์ มาสกุลครูโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
4. นางสาวพัชรี ราชแสงครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
5. นางอรทัย ภูพานใหญ่ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายอวิรุทธิ์ คำเวียงครูโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชร์พิชา ป่าสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านยางคำรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐณิกานต์ ทองโคตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
4. นางสาวชญาธร ถิรเจริญธาดาครูโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณกรรมการ
5. นางสาวน้ำใจ ชัยปัญญาครูโรงเรียนโนนอุดมสะอาดพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางไพรัตน์ ปิ่นเมืองครูโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวธมลวรรณ ทาจวนครูโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชฎาภา ต่อศรีครูโรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการ
4. นางดวงฤดี ดีมูลครูโรงเรียนนาฝายวิทยากรรมการ
5. นางทัศนีย์ ทิพย์รักษ์ครูโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ อำท้าวครูโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร จำปานิลครูโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางศิรินภา เอ็ดเวิร์ดสครูโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ ภูเงินครูโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
5. นางบุญหลาย สารผลครูโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา สมหวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัสศรี ดีศรีสุขครูโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา พวงปะคำครูโรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ สันตชิตครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยากรรมการ
5. นายณัฐกฤต แซงสีนวลครูโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางเต็มดวง กาฬะพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงประธานกรรมการ
2. นายพสุธา เอระน้อยครูโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญญารัตน์ บำรุงราษฎร์ครูโรงเรียนชุมชนไฝ่กุดหิน-ท่าเดื่อกรรมการ
4. นางสุขสันต์ เชื้อสาวะถีครูโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ประพันธ์พินิจครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ- วังขอนยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวรภัทภร ศิริปรุครูโรงเรียนบ้านสำราญหินลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวละอองทิพย์ ราคาแพงครูโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนนทลี ภูนีละมัยครูโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางสมจิตร วรรณชัยครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
5. นายปุณยวีร์ แสนธรรมมาครูโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางยุพิน คำภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อยประธานกรรมการ
2. นางลักษณ์เสด็จ ทองคำครูโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนนทลี ภูนีละมัยโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. MissZhao Panโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรมกรรมการ
5. MissZharg Siyuโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรมกรรมการ
6. นางสาวประกายแก้ว ผิวนอกครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุปรีชา ถนอมเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรวี คนล่ำครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอรรณพ สอนเสนาครู โรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
4. นายศรัณ เฉยสวัสดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพูกรรมการ
5. นายพีรวัส รัตนมาตรครู โรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายณภัฏ ปัทถาพงษ์ครู โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
7. นายสุภกิจ วรรณคำครู โรงเรียนบ้านนาหว้านาเจริญกรรมการ
8. นางอังศุมารินทร์ ชุมชัยครู โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
9. นายสำรอง อมัติรัตนะครู โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคีกรรมการ
10. นางธฤตมน อุ่นเมืองแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. ว่าที่พันตรีวศิน สอนโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธัญ ชุมชัย ครู โรงเรียนบ้านนาน้ำซำรองประธานกรรมการ
3. นายโสภาส ลีคะครู โรงเรียนนาฝายวิทยากรรมการ
4. นายพีรวัส รัตนมาตรครู โรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
5. นายณภัฏ ปัทถาพงษ์ครู โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
6. นายคำมูล เสิกภูเขียวครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายสุภกิจ วรรณคำครู โรงเรียนบ้านนาหว้านาเจริญกรรมการ
8. นายศรัณ เฉยสวัสดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพูกรรมการ
9. นายอรรณพ สอนเสนาครู โรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
10. นายพินิจ ดวงมาลาครู โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
11. นายนิราช ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
12. นายสำรอง อมัติรัตนะครู โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายณภพ น้ำใจดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้านาเจริญประธานกรรมการ
2. นายผจญ ชาญรอบรู้ครู โรงเรียนบ้านธาตุรองประธานกรรมการ
3. นายสมพิศ บุญไตรย์ครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
4. นายคำมูล เสิกภูเขียวครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพีรวัส รัตนมาตรครู โรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายณภัฏ ปัทถาพงษ์ครู โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
7. นายสุภกิจ วรรณคำครู โรงเรียนบ้านนาหว้านาเจริญกรรมการ
8. นายอรรณพ สอนเสนาครู โรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
9. นายโสภาส ลีคะครู โรงเรียนนาฝายวิทยากรรมการ
10. นายธัญ ชุมชัย ครู โรงเรียนบ้านนาน้ำซำกรรมการ
11. นายสำรอง อมัติรัตนะครู โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคีกรรมการ
12. นายไพฑูรย์ ผุยมูลตรีครู โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียงประธานกรรมการ
2. นายสุระชาติ วรรณสุพริ้งครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลารองประธานกรรมการ
3. นางนุชจนาถ สมรครู โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียงประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิดา นาสมยนต์ครู โรงเรียนบ้านวังยาวรองประธานกรรมการ
3. นายศรัณย์ วรรณศิริครู โรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายณัฏณรงค์ พิริยการผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิดา นาสมยนต์ครู โรงเรียนบ้านวังยาวรองประธานกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ทองผาครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
4. นางสาวนุชจนาถ สมรครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
5. นายศรัณย์ วรรณศิริครู โรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสมพร ทะเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ สีดาคุณครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัยครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา สุขสำราญครู โรงเรียนบ้านโคกไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา บาลยอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไร่ ประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ แสนท้าวครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นางพดชะฎา พราวจันทึกครู โรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการ
4. นางกนกลักษณ์ หิตาพิสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่างกรรมการ
5. นายชนะ ตำตาดครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายเย็นศิระ แดงทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรือประธานกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ ศรีชาติครู โรงเรียนบ้านถ้ำแข้รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรางคณา พิมพ์ชายน้อยครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
4. นางพัชรีพร ศรีอุทธาครู โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารกรรมการ
5. นายวรวิทย์ คำทอกครู โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายเย็นศิระ แดงทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรือประธานกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ ศรีชาติครู โรงเรียนบ้านถ้ำแข้รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรางคณา พิมพ์ชายน้อยครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
4. นางพัชรีพร ศรีอุทธาครู โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารกรรมการ
5. นายวรวิทย์ คำทอกครู โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเศรษฐวัชร มัชปาโตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพ ที่ 205ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ อำท้าวครูโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร อรรคพงษ์ครูโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวศิริพักตร์ กำเดชครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
5. นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพนครูโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ทองมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบุรุษประธานกรรมการ
2. นายอรุณ เมืองลอยครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายศักดา พิมพ์บึงครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางนัฐกุล กิตติภักดีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำพล เพชรรัตน์ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นายธานุมาส ทุมหนูครูโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
4. นายปริญญา ปัสโปครูโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
5. นางจิรัตน์ติกาล โคตรภูเวียงครูโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายมนูญ พลบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา ครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
3. นางชนิสรา จันทะสอนครูโรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลองกรรมการ
4. นางสาววราณี ทาจวนครูโรงเรียนบ้านสำราญหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ โมรีย์ครูโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ตันเกษครูโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
4. นายณัฐสิทธิ์ แฝงทรัพย์ครูโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดาวรณ น้อยก่ำครูโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนธรรม มีทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงเก่าประธานกรรมการ
2. สิบเอกอนุรรษ จันทาทุมครูโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา สุมังเกษตรครูโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)กรรมการ
4. นายชาญณรงณ์ แข้นาครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
5. นางสาวนวภัสสร บุญโทแสงครูโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปัณณวิชญ์ มหาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ เวทย์ตลับเงินครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวถมญานี โฉมจินดาครูโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ คำยังครูโรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพัฒนา แอมนนท์ครูโรงเรียนบ้านเม็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอดิศร โชคบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมร นรากรศักดิ์ครูโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายโกเมนทร์ พลสำโรงครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ ศรีจันทราครูโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
5. นางสาวลลิตา วงค์มลีครูโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนิยม ศรีภูวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคำบุญ โพธิ์ดาครูโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ วงษ์หนองหอยครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวรเชษฐ์ ชาพรมมาครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
