รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วามะสิงห์
 
1. นางทิพย์สุดา  ศรีลาเคน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธนภัทร์  เทียมจิตร
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  เนื้อนวล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  บุบผาสุพันธ์
 
1. นางศิริพร  วงศ์วาน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขกลาง
 
1. นางนิยม  จันทร์ศรีรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงเปรมสินี  ศรีชนะ
 
1. นางสาวดวงตา  ศรีละโคตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกท่า 1. เด็กหญิงเมธาพร  สรรเสริญชัย
 
1. นางอมรรัตน์  วังโสม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงชลดา   รจนากิจ
 
1. นางเฉลยศรี   ชุ่มชูใจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ดวงสินธ์
 
1. นางสาวรุจิลาภา   สถาพร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   สองศรี
 
1. นางสาวสุนิษา   เมืองดู่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงศศิชา   จันทร์ประเทศ
 
1. นางจารุวรรณ   อุดมวงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 1. เด็กหญิงรสมาริน  กว้างนอก
 
1. นางศิริพร  ถาดสระน้อย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอนงค์พร  ด้วงปรึกษา
 
1. นางสาวลดาวัลย์  แนมขุนทด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กหญิงจีระวรรณ  สังเกตกิจ
 
1. นายประยุทธ  ดวงชัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ทับทิมไสย์
 
1. นางสมควร   ภูน้ำใส
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงวรินยุพา  สุดดี
 
1. นางสงบ  สิงห์เขาภู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พลสวัสดิ์
 
1. นางนวลปรางค์  คำไชย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำบง 1 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมปอง
 
1. นางเจนิตย์  สมคะเณย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สิทธิพรหม
 
1. นางภุมรินทร์  พลทะศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ซื่อตรง
 
1. นางสาวชลธิชา  โพธิ์ศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงอนันตญา   ฉายละออ
 
1. นางอัปสร   ผ่านชมภู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  คำดี
 
1. นางสาวลีลาวดี  สมศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงส่อง
 
1. นางพันธุ์ทอง  พินิจผล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ประมันโต
 
1. นางวิจิตรา  แสนอุบล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงนริศรา  พูดเหมาะ
 
1. นางสาวกษมา  นิเรียงรัมย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 1. เด็กหญิงทิดาภา  บังทอง
 
1. นายสุชาติ  สุขพราว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายสาโรธ  พันนาม
 
1. นางสาวสุภา  โพธิ์ทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงฐิติกา  ศิริสุข
 
1. นางอริยา  ดวงปฏิ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายธีระเดช  โต๊ะงาม
 
1. นางสาวพนิดา  ถวิลสุข
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซือม 1. เด็กหญิงประกายดาว  งอยกุดจิก
 
1. นางสายพิน  เศษเพ็ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายวรากร  รอสูงเนิน
 
1. นางพัธยา  ถี่กระโทก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นายณัฐชานันท์  คุณขยัน
 
1. นายธงชัย  ช่างไชย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 1. เด็กชายปภาวิน  โคตรบุรี
 
1. นางสาวมณัฐศิกาญจน์  ชมภูพื้น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำบง 1. นายอิศรา  นามห้วยทอง
 
1. นางภาวิตา  บุญรักษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงณญาดา  แสนสี
2. เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย
 
1. นางขวัญหทัย  สมัครคุณ
2. นางสุดาพร  สุธรรมวงศ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กหญิงอริสรา  ลาญาติ
2. เด็กหญิงแพรนวล  จั้นเขว้า
 
1. นางสาวสุมาลี  บุตรแสง
2. นายทองดำ  ราชดา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงทองเดือนเพ็ญ  บุตรดาพงษ์
2. เด็กหญิงเพิ่มทรัพย์  งามสะอาด
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
2. นางกัญญา  โสภิณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงจิฬาพรรณ  วันทวี
2. เด็กชายมงคล  ศรีสังขาล
 
1. นางสาวรัตติยากร  ปาทะหา
2. นางสาวขนิษฐา  ทองใบ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 1. เด็กหญิงสรินยา  โยธาสุภาพ
2. เด็กหญิงอรจิรา   จันทเรือง
 
1. นางมณีรัตน์  เหลาไผ่
2. นายวีระ  เหลาไผ่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวกวินธิดา  นานงที
2. นางสาวปาริฉัตต์  ต้อนโสกรี
 
1. นายนเรศ  มากอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงไอยรดา  ทองทับ
 
1. นางลำธาร  ปาปะสา
2. นางลันดร  โมขศักดิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 99.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กชายสุทธราดร  ภูครองจิตร
2. เด็กหญิงไอริสสา  กัลยา
 
1. นางวรรณภามาศ  เยี่ยมอ่อน
2. นางไกรสร  ศรีภูวงศ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 94.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  ยอดกระโทก
2. เด็กหญิงประภ้สสรา  แก้วสา
 
1. นายณฐพงศ์   วงศ์ทิศลักษณ์
2. นางสาววริษา  พิมสุโพธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายพัฒน์ยศ   แย่งใจรัก
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ช่วยลือไทย
 
1. นางประนอม  กุลอัก
2. นางคำไพ  ฮาบสุวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ลาดหนองขุ่น
2. นางสาวภาวิดา  วรรณโส
 
1. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
2. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อะรัญ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ถนัดไถ
 
1. นางสาวณัฐวรดา  จิรกรวงศ์
2. นางสาวอารญา  กองเงินนอก
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุพิชญาภา  เชิงศักดิ์ศรี
 
1. นางปนัดดา  นิลศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส
 
1. นายสมภาร  ท้าวบุตร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงมิยูกิ  ซาโต้
 
1. นางจิราพร  ศิริภัทรสุนทร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริรัตโนบล
 
1. นางสุวรรณี  ทองเรือง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 1. เด็กหญิงซากุระ  อิชิมูระ
2. เด็กหญิงธันยพร  โอซำรัมย์
3. เด็กหญิงมิเชล  คำสี
 
1. นางพัทยา  อ้วนลาน
2. นางดวงสมร  คำหอม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์   อุ่นเมือง
2. เด็กหญิงปานไพลิน   บุญหนัก
3. เด็กหญิงสุภัทชรา   นัยนิตย์
 
1. นางอัจฉราวรรณ   ล้อมพรม
2. นายอดุลย์ศักดิ์   ล้อมพรม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีดอนช้าย
2. เด็กหญิงจันทร์ส่อง  วิจิตรจริยา
3. เด็กหญิงยุวพร  วรรณสิทธิ์
 
1. นางสาววิไลรัตน์  เศรษฐโสภณ
2. นางสาวสาวิตรี  ศิริสุวรรณ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มีรสล้ำ
2. เด็กชายสุรพันธ์  เห็นสุข
3. นายโสภณวิชญ์  สลาลัย
 
1. นางมลิวรรณ์  วิวัฒน์วรนัย
2. นางสาวเสาวลักษณ์   มะโนบาล
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  โพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงสุชานารถ  น้อยกลาง
3. เด็กหญิงอรปรียา  จงจอหอ
 
1. นายเดชะ  คิดก่อนทำ
2. นางจรีรัตน์  คิดก่อนทำ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงทักษพร  แก้วทองหลาง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พลไกร
3. เด็กหญิงเปรมสินี  เสนากลาง
 
1. นายทศพล  ยอดมณี
2. นางวันเพ็ญ  ยอดมณี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ดีรัดรัมย์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  สกุลดี
3. เด็กหญิงภัชชา  วัณโน
 
1. นางลำไพร  เลขกระโทก
2. นางสาวประภัสสร  เรืองรอง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จันโท
2. เด็กหญิงประภัสสร  ดาเหล็ก
3. เด็กหญิงอาภัสรา  บาลี
 
1. นางพวงพยอม  พาพลงาม
2. นายอภิสิทธิ์  โคสาดี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาซ่าว 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทองพลึง
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  คำพา
3. เด็กหญิงอริสา  อินอ่อน
 
1. นายดนุพล  คำพา
2. นางอุไร  มีแพง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1. เด็กหญิงชนัฎนันท์  เสนาลา
2. เด็กหญิงปาลิตา  ภูนาเมือง
3. เด็กหญิงรัฎติกานต์  พระเกตุ
 
1. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
2. นางสาวปรียานุช  ขันโท
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1. เด็กชายคฑาวุธ  แฝกหอม
2. นางสาวฐิติมา   โตมร
3. เด็กชายธนพล  เดือนหงาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลชนก   บุญเสริม
2. นางวิจิตรา   วันเลิศ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาธาร  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงปวีณา  สามิตร
3. เด็กหญิงอริศฎา  บุญไพโรจน์
 
1. นางสาวสิตยานันท์  เสนาพรหม
2. นางสาวกิตติมา  สาลิวงษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล
2. เด็กชายเศรษฐกาณฑ์  ศุภศร
 
1. นายสุริยา  ศรีคราม
2. นางทิพวรรณ  คำยนต์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายชัยพัฒน์   สุวัฒนเสนีย์
2. เด็กชายพงษภัทร   รุจิโรจน์อำไพ
 
1. นางวิรัชฎา   เพ็งธรรม
2. นางวิชชุดา   บุญยืน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1. เด็กชายพรนภัทร  วิชัยดิษฐ
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชนีย์
 
1. นางสาวสรินนา  ขวัญสูตร
2. นางภัทรพร  คลังสมบัติ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้อง 1. เด็กชายพิทยา  อสุรินทร์
2. เด็กชายสกุลเพชร  ภูปานดำ
 
1. นางสาวอภัสรา  ทอดภักดี
2. นายณฐภัทร  ดอนไชยสีหา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์เขียว
2. เด็กชายปณิธาน  พวงยอด
 
1. นางสาวปาริชาติ  ประสารีบุตร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญโสม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงนฤมล  มะรังศรี
2. นายยศกร   ทนสูงเนิน
 
1. นางธัญญลักษณ์  ศรีอินทร์
2. นางสาวชลีพร  ตาทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กหญิงรัฎดาภรณ์  โสสุทธิ์
 
1. นางโขมพัสต์  อัมวงศา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพงศ์กฤษณ์  สมสะอาด
 
1. นายสิทธิกร  พิมอักษร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90.001 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  แวงวรรณ์
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90.001 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายปวริศ  มะนัส
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  สร้อยคำ
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริปี
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96.001 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงเพชรสุดาภรณ์  บำรุง
 
1. นายชาติชาย  กัญญาสาย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อาจมาก
2. เด็กหญิงชญานันท์  มุ่งภู่กลาง
 
1. นางสาวสุคนธ์  วงศ์ณะรัตน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 97.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ 1. เด็กชายพศุตม์  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กชายภาคิน  สละ
 
1. นายรชตะ  เอกรุ่งโรจน์
2. นางสาวพัชรี  จันทะคีรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก
2. เด็กหญิงเยาวภา  ชะบาทอง
 
1. นางนงลักษณ์  จินดาวงศ์
2. นายสุริยา  คำทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงขวัญตา  พรมษา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สิงซิว
 
1. นางสาววิภาดา  พิลากุณ
2. นายจักรพรรดิ  พลขาง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กชายดุสิต  บุญธรรม
2. เด็กหญิงอภิญญา  สูงพิมาย
 
1. นายอภิวัฒน์  รักพร้า
2. นายทิวทัศน์  ชัชวาลย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานสังข์
2. เด็กหญิงอณัฐชา  พรมภาโส
 
1. นายทรงศักดิ์  ต้นเกษ
2. นายธาตรี  ปาลี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายธรรมภพ  แสงกระโทก
 
1. นางวรรณกร  เกตุใหม่
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กหญิงแพรวา  อินทร์นอก
 
1. นายภาคภูมิ  ช่างเติม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ภูถมทอง
 
1. นางสาวสิริณัฐวีร์  ภักดีรักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงชมภูนุช  วงศ์พุฒ
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กหญิงหทัยชนก  สาดนอก
 
1. นายภาคภูมิ  ช่างเติม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสุข 1. นางสาววิไลวรรณ  เปการี
 
1. นางสาวศตภิญญา  แพ่งพนม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงชณิดาภา  กัญญาสาย
 
1. นางสุภิญญา   กัญญาสาย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายภูติวัฒน์  ภูหมื่น
 
1. นางสุภาพร  เสนสาร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กกแก้ว
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  ไทวังคำศิริชินวงศ์
 
1. นายอภิวัฒน์  ศรีกำพล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายภูธนากร  หงษ์ทอง
 
1. นางสุภาพร  เสนสาร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 90.002 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพัชริดา   คณานิตย์
 
1. นายปรัชญา   บัวหุ่ง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงมนฤดี  มุ่งมี
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ทิพย์อโนทัย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงชญาภา  บางยี่ขัน
2. เด็กหญิงนันชฎาลักษณ์  ศรีวิวัฒน์
3. เด็กหญิงภัทราพร  นินทรีย์
 
1. นางสุกัญญา  ทองวัฒน์
2. นายทศพล  จันโทวาท
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกุลปริยา   กุคำอู
2. เด็กชายก่อเกียรติ   ภูครองหิน
3. เด็กหญิงสุพิชา    จิตจักร
 
1. นางวิไล   พุทธนาวงศ์
2. นางสาวธารทิพย์   นันทบุญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายกฤตภาส   หอมอ่อน
2. เด็กชายภูริต  จิตปัญญา
3. เด็กชายแทนคุณ  นวลตา
 
1. นางสมสมัย  จิรพัทธ์พงศกร
2. นางกัญวรา  อารีรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. นางสาวกานติมา    ปนามสา
2. เด็กหญิงนิภาพร   ไตรโพธิ์ท่อน
3. เด็กชายโกสินทร์   อินสอน
 
1. นางอารีวงค์   เดาขุนทด
2. นายคงศักดิ์   ปักกาเวสา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงพนิตพร  ผลหอม
2. เด็กชายพัณธการ  มูลจิตต์
3. นายเพชรนิล  จันทรักษ์
 
1. นางรัศมี  ทองกลม
2. นางทัศนี  ไชยจิตร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กชายกิตตินันท์   ไขไพรวัน
2. เด็กชายภูริ  ไชยพร
3. เด็กชายอินทรีย์  บุญจันทร์
 
1. นางพิไลพร  โทนแก้ว
2. นางสาวอินทุอร  อิ่มอาดูร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายปรีชา  ปะวะทัง
2. เด็กชายวิชญากร  ศรีวงษา
 
1. นายเฉลิมพงษ์  มาฤทธิ์
2. นายโกศล  ปาปะเถ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กชายพุฒิพงค์  ทับบุญ
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  วอนมณี
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีทาดี
2. นายธีระวัฒน์  ขนุนก้อน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  กุลกั้ง
2. เด็กหญิงนิภาพร  กุดไธสง
 
1. นางเกศรี  สมบูรณ์พร้อม
2. นางพริ้งพราย  พิชพันธ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1. เด็กชายนันทกร  บุญเพชร
2. เด็กชายวณิชชานนท์  ศรีชำนาญ
 
1. นายสนธยา  แนบกระโทก
2. นางสาวสกาวเดือน  เทียนปรุ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายจักรพรรดิ  อันทะหวา
2. เด็กชายภูวนาท  โครตบรรเทา
 
1. นายเฉลิมพงษ์  มาฤทธิ์
2. นายโกศล  ปาปะเถ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายธีรพงษ์  โสวิชัย
2. เด็กชายภานุศักดิ์  จันทองพันธ์
 
1. นายธนัญชัย  จำปาสา
2. นายรักพงษ์  บุญศิริ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์   พิมพ์เงิน
2. เด็กชายรังสิมันต์  รักสมัย
 
1. นางเพลินตา   สิงห์สนั่น
2. นางจิราภา   นรินทร์นอก
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วหนองต่อ
2. เด็กชายปฐวี  พรหมศร
 
1. นายศุภชัย  สาขามุละ
2. นางศุภลักษณ์  สาขามุละ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนยานางศึกษา 1. เด็กชายปริญญากรณ์  ภูโทถ้ำ
2. เด็กชายอธิป  โกฏิรักษ์
 
1. นางเสงี่ยม  โกฏิรักษ์
2. นายศรายุทธ  สายโรจน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. นางสาวกัญญารักษ์  ตุงคะมาลี
2. เด็กชายกัมพล  หงษ์สีลา
 
1. นางอมรรัตน์  ดาคม
2. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 1. เด็กชายจักราวุธ  คำอำ
2. เด็กชายเดชาวัต  ไชยทะ
 
1. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
2. นายก้องไกล  เหมันต์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. นายจตุรวิชญ์  เศษไธสง
2. นายวีรภัทร  จิระเกียรติกุล
 
1. นายนพดล  สอนโกษา
2. นางสาวจามรี  สมบัติวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายวิทยา  โคตรแดง
2. เด็กชายศตนันท์  ขันโพธิ์
 
1. นายกัมพล  เวียงวิเศษ
2. นางอมรรัตน์  ดาคม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 1. นายณัฐวุฒิ  ประจักษ์ศิลป์
2. นายอลงกรณ์  ท้าวนอก
 
1. นางสาวนุชนาฏ  นามไชยสง
2. นางขนิษฐา  ปลั่งกลาง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่ 1. นายธนกฤต  ทองดาษ
2. นายสมุย  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นายประชัญ  สีทา
2. นางสาวจิราพร  กิตวัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1. เด็กชายณัฐดนัย  มีปี้
2. เด็กชายธนธรณ์  บุรีขันธ์
3. เด็กชายระพีพัฒน์  ยางสิงอ้อ
 
1. นายนาวิน  จันทิพย์
2. นางสาวศศิมาภรณ์  นันทะสิงห์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงชัญญานุช  จินดาภู
2. เด็กหญิงดวงกมล  ปริญญาพล
3. เด็กหญิงวิมลภัทร  นาคบุตรศรี
 
1. นางระพีพรรณ  ทองพันธ์
2. นางสุพัตรา  สุริยะศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สรรพสิทธิ์
2. เด็กชายรชต  จันทสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  หล้าเพ็ง
 
1. นายธนโชติ  หล่าศรี
2. นางวิภาพร  ศิริมาตรกูล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกัลยา  ปักกาสัง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  พิมพ์โคตร
3. เด็กหญิงเมษิณี  อาษาศึก
 
1. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
2. นางยุภา  พลเยี่ยม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1. นางสาวกชกร   จำปาเรือง
2. นางสาวกรกนก   จำปาเรือง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โควะเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลชนก   บุญเสริม
2. นางวิจิตรา   วันเลิศ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ขำคม
2. เด็กชายธีรภพ  ผ่านเสนา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  จันทร์ส่อง
 
1. นางวิลาวัลย์  ศรมณี
2. นางสาวรฤทัย  พิมพ์รัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กชายพงศพัศ  อินทิแสน
2. เด็กชายรัชชานนท์  พุฒศรี
3. เด็กชายสุทธวีร์  แก้วนิล
 
1. นางไพรินทร์   ศรีบัวบาน
2. นายเกรียงไกร  ปิดตาละเพ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงชญาดา  นาคะสุนทร
2. เด็กชายชญานนท์  เวชษี
3. เด็กชายณัฐจิรโชติ  จันทรจิรวัช
 
1. นางสาวสวิชญา  หวังมวนกลาง
2. นางสาวปนิดา  ชิดพุทรา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ชาภักดี
2. เด็กชายบดินทร์  ไวจันทร์
3. เด็กหญิงเกศมณี  เชื้อแก้ว
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  ปราบภัย
2. นายวิโรจน์  ละดาดก
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ซุ่นสุน
2. เด็กชายสิทธิโชค   ถัดจอหอ
3. เด็กชายอัครนิจ  หวังอิงกลาง
 
1. นางนฤมล  ทองภู
2. นางจารุวรรณ  ชัยสูงเนิน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวนิชนันท์  บุญอภัย
2. นายศุภฤกษ์  ตอนรัมย์
3. เด็กชายสิรภัทร  แสนใจ
 
1. นายสันติ   จันทร์วิเศษ
2. นางพรพิศ  ศรีโบราณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 1. เด็กชายธนดล  สุขสกล
2. เด็กหญิงวนัชพร  พรามสำโรง
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรศรี
 
1. นางสาวอริสรา  พัชรพิศุทธิ์
2. นายวัชระ   พานวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดบำรุง
2. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีชัย
3. เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  ก้านภูเขียว
 
1. นายศรัณย์  วรรณศิริ
2. นางสาวณัฏฐนันท์  ฉัตรรักษา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฉัตรณิชา  ยศพล
2. เด็กหญิงพิชญานันท์  วังสวงษ์
3. เด็กชายรพีภัทร  วงธานี
 
1. นางสาวสุภัทรา  ไชยศรี
2. นายอาธรณ์  มีโคดง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงกัลยานี  อยู่ยัง
2. เด็กหญิงปภัสสร  ปั้นทอง
3. เด็กหญิงรมยกร  สำราญรื่น
 
1. นางสาวฟาริดา  โหราศาสตร์
2. นายมงคล  ทุมมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 1. เด็กหญิงจุตินันท์   พุฒบุรี
2. เด็กหญิงภารดี  บำรุงศิลป์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ตลาดนา
 
1. นายพงศ์สุธี  หรรษา
2. นางสาวอัจฉริยา  บำรุงศิลป์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายวัชระพล  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เอี่ยมสุข
 
1. นางสาวกัลยา  ทองอ่อน
2. นางสุภาพร  วงศ์สูง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายมีนา  ดวงคำน้อย
2. เด็กชายสมาธิ  ศรียันต์
3. เด็กชายอภินัน  สิงคะเตลิด
 
1. นางอรุณณี  จงปั้น
2. นางสาวอุไรวรรณ  ภูจ่าพล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ถานา
2. เด็กหญิงสุจิรา  หอมดวง
 
1. นายปิยณัฐ  ปาลาพงศ์
2. นางสาวอนุสรา   สุธรรมมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายจิรณัฎฐ์  โมราอรรถ์
2. เด็กหญิงพศิกา  พันธ์บุปผา
 
1. นางสุจิตร  นามบุตร
2. นางพรพิมล  วงนามเถาว์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ทองเทพ
2. เด็กชายอาทิตย์  เลาะหะนะ
 
1. นางสาวจตุพร  พิมพกรรณ์
2. นางสาวญาณกวินทร์  พิมพกรรณ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. นายจักรกริช   ทองทิพย์
2. นายยุทธพงษ์   ไชยแสง
 
1. นางสุนันทา  ไชยศิริ
2. นางพัชรภรณ์  สนสุรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายศิวกรณ์  เจริญภัทรพงศ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไทยอ่อน
 
1. นายเหมราช  จิระสุโข
2. นายเกษ  จันทร์โสม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายชัชวาล  สิงหะ
2. นายศักรินทร์  อินทบุตร
 
1. นายพิเชฐ  ก้อนฝ้าย
2. นางสาวจินตนา  อนุพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงณัฐรดา  นิยม
2. เด็กหญิงพรพิชา  ผดุงชอบ
3. เด็กหญิงวรัญญา  ธรรมวัตร
4. เด็กหญิงศศิพิมล  ดงภูศรี
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  จูมา
 
1. นางธนพร  ศรีละพันธ์
2. นายอานนท์  เดียงสา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  อดทน
2. เด็กหญิงบุญญธิดา  สิงสังหา
3. เด็กหญิงรุจิรา  วารสุข
4. เด็กหญิงศิรดา  คำโกน
5. เด็กหญิงเบญญาภา  วามเกษ
 
1. นางสาวชนากานต์  ศิริโรจนงาม
2. นางรัชฎาพร  ทองคำวัน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงฐานิดา  ปอกระโทก
2. เด็กหญิงปิยนุช  หม่อมกระโทก
3. เด็กหญิงพัชรกมล  พายผักแว่น
4. เด็กหญิงพิชญากร  ผันกระโทก
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  เก่งกระโทก
 
1. นางวิษา  บุญวรสถิต
2. นางสุวิชา  รัตนชัยเดชา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  โคตรเครื่อง
2. เด็กหญิงธนพร  เชาว์พลกรัง
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  โยธาภัคดี
4. เด็กหญิงอภิญญาพร  เงินพลับพลา
5. เด็กหญิงอามรรัตน์  พรหมแสนปัง
 
1. นางปรางณิธิ  มานะเพชร
2. นางชนัญช์ภรณ์  อินทรักษาจันทุม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงฟาริดา  ขวาซุย
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  พิมพ์เสน
3. เด็กหญิงสุชาดา  อามาตรมนตรี
4. เด็กหญิงสุรางค์วิมล  นามพิบูล
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  อาจลุน
 
1. นางสาวกฤษติกานต์  ศรีเทา
2. นางสาวมลฤดี  ไชยรส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงคีรวัน  จันดาบุตร
2. เด็กหญิงปรียนิตย์  บุญรินทร์
3. เด็กหญิงปวริศา  ศรีคำ
4. เด็กหญิงปาจรีย์  ภาดี
5. เด็กหญิงอรณิชา  ไชยชนะ
 
1. นางระคน  สูงโฮง
2. นางอรพินธ์  บัวลา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงกฤติยา   อิ่มรัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  จันทร์แสง
3. นางสาววรัญญาพร  โจทา
4. เด็กหญิงอาภัสรา  จันทะลือ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยุทธอาจ
 
1. นางสุภาวดี  ทวีวัฒน์
2. นายปรีชา  สำนวน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 1. เด็กชายชุมพล  สกุลแพง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยิ่งเลิศ
3. เด็กหญิงพรนภา  ปารีวาท
4. เด็กหญิงมณฑิรา  อารมณ์สวะ
5. นางสาวมณธิรา  แสงทอง
 
1. นางเยาวเรศ  ศรีประไหม
2. นางสาวรัถศิมากรณ์   ในอรชรพงษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ชื่นตา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีพิทักษ์
3. เด็กหญิงนภาพร  ชินคำ
4. เด็กหญิงภาวิกา  วรจักร์
5. เด็กหญิงมัตติกา  เหล่าหมวด
 
1. นางสาวเจนจิรา  ปานคาน
2. นางสาวสุลัดดา  อุตสุพานิช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริแฝง
2. เด็กหญิงปริญญาพร  ประนัดทา
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ภูมิบูรณ์
4. เด็กหญิงวิไลพร  มะลาศรี
5. เด็กหญิงแพรเพชร  จันทิมาศ
 
1. นางมริยา  ศรีสังข์
2. นางศิริกัญญา  พลเยี่ยม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงคานะ   บุ้งทอง
2. เด็กหญิงปภาวริน​    เนียมหอม
3. เด็กหญิงปวีณนุช   สองศร
4. เด็กหญิงมนทพร  ศรีสุข
5. เด็กหญิงรภัสสรน์​   สุวรรณอัมพร
 
1. นางศศิธร  สุภศร
2. นางจงจิตร  โทนุการ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าแร่วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พาพรมลิก
2. เด็กหญิงปพิชญา  ช่างยัน
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  เอี่ยมฤทธิ์
4. เด็กชายภูผา  เชียรพลแสน
5. เด็กหญิงสิริยากร  อ่อนแทะ
 
1. นางสาวจิตติมา  ก้อนแพง
2. นางสาวภัทรภร  ผลจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ดาดี
2. เด็กหญิงนริสรา  อินตาหามแห
3. เด็กหญิงพรรัตน์  โสส้มกบ
4. เด็กหญิงลัทธพรรณ  บัวละคร
5. เด็กชายเอกพิพัฒน์  ปลาช์ฌนาม
 
1. นางวิไลวรรณ  จันจิตร
2. นางสาวจริยา  ลาดขามป้อม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชัยแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชัยมหาวงค์
3. เด็กหญิงปณัฏฏา  เสียงล้ำ
4. เด็กชายปิยะวัชร์  น้อยประทุม
5. เด็กหญิงวิไลวัลย์  บุญเกิด
 
1. นางสาว่สุพรรณา  พลาชัย
2. นางสาวพิมลรัตน์  ถิ่นไทย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณัฐวรา   แสนโคตร
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   วงษ์หาริมาตร
3. เด็กหญิงพันธิตรา   อุตมะ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   บุญสาร
5. เด็กชายอดิศักดิ์    ภูผายาง
 
1. นางปริญญา   เวียงอินทร์
2. นางสาวสุภาพร   นาหัวนิล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 1. นางสาวกนกวรรณ  น้อยคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  นิยม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยศรี
4. นางสาวอาทิติยา  ศรีลาโคตร
5. นางสาวเยาวลักษณ์  ไชยสงไท
 
1. นางอินทิรา  ไวท์ยางกูร
2. นางสาวศิริญญา  เหล่าสะพาน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กหญิงธีราพร    ขันสัมฤทธิ์
2. เด็กชายปกร   เหมือนเหลา
3. เด็กหญิงปรัชพร   เสนานนท์
4. เด็กชายปิยวัฒน์  พลศิริ
5. เด็กชายยุทธนา   ธรรมสาร
 
1. นางพรรณิพา  บรรใดทอง
2. นางสาวศิริพร  อินอ่อน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขมพุทรา
2. นางสาวชมพูนุช  ขำวิลัย
3. เด็กชายวัชรินทร์  พาขุนทด
4. เด็กหญิงศริดา  เพิงขุนทด
5. เด็กหญิงสุภาวดี   ยุพโครต
 
1. นางสาวฌาดา   บุตรพรม
2. นางสาวนิรมล  เหิมขุนทด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ประกอบนันท์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมินกระโทก
3. เด็กหญิงปุณิกา  บุณยกรบวรภัค
4. เด็กหญิงพรรณิตา  ชุ่มจังหรีด
5. เด็กหญิงวาธินี  ศรีจันทร์กลัด
 
1. นายอนุพงศ์  ฉายชูวงษ์
2. นางสาวสายรุ่ง  แทนคำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงสาลี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดนโคกสูง
2. เด็กชายธีรพัฒน์   ศรีสุข
3. เด็กชายพิธิวัฒน์   ธูปพุดซา
4. เด็กชายพีรปกรณ์   อมรศักดิ์สิริ
5. เด็กหญิงภูษณิศา  ซีกพุดซา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ทางพุดซา
2. นางสาวผกามาศ   เพชรกระโทก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1. เด็กหญิงจันทรัศม์  ศรีสองเมือง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์ทิพย์  โพธิสาร
3. เด็กหญิงภิรมญ์ญา  โพธิ์กระสังข์
4. เด็กหญิงมณีทิพย์  โพธิสาร
5. เด็กหญิงรัตนาวดี  โทชาติ
 
1. นางปิยวดี  กองหล้า
2. นายสมัคร  สุขตะกั่ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กชายธนธรณ์   ภูลังกา
2. เด็กชายปกรศักดิ์   อาจหาญ
3. เด็กชายพิริยากร   แสนสีหา
4. เด็กชายรสนันท์   สีใส
5. เด็กชายอนันต์   อุประ
 
