รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ณ โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา โรงเรียนน้ำพอง โรงเรียนบ้านวังชัย โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง และโรงเรียนเพี้ยฟานโนนสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   หลวงราษ
 
1. นางสินสมัย  ปุตะโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 1. เด็กหญิงใบหยก  กองทอง
 
1. นางสิวาภรณ์  บัวละคร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  นามหานวล
 
1. นางสาวอนงค์  ระมะณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 1. เด็กหญิงวรัชยา   หมื่นสุข
 
1. นางศุภวรรณ   อินทร์จันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห้ว 1. เด็กหญิงธิภารัตน์   จันศรีลา
 
1. นางทรงศิริ   เพ็งวิชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์   สุดสาร
 
1. นางเพ็ญศรี   ทรงอาจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงภิญญามาศ  จิตรไธสงค์
 
1. นางพิมพา  โพธิปัสสา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 1. เด็กหญิงอริศรา  สุนทอง
 
1. นางสาวมลุลี  ชลไพร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. นายอิศรา  นามห้วยทอง
 
1. นางภาวิตา  บุญรักษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลลดา  หมอกเมฆ
2. เด็กหญิงเสาวรส  แก้วมณีจันทร์
 
1. นางสาวหัสยา  ศรีบุญไชย
2. นางงามพร  ศรีไชยโย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1. นางสาวภคิณี  ศรีวิสุทธิ์
2. นางสาวสุวิมล  ทิพสนุก
 
1. นางสาวอนงค์  ระมะณี
2. นางสาววรัญญา  วงศฺ์มนตร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงประนัดดา  พานิชย์
2. เด็กหญิงปาลิตา  สุดศิริ
 
1. นางสาวศรีสุดา  ว่องไว
2. นางสาวพนิดา  ศรีสุพัฒน์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. นางสาวกัลยา   แทบทาม
2. นายนันทพงษ์   เพ็งพิทักษ์
 
1. นางอุไรวรรณ    หนองโยธา
2. นางปราณี   วิลัยปาน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  พุ่มมา
 
1. นางสุนทรี  นามโสม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงอนุรดี  จำรูญ
 
1. นางระเบียบ  บุษราคัม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงประภาพร  กุลโฮง
 
1. นางสาวชญาดา  ดวงจันทร์ศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกวินตรา  อินทะวัน
2. เด็กหญิงพิสมัย  ช้างขยาด
3. เด็กหญิงโสภิตสุดา  อภิคงแสนคำ
 
1. นางปัทมาพร  ลพพันทอง
2. นางสาวระริตา  แสนวิลัย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 1. เด็กหญิงชลลดา  วิมุติ
2. เด็กหญิงนิญาดา  หันชะนา
3. เด็กชายพิชิตชัย  ม่วงทา
 
1. นายรุ่งโรจน์  สุวรรณบุตร
2. นางสาวจารุมาศ  วงษ์ศรีจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายกฤติธี   ศรีพันลำ
2. เด็กหญิงจอมขวัญ   หวดไธสง
3. เด็กหญิงนพรัตน์   แสงดาว
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   บุบพิ
2. นางสาวภิกษุณี   ศรีบุญเรือง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรียง 1. เด็กหญิงธนิดา  ใจบุญ
2. เด็กชายนรินทร  แผลติตะ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อังคะบุตร
 
1. นายรณกร  นนท์ยะโส
2. นางสาวสุขุมาลย์  ตันลา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายณัฐกรณ์   สงวนความดี
2. เด็กหญิงเสาวณีย์   โสดาดง
 
1. นางปาริชาติ   จันทะรัง
2. นางสาวระเบียบ  จันทะรัง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กชายพัทวัส  เยี่ยนทรง
2. เด็กชายอานัส  คำลิตร
 
1. นางสาวตติยารัตน์  ปัจมนตรี
2. นางสาวดวงฤดี  ประสมศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงเขมิกา  คำผา
 
1. นางสาวจันทิมา  ชาตะ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ธงพรรษา
 
1. นางสาวจันทิมา    ชาตะ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมมาตย์
 
1. นางสาวตติยารัตน์  ปัจมนตรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงจิราทิพย์   พิมมยาง
2. เด็กหญิงอรัญญา  ยนตยศ
 
1. นางสาววิภาวี  วันหอม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. นายจิตพัฒน์  ศรีวงษ์ชัย
2. นายชัชวาล  วรวงศ์
 
1. นางสาวพิศมัย  ใบลาศ
2. นางสุนันท์  ชาไข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงวรัทยา  ขวัญปาก
 
1. นางวลัยพร  ศิลาแก้ว
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรียง 1. เด็กชายธนภัทร  เก่งกว่าสิงห์
 
1. นางสาวสุขุมาลย์  ตันลา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   เภาอ่อน
 
1. นางอุลัยลักษณ์  วรรณทอง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1. เด็กหญิงอริสา    คณะวาปี
 
1. นางอุลัยลักษณ์  วรรณทอง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญคุณ
 
1. นายอนุวัติ  ปะมาระตา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1. เด็กชายภูริชญ์  ตามบุญ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   แสนโยธา
3. เด็กหญิงเบญญาภา    กันทรพันธุ์
 
1. นางรัตนาวดี  อดทน
2. นางสาวหฤทัย  เหล่าสุนา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  ตาดี
2. เด็กหญิงปิยาพร  ป้องคำลา
3. เด็กหญิงพรธีรา  บุพโต
 
1. นางสาวอรอนงค์  เค้างิ้ว
2. นางสาวณัฐญา  ไพรสุวรรณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 1. เด็กชายกฤตภาส  อุปนันท์
2. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  เนตรณี
 
1. นายพิทยา  ดาคม
2. นางสุภาพร  โอ้ราชา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 1. เด็กชายพันธวัช   สุวรรณมิตร
2. เด็กชายระพี   นาใจกล้า
 
1. นายสุรเดช  โสมาบุตร
2. นางสาวกรรณิกาณ์   โสมาบุตร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลนามอินทร์
2. เด็กชายอชิรวัติติ์  อำไพกุล
 
1. นางกชวรรณ  ศรีพุทธา
2. นายเฉลิมพล  โพธิ์แข็ง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. นางสาวกัญญารักษ์  ตุงคะมาลี
2. เด็กชายกัมพล  หงษ์สีลา
 
1. นางอมรรัตน์  ดาคม
2. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายวิทยา  โคตรแดง
2. เด็กชายศตนันท์  ขันโพธิ์
 
1. นายกัมพล  เวียงวิเศษ
2. นางอมรรัตน์  ดาคม
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกรรฏวรรณ  รู้บุญ
2. เด็กหญิงฑิมพิกา  วิชัยวงศ์
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มโนรมย์
 
1. นางสาวเข็มทอง  อยู่หอม
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  หล้าคำ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายธนากร  ปัจมล
2. เด็กหญิงพัชราภา  ทุมพงษ์
3. เด็กหญิงเขมมิสสรา  มะลิหอม
 
