สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤชานันท์เขาวสนกวาง 1 0 0
2 002 โรงเรียนการกุศลพุทธเกษมวิทยาลัย 0 0 0
3 003 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 7 20 13
4 004 โรงเรียนคำบอนวิทยา 6 22 11
5 005 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 10 17 13
6 008 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 36 108 61
7 009 โรงเรียนชุมชนกระนวน 19 27 25
8 010 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 12 19 17
9 011 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 2 3 3
10 013 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 5 13 8
11 015 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 15 28 23
12 014 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 2 6 4
13 016 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 14 91 36
14 012 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 33 73 43
15 017 โรงเรียนทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น 1 5 2
16 018 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 28 51 41
17 022 โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 0 0 0
18 023 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 13 20 17
19 024 โรงเรียนนามูลวิทยาคม 4 6 5
20 026 โรงเรียนน้ำพอง 36 83 58
21 025 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 6 7 7
22 030 โรงเรียนบ้านกระนวน 0 0 0
23 029 โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง 22 35 31
24 031 โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 7 22 14
25 032 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 3 10 6
26 034 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 8 11 10
27 036 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 4 10 6
28 035 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 2 7 1
29 033 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 8 23 17
30 037 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 3 5 4
31 038 โรงเรียนบ้านขุนด่าน 17 42 27
32 039 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 5 8 7
33 041 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 7 21 12
34 043 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 9 22 14
35 044 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 5 9 6
36 045 โรงเรียนบ้านคำบง 42 93 63
37 046 โรงเรียนบ้านคำบง 0 0 0
38 047 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 5 25 12
39 048 โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 3 7 6
40 051 โรงเรียนบ้านคำมืด 2 4 3
41 049 โรงเรียนบ้านคำม่วง 5 8 5
42 050 โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 9 19 15
43 053 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 3 5 4
44 040 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 16 28 24
45 042 โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 3 4 3
46 052 โรงเรียนบ้านคำแมด 9 16 10
47 054 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 7 16 9
48 064 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 9 14 12
49 065 โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 6 10 7
50 066 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 4 6 5
51 067 โรงเรียนบ้านดงมัน 1 3 2
52 068 โรงเรียนบ้านดงเย็น 5 8 7
53 069 โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 0
54 070 โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 0 0
55 071 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 2 11 6
56 072 โรงเรียนบ้านทรายมูล 24 56 35
57 074 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 4 5 4
58 078 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1 2 1
59 079 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 6 3
60 080 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 10 17 13
61 073 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 7 11 9
62 076 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 0 0 0
63 077 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 5 5 5
64 075 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 0 0 0
65 081 โรงเรียนบ้านนาขาม 2 5 3
66 083 โรงเรียนบ้านนาคู 5 9 7
67 082 โรงเรียนบ้านนาค้อ 2 5 4
68 085 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 8 20 15
69 084 โรงเรียนบ้านนาง้อง 10 19 15
70 087 โรงเรียนบ้านนาฝาย 4 15 8
71 086 โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 3 4 3
72 089 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 14 22 18
73 090 โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 5 31 11
74 088 โรงเรียนบ้านนาเรียง 14 25 21
75 091 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 3 6 4
76 111 โรงเรียนบ้านบะแต้ 5 14 9
77 112 โรงเรียนบ้านบึงกลาง 4 6 5
78 110 โรงเรียนบ้านบ่อ 3 3 3
79 109 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0
80 113 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 3 8 4
81 114 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 3 5 4
82 115 โรงเรียนบ้านผักหนาม 27 45 37
83 116 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 26 55 40
84 117 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 23 41 31
85 119 โรงเรียนบ้านฟากพอง 5 11 8
86 120 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 2 8 4
87 121 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 15 31 26
88 123 โรงเรียนบ้านวังชัย 11 35 18
89 122 โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง 0 0 0
90 124 โรงเรียนบ้านวังโพน 1 1 1
91 126 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 14 28 21
92 127 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 2 3 3
93 128 โรงเรียนบ้านสระกุด 15 21 19
94 129 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 3 2
95 130 โรงเรียนบ้านสว่าง 0 0 0
96 131 โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง 1 3 1
97 132 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 23 38 31
98 133 โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 0 0 0
99 134 โรงเรียนบ้านสำโรง 28 50 42
100 139 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 3 5 5
101 140 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 5 10 8
102 142 โรงเรียนบ้านหนองคู 5 20 11
103 143 โรงเรียนบ้านหนองชา 9 26 14
104 145 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 7 24 10