1. นางเบญจวรรณ   จงหมั่น
2. นางลักขณา   อินทร์ใจเอื้อ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแปรง 1. เด็กชายกิตติกร  แนมขุนทด
2. เด็กหญิงทิวาพร  ยิ้มแสง
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อุต้น
4. เด็กหญิงภัทราวดี  บึนขุนทด
5. เด็กหญิงศิรินภา  บมขุนทด
 
1. นางลำปาง  ฉายชูวงษ์
2. นางสาวจิราพร  แกมขุนทด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ชะชิกุล
2. เด็กหญิงนภัสสร  คำสี
3. เด็กชายภูวนาท  ไชยเนตร
4. เด็กชายศิวพงษ์  พรมโคตร
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวณปภัทร์  แก้วแสนชัย
2. นางสาวศิริเพ็ญ  หายักวงษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมาก 1. เด็กชายจรัญ  ขันโททอง
2. เด็กหญิงชนิสรา  ดาสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประคองเก็บ
4. เด็กชายธวัชชัย  ริดจะโป๊ะ
5. เด็กหญิงธัญพร  ขะจีฟ้า
6. เด็กหญิงปัญจรัตน์  คำหงษา
7. เด็กหญิงปัณณพร  พูนสวาย
8. เด็กหญิงปาทายเทพ  เหลี่ยมดี
9. เด็กชายพงศกร  โทนขุนทด
10. เด็กชายพลภัทร  เสนาวงษ์
11. เด็กชายภานุพงษ์  วาหนักแน่น
12. เด็กชายภูมิภัทร  ภูกองไชย
13. เด็กชายรพีภัทร  ปานะดิษฐ์
14. เด็กชายรัฐภูมิ  ปัจชุมชัย
15. เด็กชายวุฒิไกร  วงษ์การ
16. เด็กหญิงศิวาการ  พุ่มแก้ว
17. เด็กชายสิทธิกร  ผันกลาง
18. เด็กหญิงสุพัตตรา  ศรีบูรณ์
19. เด็กชายอัครชัย  นันทเขตต์
20. เด็กหญิงเกสรา  เดชสุทธิ์
 
1. นายสุวิทย์  ท้าวนอก
2. นางสาววรรณรัตน์  รุ่งเรือง
3. นางสาวจิราภรณ์  เงินหล่อ
4. นางสาววาริน  เชิญกลาง
5. นางสาวดรุณี  หอจันทึก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อิ่นคำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงษ์มี
3. เด็กหญิงชาลิสา  ชิดนอก
4. เด็กชายธนดล  พลแสนทอง
5. เด็กชายธนวิน  สิทธิหงษ์
6. เด็กชายปณชัย  ยินดี
7. เด็กหญิงปริยฉัตร  ทะสูงเนิน
8. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  พิมแบบ
9. เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์โพธิ์
10. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุกดารัมย์
11. เด็กชายพีรพล  เพ็งอาทิตย์
12. เด็กชายพีรพัฒน์  แสไพศาล
13. เด็กชายภัทรพล  กลิ่นขจร
14. เด็กหญิงภัทราวดี  พัฒนะแสง
15. เด็กชายสิทธิพงษ์  เรืองศรีจันทร์
16. เด็กหญิงอภิญญา  เด็ดดวงรัมย์
17. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีฤทธิ์
18. เด็กชายเดโชชัย  เต็งกลาง
19. เด็กหญิงเบญญา  จารีรัตน์
20. เด็กหญิงเมธิตา  นามดี
 
1. นางศรุดา  บุณยธรรมกุล
2. นางสาวสมหมาย  จักสาร
3. นางจิราภรณ์  อารีรัมย์
4. นายสิทธิศักดิ์  เก่าพิมาย
5. นางสาวชไมพร  ค้าขาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกัญญาพัฒช์  สายสิงห์
2. เด็กชายกิตติคุณ  อำพรัก
3. เด็กหญิงจารุพิชญา  ศรีบุญ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  เพชรสังคูณ
5. เด็กชายตัณติกร  ดงพระจันทร์
6. เด็กหญิงทิฆัมพร  ขันคำ
7. เด็กชายธนวัฒน์  นาหัวนิล
8. เด็กหญิงนิรดา  มาเบ้า
9. เด็กหญิงปนัดดา  สมอฝาก
10. เด็กชายปิติภัทร  ภิงคะสาร
11. เด็กชายพงศกร  สุนทรวงษ์
12. เด็กชายพีรวัฒน์  สิงหเสน
13. เด็กหญิงมนัสนันท์  สว่างแจ้ง
14. เด็กชายรัฐภูมิ  อาจสาลี
15. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีพรม
16. เด็กหญิงวรรณพร  ขันธ์สาลี
17. เด็กหญิงสุภัทรศินี  ครองเวียง
18. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทุดม
19. เด็กหญิงอวัสดา  แดงนาเพียง
20. เด็กชายแสงตะวัน  จันได
 
1. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
2. นางลำดวน  ศรีพรม
3. นางสาวนิตยา  รักษาพล
4. นางสาวชไมพร  สุรภีร์
5. นายสุทธิพงษ์  สุจิตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแท่น 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  สุดไชยเรศ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เสริมวิเศษ
3. เด็กชายจอมพล  เยาะเย้ย
4. เด็กชายชยพล  ยี่สุ่นหอม
5. นายชาคริต  เสริมวิเศษ
6. เด็กชายณัฐพงศ์  มิสา
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  วิเชียร
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  มิสา
9. เด็กชายธันวา  ปานา
10. นางสาวนฤมล  ไชยจันทร์
11. เด็กชายปริวัติ  หาญลือ
12. นายพีรเดช  รุ่งเรือง
13. นายพูนพล  เยาะเย้ย
14. เด็กชายวันเฉลิม  ศรีสุวรรณ
15. เด็กชายสีหราช  รัตนวัน
16. เด็กชายอนุพงศ์  ธรรมเสนา
17. เด็กชายอนุสรณ์  ขดโข
18. เด็กชายอภิชาต  คร้ามทรัพย์
19. เด็กชายอานนท์  ทรงแก้ว
20. เด็กชายเศรษฐพงษ์  วิเชียร
 
1. นายปรีชา  อ่อนอ่างคำ
2. นายเสริม  อ้มสงคราม
3. นางสาวอำพร  วรวงษ์
4. นางสาวทักษพร  นิลทรา
5. นางกรรณิการ์  พุฒภูงา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เคนวิเศษ
2. เด็กชายชินคุณ  มาสิงห์
3. เด็กชายณัฐธกานต์   เพ็งสุนทร
4. เด็กชายธนกร  มีบุญ
5. เด็กหญิงธนพร  สะอาด
6. เด็กชายธีรภัทร  เปล่งวรรณ์
7. เด็กชายนพสิทธิ์  คงทน
8. เด็กชายพลากร  กอบัว
9. เด็กหญิงพิณณ์ประภาวดี  ดอกสันเทียะ
10. เด็กหญิงพิมชนก  สอนสะอาด
11. เด็กหญิงภัทรนันท์  คำเบ้า
12. เด็กชายวณิชชา  หล่าบุตรศรี
13. เด็กหญิงวิภาดา  บุพตา
14. เด็กหญิงศลิษา  สุขบัวใหญ่
15. เด็กหญิงสาธิดา  ชาตรี
16. เด็กชายสุวิจักขณ์  สุจิมงคล
17. เด็กชายอธิภัทร  เปล่งวรรณ์
18. เด็กชายอนุชิต  นลินกมลวัฒน์
19. เด็กหญิงอภัสนันท์  ชาติวิเศษ
20. เด็กหญิงเจนจิรา  ชาติบัวใหญ่
 
1. นางอรุณรัตน์   โพธิ์สันเทียะ
2. นางสาวสาธิตา  เขตจัตุรัส
3. นางสาวเมษยานี  นาสะกาด
4. นางสาวเปรมิกา  แดงพรวน
5. นางสาวดาริกา  คาโส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกิตตินันท์  ภักดีกลาง
2. เด็กชายชนะพงษ์  มุ่งอุ่นกลาง
3. เด็กหญิงชนาภา  สีดาพันธ์
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  หนึ่งชะนะ
5. เด็กชายธนันชัย  อักวะรัง
6. เด็กหญิงธัญญา  ประฏิสัจ
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ขอนบกลาง
8. เด็กหญิงนุชจรี  แสนเวียน
9. เด็กหญิงปทุม  แก่กลาง
10. เด็กชายพิทักษ์  ชำนาญไพร
11. เด็กชายวชิระ  โมครัตน์
12. เด็กหญิงศรทิพย์  ท้าวนอก
13. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีตระกูล
14. เด็กชายสุทธิกานต์  นาดี
15. เด็กหญิงสุภานันท์  ภักดีกลาง
16. เด็กหญิงสุมณฑา  มาคุณ
17. เด็กชายสุรศักดิ์  โลหากาศ
18. เด็กหญิงฬุริยา  ภายไชยสงค์
19. เด็กหญิงอรนุช  ชินนอก
20. เด็กชายเรวัต  ปัจจัยโย
 
1. นางสุพรรณิการ์  แก้วกลาง
2. นางศิริวรรณ  สิทธิ์ภาพ
3. นางรัตนาภรณ์  หารี
4. นายทนงเกียรติ  สารนอก
5. นายนพชัย  สิทธิ์ภาพ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาง้อง 1. เด็กชายนพดล  คงรัตน์
 
1. นางสาวอัญชลี  เกตุนอก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงเกศทิพย์  มีสุข
 
1. นางนภาพร  โคตมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 1. เด็กหญิงศรีสุดา  ภาเมืองคง
 
1. นางสมควร  ปาเขียว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มานะเสถียร
 
1. นางนันท์นภัส  ติยะโคตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายเจษฎา  กอแก้ว
 
1. นางสาวยุคนธร   เลือกนารี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กหญิงทักษพร   ซิวเชียง
 
1. นางมะลิซ้อน   สีหาวงษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. นางสาวอมรรัตน์  คุณพาณิชย์โชติ
 
1. นางไรทอง  นาพรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐกฤติ  ป้องคำลา
 
1. นางชาลิสา  จันทร์บุตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กชายชลวิทย์   จิตจำนงค์
 
1. นายทรงเดช ตาสาโรจน์  ตาสาโรจน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายธิติวุฒิ   บรรลุ
2. เด็กหญิงปรียาดา   พานิคม
 
1. นางดวงฤดี   มาสอน
2. นางสุรีรัตน์   รอดพ้น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กชายนนธวัช  คำศรี
2. เด็กหญิงปวริศา  พิมพ์ภูคำ
 
1. นางสาวมัญชิษฐารัตต์  เพชรเลื่อน
2. นางสาววัลยา  ฐานกระโทก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงชนากานต์  เพ็ชรเพ็ง
2. เด็กชายปาระมี  วิจารย์ชัยศรี
 
1. นางพัชราพร  ไชยประปา
2. นางสุภัทตรา  เพ็ชรเพ็ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงศศิวิมล   พิมพ์โคตร
2. เด็กชายสรวิชญ์   มัดสยาลักษ์
 
1. นางธีระนันท์   ทองแสง
2. นายไพชยนต์   อ่อนช้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงพลอยสุกัญญา  สกุลทอง
2. เด็กชายมาโนช  กิ่งพรมภู
 
1. นายไพศาล  เลิศสงคราม
2. นางปัญจรัตน์  พิมพ์เภา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชยาพล  นาสุข
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  ไชยเชษฐ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  หล้าพิศาล
2. นางสาวจุฑาทิพย์   บุตรแสนคม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายจิรายุ   รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสิรภัทร   อิ่มกระโทก
 
1. นางนัฏฐิกานต์   ทอนศรี
2. นางนาถณภา   ไพรวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงจารวี  จันทัย
2. เด็กชายธชัย  ฉาน
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นายสุทธินันท์  โนนแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สว่างสูงเนิน
2. นางสาวนภาภรณ์  งอบสูงเนิน
 
1. นายสุระสิทธิ์  รุ่งแสง
2. นางอมลวรรณ  มีจินดา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กชายกรรชัย  พลเยี่ยม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จังอินทร์
3. เด็กชายธนกฤต  บัวจันทร์
4. เด็กชายปฏิพัทธิ์  เฉลียวศิลป์
5. เด็กชายมนัสชัย  ฝอดสูงเนิน
6. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ชมเหิม
7. เด็กชายอนันตชัย  แก้วเหลี่ยม
8. เด็กชายอนุวัฒน์  เหลือล้น
9. เด็กชายอรรถพร  เหมือนคิด
10. เด็กชายไพศิษฏ์  เหลี่ยมดี
 
1. นางสาวณัชพร  สังข์ทอง
2. นางนิทรา  แสนทวี
3. นายเจษฎางค์  ทองรินทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  โสดี
3. เด็กหญิงฑัณทิมา  คำเรือง
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คูณทา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทวงค์
6. เด็กหญิงนิภาพร  ฝางคำ
7. เด็กหญิงปารมี  เหง้าบัว
8. เด็กหญิงพรรทิพา  มงคลสาร
9. เด็กหญิงสุพรรษา  แก่นทน
10. เด็กหญิงสุภาดาว  ยะริรมย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นนท์ศิริ
2. นางสาววรรณลี  บุญพุฒ
3. นางสาวรจนา  แก่นคำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชัยรัมย์
2. เด็กหญิงจิรัตน์ชนัญ   ประคองสุข
3. เด็กหญิงฐาปนี   ผึ่งพิมาย
4. เด็กหญิงณัฐธิกา   โอ่งกลาง
5. เด็กหญิงปราณปริยา  กันทะเขียว
6. เด็กหญิงพรรณิภา   ผลพิมาย
7. เด็กหญิงศลิษา   ผัดโพธิ์
8. เด็กหญิงสุมิตรา   เทียนชัย
9. เด็กหญิงอภิญญา   ขวัญมั่น
10. เด็กหญิงอรกานต์   ปานแก้ว
 
1. นายบุญมี   ภมร
2. นางสาวมธุรส  คุ้มกระโทก
3. นางละเอียด  นมัสศิิลา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงจันทร์ธิรา  ยศตะโคตร
2. เด็กหญิงชลดา  รักพินิจ
3. เด็กหญิงทิพเกษร  แสนบรรดิษฐ์
4. เด็กหญิงธัณยพร  ดวงคุณ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  แสนบรรดิษฐ
6. เด็กหญิงวัลลภา  อุปพงษ์
7. เด็กหญิงสุนิษา  ปาทะวงค์
8. เด็กหญิงอรนภา  ปัดร้าย
9. เด็กหญิงเกษลาลิน  แสนบรรดิษฐ
10. เด็กหญิงเขมิกา  โถประคำ
 
1. นางวิภารัตน์  ศรีชนะ
2. นางสุวรรณา  สุริรมย์
3. นางอัมรา  ทิพเลิศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยอดเลา
2. เด็กหญิงธัญวีร์  พิมทอง
3. เด็กหญิงปวีณา  บุญสิทธิ์
4. เด็กหญิงปาริสา่  อินทร์ทอง
5. เด็กหญิงผกาวรรณ  ดำงาม
6. เด็กหญิงพัชริญา  ทวยไธสงค์
7. เด็กหญิงพิมมาดา  พลชา
8. เด็กหญิงลลิตา  ดังกลาง
9. เด็กหญิงวิภาพร  บุญเลิศ
10. เด็กหญิงอาภาศรี  ชินบุตร
 
1. นางสาวบังอร  นันทรัตน์
2. นายทีปกร  เสาะหายิ่ง
3. นางสาวศิริกัญญา  บุญภักดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วอมร
2. เด็กหญิงนันทิตา  ชื่นจิตร
3. เด็กหญิงนำ้หมอก  มะลิปะละเต
4. เด็กหญิงปณิดา  ชัชวาล
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ดวงจิตต์
6. เด็กหญิงมินตรา  กันทอง
7. เด็กหญิงราสินี  คำดี
8. เด็กหญิงรินรดา  ชัยเลิศ
9. เด็กหญิงรุจิราพร  สิงห์คำ
10. เด็กหญิงศราศินี  ผสมทรัพย์
 
1. นางบังอร  สมบัติ
2. นางมยุรี  นะราวัง
3. นางอุบลรัตน์  อรัญชัย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 1. เด็กหญิงกาญจนา  วรกากุล
2. เด็กหญิงขวัญปภัสร์  บุญมาตุ่น
3. เด็กหญิงปาลิตา  บุญศักดิ์
4. เด็กหญิงพรณัชชา  สุโพธิ์นอก
5. เด็กหญิงพิยดา  อามาตรมนตรี
6. เด็กหญิงวรัญญา  พลสงคราม
7. เด็กหญิงวิภาวี  เห็มสิมมา
8. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  สมุดตะโสภา
9. เด็กหญิงสิริวิมล  ชัยพัฒน์
10. เด็กหญิงโสริญา  ภู่ขาว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างวงค์
2. นางอภัสราภรณ์  กั้วจันทร์
3. นางพานคำ  พลาชัย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 1. เด็กหญิงกัลยา   อรบุตร
2. เด็กหญิงกาญจนาพร   นิสสัยกล้า
3. เด็กหญิงชนัญดา   เปรียบสม
4. เด็กหญิงชมพูนุช   วัชชัยภูมิ
5. เด็กหญิงธนัชพร   ถูกชัยภูมิ
6. เด็กหญิงปภาวรินท์  เทศจัตุรัส
7. เด็กหญิงพัชรี   ทาลี
8. เด็กหญิงวรกาญจน์   พัสกา
9. เด็กหญิงวรินรำไพ   เทือกสา
10. เด็กหญิงอมรรัตน์   เฉียงเอก
 
1. นายวิเชียร   วัฒนกุลไพศาล
2. นางสมพาน   วัฒนกุลไพศาล
3. นายอร่าม   ศรีสุภาพ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงชญาดล  โชติรัตนาภณ
2. เด็กหญิงชลดา  สมใสยา
3. เด็กหญิงฐิดาธาร  อินทร์แสง
4. เด็กหญิงธัญชนก  พรมดี
5. เด็กหญิงธันย์ชนก   อ้อมนอก
6. เด็กหญิงนรินธร  สียางนอก
7. เด็กหญิงพรนภา  หอมกระชาย
8. เด็กหญิงรุ่งณภาวรรณ  อ้อมนอก
9. เด็กหญิงศิริภัทรสร  สีแก้วน้ำใส
10. เด็กหญิงสุจิรา  ละดาขัน
 
1. นางลำปราง  ฤทธิ์อร่าม
2. นางสาวภัทรวดี  ทองเหลา
3. นางวัชราภรณ์  โวระแสง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   แสนคำภา
2. เด็กหญิงจันทร์ธิมา   สุกุมาลย์
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา   เงินไทย
4. เด็กหญิงนฤมล   เสนาหมื่น
5. เด็กหญิงภัทรพร   ธุระนา
6. เด็กหญิงรวิสรา    ระวีวัฒนา
7. เด็กหญิงวราภรณ์  จริยามา
8. เด็กหญิงศิริมณฑา   วิชาอ่อน
9. เด็กหญิงสุนิสา    บรรยง
10. เด็กหญิงเกวลิน   ดวงทะวัง
 
1. นายดนตรี  หล้าสีดา
2. นายไสว  กองแก้ว
3. นางบังอร  ดวงอัน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์   ทองดี
2. เด็กหญิงชลธิชา   รังสันเทียะ
3. เด็กหญิงพลอยภัทรา   บุญรินทร์
4. นางสาวพัณณิตา   ป่าคอง
5. เด็กหญิงรุ้งทิพย์   ศรีวงษ์
6. เด็กหญิงสุภัสสร    วงษ์แก้ว
7. เด็กหญิงสุมัทนา   ดวงตา
8. เด็กหญิงอภิญญา    ขุลี
9. นางสาวอิงอร   ดวงจำปา
10. นางสาวเมธาวี  โคตรแปร
 
1. นางกัลยา  ขจรบุญ
2. นางสาวชัญญาภัค  ผุยไธสง
3. นางสาวปรียาพร   ธนะภูมิชัย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมูสี 1. เด็กหญิงกัลยดา  แช่มช้อยครบุรี
2. เด็กชายกิตติพงศ์  พงสาลี
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  กลัดพันธ์
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทองมาก
5. เด็กหญิงณัฐติยา  หล่อแหลม
6. เด็กหญิงปนิดา  ยิ้มน้อย
7. เด็กหญิงรสรินทร์  สุขยอด
8. เด็กหญิงลลิตา  แช่มช้อยครบุรี
9. เด็กหญิงอธิตา  เรืองนารี
10. เด็กหญิงอโรชา  กุลเกษ
 
1. นางสุดา  หอยสังข์
2. นางสาวบุญประกอบ  ศรีวรมย์
3. นางจิตวรา  สนิทไทย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกันญรัตน์  บุญเติม
2. เด็กชายกิตติภพ  วันดี
3. เด็กชายนรานนท์  เพ็งแจ่ม
4. เด็กชายภานุพงศ์  ขันธโสภา
5. เด็กหญิงลักษิกา  ศรีสมพร
6. เด็กหญิงวรัญญา  จันทำ
7. เด็กชายวรากร  จรรยาศรี
8. เด็กชายสมเกียรติ  ชารินทร์
9. เด็กหญิงอรปรียา  ศรียงยศ
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสาเกลียว
 
1. นายสุรศักดิ์  คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายณัฐพล  วิเชียรเลิศ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวลา
3. เด็กหญิงนิโลบล  ศิริพรหม
4. เด็กหญิงบุญญิสา  สุขทวี
5. เด็กหญิงปิยธิดา  กอแก้ว
6. เด็กหญิงภัณฑิลา  พฤกษาตะคู
7. เด็กหญิงสุนิสา  ทองดี
8. เด็กหญิงสุพัตรา  รุ่งแสง
9. เด็กชายอัครพนธ์  ศรีประสงค์
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โชคดี
 
1. นายทรงกลด  คำซาว
2. นายอนุชา  บุญใบ
3. นางอมรรัตน์  ชัยชนะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กชายจิรชาติ  ดิสสร้อย
2. เด็กชายชัยวัฒน์  อินทร์แสง
3. เด็กชายณัฏฐวัจน์  ดิสสร้อย
4. เด็กชายธนันชัย  ศรีสมพร
5. เด็กชายธนโชติ  แจ้งทองหลาง
6. เด็กชายธีรศักดิ์  หลวงเทียม
7. เด็กชายธีรเมธ  วรโคตร
8. เด็กหญิงบูชิตา  แก้วคุณเมือง
9. เด็กชายวรภพ  สนทนาวงศ์
10. เด็กหญิงอัมพกา  บุญนวล
 
1. นายชัยยุทธ  จันทสุรี
2. นางสาวธนาภรณ์  แก้วบุญมี
3. นางสาวกรรณิการ์  ซิตา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1. เด็กหญิงกรนภา  นิสังฆรัมย์
2. เด็กหญิงกานต์รวี  ล่าบู่
3. เด็กหญิงจันทิมา  แบบขุนทด
4. เด็กหญิงจิราพร   เม่ากลาง
5. เด็กหญิงพิชชาดา  ลิ้มรสธรรม
6. เด็กชายพิมพ์นิภา  ใจจันทึก
7. เด็กหญิงระวีวรรณ  ชาวบ้านกร่าง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แจ้งเมือง
9. เด็กหญิงอรญา  นาคพลกรัง
10. เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  พรมจันทึก
 
1. นายพลพล  กลมลี
2. นางวิไลวรรณ  เกิดปัญญา
3. นางสาวจิตติมา  ลิสันเทียะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสัมพันธ์
2. เด็กหญิงตุลยา  อ่างศิลา
3. นางสาวธนพร  หาญพล
4. เด็กชายธนพล  หมื่นป่า
5. นางสาวบุษรา  พิมพลชาย
6. เด็กหญิงภัทรสร  จันทหาร
7. เด็กหญิงวิลัยพร  สุจริต
8. เด็กชายสันติภาพ  สายเสมา
9. เด็กหญิงสุจิตรา  สายเสมา
10. เด็กชายอลงกรณ์  คำซาว
 
1. นายทรงกลด  คำซาว
2. นางพัฒนา  หล้าหา
3. นายนิสสรณ์  แสวงการ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชายชาคริต   นะโนนชัย
2. เด็กชายชุติพนธ์  ภู่น้อย
3. เด็กหญิงนภัสรา   อุทธสม
4. เด็กหญิงปาลิตา  ฤทธิ์ชัยภูมิ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  คูนา
6. เด็กหญิงหทัยทิพย์  เพชรรักษา
7. เด็กหญิงโชติกา   แก้วมะณี
 
1. นายภาณุเดช   วรยศ
2. นางอัมพร  อ่อนละม้าย
3. นายจักรกฤษณ์   กุลนอก
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 1. เด็กชายกิตติกานต์  กิ่งบัวทอง
2. เด็กชายชัยมงคล  ศรีภา
3. เด็กชายชินดนัย  สิงห์แก้ว
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  มีคำนิตย์
5. เด็กชายธีรภัทร  ทองเวช
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  มีคำนิตย์
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีภา
8. เด็กชายวรวุฒิ  มีคำนิตย์
9. เด็กหญิงวันเพ็ญ  มรรคสุทธิ์
10. เด็กชายสุทธิวัช  ศรีลาทอง
 
1. นายสมหวัง  เจริญศรี
2. นางสุภาวดี  น้อยชิน
3. นางวงค์จันทร์  เจริญศรี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายชยานันท์  ธรรมนิยม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมโชติ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  จำปาพันธ์
4. เด็กชายพัชรพล  ตาลโกนกุล
5. เด็กชายภัทรพล  มณีรัตน์
6. เด็กชายรังสิมัน  เพ็งแจ่ม
7. เด็กชายสิรภพ  คำตัน
8. เด็กชายสุจินดา  ธรรมนิยม
9. เด็กชายอนุชา  อุทัย
10. เด็กชายอมรเทพ  ศรียงยศ
 
1. นายสุรศักดิ์  คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปริโต
2. เด็กชายชัชพงษ์  มอไธสง
3. เด็กชายณัฐพนธ์   สีหามาตย์
4. เด็กชายผดุงเกียรติ  มาตย์วังแสง
5. เด็กชายพัฒนพงษ์  จักราช
6. เด็กชายพีรวิชญ์  พลตรี
7. เด็กชายศักดิ์มงคล  ชาญศรี
8. เด็กชายอติชาติ  แหลมไธสงค์
9. เด็กชายอนุวัฒน์  วิริยะพันธ์
10. เด็กชายเตวิทย์  สืบมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  สุทธิประภา
2. นายสหรัฐ  สนเจริญ
3. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  สีหามาตย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  พูนเจดีย์
2. เด็กชายชาญวิทย์  เทวารัมย์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่ลี
4. เด็กหญิงถิรดา  บุญพรม
5. เด็กหญิงนวมล  เสาะสมบูรณ์
6. เด็กหญิงพรนิภา  เจริญผล
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  เหมกระโทก
8. เด็กชายสุรพัศ  เรกระโทก
9. เด็กชายอนาวินทร์  สัตยารักษ์
10. เด็กชายอริญชัย  สุบงกช
 
1. นายวรพจน์  กระจงกลาง
2. นางสาวจิราภรณ์  แก้วเชียงหวาง
3. นางคนึงนิตย์  วีระสวัสดิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 1. เด็กชายจักรี  สืบพา
2. นางสาวจิราวรรณ  มัจฉาน้อย
3. เด็กชายณพงศ์  เชื้อวังคำ
4. เด็กหญิงทิพรดา  อินทิบุตร
5. เด็กหญิงพรปวีณ์   แย้มยวน
6. เด็กหญิงศรุตา  บุตรวงค์
7. เด็กหญิงศศิธร  นุเคราะห์กันฑ์
8. เด็กหญิงสุธิดา  อินไชยา
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีดาชะมา
10. เด็กชายอธิชา  รักษาสี
 
1. นายปริญ  คล่องแคล่ว
2. นางสาวศุภมาส  ราชวัตร
3. นางกรรณิกา  สมบัติวงค์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กชายจริน  ปะปาลี
2. เด็กชายธาวิน  สุวรรณวงค์
3. เด็กชายปัญญพัฒน์  แก้วธรรม
4. เด็กชายพงศ์พณิช  ศรีวงษ์
5. เด็กชายวัชรพงศ์  เบ็ญมาส
6. เด็กชายศิลา  ทินรัมย์
7. เด็กชายสายธาร  แทนคำ
8. เด็กชายสุริยา  โสดแก้ว
9. เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์นันต์
10. เด็กชายอรรคเดช  เกษสาคร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีแจ้ง  หมู่มาก
2. นายวีระศักดิ์  นันทะสิงห์
3. นางเพ็ญศรี  นันทะสิงห์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระสวย 1. เด็กหญิงปิยดา  เตียนจันทึก
2. เด็กชายวิศรุต  พึ่งผล
 
1. นายปูรธิศน์  นามะลัง
2. นางณัฏฐณิชา  ศิริชนะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  จำปามูล
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  เอ็มโอษฐ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  มุทาพร
2. นายนิเวศน์  จันทรกุล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายพชร  ปัตถานัง
2. เด็กชายสายชล  พืมขุนทด
 
1. นายสรศักดิ์  เพิ่มพูล
2. นางสมหมาย  เสริมสุข
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงสิริพร  สุดแสง
2. เด็กชายอชิตะ  สิงห์ครุธ
 
1. นางยุทธนา  หินเมืองเก่า
2. นางละออ  ศรีบัวบาล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชิดนอก
2. เด็กหญิงพรนภัส  กิจจา
 
1. นายธีรพงษ์  ภูหงษ์แก้ว
2. นางสาวชุลีพร  รัตนพร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงบุญญาภา   เจริญสุข
2. เด็กหญิงภาพิมล   อัมภรัตน์
 
1. นางสุดา   เขียวอ่อน
2. นางสุดา   เขียวอ่อน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสั้น 1. เด็กหญิงสุมลรัตน์   สร้อยศรี
 
1. นางกฤติยา   สุขกมล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิ่นมุกข์  อาจภักดี
 
1. นางสาวศิริพร  สมาน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 1. เด็กชายธนวันต์  โภคพันธ์
 
1. นายอภิรักษ์  สุระโส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงจินดาภา   เทศารินทร์
 
1. นายกษมา   สาเกตุ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธนวินท์  สมศรี
 
1. นายวรพจน์  โรหิตาภิรมย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ 1. เด็กหญิงปารมี  ส่งเสริม
 
1. นางสาวชิดกมล  เกษทองมา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 1. เด็กหญิงประวีณา  โคตรคันธา
 
1. นางสาวจีรพร  พันจันลา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายอัครวิชญ์  ทิพเนตร
 