5. นางกรรณิกา โพธิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านโป่งแห้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ ภูงามเงินครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต แสงพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
3. นายบุญธรรม มุ่งเป้าครูโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยากรรมการ
4. นางสาวลดามาศ ฮามพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายจักรเพชร นิลพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแห้งประธานกรรมการ
2. นายธนัชกฤต แฝงสีดาครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นายองอาจ อัครสารครูโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
4. นายพิศิษฐ์ เรืองนามครูโรงเรียนดงชมพูกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา เศารยะสกุลครูโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เวียงทองผู้อำนวยการโรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ดีชัยชนะครูโรงเรียนบ้านเรือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจตุพร ทองลาดครูโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นายวรรธนัย แสนโยธาครูโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
5. นายวรัฏฐา อุปชิตกุลครูโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา ไชยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหว่านไฟประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศิรวัฒน์ ศรีหาคำครูโรงเรียนผาขามวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางมาลัยรัก สุปัญบุตรครูโรงเรียนผาขามวิทยายนกรรมการ
4. นายโกวิทย์ กงเพชรครูโรงเรียนผาขามวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา โพธิ์หล้าครูโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ไชยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหว่านไฟประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศิรวัฒน์ ศรีหาคำครูโรงเรียนผาขามวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางมาลัยรัก สุปัญบุตรครูโรงเรียนผาขามวิทยายนกรรมการ
4. นายโกวิทย์ กงเพชรครูโรงเรียนผาขามวิทยายนกรรมการ
5. นายวิทูรย์ กางขุนทดครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายบัณฑิต เหล่าสุขาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลางประธานกรรมการ
2. นายอดิศิกดิ์ เผยศิริครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนพคุณ สืบเลยครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
4. นายขวัญชัย บำขุนทดครูโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษากรรมการ
5. นางสาวชัชชญานันต์ สีหาวัตครูโรงเรียนนาฝายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายต่อพงษ์ ผิวนางามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย บำขุนทดครูโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายนพคุณ สืบเลยครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
4. นายวรวิช หอมระหัสครูโรงเรียนบ้านยอดห้วยกรรมการ
5. นายนิพนธ์ พลกลางครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายวิมล ศรีบุตรตาผู้อำนวยกานโรงเรียนบ้านซำภูทองประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย บำขุนทดครูโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายนพคุณ สืบเลยครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
4. นายวิทูรย์ กางขุนทดครูโรงเรียนวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางสาวชัชชญานันต์ สีหาวัตครูโรงเรียนนาฝายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายต่อพงษ์ ผิวนางามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย บำขุนทดครูโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายนพคุณ สืบเลยครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
4. นายวรวิช หอมระหัสครูโรงเรียนบ้านยอดห้วยกรรมการ
5. นายนิพนธ์ พลกลางครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวละคร เขียนชานาจโรงเรียนบ้านโป่งเอียดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ศิริวงษ์โรงเรียนบ้านคำใหญ๋รองประธานกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ สุริยาโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ จันทร์พุฒโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนบ้านอาจสามารถประธานกรรมการ
2. นายนเรศ กองแสนโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
3. นางอมรา เหล่าคูณโรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
4. นายไพศาล ศิริมั่งมูลโรงเรียนบ้านหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบุญคุ้ม การนาโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย อาคมคงโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นายวิญญู โพธิ์จันทร์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
4. นายอภิชาติ อินทราโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายผดุงเกียรติ กองจันทร์ดีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพรรัตน์ เขื่อนศิริโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตยา บัวสีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมป์กรรมการ
4. นางจุรีพร แก้วดวงดีโรงเรียนบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการ
5. นายกฤตฤณ ปูนอนโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายจอมพล ตุ่นเส็งโรงเรียนบ้านหนองโพงโพดประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร ชัยลิ้นฟ้าโรงเรียนบ้านกุดธาตุรองประธานกรรมการ
3. นางเปรมใจ ซาซุมโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
4. นางจารุพร พิมพ์ภูมีโรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางสาวอัชราภรณ์ จองขุนทดโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางณัฐฏ์พัชร ศรีวิไลโรงเรียนบ้านคึมชาติประธานกรรมการ
2. นายเขตรัตน์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านนาเพียงรองประธานกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ชิดทองโรงเรียนบ้านหันกรรมการ
4. นายศิรยุทธ ณ พลโรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายจิรสิน เฮ้าเส็งโรงเรียนโนนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ โซ่มาลาโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปิยวัฒน์ มั่นคงโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางสาวอุดมพร แสนงามโรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายฟ้าสาง คำทองเขียวโรงเรียนบ้านโคกนาฝายประธานกรรมการ
