สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 30 7 2 2 39
2 น้ำพอง 29 4 2 1 35
3 อนุบาลเขาสวนกวาง 28 9 3 2 40
4 บ้านคำบง 25 7 2 2 34
5 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 22 6 2 3 30
6 บ้านทรายมูล 20 3 1 0 24
7 บ้านสำโรง 20 2 1 1 23
8 บ้านผักหนาม 19 5 2 0 26
9 บ้านหนองโก 17 6 0 1 23
10 ชุนชนหนองกุงวิทยา 16 7 6 2 29
11 บ้านฝางวิทยา 15 5 4 0 24
12 ทุ่งบ่อวิทยา 15 5 2 2 22
13 ชุมชนกระนวน 15 1 2 0 18
14 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 14 8 0 0 22
15 หนองแวงเรือประชาศึกษา 14 5 3 0 22
16 โคกสูงใหญ่วิทยา 14 4 3 0 21
17 หนองขามพิทยาคม 13 5 1 0 19
18 ศรีสมบูรณ์วิทยา 13 1 0 0 14
19 บ้านหัวนาคำ 12 3 4 0 19
20 บ้านพระบาทท่าเรือ 12 3 3 2 18
21 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 12 2 0 0 14
22 บ้านนาเรียง 11 2 1 0 14
23 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 11 1 0 1 12
24 บ้านกระนวนซำสูง 10 5 0 1 15
25 บ้านสระกุด 10 4 1 0 15
26 พระธาตุขามแก่น 10 3 2 2 15
27 บ้านม่วงหวาน 10 2 1 1 13
28 บ้านนาศรีดงเค็ง 10 2 1 0 13
29 นาคำพิทยาสรรพ์ 9 3 1 0 13
30 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 9 2 1 2 12
31 ชุมชนหนองกุงใหญ่ 9 2 1 0 12
32 บ้านแห้ว 9 2 1 0 12
33 บ้านหนองหว้าสุขใจ 9 1 1 2 11
34 บ้านโคกกลางวิทยา 9 0 2 1 11
35 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 9 0 0 0 9
36 อนุบาลอุบลรัตน์ 8 4 2 2 14
37 บ้านศรีสุขสำราญ 8 4 1 0 13
38 บ้านโคกสว่าง 8 3 0 0 11
39 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 8 1 1 0 10
40 บ้านหลุบเลา 8 1 0 1 9
41 บ้านคำม่วมดงเย็น 8 1 0 0 9
42 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 8 0 1 1 9
43 บ้านห้วยเตย 7 3 1 1 11
44 บ้านวังชัย 7 2 1 0 10
45 บ้านหนองชา 7 0 2 0 9
46 บ้านนาง้อง 7 0 2 0 9
47 บ้านโนนสว่างหนองตะนา 7 0 0 0 7
48 บ้านขุนด่าน 6 5 3 1 14
49 บ้านคำแก่นคูณ 6 5 2 0 13
50 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 6 4 0 2 10
51 บ้านทุ่งใหญ่ 6 2 0 2 8
52 บ้านห้วยไผ่หนองโน 6 2 0 2 8
53 หนองโนวิทยาคาร 6 2 0 1 8
54 บ้านห้วยเสือเต้น 6 2 0 0 8
55 บ้านจำปาหัวบึง 6 2 0 0 8
56 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 6 1 2 0 9
57 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 6 1 0 0 7
58 บ้านคำไฮผักแว่น 6 0 1 0 7
59 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 6 0 0 0 6
60 บ้านคำครึ่ง 6 0 0 0 6
61 ชุมชนดูนสาด 5 3 3 0 11
62 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 5 3 0 2 8
63 ศิลาโป่งคำ 5 2 0 1 7
64 บ้านกุดเชียงมี 5 1 1 0 7
65 กู่สว่างสามัคคี 5 1 0 0 6
66 บ้านเสียวโคกกลาง 5 1 0 0 6
67 บ้านโคกกลาง 5 1 0 0 6
68 บ้านหนองบัวคำมูล 5 0 2 0 7
69 บ้านห้วยทรายศึกษา 5 0 0 0 5
70 คำบอนวิทยา 5 0 0 0 5
71 บ้านหนองกุงดิ่ง 5 0 0 0 5
72 บ้านคำแมด 4 3 1 0 8
73 บ้านโนน 4 3 0 1 7
74 บ้านหนองผือ 4 2 1 0 7
75 บ้านท่ากระเสริม 4 1 1 0 6
76 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 4 1 0 1 5
77 บ้านกุดน้ำใส 4 1 0 1 5
78 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 4 1 0 0 5
79 บ้านนาอ่างทอง 4 0 1 0 5
80 ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) 4 0 1 0 5
81 บ้านโนนศิลาราศรี 4 0 1 0 5
82 ศรีเมืองแอม 4 0 1 0 5