1. นางสาวสุคนธมาศ  มูลทา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงโชติกา  ช่างเกวียน
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสั้น 1. เด็กหญิงกัญจนพร   พวงแก้ว
 
1. นางกฤติยา   สุขกมล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กหญิงจินตนา  หาระกุล
 
1. นายวิญญู  แจ่มใส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงชวาลา  โสภักดี
 
1. นายประวิทย์  ศิริภาษณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายนรากร  กุนขุนทด
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงบุณยวีย์  ดอกศร
 
1. นายพุฒิพงศ์  ดอกศร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์   แก่นนาคำ
 
1. นางพิทยา   กุลอัก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงพรวิภา  ดวงจันทร์
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กชายวายุภัทร  บุญพรม
 
1. นางสาวบุษยากร  ดวงโพธิ์คา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 1. เด็กหญิงสุนิสา    ทับสีแก้ว
 
1. นางสมใจมาด   ปะละกา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเอริกา  ลาดจันทึก
 
1. นางอมรรัตน์  เที่ยงตรง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  มะณีรัตน์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ป้องเรือ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อ่อนภูงา
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายปัตชา  แทนหาร
 
1. นางสาวภัควดี  รักษ์โคตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงนวิยา  นูนประโคน
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงธัญชนก  วันดี
2. เด็กหญิงเจติยา  วันดี
 
1. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ก้านภูเขียว
2. เด็กหญิงลักษิกา  สาครขันธ์
 
1. นางรัศมี  ชัยคำดี
2. นางวรนุช  แจ่มโนนคูณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงกวินธิดา  กว้างนอก
2. เด็กหญิงชาลิดา  ไชยสาร
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางนวลมณี  คุณวาที
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงนวพร  อยู่ลอง
2. เด็กหญิงวรัญญา  คลังเพชร
 
1. นางทิชานันท์  ไกรสน
2. นางสาวมัณฑนา  คงผาสุข
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ดีเทียว
2. เด็กหญิงอรวี  น้ำสี
 
1. นางรัศมี  ชัยคำดี
2. นางสาวไชยนันท์  เกษเมธีร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  แก้วหอม
2. เด็กหญิงอินทิพร  มากมี
 
1. นางสาวสุรัตธวดี  ชื่นบาน
2. นายอุทัย  รัตนธิวัฒ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์ภิรมย์
2. เด็กหญิงเมธวี  นามมณี
 
1. นางอุดมลักษณ์  ร้อยดี
2. นางสุภาวดี  โคตะมูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เทียบใหม่
2. เด็กหญิงพิชญา  บุญหอม
 
1. นายบุญยัง  เจิมขุนทด
2. นางอรพิน  เจิมขุนทด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงปาริตา  เพชรโรจน์
2. เด็กหญิงศิริวิภา   พันธ์เพชร
 
1. นายอภิศักดา  มะเสนา
2. นางกนกหงษ์  ศาลารัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลระนา  ชื่นใจ
 
1. นายนิกร  ชมดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงวรรณภา  โพธิมนต์
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 1. เด็กหญิงภัทรียา  นาสิงห์ขันธ์
 
1. นายตรีวิทย์  จ่ายนอก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กชายกฤษณพล  ดงแสนสุข
2. เด็กชายปิยวัฒน์  สิงห์คำ
3. เด็กชายพงศกร  โนนสูง
 
1. นางวิจิตรา  นพมิตร
2. นายจีระศักดิ์  พรหมจารีย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 1. เด็กหญิงชญานุช  แก่นคำ
2. เด็กหญิงธันยชนก  ฝางคำ
3. เด็กหญิงวันวิสา  ธานี
 
1. นางสาววัชรา  เรืองสุขสุด
2. นางพรทิวา  ธุศรีวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กหญิงกัลยา  สีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงน่านฟ้า  อาวะศรี
3. เด็กหญิงพิชฎา  ใยแก้ว
 
1. นางดวงดาว  น้อยโลมา
2. นางปทุมทอง  ศรีวงษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  ทองแสง
2. เด็กชายรชต  เกษมพงษ์
3. เด็กชายไกรสร  ขอชัย
 
1. นายจิตติ  ยาวรัมย์
2. นางสาวประภาพันธ์  ทัศบุตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   เจริญศรี
2. เด็กหญิงนุชนาถ   เวียงสงค์
3. เด็กชายสราวุธ   สุราวุธ
 
1. นางปราณี   วงศ์เจริญ
2. นายวัชระ   วงศ์เจริญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 1. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีรังษ์
2. เด็กหญิงมนัญชญา  ผาคุยคำ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปานประเสริฐ
 
1. นางดวงจันทร์  ยืนยงค์
2. นางสาวกาญหทัย  ชิณวงศ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายณัฐพล  มาศงามเมือง
2. เด็กหญิงปภาวดี  จันเพ็ญ
3. เด็กหญิงสิริยากร  โพธิ์ชัย
 
1. นายจงกล  วิเศษขลา
2. นางปวริศา  จวงกระโทก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กชายกิตติภพ  ลาพรม
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  บู่แก้ว
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ภูมิฐาน
 
1. นายประวิทย์  ผิวโชติ
2. นายไพรัช  อุดมพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กชายสายชล  ชุ่มชัย
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  เพ่งพิศ
3. นายอนุวัฒน์  สาคาร
 
1. นายสิน  ผาสุขโสม
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  จันทร์อยู่จริง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายกิตติกร  คำทองแก้ว
2. นายชัยมงคล  โพธิ์สาขา
3. นายธนากร  มาละอินทร์
4. เด็กชายพัชรชัย  ปรีชาวงศ์
5. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีสุนทร
 
1. นายรักพงศ์  บุญล้อม
2. นายอภิศักดิ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
3. นางสาวผกาวรรณ  อังคะพนมไพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงชนัฐปภา  ไชยโคตร
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ทวีบูลย์
3. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีวิไล
4. เด็กชายสายฟ้า  พ้องเสียง
5. เด็กหญิงอธิตติยา  เย็นใจ
6. เด็กหญิงเพ็ญพร  ลาดนอก
 
1. นายชาญ  อาวรณ์
2. นายณัฐพงศ์  บุญใหญ่
3. นายธีรวัฒน์  พัฒโท
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กชายกฤษณัฎฐ์   อินรีย์
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์    เคนพะนาน
3. เด็กชายฐิติวัฒน์   หอมพิทักษ์
4. เด็กหญิงปาณิศา   ขำเส็ง
5. เด็กหญิงวรันธร   เคนไชยวงศ์
6. เด็กชายวริช   กองแก้ว
 
1. นายกิตติศักดิ์  กันเสนา
2. นายกฤษดา  พรหมเมืองขวา
3. นายดนุพล  ลาภเย็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้อแก้ว
2. เด็กชายจิรกฤต  ภิญโญ
3. เด็กหญิงชญาดา  วัชรปาน
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  มหาอุป
5. เด็กหญิงฐิตาพร  ณ หนองคาย
6. เด็กหญิงฐิติมา  พันธชัย
7. เด็กชายฑีฆทัศน์  กุลวงษ์
8. เด็กหญิงณัฐกมล  อุประ
9. เด็กชายธนกฤต  นาไชย
10. เด็กหญิงธศิกานต์  ศรีลาชัย
11. เด็กหญิงธัญญธร  เทียบแก้ว
12. เด็กชายธเนศ  ศรีส่อง
13. เด็กหญิงนภาวรรณ  หอมจำปา
14. เด็กหญิงนฤภร  โสเพ็ง
15. เด็กหญิงนิชานันท์  สุพร
16. เด็กหญิงนิลนภา  ตรงดี
17. เด็กหญิงบุษยพรรณ  สมภาร
18. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สบายใจ
19. เด็กหญิงปัญญาพร  สิงห์คำ
20. เด็กหญิงปุณยาพร  ไชยบุตร
21. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีดา
22. เด็กหญิงพรธีรา  มาสิงห์บุญ
23. เด็กหญิงพรบุญญา  โพธิ์ศรี
24. เด็กหญิงพรีมมพร  รอดวิมุด
25. เด็กหญิงพลอยลดา  ศรีส่อง
26. เด็กชายภคพล  ถูระวรณ์
27. เด็กหญิงภูริชญา  ศรีมังคละ
28. เด็กชายรุจน์  รุดชาติ
29. เด็กชายศุภวัฒน์  เวชวงษ์
30. เด็กชายสพลดนัย  ใจหาญ
31. เด็กชายสยาม  สโทเท็น
32. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สมสวย
33. เด็กหญิงอธิชา  นาอินทร์
34. เด็กหญิงอภิชญา  จูมชัย
35. เด็กหญิงอิรวเรศ  ศิวะศุภัทโยธิน
36. เด็กหญิงเกวลิน  อาจวิชัย
37. เด็กหญิงไพลิน  ป้องปิ่น
 
1. นางสาวนิดตยา  คำศรีสุข
2. นายเอกอุดม  แฟสันเทียะ
3. นางรัชดา  บุญยณกุล
4. นางสาวธิดารัตน์  โคตรชมภู
5. นางสาวกฤษติกานต์  ศรีเทา
6. นายอลังการ  วังหมวดมนต์
7. นางสาวปลายฝน  สายบุ่งคล้า
8. นายคฑาวุธ  ตันนารัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปานสูงเนิน
2. เด็กชายกฤษนัย  กลั่นกลิ่น
3. เด็กชายจตุรพร  สร้อยสระน้อย
4. เด็กชายจามิกร  ซอกิ่ง
5. เด็กชายจิรากร  บุษบา
6. เด็กหญิงจิราภร  จวงตะขบ
7. เด็กหญิงชนาภา  ชมกิ่ง
8. เด็กชายชูศักดิ์  หร่ำกิ่ง
9. เด็กชายชูเกียรติ  หร่ำกิ่ง
10. เด็กหญิงณิชากานต์  ชุมรัมย์
11. เด็กชายธนวันต์  นิจจังหรีด
12. เด็กชายธรรมนูญ  ม้วนสูงเนิน
13. เด็กหญิงนฤพร  ผ่องนานารถ
14. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญอ่อน
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ธงฉิมพลี
16. เด็กชายบุญฤทธิ์  แสวงบุญราศรี
17. เด็กชายปริญญาพงศ์  หนึ่งประกอบ
18. เด็กชายปิยวัฒน์  นามกระโทก
19. เด็กหญิงปิยาอร  รวงผึ้ง
20. เด็กหญิงพรทิพย์  รวมดอน
21. เด็กชายพศภูมิ  พิมพ์โพธิ์กลาง
22. เด็กหญิงพัทธรวี  จันทม
23. เด็กชายภานุรังสรรค์  ดวงสูงเนิน
24. เด็กชายภูมิพัทธ์  พิมพ์โพธิ์กลาง
25. เด็กชายภูริทัศน์  ทูลบุญลินทร์
26. เด็กหญิงมนธิรา  อุ่นใจ
27. เด็กหญิงยมลพร  ภัทรากุล
28. เด็กหญิงรวิภา  สุนทร
29. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชุมเกษม
30. เด็กหญิงวัลญา  พิศดู
31. เด็กหญิงศิริกัญญา  ลักษณะ
32. เด็กหญิงศิริประภา  อินชำนาญ
33. เด็กชายสหชัย  สุมาลี
34. เด็กหญิงสิริกัญญา  ลักษณะ
35. เด็กหญิงอัฒราตรี  ปุราณรมย์
36. เด็กหญิงเบญญาดา  นามกระโทก
37. เด็กหญิงเปรมฤดี  พิศดู
 
1. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
2. นางพรทิพย์  เหาะสูงเนิน
3. นายฉัตรชัย  สุขกระโทก
4. นางสาวธวัลพร  อาจสาลี
5. นายณัฐน์ปกรณ์  แพงทอง
6. นางอุทุมพร  เครือบคนโท
7. นางสาวพรนิภา  สองสนิท
8. นางสาวสุรีธร  ชูเผ่า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไชยสถาน
2. เด็กหญิงครองขวัญ   สมศรี
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  สุดหอม
4. เด็กหญิงจิรัชญา  ปิยะศิริสิน
5. เด็กหญิงจิรัชญา  โขงรัมย์
6. เด็กหญิงจีรนันท์  ธรรมโคตร
7. เด็กหญิงชญานิน  พร้าวไธสง
8. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดียิ่ง
9. เด็กชายฐิติวุฒิ  สุวรรณ
10. เด็กหญิงณัฐนรี  สุดหอม
11. เด็กชายณัฐพัฒน์  จ่ายวารี
12. เด็กชายณัฐภัทร  จึงนอก
13. เด็กชายทรัพย์สถิต   บุญทา
14. เด็กหญิงธาดา  สานุสันติ์
15. เด็กหญิงธิดาพร  ทองภู
16. เด็กหญิงนิภาภรณ์  โพธิ์ศรี
17. เด็กหญิงนิมมานนรดี  พลศิริ
18. เด็กหญิงปวริศา  ทองสุทธิ์
19. เด็กหญิงปวีณ์กร  สีนาม
20. เด็กหญิงผกายดาว  พุแค
21. เด็กหญิงภัทราพร  ปัดซัง
22. เด็กชายภานุพงศ์  ประทุมตา
23. เด็กชายภูรินทร์  คำพันธ์
24. เด็กหญิงรธิชา  ปลอดประโคน
25. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์จอม
26. เด็กหญิงวราภรณ์   เลิศพงษ์
27. เด็กชายวริทธิ์นันท์  ผลจันทร์
28. เด็กชายศิรวิทย์  สียางนอก
29. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทมาลา
30. เด็กหญิงสาวลักษณ์  ชากลาง
31. เด็กหญิงสุภัตรา  ซาไธสง
32. เด็กชายอชิรวัตติ์  เทพนรินทร์
33. เด็กหญิงอภิญญา  ด้วงทา
34. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วคำ
35. เด็กชายอรรถพล  คงสกุล
36. เด็กหญิงอริยา  ด้วงทา
37. เด็กหญิงเกศริน  กาหา
38. เด็กหญิงเขมกร  ศรีบุญเรือง
39. เด็กหญิงไพรินทร์  โคตรภักดี
 
1. นายนิรุตต์  พรรสิงศร
2. นายสำเริง  จึงนอก
3. นางสาวลลิตา  ทิมกระโทก
4. นางสาวจิราภา  ตะเคียน
5. นายวสุพล  ลือนาม
6. นางสาวอุทุมพร  เดชกุลรัมย์
7. นายอภิเดช  จันทรพุดซา
8. นางวันเพ็ญ  เณรเกิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงกชพรรณ  วุฒิพันธุ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงกลกลาง
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองบัวร่วง
4. เด็กหญิงจริยพร  ไชยศรีทา
5. เด็กหญิงจิราพร  นาคแทน
6. เด็กชายณภัทร  ศิริมณี
7. เด็กชายณภัทร   ศิริมณี
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริมณี
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีคูณ
10. เด็กหญิงทิวาพร  วงนิลจันทร์
11. เด็กชายธนากร  ดีนารายณ์
12. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สืบโสดา
13. เด็กชายธีรโชติ  ขาวงาม
14. เด็กหญิงนันทิตา  มะโรงรัตน์
15. เด็กหญิงปฑิตตา  คำพระวงศ์
16. เด็กหญิงปานตะวัน  โคตรมุงคุณ
17. เด็กหญิงปาริตา  แก้วกลาง
18. เด็กหญิงปาลิดา  สุดสนธิ์
19. เด็กชายปิยพัทธ์  รัตนวงษา
20. เด็กหญิงพชิรา  ซารัมย์
21. เด็กหญิงพรรณิภา  แสงจันทร์
22. เด็กหญิงภาพิมล  สิงห์โต
23. เด็กชายภูชิต   แก้วธานี
24. เด็กหญิงรัตนากร  ไขกัณหา
25. เด็กหญิงวนาพรรณ   แก้วกลาง
26. เด็กชายวัชรากร  นนศรีราช
27. เด็กหญิงวิชญาดา  ชิณวงค์
28. เด็กหญิงวิชุดา  สุจันทร์
29. เด็กชายศุภกิตติ์  ถิรศิลาเวทย์
30. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ถิ่นเรียบ
31. เด็กหญิงสุวิชาดา  อนุฤทธิ์
32. เด็กหญิงอนงค์นาถ  สงวนรัมย์
33. เด็กหญิงอภิญญา  นันทะเสน
34. เด็กหญิงอัญชลี   ธรรมรักษ์
35. เด็กหญิงเกวลิน   จันจรูญ
36. เด็กชายโชคชัย  ไชยชนะ
 
1. นางวิไลวัลย์   กุณโฮง
2. นางสาวทิพย์พิมาน  ทองชุมภู
3. นายเฉลิมพร  งิ้วกลาง
4. นายศราวุฒิ  ภูตาเศษ
5. นางสังวาล  สุขกลาง
6. นางวชิราภรณ์  สีลาแยง
7. นางศิริพร  ชนะบุญ
8. นางสาวศุภสุตา   ศรีลำใย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปุน 1. เด็กชายกฤษดา  เกตุพงษ์
2. เด็กหญิงการะเกศ  ถันทอง
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ดวงเด่น
4. เด็กหญิงจิรานันท์  พาแพง
5. เด็กหญิงจิราพรรณ  วันยุมา
6. เด็กหญิงชนิตรา  ยศศิริ
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  นางวงค์
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  ติงสะ
9. เด็กชายณัฐพล  ทัดสา
10. เด็กชายธนวัฒน์  ลาแพงศรี
11. เด็กหญิงนพรัตน์  อุนชะสม
12. เด็กชายนรุตม์ชัย  เพิ่มผล
13. เด็กชายนันทวุฒิ  พันธ์เพชร
14. เด็กหญิงนารีนาฎ  บัวจันทร์
15. เด็กหญิงนิตยวรรณ  คงสำราญ
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  อาการ
17. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองกล่ำ
18. เด็กหญิงพัชรี  ยวนยี
19. เด็กหญิงพิชญาภา   จันทรมานนท์
20. เด็กชายภัคพล  ิทิพย์สิงห์
21. เด็กหญิงภัทรวดี  พันธ์ทอง
22. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทุมดวง
23. เด็กหญิงวรรณวิสา  ยังกลาง
24. เด็กหญิงวาเลนไทน์  ราศรี
25. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เพิ่มผล
26. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ผิวจันทร์
27. เด็กหญิงศิรินภา  นาโพธิ์ตอง
28. เด็กชายศุภชัย  จอมคำ
29. เด็กหญิงสาธิตา  จันทร
30. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจสุข
31. เด็กหญิงสุชาดา  พรมพุทธค้า
32. เด็กหญิงสุดาพร  ไชยนาม
33. เด็กชายสุทธิพล  มีผล
34. เด็กหญิงสุรียาพร  พรมชาติ
35. เด็กชายสุเมธี  เบ้าทอง
36. เด็กหญิงอรทัย  บุญจันทร์
37. เด็กหญิงอรปรียา  ถันทอง
38. เด็กหญิงอริศรา  แพงคำ
39. เด็กหญิงอัญชลี  หัสถา
40. เด็กหญิงเกษจิราพร  ใจทอง
 
1. นายปราชญา  หลักบุญ
2. นางสาวจินดาพร   แก้วคำ
3. นางสาวมลฤดี  พิมมาศ
4. นายรสพล  ปราบหล้า
5. นางสาวภัสนันท์   อาสนะแก้วตระกูล
6. นางสาววนิดา  พรหมชา
7. นายสุทัศน์  พินิจสอน
8. นางสาวสุปรานี  หาญจิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกริสรา  เภารังค์
2. เด็กชายกฤษ  ศรีษะโคตร
3. เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมดา
4. เด็กหญิงกุลนาถ  ศิลปี
5. เด็กชายคลองลาภ   ตนเสาวภาคย์
6. เด็กชายจักรพงศ์  งอยจันทร์ศรี
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สอนศูนย์
8. เด็กหญิงจุฑามณี  เอกวงษา
9. เด็กหญิงฉันทิสา  เเสนนาวา
10. เด็กหญิงชนกนันท์  ทิพม่อม
11. เด็กหญิงชุติกาญณ์  ศรีมาศ
12. เด็กหญิงช่อลดา  ไพเรืองโสม
13. เด็กชายณัฐดนัย   วิลัยสูงเนิน
14. เด็กหญิงณัฐธิดา  นันท์ธนัย
15. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุงิ้วงาม
16. เด็กชายณัฐพงศ์  เตียกมลสิทธฺ์
17. เด็กหญิงณิชชา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
18. เด็กชายธนวิชญ์  ศิริสวัสดิ์
19. เด็กหญิงธนัญพร  กุลชาติ
20. เด็กชายธนากร  ไสยสนิท
21. เด็กหญิงธัญญานุช  ต้นเชื้อ
22. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร
23. เด็กหญิงนภัสรพี  ชาปากดี
24. เด็กหญิงบุณญานุช  อินทวัน
25. เด็กหญิงปิยะฉัตร  อรัญญะ
26. เด็กหญิงปุณิกา  ขวาธิจักร
27. เด็กชายพัทธกานต์  พรมวัง
28. เด็กชายพิชชามญช์  สุวรรณมงคล
29. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วรหาญ
30. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลนิกรกิจ
31. เด็กหญิงภัชรินทร์  จันทร์ศิริ
32. เด็กชายภูธนภูมิ  โพธิ์ศรี
33. เด็กหญิงวรารัตน์  บัวพรม
34. เด็กหญิงวิกานดา  บัวโพธิ์
35. เด็กหญิงศุภลักษ์  เผ่าบุญเกิด
36. เด็กหญิงศุภัชญา  วัฒนาพานิช
37. เด็กหญิงสุนัญญา  จงใจ
38. เด็กหญิงอรปรียา  สวัสดิ์พันธ์
39. เด็กหญิงเพียงออ  คำภูมี
40. เด็กหญิงเมรานี  มาห์ร
 
1. นางนงลักษณ์  ทัศคร
2. นางนลินี  เวชกามา
3. นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์เข็มมา
4. นายวัชรวิชญ์   นรภาร
5. นายมานะ  มุ่งหมาย
6. นางวีนัส   พิมพ์มีลาย
7. นางสาววิลาลักษณ์  จันทรังษี
8. นางสาวอรพรรณ  มุงคุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ดีสม
 
1. นางนิรัชฎา  ยืนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายฐิติกรณ์   ดีบุดชา
 
1. นางสาวณัฐกานต์   โพธิ์สุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1. เด็กชายสรวิชญ์   ทูนนะเหม
 
1. นายณัฐ  คำใบใหญ่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   สิงชารี
 
1. นายเวคิน  มุสิกสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. นายภูมิรพี  แสงนนท์
 
1. นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายสรศักดิ์  ขันเมือง
 
1. นายณรงค์  ศรีชมภู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  คูณขุนทด
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทองคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันต์   ศรีจำปา
 
1. นางกัญญาณัฐ   สิมสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงทักษ์ณพร  แสนทวีสุข
 
1. นายประพันธ์  เดชมุงคุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิลประดิษฐ์
 
1. จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. นางสาวชลธิชา  นาคคง
 
1. นางกัณทิมา  ดวงเพชรแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 1. เด็กหญิงอรสา  ทองลอย
 
1. นายศรัณยพัชร์  วงศ์กัญจะนาพัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 1. เด็กชายพีรสันต์  บุญท้าว
 
1. นางสถาพร  ขันติยู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 1. เด็กชายสุรชัย  เส็งประโคน
 
1. นายเสถียร  โคตา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 1. เด็กชายจรูญศักดิ์    สำเภา
 
1. นางมะลิ  คงเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. นายอนุพล  ผสมสา
 
1. นางพรรณเพ็ญ  เชิดโกทา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายนันทวัช  ขันทอง
 
1. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วบุตรดี
 
1. นางจริยา  วิไธสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก้าว 1. เด็กหญิงวิสุดาลักษณ์  สิทธิเดช
 
1. นางสาวพรรณวิภา  พระอารักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงปนัดดา  หม่องคำอ้น
 
1. นางอิงอร  ยวงทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  สาทิพย์จันทร์
 
1. นางกิริยา  จิตรประโมทย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ประเสริฐนู
 
1. นางอิงอร  ยวงทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. นางสาวพรนภา   ป้านพิมพ์
 
1. นายธนวัฒน์   วงศ์ศรีรักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงรัติรส  ภูมิสูงเนิน
 
1. นายพลากร  ปธิปะปา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กชายภัทรพล  สายสร้อย
 
1. MissRisen  Cabalida
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์โคตร์
 
1. นางประภัสสร  จันทร์โคตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กชายวัชระนนท์  ลีลาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี  อิ่นคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 1. เด็กชายตะวัน  เจนถินส์
 
1. นางวาสุกรี  ศรีวะกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กชายพีระพันธ์   สังขะโห
 
1. นายชัยวัฒน์   จันพริ้ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแสรออ 1. นายรอบคอบ  ปัญญาคิด
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  ผจญกล้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  ไพบูลย์กฤตธนา
 
1. นางสาวสุธาสินี  เสริมนรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ชาชิโย
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญใหญ่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พัดโท
 
1. นางสาวพรรณพิลาส  แพะขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สารเนตร
 
1. นางสาวภัสชา  ปะกิริโย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีสุนทร
 
1. นางสาวผกาวรรณ  อังคะพนมไพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญรดา   ปิดตาระโพ
 
1. นางสาวอนัญญา   หารี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายวุฒิชัย  นันทช่วง
 
1. นางกิ่งแก้ว  ธรรมโชติกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายประวีร์  ตั้งรุ่งโรจน์สกุล
 
1. นายเชาว์  กลิ่นจันทสร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ดงเทียมศรี
 
1. นายเจนณรงค์  สัญจร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสรออ 1. นายรอบคอบ  ปัญญาคิด
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  ผจญกล้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 1. เด็กชายวรฤทธิ์  รัตนแสง
 
1. นายสุรชัย  บุญมาตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กชายชาญวิทย์   กลางเมือง
 
1. นางสาวพิชยา   สวัสดิ์ผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงพัชรมณี  คงนาค
 
1. นายยุทธชาญชัย  คงนาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงเขมมิกา  บรรเลงเสนาะ
 
1. นายเชาว์  กลิ่นจันทสร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงธนพร  ดอนเกิด
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  คำแพง
 
1. นางอุไล  คำศิริรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. นางสาวชลธิชา  นาคคง
 
1. นางกัณทิมา  ดวงเพชรแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงสาวรินทร์  ปุยปัญจะ
 
1. นางเกศรินทร์  ชาวเมืองโขง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายกวิน  บำรุงราษฎร์
2. เด็กหญิงกัญจนรัชต์  วัชรจรัสพงศ์
3. เด็กชายคชพล  นิช่างทอง
4. เด็กหญิงชนิกานต์  ทางดี
5. เด็กชายนาธัน  จันทร์พัก
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  แก่นเดียว
7. เด็กชายพงษทรรศ  รัดสีวอ
8. เด็กหญิงพิชญา  ถมปัด
9. เด็กชายภูมิภัทร  พุทธน
10. เด็กหญิงสุประวีณ์  คงชัย
11. เด็กหญิงอนัญญา  อุส่าห์ดี
12. เด็กชายอุดมพัฒนา  ชมสุข
 
1. นายประดิษฐ์  กุชโร
2. นายทรงวุฒิ  รุ่งวิริยะชัย
3. นายธนวิทย์  หุ่นทอง
4. นายณรงค์พร   วัชรจรัสพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐกมล  ปุลาโต
2. เด็กชายนิธิโรจน์  โคตรวงศ์
3. เด็กชายปรัชญา  หอมพรมมา
4. เด็กชายปาธาน  ศรีหาทัพ
5. เด็กหญิงพิชญ์ลดา  หอมสมบัติ
6. เด็กหญิงศศิวิมล  หนองนงค์
7. เด็กหญิงสุพิชญา  พิมพ์ทอง
8. เด็กชายอัมรินทร์  สายวรรณ์
9. เด็กหญิงเนตรชนก  วระสิงห์
 
1. นายสายชล  อนุโนนธาตุ
2. นางสาวอำภาพร  บัวสาย
3. นายชานนท์  อนุรักษา
4. นายณรงค์   แก้วกำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเชิด
2. เด็กชายณัฐพงศ์  มาประจวบ
3. เด็กชายณัฐศรุต  มนเทียนอาจ
4. เด็กหญิงธารารินทร์  กงเพ็ชร
5. เด็กหญิงปุณยาพร  สุขเสน
6. เด็กชายป้องราช  วโนทยาน
7. เด็กหญิงมนัญญา  ศรีณรงค์
8. เด็กชายรติบดี  อภินันท์
9. เด็กชายวรกันต์  บุญมา
10. เด็กหญิงศุภรดา  ตะมะแก้ว
11. เด็กชายอภิวันท์  อัจฉยสวัสดิ์
12. เด็กหญิงไพวริศา  พันธ์งาม
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
2. นายวรท  ชอบทำดี
3. นายธีระวรรธน์  ประวรรณรัมย์
4. นางสาวอรทัย  อินทร์ประเคน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายกฤติพงศ์  อินทะชัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กองชะนะ
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองสอดแสง
4. เด็กชายก้องภพ  ฉายะยันตร์
5. นางสาวชลธิชา  อินชิด
6. เด็กหญิงนัฐริสา  ซองวงศ์ษา
7. เด็กชายนัทธพงศ์   ภู่สอน
8. เด็กหญิงพรหมภรณ์  คำเพราะ
9. นายพีรภัทร  พูลเพิ่ม
10. เด็กชายวีรภัทร  มูลศิติ
11. นายสรวิศ  อุทัยพิบูลย์
 
1. นายรักพงศ์  บุญล้อม
2. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
3. นายสุริยัน  คำภีศร
4. นายภัทราวุธ  ไชยเชษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายกฤติธี  มาตสำโรง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แคภูเขียว
3. เด็กหญิงชนิสรา  โกติรัมย์
4. เด็กชายปัญญากร  หอมแสง
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  เงินจังหรีด
6. เด็กหญิงรินลดา  ถาดครบุรี
7. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แช่มครบุรี
8. เด็กหญิงวรรณพร  แอบครบุรี
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  สาระบัน
10. เด็กหญิงอารยา  พรมยกบัตร
 
1. นางสาวฐิติกานต์  สุมขุนทด
2. นายสุทธิดล  หอมแสง
3. นางสุชิน  พาชาลี
4. นางสาววิภาวดี  วีระวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงณัฐชา  สามหาดไทย
2. เด็กชายตนุภัทร  นามวงษ์
3. เด็กชายธีรภัทร   พลประเสริฐ
4. เด็กหญิงนริศรา  โสนโสก
5. เด็กชายบุญญากรณ์  มนตรี
6. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  เทียนแอ้น
7. เด็กชายปัณณวิชญ์  นนททรัพย์วสุ
8. เด็กหญิงพรพิมล   กิมาพันธ์
9. เด็กชายวิชญพงศ์  เหล่าพันนา
10. เด็กชายวิทยา  จำปาวะตะ
11. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ภูธร
12. เด็กหญิงศุภิศรา  เจริญทรัพย์
 