1. นางสุรัตน์ดา  อนุธรรม
2. นางอรทิตย์  มีขันเพชร
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 1. เด็กหญิงทัศิกา  เพลินจิต
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ดาบบัง
3. เด็กหญิงมณีโชติรส  บุญวิลัย
 
1. นางแก้วมณี  ชินเชษฐ์
2. นางสาวณัฐชฎาวรรณ  อรัญมาลา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กชายฐิติพงษ์   ศิริเกษ
2. เด็กชายอนนท์    สิริสุทธิ์
3. เด็กชายอาทร   ภาพขำดี
 
1. นายจิรกฤต    วรรณมะรักษา
2. นางสาวอุไรรัตน์   แก้วแก่นคูณ
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 1. เด็กหญิงจริญาพร   ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงปนัดดา   คำสิงห์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีพุทธา
 
1. นางสาวพรอนงค์  ศรีบุญเรือง
2. นายวิระพงษ์  ศรีบุญเรือง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทานาม
2. เด็กชายอัฐธนา  น้อยภูธร
3. เด็กหญิงเพชรดา  ทานาม
 
1. นางรพีพร  สุจริต
2. นางสาวจานุสรณ์  บริบูรณ์วัฒน์
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายปรเมศ   แก่นนาคำ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ประโพธิ์ทัง
 
1. นางสาวชนกนาถ   ชื่นมณี
2. นางสาวสุณีรัตน์   ปิยนันท์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแมด 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงนันทิชา  เเสนตรี
 
1. นางจุฬาลักษณ์    ทนทาน
2. นางไพรวรรณ  วงค์ละคร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คันธจันทร์
2. เด็กหญิงทิพย์กมล  สังวาลย์วงศ์
3. เด็กหญิงธีรนุช  แสนสิงห์
4. เด็กหญิงวริศรา  ปาลสาร
5. เด็กหญิงสุธิดา  โฉมเชิด
 
1. นางสาวรัชนี  แก้วมุง
2. นางชลดา  เรืองสิทธิ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงกัลยา   อุยหล้า
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภักดีมา
3. เด็กหญิงภัทราพร  เกิดสบาย
4. เด็กหญิงมินลดา  พรมสีแก้ว
5. เด็กหญิงอรปรียา  โคตา
 
1. นางพัขรินทร์  โสโท
2. นางวรรณรัตน์  อาศนะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ชื่นตา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีพิทักษ์
3. เด็กหญิงนภาพร  ชินคำ
4. เด็กหญิงภาวิกา  วรจักร์
5. เด็กหญิงมัตติกา  เหล่าหมวด
 
1. นางสาวเจนจิรา  ปานคาน
2. นางสาวสุลัดดา  อุตสุพานิช
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กชายธนาวุฒิ   ศาลาธิคุณ
2. เด็กชายภทรนันท์   คำสุภี
3. เด็กหญิงวณารัตน์   มีสุขโข
4. เด็กหญิงศรีภัสสร   แสงต้อ
5. เด็กหญิงอมิตา   อยู่สบาย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   ทิพย์ตำแย
2. นางสมรัก   หอมทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายนครินทร์  โมกขรัตน์
2. เด็กชายพงษ์กฤต  หนูทอง
3. เด็กหญิงพัชราภา  ชินแสน
4. เด็กชายภูริณัฐ  ทองโคตร
5. เด็กหญิงอริสรา  ห้วยจันทร์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร
2. นางสาวเอมอร   เกิดไทย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกิ่งศักดิ์  โสดาวัน
2. เด็กชายธีรภัทร  พรรคทิง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บำรุงกลาง
4. เด็กชายสราวุธ  มูลศักดิ์
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทงทะลาย
 
1. นางปิยวรรณ  ศรีพุทธา
2. นางพิมพ์พา  คันธภูมิ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดั้งดอนโบม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  นนท์พรมมา
3. เด็กหญิงยุพาวิณี  คนกลาง
4. เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงวรรณธนพร  คำอ้อ
 
1. นายศิริ  ศิริภิรมย์
2. นางสาวณัฏฐกานต์  ตุษยะเดช
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ชะชิกุล
2. เด็กหญิงนภัสสร  คำสี
3. เด็กชายภูวนาท  ไชยเนตร
4. เด็กชายศิวพงษ์  พรมโคตร
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวณปภัทร์  แก้วแสนชัย
2. นางสาวศิริเพ็ญ  หายักวงษ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาง้อง 1. เด็กชายนพดล  คงรัตน์
 
1. นางสาวอัญชลี  เกตุนอก
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงอภิชญา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐกฤติ  ป้องคำลา
 
1. นางชาลิสา  จันทร์บุตร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 1. เด็กชายก้องภพ  เคนโพธิ์
2. เด็กหญิงเมวดี  อุ่นแก้ว
 
1. นางวิมลธร  นาก้อนทอง
2. นางสาวขนิษฐา  หาญชิน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กชายภูบดินทร์  เสนานอก
2. เด็กหญิงสโรชา  โคกสีอำนวย
 
1. นางสิริกร  พรมดวง
2. นางคนึงนิจ  ไชยคำ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1. เด็กชายพายุพัฒน์  เคนดา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  หมอนสีหา
 
1. นางสาววรัญญา  วงศฺ์มนตร์
2. นางสาวอนงค์  ระมะณี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงธิติวรดา  กาญจนาภิพัฒน์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงษ์ชารู
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  โสศรีทา
4. เด็กหญิงปวีณา  พระสุพรรณ
5. เด็กหญิงปาณิสรา  คลังกลาง
6. เด็กหญิงวรรณภา  กองพลอย
7. เด็กหญิงวันวิสา  วงษ์คำจันทร์
8. เด็กหญิงศุภจิตรา  โยธะคง
9. เด็กหญิงอชิรญา   เชยจันทร์
10. เด็กหญิงอาภัสรา  แสนสีมล
 
1. นางมะลิไพ  นามแสง
2. นางดวงใจ  บุริภักดิ์
3. นางรุจิกาญจน์  โชติเนตร
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายธนพล  สอนบาล
2. เด็กชายธนากร  โพศรี
3. เด็กชายนวนันท์  ประสมศรี
4. เด็กหญิงนัทชา  บุตรลานช้าง
5. เด็กหญิงนันทะพร  โกกะบุญ
6. เด็กหญิงพามิตรา  แสนสีมนต์
7. เด็กหญิงลลิตา  จันทะหา
8. เด็กหญิงสุจิรา  สอนไตรแก้ว
9. เด็กชายอรรถชัย  คำสวนหม่อน
10. เด็กชายเดชธิชัย  แสนประสม
 