105 146 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 10 14 11
106 147 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 17 14
107 153 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 15 23 21
108 154 โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 3 10 3
109 155 โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 3 5 3
110 144 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 5 11 8
111 150 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 14 11
112 148 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 4 8 6
113 149 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 2 5 3
114 152 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 8 4
115 151 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 3 6 5
116 141 โรงเรียนบ้านหนองโก 26 48 38
117 156 โรงเรียนบ้านหนองโอง 5 10 7
118 157 โรงเรียนบ้านหม้อ 2 3 2
119 158 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 10 22 18
120 167 โรงเรียนบ้านหัวดง 8 11 10
121 168 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 20 46 27
122 169 โรงเรียนบ้านหัวบึง 4 5 5
123 170 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 7 8 8
124 171 โรงเรียนบ้านหินลาด 2 4 3
125 161 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 7 22 13
126 163 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 7 2
127 164 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 2 2 2
128 166 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1 1 1
129 159 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 1 3 2
130 160 โรงเรียนบ้านห้วยเตย 12 22 18
131 165 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 8 15 12
132 162 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 10 14 12
133 118 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 45 93 69
134 125 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 7 12 7
135 135 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 7 14 12
136 172 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 7 32 13
137 136 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 8 14 10
138 173 โรงเรียนบ้านแห้ว 13 28 16
139 058 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 8 6
140 055 โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 2 3 3
141 056 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 12 23 20
142 057 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 15 22 21
143 059 โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 4 9 5
144 060 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 11 25 17
145 061 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 4 6 4
146 062 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 4 8 6
147 063 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 4 6 4
148 108 โรงเรียนบ้านโนน 8 10 10
149 092 โรงเรียนบ้านโนนจิก 2 6 3
150 095 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 8 19 15
151 096 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 1 2 2
152 097 โรงเรียนบ้านโนนพยอม 4 15 6
153 098 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 5 6 6
154 099 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 5 9 8
155 100 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 6 12 6
156 101 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
157 103 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 10 16 15
158 102 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 4 11 6
159 104 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา 7 22 10
160 105 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตานา 0 0 0
161 106 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 4 7 6
162 107 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 0 0 0
163 093 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 4 9 5
164 094 โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 4 7 6
165 137 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 10 15 14
166 138 โรงเรียนบ้านโสกแสง 3 3 3
167 174 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 0 0 0
168 175 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 18 34 23
169 176 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 0 0 0
170 177 โรงเรียนมนตรีศึกษา 0 0 0
171 178 โรงเรียนมีสุข 0 0 0
172 180 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 15 37 24
173 179 โรงเรียนศรีเมืองแอม 6 13 9
174 181 โรงเรียนศิลาโป่งคำ 8 11 10
175 182 โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 1 2 1
176 183 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 0 0 0
177 185 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 20 30 27
178 187 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 25 44 33
179 186 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 11 16 12
180 188 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 14 38 25
181 189 โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ 0 0 0
182 191 โรงเรียนอนุบาลทันวิทยา 0 0 0
183 192 โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย 0 0 0
184 193 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 15 19 19
185 194 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง 0 0 0
186 195 โรงเรียนอนุบาลศิวิไลย์ 0 0 0
187 196 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 16 29 21
188 190 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 46 89 62
189 197 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 11 12 11
190 006 โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 8 15 10
191 007 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 22 61 32
192 027 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 5 7 6
193 028 โรงเรียนโนนหัวช้าง 2 4 3
194 021 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) 7 14 11
195 184 โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา 1 6 1
196 019 โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 0 0 0
197 020 โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 0 0 0
รวม 1516 3175 2214
5389

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 4 โทร 087-8596589 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]