2. นายโรจนสิริ มหาโพธิ์โรงเรียนบ้านสัมพันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ สวัสดิ์มูลโรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
4. นางอัญชลี แพทิศาสกุลโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
5. นางภัทรานุช คำมีโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายกัณฑ์อเนก ชำนาญโรงเรียนบ้านหนองไฮประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ศิริบรรพตโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์กรรมการ
3. นายนัฐพล โวหารเดชโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร หมื่นชั่งโรงเรียนบ้านขนวนประธานกรรมการ
2. นางรัตน์มณี เข็มเวียงโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนรองประธานกรรมการ
3. นายสุจริต เหลือธิโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์กรรมการ
4. นางกุมาริกา มากแวงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการ
5. นายวิจักษณ์ ศิริสุขโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายฟากรี ทองดีบุตรโรงเรียนโคกม่วงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางดลธาดา มาทาธนะพรมกูรโรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ แก้วเรืองโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
4. นางศุภทธา พลสารโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
5. นางสาวศุภักษร พรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์โรงเรียนหนองเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายสมภาร น้อยก่ำโรงเรียนนาก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไอยรินทร์ แก้วนารีโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอารยา พึ่งภพโรงเรียนโคกไม้งาม((ส่งเสริมวิทยา)กรรมการ
5. นางวงษ์เดือน ทนจันทาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ ธงชัยโรงเรียนบ้านหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นางสรารัตน์ ชำนาญโรงเรียนบ้านหัวภูรองประธานกรรมการ
3. นางสมพร ขึงภูเขียวโรงเรียนบ้านสำราญหินลาดกรรมการ
4. นายวิทยา คลังชำนาญโรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
5. นางวินิต ลำเพยพลโรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เครือไกรวรรณโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสรารัตน์ ชำนาญโรงเรียนบ้านหัวภูรองประธานกรรมการ
3. นางสมพร ขึงภูเขียวโรงเรียนบ้านสำราญหินลาดกรรมการ
4. นายวิทยา คลังชำนาญโรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
5. นางวินิต ลำเพยพลโรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางปุณยวีร์ จิตศรัทธาโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางละออ ศิริสุนทรโรงเรียนบ้านยางคำรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา นาวาสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางกาญจนา ถาวงษ์กลางโรงเรียนบ้านสำราญหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายทวีวัฒน์ เวชกิจโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร ถากงโรงเรียนบ้านขนวนรองประธานกรรมการ
3. นางบุปผา สัมพันธ์โรงเรียนชุมแพชนูปถัมป์กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ คำทอกโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นางบังอร ครุธวงษ์โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ ห่มขวาโรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินชาประธานกรรมการ
2. นายเจริญฤทธิ์ วรวัตรโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางสมนึก แก้วตาโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
4. นางดาว สมบัติมีโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวหทัยนันท์ สิงห์แก้วโรงเรียนโนนอุดมสะอาดพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายเจริญฤทธิ์ วรวัตรโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ห่มขวาโรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินชารองประธานกรรมการ
3. นางดาว สมบัติมีโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
4. นางสาวหทัยนันท์ สิงห์แก้วโรงเรียนโนนอุดมสะอาดพิทยากรรมการ
5. นางสมนึก แก้วตาโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสิริลักษณ์ สามารถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลานประธานกรรมการ
2. นางชญาภา เสนารินทร์ครูโรงเรียนโนนหันวันครูรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล น้อยนาเพียงครูโรงเรียนหนองตาไก้พิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา จันทะมานครูโรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นางอังศุมาลิน ภูพันลาครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางประภาพร ตรีเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดห้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมถวิล ลองหานามครูโรงเรียนบ้านชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นางณัฏนันฐกาญจน์ ภูมากครูโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
4. นางสันศินีย์ หงษ์เวียงครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
5. นางปรารถนา มาบ้านซ้งครูโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายชวลิต หาญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางรำเพยภรณ์ หนองเสครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นางอินทิรา ชัชวาลครูโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวุตติ์ กันราชครูโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์กรรมการ
5. นางอธิชา สอนลาครูโรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชวลิต หาญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางรำเพยภรณ์ หนองเสครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นางอินทิรา ชัชวาลครูโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวุตติ์ กันราชครูโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์กรรมการ