1. นายปิโยรส  ถนอมดำรงศักดิ์
2. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
3. นายเกียรติศักดิ์  บุญภา
4. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  อ่วมกระโทก
2. เด็กหญิงกวินนา  บุตรดี
3. เด็กหญิงกสิณา   อุปกระโทก
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุดมบัว
5. เด็กหญิงกิตตินันท์  เปล่งกระโทก
6. เด็กหญิงจรัญญา  ฉวยกระโทก
7. เด็กหญิงชมพูนุท  จันทร์บุผา
8. เด็กหญิงชาริณี  ช่วยกระโทก
9. เด็กหญิงชาลิสา   รื่นธณาพินันท์
10. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สอดกระโืทก
11. เด็กชายณัฐภณ    จังพานิช
12. เด็กหญิงณัฐามณี  ปานน้อย
13. เด็กชายทักษ์ดนัย  ภูงาม
14. เด็กชายทินภัทร์  เลิศศรี
15. เด็กชายทีปกร   เสียมกระโทก
16. เด็กชายธนกฤต  พานนอก
17. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เหงกระโทก
18. เด็กหญิงนภัสกร  ทองคำ
19. เด็กหญิงปนัสยา   พิมเวิน
20. เด็กหญิงพชรพร  ประชิดครบุรี
21. เด็กชายพิพัฒร์  อินทร์ประเสริฐ
22. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   แพนสิงห์
23. เด็กชายภูบดี  หวานกระโทก
24. เด็กชายภูมินันท์  ทอนครบุรี
25. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทอนครบุรี
26. เด็กหญิงรัฐริกา  ปราศกระโทก
27. เด็กหญิงรัตนาวดี  จวงสำโรง
28. เด็กหญิงลลิตา  ย่อยกระโทก
29. เด็กหญิงวรรณกานต์   พลอยครบุรี
30. เด็กชายศักดิ์ดา  วิเศษฤทธิ์
31. เด็กชายสิทธิพงษ์  สุขกระโทก
32. เด็กหญิงสุรัชนา  ทันไธสง
33. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พันธ์มณี
34. เด็กหญิงอนิศรา  พากระโทก
35. เด็กหญิงอภิญญา   หอมกระโทก
36. เด็กหญิงอาริสา  พรมอ่อน
37. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  กฤษฎาเกษม
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรกระโทก
39. เด็กหญิงเอวิกา  ชมกระโทก
40. เด็กหญิงแพรวนภา  ลอมโฮม
 
1. นายสาธิต  จังพานิช
2. นางสุปราณี  จิตติการุณย์
3. นางวนิดา  กาญจนพฤฒิพงศ์
4. นางกวิตา  อ่องพิมาย
5. นางสาวเอื้อมพร  สนิทชัย
6. นางสาวณัฐชา  สิทธิวงศ์
7. นายศิริชัยวัตร  ซ้ายสุข
8. นายเอกพันธ์   ยิ้มพุดซา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกนกชนก  สีสอง
2. เด็กชายกรรภิรมย์  พลวิเศษ
3. เด็กชายกรวิชญ์  นางสีคุณ
4. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทรเทพ
5. เด็กชายกฤษณพงษ์  รินรุด
6. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผ่องลุนหิต
7. เด็กหญิงกิตติกา  คุณอำษา
8. เด็กหญิงกุลธิดา  เสือเพ็ชร
9. เด็กหญิงจรรยพร  ภาพร
10. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีสิทธิ์
11. เด็กหญิงจุฑามณี  เรืองศรีมั่น
12. เด็กหญิงฉัตรศิริ  โสภา
13. เด็กหญิงณัฐพร   ชิณภา
14. เด็กชายธนกร  คำภาไพร
15. เด็กชายธรรมรัตน์  ระดาบุตร
16. เด็กชายธีรภัทร  แพงแฮด
17. เด็กชายนพรัตน์  จำปานิล
18. เด็กหญิงปัณฑิตา  มูลตรีประถม
19. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สุขไชย
20. เด็กชายปุณณวิช  เอ็มประโคน
21. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  มะลิเสิศ
22. เด็กหญิงพชิรา  โสภากาล
23. เด็กหญิงพรรณอร  ทวีชาติ
24. เด็กหญิงพรวิภา  คำภาไพร
25. เด็กหญิงภัทราพร  สุรพล
26. เด็กหญิงมัณฑนาธร  สอนสังข์
27. เด็กหญิงวรัญญา  บุดดีคง
28. เด็กชายวัฒนาพล  พันธุมจินดา
29. เด็กชายศุภณัฐ  ฉิมมา
30. เด็กชายศุภฤกษ์  สังวรรณ์
31. เด็กหญิงสุพรรณษา  แสงอรุณ
32. เด็กชายอนุชิต  ปินะถา
33. เด็กหญิงอริษา  เผ่าเวียงคำ
34. เด็กชายอัครพงษ์  สีเขียว
35. เด็กชายเสกข์  ยศบุญ
36. เด็กชายใจเพชร  เชาระกำ
37. เด็กหญิงไอลดา  ดอกสันเทียะ
 
1. นายสังคม   พิมพ์ขวัญ
2. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
3. นางอารยา  เสนาสุธรรม
4. นายสมจิตร์  ประทานัง
5. นางวรรณรัตน์   ศรีรัง
6. นางทองนาค  คำแหงพล
7. นายธนารักษ์  มิตรนอก
8. นางสาวศศิธร   ทัพขวา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดีนาน
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทุนมาก
3. เด็กหญิงขวัญอนงค์  สมัญญา
4. เด็กชายจักรินทร์  ไกรสีทุม
5. เด็กชายชนกานต์  สุขสนาน
6. เด็กหญิงชลดา  ทองคำ
7. เด็กชายชัยภัทร  ทองคำ
8. เด็กหญิงดารินทร์  โพธิ์พรม
9. เด็กชายธนบัตร  วิยาสิงห์
10. เด็กชายธนาวุฒิ  สมัญญา
11. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บำรุง
12. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สมัญญา
13. เด็กหญิงนิราภรณ์  สมงาม
14. เด็กหญิงบุญญาภา  สมัญญา
15. เด็กหญิงปาริตา  สมัญญา
16. เด็กหญิงปิยนันท์  สารสุข
17. เด็กหญิงปิยาพัชร  มณีพร้าว
18. เด็กชายพรรณวัฒน์  พึ่งตน
19. เด็กหญิงพิชิรานันท์  ทองคำ
20. เด็กชายพีรวิชญ์  แสงตะวัน
21. เด็กชายพุทธิชัย  ภาคพรม
22. เด็กหญิงภัคจิราภา  ทองคำ
23. เด็กชายมงคล  บุญธรรม
24. เด็กหญิงลริตา  สาทิพจันทร์
25. เด็กหญิงวรรณเฉลิม  สัตย์ช้ำ
26. เด็กชายวัชรินทร์  จันนอ
27. เด็กหญิงวิภาวี  สงจิตร
28. เด็กหญิงวิลัยพร  สอนดี
29. เด็กหญิงศิโรธร  บุญเต็ม
30. เด็กหญิงศุภพิชญ์   ประจญหาญ
31. เด็กชายสิรภัทร  สุมาลุย์
32. เด็กหญิงสุชานาถ  เกษรชื่น
33. เด็กหญิงสุธิตา  แสวงสุข
34. เด็กหญิงเนาวรัตน์  มาตขาว
 
1. นายสมมิตร   สาลีบุตร
2. นายอนุกูล  สมัญญา
3. นายแสงสุรีย์  สมัญญา
4. นางสุภาพร  สุมาลุย์
5. นายสำราญ  ชัยภา
6. นายวสันต์  บุญคำ
7. นางสาวศศิธร  สมัญญา
8. นายอนันศิริ  ภูนุภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มั่นวงค์
2. เด็กชายกิตติ  บุญเติม
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทับทิมทอง
5. เด็กหญิงจินดา  อภัยศิลา
6. เด็กหญิงชลธิชา  คำเสน
7. เด็กหญิงณัฐชยา  สีทา
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันเดช
9. เด็กชายทธพล  เจริญรอย
10. เด็กชายธีรพงษ์  คงยิ่ง
11. เด็กชายธีรรัช  จันละดา
12. เด็กชายธีระวุฒิ   ทิพย์คำมี
13. เด็กชายนที  รุ่งเรือง
14. เด็กหญิงนุชธิดา  กาละพันธ์
15. เด็กหญิงปริญญา  พรมเพ็ญ
16. เด็กชายปริญญา  สิงห์อ่อน
17. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงจำปา
18. เด็กหญิงภควดี  สาริเพ็ง
19. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  แสงประสาร
20. เด็กชายภาณุพงศ์  บุดดี
21. เด็กชายภูริพัฒน์  เต็มโคตร
22. เด็กชายยงยุทธ์  ไชยพจน์
23. เด็กหญิงวนิดา  หอมทอง
24. เด็กหญิงวริยา  ีคำมา
25. เด็กหญิงวิราวรรณ  บุญเติม
26. เด็กชายวีระศักดิ์  จันลา
27. เด็กหญิงศศิประภา  บุญทศ
28. เด็กชายสมพร  บุญภา
29. เด็กชายสมศักดิ์  เคนท้าว
30. เด็กชายสรวิชญ์  อินทะเรือง
31. เด็กหญิงสิรินทรา  ทองอ้ม
32. เด็กหญิงสุพรรษา  การัตน์
33. เด็กหญิงสุภาวดี  ปูคะทา
34. เด็กชายหนูกร  บุญลา
35. เด็กชายอนุพงศ์  บุญอ่อน
36. เด็กชายอังสุธร  เทียมทัศน์
37. เด็กหญิงอินธิรา  สุวะจันทร์
38. เด็กชายเจษฎา  พวงจำปา
 
1. นายคำสอน  แก้วคำศรี
2. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
3. นางสาวธิราพร  กุมแก้ว
4. นางปฐมาพร  หมุนสิงห์
5. นางสาวรัชติยา  บัวโรย
6. นายวสันต์  ชมชื่น
7. นายวัชรพงษ์  ศิริวงศ์
8. นายสมาทร์  ใจดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายกฤษดา   ชาชำนาญ
2. เด็กชายจิรวัฒน์   สังสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐชา   โสดแก้ว
4. นางสาวณัฐณิชา   แสงงาม
5. เด็กชายณัฐพงศ์   พันสุรินทร์
6. เด็กหญิงดลยา   หอมแหน่ง
7. เด็กชายทิชานนท์   สังสุวรรณ์
8. เด็กชายธนบัตร   ยอดผล
9. เด็กชายธนา   หอมแหน่ง
10. เด็กหญิงธารน้ำใส   ราชาหมื่น
11. เด็กชายนพคุณ   แก้วขวัญข้า
12. เด็กหญิงนารีนาฐ   นาพิมพ์แสง
13. เด็กหญิงประภาพร   ผ่องลุนหิต
14. นายปรัชญา   บุตรเจริญ
15. เด็กหญิงปาริชาติ   สุบุญมี
16. เด็กชายพงศกร   แก้วคงทอง
17. เด็กหญิงพิยดา    เครือสิงห์
18. เด็กหญิงภัทรลดา   ดวงตา
19. เด็กหญิงภัทริดา    กระออมกลาง
20. เด็กชายภัสกร   ชิณภา
21. เด็กชายภาคภูมิ   คำภาไพร
22. เด็กชายมงคล   วงษาวัตร
23. เด็กชายวรายุทธ   บุดดีคง
24. เด็กชายวสันต์   เบ้าหัวดง
25. เด็กหญิงวิภามาศ   พลวิเศษ
26. เด็กหญิงศศิประภา   คำจันทร์
27. เด็กชายศาสตรา   มาศแสวง
28. เด็กชายสัญญา   นนทะสี
29. นางสาวสุธาธินี   นาสิงทอง
30. เด็กชายอดิศักดิ์   ภาพร
31. เด็กหญิงอนุธิดา   นาพิมพ์แสง
32. เด็กชายอภินันท์   จันทพันธ์
33. เด็กชายอภิรักษ์   ภาพร
34. เด็กหญิงอรชุดา   พลชุมแสง
35. เด็กหญิงอรพรรณ   กุสุมาร
36. เด็กชายอิทธิพล   ศรีสิทธิ์
37. นางสาวเบ็ญจมาศ   บุตรวงค์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   สุวรรณศักดิ์
2. นายจำนงค์   คำแหงพล
3. นางประมุข   สุริยภาพ
4. นายพิษณุ   ศรีรัง
5. นางรำไพพรรณ   โคตรไกรสร
6. นายสังคม   พิมพ์ขวัญ
7. นางสาวสุจิตตรา   อาสาภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงกรกนก   ไชยคุณ
2. เด็กหญิงกุลปริยา   คงสิน
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ลีลา
4. เด็กหญิงจุฑามาศ   กงล้อม
5. เด็กชายจุฑาลักษณ์    รจนัย
6. เด็กหญิงชฎาพร    ไชยเชษฐ์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์    รักษา
8. เด็กหญิงฐิตาพร   บุตรดี
9. เด็กหญิงฐิติพร    โพธิสาร
10. เด็กชายทศพร  เสมามิ่ง
11. เด็กหญิงนฤมล    เลื่อนฤทธิ์
12. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุตรดี
13. เด็กหญิงนุชนาถ  สลับศรี
14. เด็กชายปฏิภาณ   พรมมาสุข
15. เด็กหญิงปัญญาพร    อินสวน
16. เด็กหญิงปิยวรรณ   สุวรรณคำ
17. เด็กหญิงพนิดา   พวงพรมมา
18. เด็กชายพุฒิพงษ์  เสมามิ่ง
19. เด็กหญิงพุทธธิดา   คำกิ่ง
20. เด็กชายภัทรเดช   สายสิงห์
21. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีอินทร์
22. เด็กชายระพีภัทร   บุญใหญ่
23. เด็กชายวรพงศ์    จุลทัศน์
24. เด็กหญิงวรรณษา   ช่างชัย
25. เด็กชายวีระพงษ์  ชาลี
26. เด็กชายวีระวัฒน์   ทาขุนทด
27. เด็กชายศรนรินทร์   พรมโสภา
28. เด็กหญิงศิรภัสสร    โขงลำ
29. เด็กหญิงศิริยากรณ์    ทองแปลง
30. เด็กหญิงสิริวิมล    ไชยคุณ
31. เด็กหญิงสุกัญญา   พรมรินทร์
32. เด็กชายสุทธิพงษ์   ทาทอง
33. เด็กหญิงอรวรรณ   เลื่อนฤทธิ์
34. เด็กหญิงแสงมณี   หาญเชี่ยว
35. เด็กชายไชยวัฒน์    จุลทัศน์
 
1. นายไกรวิทย์  ปะกิริโย
2. นางภาณุกา  ทุมสิงห์
3. นางสาวสมคิด  น้ำจันทร์
4. นายสุชาติ  ดวงมาลา
5. นางสาวนันทนาภรณ์  ทองไสล
6. นางสาวสุพิศ  ทาทอง
7. นางสาวสุภาวดี  สายเนตร
8. นางสาวอารีญา  บัวทุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายณภัทร   อันทพิระ
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายวชิรพล  ดวงโสภา
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูแข่งสี
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงนรมน  พลจัตุรัส
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขานพรม
 
1. นายสมเจตต์  เจียรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายวชิรพล  ดวงโสภา
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายนาถวัฒน์  ใหญ่กระโทก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจิตร
 
1. นายกิติคุณ   จตุรภัทรวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงสิริประภา  พิทักษ์
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่นรอด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูแข่งสี
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กชายสรัล  อู่วิเชียร
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ศิริโชติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายคณิศร  ภาคสุชล
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชาญชนะโสภณ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายถาวร  หยวกกระโทก
 
1. นางสาวปิยนุช  เวชสัสถ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงธารทิพย์  พวงกลับ
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่นรอด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พวงสันเทียะ
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กชายคันธรรพ  จิตใจฉ่ำ
 
1. นางสาวศิริญญา  บุราคร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายธีรพงศ์  พุฒพิมาย
 
1. นายพงศ์ศรันย์  พันธุเวช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจิตร
 
1. นายกิติคุณ   จตุรภัทรวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายถาวร  หยวกกระโทก
 
1. นางสาวปิยนุช  เวชสัสถ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงสุภนิดา  หนันต๊ะ
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงปนิตา  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงนิชนันท์   กัลยาบาล
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์   สำราญพิศ
 
1. นายประเทือง    ชัยสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงอารยา  ยังส้มป่อย
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายพีรพัท  อินกลัด
 
1. นางสาวลัดดา  กิติพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ใจหาญ
 
1. นายอโนชา  แก้วมหาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสงี่ยมงาม
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กชายเรียวตะ  ฮิบิโน่
 
1. นายนพพร  มังคละแสน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผากา
 
1. นางสาวอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รัตติรวีโรจน์
 
1. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  ชูจัตุรัส
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐพร   บรรพแสง
 
1. นายสุรชัย   ไกรหลง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงหยกมณี  แคบขุนทด
 
1. นางสายชล  แก้วเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1. เด็กชายรัฐพล  อุดมทรัพย์
 
1. นางสาวพวงผกา  สว่างวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายธนากร   นาจำรัส
 
1. นางเริงฤดี  กมลคร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชาติ   ชาติบุตร
 
1. นางทิพวรรณ   บรรพบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 1. เด็กหญิงนันทการ  สุขเกษม
 
1. นายสิทธิพร  ทุมสงคราม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงพลอยเงิน  อาษา
 
1. นายสมเกียรติ  วงษ์ปลั่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สุทธิสานนท์
 
1. นางสาวกมลชนก  สิงมะม่อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐนภรณ์  จันทร์งาม
 
1. นางอาภาวี  บินรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 1. เด็กชายสุรศักดิ์  รุ่งรัตน์
 
1. นายสุรเชษฐ์  สุ่มมาตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงสิริประภา  พิทักษ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  มั่นรอด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริยา  แสนพระพล
 
1. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายธีรพงศ์  พุฒพิมาย
 
1. นายพงศ์ศรันย์  พันธุเวช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายญาณภัทร  บุญจริง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงคุก 1. เด็กชายอนุวัฒน์    สุขทอง
 
1. นางสาวขวัญฤทัย    มุลทาทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงเกสรา  ฟางชัยภูมิ
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. นายเจษฎา   จันทร์เกษ
 
1. นางอรุณวรรณ   ชาติวัฒนชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายธีรุตย์   ศรีเมือง
 
1. นายปรีชา  จันทร์หล้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายภูวนัย   ศรีมะโรง
 
1. นางสาวอรยุพา   พลโสดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สุวรรณพงษา
 
1. นางสาวประภัสสร  นิสยันท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญไกร
 
1. นางกนกพชร  แสงอ่อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. เด็กชายภัคพล  อมกระโทก
 
1. นายอนุวิทย์  เทียมกระโทก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ภูดวงดาษ
 
1. นางฐานันทิณี  ดีสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงกฤษณา  พาชัย
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ใจกล้า
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผากา
4. เด็กชายธนัตถ์  จ้อยศรีเกตุ
5. เด็กชายนที  วรรณสา
6. เด็กชายปภินวิทย์  คำโยธา
7. เด็กชายรพิพัฒน์  โพธิบุตร
8. เด็กชายอาติยะ  อัคฮาด
9. เด็กชายอานนท์  บำรุง
 
1. นายนราธร  ยืนยั่ง
2. นางสาวศุภลักษณ์  ทุ่นศิริ
3. นางสาวอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พวงสร้อย
2. เด็กชายญาณภัทร  บุญจริง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญชนะ
4. เด็กหญิงพัชราภา  พิมสุตตะ
5. เด็กชายพิเศษภณ  แก่นก่อ
6. เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์
7. เด็กหญิงวชิราภา  พิมสุตตะ
8. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสงี่ยมงาม
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวอารยา  สุดสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายชัยพร   จำเริญ
2. เด็กชายธนากร   นาจำรัส
3. เด็กหญิงธนารีย์  นามวงค์
4. เด็กหญิงนราธิป   ใจไหว
5. เด็กหญิงบุษกร   วันวิเศษ
6. เด็กหญิงพรพรรณ   แฉล้มชาติ
7. เด็กหญิงพิชามญชุ์   คำวิโส
8. เด็กชายภูวนัย   ศรีมะโรง
9. เด็กหญิงศศิกานต์   ของหอม
 
1. นายสุรชัย  ไกรหลง
2. นางสาวอรยุพา   พลโสดา
3. นางสาวอาทิตยา  สอนแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  บำรุง
2. เด็กหญิงนรมน  พลจัตุรัส
3. เด็กหญิงนัฐติกา  ประกิจ
4. เด็กหญิงปนัดดา  บำรุง
5. เด็กหญิงวราลักษณ์  ชูจัตุรัส
6. เด็กหญิงศิรยาพร  ไชยพรม
7. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
8. เด็กหญิงอารยา  ยังส้มป่อย
9. เด็กหญิงเกสรา  ฟางชัยภูมิ
 
1. นายวงศธร  วีระณรงค์
2. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
3. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐพร   บรรพแสง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   เจริญพร
3. เด็กหญิงนัฐธิดา   ศุภกร
4. เด็กชายรพีภัทร   ภูขำ
5. เด็กชายสถิตพล   คำศรีรัตน์
6. เด็กชายสิทธิชาติ   ชาติบุตร
7. เด็กหญิงสุวนันท์   ไชยเดือน
8. เด็กหญิงอาทิตยา   ยะไวทย์
9. เด็กหญิงไหมแก้ว   คงนวลอินทร์
 
1. นางอุไรวรรณ   ชูศรียิ่ง
2. นายสุรชัย   ไกรหลง
3. นางสาวพิชามญชุ์   สืบสิงห์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. นายชาตรี   ศรีรักษา
2. นางสาวตุลารัตน์   บัลลัง
3. นางสาวนงค์คราญ  แก้ววงศา
4. นางสาวนัดดา   เที่ยงธรรม
5. นางสาวสุจิรา   เถาวัลย์
6. นางสาวสุชัญญา   เถาวัลย์
7. นายอนุวัฒน์   เชื้อจำรูญ
8. นายเจษฎา   จันทร์เกษ
 
1. นางอรุณวรรณ   ชาติวัฒนชัย
2. นางสุภาณี   ฉิมทอง
3. นางสาวนวลใย   ศรีอุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พวงสร้อย
2. เด็กชายญาณภัทร  บุญจริง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญชนะ
4. เด็กชายธนกฤต  พิลาชัย
5. เด็กหญิงธิดาดาว  ธุระอบ
6. เด็กชายธีรภัทร  ทัดเทียม
7. เด็กหญิงปนิตา  ศรประสิทธิ์
8. เด็กชายพิเศษภณ  แก่นก่อ
9. เด็กชายรตนกาญจน์  บุญเรือง
10. เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์
11. เด็กชายวชิรพล  ดวงโสภา
12. เด็กชายวชิรวิชญ  นิยม
13. เด็กหญิงวชิราภา  พิมสุตตะ
14. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญจริง
15. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสงี่ยมงาม
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวอารยา  สุดสุข
4. ว่าที่ร้อยตรีพชรภูมิ  ละบาป
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุญชรมณี
2. เด็กชายฉัตรชัย  ช้างครุฑ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดพ้น
4. เด็กชายธนาวุฒิ  สุวรรณพงษา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลับกลาง
6. เด็กหญิงนภัทรวรี  คูหา
7. เด็กหญิงนัฐวรรณ  ชุ่มจิตร
8. เด็กชายมนัส  คงโนนกอก
9. เด็กชายรัฐภูมิ  เกตุกุมสี
10. เด็กหญิงศศิธร  วิชัยวงษ์
11. เด็กชายศิรวิทย์  โพธิ์งาม
12. เด็กหญิงสุชัญญา  สุดสอาด
13. เด็กหญิงสุธิดา  ตาแสง
14. เด็กชายอะพอลโล  ซามูเอลลูชคาโรลิโน่
15. เด็กหญิงอุรุณี  ปัญญะ
 
1. นางอรสา  เวชกร
2. นางสาวประภัสสร  นิสยันท์
3. นางสาวนิรชรา  ถาเหง่า
4. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองผา
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  คำโพธิ์
3. เด็กหญิงกฤษณา  พาชัย
4. เด็กหญิงจีรนันท์  ใจกล้า
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผากา
6. เด็กหญิงณิชากานต์  แพงแสน
7. เด็กชายธนัตถ์  จ้อยศรีเกตุ
8. เด็กชายนที  วรรณสา
9. เด็กชายปภินวิทย์  คำโยธา
10. เด็กชายปัณณวิชญ์  ใจกล้า
11. เด็กชายรพิพัฒน์  โพธิบุตร
12. เด็กหญิงวิยรัตน์  โสดา
13. เด็กชายอาติยะ  อัคฮาด
14. เด็กชายอานนท์  บำรุง
15. เด็กชายเซบาสเตียน  ฟรีดริชโบเล่
 
1. นายนครินทร์  ภูมิลา
2. นายนราธร  ยืนยั่ง
3. นายสิทธิพร  โพธิ์งาม
4. นางสาวอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  บำรุง
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์  นามจัตุรัส
3. เด็กหญิงนรมน  พลจัตุรัส
4. เด็กหญิงนฤสรณ์  เกตุหอม
5. เด็กหญิงนัฐติกา  ประกิจ
6. เด็กหญิงปนัดดา  บำรุง
7. เด็กหญิงวราลักษณ์  ชูจัตุรัส
8. เด็กหญิงศิรยาพร  ไชยพรม
9. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
10. เด็กชายอัครชัย  คำยิ้ม
11. เด็กหญิงอารยา  ยังส้มป่อย
12. เด็กหญิงอารียา  ชัยศรี
13. นางสาวอารีรัตน์  ปิ่นสุวรรณ
14. เด็กหญิงเกสรา  ฟางชัยภูมิ
15. เด็กหญิงโชติกา  ตรงจิตสุนทร
 
1. นายณัฐนนท์  จันทร์ประแดง
2. นายวงศธร  วีระณรงค์
3. นางสายสุนี  ตวงวิไล
4. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงจริยา   ปัญญาดี
2. เด็กหญิงจินตรา    มูลช่วย
3. เด็กหญิงณัฐฐิญา  สมัตถะ
4. เด็กหญิงณิชกานต์    บุตรปัญญา
5. เด็กชายทักษ์ดนัย    หมวดเมืองกลาง
6. เด็กชายพัชรพล    ดงประขา
7. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ปาปะตัง
8. เด็กหญิงพิยะดา    มงคล
9. เด็กชายภูฤทธิ์    วงเสน
10. เด็กหญิงวารุณี   ดาปุย
11. เด็กหญิงศิรินธร    ชาวนารี
12. เด็กชายสิทธิพร    ทานาม
13. เด็กชายอนุวัฒน์   โพธิ์พันธ์
14. เด็กชายอินทร์นนท์  ธรรมคุณ
15. เด็กชายเกตรินทร์  อุปฮาด
 
1. นายศุภชัย    ทองทับ
2. นางสมพักตร์    กระจ่างฤทธิ์
3. นายธนชัย  ดอนวิชา
4. นางสาววิภาสิณี   วิเศษภักดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายจุลเนตร   สังสีราช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ผิวทรวง
3. เด็กชายธนภัทร  เนตินนท์
4. เด็กชายธีรวัจน์  เสียงเลิศ
5. เด็กชายธีรุตย์   ศรีเมือง
6. เด็กหญิงนฤมล   กุลสุวรรณ
7. เด็กหญิงบงกชรัตน์  บุญเรือง
8. เด็กหญิงพิริสา   ศิริทรัพย์
9. เด็กหญิงรัชนีกร   บุญมีประเสริฐ
10. เด็กหญิงศิริประภา  สีเอาะ
11. เด็กหญิงสุจิตรา  นันหุน
12. เด็กหญิงสุฑามาส   วิวาสุข
13. เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีบัวผัน
14. เด็กหญิงอุไท   สูนดาลา
15. เด็กหญิงเพชรพราว  สุขประเสริฐ
 
1. นายประนอม  โพยนอก
2. นายนฤเบศก์   จารุจินดา
3. นายปรีชา  จันทร์หล้า
4. นางเพ็ญพลอย  ยศเตา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  แท่นพิทักษ์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  สืบม่วงไทย
3. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
4. เด็กหญิงทักษวดี  อาญาเมือง
5. เด็กหญิงนภสร  ชูจอหอ
6. เด็กหญิงนวรัตน์  ตรีพัฒนรัตน์
7. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชาญชนะโสภณ
8. เด็กชายปภาวิน  แบบบาง
9. เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
10. เด็กชายสิรภพ  วนสันเทียะ
11. เด็กหญิงสุธาทิพย์  โชติประดิษฐ์
12. เด็กหญิงเขมิกาพร  ธีรวัฒนไพบูลย์
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
2. นางสมคิด  การถาง
3. นายพัฒนพล  นาคดิลก
4. จ.ส.อ.บุญยสิทธิ์  นิตะยะโส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายชาคร   ไข่สังข์
2. เด็กชายชินกร   ขวดชัยภูมิ
3. เด็กชายณภัทร   อันทพิระ
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สำราญพิศ
5. เด็กชายธัญพิสิทธิ์   สมสะอาด
6. เด็กชายพลวรรธน์  ถาวรรณา
7. เด็กชายภัทรพิสุทธิ์  ภูมิสถาน
8. เด็กชายภูมิภัทร   จินกสิกิจ
9. เด็กชายรังสิมันต์   จงกลนี
10. เด็กชายวายุ   คล่องชัยภูมิ
 
1. นายประเทือง   ชัยสุวรรณ
2. นายมัชพล  สาคะริชานนท์
3. นายศิวดล  รักวงษ์ขจร
4. นางสาวกรชุลี  สาคะริชานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายกฤษพงษ์  แจ่มเพ็ง
2. เด็กชายฐิติกร  ศรีสูงเนิน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชนะน้อย
4. เด็กหญิงธิติมา  ชนะน้อย
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ถิ่นทัพไทย
6. เด็กชายปรีชา  มาเสมอ
7. เด็กชายภูมิชนก  แก้วเพชร
8. เด็กชายศิรวิชญ์  ทองประดิษฐ์
9. เด็กหญิงศุภิสรา  ไข่มณี
10. เด็กชายสุภชัย  ฤาชา
11. เด็กหญิงหยกมณี  แคบขุนทด
12. เด็กชายอมรเทพ  พิขุนทด
 
