สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 น้ำพอง 15 4 5 24
2 บ้านผักหนาม 10 6 2 18
3 บ้านคำบง 7 4 4 15
4 ชุมชนกระนวน 7 2 3 12
5 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 7 0 3 10
6 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 6 13 3 22
7 บ้านหนองโก 6 6 3 15
8 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 6 3 4 13
9 บ้านฝางวิทยา 6 3 3 12
10 ชุนชนหนองกุงวิทยา 6 1 1 8
11 บ้านโคกสว่าง 6 0 0 6
12 บ้านสำโรง 5 5 3 13
13 อนุบาลเขาสวนกวาง 5 4 9 18
14 ทุ่งบ่อวิทยา 5 2 3 10
15 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 4 6 3 13
16 หนองแวงเรือประชาศึกษา 4 5 3 12
17 โคกสูงใหญ่วิทยา 4 3 5 12
18 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 4 2 2 8
19 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 4 1 3 8
20 ชุมชนหนองกุงใหญ่ 4 0 2 6
21 บ้านวังชัย 4 0 0 4
22 บ้านหัวนาคำ 3 3 4 10
23 บ้านพระบาทท่าเรือ 3 2 2 7
24 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 3 2 1 6
25 นาคำพิทยาสรรพ์ 3 2 0 5
26 บ้านนาเรียง 3 1 6 10
27 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 3 1 1 5
28 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 3 1 0 4
29 ศิลาโป่งคำ 3 0 0 3
30 หนองขามพิทยาคม 2 4 2 8
31 บ้านโคกกลางวิทยา 2 3 1 6
32 พระธาตุขามแก่น 2 2 1 5
33 บ้านศรีสุขสำราญ 2 2 0 4
34 บ้านกระนวนซำสูง 2 1 3 6
35 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 2 1 1 4
36 บ้านแห้ว 2 1 0 3
37 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 2 1 0 3
38 บ้านป่าติ้ว 2 1 0 3
39 บ้านหลุบเลา 2 0 2 4
40 บ้านหนองหว้าสุขใจ 2 0 1 3
41 บ้านห้วยทรายศึกษา 2 0 0 2
42 บ้านคำแมด 2 0 0 2
43 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 2 0 0 2
44 บ้านโนนเชือก 2 0 0 2
45 บ้านบะแต้ 2 0 0 2
46 บ้านหนองกุงขี้ควง 2 0 0 2
47 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 2 0 0 2
48 บ้านทรายมูล 1 6 3 10
49 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 1 5 1 7
50 ศรีสมบูรณ์วิทยา 1 3 1 5
51 บ้านคำม่วมดงเย็น 1 3 1 5
52 บ้านหนองชา 1 3 0 4
53 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 1 3 0 4
54 บ้านนาศรีดงเค็ง 1 2 2 5
55 บ้านห้วยเตย 1 2 2 5
56 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1 2 0 3
57 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 1 1 2 4
58 บ้านโนน 1 1 2 4
59 ชุมชนดูนสาด 1 1 1 3
60 บ้านกุดเชียงมี 1 1 1 3
61 บ้านทุ่งใหญ่ 1 1 0 2
62 บ้านหนองผือ 1 1 0 2
63 บ้านกุดน้ำใส 1 1 0 2
64 บ้านโนนสง่า 1 1 0 2
65 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1 1 0 2
66 บ้านนาขาม 1 1 0 2
67 บ้านภูคำเบ้า 1 1 0 2
68 บ้านคำแก่นคูณ 1 0 2 3
69 บ้านท่ากระเสริม 1 0 2 3
70 บ้านสระกุด 1 0 1 2
71 บ้านนาง้อง 1 0 1 2
72 บ้านโนนสังป่ารัง 1 0 1 2
73 บ้านขามป้อมดงเย็น 1 0 1 2
74 บ้านนาอ่างทอง 1 0 0 1
75 บ้านกุดพังทุย 1 0 0 1
76 บ้านโนนแดงโคกเล้า 1 0 0 1
77 บ้านหนองแสง 1 0 0 1
78 บ้านศาลาดินห้วยเตย 1 0 0 1
79 บ้านหินลาด 1 0 0 1
80 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 0 0 1
81 บ้านโนนน้ำผึ้ง 1 0 0 1
82 บ้านขุนด่าน 0 4 1 5
83 อนุบาลอุบลรัตน์ 0 3 1 4
84 หนองโนวิทยาคาร 0 3 1 4
85 คูคำพิทยาสรรพ์ 0 3 1 4
86 ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) 0 3 0 3
