เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ณ โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา โรงเรียนน้ำพอง โรงเรียนบ้านวังชัย โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง และโรงเรียนเพี้ยฟานโนนสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพรสณ ทาปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางอนงลักษณ์ ศรีเวียงราช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางถาวร ผาบสิมมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวทัศณา ศรีภูมิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
11 นางสาวจิราภรณ์ แสนโคตร ครูโรงเรียนผักหนาม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
12 นางศิริประกาย เชาวน์ชื่น ครูโรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
13 นางสาวจันทร์สุดา จังหาญ ครูโรงเรียนน้ำพอง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
14 นางสาวนิลวรรณ คำอ้อ ครูโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
15 นายธนายุทธ แก้วใส ครูโรงเรียนบ้านหลุบเลา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
16 นายรณกรณ์ นนท์ยะโส ครูโรงเรียนบ้านนาเรียง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
17 นายมนูศักดิ์ ยางขัน ครูโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
18 นายเมธวุฒิ เหล่ลาภะ ครูโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
19 นางสาวนิภาพร สายประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
20 นายวิระพงษ์ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
21 นางอภิญญา หลาบหนองแสง ครูโรงเรียนบ้านวังชัย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
22 นางพัฒน์ณิชา วงศาศิริพัฒน์ ครูโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
23 นางสาวสุวภาพ์ ก้อนมณี ครูโรงเรียนบ้านสำโรง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
24 นางสุวรรณนี สาตร์นอก ครูโรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
25 นางอุมาพร จันทร์เรือง ครูโรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
26 นายอภิวัตน์ โสจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
27 นายวุฒิไกร ตระกูลนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
28 นางสาวมัณฑนา ศรีตาแสน ครูโรงเรียนหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
29 นางสาววรรณภา สังสิมา ครูโรงเรียนคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
30 นางสาวกมลชนก พินิจมนตรี ครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
31 นางสาววัชราภรณ์ ภูมิประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
32 นางสาวจันทรภา สืบซุย ครูโรงเรียนคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
33 นางศรีประไพร ราชมนตรี ครูโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
34 นางพูลศิลป์ ชาญเดชรุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านคำแมด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
35 นางเพลินพิศ ภักดีศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองซา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
36 นางสุจิตรา โศภิษฐ์โฆษิต ครูโรงเรียนกระนวนซำสูง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
37 นางสาววรรณประภา มาตราช ครูโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
38 นางเสาวภา มินา ครูโรงเรียนบ้านม่วงหวาน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
39 นางกานต์ตวรรณ แสงสุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
40 นางสาวอรกช วอยพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
41 นางสาวอุไรรัตน์ แก้วแก่นคูณ ครูโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
42 นางสาวสุดารัตน์ แสงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
43 นายอาทิตย์ โคตรศรีวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำสามวัง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
44 นางสาวจุฑามณี มะฮาด ครูโรงเรียนน้ำพองประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
45 นายรัชนัย นามทองจันทร์ ครูโรงเรียนน้ำพองประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
46 นางอมรรัตน์ ดาคม ครูโรงเรียนสองคอนศิริคุรุราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
47 นางสาวจิตรลดา ตูมโฮม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  
48 นายภูมินทร์ บุตรแวง ครูโรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 4 โทร 087-8596589 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]