5. นางอธิชา สอนลาครูโรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชวลิต หาญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางรำเพยภรณ์ หนองเสครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นางอินทิรา ชัชวาลครูโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวุตติ์ กันราชครูโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์กรรมการ
5. นางอธิชา สอนลาครูโรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวณีย์ ผาจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรำเพยภรณ์ หนองเสครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นางอินทิรา ชัชวาลครูโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวุตติ์ กันราชครูโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์กรรมการ
5. นางอธิชา สอนลาครูโรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชวลิต หาญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางรำเพยภรณ์ หนองเสครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นางอินทิรา ชัชวาลครูโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวุตติ์ กันราชครูโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์กรรมการ
5. นางอธิชา สอนลาครูโรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวณีย์ ผาจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรำเพยภรณ์ หนองเสครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นางอินทิรา ชัชวาลครูโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวุตติ์ กันราชครูโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์กรรมการ
5. นางอธิชา สอนลาครูโรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชวลิต หาญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางรำเพยภรณ์ หนองเสครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นางอินทิรา ชัชวาลครูโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวุตติ์ กันราชครูโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์กรรมการ
5. นางอธิชา สอนลาครูโรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจริยา นิตยาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนนาหม่อประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฎ โพธิสอนครูโรงเรียนบ้านยอดห้วยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิตา พรมฉวีครูโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ วรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ- วังขอนยมกรรมการ
5. นางอรอุมา ธารากุลทิพย์ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจริยา นิตยาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนนาหม่อประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฎ โพธิสอนครูโรงเรียนบ้านยอดห้วยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิตา พรมฉวีครูโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ วรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ- วังขอนยมกรรมการ
5. นางอรอุมา ธารากุลทิพย์ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจริยา นิตยาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนนาหม่อประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฎ โพธิสอนครูโรงเรียนบ้านยอดห้วยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิตา พรมฉวีครูโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ วรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ- วังขอนยมกรรมการ
5. นางอรอุมา ธารากุลทิพย์ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจริยา นิตยาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนนาหม่อประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฎ โพธิสอนครูโรงเรียนบ้านยอดห้วยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิตา พรมฉวีครูโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ วรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ- วังขอนยมกรรมการ
5. นางอรอุมา ธารากุลทิพย์ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจริยา นิตยาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนนาหม่อประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฎ โพธิสอนครูโรงเรียนบ้านยอดห้วยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิตา พรมฉวีครูโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ วรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ- วังขอนยมกรรมการ
5. นางอรอุมา ธ ธารากุลทิพย์ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวรดาณัฐ พุทธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ ขุนนนท์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์จิรา เหล่าม่วงครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
4. นางรัชนก ลากูลครูโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรดาณัฐ พุทธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ ขุนนนท์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์จิรา เหล่าม่วงครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
4. นางรัชนก ลากูลครูโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพุฒิศักดิ์ อุปรังผู้อำนวยการโรงเรียนโนนอุดมสะอาดพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรนุช เส็งภูเวียงครูโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ กาบแก้วครูโรงเรียนบ้านสว่างโนนสูงกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปาประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ สุขสมครูโรงเรียนบ้านเสิงแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวถาวร สามารถครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ภูมิเวียงศรีครูโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาววรัญญา สีมูลละครูโรงเรียนบ้านผาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายปิติกร หงษ์เวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เวชไทยสงค์ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลารองประธานกรรมการ
3. นางทิพวรรณ แสนหล้าครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภาพร พลกลางครูโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