87 กู่สว่างสามัคคี 0 3 0 3
88 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 0 2 1 3
89 บ้านกุดกระหนวน 0 2 0 2
90 บ้านโนนจิก 0 2 0 2
91 บ้านห้วยไผ่หนองโน 0 1 2 3
92 บ้านโคกใหม่นายม 0 1 2 3
93 บ้านม่วงหวาน 0 1 1 2
94 บ้านคำไฮผักแว่น 0 1 1 2
95 บ้านเสียวโคกกลาง 0 1 1 2
96 คำบอนวิทยา 0 1 1 2
97 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 1 1 2
98 บ้านแสงสว่าง 0 1 1 2
99 บ้านหัวดง 0 1 1 2
100 บ้านโนนศิลาราศรี 0 1 1 2
101 บ้านโนนทองห้วยบาก 0 1 1 2
102 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 0 1 1 2
103 บ้านโนนสว่างหนองตะนา 0 1 0 1
104 บ้านห้วยเสือเต้น 0 1 0 1
105 บ้านหนองบัวคำมูล 0 1 0 1
106 ศรีเมืองแอม 0 1 0 1
107 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 1 0 1
108 บ้านเวียงแก้ว 0 1 0 1
109 บ้านคำป่าก่อ 0 1 0 1
110 บ้านน้ำสามวัง 0 1 0 1
111 บ้านจำปาหัวบึง 0 0 2 2
112 บ้านคำครึ่ง 0 0 2 2
113 บ้านฟากพอง 0 0 2 2
114 บ้านหนองโอง 0 0 2 2
115 บ้านโคกใหญ่ 0 0 2 2
116 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1
117 นามูลวิทยาคม 0 0 1 1
118 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 0 0 1 1
119 บ้านหัวบึง 0 0 1 1
120 บ้านโคกสูงสะอาด 0 0 1 1
121 บ้านคำสมบูรณ์ 0 0 1 1
122 บ้านบึงกลาง 0 0 1 1
123 บ้านกุดพังเครือ 0 0 1 1
124 บ้านนาค้อ 0 0 1 1
125 บ้านหนองแวง 0 0 0 0
126 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0
127 บ้านคำนางปุ่ม 0 0 0 0
128 โคกสูงกุดน้ำใส 0 0 0 0
129 บ้านบ่อ 0 0 0 0
130 บ้านหัวฝายประชานุกูล 0 0 0 0
131 น้ำพองประชานุกูล 0 0 0 0
132 บ้านคอกคีแสนตอ 0 0 0 0
133 บ้านคำม่วง 0 0 0 0
134 บ้านหนองคู 0 0 0 0
135 บ้านนาฝาย 0 0 0 0
136 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 0 0 0
137 บ้านท่าลาดคำตานา 0 0 0 0
138 บ้านโนนพยอม 0 0 0 0
139 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0
140 บ้านนาฝายเหนือ 0 0 0 0
141 บ้านโสกแสง 0 0 0 0
142 ชุมชนน้ำอ้อม 0 0 0 0
143 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 0 0 0
144 บ้านหนองแวงเป่ง 0 0 0 0
145 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0
146 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 0 0 0
147 บ้านนาคู 0 0 0 0
148 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 0 0 0
149 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 0 0 0
150 บ้านคำแคนคำเจริญ 0 0 0 0
151 บ้านหนองหารจาง 0 0 0 0
152 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0
153 บ้านหม้อ 0 0 0 0
154 บ้านคำมืด 0 0 0 0
155 บ้านโคกสง่านางาม 0 0 0 0
156 โนนหัวช้าง 0 0 0 0
157 ทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น 0 0 0 0
158 บ้านวังโพน 0 0 0 0
159 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 0 0 0
160 บ้านสว่างซำโอง 0 0 0 0
161 บ้านห้วยเชือก 0 0 0 0
162 สองห้องประชาบำรุง 0 0 0 0
163 บ้านดงเย็น 0 0 0 0
164 บ้านหนองแสงน้อย 0 0 0 0
165 บ้านห้วยยางสะอาด 0 0 0 0
166 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0
167 บ้านห้วยหินลาด 0 0 0 0
168 สุนทรพรหมคุณศึกษา 0 0 0 0
169 บ้านดงมัน 0 0 0 0
รวม 219 183 151 553

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 4 โทร 087-8596589 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]