1. นางขนิษฐา  แบบจัตุรัส
2. นายนริศ  อินพล
3. นางสาคร  พูนชัย
4. นางสายชล  แก้วเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  บำรุง
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์  นามจัตุรัส
3. เด็กหญิงนรมน  พลจัตุรัส
4. เด็กหญิงนฤสรณ์  เกตุหอม
5. เด็กหญิงนัฐติกา  ประกิจ
6. เด็กหญิงปนัดดา  บำรุง
7. เด็กหญิงศิรยาพร  ไชยพรม
8. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
9. เด็กหญิงอารียา  ชัยศรี
10. นางสาวอารีรัตน์  ปิ่นสุวรรณ
11. เด็กหญิงเกสรา  ฟางชัยภูมิ
12. เด็กหญิงโชติกา  ตรงจิตสุนทร
 
1. นางสาวยุราพร  จรแก้ว
2. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
3. นางสาวสุจิตรา  หาญรบ
4. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ้ยกระโทก
2. เด็กชายธีรเดช  ชูภิมา
3. เด็กชายพงศธร  อำกระโทก
4. เด็กชายพงษ์รพัฒน์  เพชรพรหม
5. เด็กชายภัคพล  อมกระโทก
6. เด็กชายวรันทร  โอดกระโทก
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อกกระโทก
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตรีโอสถ
9. เด็กชายสิรภัทร  เสือคองาม
10. เด็กหญิงสุกัลยา  พาธิแสง
11. เด็กชายอดิศร  นิดกระโทก
 
1. นายอนุวิทย์  เทียมกระโทก
2. นางสาวอัญชลี  สุขกระโทก
3. นายภาณุเดช  กลิ่นกระโทก
4. นางสาวจงจิต  อ่วมกระโทก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงจินตรา    มูลช่วย
2. นายชาญณรงค์  เรืองทอง
3. เด็กหญิงณิชกานต์    บุตรปัญญา
4. เด็กชายทักษ์ดนัย    หมวดเมืองกลาง
5. เด็กชายพัชรพล   ดงประขา
6. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปาปะตัง
7. เด็กหญิงพิยะดา  มงคล
8. เด็กชายภูฤทธิ์    วงเสน
9. เด็กหญิงวารุณี  ดาปุย
10. เด็กหญิงศิรินธร    ชาวนารี
11. เด็กชายสิทธิพร    ทานาม
12. เด็กชายอนุวัฒน์  โพธิ์พันธ์
 
1. นายศุภชัย    ทองทับ
2. นายวัชรา  วิชาจารย์
3. นายมาณพ    บุญแจ่ม
4. นางสาวมยุรา  มาหามแห
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แสนคำ
2. เด็กชายกอบโชค   พวงบุตร
3. เด็กชายชนพัฒน์   ทัดเทียม
4. เด็กหญิงณัฏฐิดา   สาวิลุน
5. เด็กหญิงณัฏนิชา  ธานี
6. เด็กหญิงณิชกานต์   คำชมภู
7. เด็กชายธนพัฒน์   สิมมา
8. เด็กชายนนทกร   อุ่นจิต
9. เด็กชายนเรศ   บุญฉลวย
10. เด็กหญิงพรทิพา   เสียงใส
11. เด็กหญิงภรณ์ไพลิน   เชิดโฉม
12. เด็กหญิงมุกดา   แสนคำ
13. เด็กหญิงศกุณตลา   วงศ์ธิ
14. เด็กหญิงศศินภา   ธุสะดี
15. เด็กหญิงศิรินทรา   พากเพียร
16. เด็กชายสิทธิโชค   วิบูลย์กุล
17. เด็กชายสิรวิชญ์   บัวงาม
18. เด็กหญิงสิรินทิพย์   บัวงาม
19. เด็กหญิงอริศรา   บัวงาม
20. เด็กชายเศรษฐวัฒน์   นาดี
 
1. นายประสาท   เครื่องทอง
2. นางหนึ่งฤทัย   บัวงาม
3. นายจรูญ   เครือไชย
4. นางสมหวัง   สารพัฒน์
5. นางนวรัตน์   พรมดี
6. นางสาวทิพวรรณ   ศรีสำอางค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงจุฬาวัลย์  จันแจ่ม
2. เด็กหญิงธิดาพร  ดีนาน
3. เด็กชายธีรวุฒิ  ภาคพรม
4. เด็กชายพลสิทธิ์  จันนอ
5. เด็กหญิงพัชรีพรรณ  ตาลวิลาด
6. เด็กหญิงภัทรธิณี  บัวละคร
7. เด็กชายภูตะวัน  แสงตะวัน
8. เด็กชายภูตะวัน  นามบุราณ
9. เด็กชายวรวิทย์  จันนอ
10. เด็กชายวรวุฒิ  บุญทัน
11. เด็กชายวัชพล  พาแก้ว
12. เด็กหญิงวาสนา  สมัญญา
13. เด็กชายศราวุฒิ  ยอดคำมี
14. เด็กหญิงศิริพร  พานทอง
15. เด็กชายศุกลวัฒน์  รามขำ
16. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญไทย
17. เด็กหญิงสุนิตา  แสงสว่าง
18. เด็กหญิงอินทิรา  ทองคำ
19. เด็กชายเดชาวัต  บุญทัย
20. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  สุขเสริม
 
1. นายสมมิตร   สาลีบุตร
2. นายแสงสุรีย์  สมัญญา
3. นายอนุกูล  สมัญญา
4. นางสุภาพร  สุมาลุย์
5. นายสำราญ  ชัยภา
6. นางสาวจีรนันท์  วงษ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญชพร  ทิพย์มณี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วคำไสย์
3. เด็กหญิงจิตรนภา  กินลม
4. เด็กชายณภัทร  แก้วคำไสย์
5. เด็กชายธนโชติ  ผดุงรัตน์
6. เด็กชายธีรพัฒน์  ถาวร
7. เด็กหญิงนาถนภัส  แก้วปิ่น
8. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชัยรัตน์
9. เด็กชายปิยะพัฒน์  แท้เที่ยงธรรม
10. เด็กชายปุณณวิช  แท้เที่ยงธรรม
11. เด็กหญิงวรรณวิศา  ศรีสง่า
12. เด็กหญิงวรินทร  แซ่ซิ่น
13. เด็กหญิงวิภาวดี  วงศ์มาศ
14. เด็กชายวิศวกรณ์  ปัญญาไว
15. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทร์ทอง
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำโนนม่วง
17. เด็กชายอชิรวิทย์  บุญถม
18. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีคำภา
19. เด็กหญิงอาอิ   ไอฮาระ
20. เด็กชายอิสระ  ทองสาคร
 
1. นายกรีฑากร  ก้อนคำ
2. นางอนุสรา  สุดชารี
3. นางเทียมจันทร์  โงนขำ
4. นางสาวภัทติยา  ธรรมวิเศษ
5. นางสาวจุฑาศิริ  เมืองหนองหว้า
6. นางสาวนิภาพร  น้ำคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. นางสาวกัณฐิกา   จันมนตรี
2. เด็กหญิงชลธิชา   บุญจันทร์
3. เด็กชายชิษณุชา   นามวิชา
4. นางสาวธนิสรา   จันทรา
5. นางสาวนฤมล   ศรีด้วง
6. เด็กชายปรมินทร์   จันทร์มนตรี
7. เด็กหญิงพรพิมล   จงกลาง
8. นายพิษณุ   สังขะพงศ์
9. เด็กชายฤทธิชัย   นามวิชา
10. เด็กชายวีรภัทร   โมตะมะ
11. เด็กหญิงศิริพร   สุภเกษ
12. เด็กหญิงศุภิสรา   เทือกตาหลอย
13. นางสาวศุลีพร   ศรีปัตเนตร
14. นางสาวสุดารัตน์   บ่อหิน
15. นางสาวอภิชญา   สาระมู
16. นางสาวอรอนงค์   เผื่ิอแผ่
17. นางสาวอารียา   บุญจันทร์
18. นายอิทธิชัย   สุภะเกษ
19. นางสาวเกษอารีย์   จันทะศรี
20. นางสาวเมธิกา   ศรีชื่น
 
1. นายนพดล   ดาวเรือง
2. นายไพโรจน์   บุตะเคียน
3. นางสาวเอมอาพร   จันดวงศรี
4. นางอุไรวรรณ   ดาวเรือง
5. นางดรุณี   จันทะสอน
6. นางแสงเดือน  เฉื่อยฉ่ำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  โนนสูง
2. เด็กหญิงชลธิดา  สมัครผล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สืบบุตร
4. เด็กชายทศพร  พรพันธ์
5. เด็กหญิงธารธิพย์  ไชยนิต
6. เด็กหญิงนภัสสร  สอนบุญทอง
7. เด็กชายนวพร  หอมอ่อน
8. เด็กหญิงภคอร  สืบบุตร
9. เด็กหญิงมาริสา  รัชกุล
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุดหาญ
11. เด็กหญิงริลณี  ครุฑนอก
12. เด็กชายวาทิต  ไชยเพ็ชร
13. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ศิริจันทร์
14. เด็กหญิงสุภาพร  อย่างร่มเย็น
15. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขเสริม
16. เด็กชายอภิชัย  ตำงาม
17. เด็กหญิงอารีรัตน์  สายเพ็ชร
18. เด็กหญิงเนาวัรตน์  นาโนน
19. เด็กชายเมธาวิวัฒน์  หนองหงอก
20. เด็กชายไกรเลิศ  อุ่นจันทร์
 
1. นายวิรัช  บุญรอง
2. นางสมคิด  สีหนาท
3. นางสาวพรสวรรค์  จันดา
4. นางสาวอัญชลี  เกษสุพงษ์
5. นางนุชรัตน์  อาจสาลี
6. นางวีรยา  ปุณะปรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กชายกรธวัช   นามตาแสง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ทาวะลุน
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  แกะทาคำ
4. นายจิรนันท์   มิ่งสืบดี
5. เด็กชายณัฐภูมิ  บรรลือหาญ
6. เด็กหญิงนงลักษณ์  เฉิดทรัพย์
7. เด็กชายปรเมษฐ  เถิงพะะวงค์
8. เด็กชายพชร  สำรวมจิต
9. เด็กหญิงพรสุภา  แกะทาคำ
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุตตุ
11. เด็กชายพีรพล  ดากาวงค์
12. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าวิหาร
13. เด็กชายพีรภัทร  วงศ์เครือสอน
14. เด็กหญิงรวิสรา  สุตะโคตร
15. เด็กหญิงรัชนีกร  การชาคำ
16. เด็กชายสมพร  บาลโคตรคุณ
17. เด็กหญิงสุพัตรา  มาตราช
18. เด็กชายอภิชัย  นัยบุตร
19. เด็กหญิงอรอนงค์  พลจำเนียร
20. เด็กหญิงเกศรินทร์  ราชราชา
 
1. นายพิชิต  มูลเหลา
2. นางธนิกา  ไกยพาย
3. นางภรปภา  ศรีธิสาร
4. นางบรรจบ  สมบูรณ์
5. นายณัฐวุฒิ  เลิศศรี
6. นายพลภัทร   มหาวงศ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงคณิศร   คันธะชมภู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   แก้วทอง
3. เด็กหญิงดากานดา   เบ้าทอง
4. เด็กชายธนพงษ์   มองเพชร
5. เด็กชายธนภัทร   สมภาร
6. เด็กหญิงปรียาภัทร   ศิริแก้ว
7. เด็กหญิงพิชญภัทร    มูลตรี
8. เด็กชายภูเมศ   มารัชชะ
9. เด็กหญิงอุษามณี   วงษ์สุวรรณ
10. เด็กชายไชยวัฒน์   พันพิพิธ
 
1. นายปฏิวัติ   นามทองใบ
2. นายพงศ์ชยนต์   แพ่งสองคร
3. นางสุจิตรา   ทับมณี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทักษ์วาปี
2. เด็กชายทวนทอง  จันทวงศ์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ตุงคะเตชะ
4. เด็กหญิงภรณ์เจริญ  ภูมิสุทธิ์
5. เด็กชายภัทรพล  มุ่งยุทธกลาง
6. เด็กหญิงรุ้งนภา  สีชมไชย
7. เด็กชายวงศกร  บุญมี
8. เด็กชายอภิวัฒน์  อุปรักษ์
9. เด็กหญิงอุ้มบุญ  บุญเสนาะ
10. เด็กชายอโนชา  มาลี
 
1. นางรุ่งฤดี  นนทภา
2. นางสาวรมิดา  ทองภูธร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัญญาภัคร   ฉ้วนกลิ่น
2. เด็กชายชวกร   เกตุนอก
3. เด็กชายธีรพงศ์   แก่นแก้ว
4. เด็กชายบุญพัฒน์  เหมวัฒน์
5. เด็กหญิงปุณยาพร   รัตนอภิสิทธิ์
6. เด็กหญิงพรธีรา   วงศ์กว้าง
7. เด็กชายวรโชติ   สารโชติ
8. เด็กหญิงสุณิสา  นกสูงเนิน
9. เด็กชายสุภควัฒน์   เอี่ยมตะขบ
10. เด็กหญิงสุวิชญา   ขอต่อกลาง
 
1. นางจำรัส  เพลากรณ์
2. นายพลากร  คนองมาตย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายกรวิชญ์  สิงหะ
2. เด็กหญิงฐานิดา  ราชจินดา
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ล้ำเลิศ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เบ้าทอง
5. เด็กชายวีระยุทธ  วันงาม
6. เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์นัน
7. เด็กหญิงสุฐิตา  สุขเฉลิม
8. เด็กชายอนุวัฒน์  อินธนู
9. เด็กหญิงอภิญญา  มารุดรมย์
10. เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยศรีษะ
 
1. นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ
2. นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม
3. นายศิฑา  เทภูเขียว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เพียกเพีย
2. นายชัยธวัช  สีลา
3. นางสาวชาลิสา  พลเยี่ยม
4. นายณัฐวุฒิ  ศิลลาพงษ์
5. นายธนากร  สิงห์หาร
6. เด็กหญิงธัญจิรา  ทะบัญหา
7. นายปฐมพร  สุวะไกร
8. เด็กชายพัทธดนย์  ฉายอรุณ
9. นางสาวภัชราพา  ศิลลาพงษ์
10. นางสาวอนัญญา  โคตรคำหาญ
 
1. นางสาวศิริพร  หนูพลัด
2. นางโชติกา  คำน้อย
3. นางสาวภัคภิญญา  อุทัยวัฒน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 1. เด็กชายกรวิช  จะรีศรี
2. เด็กชายกฤษดา  โพอุดม
3. เด็กชายประธาน  สมบูรณ์
4. เด็กหญิงวรางคณา  บุญลอด
5. เด็กหญิงวิลาสินี  สันหนัง
6. เด็กหญิงศศิธร  ขาวภา
7. เด็กชายอนุวัตร  สุดใหญ่
8. เด็กหญิงแคทรียา  เส็นอี
 
1. นายวุฒินันท์  เคนคำภา
2. นางนิตยา  ภูมี
3. นางสาวลลิภัทร  บัวภา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุวะมาตย์
2. เด็กหญิงฐิติวัลค์  บุบผา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ฤทธิ์เต็ม
4. เด็กหญิงธนัชพร  ปางแก้ว
5. เด็กหญิงธัญรดา  สุวรรณเขต
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โสมศรีแพง
7. เด็กหญิงปุณยนุช  บุญอำนวย
8. เด็กหญิงมณฑกานต์  มูลกัณฑ์
9. เด็กหญิงวริศา  พยัคฆ์กุล
10. เด็กหญิงศิรดา  ธุรารัตน์
11. เด็กหญิงอริศรา  มนุพันธ์
12. เด็กหญิงเพียงฟ้า  จันทร์ดาอ่อน
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางสาวพรเพ็ญ  เฟื่องฟู
3. นางสาวจีราภรณ์  กาญจนะกัณโห
4. นางบุหงา  วารินทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงฐิตาสิรี  ฐิตะปุระ
2. เด็กหญิงดานุวดี  ศรีประทุมวงศ์
3. เด็กหญิงธัญญ์ชยา  กาลสุข
4. เด็กหญิงนิธิรัตน์  จงรักกลาง
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จำปาทอง
6. เด็กหญิงสาวิกา  ภารนันต์
 
1. นางสาวปณิดา  อึ้งสกุล
2. นางปรัชพร  ศิริเขตร์
3. นางอัจฉรา  ต่างกง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกุลดา  คณะบุตร
2. เด็กหญิงจิตรสินี  โยธานันธ์
3. เด็กหญิงฐนิชา  พรมสุข
4. เด็กหญิงธัญญกานต์  ไหวพริบ
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชาชุมพร
6. เด็กหญิงพรรษวรรณ  อุวอง
7. เด็กหญิงเกศมณี  คำษาวงค์
8. เด็กหญิงเอวิตรา  มะปะเข
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางลำดวน  ศรีพรม
3. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
4. นางนันทา  วงษา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐธาริกา  สารกิจ
2. เด็กหญิงนัทฐณิชา  โคมพิมาย
3. เด็กหญิงพัชริญา  เนื้อทอง
4. เด็กหญิงมนต์นภา  ทุมชะ
5. เด็กหญิงสุชาดา  พิมน้อย
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีบุญเพ็ง
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปาระบับ
8. เด็กหญิงอรุณี  พงษ์จันทึก
 
1. นางสาวจันทิมา  ต้นสมบูรณ์
2. นางสาวอาทิยา  อุทัยดา
3. นายนรินทร์  บัวทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หยดแพง
2. เด็กหญิงชลิตา   บูรณ์เจริญ
3. เด็กหญิงฑิตยา  โต๊ะงาม
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุพศร
5. เด็กหญิงบุศรินญา  กองแก้ว
6. เด็กหญิงสโรชา  ดอกบัว
 
1. นายหัด  เนตรอุดมสุก
2. นายสฤษฎ์พงศ์   ถนัดเพิ่ม
3. นางพัทธนันท์  บุราคร
4. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงบำหลาบ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชารินทร์
3. เด็กหญิงกัลยา  หลักถ่าน
4. เด็กหญิงกานต์มณี  จันบุดดี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผันอากาศ
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณสน
7. เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณไชยรบ
8. เด็กหญิงพัชรีพร  ธรรมทาทอง
9. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ศรีโคตร
10. เด็กหญิงภารดา  ทวีโชติ
11. เด็กหญิงวรดา  อุระแจ่ม
12. เด็กหญิงวาสิตา  ผ่องศรี
 
1. นางสาวศิริพร  หนูพลัด
2. นางศรีสุดา  นาถประนิล คร็อกสเอ็ง
3. นางวรรณชนก  โสมปัดทุม
4. นางนิระมัย  นิทัสนะศาสน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกุลดา  คณะบุตร
2. เด็กหญิงจิตรสินี  โยธานันท์
3. เด็กหญิงฐนิชา  พรมสุข
4. เด็กหญิงธัญญกานต์  ไหวพริบ
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชาชุมพร
6. เด็กหญิงพรรษวรรณ  อุวอง
7. เด็กหญิงเกศมณี  คำษาวงค์
8. เด็กหญิงเอวิตรา  มะปะเข
 
1. นางนิตยา  รักษาพล
2. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
3. นางสาวชไมพร  สุรภีร์
4. นางลำดวน  ศรีพรม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงสุภา
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงปฐมพร  เฉิดพันธ์
4. เด็กหญิงปวีณอร  กระโจม
5. เด็กหญิงปิยธิดา  บงบุตร
6. เด็กหญิงพนิดา  ขวาไชย
7. เด็กหญิงภัคจิรา  อินธิสิทธิ์
8. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ตุ้ยสีแก้ว
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
2. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ยามมา
3. นางสาวดวงกมล  ริยะบุตร
4. นางณิชาภัทร  สุวชาติ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วสมบัติ
2. เด็กหญิงจินดามณี  พิกากัน
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หงษ์ศรี
4. เด็กหญิงทิพย์จินดา  จอมคำสิงห์
5. เด็กหญิงนพัสสร  คำสมศรี
6. เด็กหญิงปภัสรา  คงประเสริฐ
7. เด็กหญิงปี่ยะฉัตร  ภูมิเรศสุนทร
8. เด็กหญิงภัคจิรา  สมุทรหล้า
 
1. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
2. นางช่อเอื้อง  โพธิ์แสง
3. นางวิลาสินี  วรรณประเสริฐ
4. นางสุภา  บำรุงเอื้อ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงดวงทิตา  การนอก
2. เด็กหญิงปนัดดา  ธุระทำ
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  สีแนน
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จันทร์ขอนแก่น
5. เด็กหญิงภานุมาศ  สุริยะ
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ลุรงยศ
7. เด็กหญิงรัญชนา  บาริศรี
8. เด็กหญิงแพรวดี  โมจรินทร์
 
1. นางสุกัญญา  กัมปนาวราวรรณ
2. นางเอมอร   ปัทมสีแก้ว
3. นางสาวกิตติภรณ์  ปะติเพนัง
4. นางสาวสุดารัตน์  พานเพ็ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมจิต
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลครศรี
3. เด็กชายณัฏฐณิชา  คันธะลาด
4. เด็กหญิงณัฐชา  กุลโต
5. เด็กหญิงธิติมา  แน่นอุดร
6. เด็กหญิงปวีณา  เหลาแหลม
7. เด็กหญิงภัคธีมา  นวะศรี
8. เด็กหญิงวิรัติญา   เพ็ชรนิล
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  มฤกุล
10. เด็กหญิงสุคนธวา  จันทะเนตร
11. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุษบา
12. นางสาวเบญจวรรณ  พาดี
 
1. นางสาวสุทธิการ   แสงศศิธร
2. นางสาวมณีวรรณ  จ่าบุญ
3. นางสาวภัทรภรณ์  ภิรมย์ขวัญ
4. นางศุภมาศ  ธรรมทัศนานนท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญนภา  ไชโยกุล
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ขวัญนิมิตร
3. เด็กหญิงชลธิดา  ปิ่นมณี
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลับแล
5. เด็กหญิงดวงดาว  จี่พิมาย
6. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญช่วย
7. เด็กหญิงอรรัมภา  อัคราช
8. เด็กหญิงอุมากร  บุรินทร์รัมย์
 
1. นายอภิสิทธิ์  หลั่งทองหลาง
2. นางสาวอมรรัตน์  ขมพุทรา
3. นางสาววดีทิพย์  วัสขุนทด
4. นางสุวรรณอัมพร  พัชรกุศลจิตรกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายจรณะ  ไชยกว้าง
2. เด็กหญิงชลกร  จำปาแสง
3. เด็กหญิงณัฐชุดา  มีเมือง
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  โกษาแสง
5. เด็กหญิงทิพกฤตา   วิลัยรัตน์
6. เด็กชายธนภัทร์  สิงห์คำมา
7. เด็กหญิงธันยพร  หมื่นคำ
8. เด็กหญิงธีรดา  กงลีมา
9. เด็กหญิงบูนฮุย  กี
10. เด็กหญิงพัชรพร  ใยวังหน้า
11. เด็กชายพิชัยยุทธ  ใจปัญญา
12. เด็กชายยธีรพัฒน์   คงมังคละ
13. เด็กหญิงรอยตะวัน  ล้านแก้ว
14. เด็กหญิงรัชนีกร  ผาใต้
15. เด็กหญิงวนัชพร  เวชสาร
16. เด็กหญิงอัยริสา  สุขประเสริฐ
 
1. นางประเทียนทอง  ศุภวุฒิ
2. นางอ้อยทิพย์  ยะไวทย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกรกนก  เรืองรุ่ง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  คำนาม
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  ภูคงสด
4. เด็กหญิงงามแสนหลวง  ศิลาขวา
5. เด็กชายธนากร  บุญเกิด
6. เด็กชายธนเสฎฐ์  วรรณสา
7. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  คลังชำนาญ
8. เด็กชายนราธิป  คณาโรจน์
9. เด็กหญิงนิรดา  พรมกลาง
10. เด็กหญิงปานชีวา  สิมมาแก้ว
11. เด็กหญิงรัชนีพร  วิเชียร
12. เด็กหญิงวิจิตรา  เหล่าแสน
13. เด็กหญิงศรัญญา  เหง้าพรมนิล
14. เด็กชายสรยุทธ  แก้ววันนา
15. เด็กชายไกรสร  ฤกษ์ปรามาภรณ์
 
1. นายตะวัน  คงยิ่ง
2. นางเมธินี  พละพงษ์
3. นางสาวฤทัยรัตน์  นามวงศ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มักสัน
2. เด็กหญิงชาริสา  วะโรรส
3. เด็กหญิงณิชาพัชร  สุพรรณ์
4. เด็กหญิงดรัณภพ  สีดา
5. เด็กหญิงดวงทิพย์  ต้นกันยา
6. เด็กหญิงธนัชชา  พันธ์จันทร์
7. เด็กหญิงธารวิมล  เกษกาล
8. เด็กหญิงนาตาลี  ไชยโชติ
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภู่กลัด
10. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  กลำเงิน
11. เด็กหญิงวาสนา  เบ้าทอง
12. เด็กหญิงวิชญาดา  สุภาพ
13. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ทุนมี
14. เด็กหญิงศุภกานต์  วงศ์ษา
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางสาวทัศวรรณ  บุญร่วม
3. นางสาวทัศนีย์  ร่วมศรี
4. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
5. นายระนอง  เชื้อทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายกิตติชัย  ตาบาง
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ตาตาล
3. เด็กหญิงขนิษฐา  บุรีรักษ์
4. เด็กหญิงชมพู  ตาลอกแสง
5. เด็กหญิงธนพร  ส้มเกลี้ยง
6. เด็กชายธนภูมิ  สีแป้ง
7. เด็กหญิงภาณุมาศ  พิมพา
8. เด็กหญิงมาริสา  หมื่นราม
9. เด็กชายรพีภัทร  พจน์รังสี
10. เด็กหญิงรัตนกร  จงการไถ
11. เด็กหญิงราตรี  โกจินอก
12. เด็กหญิงลลิตา  ทองสุข
13. เด็กหญิงสุดปรารถนา  กิ่งมาลา
14. เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์สำราญ
15. เด็กชายเอกภพ  สารรักษ์
16. เด็กชายไพศาล  พาโล
 
1. นางสาวธิดา  ไกรทองสุข
2. นายประวิทย์  กองทรัพย์
3. นางเลียม  อุสาหะจิตต์
4. นายวุฒิชัย  ดาบไธสง
5. ว่าที่ร้อยตรีวงศกร  บุญมี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายธีรวัต  เช่นรัมย์
2. เด็กหญิงนภัสกร  ทองแป้น
3. เด็กหญิงบุศริน  ยางงาม
4. เด็กหญิงปณาลี  ไชยสุวรรณ
5. เด็กหญิงปณิดา  ไชยสุวรรณ
6. เด็กชายปิยะพงษ์  ไชยตา
7. เด็กหญิงภานุชนาถ  มะลิซ้อน
8. เด็กหญิงภาพิมล  จันทนาม
9. เด็กชายภูริพัฒน์  โสพิน
10. เด็กหญิงรินรดา  มาศเลิง
11. เด็กชายวิรชัช  สาแก้ว
12. เด็กชายสันติชัย  พิกุล
13. เด็กชายอธิชาติ  แสงรัตน์
14. เด็กหญิงอังคณา  นาคาธร
15. เด็กชายอัศม์เดช  สาขะจันทร์
16. เด็กหญิงเบญจมาศ  วัดสอน
 
1. นายวิรุน  ทองนำ
2. นายสมควร  คลังสูงเนิน
3. นายภาณุวัฒน์  เหล่าหว้าน
4. นางสาวปวีณ์นุช  กุลวรพิสิษฐ์
5. นางสาวจริญญา  รูตังติ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมจิต
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลครศรี
3. เด็กชายจิรพัฒน์  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คันธะลาด
5. เด็กหญิงณัฐชา  กุลโต
6. เด็กหญิงธิติมา  แน่นอุดร
7. เด็กหญิงปวีณา  เหลาแหลม
8. เด็กหญิงพัชราภา  วงอินตา
9. เด็กหญิงภัคธีมา   นวะศรี
10. เด็กหญิงวิรัติญา  เพ็ชรนิล
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  มฤกุล
12. เด็กหญิงสายสวรรค์  งันเกาะ
13. เด็กหญิงสุคนธวา  จันทะเนตร
14. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุษบา
15. นางสาวเบญจวรรณ  พาดี
 
1. นางสาวสุทธิการ   แสงศศิธร
2. นางสาวสุวิมล  ธรรมโส
3. นางสาวนัจนันท์  นาคสร้อย
4. นางสาวอัมพร  ภาษีชา
5. นางสาวจีระวรรณ  บุตรสาระ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 1. เด็กชายกฤตพจน์  แสวงศิลป์
2. เด็กชายพชร  วันโพนทอง
3. เด็กชายภาคิน  พาราศรี
4. เด็กชายอภิวัฒน์  สุวรรณโส
5. เด็กชายเทพอรชุน  อิศรางกุล ณ อยุธยา
 
1. นางพรรัตน์   ทองมั่น
2. นายชำนาญ  บุญช่วย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กชายกวินวัทน์  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
2. เด็กชายธนบดี  หาญคำ
3. เด็กชายธนพัฒน์  บุเกษ
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  ทองนอก
5. เด็กชายเตอฉวน  ลี
 
1. นางสาวนวรัตน์  ปิตุรงค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กชายธีระพัฒน์  โทแก้ว
2. เด็กชายพงศ์ดนัย  ดาบุดดี
3. เด็กหญิงวรัญญา  รอบคอบ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  แพงเหล่า
5. เด็กชายไชยธนงค์  ยินดี
 
1. นายศุภวัฒน์  พระสว่าง
2. นางพจนีย์  พระสว่าง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ใจกล้า
2. เด็กหญิงวรรณภา  จันทะลุน
 
1. นางบุญเรือง  ตอบกลาง
2. นายพลากร  ปธิปะปา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาฝายวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ทองเจริญ
2. เด็กชายสิราภัทร  หวลชัยภูมิ
 
1. นางวรรณพร  ต่อสกุล
2. นายธีระ  ประดับค่าย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่นาดี 1. เด็กหญิงนิรัชพร  บัวพรม
2. เด็กหญิงปานระพี  น้อยคำลี
 
1. นางสาวศิวาพร  คนหมั่น
2. นางสาวอรุณศรี  ลังภูลี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงทรงโปรด  พาโคกทม
 
1. นางสาวลัลล์ลลิล  ลวงพิมาย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนัทชา  ย่นไพร
 
1. นางสาวศีลวาล  พงศ์ทองกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงรมิตา  รติรชตาธิคม
 