1. นางสาวอรพิน  พลคราม
2. นางสาวสุพรรณี  อุปัชฌาย์
3. นางสาวสุดารัตน์  คำเพียวงค์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา   บุญมี
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ประบุตรสี
3. เด็กหญิงฐานิดา   ปัดถา
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  บุรมโคตร
5. เด็กชายปิยะ  หนองผือ
6. เด็กหญิงพัชรี  ทับแก้ว
7. เด็กหญิงพาวิณี  ศรีบุญเรือง
8. เด็กหญิงวิสสุดา  วอหล้า
9. เด็กหญิงสุวิชาดา  ทุ่มแห่ว
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  สินสมุทร
 
1. นางฎัฎฐากาญจน์   พรหมประโคน
2. นางสุรัชดา   ก้อนคำ
3. นางสาวจตุทิพย์   มหาราช
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ดอนบ้านเขียว
2. เด็กชายจิรายุ  สุรมาตร
3. เด็กชายณรงค์ชัย  โคตรก่ำ
4. เด็กหญิงดวงเดือน  วิเศษดี
5. เด็กหญิงนภาพร  ป้องเรือ
6. เด็กหญิงพุดพิชชา  วรรณศรี
7. เด็กชายภัทรดล  ใจการุน
8. เด็กชายสิทธินนท์  ศรีทำเลา
9. เด็กชายอภิรักษ์  กาดนอก
10. เด็กหญิงเกสรา  แทนสม
 
1. นางสาวพนิตสุภา  ชนะรินทร์
2. นางนันทิภา  อบอุ่น
3. นายณัฏฐ์  ศรีสุพัฒน์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงณฤดี  อรุณเรือง
2. เด็กหญิงนีรชา  ดนตรี
3. เด็กหญิงปนัดดา  แรมกลาง
4. เด็กหญิงปรียาพร  ชินสิงห์
5. เด็กหญิงพรธิตา  ชัยประทุม
6. เด็กหญิงพิชชา  ปานประดิษฐ์
7. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พานทอง
8. เด็กหญิงลลิตา  คำสิงค์
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เพียแสน
 
1. นางพเยาว์   นารมย์
2. นางสาวสุพัตรา  อาถนา
3. นางสาววิจิตรา   เพ็งไสย์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองโคตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพรพนอม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิลาดา
4. เด็กหญิงบุณฑริกา  ศรีสด
5. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีสุธรรม
6. เด็กหญิงพัชราพร  จันอ่อน
7. เด็กหญิงวณิชดา  ทิชนลำ
8. เด็กหญิงวรางคณา  ภูล้นแก้ว
9. เด็กหญิงสุพิชชา  ต้นกันยา
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยโชติ
 
1. นายอำพร  สุโพธิ์ไข
2. นายศิขรินทร์  ศรีพรหม
3. นายภาณุกร  อุปัชฌาย์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 1. เด็กชายรถไชย  แสนเหลา
2. เด็กชายฮาซาน  ฟ้าตาล
 
1. นายทเนท  ศรีชุมพล
2. นางสาวทิพย์อุทัย  ชาญชัยสุริยศักดิ์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 1. เด็กชายธนภูมิ  ธุรพระ
2. เด็กชายธีรภัทร  สอนเสนา
 
1. นายชานนท์  ชนะชัย
2. นายสัญญา  เห็มชะนาม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงภัทรวดี   กาบบัวลอย
 
1. นางพิทยา   กุลอัก
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   มาตสีหา
 
1. นางพิทยา   กุลอัก
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงสินพร  ทองแสน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แสนโคตร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีธนะกุล
 
1. นางวิราชินี  วันทาหวัด
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์   แก่นนาคำ
 
1. นางสาวพิทยา   กุลอัก
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ทิพย์ตำแย
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  มะณีรัตน์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ป้องเรือ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงมลฑการณ์  จังหาร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ป้องเรือ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงนภัสสร  ขุมดินพิทักษ์
2. เด็กหญิงพรธิตา  สำราญใจ
 
1. นางสาวสุพัตรา  อาถนา
2. นางพเยาว์  นารมย์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ธงอาษา
2. เด็กหญิงนลินี  ศรีสงคราม
 
1. นางปัทมาพร  ลพพันทอง
2. นางสาวระริตา  แสนวิลัย
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรียง 1. เด็กหญิงธิรดา  จอมทอง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ชินอ่อน
 
1. นางพิสนธ์  ราชำ
2. นางเสงี่ยม  ลือสะท้าน
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสนโคก
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ป้องเรือ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงสมัญญา   สีงาม
2. เด็กหญิงอภิยดา   โกกอุ่น
3. เด็กหญิงเปรมสุดา    ปาสานะเต
 
1. นางพิทยา   กุลอัก
2. นางสาวนภา  ศรีชุมพล
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายภัทรดนัย   ชาตะบุตร
2. เด็กหญิงสุพรรณี   มองเพชร
3. เด็กชายโรจนวงศ์   แข็งขัน
 
1. นางพิทยา   กุลอัก
2. นายเสงี่ยม  จ่าสิงห์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หาวงษ์ชัย
2. เด็กชายศิวัส  กล้าหาญ
3. เด็กชายอภิวัฒน์   นาสมวาส
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
2. นางลำดวน  ธรรมพัฒนกุล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บึงยาว
2. เด็กชายกุลภรณ์  แสงหา
3. เด็กชายจิรศักดิ์  จิตรอามาตย์
4. เด็กชายชัยมงคล  อินทอง
5. เด็กชายพิทักษ์  พันอกแดง
 
1. นายวีระศักดิ์  สุริฉาย
2. นายธวัชชัย  ทองดี
3. นางสาววิจิตรา  ชัยอาสา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กชายกฤษธรณ์  ปิ่นละออ
 
1. นายจักรพงษ์  ฤทธิศร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 1. เด็กชายกรวิชย์  ธรรมราช
 
1. นางวิไล   แก้วดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กหญิงศศิธร    ศรีสะอาด
 
1. นางสาวณัฐสุดา   มหาหิงค์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงสาธิดา  พันธุระ
 
1. นางถนอมจิตร  แก้วชัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กชายทนากร  ลีบาง
 
1. นางวรรณรัตน์  อาศนะ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กชายภราดร  พรกลาง
 
1. นางสาวอุทุมพร  พรมสอน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาโป่งคำ 1. เด็กหญิงกชกร  คำบอนพิทักษ์
 
1. นางรัชนี  โสดเสียว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1. เด็กหญิงภูริษา  มณีภักดี
 
1. นางนราภรณ์  ตูมโฮม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายอิสระ  นารี
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  พงษ์จันทรโอ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กชายณัชพล   เดชดอนบม
 
1. นางปภัสร์วรรณ   อุตรนคร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงอลิสซาเบธ   ฟิทซ์แพททริค
 
1. นายกฤษฎา   ใจเที่ยง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กหญิงศิริดา    คงเจริญ
 
1. นางสาวฉัตรลดา   ชัยชนะโชติ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 1. เด็กชายชนะกุล  บุญทอง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ภูมิประเสริฐ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กชายปิยังกูร  เควิง
 