5. นายธาม มูลเพียครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปาประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ สุขสมครูโรงเรียนบ้านเสิงแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวถาวร สามารถครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ภูมิเวียงศรีครูโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาววรัญญา สีมูลละครูโรงเรียนบ้านผาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปิติกร หงษ์เวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เวชไทยสงค์ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลารองประธานกรรมการ
3. นางทิพวรรณ แสนหล้าครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภาพร พลกลางครูโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
5. นายธาม มูลเพียครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปาประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ สุขสมครูโรงเรียนบ้านเสิงแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวถาวร สามารถครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ภูมิเวียงศรีครูโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาววรัญญา สีมูลละครูโรงเรียนบ้านผาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปิติกร หงษ์เวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เวชไทยสงค์ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลารองประธานกรรมการ
3. นางทิพวรรณ แสนหล้าครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภาพร พลกลางครูโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
5. นายธาม มูลเพียครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปาประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ สุขสมครูโรงเรียนบ้านเสิงแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวถาวร สามารถครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ภูมิเวียงศรีครูโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาววรัญญา สีมูลละครูโรงเรียนบ้านผาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปิติกร หงษ์เวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เวชไทยสงค์ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลารองประธานกรรมการ
3. นางทิพวรรณ แสนหล้าครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภาพร พลกลางครูโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
5. นายธาม มูลเพียครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปาประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ สุขสมครูโรงเรียนบ้านเสิงแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวถาวร สามารถครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ภูมิเวียงศรีครูโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาววรัญญา สีมูลละครูโรงเรียนบ้านผาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสำรอง คำมีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา เหลือนางครูโรงเรียนโคกม่วงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางพรลภัส สุขชีวีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นางวิจิตรา มาป้องครูโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางกิติยา โสพรมมาครูโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสำรอง คำมีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา เหลือนางครูโรงเรียนโคกม่วงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางพรลภัส สุขชีวีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นางวิจิตรา มาป้องครูโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางกิติยา โสพรมมาครูโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสำรอง คำมีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา เหลือนางครูโรงเรียนโคกม่วงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางพรลภัส สุขชีวีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นางวิจิตรา มาป้องครูโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางกิติยา โสพรมมาครูโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำรอง คำมีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา เหลือนางครูโรงเรียนโคกม่วงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางพรลภัส สุขชีวีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นางวิจิตรา มาป้องครูโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางกิติยา โสพรมมาครูโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสำรอง คำมีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา เหลือนางครูโรงเรียนโคกม่วงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางพรลภัส สุขชีวีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นางวิจิตรา มาป้องครูโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางกิติยา โสพรมมาครูโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสกุลยา ดวงชาทมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโกประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พีระราศีครูโรงเรียนชุมชนไฝ่กุดหิน-ท่าเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางนภาพร ชาธรรมมาครูโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นกรรมการ
4. นางอรนุช คุ้มวงศ์ครูโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ ทองเขียวครูโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ภูบังดาวครูโรงเรียนบ้านหนองพลวงรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ดอนเป๊ะครูโรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการ
4. นางเปรมจิต สิงหลครูโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนพพร ชามาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ภูบังดาวครูโรงเรียนบ้านหนองพลวงรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ดอนเป๊ะครูโรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการ
4. นางเปรมจิต สิงหลครูโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ภูบังดาวครูโรงเรียนบ้านหนองพลวงรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ดอนเป๊ะครูโรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการ
4. นางเปรมจิต สิงหลครูโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนพพร ชามาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ภูบังดาวครูโรงเรียนบ้านหนองพลวงรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ดอนเป๊ะครูโรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการ
4. นางเปรมจิต สิงหลครูโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกศักดิ์ จันทกาผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา อุดเมืองเพียครูโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายภานุวิชญ์ คลังคำภาครูโรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
4. นางนิตยา นิติพจน์ครูโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกศักดิ์ จันทกาผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา อุดเมืองเพียครูโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายภานุวิชญ์ คลังคำภาครูโรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
4. นางนิตยา นิติพจน์ครูโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายลือชัย สำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สนอุปครูโรงเรียนโคกสูงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ พรมสำลีครูโรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคารกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ กุลวงษ์ครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภาคิไนย บำรุงเชื้อผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางสุทิสา ทองบุครูโรงเรียนบ้านสำราญหินลาดรองประธานกรรมการ
3. นายวทัญญู ถานะครูโรงเรียนอนุบาลอภิรดีกรรมการ
4. นายแสวง ศรีแก้วทุมครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
5. นางสาวนันทภัสส์ มาตราครูโรงเรียนท่าศาลาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายภาคิไนย บำรุงเชื้อผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางสุทิสา ทองบุครูโรงเรียนบ้านสำราญหินลาดรองประธานกรรมการ
3. นายวทัญญู ถานะครูโรงเรียนอนุบาลอภิรดีกรรมการ
4. นายแสวง ศรีแก้วทุมครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
5. นางสาวนันทภัสส์ มาตราครูโรงเรียนท่าศาลาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภาคิไนย บำรุงเชื้อผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางสุทิสา ทองบุครูโรงเรียนบ้านสำราญหินลาดรองประธานกรรมการ
3. นายวทัญญู ถานะครูโรงเรียนอนุบาลอภิรดีกรรมการ
4. นายแสวง ศรีแก้วทุมครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
5. นางสาวนันทภัสส์ มาตราครูโรงเรียนท่าศาลาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพร ศิริแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ไทยอ่อนครูโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นางจุฬารักษ์ กันหาทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวงกรรมการ
4. นางสาวสวาส สาหล้าครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิติพงษ์ รัดอันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา สะท้านครูโรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี บุบผาครูโรงเรียนท่าศาลาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมิตรา ตั๋นแพร่ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสาธิต คำชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปฎิภัทรพงษ์ ทรงชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางชารีนัฎฐ์ ไขยสุรินทร์ครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
5. ดร.สุวิทย์ วิชัดวิทยากรสมาคมหมอแคนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต คำชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปฎิภัทรพงษ์ ทรงชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางชารีนัฎฐ์ ไขยสุรินทร์ครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
5. ดร.สุวิทย์ วิชัดวิทยากรสมาคมหมอแคนกรรมการ
6. นายโสรส เร่งมานะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสาธิต คำชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปฎิภัทรพงษ์ ทรงชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางชารีนัฎฐ์ ไขยสุรินทร์ครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
5. ดร.สุวิทย์ วิชัดวิทยากรสมาคมหมอแคนกรรมการ
6. นายโสรส เร่งมานะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสาธิต คำชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปฎิภัทรพงษ์ ทรงชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางชารีนัฎฐ์ ไขยสุรินทร์ครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
5. ดร.สุวิทย์ วิชัดวิทยาการสมาคมหมอแคนกรรมการ
6. นายโสรส เร่งมานะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสาธิต คำชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปฎิภัทรพงษ์ ทรงชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางชารีนัฎฐ์ ไขยสุรินทร์ครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
5. ดร.สุวิทย์ วิชัดวิทยากรสมาคมหมอแคนกรรมการ
6. นายโสรส เร่งมานะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต คำชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปฎิภัทรพงษ์ ทรงชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางชารีนัฎฐ์ ไขยสุรินทร์ครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
5. ดร.สุวิทย์ วิชัดวิทยากรสมาคมหมอแคนกรรมการ
6. นายโสรส เร่งมานะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสาธิต คำชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปฎิภัทรพงษ์ ทรงชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางชารีนัฎฐ์ ไขยสุรินทร์ครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
5. ดร.สุวิทย์ วิชัดวิทยากรสมาคมหมอแคนกรรมการ
6. นายโสรส เร่งมานะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายภาคภูมิ ภูมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลองประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปฎิภัทรพงษ์ ทรงชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางชารีนัฎฐ์ ไขยสุรินทร์ครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
5. นายภกรณ์ ขันรักษาครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
6. นายโสรส เร่งมานะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]