1. นางสาวสุธิดา  วงษาภา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงภิตินันท์  วงศ์ฐานเจริญ
 
1. Mrs.Tamsyn  Irene Thamma
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนัชชา  ประกอบแสง
 
1. นางสาวกีฬารัตน์  วงษ์แก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงทติญา   ไขคำ
 
1. นางศลิษา   สัตถาผล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงอติกานต์   หนองหารพิทักษ์
 
1. นางลัดดาวัลย์   จันลาวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายธีรภัทร์  วราพุฒ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ผลทวี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธีระภัทร์  บุญเหลา
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงศิรประภา  พุทธรักษ์
 
1. นางสาววริศรา  ฝูงดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กชายอนุชา  จิตรปรีดา
 
1. นางสาวมลสวรรค์  ศักดิ์สิงห์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สุวรรณคำ
 
1. นางสาวนงนุช  ชัยวารี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. นายภานุพงษ์   รัตนมาลี
 
1. นางสาวพิมพ์พิศา  ยวงทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สมร
 
1. นายชูศักดิ์  ใจนวล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงกันติชา  จันทรประทักษ์
 
1. นางเสาวนีย์  ไทยนุกูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  กองสุข
2. นายบุญช่วย  อุกประโคน
3. เด็กหญิงวรกาญจน์  วารินทร์
4. นางสาวสุพัตรา  คำยาง
5. เด็กหญิงสุภิญญา  พันชารี
 
1. นางสุภาวดี  ประมะลิ
2. นายไชยทัศน์  กุลสุวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์สอน
2. เด็กชายธนวัฒน์  วิเศษรินทอง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงแสน
4. เด็กหญิงนิชานาฎ  จิตราวัฒน์
5. เด็กชายสืบศักดิ์  วะนาพันธ์
 
1. นางวไลภรณ์  ร่วมรักษ์
2. นายคมสันต์  พูลภาพ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดวงพร
2. เด็กหญิงศิริวิมล  วงค์ษาโคตร
3. เด็กหญิงสริดา  ธรรมวิเศษ
4. เด็กชายอัคเดช   เมืองพล
5. เด็กชายอัศรวัฒน์  จำรัสจิตร
 
1. นายวิทยา  นาศฤงคาร
2. นางสาวอุษา  บุพศิริ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กชายตุลชาติ  โมลีวิศิลา
2. เด็กหญิงพิณพัชชา  อุปศรี
 
1. นางวิไลวรรณ  ฮ่านต่ำ
2. นางสาวพชรพร  คะมานิคม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 1. เด็กหญิงกัญญาลัลน์  วันนา
2. เด็กหญิงพรนภา  อินยะวงษ์
 
1. นางสาวดอกรัก   แสนผล
2. นางสาวแสงดาว  บุตระวงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กชายวรเมธ  ผลาเหิม
2. เด็กหญิงสโรชา  ชมจุมจัง
 
1. นางอาภรณ์ศิริ  พลรักษา
2. นายแสงตะวัน  เปริน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงธีริสรา  แสงปราชญ์
2. เด็กหญิงวริยา  อังกาบ
 
1. นางสาวทิตยา  ศิริเกตุ
2. นางสาวศิรินธร  ลงคลัง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1. นางสาวฐิดาพร  วรรณสุด
2. เด็กหญิงอภิชญา  อุเหล่า
 
1. นางสาวสิริวิมล  สัมพันธพงษ์
2. นางสาวทัศนีย์  โคตรเมืองยศ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. นางสาวธิดารัตน์  พรคำเดช
2. นางสาวโสภิตสุดา  ไชยปัดถา
 
1. นางสายชนม์  กุชโร
2. นางวิไล  ปะสาวะระ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงกมลพร   พบจันอัด
2. เด็กชายนนทกร   เมืองแสน
 
1. Mr.Wang  Chao
2. MissXie  Simen
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชณิดาภา  โฉสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นราจันทร์
 
1. นางสาวอรดี  เนื้อทอง
2. MissLi  Mengni
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   พวงพั่ว
2. เด็กชายวีรศรุต   นวลศิริ
 
1. นายณรินทร์   ชินศรี
2. นางสาวเกศยาวี   สีปวน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนาท  จันไต้
2. เด็กหญิงนิรชา  ธรรมดิษฐ์
 
1. นางสาวณัฐพร  เครือทองศรี
2. นายสงวนศักดิ์  ปุนไธสง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  มิ่งมิตรวัน
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำปุย
 
1. นางสาวผดุงพร  ธรรมดา
2. นางสาวสโรชา  วงศ์นิล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงกันสุดา  ฝางคำ
2. เด็กชายวุฒิพร  เกตุจันทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  มิ่งมูล
2. พันจ่าเอกสมยศ  คำสอน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุดร
2. นางสาวแพรนวล  แสงทอง
 
1. นางสาวฐิติมาวรรณ  แก้วน้อย
2. นางสาวสุพัตรา  เข็มขาว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ร่มใหม่
2. เด็กหญิงพิมชนก  สันโส
 
1. นางเบญวลี  คำจันทร์
2. นางมณฑิรา  จันทน์ดาหงส์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ศรีริศรี
2. เด็กหญิงรมินดา  สนิทเชื้อ
 
1. นางสาวชัชชญา  เวียงคำ
2. นางจินดา  ลอยฟ้า
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 1. เด็กชายธนกร  ไกรมาศ
2. เด็กชายธวัชชัย  ไชยโย
3. เด็กชายนิชคุณ  ยิ่งชาติ
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์   อาสม
5. เด็กหญิงบุญญาพร   อินแก้ว
6. เด็กชายเมธา   กุก่อง
 
1. นายพัทธนันท์  วุฒิวงศ์
2. นายสุธร  อัตพงษ์
3. นางนวลจันทร์  เดชพิมลพร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกชพร  ฉัพพรรณรังสี
2. เด็กชายจิรพัชร  เล็งตามดี
3. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  แก้วดอนรี
4. เด็กหญิงสุพรรณิกา  เส็งลา
5. เด็กหญิงอธิชนันท์  นวลศิร
6. เด็กชายโอบนิธิ  พรมภมร
 
1. นายโกเมศ  โลห์นารายณ์
2. นางวรุณกาญจน์  สุทธศรีเมธีชัย
3. นางสาวสุณีรัตน์  ศรประสิทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายทัตเทพ  แวงยางนอก
2. เด็กชายธนโชติ  ใจภักดี
3. เด็กชายธราดล  สืบด้วง
4. เด็กชายพีรยุทธ์  ค่าเจริญ
5. เด็กชายวโรดม  วรวงษ์
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  คามตะสีลา
 
1. นางสายยนต์  ชัยสิทธิ์
2. นายเนติพงศ์  โพธิไชยแสน
3. นายศุภวัฒน์  อินทรกำแหง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 1. เด็กชายกิตติชัย  ทุ่งจันทร์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองทิพย์
3. เด็กชายธีรพงษ์  ไชยสุข
4. เด็กชายวัชรินทร์  ศิริธร
5. เด็กชายวุฒิชัย  ชุ่มมา
6. เด็กชายอลงกร  พิมมา
 
1. นายอนุวัฒน์  ชาญฉลาด
2. นางสุดสวาท  หน่อแก้ว
3. นางสาวดาราพร  ทานัง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงคณิสรา   หลักคำ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   หลักคำ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   จรครบุรี
4. เด็กหญิงอภิชยา  คำมงคล
5. เด็กหญิงอริสรา   สาคะรินทร์
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   วงษ์จันทร์
 
1. นายอภิศักดิ์  ใจห้าว
2. นายอนันต์   วะราศรี
3. นางสาวศยามล  บุญสาร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 1. เด็กชายณัฐพล  อุดมพันธ์
2. เด็กชายธนภัทร  สายทอง
3. เด็กหญิงธนัชชา  บุตรดี
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วังชมภู
5. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  จันทร์ดิษฐ์
6. เด็กชายอชิตะ  จันทสาร
 
1. นายฉัตรชัย  สาคร
2. นายชาคริต  จงดี
3. นางสาวมนีวรรณ  ศรีธรณ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบาย 1. เด็กชายกฤษฎา   ศรีอ่อน
2. เด็กชายณัฐพล   นุ่มภา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   ป้องกัน
4. เด็กชายธนวัฒน์   แพงเพชร
5. เด็กชายบุญฤทธิ์   ทองทิพย์
6. เด็กชายปิติภัทร   สร้อยสนธิ์
7. เด็กชายปิยวัฒน์   โมกไธสง
8. เด็กชายเอกรินทร์   สุระนารถ
 
1. นายสุรพงษ์   เงาศรี
2. นายชฎาพร   พระทน
3. นายทวีศักดิ์   เลิศเฉลิมวุฒิกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมทา
2. เด็กชายทินกร  เจริญทัศน์
3. เด็กชายธนกร  พันธ์ศิริ
4. เด็กชายธนาวัฒน์  ศรีโกศล
5. เด็กชายพุทธิชาติ  เชิดชู
6. เด็กชายภัทรพงษ์  จันทราดี
7. เด็กชายภูวดล  สิงห์แจ่ม
8. เด็กชายวุฒิพงษ์  นวลจันทร์
 
1. นายวีรวัฒน์  สินสิมหา
2. นางจิฬาพร  สินสิมหา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายการชัย  บุษภาค
2. เด็กชายพรมมินทร์  พลเยี่ยม
3. เด็กชายพีรวัส  อันโย
4. เด็กชายภานุเดช  คำมาโฮม
5. เด็กชายวสพล  ปัดนาพัน
6. เด็กชายวีระยุทธ  วงศ์มั่น
7. เด็กชายสิทธิโชค  คำแสนราช
8. เด็กชายอินทศักดิ์  บุญศรี
 
1. นายสัญญา  งามดี
2. นางรุ่งศรี  งามดี
3. นายศราวุธ  บุญดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงชนิสรา   แสนศิลา
2. เด็กหญิงชีวาพร   ศิริวิชัย
3. เด็กหญิงปณิสรา   ดาคำ
4. เด็กชายวิมุตตินันท์   ทับสอน
5. เด็กชายศรพระลักษณ์   สอนชุน
6. เด็กหญิงศศิประภา  ตะโหนด
7. เด็กชายศุภโชค  ทะลาด
8. เด็กหญิงสุวรรณนี   ศิลมัย
9. เด็กหญิงอธิติยา  แสงทับ
10. เด็กหญิงเจนจิรา   ศรีพวงมาลัย
 
1. นายปฐมพร  คำพล
2. นางสิธิกิติ์   จันสามารถ
3. นางวิจิตร   สังขะทิพย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงชยุดา  มันตาธรรม
2. เด็กหญิงพาขวัญ  แพงสร้อย
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เสาวรัตนพงษ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กมลเพชร
5. เด็กหญิงพีรสุดา  ไวว่อง
6. เด็กหญิงภูริชญา  เปรมผล
7. เด็กหญิงสุพิชญา  จำปาหวาย
8. เด็กหญิงอภิสรา  ทิพยนนท์
9. เด็กหญิงเศาร์เณศรา  อุตมูล
10. เด็กชายเสกสรร  ไวว่อง
 
1. นางสุดารัตน์  จิบจันทร์
2. นางเกษมะณี  ลาปะ
3. นายพิพัฒน์  สอนพัลละ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงชาลิสา  ม่วงดี
2. เด็กชายณฐกร  ร่วมสกุล
3. เด็กชายถิรวัฒน์  ชานะกิจ
4. เด็กชายธนทรัพย์  วิชาโคตร
5. เด็กหญิงปาลิตา  ทับจันทร์
6. เด็กหญิงผาณิตา  กิมาวหา
7. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จันทร์บัว
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดอนเตาเหล๊ก
9. เด็กชายสุรชา  เก่งเดชา
10. เด็กชายอธิป  จงดี
 
1. นางอัจฉราพร  นวลชื่น
2. นางสุกฤตา  จังพนาสิน
3. นางภิญญดา  พรหมศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงญารินดา  อามาตย์
2. เด็กชายธีรชาติ  ดวงหนูใจ
3. เด็กหญิงนงนภัส  ลัดลงเมือง
4. เด็กหญิงปนัดดา  หีบแก้ว
5. เด็กหญิงปิยดา  เนื่องเม็ก
6. เด็กชายภูริวัฒน์  ปิยะสมบูรณ์
7. เด็กหญิงรัตน์ติญา  พลบำรุง
8. เด็กหญิงวิลาสินี  สระสม
9. เด็กหญิงสุจิรา  โคตรประทุม
 
1. นางอุลัยวรรณ  กงเพชร
2. นางสาวมัธนียา  โพศาลาแสง
3. สิบเอกวรสรณ์  สมศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ถะเกิงสุข
2. เด็กชายปรัชญา  คาโส
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ประชุมวงษ์
4. เด็กหญิงมินวดี  เสาร์สุด
5. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อุทา
6. เด็กหญิงวีรยาภรณ์  บุญมา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  คำผง
8. เด็กหญิงอภัสรา  มีศรี
9. เด็กหญิงอัชชาวดี  ขันทอง
10. เด็กชายไพรพนาวัลย์  สำลีงาม
 
1. นางพิกุล  ดวนใหญ่
2. นางสาวรัฐธิการ  ซุยซวง
3. นางสาวพนิดา  จันทเสน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีเมฆ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกเยอร์
3. เด็กชายธนชิต  สีทาดี
4. เด็กหญิงนันทิดา   โพฤทธิ์
5. เด็กหญิงพรวิภา  คำพลแสน
6. เด็กหญิงวรรณวิษา  หมื่นดาวี
7. เด็กหญิงวรรณวิษา  พันสนิท
8. เด็กชายสิทธิพร  อุดมพงษ์
9. เด็กหญิงสิริมาวดี  ศรีสุทอ
10. เด็กชายเพชรายุธ  คำตื้อ
 
1. นางสาวนันทนา  มองบุญ
2. นายพิษณุวาธี  มาอ้วน
3. นางพรทิภา   พรมดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. นางสาวจิลมุล   วงศ์งามเถาว์
2. นางสาวณัฐกานต์   ทุมทอง
3. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์พรหมศรี
4. เด็กหญิงน่านฟ้า   มานะดี
5. เด็กหญิงบัวชมพู   ช่องวารินทร์
 
1. นางอารีภัทร   ศรีใส
2. นางพรพิมล   แก้ววิเศษ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงธัญชนก  เทวีพันธ์
2. เด็กหญิงนุชนาถ  ปราณีชาติ
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  บัวแดง
4. เด็กหญิงสิริญาพร  ทองตัน
5. เด็กหญิงอรไท  เฟื้องฟู
 
1. นางอนุธิดา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาววิภาวดี  ศรีภูมิเดิม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แสนคุณ
2. เด็กชายชาญณรงค์   สีมี
3. เด็กชายธนดล   ศรีคงเพ็ชร
4. เด็กหญิงธีรภัทรา  คนแรง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  แก่นจันทร์
2. นางสุกัลยา   โยปัดทุม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เรืองศรี
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  พลเทพ
3. เด็กหญิงพัณณิตา  พรหมเกษ
 
1. นางรจนา  นิยม
2. นายสมภาร  นิยม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงชนิดา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงอริสรา  วัฒนะราช
 
1. นางรักคณา  มุงคุณ
2. นางสาวภัทริยา  เดชพละ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงอภิญญา  สิงหถิน
3. เด็กหญิงเบญจพรรณ  แพงดวง
 
1. นางดวงเด่น  พันจำปา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงณัชนิชา   สุวรรณศักดิ์
2. เด็กหญิงวิยดา    นาคา
3. เด็กหญิงศุภนิดา    แสนสะอาด
 
1. นางภาวิตา   บุญรักษ์
2. นางดอกไม้   สุนนท์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  นาจาน
2. เด็กหญิงละอองดาว  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงเอวิตรา  อาภรณ์ศรี
 
1. นางสาวภัทริยา  วงค์คำ
2. นางบุญไหล่  จันทวีสุข
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กชายธีรเทพ  ถิ่นถาน
2. เด็กหญิงนันทนา  ทนงใจ
3. เด็กหญิงศิริพร  อนุทูล
 
1. นางพัฒยา  พรหมคุณ
2. นางสาวจุฑามาศ  สุขศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชำนาญศึก
2. เด็กหญิงลลิตา  ตุมร
3. เด็กหญิงศุภิสรา  สุนทรภักดิ์
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์  คำศิลา
2. นางลัดดาวัลย์   พรพนม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  กัณหา
2. เด็กหญิงรัชธิดา  คำมะตะศิลา
3. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีมงคล
 
1. นางรัตนา  สุวรรณศรี
2. นายวิษณุกร  ระดาดาษ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุโพธิ์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงนาตาลี  เหมือนสีเลา
3. เด็กหญิงอภิสรา  ใจกว้าง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ชนะสะแบง
2. นายเอกพันธ์  หนองหารพิทักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 1. เด็กหญิงปิยนุช  เป้ยแย้ม
2. เด็กหญิงฟาริดา  สารีพันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำผาย
 
1. นางรัตติยา  วรวิเศษ
2. นางรัฐพร  สุระภา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงชลลดา  สมีดี
2. เด็กหญิงนิ่มนวล  สมนาค
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อินพยม
 
1. นายกิตติชัย  มาลัยไธสงค์
2. นายกฤษกร  บัวขวา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงญาธิดา  ประถมบุตร
2. เด็กชายธิติวุฒิ   จันดำ
3. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเติม
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายชัชชัย  ศิริกิจ
2. เด็กหญิงนภัทร  แก้วศิริ
 
1. นางอรอุมา  ปาวรีย์
2. นายสุทธิ  แสงไชยราช
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 1. เด็กชายธนพนธ์  ช่อรักษ์
2. เด็กหญิงมณฑิชา  แก้วลาน
 
1. นางญาดา  ไชยแสน
2. นายพนมภูมิ  ไชยแสน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ประสิทธิสุข
2. เด็กหญิงปานชนก  สารฤทธิ์
 
1. นางกรรณิการ์  ภูมิสายดร
2. นายธนศักดิ์  อินธิศร
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงฉันชนก  วงชาลี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สว่างเนตร
3. เด็กชายพลพล  พรมเคน
 
1. นายณัฐวุฒิ  นันทา
2. นางสาวเยาวภา  พงษ์วัน
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  สุขยา
2. เด็กชายสุนันท์  ศรีสามารถ
3. เด็กหญิงแพนนารัตน์  เวชสวัสดิ์
 
1. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ  อินทสร
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. นายธนากร  ทระคำหาร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตรงพิลา
3. เด็กหญิงอภิญญา  มาลาหอม
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นางสาวลลิตา  ไสทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กหญิงกฤษติกา  สุขแสนศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิชา   แสนบุตร
 
1. นายวสันต์  หาฉวี
2. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กหญิงพรณภัทร์   ปะทักขินัง
2. เด็กหญิงเปมิกา    สัตยารัฐ
 
1. นางสาวจรูญทรัพย์    เทียบมัง
2. นายศศิพงษ์    หิรัญพิพิธชัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงธันยพร  ชาติงาม
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  วงศ์นาม
 
1. นายภาคภูมิ  สิทธิผล
2. นางพิสมัย  ยอดแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธบารมี 1. เด็กหญิงพีรดา  มีพันธ์
2. เด็กชายวโรดม  เจริญรัมย์
 
1. นางกมลวรรธน์  เพชรประโคน
2. นายสุเทพ  จันทขัมมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงนาสิญา  ศรีบุระ
2. เด็กหญิงปวีณา  บุญธรรม
 
1. นายอภิวัฒน์  ศุภโกศล
2. นางน้ำทิพย์  คำล้าน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 1. เด็กหญิงปริญญา  ทองเสนา
2. เด็กหญิงลลิตา  เวียงทน
 
1. นางสาววรรณนิภา  บรรเลงส่ง
2. นางสาวกาญจนา  สุผา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 1. นายภูเบศวร์  สารโพคา
2. นางสาวสุดารัตน์  ยันตะพันธ์
 
1. นายณัฏฐ์นริศ  วงศ์อักษร
2. นายอาคม  เลิศสงคราม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  เมืองนาง
2. เด็กหญิงชญาดา  โยธะคง
 
1. นางสาวตรีทิพพา  แก้วหานาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 1. เด็กหญิงพัชรภา  พิสัยพันธ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงษ์ศรีเผือก
 
1. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
2. นางละเอียด  วงค์ชมภู
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   โพธาราม
2. เด็กหญิงทิพากร  โพธาราม
 
1. นางสตรีรัตน์  ใจแก้ว
2. นางจุฑามาศ  ริดาร์โคเฟอร์นันเดช
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายวรรณชัย  แซ่โล่
2. นายวิศวภัทร  นาโพธิ์
 
1. นายศตวรรษ  ดีแล้ว
2. นางพิชญ์สิณี  ดีแล้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายชินวัตร  ปิดตาระโพธิ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  กาญจนสวัสดิ์
 
1. นางพนิดา  ธงจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกิตติญา  ทรงรอด
2. เด็กหญิงช่อลดา  นนทะโคตร
 
1. นายไชยงค์  บุตรเวียงพันธ์
2. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กชายดำรงค์ฤทธิ์  งิมขุนทด
2. เด็กชายธนภูมิ  พจนบรรพต
 
1. นายยศพงษ์  มั่งกูล
2. นางสาวศิริวรรณ  เสรัมย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายปิยมินทร์  อ่อนวันนา
2. เด็กชายปุนนวิช  ตั้งบูชาเกียรติ
 
1. นายนรา  เเก้วหล่อ
2. นางสาวมณฑิรา  ขุมหิรัญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 1. เด็กหญิงกีรตาพร  เหล่าหวายนอก
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศิริมงคล
 
1. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
2. นางละเอียด  วงค์ชมภู
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 1. เด็กชายนิธิศ  อุปพงษ์
2. นายศุภวัฒน์  สีแดง
 
1. นายสนั่น  มาจอมศรี
2. นางพิมพัชร์  การุญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายจรัสรวี   เกตบุตร
2. เด็กหญิงชญาดา   สุวรรณภูมิ
 
1. นางสาวปวีณา   ไชยสมบูรณ์
2. นางสาวศิรินลักษณ์   นนทชาติ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผิวจันทร์
2. เด็กหญิงเสาวนิต  แสวงดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  สายโน
2. นางสาวดารินทร์  รักคำทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงมีนา   บุดตะเขียว
2. เด็กหญิงแพรวา   อนุมุสิกวงค์
 
1. นายธนิน   เจริญราษฎร์
2. นายยงชัย   สุเมธิวิทย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   กลิ่นเจริญ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์   จันพิมพ์
 
1. นายกิตติพงษ์   ไชยชาติ
2. นางสาวรสสุคนธ์  บุญปก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงกิตติยา  ดวงอาจ
2. เด็กหญิงจิราพร  พงษ์ธนู
 
1. นายจำนงค์  ขันตี
2. นางสาวทัศนีย์  จันทร์งาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. นางสาวณัฐพร    โคตรปัญญา
2. นางสาวพรนภา    ดอนเสือ
 
1. นายนาคินทร์  งามฉวี
2. นางสาวศุภิสรา  พิเคราะห์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร์   ปะติเน
2. เด็กหญิงมนทกานต์    นันสมบัติ
 
1. นางอุษมาพร   รินทรึก
2. นายยงยุทธ์   โพธิปัตชา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นวนประโคน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นวนประโคน
 
1. นายทรงชัย  ชิมชาติ
2. นางสาวอัญชณา  กิจคณะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงปทิตตา    ลิขิตบรรจง
2. เด็กหญิงพุธิดา   ระหันสิม
 
1. นางวินาวรรณ   เพ็ญจันทร์
2. นางโสภา   ชูชื่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่านางแนว 1. เด็กชายทวีสิน  ศรีนวล
2. เด็กชายธนพงษ์  คำดี
 
1. นายศรัณยู  สนั่นเมือง
2. นางสาวญาสุมินทร์  ชุ่มนาเสียว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ขวัญกลาง
2. นายวีรเทพ   เกษตรเวทิน
 
1. นางอินทุกร   รักษ์ศรีทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงณัฐริดา  ลอยนอก
2. เด็กหญิงพัณนิชา   พันพรม
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญมีประเสริฐ
2. นางสิริกานต์   ขันซ้าย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวพิชชาภา  นิระพงษ์
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บุญลือ
 
1. นายนิกร  มาระมิ่ง
2. นางสาวเจนจิรา  ขันธวิชัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเมือง 1. เด็กชายขวัญชัย  กุสุมภ์
2. เด็กชายทินภัทร  ร้อยจันทึก
3. เด็กชายอชิตพล  จรงูเหลือม
 
1. นายชนาธิป   พูลมา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กชายชัยมงคล  ถมยา
2. เด็กชายธีรพงศ์  ไชยเจริญ
3. เด็กชายธีระโชติ  แพงรูป
 
1. นายทรงศักดิ์  วิลัยรัตน์
2. นายพีรเดช  บาระมี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 99.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 1. เด็กชายพนม​   สัตตะ​โส​
2. เด็กชายรัฐนันท์​   น้อยคูณ​
3. เด็กชายเดชะ​   ประติจันทร์​
 
1. นายชินวัตร   ทองคนทา
2. นางสาวพัชริฏา   คำมีหมื่น
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   พัดตังโม
2. เด็กชายศักดินนท์   โนนวิเศษ
3. เด็กชายสิทธิโชค  ปัตตาชารี
 
1. นายวัชรินทร์  ฤทธิ์สยาม
2. นางสาวสุภาพร  การบรรจง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนบุตร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ขวัญยืน
3. เด็กชายสุรชัย  พลเดชา
 
1. นางอรพรรณ   ลิ้มไพบูลย์
2. นางสาวอรวรรณ  สมวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฝาง 1. นายจักรพงษ์  อาจวาที
2. เด็กชายชรินธร  อรัญชัย
3. นายอนุภาพ  สดสูง
 
1. นางสาวสายใจ  วังจันทร์ศรี
2. นางสุจรรยา  โพธิ์หล้า
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายกฤษณุ  ทัศนะ
2. เด็กชายณิชคุณ  หลงผา
3. เด็กชายวงศกร  ก๊กรัมย์
 
1. นายตรีภพ  พรหมหงษ์
2. นายประพัฒน์  เจริญรัมย์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กชายธรรศดนัย  ราชอุดม
2. เด็กชายน่านน้ำ  เจริญสุข
3. เด็กชายปุลวัชร  รัตนตรัยวงศ์
 
1. นายประสิทธิ์  คลังบุญครอง
2. นางปริยานุช  นาทองลาย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 1. เด็กหญิงจิราพร  พันธุมาศ
2. เด็กชายปิยะวัช  ศรีระมาตร
 
1. นายสมศักดิ์  พูลเชื้อ
2. นางสาวนันทนาภรณ์  ไชยวงศ์คต
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1. เด็กชายกฤษติพงษ์  ทองมาก
2. เด็กชายสหรัตน์  ลาลุน
3. เด็กชายเกตพงษ์  ศรีสอาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร  สดับสาร
2. นางสาวรัตนาวรรณ  โพธิ์กิ่ง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายคมศักดิ์  ต้อมทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเพลิง
3. เด็กชายวชิรวิทย์  บัวนันท์
 
1. นางกนกพร  สิริกมลา
2. นายอ่างทอง  พวงมาลา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายกลยุทธ  สีหะวงษ์
2. เด็กชายธีรธาดา  เกตุพรมราช
3. เด็กชายปัทธวี  เต็งจะโปะ
 
1. นายเหมราช  จิระสุโข
2. นางสาวธัญญารัตน์  ชอบสระน้อย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายพชร  เสียงเพราะ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  รับขวัญ
3. เด็กชายอนุวินท์  ขวัญทวี
 
1. นายวินิจฉัย  ดุจนาคี
2. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 1. เด็กชายชินณวัฒน์  วงษ์ท้าว
2. เด็กชายธีรภัทร  กองทุ่งมน
3. เด็กชายภูตะวัน  เพชรสิงห์แก้ว
 
1. นายณัฏฐนันท์  เอี่ยมสอาด
2. นางสาวจิฬาพร  โสดา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  พวงผกา
2. เด็กชายสิทธิชัย  บุญสุภาพ
 
1. นางสาวนันทนาภรณ์  ไชยวงศ์คต
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีพูล
3. เด็กชายเอกรินทร์  ตรีกุล
 
1. นายธีรพงศ์  จันทรัตน์
2. นางภาวิณี  เทศธรรม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  บุญประคม
2. เด็กหญิงวัศศิกา  นันขุนทด
3. เด็กชายสุเทพ  ปานจัตุรัส
 
1. นางสาวเตือนใจ  แสนนา
2. นางสาวพรรณบงกช  โถปั้น
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1. นายชลพล  อุทัยมา
2. เด็กชายปฏิภาณ  สุวัฒน์วรพงษ์
3. นายปรเมษฐ์   ดวงคำรักษ์
 
1. นายภาณุพงศ์  ศุภอุดร
2. นายมาโนชญ์  จันทร์ศิริ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายจิรณัฏฐ์  โมระอรรถ์
2. เด็กชายธีระศาสตร์  ประยศ
3. เด็กหญิงลลาณา  กำลังดี
4. เด็กชายวัชรพล  สารทอง
 
1. นายป้อง  นามบุตร
2. นายกฤติเดช  แย้มทรัพย์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อย 1. เด็กชายชนาธิป  กันนุฬา
2. เด็กชายณรงศักดิ์  กางหอม
3. เด็กชายธนโชติ  แป้นเงิน
4. เด็กหญิงอภิชญา  บุตรดี
 
1. นายนราศักดิ์  ประดับทอง
2. นางกนกอร  กระจ่าง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์ 1) 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ศิลาสุข
2. เด็กชายวิริศ  ศาลางาม
3. เด็กชายเตชิน  เพชรกล้า
4. เด็กชายเรืองฤทธิ์  กุกแก้ว
 
1. นายธีรัช  พันสวัสดิ์
2. นายกิตติ  หลักดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 1. เด็กชายกมล  ดวงโสมา
2. เด็กชายกรกวี  บุญถม
3. เด็กชายธนดล  ถะเกิงสุข
4. เด็กชายศตวรรษ  ผันอากาศ
 
1. นายมหิดล  ชัยมีเขียว
2. นายสุทัศน์  ลีประโคน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายกานต์นิธิ  ยะโส
2. เด็กชายจิรภัทร  ภูช่างทอง
3. เด็กชายธนภัทร  สุขพนัส
4. เด็กชายสรวิศ  มุกพิมาย
 
1. นางกนกพร  สิริกมลา
2. นางนันทิยา  ฤทธี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  คำเลิศ
2. เด็กชายศิวัฒน์  แสนเสนา
3. เด็กชายศุภชัย  กันตรง
4. เด็กชายเชิดชัย  ชาลีรวง
 