1. นางถนอมจิตร  แก้วชัย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาโป่งคำ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   แก้วน้อย
 
1. นางรัชนี  โสดเสียว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กหญิงวงศ์นภัทร   ผาบสุวรรณ
 
1. นายชัชวาลย์   รินทร์วงศ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลภัทร  เหล่าทอง
2. เด็กชายกฤษฎา  ทานา
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดีล้วน
4. เด็กชายคัมภีร์  น้อยสุข
5. เด็กชายชนะกานต์  นพเกตุ
6. เด็กหญิงชุณาภา  เก่งกล้า
7. เด็กชายณัฐพงษ์  อุปนันท์
8. เด็กชายณัฐภัทร  โกแมน
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  ไชยสังกา
10. เด็กหญิงธนัชพร  ดีสาย
11. เด็กชายธฤตพล  โพธิ์ศรี
12. เด็กหญิงนิรชา  เขียวดำ
13. เด็กชายปฏิภาณ  ดินเมืองชน
14. เด็กชายพัชฎะ  เกตุเนียม
15. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ศรีเมือง
16. เด็กหญิงภรณ์ประพันธ์  ปลัดศรีช่วย
17. เด็กหญิงรินฤดี  โนนทิง
18. เด็กหญิงวรยา  ไกรยสา
19. เด็กหญิงวรรณวิสา  พิมโกทา
20. เด็กชายวรวิทย์  วิเศษลา
21. เด็กหญิงวริศรา  สามัญ
22. เด็กชายวัชระ  มุ่งหมาย
23. เด็กชายวันโชค  วีระตระกูล
24. เด็กหญิงศิธาวรรณ  บุญเคล้า
25. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วใส
26. เด็กหญิงสมัญญา  ภัคไพสิฐเจริญ
27. เด็กหญิงสิรินรัตน์  วัฒนกิจชัย
28. เด็กหญิงสุพิญญา  หุนติราช
29. เด็กหญิงสุภาพร  นามวงษา
30. เด็กชายอนุวัฒน์  แสนแก้ว
31. เด็กชายอานัญชา  พรมบัวภา
 
1. นายสนธยา  ประพฤติตาม
2. นายสมาน  เถาหมอ
3. นางอนงค์  ไชยแพน
4. นางสำราญ  อินทร์แป้น
5. นางปราณี  วรรธนอารีย์
6. นางกุมุทินี  นามคุณ
7. นางบังอร  พันธุลาวัลณย์
8. นางสุพรรษา  ฉายาพัฒน์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วใส
2. เด็กชายกฤษฎา  สุภาพ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นักบุญ
4. เด็กหญิงกัญญาภัค  นักบุญ
5. นางสาวจิรนันท์   ศรีวิชา
6. เด็กชายณชกร  ดอนโหน่งชา
7. เด็กหญิงณัฐชา  เลพล
8. เด็กหญิงดวงชมพู  กิ่งกนก
9. เด็กชายธนากร  ปัจมล
10. เด็กชายธีรพล  โพธิ์ศรี
11. เด็กชายธีระศักดิ์  แสนจันทร์
12. เด็กชายนรวัฒน์  ฤทธิ์บำรุง
13. เด็กหญิงปนัดดา  ตรีเดช
14. เด็กหญิงประภัสสร  ทิทา
15. เด็กหญิงปรารถนา  สมสนุก
16. นายพงศกร  มุงคุณคำซาว
17. นางสาวพรพิพัฒน์   มุงคุณคำชาว
18. เด็กหญิงพรไพลิน  สีสังข์
19. เด็กชายพิทักษ์  อาตวงษ์
20. เด็กชายพีรภัทร  เกตุเนียม
21. เด็กชายภานพ   แดนขนบ
22. เด็กชายมินธารา  สิทธิสมบูรณ์
23. นายยุทธชัย  สีลารัตน์
24. เด็กหญิงรัชดาพร   มีสติ
25. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ส่งเสริม
26. เด็กชายฤทธิไกร  ซาแป
27. เด็กชายวิทยา  กิตติราช
28. เด็กหญิงวิธิดา  อาจศักดี
29. เด็กชายสุทธิลักษณ์  จันทรมัย
30. เด็กหญิงสุวภัทร  รอดอำไพ
31. เด็กหญิงเขมมิสสรา  มะลิหอม
 
1. นายสนธยา  ประพฤติตาม
2. นายสมศักดิ์  พยัคฆพงษ์
3. นางสาวสุภาดา  คำมูล
4. นางสาวภัสรา  จันแดง
5. นางอนันต์  อามาตสมบัติ
6. นางรัตนมะณี  เพ็งวิชัย
7. นางสาวกนกวรรณ  แก้วใส
8. นางสาวจันทิมา  สรรพอาษา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายสมาธิ  กานุมาร
 
1. นางสาวพรนภา  หลานวงษ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 1. เด็กหญิงลลินทิพย์  ศรีบุรินทร์
 
1. นายศักดินันต์  ทัพชา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กหญิงพศิกา  นาหนองตูม
 
1. นางทองหน่วย  สุริโย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กชายศุภชัย  นามแสง
 
1. นายกฤษดา   มะณีสา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายชยุต  ผิวพรรณ์
 
1. นางวลัยลักษณ์  อินนอก
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงคณิศร   คันธะชมภู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   แก้วทอง
3. เด็กหญิงดากานต์ดา   เบ้าทอง
4. เด็กชายธนพงษ์   มองเพชร
5. เด็กชายธนภัทร   สมภาร
6. เด็กหญิงปรียาภัทร   ศิริแก้ว
7. เด็กหญิงพิชญภัทร    มูลตรี
8. เด็กชายภูเมศ   มารัชชะ
9. เด็กหญิงอุษามณี   วงษ์สุวรรณ
10. เด็กชายไชยวัฒน์   พันพิพิธ
 
1. นายปฏิวัติ   นามทองใบ
2. นางสุจิตรา   ทับมณี
3. นายพงศ์ชยนต์   แพ่งสองคร
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร   แดงน้อย
2. เด็กหญิงณัฐพร   ดีบุตรศรี
3. เด็กชายณัฐพล   ขันนาโพธิ์
4. เด็กชายปกรณ์   จำปาวัลย์
5. เด็กหญิงปณิตา   โลมไธสง
6. เด็กชายภัทรดนัย   แก้ววิเชียร
7. เด็กชายภานุวัตน์   เนาว์แสง
8. เด็กหญิงวริศราพร   เหล่าพิมพ์
9. เด็กหญิงสุกัญญา   กาญจนา
10. เด็กหญิงสุพิชญา   ไชยพร
 
