สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 15 4 5 24 29 4 2 1 35
2 บ้านผักหนาม 10 6 2 18 19 5 2 0 26
3 บ้านคำบง 7 4 4 15 27 7 2 2 36
4 ชุมชนกระนวน 7 2 3 12 15 1 2 0 18
5 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 7 0 3 10 11 2 0 1 13
6 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 6 13 3 22 30 7 2 2 39
7 บ้านหนองโก 6 6 3 15 18 6 0 1 24
8 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 6 3 4 13 14 8 0 0 22
9 บ้านฝางวิทยา 6 3 3 12 15 5 4 0 24
10 ชุนชนหนองกุงวิทยา 6 1 1 8 17 7 6 2 30
11 บ้านโคกสว่าง 6 0 0 6 8 3 0 0 11
12 บ้านสำโรง 5 5 3 13 21 3 1 1 25
13 อนุบาลเขาสวนกวาง 5 4 9 18 28 10 3 2 41
14 ทุ่งบ่อวิทยา 5 2 3 10 15 5 2 2 22
15 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 4 6 3 13 22 6 2 3 30
16 หนองแวงเรือประชาศึกษา 4 5 3 12 15 6 3 0 24
17 โคกสูงใหญ่วิทยา 4 3 5 12 15 4 3 0 22
18 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 4 2 2 8 13 2 0 0 15
19 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 4 1 3 8 9 2 1 2 12
20 ชุมชนหนองกุงใหญ่ 4 0 2 6 9 2 1 0 12
21 บ้านวังชัย 4 0 0 4 7 2 1 0 10
22 บ้านหัวนาคำ 3 3 4 10 12 3 4 0 19
23 บ้านพระบาทท่าเรือ 3 2 2 7 12 3 3 2 18
24 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 3 2 1 6 9 0 0 0 9
25 นาคำพิทยาสรรพ์ 3 2 0 5 9 3 1 0 13
26 บ้านนาเรียง 3 1 6 10 11 2 1 0 14
27 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 3 1 1 5 8 0 1 1 9
28 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 3 1 0 4 4 1 0 0 5
29 ศิลาโป่งคำ 3 0 0 3 5 2 0 1 7
30 หนองขามพิทยาคม 2 4 2 8 13 5 1 0 19
31 บ้านโคกกลางวิทยา 2 3 1 6 9 0 2 1 11
32 พระธาตุขามแก่น 2 2 1 5 10 3 2 2 15
33 บ้านศรีสุขสำราญ 2 2 0 4 8 4 1 0 13
34 บ้านกระนวนซำสูง 2 1 3 6 11 7 0 1 18
35 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 2 1 1 4 8 1 1 0 10
36 บ้านแห้ว 2 1 0 3 9 2 1 0 12
37 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 2 1 0 3 4 1 0 1 5
38 บ้านป่าติ้ว 2 1 0 3 3 0 0 0 3
39 บ้านหลุบเลา 2 0 2 4 8 1 0 1 9
40 บ้านหนองหว้าสุขใจ 2 0 1 3 9 1 1 2 11
41 บ้านห้วยทรายศึกษา 2 0 0 2 5 0 0 0 5
42 บ้านคำแมด 2 0 0 2 4 3 1 0 8
43 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 2 0 0 2 3 2 0 0 5
44 บ้านโนนเชือก 2 0 0 2 3 1 0 0 4
45 บ้านบะแต้ 2 0 0 2 2 1 0 2 3
46 บ้านหนองกุงขี้ควง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
47 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
48 บ้านทรายมูล 1 6 3 10 20 3 1 0 24
49 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 1 5 1 7 9 4 0 2 13
50 ศรีสมบูรณ์วิทยา 1 3 1 5 13 1 0 0 14
51 บ้านคำม่วมดงเย็น 1 3 1 5 8 1 0 0 9
52 บ้านหนองชา 1 3 0 4 7 0 2 0 9
53 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 1 3 0 4 6 0 0 0 6
54 บ้านนาศรีดงเค็ง 1 2 2 5 10 2 1 0 13
55 บ้านห้วยเตย 1 2 2 5 7 3 1 1 11
56 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1 2 0 3 6 1 2 0 9
57 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 1 1 2 4 6 2 0 0 8
58 บ้านโนน 1 1 2 4 4 3 0 1 7
59 ชุมชนดูนสาด 1 1 1 3 6 3 3 0 12
60 บ้านกุดเชียงมี 1 1 1 3 5 1 1 0 7
61 บ้านทุ่งใหญ่ 1 1 0 2 6 2 0 2 8
62 บ้านหนองผือ 1 1 0 2 4 2 1 0 7
63 บ้านกุดน้ำใส 1 1 0 2 4 1 0 1 5
64 บ้านโนนสง่า 1 1 0 2 3 2 1 0 6
65 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
66 บ้านนาขาม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
67 บ้านภูคำเบ้า 1 1 0 2 2 0 0 0 2
68 บ้านคำแก่นคูณ 1 0 2 3 8 5 2 0 15
69 บ้านท่ากระเสริม 1 0 2 3 4 1 1 0 6
70 บ้านสระกุด 1 0 1 2 10 4 1 0 15
71 บ้านนาง้อง 1 0 1 2 7 0 2 0 9
72 บ้านโนนสังป่ารัง 1 0 1 2 2 1 0 1 3
73 บ้านขามป้อมดงเย็น 1 0 1 2 2 0 0 0 2
74 บ้านนาอ่างทอง 1 0 0 1 4 0 1 0 5
75 บ้านกุดพังทุย 1 0 0 1 2 0 0 1 2
76 บ้านโนนแดงโคกเล้า 1 0 0 1 2 0 0 1 2
77 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านศาลาดินห้วยเตย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านหินลาด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านโนนน้ำผึ้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านขุนด่าน 0 4 1 5 7 5 3 1 15
83 อนุบาลอุบลรัตน์ 0 3 1 4 8 4 2 2 14
84 หนองโนวิทยาคาร 0 3 1 4 6 2 0 1 8
85 คูคำพิทยาสรรพ์ 0 3 1 4 3 3 1 2 7
86 ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) 0 3 0 3 6 0 1 0 7
87 กู่สว่างสามัคคี 0 3 0 3 5 1 0 0 6
88 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 0 2 1 3 5 3 0 2 8
89 บ้านกุดกระหนวน 0 2 0 2 2 0 0 0 2
90 บ้านโนนจิก 0 2 0 2 2 0 0 0 2