1. นางสาวภัทร  จันทเสน
2. นายํธีรพงศ์  จันทรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 1. เด็กชายกรวิชญ์  กอนเกิด
2. เด็กชายพีรศักดิ์  เวชพันธ์
3. เด็กชายศรายุทธ  มาดเหมาะ
 
1. นายเสนอ  จันทสม
2. นางสาวสุทธิดา  โสระเวช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายจตุพล  นรินรัมย์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  โพธิ์กะสัง
3. เด็กชายวงศกร  วงษ์สิริ
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   กรวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชฎาธาร   เจริญวงษ์
3. เด็กชายนฤพล   เวทไธสง
 
1. นายธนาวุฒิ   โคตรโยธา
2. นายอรรถวิทย์  อาษานอก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. นายกิตติชัย   ศรีอ่อน
2. นายภานุวัฒน์   เอกมาตย์
3. นายอัมพล   สุขยิ่ง
 
1. นายณรงค์   ระดาเสริฐ
2. นายธวัชชัย   ลาดกุดลิง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายประทีป  รักษา
2. เด็กชายภัทรพล  ใยดี
3. เด็กชายสราวุธ  เผือกอ่อน
 
1. นายณฐพงษ์  ผลสมหวัง
2. นายอำพล  พัวอุดมเจริญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทางขวาง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ไทยน้อย
2. เด็กหญิงณีรวัลย์   ปิงมา
3. เด็กหญิงพลอยชมภู   รักสมบัติ
 
1. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
2. นางดารา  ส่งสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงนภเกตน์  อังครุฑ
2. เด็กหญิงบงกช  เพิ่มไทย
3. เด็กหญิงอิสรา  เหล่าพิเดช
 
1. นางเพียร  ชำนาญ
2. นางสุรีย์พร  สืบชมภู
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์   แว่นไธสง
2. เด็กหญิงพัชรพร  สุวรรณปะโต
3. เด็กหญิงวรพรรณ  จงสา
 
1. นายชัชวาล  ศรีรัง
2. นางประกอบแก้ว  ศรีรัง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กหญิงทนาวดี  สมหวัง
2. เด็กหญิงธิติมา  สมหวัง
3. เด็กหญิงบุณยานุช  เถรักษา
 
1. นางสุทัศ  มีสิทธิ์
2. นางสาวฉัตตริน  เรืองบุตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงนิพาดา  แสงดี
2. เด็กหญิงปรียานุช  หินดง
3. นางสาวพรสุนีต์  สำราญพัฒน์
 
1. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
2. นางสุภรณ์  ทิพเนตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กชายธีรเดช  บุตรนาม
2. เด็กหญิงพัชรี  ขวัญชม
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  บุตรพรม
 
1. นายสุรสิทธิ์  นนทโคตร
2. นายประวัติ  ศิริคำภา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงวิระดา  ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงสุนิตตรา  อุ่นศรี
3. เด็กหญิงเอสรา  พันธ์ผดุงกุล
 
1. นางคำยุ่น  มีธรรม
2. นางลำใย  รัตนมูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สินภักดี
2. เด็กหญิงนิชานันท์  บัวเทพ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุนันต๊ะ
4. เด็กหญิงฟ้าลดา  คำตุ
5. เด็กหญิงยุวนัน  ชัชวาลย์
6. เด็กหญิงเนตรดาว  ห่วงไธสง
 
1. นายประวิทย์  ระภาเพศ
2. นายพัทธดนย์  ธัญรส
3. นางสาวภัชราวดี  โฉมโสภา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  สินน้ำคำ
2. เด็กชายนครินทร์  เกตุภูงา
3. เด็กชายบัญชา  วังภูงา
4. เด็กชายรัฐภูมิ  มูลรัตน์
5. เด็กหญิงสรัญญา  แสนสิงห์
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เกตุภูงา
 
1. นางน้อม  โนนคำเฮือง
2. นางนวลจันทร์  สุจริต
3. นางพรสวรรค์  ทำหินกอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงกมลธิดา  วงศ์ศรีเทพ
2. เด็กหญิงธนิดา  หมั่นนางรอง
3. เด็กหญิงนาตาลี  อันศึกษา
4. เด็กหญิงปิยนุช  ชาญณรงค์
5. เด็กหญิงพิมพ์มณี  สมัครคดี
6. เด็กหญิงอรชัญญา  ปานะโปย
 
1. นางจารินี  เสาเกลียว
2. นางกัญญา  กางรัมย์
3. นางชุดา  เฮ่ประโคน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวชลวรรณ  ลือเรื่อง
2. นางสาวณิชนันท์  พลเสนา
3. นางสาวปนัดดา  สุขแสงดี
4. นางสาวพัลลภา  ไชยะกาล
5. นางสาวอรปรีญา  บุญเสริม
6. นางสาวอาริสา  คงทัน
 
1. นายชัยณรงค์  โปตะวัตร์
2. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
3. นางสาวขนิษฐา  ฤาชากูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงนริศรา  ปานะโปย
2. เด็กหญิงภาริดา  นะราศรี
3. เด็กหญิงสริตา   โพธิ์งาม
4. เด็กหญิงสุทัศนาภรณ์  คงพินิจ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ปลาน้อย
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ประประโคน
 
1. นางวลัยทิพย์  สิริจงวัฒนา
2. นางสาวจันทร์จิราพร  อินธาระ
3. นายนิคม  ขันโสม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงนภัสสร  มะลิต้น
2. เด็กชายนันทวัฒน์  วงค์แก้ว
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  วงษ์เพ็ชร์
4. เด็กหญิงสุรมณ  ชาวดร
5. เด็กชายองค์การณ์  ชาวอุบล
6. เด็กชายไวพจน์  ลาสิงห์
 
1. นางสาวกรรณิกา  พินิจ
2. นางรจนา  คำพิมพ์
3. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วไชย
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงปพิชญา   หวายฟ้า
2. เด็กหญิงศศิชา    ปักกาสาตัง
3. เด็กชายศิวภัทร   ปาปะไพ
 
1. นางน้ำเพชร   ลาฮาม
2. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  แนวทอง
2. เด็กหญิงภาวิณี  เพียรอดวงษ์
3. เด็กหญิงรื่นฤดี  เห็มชูยิ่ง
 
1. นางสาวณุตตรา  คงยืน
2. นางสาวดารณี  กลิ่นหอม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 1. เด็กหญิงฐิติพร  เสียนขุนทด
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองจุลละ
3. เด็กหญิงพัชพร  โพธิราช
 
1. นางสาวมธุรส  ศาสตร์ประสิทธิ์
2. นางประคอง  เนตรสูงเนิน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มทุ่งเทิน 1. เด็กหญิงกรอบกุล​   สุราวุธ
2. เด็กหญิงปณิตา​   จันชุม
3. เด็กหญิงรัชนก  ศิริกิจพุทธิศักดิ์
 
1. นางสาวประยูร  วงศาสนธิ์
2. นางสุภาภรณ์  สีหะวงษ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงคริษฐา   แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงปรินทร   ยานประเสริฐ
3. เด็กชายเริงฤทธิ์  พรรนา
 
1. นายธีรพัฒน์  ยอดยิ่งยง
2. นายบัญชา  พันธ์แก่น
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ดวงวิญญาณ
2. เด็กหญิงเกษวลิน  สุนะเค้า
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  ปลัดศรีช่วย
 
1. นายไชยวัฒน์   ปัสสา
2. นางสุดาพร  ปัสสา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กชายกรกฏ  ปัญญายิ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  แสนเมือง
3. เด็กชายพงศกร  นามประมา
 
1. นายวรางกูร  ซีด้วง
2. นางศมลยา  กองวงษา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 1. เด็กหญิงนภัสสร  สารมานิตย์
2. เด็กชายพีรภัทร   ศรีอะภัย
3. เด็กชายอธิชา  แสงใสแก้ว
 
1. นายบันลือ  ใบภักดี
2. นางสาวกิ่งดาว  นามคาน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์   อุ่มภูธร
2. เด็กชายนที   สรสูญ
3. เด็กชายโชคชัย  วงศ์มหาไชย
 
1. นายโยธารักษ์  กองจันทร์
2. นางสาวชลินทรา  บุญรอด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. นายชาญชัย  แป้นโคตร
2. นายนิธิพัฒน์  บัวพรม
3. นายอภิวิชญ์  ภูโสภา
 
1. นายพิชิต  จันทรวงศ์
2. นางสุรางคณา  ขวาธิจักร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เทพนา
2. เด็กหญิงนวมินทร์  ศรีคัดเค้า
3. เด็กหญิงวนิดา  นาหอคำ
 
1. นายรังสรรค์  ดวงบุบผา
2. นางกาญจนา  ศรีจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธีร์วรา  แก้วฝ่าย
2. นางสาววชิรญาณ์  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  คำเกษ
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิง อรวี  ครคง
2. เด็กหญิงชลธิชา   อินธิแสง
3. เด็กหญิงนารีรัตน์   จักษุทิพย์
 
1. นางบังอร   สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวเขื่อนแก้ว   อันแสน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงตะโก 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    จี้พันดุง
2. เด็กหญิงมณิสรา   กวดพุดซา
3. เด็กหญิงสุนันธา  ถนอมพลกรัง
 
1. นางสาวเยาวเรศ  รัชกฤต
2. นางสาวเพ็ญนภา  กินขุนทด
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงนฤมล  ยาทองไชย
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ศรีสุธรรม
3. เด็กหญิงอภิญญา  แสนกล้า
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  ศิริบำรุง
2. นางจิตรา  ฮ่มป่า
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จ่ารัตน์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงเวธิกา  เรืองนาม
 
1. นางสาวกฤตินันท์  สอวิหค
2. นายอลงกรณ์  ปู่พะบุญ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิรินอก
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิรินอก
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ชินหัวดง
 
1. นางสุภาภรณ์  พาดทองหลาง
2. นางสาววิชุดา  เสริมใหม่
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรภัทร์   เชิญกลาง
2. เด็กหญิงภิมนา   สรวงนอก
3. เด็กหญิงลัดดา   มินนา
 
1. นางสาวพรศิริ  บุญกลาง
2. นางขวัญนภา  คิดรอบ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงฐิติชญา   คำวิลัย
2. เด็กหญิงสุนิษา  พลมณี
3. เด็กหญิงไอริษา  สุขเต็มดี
 
1. นางขวัญใจ  ทัพชา
2. นางประไพ  พหลทัพ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1. เด็กหญิงณพชร  โสนาพูน
2. เด็กหญิงณัชริญา  เทียนวรรณ
3. เด็กหญิงรินลดา  จันทร์ประไพ
 
1. นางอุทัยวรรณ  ลาดนอก
2. นางเสาวณีย์  ทองทิพย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงชนิดา  พรหมภักดี
2. เด็กหญิงณัฐการ  ชัชวาลย์
3. เด็กหญิงพรพิมล  มาโต
 
1. นายราชวัตร  สายา
2. นางปรียารัศม์  เดชโฆษิตพิทักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงปิยะพร  เพ็งพินิจ
2. เด็กหญิงพรพิมล  คำควร
3. เด็กชายสันธญา  สัพโส
 
1. นางสารชา  เพิ่มพูล
2. นางรัตนา  จิตรเจริญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป   บัวป่า
2. เด็กหญิงวาริน  คนหมั่น
3. เด็กหญิงสิริวัลย์  มูลพงษ์
 
1. นางณัฐรีญา  จันทร์เอิบ
2. นางสาววิลาวัลย์  สำราญจิตต์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวีณา  สุทธิ
2. เด็กหญิงราตรี  ชาติวงศ์
3. เด็กหญิงวรรณษา  กริดรัมย์
 
1. นางรักคณา  ไชยทอง
2. นางสาวสินีนาฏ  อุตชี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 1. เด็กหญิงฉัตรหทัย  บุตรพลับ
2. เด็กหญิงอุมาพร  ซ้อนเติม
3. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีกระหวัน
 
1. นางสาวลักษมี  จงจอหอ
2. นางชนัญญา  แก้วแจ่ม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงขวัญกมล  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  ธนาวูฒิ
3. เด็กหญิงวรัทยา  ประทุมวงศ์
 
1. นางชญานิษฐ์  ศอกจะบก
2. นางจุฬาพิชญ์  ชุติกุลกีรติ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงชุติมา   สุนันท์
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ   ผูกมั่น
3. เด็กหญิงอรุโณทัย   ทองศรี
 
1. นางรำไพ   อดทน
2. นางสีจันทร์   นนทา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงจิราภา  เนื่องภา
2. เด็กหญิงประภาพร  สังกา
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สร้อยทอง
 
1. นางยุพิน  สังคะรินทร์
2. นางจตุพร  นรเนตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. นางสาวพีรภาว์  สุริวงศ์
2. เด็กหญิงอัญชุลี  ลุนละวงษ์
3. เด็กหญิงเกตุวดี  นะตะ
 
1. นางกรรณิกา  สีลาปัง
2. นางสาวจิระภา  ปะมา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 1. นางสาวพรนภา  ตันสุวรรณ์
2. นางสาวศศิประภา  สายกุมาร
3. นางสาวเมธินี  ศรีวรนันท์
 
1. นางฐิติรัตน์  ชาญกว้าง
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  ปลื้มกมล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กะเจียนู
2. เด็กหญิงทิพมนฑา  วิลานันท์
3. เด็กหญิงเจริญรัตน์  จันทร์ศรี
 
1. นายพรชัย  เกตุทองดี
2. นางอรวรรณ  พรหมดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ฮะสูงเนิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คลองตาเนิน
3. เด็กหญิงมัชทิมา  โอกาชัย
 
1. นางลำดวน  ระโยธี
2. นางพิมลรัตน์  ทองไพรวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนฤมล  ชาวสวน
2. เด็กหญิงสุนิสา  คูณแดง
3. เด็กหญิงอรสา  สมสร้อย
 
1. นายภูมิสิทธิ์  มิ่งชะนิด
2. นางสาวจีรนันท์  จันทรเสนา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อ่อนมิ่ง
2. เด็กหญิงชนนันท์  ไชยสี
3. เด็กหญิงณัฐทิชา  พันธุ์เทียม
 
1. นายประวิทย์  เหมะธุลิน
2. นายพิบูลศักดิ์  พรหมวิชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงฐนิตา  คำภานิล
2. เด็กหญิงปรัชญา  ดาดวง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แท่นทอง
 
1. นายพรชัย  เกตุทองดี
2. นางจำรัส  พลพวก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กชายกฤษฎากร   เพาพวง
2. เด็กชายภูวดล  เต็มดำ
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  ราชายัน
 
1. ดร.สุภชัย  สุริยะกมล
2. นายสุริยา  บุญสงค์
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน   กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   สีดาทอง
3. เด็กหญิงรมิดา   เวชยันตรัตน์
 
1. นางอุไร   กงแก้ว
2. นางสรรเสริญ   ฉลวยศรี
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกัลยกร  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ลำนามน
3. เด็กหญิงเปรมสุดา  แซ่โฟ้ง
 
1. นางนวลศรี  ฐานะวันดี
2. นางสาววราศิริ  อินทวัฒน์
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1. เด็กหญิงสุพพัตรา   กันทะเสน
2. เด็กหญิงอภิชญา  สลักศิลป์
3. เด็กหญิงไชยอนงค์  โพลังกา
 
1. นางสมใจ  มูลหล้า
2. นางสาวรังสิยา  รสหอม
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กหญิงวรรณดี  เชื่องกระโทก
2. เด็กหญิงวริศรา  มั่งพิมาย
3. เด็กหญิงศุภรานันท์  จินตะวงศ์
 
1. นางสาวกาญจนี  สงนอก
2. นางวนิดา  เทพกลาง
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกีรัตตยา    พิมพ์ครบุรี
2. เด็กชายนิพพิชฌน์    รัตนเดโชพาณิช
3. เด็กชายอินทัช   ไวมาตร
 
1. นางสาวกรรณิการ์    แพงเวียงจันทร์
2. นางนิภารัตน์   จันทเรศ
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบาย 1. เด็กชายกิตติพงศ์   บุตรวงค์
2. เด็กหญิงนิชาภา   เสาร์ชัย
3. เด็กหญิงวารี   ศรีลาโชติ
 
1. นางชฎาพร   พระทน
2. นางสาวเบญจพร   ตาอุดม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กหญิงขนิฐฐา  ชาทองยศ
 
1. นายเจนณรงค์  ศรีจันทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสุรนาท  จำรัสรักษ์
 
1. นางชณิดาภา  ทนุุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 1. เด็กหญิงจิราพร  สวัสดิ์ยิ่ง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สินจะโปะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 1. เด็กชายสายฟ้า  ปัดนา
 
1. นางสาวสุภัตรา  ทองคร่ำ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายนันทกร  เกิดศักดิ์
 
1. นางเพลินทิพย์  วรรณโพธิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ควินรัมย์
 
1. นางสาวโสภาวรรณ  สิริประภา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ยี่จอหอ
 
1. นางนัยน์ปพร  รัตนธรินทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สงบุดดี
 
1. นางกัลยา  สิงห์สุธรรม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญตา
 
1. นางสาวปฐมพร  อุ่นคำ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงธิติมา  ไร่วิชัย
 
1. นางธนัชชา  แสงทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กชายพิรชัช  ถูกหมาย
 
1. นางรัชดาวัลย์   อุปลาบัติรัชต์ธร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายอานนท์   ชัยพงษ์
 
1. นางสาววราพร   ตันเสนา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายพิสิษฐ์  นารี
 
1. นางสาวพิจักขณา  บัญญัติวงศ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบักดอง 1. เด็กชายสรวิชญ์  เชื้อหอม
 
1. นางสาวจุฑามณี  พวงมะลิ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาววนิดา  ศรียะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายพรชัย  ทะวิลา
 
1. นายอนุวัฒน์  วงศ์สีชา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  รสหอม
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กชายวิษณุกร  สุวรรณ์ทอง
 
1. นางสาวเตือนใจ  ดอนโค
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1. เด็กหญิงอภิชญา  สงเมือง
 
1. นางภินันตรา  กุลมี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กชายฉัตรชัย  อินหันต์
 
1. นางสาวบุศรา  บุญทศ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสินี  เจริญ
 
1. นางสาวมัลลิกา  นาศพัฒน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อันทะศรี
 
1. นางกฤติกา  นามบุดดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายธนพล  อินลีย์
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  แก้วล้วน
 
1. นางจามจุรี  โทวันนัง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  คุณบัวลา
 
1. นางศิริลักษณ์  กรวยทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 1. เด็กชายธันยชนน์   มะปะโท
 
1. นางสาวภาสินี    สุวรรณโก
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายวรพล  ศรีอรพิมพ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อินทุรัตน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายโชคอนันต์  ปัตตาเทสังข์
 
1. นางวันเพ็ญ  นนทะชัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายชัยเชษฐ์  เทพรักษา
 
1. นางกิ่งกนก  สุวรรณโคตร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. นายพีรพัฒน์  วันแย้ม
 
1. นางพูลศรี  ทิพม่อม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  กัปโก
 
1. นางสุบิล  สุมะลิ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอาทิตย์  ทองเฟื่อง
 
1. นางสาวยุพารัตน์  จันทะจิตร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา   จำใบรัก
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   รู้กิจ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงพรรณวลี  แสงตา
 
1. นางวิไลลักษณ์  ริมไธสง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สุขดำ
 
1. นางละเอียด  เกียรตินามวิชัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงจรรยพร  มั่งมูล
 
1. นางวรรณรัตน์  เจียมรัมย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายณัฏฐกณฒ์   ภัทรพงศพฤทธิ์
 
1. นางสาวเกศษา   ปรารมย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  มามาก
 
1. นางละเอียด  เกียรตินามวิชัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ดวงจำปา
 
1. นางปาริภัทร  อินธิสาร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อไพล 1. เด็กหญิงประภัสสร  ม่วงฉะคร่ำ
 
1. นางวัชรินทร์  แผลงกระโทก
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กหญิงรสริน   ขันคำ
 
1. นายฐิติพงศ์   อันทะนิล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1. เด็กชายกิตติภพ  ตั้งชนางกุล
 
1. นางมณีรัตน์  มะลาหอม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กชายพชรพล  พันธ์ภักดี
 
1. นางอรุณรัตน์  ราชโยธา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กชายณัฐพัฒน์    ใจกล้า
 
1. นางอุทัยวรรณ    สาสวน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1. เด็กชายณัฐดนัย  ดาษพินิจ
 
1. นางสาวพรศิริ  แสนประเสริฐ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์สังข์
2. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีทัพไทย
3. เด็กหญิงอรัญญา  ดิษกร
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางสาวสายสุนีย์  ยืนยง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐวดี  หงษา
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  สุขสงวน
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางปวริศา  อนุวรรณ์
2. นางสุภาพ  รัตตสนธิกุล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงชนิฉัตร  นันสอาด
2. เด็กหญิงรัชฏากร  จันหอม
3. เด็กหญิงวรัญญา  สอนชัยภูมิ
 
1. นางอรวรรณ  สัสสะวิระ
2. นางสาวถวิลพร  คำสน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 1. นางสาวกนกวลี  โก้สันเทียะ
2. เด็กหญิงปริยะชนก  ทรารมย์
3. นางสาวพัณณิตา   ไม้กลาง
 
1. นางระเบียบ  งามเจริญ
2. นางเจนจิรา  รุจิรวรรธน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. นางสาววรรัตน์  ทองแบบ
2. นางสาวสกุลรัตน์  สมหา
3. นางสาวอริษา  ทองแบบ
 
1. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
2. นางสาวสุมาลี  ศรีอินทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียาพร   อัปมะไต
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ภารบุญ
3. เด็กหญิงอติกานต์   เขตเจริญ
 
1. นางบุญญาพร    เฉิดวาสนา
2. นางนงนุช    เขียวไกร
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัลยานุช  หลุนสิมมา
2. เด็กชายธนพัฒน์   คำภะวา
 
1. นางยุพิณ  สะตะ
2. นางปานรวี  หงษ์ทอง
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ผึ่งสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุนิสา  แสนวารี
 
1. นางสาวกมลชนก  คิ้วสูงเนิน
2. นางสาวเพื่อนขวัญ  วันนา
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ   วรรณภักดี
2. เด็กชายมุนินทร   อักษรพิมพ์
 
1. นางรุ่งฤดี  ขันธพัฒน์
2. นางสาวฉันทนา  แก้วก่า
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก้วศรีนวม
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  อัครจันทร์
 
1. นางเสาวลักษณ์  เวียงอินทร์
2. นางวิสาขา  เรืองหิรัญ
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  โฮมแพน
2. เด็กชายพิพัฒน์  ชัดกระโทก
 
1. นางแพรวตา  บุญมาก
2. นางสาวอรสา  กองขุนทด
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงวรัญญา  จำนิล
2. เด็กชายวาคิม  เพ็งพันธ์
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางณิชกานต์  ชินบุตร
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แก้วอินทร์
2. เด็กหญิงสลินทิพย์  จันทร์พิมาย
 
1. นางศิรารัตน์  คล่องการ
2. นายสุบงกช  คล่องการ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงศิริวิมล  ประกูลนิตย์
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ตาอุดม
 
1. นายอนุรักษ์  บุญเพ็ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 1. เด็กหญิงกิติภรณ์  จันพวง
 
1. นางณัฏฐ์ธยาน์  แก้วบัวขาว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงผกามาศ  ไชยพันโท
 
1. นางศุภนิชา  แสนทวีสุข
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงกรวิกา  วงษ์หาญ
 
1. นางนพวรรณ  ชุมพล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะแบง 1. เด็กชายนราธิป  กาลวิบูลย์
 
1. นางฐิติมา  กาลวิบูลย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ภูขัน
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเพชร 1. เด็กหญิงภริดา  ห่อไธสง
 
1. นายปรัชญา  เครือน้ำคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณิชา  ไชยสิทธิเสน
 
1. นางสาวสมถวิล  มันทราช
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กชายสุเมธี  แสงจันทร์
 
1. นายมาตรฐาน   ศรีเงินดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงวรัญญา  สินปรุ
 
1. นางสาวอรพรรณ  บุญทูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กหญิงก้อย  ไชยจัก
 
1. นางธัญภัสมณฑน์  วงศ์ปลั่ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงภิรมณ  สุภาพ
 
1. นางนันทา  อุ่นใจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กหญิงปภาวดี  รอดวินิจ
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงลลิตา  พงษ์วิเศษ
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กชายวัชรพงค์  วิทยา
 
1. นายวิญญู  แจ่มใส
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 1. นางสาวณิชกมล   สอนจันทร์
 
1. นายทศพร   ลัทธิมนต์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังสนวน 1. เด็กหญิงชิโนรส  ฮวบขุนทด
 
1. นายธีรพันธ์  หมั่นพิทักษ์พงศ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญสุข 1. เด็กหญิงอรวรรณ  บุหลัน
 
1. นายสุระศิลป์  เกษสวนจิต
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกโจด 1. เด็กชายธีรภัทร  เสริฐกระโทก
 
1. นายอานนท์  แก้วม่วงพะเนาว์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1. เด็กชายสกล  กุสันเทียะ
 
1. นายบุญญฤทธิ์  บูรณ์เจริญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เซาะสมบูรณ์
 
1. นายชาญชัย  ปานเดชา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงนิรัชพร  เหล่าโพธิ์แดง
 
1. นางจิตฤดี  บุญมาหนองคู
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายอดิเทพ  ดอกดวง
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายพลากร   ทัศคร
 
1. นางสาวอรษา  อ้วนอินทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงมนัสชนก  โนรินทร์
 
1. นางสุวิมล  แสนทวีสุข
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายนนทพัทธ์  พรแก้ว
 
1. นางเต็มดวง  ดวงมณี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายไตรภพ  รัตนจรัสโรจน์
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายปฏิพล  บุญดีดวงรุ่ง
 
1. นางสาวเทียบจุฑา  บุตรศรีสวย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปิลอง
 
1. นางสาวธนิดา  ประกอบสุข
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 1. เด็กชายพีรพล   อักษรกลาง
 
1. นายฐิติพงษ์   บัวลอย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วสะอาด
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจักร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงรินรดา  ชาติชัชวาลย์
 
1. นางสาวสมคิด  เพิ่มกลาง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายสุภคม  สีชุม
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ทัศไพร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงนันทิพร  ตินานพ
 
1. นางกรรภิรมย์  อักษร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงเนตราภรณ์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงวีเว  พรทนา
 
1. สิบเอกวินัย  โพธิสาร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงพิยนันต์  ทรัพย์พงษ์
 
1. นางสุชาดา  จันทีนอก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายสันติพงษ์  คำมุงคุณ
 
1. นายภูวดล  ชาธิราช
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กชายพรพีรศักดิ์  ศรีวิชา
 
1. นางเพชราภรณ์  อาจศิริ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลินรัตน์  ลาดบาศรี
 
1. นางสาวกรฬฎากาญจน์  คำเกาะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ยอดเจริญ
 
1. นางสาวจารุวัฒน์  ศรีรักษา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  คำแก้ว
 
1. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  สีสุพรรณ
 
1. นางสาวทองใหม่  แสนบุญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กชายธนากร  ปัตตะโพธิ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  อุทาสวัสดิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไทยเหี่ยม
 
1. นางสาวศิริพร   บุญศรีทุม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. นางสาวกชพร  มองเพชร
 
1. นายธนวรรธน์  รัตนมูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายจรูญวิทย์  ตระการจันทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  ทวีวรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ภูงามหมอก
 
1. นางละออง  นระแสน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงวรัญญา  คนเพียร
 
1. นายวรุฬห์  บุตรนิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กหญิงเกียรติธาดา  เถาทิพย์
 
1. นางสาวณัฐทิยา  วงษ์ชารี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปานภัคดี
 
1. นายสมนึก  มั่นคง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เทียมทองใบ
 
1. นางเกศรินทร์  ทนาทิพย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  ร่วมทอง
 
1. นายยุทธเดช  ป้อมสนาม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1. เด็กชายพสุชา  สุราฤทธฺ์
 
1. นางสาวสไบทิพย์  แถลงจิตต์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิณณพัต   บุคคล
 
1. นางรมิดา  ไชยมงคล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กชายกิตติ์ดนัย  ทบลม
 
1. นายสมทรง   สุภาลักษณ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิสรรค์
 
1. นายภูวดล  ชาธิราช
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กชายเจตน์ชนม์   กำนาดี
 
1. นายอุเทน  แก้วกัญญา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์เทพ
 
1. นางพัชรินทร์  ศิริสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายคฑาวุธ  ทองละมุล
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เลิศศรี
3. เด็กชายทินกฤต  ทองวิจิตร
4. เด็กชายธนพล  ศรีหลง
5. เด็กชายวณัฐพงศ์  คำดี
6. เด็กชายอภินันชัย  ทองละมุล
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภายอุ่ม
 
1. นายรังสันต์  แสงดี
2. นางสาวอรทัย  ใสแสง
3. นางนิตตรา  แถวประโคน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงกานต์นิชา   แจ่มประแดง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลามแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณิดา  บุญซ้อน
4. เด็กหญิงสุชาตา  สิงห์ขวา
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ศักดาราช
6. เด็กหญิงสุภาภณ์  กองพรมฤทธิ์
7. เด็กหญิงอคัมศิริ  วัฒภัย
 
1. นางรุจิรภาภรณ์  สาศรี
2. นางสาวสุรัสวดี  ศิลา
3. นายมนัส  บุญธรรม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงชนิศรา  ศรีพรม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุพรรณ์
3. เด็กหญิงดรัณภพ  สีดา
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญร่วม
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภู่กลัด
6. เด็กหญิงปณิดา  สุพรรณ
7. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ทุนมี
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
3. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  บรรดิษตา
2. เด็กชายเกรียงไกร  สร้อยคำ
 
1. นางสาวนิรามัย  ป้อมไชยา
2. นายสินธุวัต  มามิมิน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพจร
2. เด็กชายทัตเทพ  ปีพิมพ์
 
1. นางสาวปรารถนา   พิลาตัน
2. นางวันทะนา  ยางธิสาร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายบูรภา   พวงท้าว
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์   จันทร์ไพรสน
 
1. นายธีระนันต์   อัครชาติ
2. นายวิศรุต  บัวสาย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารย์ตำรา 1. เด็กหญิงกัญรัตน์  สานคล่อง
2. เด็กชายอภิวรรณ  มากมี
 
1. นางสาวทวีนันท์  ถนิมกาญจน์
2. นางรัตติกาล  ศรีทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 1. นายธีรเทพ  อุทกัง
2. นายพงศภัค  พิทักษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศรีโยธา
2. นางปิยมาภรณ์  ปัญญา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กหญิงก้อย  ไชยจัก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีโสภา
 