1. นายสมควร   ทองสา
2. นางวรรณรัตน์   ทายิดา
3. นางจุฑารัตน์   สมสุข
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกวิตา  จันทวงษ์
2. เด็กหญิงคริษฐา  ทับบุญ
3. เด็กหญิงดารารัตน์  คำภูธร
4. เด็กหญิงพอเพียง  ปาโท
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พวงแก้ว
6. เด็กหญิงสู่ขวัญ  ศิรินาโพธิ์
 
1. นางรุจิราภรณ์  นวลป้อง
2. นางสุมณฑารัตน์  ปาโท
3. นางกนกกาญจน์  วรรณภูงา
4. นางนงนุศย์  พรมกัน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงนิภารัตน์   ชื่นโรจน์
2. เด็กหญิงปณิตา   จันทร์เหล่อ
3. เด็กหญิงสุธีธิดา    ชินเนหันหา
4. เด็กหญิงอธิชา   วันละคำ
5. เด็กหญิงอรจิรา   คลังกลาง
6. เด็กหญิงเมทินี   พิมสอน
 
1. นายปฏิวัติ   นามทองใบ
2. นางสุจิตรา   ทับมณี
3. นางสาวธัญญาภรณ์   ศรีแก้ว
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โสนางาม
2. เด็กหญิงจิดาภา  จำปาแดง
3. เด็กหญิงจิดาภา  แพงวงษ์
4. เด็กหญิงณรัญญา  แก้วขาว
5. เด็กหญิงธัญญ์นิจษา  สีมาโชคสกุล
6. เด็กหญิงนันทรัตน์  วรรณวัลย์
7. เด็กหญิงปราริณี  สีแก้วน้ำใส
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  เพียโคตร
9. เด็กหญิงพัชราภา  ฝ่ายสงค์
10. เด็กชายภัทรธิดา   สีกุตา
11. เด็กหญิงรสิตา  ฤทธิยา
12. เด็กหญิงเกตสินี  โพธิ์ละกุ
 
1. นายดนัยณัฏฐ์  จิตรไธสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศักดิ์  วันทาหวัด
3. นายฉลอง  จันทร์วิเศษ
4. นายฉัตรชัย  ปะนะถา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายกฤษณา   ทับทิม
2. เด็กหญิงกีรนันท์   ปัดสามาลา
3. เด็กชายจันทกานต์   ชีพนุรัตน์
4. เด็กหญิงณัฐริกา   บุญเกิด
5. เด็กชายธีรพิชญ์   ทำนา
6. เด็กชายธีรภัทร์   สวัสดิ์แวงควง
7. เด็กชายนนทพัทธ์   ตามวัน
8. เด็กหญิงพรญาณี   โทบ้านซ้ง
9. เด็กหญิงพิมชนก   ชัยชุมพล
10. เด็กหญิงภทรพร   บุญรัตน์
11. เด็กหญิงยุภาวดี   พรมอินทร์
12. เด็กชายวรรณลภย์   ศิริพงษ์
13. เด็กชายศุภกิตต์   แสนบุดดา
14. เด็กหญิงสาวิตรี   ตรีศาสตร์
15. เด็กหญิงสิริพร   คุณพรม
16. เด็กหญิงโสจิตรา   สีแสนห้าว
 
1. นายสมควร   ทองสา
2. นางวรรณรัตน์   ทายิดา
3. นางจุฑารัตน์   สมสุข
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายทรัพย์เจริญ   เรืองศรี
2. เด็กหญิงทิพย์เนตร   ทูลพุทธา
3. เด็กชายธนวัฒน์   เยินยุบ
4. เด็กชายธนวัตณ์   วงสาหาราช
5. เด็กหญิงปนิดา   ดวงกรมนา
6. เด็กหญิงพัชรพร   สองครณ์
7. เด็กหญิงพิมพร   สุวรรณคำ
8. เด็กหญิงมลฤดี   ศรีชาติ
9. เด็กชายวิทวัส   เขียวสะอาด
10. เด็กหญิงศศิภา   ยมดำ
11. เด็กชายศุภกร   ผ่อนผัน
12. เด็กชายอภิรมย์   วงษ์ดอนมา
13. เด็กหญิงอาภัสรา   ทับภูตา
14. เด็กชายเพราพงค์พันธุ์   อารารัตน์
15. เด็กชายเอกราช   พายงาม
16. เด็กชายโกมินทร์   คำดีราช
 
1. นายสมควร   ทองสา
2. นางจุฑารัตน์   สมสุข
3. นางวรรณรัตน์   ทายิดา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ดีมาก
2. เด็กชายกิตพจน์  ดีมาก
3. เด็กชายธวัชชัย  ฝ่ายสงค์
4. เด็กชายภูริภัทร์  ทิพราช
5. เด็กหญิงศุภษร  พนพิทักษ์กูล
 
1. นายวุฒิไกร  กระกูลนิตย์
2. นางวรรณศรี  กระกูลนิตย์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 1. เด็กชายภานุชา  เพียเอีย
2. เด็กชายวัชราภรณ์  เวียงสีมา
 
1. นายนริศร  เชื้ออัญ
2. นางสาวเพชรมณี  บัวแย้ม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพลอยนภัทร   โนนทอง
 
1. นางสาวจิราภา  ศรีธรรมมา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กชายอนุชา  ยศพล
 
1. นางวิภาภรณ์  ราชโคตร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงนัยนา  สุดาทิพย์
 
1. นางสาวน้ำฝน  แก้วพวง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  คงมังคละ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดิ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงอังศุมาลี  ไชยโชติ
 
1. นางสาววราภรณ์  ยศราสูงเนิน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงมณฑิชา  จันทร์เชียงมา
2. เด็กชายศุภชัย  โคตรพันธ์
 
1. นายรักจันทร์  โซ่เงิน
2. นางสาวอัมรา  แข็งขัน
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  คำพรมมา
2. เด็กหญิงอริสสา  สิงห์คำป้อง
 
1. นายรักจันทร์  โซ่เงิน
2. นางสาวอัมรา  แข็งขัน
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ไชยคำ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ดงแก้ว
 
1. นางสาวเกษรินทร์​  วงศ์​ประจิตร​
2. นางสาวอมร​รัตนา​  หัตถะกิจ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  เทาหา
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เคนโยธา
3. เด็กหญิงนฤกานต์  สอนยืนยง
4. เด็กหญิงพิชญา  กงกาเรียน
5. เด็กชายวรฤทธิ์  ชมพุฒ
6. เด็กหญิงไปรมา  เศรษตะ
 
1. นางงามนิจ  แสนสีลา
2. นางรัชนี  สมศรีโย
3. นางสาวจันทรี  บุตรรส
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 1. เด็กชายกฤษดา  พรมโคตร
2. เด็กชายกิตติพัศ  กองอิ้ม
3. เด็กหญิงณฎฐ์ชญา  บุษราคัม
4. เด็กชายธนากร  มุกทา
5. เด็กชายธนากร  ชาญประไพ
6. เด็กหญิงปาณัฐฏีญา  วงษา
 