91 บ้านห้วยไผ่หนองโน 0 1 2 3 6 2 0 2 8
92 บ้านโคกใหม่นายม 0 1 2 3 3 1 0 0 4
93 บ้านม่วงหวาน 0 1 1 2 10 2 1 1 13
94 บ้านคำไฮผักแว่น 0 1 1 2 6 0 1 0 7
95 บ้านเสียวโคกกลาง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
96 คำบอนวิทยา 0 1 1 2 5 0 0 0 5
97 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 1 1 2 5 0 0 0 5
98 บ้านแสงสว่าง 0 1 1 2 4 3 0 1 7
99 บ้านหัวดง 0 1 1 2 4 2 1 1 7
100 บ้านโนนศิลาราศรี 0 1 1 2 4 0 1 0 5
101 บ้านโนนทองห้วยบาก 0 1 1 2 3 2 2 1 7
102 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
103 บ้านโนนสว่างหนองตะนา 0 1 0 1 7 0 0 0 7
104 บ้านห้วยเสือเต้น 0 1 0 1 6 2 0 0 8
105 บ้านหนองบัวคำมูล 0 1 0 1 5 0 2 0 7
106 ศรีเมืองแอม 0 1 0 1 4 0 1 0 5
107 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
108 บ้านเวียงแก้ว 0 1 0 1 1 3 2 1 6
109 บ้านคำป่าก่อ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
110 บ้านน้ำสามวัง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
111 บ้านจำปาหัวบึง 0 0 2 2 6 2 0 0 8
112 บ้านคำครึ่ง 0 0 2 2 6 0 0 0 6
113 บ้านฟากพอง 0 0 2 2 4 0 1 0 5
114 บ้านหนองโอง 0 0 2 2 3 1 0 0 4
115 บ้านโคกใหญ่ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
116 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
117 นามูลวิทยาคม 0 0 1 1 4 0 0 0 4
118 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
119 บ้านหัวบึง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
120 บ้านโคกสูงสะอาด 0 0 1 1 3 0 0 1 3
121 บ้านคำสมบูรณ์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
122 บ้านบึงกลาง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
123 บ้านกุดพังเครือ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 บ้านนาค้อ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
125 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 5 0 1 0 6
126 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
127 บ้านคำนางปุ่ม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
128 โคกสูงกุดน้ำใส 0 0 0 0 3 0 2 3 5
129 บ้านบ่อ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
130 บ้านหัวฝายประชานุกูล 0 0 0 0 2 2 3 0 7
131 น้ำพองประชานุกูล 0 0 0 0 2 2 2 0 6
132 บ้านคอกคีแสนตอ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
133 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
134 บ้านหนองคู 0 0 0 0 2 1 2 0 5
135 บ้านนาฝาย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
136 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 0 0 0 2 1 0 1 3
137 บ้านท่าลาดคำตานา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
138 บ้านโนนพยอม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
139 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
140 บ้านนาฝายเหนือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านโสกแสง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 ชุมชนน้ำอ้อม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านหนองแวงเป่ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 บ้านนาคู 0 0 0 0 1 3 1 0 5
148 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
149 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
150 บ้านคำแคนคำเจริญ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
151 บ้านหนองหารจาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
152 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
153 บ้านหม้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านคำมืด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
155 บ้านโคกสง่านางาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
156 โนนหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
157 ทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านวังโพน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านสว่างซำโอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านห้วยเชือก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 สองห้องประชาบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 0 5 0 0 5
164 บ้านหนองแสงน้อย 0 0 0 0 0 1 2 0 3
165 บ้านห้วยยางสะอาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
166 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านห้วยหินลาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 สุนทรพรหมคุณศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 บ้านดงมัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 219 183 151 553 961 278 115 68 1,354