83 บ้านฟากพอง 4 0 1 0 5
84 บ้านหนองแวง 4 0 1 0 5
85 นามูลวิทยาคม 4 0 0 0 4
86 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 4 0 0 0 4
87 คูคำพิทยาสรรพ์ 3 3 1 2 7
88 บ้านแสงสว่าง 3 3 0 1 6
89 บ้านโนนทองห้วยบาก 3 2 2 1 7
90 บ้านหัวดง 3 2 1 1 6
91 บ้านโนนสง่า 3 2 1 0 6
92 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 3 2 0 0 5
93 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 3 1 0 1 4
94 บ้านโนนเชือก 3 1 0 0 4
95 บ้านโคกใหม่นายม 3 1 0 0 4
96 บ้านหนองโอง 3 1 0 0 4
97 บ้านโคกใหญ่ 3 1 0 0 4
98 บ้านคำนางปุ่ม 3 1 0 0 4
99 โคกสูงกุดน้ำใส 3 0 2 3 5
100 บ้านหัวบึง 3 0 0 1 3
101 บ้านโคกสูงสะอาด 3 0 0 1 3
102 บ้านป่าติ้ว 3 0 0 0 3
103 บ้านคำสมบูรณ์ 3 0 0 0 3
104 บ้านบ่อ 3 0 0 0 3
105 บ้านหัวฝายประชานุกูล 2 2 3 0 7
106 น้ำพองประชานุกูล 2 2 2 0 6
107 บ้านคอกคีแสนตอ 2 2 1 0 5
108 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 2 2 0 0 4
109 บ้านคำม่วง 2 2 0 0 4
110 บ้านหนองคู 2 1 2 0 5
111 บ้านนาฝาย 2 1 1 0 4
112 บ้านบะแต้ 2 1 0 2 3
113 บ้านโนนสังป่ารัง 2 1 0 1 3
114 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 2 1 0 1 3
115 บ้านหนองกุงขี้ควง 2 1 0 0 3
116 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 2 1 0 0 3
117 บ้านท่าลาดคำตานา 2 1 0 0 3
118 บ้านโนนพยอม 2 1 0 0 3
119 บ้านกุดกว้าง 2 1 0 0 3
120 บ้านนาฝายเหนือ 2 1 0 0 3
121 บ้านโนนแดงโคกเล้า 2 0 0 1 2
122 บ้านบึงกลาง 2 0 0 1 2
123 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 2 0 0 0 2
124 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 2 0 0 0 2
125 บ้านนาขาม 2 0 0 0 2
126 บ้านภูคำเบ้า 2 0 0 0 2
127 บ้านขามป้อมดงเย็น 2 0 0 0 2
128 บ้านหนองแสง 2 0 0 0 2
129 บ้านกุดกระหนวน 2 0 0 0 2
130 บ้านโนนจิก 2 0 0 0 2
131 บ้านกุดพังเครือ 2 0 0 0 2
132 บ้านโสกแสง 2 0 0 0 2
133 ชุมชนน้ำอ้อม 2 0 0 0 2
134 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองแวงเป่ง 2 0 0 0 2
136 บ้านห้วยยาง 2 0 0 0 2
137 บ้านโคกกลางนาล้อม 2 0 0 0 2
138 บ้านเวียงแก้ว 1 3 2 1 6
139 บ้านนาคู 1 3 1 0 5
140 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 1 3 0 0 4
141 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 1 3 0 0 4
142 บ้านคำป่าก่อ 1 2 0 0 3
143 บ้านคำแคนคำเจริญ 1 2 0 0 3
144 บ้านหนองหารจาง 1 2 0 0 3
145 บ้านหนองแต้ 1 1 1 0 3
146 บ้านศาลาดินห้วยเตย 1 1 0 0 2
147 บ้านหินลาด 1 1 0 0 2
148 บ้านน้ำสามวัง 1 1 0 0 2
149 บ้านนาค้อ 1 1 0 0 2
150 บ้านหม้อ 1 1 0 0 2
151 บ้านคำมืด 1 0 1 0 2
152 บ้านโคกสง่านางาม 1 0 0 1 1
153 บ้านกุดพังทุย 1 0 0 1 1
154 โนนหัวช้าง 1 0 0 1 1
155 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 0 0 0 1
156 บ้านโนนน้ำผึ้ง 1 0 0 0 1
157 ทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น 1 0 0 0 1
158 บ้านวังโพน 1 0 0 0 1
159 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 0 0 0 1
160 บ้านสว่างซำโอง 1 0 0 0 1
161 บ้านห้วยเชือก 1 0 0 0 1
162 สองห้องประชาบำรุง 1 0 0 0 1
163 บ้านดงเย็น 0 5 0 0 5
164 บ้านหนองแสงน้อย 0 1 2 0 3
165 บ้านห้วยยางสะอาด 0 1 1 0 2
166 บ้านทุ่งโป่ง 0 1 0 0 1
167 บ้านห้วยหินลาด 0 1 0 0 1
168 สุนทรพรหมคุณศึกษา 0 0 1 0 1
169 บ้านดงมัน 0 0 0 0 0
รวม 939 270 115 68 1,392