1. นายอาทิตย์  เอี่ยมศรี
2. นายพิภพภัทร  ศรีอาจ
3. นางทิพวรรณ  กลุ่มจอหอ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายณัฐภัทร   จำวิเศษ
2. เด็กชายธนกฤต   โยธาวัน
3. เด็กชายธนวัฒน์   สีสิม
4. เด็กชายภูฉาย   ประโภชนัง
5. เด็กชายภูตะวัน   ประโภชนัง
6. เด็กชายอภิรักษ์   ปัดสูงเนิน
7. เด็กชายเกร็ดเพชร   สีสิม
8. เด็กชายเจษฎา   ขุนภาพุก
 
1. นายภานุสิทธิ์   สุ่มมาตร
2. นายเฉลิมพล   ลพพันทอง
3. นางสาวดวงสิตา   เทพภักดี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงกรกนก  แข็งขัน
2. เด็กหญิงชนิกานต์   ประวันตัง
3. เด็กหญิงณัฐริษา  จันนา
4. เด็กหญิงธัญรัตน์   สุพรมพันธ์
5. เด็กชายปัณณวัฒน์  ไทยวังชัย
6. เด็กหญิงปาณกวิน  ชานันโท
7. เด็กหญิงมณีอร  คำน้อย
8. เด็กหญิงสุภนิชา   หงษ์ปัญญา
9. เด็กหญิงอรปรียา  พรมทา
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แจ้งสนาม
 
1. นางวัชรีย์   คงพิบูลย์
2. นางสาวอินทุอร  โควังชัย
3. นางประวีนา  ศรีเจษฎารักข์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤษณา  หนองผือ
2. เด็กหญิงคณาธิป  รักษาบุญ
3. เด็กหญิงจิตราพร  แสนมี
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  จันทศิลา
5. เด็กหญิงวรินยุพา  พรศรีระ
 
1. นางปิยวรรณ  ศรีพุทธา
2. นางสาวกชกร  เทียมตรี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงฐิตาพร   เพียเอีย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   ดิษฐ์เจริญ
3. เด็กหญิงลลิดา   นาสี
 
1. นางลัดดาวัลย์   ชุมอภัย
2. นางสาวรัชนี   แก้วมุง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงณัชนิชา   สุวรรณศักดิ์
2. เด็กหญิงวิยดา    นาคา
3. เด็กหญิงศุภนิดา    แสนสะอาด
 
1. นางภาวิตา   บุญรักษ์
2. นางดอกไม้   สุนนท์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงนิตยาพร  เคนงาม
2. เด็กหญิงปิยะพร  ทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงพิมผกา  รังษี
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  กิตติกุลประเสริฐ
2. นางสุกัญญา  บึงบาง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กหญิงกนกภัส   ผังดี
2. เด็กหญิงปิยธิดา    วัฒโน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ทาลา
 
1. นางสาวเพชรรุ่ง   วงษ์ธานี
2. นางสงกรานต์  ศรีโยธา
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กชายกวิน   แสงกลาง
2. เด็กชายภูวนัย   เหลาสะอาด
 
1. นายอนุชิต   สงคราม
2. นางสาวลลิตา  นาคา
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดอนไพร
2. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีชมชื่น
3. เด็กหญิงพรพิลัย  คำเชียง
 
1. นายสุธีรพัทธ์  พันยากิจ
2. นางนิตยา  สายมงคล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงพีรัชญา  แดนมะโฮง
2. เด็กหญิงมณิสรา  รัตนพล
 
1. นางสาวกชพร  มณีวรรณ
2. นางสาวอรนุช  เฉลิมศรี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แซ่นา
2. เด็กชายพงษ์พัทธ์  แก้วบัวดี
 
1. นายวิสุทธิมรรค  อันทะนัย
2. นางสุจิรัตน์  ดวงคำน้อย
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  อุตอามาตร
2. เด็กหญิงศิขรินทร์  สิงห์ทุย
 
1. นางสาวสุวีณา  ปุตะโคตร
2. นางน้ำฝน  บัวเมืองปัก
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1. เด็กชายกรพรรณ  ประเสริฐสวัสดิ์
2. เด็กชายยุทธนา  สนวนรัมย์
 
1. นายนวพล  พลรักษา
2. นางนราภรณ์  ตูมโฮม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 1. เด็กชายธันวษา  ทองป้อง
2. เด็กชายนราธิป  มะโฮงคำ
 
1. นายเกียรติพงษ์  นามพลกรัง
2. นางสาวประภัสสร  พัฒนา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กชายจตุรวิทย์  ทองโคตร
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศิริทองสุข
 
1. นายวัชรพงษ์  กินบุญ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนาขวัญ  แก้วทอง
2. เด็กชายวรากร  เฉวียงวาท
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  พงษ์จันทรโอ
2. นางสาวอภิญญา  สัมฤทธิ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กชายสรยุทธ   มั่นกิจ
2. เด็กชายอติวิชญ์    สืบซุย
 
1. นายปิยวิทย์   ศรีพุทธา
2. นายฤทธิชัย    นามนนท์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายปฏิพล  ขวัญสวัสดิ์
2. เด็กชายสรวิศ   โสดาดง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุญยะกิติ
2. นางน้ำฝน  บัวเมืองปัก
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกุสุมา  ขวัญสุข
2. เด็กหญิงชญานิน  โคตรแฮ
 
1. นางน้ำฝน  บัวเมืองปัก
2. นางสาวสุวภาพ์  ก้อนมมณี
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาโป่งคำ 1. เด็กชายธนายุต    แข็งกล้า
2. เด็กชายวีระศักดิ์   พรมสิงห์
3. เด็กชายเอกภพ   ถือมาลา
 
1. นายสมบัติ    สร้างเบญจพล
2. นางวิไลวรรณ    สร้างเบญจพล
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. นายธราเทพ  น้ำทรัพย์
2. นายศุภกฤต  ปุราโส
3. นายอนันยศ  ไชยฤาชา
 
1. นายเสริมศักดิ์  วรรธนอารีย์
2. นายพฤภาพ  ผาบจันดา
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กชายฉัตรมงคล    โฉมวัน
2. เด็กชายธีระพัฒน์   แสนสวนจิก
3. เด็กชายเจษฎา   แสนบุตร
 
1. นายธนายุทธ   แก้วใส
2. นางสาวสาวิตรี   บุญมี
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง 1. เด็กชายพงศกร   ฤดีสาร
2. เด็กหญิงภิรัญญา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงวรรณิดา   ชมภูเพชร
 
1. นายปรัชญา   หงษ์แก้ว
2. นางทิพวรรณ  กมลเลิศ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 1. เด็กชายชิญรวุฒิ  สีโท
2. เด็กชายประชา  พุ่มทอง
3. เด็กชายอภินันท์  พิมพ์จำปา
 
