สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 14 4 5 23 27 4 2 1 33
2 บ้านคำบง 7 4 4 15 27 7 2 2 36
3 บ้านหนองโก 6 6 2 14 17 6 0 1 23
4 บ้านผักหนาม 6 5 2 13 13 5 2 0 20
5 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 6 3 4 13 14 8 0 0 22
6 บ้านฝางวิทยา 6 2 1 9 12 5 4 0 21
7 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 5 13 3 21 27 7 2 2 36
8 อนุบาลเขาสวนกวาง 5 4 9 18 27 9 3 2 39
9 บ้านสำโรง 5 3 3 11 17 2 1 1 20
10 ชุมชนกระนวน 5 1 3 9 12 1 2 0 15
11 บ้านโคกสว่าง 5 0 0 5 7 3 0 0 10
12 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 4 6 3 13 22 6 2 3 30
13 ทุ่งบ่อวิทยา 4 2 2 8 13 5 2 2 20
14 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 4 1 3 8 9 2 1 2 12
15 ชุนชนหนองกุงวิทยา 4 1 1 6 15 7 6 2 28
16 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 4 0 3 7 8 2 0 1 10
17 บ้านวังชัย 4 0 0 4 7 2 1 0 10
18 โคกสูงใหญ่วิทยา 3 3 4 10 12 4 3 0 19
19 บ้านหัวนาคำ 3 3 4 10 12 3 4 0 19
20 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 3 2 1 6 9 0 0 0 9
21 บ้านนาเรียง 3 1 6 10 11 2 1 0 14
22 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 3 1 1 5 10 2 0 0 12
23 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 3 1 1 5 7 0 1 1 8
24 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 3 1 0 4 4 1 0 0 5
25 ชุมชนหนองกุงใหญ่ 3 0 1 4 7 2 1 0 10
26 ศิลาโป่งคำ 3 0 0 3 5 1 0 1 6
27 บ้านพระบาทท่าเรือ 2 2 2 6 11 3 3 2 17
28 พระธาตุขามแก่น 2 2 1 5 8 3 2 2 13
29 บ้านศรีสุขสำราญ 2 2 0 4 8 3 1 0 12
30 บ้านกระนวนซำสูง 2 1 3 6 11 5 0 1 16
31 บ้านหนองหว้าสุขใจ 2 0 1 3 9 1 1 2 11
32 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 2 0 1 3 7 1 1 0 9
33 นาคำพิทยาสรรพ์ 2 0 0 2 5 3 1 0 9
34 บ้านห้วยทรายศึกษา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
35 บ้านบะแต้ 2 0 0 2 2 1 0 2 3
36 บ้านหนองกุงขี้ควง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
37 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านทรายมูล 1 6 3 10 20 3 1 0 24
39 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 1 5 1 7 9 4 0 2 13
40 หนองขามพิทยาคม 1 4 2 7 12 5 1 0 18
41 หนองแวงเรือประชาศึกษา 1 3 3 7 8 6 3 0 17
42 ศรีสมบูรณ์วิทยา 1 3 1 5 13 1 0 0 14
43 บ้านนาศรีดงเค็ง 1 2 2 5 9 1 1 0 11
44 บ้านคำม่วมดงเย็น 1 2 1 4 7 1 0 0 8
45 บ้านห้วยเตย 1 1 1 3 5 3 1 1 9
46 บ้านโคกกลางวิทยา 1 1 1 3 5 0 2 1 7
47 บ้านกุดเชียงมี 1 1 1 3 4 1 1 0 6
48 บ้านแห้ว 1 1 0 2 8 2 1 0 11
49 ชุมชนดูนสาด 1 1 0 2 5 3 3 0 11
50 บ้านหนองผือ 1 1 0 2 4 2 1 0 7
51 บ้านกุดน้ำใส 1 1 0 2 4 1 0 1 5
52 บ้านโนนสง่า 1 1 0 2 3 2 1 0 6
53 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
54 บ้านนาขาม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
55 บ้านหลุบเลา 1 0 2 3 7 1 0 1 8
56 บ้านท่ากระเสริม 1 0 2 3 4 1 1 0 6
57 บ้านสระกุด 1 0 1 2 10 4 1 0 15
58 บ้านนาง้อง 1 0 1 2 7 0 2 0 9
59 บ้านคำแก่นคูณ 1 0 1 2 6 4 2 0 12
60 บ้านโนนสังป่ารัง 1 0 1 2 2 1 0 1 3
61 บ้านขามป้อมดงเย็น 1 0 1 2 2 0 0 0 2
62 บ้านคำแมด 1 0 0 1 3 3 1 0 7
63 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 1 0 0 1 2 1 0 1 3
64 บ้านกุดพังทุย 1 0 0 1 2 0 0 1 2
65 บ้านโนนแดงโคกเล้า 1 0 0 1 2 0 0 1 2
66 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 บ้านศาลาดินห้วยเตย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
68 บ้านหินลาด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
69 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านโนนน้ำผึ้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านขุนด่าน 0 4 1 5 7 5 3 1 15
72 อนุบาลอุบลรัตน์ 0 3 1 4 6 3 2 2 11
73 คูคำพิทยาสรรพ์ 0 3 1 4 3 3 1 2 7
74 บ้านหนองชา 0 3 0 3 6 0 2 0 8
75 ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) 0 3 0 3 6 0 1 0 7
76 หนองโนวิทยาคาร 0 3 0 3 5 2 0 1 7
77 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 0 2 1 3 5 3 0 2 8
78 กู่สว่างสามัคคี 0 2 0 2 4 1 0 0 5
79 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 0 2 0 2 3 0 0 0 3
80 บ้านโนน 0 1 2 3 3 3 0 1 6
81 บ้านโคกใหม่นายม 0 1 2 3 3 1 0 0 4
82 บ้านม่วงหวาน 0 1 1 2 10 2 1 1 13
83 บ้านห้วยไผ่หนองโน 0 1 1 2 5 2 0 2 7
84 บ้านเสียวโคกกลาง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
85 คำบอนวิทยา 0 1 1 2 5 0 0 0 5
86 บ้านหัวดง 0 1 1 2 4 2 1 1 7
87 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 0 1 1 2 4 2 0 0 6
88 บ้านโนนศิลาราศรี 0 1 1 2 4 0 1 0 5
89 บ้านโนนทองห้วยบาก 0 1 1 2 3 2 2 1 7