1. นายประเสด  จักร์นารายณ์
2. นายคำผิน  ศิริคำเพ็ง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  หาบรรพ์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  นพธัญญะ
3. เด็กชายสถาพร  มาสูงเนิน
 
1. นายสุธี  หล้าสีดา
2. นางไกรสร  ธรรมสาลี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายกมลชนก  เมืองทา
2. เด็กหญิงจินตนา  ทองโคตร
3. เด็กหญิงณัชชญาฎา  ศรวิเศษ
 
1. นางสาวณัฎฐ์ฌญา  ชัยวุฒิ
2. นางสาวนิภาพร​  ห้วยจันทร์​
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ทุมมาศ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ว่องไว
 
1. นางสาวหงษ์หยก  เรืองศรี
2. นางสาวมณฑกานต์   ภักดีศรี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงจารุภา  พะประโคน
2. เด็กหญิงบังอร  รัตนวิชัย
3. เด็กหญิงปิยมาศ  แก้วกำปัง
4. เด็กหญิงพัชญาณี  ยาโพธิ์
5. เด็กหญิงมนธกาญจน์  อ่อนเหลา
6. เด็กหญิงศิริกัญญา  สมีใหญ่
 
1. นายอิทธิกร  นาหนองตูม
2. นางนัยนา  หินนอก
3. นางสาวพวงพลอย  ธรรมวิจิต
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเตย 1. เด็กหญิงจันทรวิมล  เอกตาแสง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา   ขานอัน
3. เด็กชายตะวัน    โพธิ์ศรี
4. เด็กชายธีรยุทธ    วงษ์วาร
5. เด็กหญิงอรัญญา   เบ้าชนะ
6. เด็กหญิงแพรนภา   เตียนจันทึก
 
1. นางบุญโฮม   สุดหล้า
2. นางสาวพัชรียา    โพธิ์ศรี
3. นางสาวพิศมัย  โพธิ์ศรี
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วนวน
2. เด็กหญิงศศิธร  พงษ์โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงอาคิรา  ประชา
 
1. นางสมศรี  วิเศษลา
2. นางจรรยา  หนองผือ
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองละมุล
2. เด็กหญิงกัญญภัค  มาตผาง
3. เด็กหญิงขวัญตา   ศิลาเกตุ
 
1. นางรัศมี  ทะวาปี
2. นางเบญจพร  โพธิ์วอ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนิตธิดา  วงศ์วรรณ
2. เด็กหญิงนุศรา  ศรีวัตร
3. เด็กหญิงวริยา  พรรคทิง
 
1. นายธีรยุทธ  จิ่มอาษา
2. นางสาวณฐมน  สงวนศิลป์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  สันเสนาะ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  โสดาวัน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุรีจันทร์
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ขุมดินพิทักษ์
2. นางสาวนฤมล  ทวีนันท์
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 1. เด็กหญิงชนิญญา    ตามบุญ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์    สีมีตีบ
3. เด็กหญิงพิยดา    ลัทธิวรรณ
 
1. นางลักคณา   สงครินทร์
2. นางกรรณิการ์   โสมาบุตร
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยมโคตร
2. เด็กหญิงสิรินทรา  พรมโคตร
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ศรีไชย
 
1. นายกฤษณัย  สุวรรณ์
2. นางสาวฉัตรนภา  แก่นแก้ว
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะแต้ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เหลาดวงดี
2. เด็กหญิงสิรัชชา  แสงใส
3. เด็กหญิงอภิสรา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสุนัชรี  สูงยิ่ง
2. นางยุภาวดี  หวายฤทธิ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงกัญญานี  อาจศักดี
2. เด็กหญิงทัตพิชา  แฝตสุระ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  น้อยภูธร
 
1. นางสุมาลี  แพงงา
2. นางสาวนิตยา  กลิ่นเมือง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ชมพุฒ
2. เด็กหญิงศศิวิมล   ทองโคตร
3. เด็กหญิงเนตรชนก  แวงอุ้ย
 
1. นางพรรณทิวา  ท่าจีน
2. นางสาวอาระยา  เสมามิ่ง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงพรรณอร  มูลสมบัติ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  กิ่งกาง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยเหล่าโก่ง
 
1. นางสุมาลี  แพงงา
2. นางสอางค์  หารวาระ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงปิยาอร  ทิพย์ตำแย
2. เด็กหญิงภัคศรัณย์  ดงใหญ่
3. เด็กหญิงเกวลิน  น้อยคา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ละออ
2. นางพชรมน  ศุขหงษ์ทอง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  ตราชู
2. เด็กหญิงปาริษา  บุญสิทธิ์
3. เด็กหญิงวิชุดา  เดชแก้ว
 
1. นางจงจิต  คำสุริย์
2. นางปรียะนุช  โพธิ์ทอง
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงกวินตา   จำปาแดง
2. เด็กหญิงกัญวรา   สดใส
3. เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ดาหาร
 
1. นางมยุรี   กมลรัตน์
2. นางสาวณัฐสุดา   วังคะฮาด
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะแต้ 1. เด็กชายจารุวิทย์  แสนนาม
2. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์รินยอง
3. เด็กหญิงอริศรา   ชัยสังกา
 
1. นางกนกวรรณ  โชติการณ์
2. นางเรณู  เหม็งชัง
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงปริยาภัทร   สมปัญญา
 
1. นางสาวนฤมล  ไชยสงโท
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห้ว 1. เด็กชายวิษณุ   คำมูล
 
1. นายคำ  เพ็งวิชัย
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงกชพร  โสภามาตย์
 
1. นางจงดี  ราชมนตรี
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  ทองรมย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กุหลาบหอม
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กชายชานนท์  เทียบสี
 
1. นางปุญญิสา  เทพสุคนธ์
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  สะตะ
 
1. นางอุทัยวรรณ  โสลา
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กชายวัฒนพงศ์  สิงห์วารี
 
1. นางศิริ  เหล่าโคตร
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชา 1. เด็กชายศุภสิน  สิมมา
 
1. นางสุวรรณี  ไชยโสภา
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงณิภาธร  ยอดแก้ว
 
1. นางศิริ  เหล่าโคตร
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   สอนซุน
2. เด็กชายธีรภัทร    ลาภเพ็ชร
3. เด็กชายภูริภัทร   แก้ววัน
 
1. นางสาวนิตยา   นามแก้ว
2. นายสมแก้ว   จอมทอง
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงขวัญเดือน  ชมพุฒ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  โสดาวัน
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หนองผือ
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ขุมดินพิทักษ์
2. นางสาวกชกร  เทียมตรี
 
182 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัลยานุช  หลุนสิมมา
2. เด็กชายธนพัฒน์   คำภะวา
 
1. นางยุพิณ  สะตะ
2. นางสาวนฤมล  แข็งแรง
 
183 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายธัญพิศิษย์  สอนมะณี
2. เด็กหญิงมนต์นภา  รัตนปัญญา
 
1. นายชัยชาญ  แสนศิลา
2. นางสุภาวดี  รือหาร
 
184 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กชายกฤดา   ทิพย์กุล
2. เด็กหญิงวรัญญา  คณะวาปี
 
1. นางชัชฎาพร   พิมทุมมา
2. นายสุคนธ์  เหล่าชัย
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายอภิชา    นาไชย
 
1. นางสาวสุภารักษ์   พระโคตร
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงกมลชนก   บุญคง
 
1. นางสุนันทา  บุญคง
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแมด 1. เด็กหญิงกัณธิมา  ซุงหล้า
 
1. นางสาววีระนุช  ดิลกโสภณ
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายชลแดน  จาระ
 
1. นางประยูร  บุญทวี
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงนภัสกรณ์  บุญยัง
 
1. นางสาวกุลธิดา   บัวอ้น
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสา  จันทาทุม
 
1. นายปรัชญา  แสนบุตร
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินตู้
 
1. นางวรรณยุพา  แสนทวีสุข
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  หาแก้ว
 
1. นางสมบัติ  ก้านสุวรรณ
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  สรรพอาษา
 
1. นางสาวดวงใจ  เคนเหมาะ
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 1. เด็กชายโกมินทร์  ปัญญานุชิตร
 
1. นายพิชิต  วรรณภูงา
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงวาสนา  นาทัน
 
1. นายวัชรินทร์  อองเจียรี
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายประกาศิต  งามรอด
 
1. นางพีรญา  คลังกลาง
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อาจสงคราม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  อาจสงคราม
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันธ์พรม
4. เด็กหญิงปาลิตา  ดวงบุญทัน
5. เด็กหญิงพัดชา  คุณประเสริฐ
6. เด็กหญิงพิมกัลยา  ทองโคตร
7. เด็กหญิงวนัสนันท์  คำมะทิตร์
 
1. นายเธียรวิชญ์  สุวรรณบุตร
2. นางสาวปิยฉัตร  เครือแก่นแก้ว
3. นางสาวมณีรัตน์  คำสีแก้ว
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะจร
2. เด็กชายทศพร  แสนบุญ
 
1. นายเรืองยศ  ราชโคตร
2. นางสาวโชติมา  อาจศักดี
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงดลฤทัย   จันทร์โสม
2. เด็กชายธนากร   วรรณขาม
 
1. นายอนุชิต   สงคราม
2. นางสาวลลิตา  นาคา
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญเวช
2. เด็กชายเอกภพ  มะรุม
 
1. นายนิรุจ   วรรณมะรักษา
2. นางประภาภรณ์  เชาว์สุทธิโชติ
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา   พรมเกตุ
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พรมวงษ์
3. เด็กหญิงวรัชยา  โสดาวัน
 
1. นายอากร  ปิ่นคำ
2. นางสาวอำพร  อินทปัญญา
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายตะวัน  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงนรี  โชคลา
3. เด็กหญิงปิยนันท์  โสดาวัน
 
1. นายธีรยุทธ  จิ่มอาษา
2. นางสาวศันสนีย์  โพธิตาทอง
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงรุ่งวิภา  แก้วกาเหรียญ
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  ทองโคตร
3. เด็กหญิงสมัชญ์มี   ปากดี
 
1. นางปวันรัตน์  ราชพิลา
2. นางสาวนฤมล   สมปาน
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กหญิงชนิษฐา   วิชัยศิรินุกูล
2. เด็กหญิงชนิษฐา   วิชัยศิรินุกูล
3. เด็กหญิงชลดา   ดอกบัวเผื่อน
4. เด็กชายวสันต์   สีมั่ง
 
1. นายอรุณ   คำมูล
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายกิตตินันท์  จันพุธ
2. เด็กชายวสันชัย  ผาสม
3. เด็กชายวุฒิชัย  สาเกษ
 
1. นางยุพา  ต้นกันยา
2. นายสมาน  เถาหมอ
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 1. เด็กหญิงญานิศา  คำทูล
2. เด็กชายศุภมงคล   แก้ววันนา
3. เด็กหญิงอุษามณี  ผลเลขา
 
1. นางจิรนันท์   อินจันทร์
2. นางละคร    โควังชัย
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงปานชนก  สงเสริฐ
2. เด็กหญิงพรรณภัทร   แสนจันแดง
3. เด็กหญิงลลิตา   ไชยพรมมา
 
1. นางสาวนิตยา   นามแก้ว
2. นายสมแก้ว   จอมทอง
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 1. เด็กชายวรากานต์  แสงอำไค
 
1. นางรุจิราภรณ์  นวลป้อง
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กชายธนบดี  น้อยชนะ
 
1. นายสมยศ  ไชยสมบัติ
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. นายชัชวาล  ศรีโยจาน
 
1. นายสมยศ  ไชยสมบัติ
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 1. เด็กชายชาญยุทธ   สีหาบง
 
1. นายถาวร   เสนาสี
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  มาตรสีหา
 
1. นายกฤษกร  พันธุ์ภักดี
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 1. เด็กหญิงกวินตรา  สวัสดิ์ละ
2. เด็กชายกิตติวัฒน์   จันทวะโร
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ศรีโนนยาง
4. เด็กชายดนัยวัฒน์  น้อยสิม
5. เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นคำ
6. เด็กชายธันวา  บุญวิเศษ
7. เด็กหญิงนันทิกานต์  บำรุงภักดี
8. เด็กชายพงศธร   นามลา
9. เด็กชายพงศธร  ปานนี้
10. เด็กชายพรเทพ  ชมพูวิเศษ
11. เด็กชายยุทธภุมิ  เหล่าหมวด
12. เด็กชายยุทธภูมิ   ศรีประเสริฐ
13. เด็กชายวชิรวิทย์  จันทะลุน
14. เด็กหญิงวรัญญา  สาสิงห์
15. เด็กหญิงวรัณญา   บัวภา
16. เด็กหญิงวิลาวัณย์   บุษราคัม
17. เด็กหญิงวิสสุตา  ไชยสมคุณ
18. เด็กหญิงศิริลักษณ์   บำรุงภักดี
19. เด็กชายสามารถ  ใบลาด
20. เด็กหญิงอภัสรา  ก๊กวิลัย
21. เด็กหญิงอรจิรา   ทองบ้านเกาะ
22. เด็กหญิงอรัญญา  เหล่าหมวด
23. เด็กหญิงอริสา  โหว่ภักดี
24. เด็กหญิงอาณาจักร  เกษวงค์
25. เด็กหญิงเปรมสุดา  จันทะอ่อน
 
1. นายสุชาติ   จันทะลุน
2. นายวิรุฬห์  กลึ่งกลาง
3. นางสาววรรณนิสา  สังคะพันธ์
4. นางสาววิไลรัตน์  เข็มศร
5. นางสาวโสภิดา  อุดม
6. นายทวิชาติ  ชาญกัน
7. นายทรัพย์สิน  พรมที