90 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
91 บ้านหนองบัวคำมูล 0 1 0 1 5 0 2 0 7
92 บ้านห้วยเสือเต้น 0 1 0 1 4 2 0 0 6
93 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 0 1 0 1 4 1 2 0 7
94 ศรีเมืองแอม 0 1 0 1 4 0 1 0 5
95 บ้านแสงสว่าง 0 1 0 1 3 3 0 1 6
96 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
97 บ้านคำป่าก่อ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
98 บ้านน้ำสามวัง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
99 บ้านกุดกระหนวน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านป่าติ้ว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านโนนจิก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านจำปาหัวบึง 0 0 2 2 6 2 0 0 8
103 บ้านฟากพอง 0 0 2 2 4 0 1 0 5
104 บ้านหนองโอง 0 0 2 2 3 1 0 0 4
105 บ้านคำครึ่ง 0 0 1 1 5 0 0 0 5
106 บ้านคำไฮผักแว่น 0 0 1 1 4 0 1 0 5
107 นามูลวิทยาคม 0 0 1 1 4 0 0 0 4
108 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
109 บ้านหัวบึง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
110 บ้านโคกสูงสะอาด 0 0 1 1 3 0 0 1 3
111 บ้านคำสมบูรณ์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
112 บ้านโคกใหญ่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
113 บ้านกุดพังเครือ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
114 บ้านนาค้อ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
115 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 5 0 1 0 6
116 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
117 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 3 2 0 2 5
118 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
119 บ้านคำนางปุ่ม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
120 โคกสูงกุดน้ำใส 0 0 0 0 3 0 2 3 5
121 บ้านนาอ่างทอง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
122 บ้านบ่อ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
123 บ้านโนนสว่างหนองตะนา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
124 บ้านหัวฝายประชานุกูล 0 0 0 0 2 2 3 0 7
125 น้ำพองประชานุกูล 0 0 0 0 2 2 2 0 6
126 บ้านคอกคีแสนตอ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
127 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
128 บ้านหนองคู 0 0 0 0 2 1 2 0 5
129 บ้านนาฝาย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
130 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 0 0 0 2 1 0 1 3
131 บ้านท่าลาดคำตานา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
132 บ้านโนนพยอม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 บ้านนาฝายเหนือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านโสกแสง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 บ้านหนองแวงเป่ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
139 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
140 บ้านคำแคนคำเจริญ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
141 บ้านหนองหารจาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
142 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
143 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
144 บ้านนาคู 0 0 0 0 1 1 1 0 3
145 บ้านบึงกลาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
146 บ้านหม้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านโนนเชือก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านคำมืด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
149 บ้านโคกสง่านางาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
150 โนนหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
151 ชุมชนน้ำอ้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 ทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านวังโพน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านสว่างซำโอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านห้วยเชือก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 สองห้องประชาบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านเวียงแก้ว 0 0 0 0 0 3 2 1 5
162 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 0 3 0 0 3
163 บ้านหนองแสงน้อย 0 0 0 0 0 1 2 0 3
164 บ้านห้วยยางสะอาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
165 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 สุนทรพรหมคุณศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านดงมัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 176 156 132 464 837 263 115 68 1,215