1. นายไพรัช  อุดมพันธ์
2. นางธัญภัสมณฑน์  วงศ์ปลั่ง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 1. เด็กชายวีรพงษ์  โพธิ์งาม
2. เด็กชายเอกพงษ์  เชรัมย์
 
1. นายสุขสันต์  โสภาพูล
2. นายคมกริช  ดีโยธา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 1. เด็กชายณรงค์เดช  เฮงชัยโย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สายแพง
 
1. นายพิศิษฐิพงศ์  พิมพ์จันทร์
2. นางสาวอชิรญา  แคว้นไธสง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีนวล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พันธุยา
 
1. นางสกุลลักษณ์  จารุตัน
2. นางสาวรุ่งทิวา  พระงาตุนัส
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงนุชธิดา   เรืองศรี
2. เด็กชายวีรภัทร   บุญเรือง
 
1. นายสายทอง   วรรณทวี
2. นางกัญนิกา   วรรณทวี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. นางสาวกษมา  เชาว์โชติ
2. เด็กหญิงณภัทร  วิชัยรัตน์
 
1. นางสาวลำพูล  อนันทวรรณ
2. นางสาวศศิมา  นนทโส
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงชุติสรา  ครุฑอยู่
2. เด็กชายวสุพล  มีมงคล
 
1. นายจิรเมธ  บุญร่วม
2. นางสาวพัชรินทร์  ขบวนกล้า
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  ทาวัน
2. เด็กชายสุวรรณ  สิงห์คำ
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางสาวกัลยาณี  ทองปัญญา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำสามารถ
2. เด็กชายภูวนาถ  บำรุงภักดี
 
1. นางอมรรัตน์   จิรวัฒนานันต์
2. นายวสันต์  หาฉวี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1. เด็กชายภานุพงค์  พลคำ
2. เด็กหญิงสุณิดารัตน์  สุขสงวน
 
1. นางเรไร  รังใส
2. นางสาวจิรนันท์  จันทร์แจ้ง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายศักดา  นรบุตร
2. เด็กชายสรยุทธ  สีเทียวไทย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรุณยุภา  ศรีเทียวไทย
2. นายเอกวัด  ถานะลุน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 1. เด็กชายสมศักดิ์  บริบูรณ์
2. เด็กชายเมคิญ  จานสูงเนิน
 
1. นายปุริมพล  คุ้มไข่น้ำ
2. นางสาวประภาพร  พรมสิงห์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญเวช
2. เด็กชายเอกภพ  มะรุม
 
1. นายนิรุจ   วรรณมะรักษา
2. นางประภาภรณ์  เชาว์สุทธิโชติ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธุรดา  ไชยเทศ
2. เด็กชายสันหภาส  อุปทุม
3. เด็กชายเจตพล  อุปทุม
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นายสถาพร  ทีสุกะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงรัตนาพร  รอบรู้
2. เด็กชายสงกรานต์  หงษ์วิเศษ
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ระดากุล
 
1. นางจินตนา  บุญหนา
2. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กชายปรเมศร์  พันษา
2. เด็กชายพงศ์พัช  พรมจันทร์
3. เด็กหญิงสกฤตา  เรืองรัตน์
 
1. นายธนัชพร  โฆสิต
2. นางจริยา  คำวิเศษ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  เช่นพิมาย
2. เด็กชายธีรภัทร  พลโดด
3. เด็กชายอดิรุจ  เมฆมี
 
1. นายวิชัย  จันทร์สูงเนิน
2. นางสาวสายสุดา  แจ่มเรือน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายปัญจพล  มะลิพันธ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ดวงมณี
3. เด็กชายพันเลิศ  อ่อนคำ
 
1. นางสาวชลัดดา  สายแก้ว
2. นางวีราพัชร์  ศรีดาพันธ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายคุณานนท์  ศรีพรมใต้
2. เด็กชายนพณัฐ  แคนวัง
3. เด็กชายปกรณ์  เพิ่มทอง
 
1. นางนิชชาวัลย์  ครองสุข
2. นายอดิศักดิ์  ครองสุข
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ขุมทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุราคร
3. เด็กหญิงสุชาฎา  บุญเยี่ยม
 
1. นางไพลิน  บุญแซม
2. นายณัฐดนัย  สายพิมพ์พงษ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสกุล
2. เด็กหญิงพรนภา  โสภาเวทย์
3. เด็กหญิงวิภาพร  ธงอาษา
 
1. นายนฤปนาถ  โคตรสาลี
2. นางธัญญรัตน์   บุญลิลา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1. เด็กชายทรงสิทธิ์  โทแก้ว
2. เด็กชายสัตยา  ช่างอิน
3. เด็กชายสิทธิชัย   สุดยอด
 
1. นายจักรพันธ์  นาทองไชย
2. นางวัฒนา  เพลินลาภ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหล่าทา
2. เด็กหญิงธนพร  เพชรจีด
3. เด็กหญิงนริศรา  สีแก้วน้ำใส
 
1. นางพรรณิภา  ทองอาสน์
2. นางสาวกมนณัฐ  เถื่อนทนนท์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงรุ่งวิภา  แก้วกาเหรียญ
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  ภูโส
3. เด็กชายสมัชญ์มี   ปากดี
 
1. นางปวันรัตน์  ราชพิลา
2. นางสาวนฤมล   สมปาน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  อุทัย
2. เด็กหญิงอาริสา  พรมดี
3. เด็กชายเจษฎากรณ์  ท่าภิรมย์
 
1. นางพิศมัย  นครชัย
2. นางมะลิ  ศรีเลิศ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพ์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงนิตติญา  พะลาด
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วพรม
 
1. นางนวลละออง  ลีลา
2. นายณัฏฐรุทธิ์  ดงพงษ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กหญิงประวีณา  ประธาน
2. เด็กหญิงมัลลิกา  หมั่นกุล
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศรีสร้อย
 
1. นางบุญยนุช  พละเสน
2. นางจินตนา  อำมุกคะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 1. เด็กหญิงพรนภา  ผาเนตร
2. เด็กชายสมศักดิ์  ไชยสนาม
3. เด็กชายสิรภัทร  ธาตุตะนะ
 
1. นางจรรยารักษ์  นามบัณฑิต
2. นางสุภาวดี  เข็มทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กหญิงปรียาณิช   แอนโก
2. เด็กหญิงพรวิภา   วงค์แหวน
3. เด็กหญิงหฤทัย   ตามบุญ
 
1. นางภัทรานิษฐ์   กองรักษา
2. นายเจตน์สฤษฎิ์   บุญนำ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองแกะ
2. เด็กหญิงชลธร  พงษ์อ่อน
3. เด็กหญิงสุณิสา  หวลคนึง
 
1. นางสาวดารุณี  ดวงดี
2. นายทวีวัฒน์  สุพล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงณัฐพร  สง่างาม
2. เด็กหญิงรินรดี  นาคนวล
3. เด็กชายอรรคพล  พิศพิรมณ์
 
1. นางปัญกร  บุญเสริม
2. นางสาวทิวาวรรณ  จึงสุทธิวงษ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายชวลิต  มาตย์สุลี
2. เด็กชายนันทกร  กากแก้ว
3. เด็กหญิงวรินธร  ยิ้มเสงี่ยม
 
1. นางสาวสุกัญญา  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวดวงแก้ว  คามพิมาย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) 1. เด็กชายพรชัย  หนูดา
2. เด็กชายมงคลชัย  ศรีหานาม
3. เด็กชายสรณ์สิริ  สอนวงษา
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุรีแสง
2. นายณัฐพล  ทองมุล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางคล้า 1. เด็กชายญาณันธร  อุบลหอม
2. เด็กชายธีระวิทย์  เจียงวงศ์
3. เด็กชายศิลา  จันทร์อุไทย
 
1. นางสาวสุพัชรนันท์  รองในเมือง
2. นางสาวมัจรินทร์  ศรีสวัสดิ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1. เด็กชายวรเชษฐ์   ร่มเย็น
2. เด็กชายศิลา   พลสุด
3. เด็กชายเสาวพัตร   คำมุงคุณ
 
1. นางพัชราภรณ์   บุญทวี
2. นางสาวอุทุมพร   หล้าวงศา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายธนิสร  วงษ์พินิช
2. เด็กชายพรรณเชษฐ์  ทองแดง
3. เด็กชายอจลวิชญ์  สายแก้ว
 
1. นางสุริยา  พรหมลา
2. นายเกริกกฤษณ์  พรหมลา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2) 1. เด็กหญิงวรพรรณ  จันทร์พุดซา
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  มณฑา
3. เด็กชายสุพจน์  สิทธิไชย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปิยะปรีชายุทธ
2. นายสีชาติ  สุขนอก
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พุดจันทึก
2. เด็กหญิงสุภัสสร  พึ่งพรม
3. เด็กชายอาวุธ   ศรศรี
 
1. นายประดิษฐ์  ธิศรี
2. นายชินวุฒิ  คำมูล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1. เด็กชายทวี  พลหล้า
2. เด็กชายระพีศักดิ์  พรมพินิจ
3. เด็กชายอานัด  สุมังคะ
 
1. นางสุธารักษ์  มุงคำภา
2. นางสาววัชราภรณ์  เกตวงษา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปาลพันธ์ุ
2. เด็กชายธีรเทพ  เพลงสันเทียะ
3. เด็กชายปิยะพล  บำรุงกุล
 
1. นางรุ่งทิพย์  กาญจนศรี
2. นางสาวกัญญารัตน์  พูลแก้ว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายกรวิชญ์  โคตรภักดี
2. เด็กชายชิษณุ  โคตรภักดี
3. เด็กชายธนาดุล  อนุเคราะห์
 
1. นางสาวชุติมา  มุสิกสาร
2. นางสุมาลัย  จันทร์พลี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอนฉิม 1. เด็กชายธีรเทพ  จันทร์ปาน
2. เด็กชายอนุชิต  ศิริภักดิ์
3. เด็กชายอาทิตย์  บัวแสง
 
1. นายปริญญา  สีหาใต้
2. นางสุพัฒน์  สีหาใต้
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายกรเทพ  โกพลรัตน์
2. เด็กชายณัฐชัย  หงษาวงษ์
3. เด็กชายวันชัย  สวัสดิ์กมล
 
1. นายพิเชฐ  แก้วมณีชัย
2. นางนงรักษ์  เกษรราช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงชลิตา  สุจันทร์
2. เด็กหญิงชุติมา  โชติกะคาม
3. เด็กหญิงนันทิตา  ทองเนื้ออิน
 
1. นางอุไรรัตน์  สุวรรณกูฏ
2. นางนิตยา  สระแก้ว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงวันวิสา  ประการแก้ว
2. เด็กหญิงศุพัตตรา  ไชยพิคุณ
3. เด็กชายศุภกิตต์  ทิพย์สมบัติ
 
1. นางสาวพนิดา  แสนตุ้ย
2. นางวรรณวิภา  เฒ่าอุดม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณภา  สอนเคน
2. เด็กชายศุภกิจ  นีอำมาตย์
3. เด็กชายอนุชา  ฉาบพิมาย
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  ประพันธ์
2. นายธนิน  ธนะคำดี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  พรหมเมือง
2. เด็กชายพรมนัส  น้อยถนอม
3. เด็กชายอติราช  แก้วหอม
 
1. นางฐิติมา  ทองเงิน
2. นายสมเกียรติ  ประทีปรัมย์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   บุญตาระวะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงเจนณิตา  โปตะเวช
 
1. นางสุกัลป์   จันทวงศ์
2. นางกิตติมา   ศรีสว่าง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  หลักแก้ว
2. เด็กหญิงชนกภัทร  สานุสันติ
3. เด็กชายฐากูร  สานุสันติ
 
1. นางพัชรี  เทียนใช้ดี
2. นางสาวพิภาภักดิ์  เหมือนพันธ์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายนิชคุณ  กำทอง
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1. เด็กชายบุรธัช  ศรีพูล
 
1. นายสมัคร  สุขตะกั่ว
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 1. เด็กชายพัสกร  สิงหา
 
1. นางสาวชนม์นิภา  แก้วกัลย์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายอัษฎา  พันธ์เลิศ
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสัตย์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 1. เด็กชายจตุพร  บุตรแก้ว
 
1. นายศิวกร  เกรงขาม
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายกษมา  สุขขานายาง
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จำเริญ
 
1. นายศราวุฒิ  สีสถาน
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กชายปวีณวัตร  จันทร์บุตรราช
 
1. นางสาวเรวดี  สีเทา
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกันต์  บุญรัตน์
 
1. นายเอกพล  แผนสมบูรณ์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายพีระทรัพย์  วงษ์ละมาย
 
1. นายเพชรมณี   มีบุญ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายอนุวัต  อุคะวงค์
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสัตย์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงทัตพิชา  เติมพันธ์
 
1. นายศราวุฒิ  อินทร์จอหอ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กชายพิทยุตฆ์  ทองโกฏิ
 
1. นางรัชนีวรรรณ  สายจันดา
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายชวิน   ขันชะลี
 
1. นายประสงค์   สมอินทร์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงดุษฎีพร  ดาผา
 
1. นายมงคล  มูลศรี
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กหญิงนริสษา  สุแพง
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนจิก 1. เด็กชายอานนท์  ธานี
 
1. นางสุวิชา  ทองเถาว์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 1. เด็กชายภูวเดช   กาลพัฒน์
 
1. นายนพคุณ   นาครินทร์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 1. เด็กหญิงวรรณภา  แสนอ้วน
 
1. นายคำพันธ์  มณีพงษ์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีภาพ
 
1. นางสุภาณี  สิงห์ธีร์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กชายฤทธิ์ศักดิ์  ประดับศรี
 
1. นายสุพรรณวัฒน์  คำแดง
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายธนกฤต  มานะศรี
 
1. นายชนะชัย  ขจรเดช
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 1. เด็กชายภวนันต์  ทัศมี
 
1. นางอรุณ  ขำเขมร
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. เด็กชายเอกราช  ชนชิด
 
1. นายอาคม  ศรีเชียงสา
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  เติมงาม
 
1. นายเสนอ  คำวันดี
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 1. เด็กชายธนากร  สิงห์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภูผาดาว
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นะมิตรรัมย์
2. เด็กชายกวี  นำพา
3. เด็กหญิงกัลยา  มาเหลาหนาด
4. เด็กชายกิตติพัทธ์  สังเกตุกิจ
5. เด็กชายก้องภพ  โคตรล่ามแขก
6. เด็กหญิงชญาดา  เหลือสืบพันธุ์
7. เด็กชายธนภัทร  ทองหล่อ
8. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พลหาร
9. เด็กชายธันยพงษ์  ชินพร
10. เด็กหญิงปพิชญา  เพิ่มพูน
11. เด็กหญิงพัชรพร  เครือนิล
12. เด็กหญิงภัทรธิดา  แลไธสง
13. เด็กชายภูริช  ดาวดา
14. เด็กชายภูเบศร์  ปัตตาเทสัง
15. เด็กหญิงรินรดา  โนตไธสง
16. เด็กหญิงวรินทร  มอญกลาง
17. เด็กชายวิศรุต  พูนเพ็ชร
18. เด็กหญิงศศิกมล  ทบสนธิ์
19. เด็กหญิงศศินา  เพ็ชรพูน
20. เด็กชายศิรยุ  ป้องนาลา
21. เด็กหญิงศิริวราภรณ์  มุ่งหมาย
22. เด็กหญิงศิริวิมล  เตชะโคบุตร
23. เด็กชายศุภกิตติ์  ปิณะถา
24. เด็กชายสุวพัชร  ปิติถาโน
25. เด็กหญิงอรณิชา  เหลือสืบพันธุ์
26. เด็กหญิงอรอุมา  หมอสุด
27. เด็กหญิงอริสา  แลไธสง
28. เด็กหญิงอัญชัน  ชนะ
29. เด็กหญิงอาทิตยา  กลางสวัสดิ์
30. เด็กชายเศรษฐพล  บรรณศรี
 
1. นายสำราญ  ฝากไธสง
2. นายภาสกร  ลวกไธสง
3. นายณภัทระ  ฤาชา
4. นางราตรี  ลวกไธสง
5. นางสาวนันท์นภัส  วรรณวงศ์
6. นางสาวกรรณิกา  โอนไธสง
7. นางสาวกฤษณา  ฝากไธสง
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงกฤตติกา  ศรีวัฒนา
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  สมแหลม
3. เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์คำ
4. เด็กหญิงกุลจิรา  สนิทวงศ์ชัย
5. เด็กหญิงชลธิชา  พรมสุริย์
6. เด็กหญิงชลิตา  หมวดชัยภูมิ
7. เด็กชายชาญชัย  เมืองนาง
8. เด็กหญิงณัฐภัสสร  ทองคำ
9. เด็กชายธนกร  เรืองโหน่ง
10. เด็กหญิงธนัชพร  พลลี
11. เด็กหญิงธันยพร  ผิวสว่าง
12. เด็กหญิงนัชชา  ศรีคงเพชร
13. เด็กชายปรเมษฐ์  ทองดี
14. เด็กชายปองพล  ประทุมชัย
15. เด็กชายปารมี  โสภาศรี
16. เด็กหญิงปาริชาติ  ประจวบสุข
17. เด็กหญิงพรธีรา  จินดาวงษ์
18. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  พันธุ์ศิริ
19. เด็กชายภาคภูมิ  นิลนะมะ
20. เด็กชายภูมิภัทร  วงขะจันทร์
21. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ถีระแก้ว
22. เด็กชายวชิรวิทย์  จันสูงเนิน
23. เด็กชายวรเดช  ธุญาติโก
24. เด็กชายวิทวัส  จันทะคัด
25. เด็กหญิงสรวงสุดา  บุตรอุดม
26. เด็กหญิงสุจิตตรา  บุตรอุดม
27. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีบุญเรือง
28. เด็กชายสุริยะ  ศรีจันทะ
29. เด็กหญิงอทิตยาภรณ์  มูลป้อง
30. เด็กชายเฉลิมพล  สาตลี
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
2. นายสุธิชัย  อุ่นทะยา
3. นางอภิญญา  บุญญะรัง
4. นางพรทิพย์  ต้นเงิน
5. นางกฤตพร  อินทร์วิชา
6. นางสาววิราวรรณ  หาญประชุม
7. นางจุฑารัตน์  โชติสุวรรณ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายกันตภณ  แสงศรีเรือง
2. เด็กชายกิตติธวัช  ลาอ่อน
3. เด็กชายจิรวัฒน์  คำพิลา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สารฤทธิ์
5. เด็กหญิงณัฐสินี  บุตรสี
6. เด็กหญิงทิพกฤตา  นาเมืองรักษ์
7. เด็กชายธนกฤต  มานะศรี
8. เด็กชายธนากร  จันทร์หอม
9. เด็กชายธนาวุฒิ  สมศรีมี
10. เด็กชายธีรภัทร  ตอพรม
11. เด็กหญิงปรัชญามล  บัญฑิตย์
12. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ทองอ่อน
13. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุตรดีกุล
14. เด็กหญิงปัทมา  คล่องดี
15. เด็กหญิงปาณิสรา  รอดคำทุย
16. เด็กชายปิติพักตร์  สุวรรณ
17. เด็กหญิงพอใจ  พลอินทร์
18. เด็กหญิงพาขวัญ  พงษ์เสนา
19. เด็กหญิงภัทรวดี  โนราช
20. เด็กชายวรวรรษ  ตาเสาร์
21. เด็กหญิงวราสินี  ชัวจิตร
22. เด็กหญิงวริศรา  อินทวงษ์
23. เด็กหญิงศศิวิมล  สมสัย
24. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ประเศรษฐสุต
25. เด็กหญิงศิวัชญา  สุภาปัญญากุล
26. เด็กชายศุภณัฐ  กองวาจา
27. เด็กหญิงสิริญฎา  ศิริโสม
28. เด็กหญิงสุนันทา  ชัยรัตนวงศ์กุล
29. เด็กหญิงอินทิรา  สีลาดหา
30. เด็กหญิงเกตน์ปภา  สุวิชัย
 
1. นางสิริวัน  วรรณห้วย
2. นางเยาวลักษณ์  ดวงทองพล
3. นางรุจิรา  โพธิรังษี
4. นายวุฒธิชัย  ปรีพูล
5. นายชนะชัย  ขจรเดช
6. นายเจริญจิตต์  แว่นทิพย์
7. นางน่านฟ้า  อินทะรังษี
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เขตเจริญ
2. เด็กหญิงกรุณา  ประกอบแก้ว
3. นายกฤษดา  จินดาศรี
4. เด็กชายจักรกฤษ  สืบพันธ์โพธิ์
5. นายจีระศักดิ์  อาจหินกอง
6. เด็กชายฐาปกรณ์  อาจหินกอง
7. เด็กชายณัฏฐชัย  ศรีโยธา
8. เด็กชายณัฐพล  พันธะไชย
9. เด็กหญิงณิชาปวีณ์  เณรพิทักษ์
10. เด็กหญิงทิพย์วารี  รักคำมี
11. เด็กชายธนพล  สมรัตน์
12. เด็กหญิงธินาภา  เลไทสงค์
13. เด็กชายนพดล  ชมภูวิเศษ
14. เด็กหญิงนันทกานต์  ชมภูวิเศษ
15. เด็กหญิงบุณยาพร  ฐิติวงศาโรจน์
16. นายปรีญวัฒน์  เอกสินธุ์
17. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชมภูวิเศษ
18. นางสาวพิริสา  คงคาน้อย
19. นายพิสิทธิ์  พันละกา
20. นายวรเชษฐ์  ชมภูวิเศษ
21. เด็กหญิงวาสนา  ชมภูวิเศษ
22. เด็กหญิงวิไลศิลป์  กำทอง
23. เด็กหญิงศิริกัลยา  ชมภูบุตร
24. เด็กหญิงสพรั่งฟ้า  บอมโคตร
25. เด็กหญิงอภิสุตา  แสนวงค์
26. นางสาวอรณี  อารีเอื้อ
27. นายอรรถพล  ผาพรม
28. เด็กชายเจษฎา  จันโท
29. เด็กชายเจษฎาพร  สุมาลี
30. เด็กชายไตรภูมิ  คำมะฤทธิ์
 
1. นางนงคราญ  ดวงอนนท์
2. นายปริวัตร   โมฆรัตน์
3. นางสาวพจนีย์  รมไธสง
4. นายธีรักษ์  ปักษา
5. นางศุกภัตรา  บุศเนตร
6. นางมยุรา  ศรีส่อง
7. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจิรสุดา  แซ่พู
2. เด็กหญิงชุติมา  สารัมย์
3. เด็กหญิงทัตพิชา  เติมพันธ์
4. เด็กหญิงทิตานัญ  นินหล้า
5. เด็กหญิงทิพย์มณี  ปักชีวิเศษ
6. เด็กชายธนบดี  ใบตั้งกลาง
7. เด็กหญิงธนพร  เติมพันธ์
8. เด็กชายธนากร  นาคา
9. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โสดา
10. เด็กชายธีรยุทธ์  มูลทองสุข
11. เด็กชายนนทกรณ์  โสภา
12. เด็กชายบวรนันท์  ภูมิสา
13. เด็กหญิงปพิชญา  ทองดี
14. เด็กหญิงพัดชา  ตันยง
15. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  กิติศรีวรพันธุ์
16. เด็กหญิงภคกร  ศิริวัฒน์
17. เด็กชายภานุวิชญ์  พิทักษ์สงค์
18. เด็กหญิงมะลิวัลย์  มิ่งขวัญ
19. เด็กชายวายุ  เขตสงคราม
20. เด็กหญิงศรุตาภรณ์  บัวหงษ์
21. เด็กหญิงศศิธร  ธรณีวงศ์
22. เด็กชายศักดิ์เทอด  รัมย์รับ
23. เด็กหญิงสมญารัตน์  นามวิชัย
24. เด็กชายสรวิชญ์  สารคล่อง
25. เด็กชายสุทธิเกียรติ  เกตุสูงเนิน
26. เด็กหญิงสุภาภรณ์  น้อยใย
27. เด็กหญิงสุมินตรา  จบศักดิ์สาย
28. เด็กหญิงอภิญญา  เต็มเปี่ยม
29. เด็กหญิงเขมิกา  ไชยสินธิ์
30. เด็กหญิงเพชรมณี  ปัญญาสาร
 
1. นางสาวแสงทิพย์  ศรีสุข
2. นายศราวุฒิ  อินทร์จอหอ
3. นายวรา  ปักโคทานัง
4. นางสาววศิรา  สายบุตร
5. นางสาวจุฑามาศ  เกตุวัตร
6. นายศักดิ์ชาย  ทองเชิด
7. นางสาวเบญจวรรณ  ภูมิภักดิ์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1. เด็กหญิงกาญจนา  เรียบชารี
2. เด็กหญิงกานดารัตน์  ศิลา
3. เด็กชายกิตติพงศ์  เขิงภูเขียว
4. เด็กหญิงคุณัญญา  ผลทวี
5. เด็กหญิงจรัสศรี  แท่นศิลา
6. เด็กชายจิราวุฒิ   เริงรื่น
7. เด็กหญิงชริพร  เหง้าน้อย
8. เด็กชายชัพวิชย์  แชชัยภูมิ
9. เด็กหญิงฐิตาภา  สิงห์หา
10. เด็กหญิงณัฐภัทร  วงพา
11. เด็กหญิงดรุณี  วงษ์ดี
12. เด็กหญิงทักษพร  ฉันสูงเนิน
13. เด็กชายธนาดล  กองสะดี
14. เด็กหญิงนัทธกานต์  สนใจจิตร์
15. เด็กชายปรเมษฐ  แจ้งไพร
16. เด็กหญิงปัทมา  ภิญโญทรัพย์
17. เด็กชายพัฒนพงศ์  ผามะณี
18. เด็กหญิงพิมพ์พร  เขิงภูเขียว
19. เด็กชายพีรพัฒน์  เริงรื่น
20. เด็กชายพุทธ  ภิญโญศรี
21. เด็กหญิงมาลินี  ฉ่ำชูศรี
22. เด็กหญิงยุพารัตน์  หงษ์สีทอง
23. เด็กชายวรภาส  เขิงภูเขียว
24. เด็กหญิงวาสนา  พินแก้ว
25. เด็กหญิงศศิกานท์  เวียงจันทร์
26. เด็กชายสิทธิชัย  พลโคตร
27. เด็กหญิงสุระดา  ล้ำประเสริฐ
28. เด็กชายอภิชัย  ใจดี
29. เด็กหญิงเปรมวดี  หมู่หัวนา
30. เด็กชายเอกราช  กรวยทอง
 
1. นายสุวิทย์  ภิญโญยง
2. นางสาวรจรินทร์  คัชเขียว
3. นางภัควิภา  โทผาวงษ์
4. นางสาวรัศมี  หล้าเพชร
5. นายเอนก  โชคบัณฑิต
6. นางสมร  แสนพันดร
7. นางสาววลัยพร  จันโท
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายกษมา  สุขขานายาง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วปัญญา
3. เด็กหญิงกิติยา  บุญประคม
4. เด็กชายจตุพร  วรรณประเวศ
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินกันหา
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีลาสอน
7. เด็กหญิงจีรวรรณ  ยาโกฏิ์
8. เด็กชายชยานนท์  แสนแก้ว
9. เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  ษรเสริม
10. เด็กชายนนทชัย  อาจวงษ์
11. เด็กหญิงนริศราพร  ศรีไพร
12. เด็กหญิงปณิตา  ประทุมชมภู
13. เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทร์โยธา
14. เด็กหญิงพิมพ์จันทรา  ป้านภูมิ
15. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุรีภักดิ์
16. เด็กหญิงมลธิตา  ข้อไผ่
17. นายวราวุธ  แผนพงษ์
18. เด็กหญิงวิภาพร  บุญมาก
19. เด็กหญิงวิรินทร์ญา  ไชยลือชา
20. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีบุญ
21. เด็กหญิงสุธาสินี  หนูสี
22. เด็กหญิงสุนีรัตน์  สะสิงห์
23. เด็กหญิงสุพัตรา  ป้านภูมิ
24. นางสาวสุวนันท์  คำนาค
25. เด็กชายอนิวัติ  พังชาลี
26. เด็กชายอภิณัฐ  แก้วม่วง
27. เด็กชายอรรษฎา  วงค์แก่นเวียง
28. เด็กหญิงอินทิรา  เพียวงษ์
29. เด็กหญิงเปรมฤดี  จักร์โนวัน
30. เด็กชายเวสารัตน์  สาวงษา
 
1. นายเด่นชัย  แก้วเสน่หา
2. นายคณาวุฒิ  กุตัน
3. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
4. นายทินกร  เทียมทัน
5. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
6. นางสาวกรรณิกา  ศรีบุญขาม
7. นางขวัญเมือง  ตะไก่แก้ว
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงกรกนก  ถึงคำภู
3. เด็กชายกรวิชญ์  ทำขุรู
4. เด็กหญิงจุรีรัตน์  จันแรม
5. เด็กชายชินาธิป  พิธีการ
6. เด็กชายณภัทร  ถึงคำภู
7. เด็กชายณัฐภูมิ  โถชัยคำ
8. เด็กหญิงณิชาภัทร  มาธุรัง
9. เด็กชายธนวัฒน์  ใจคำ
10. เด็กหญิงธัญปัตย์  ใจคำ
11. เด็กหญิงธันยพร  โถชัยคำ
12. เด็กชายนนทวัฒน์  พิมสอน
13. เด็กชายนพรัตน์  ด้วงสีเงิน
14. เด็กชายนวมินทร์  หลินภู
15. เด็กชายนิพัฒน์  ศรพรหม
16. เด็กหญิงปรายนภา  พิมสอน
17. เด็กหญิงพรชิตา  มาตรา
18. เด็กชายพลพล  วรรณบุตร
19. เด็กชายภานุพงศ์  โถชัยคำ
20. เด็กชายภูริภัทร  ภูสีด้วง
21. เด็กชายมนูญ  ดลวิจิตร
22. เด็กชายยุทธนา   ถึงคำภู
23. เด็กหญิงรัญชิดา  โถชัยคำ
24. เด็กหญิงศศิวิมล  โถชัยคำ
25. เด็กหญิงสรัญญา  สารอ่อน
26. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรพรหม
27. เด็กหญิงอุษาชิณี  บุญเทียม
28. เด็กหญิงเขมิกา  วงศ์เครือศร
29. เด็กหญิงเนตรนิภา  ถึงคำภู
30. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทิทา
 
1. นายนิธิพงศ์  เถายะบุตร
2. นายเจษฎา  โถชัยคำ
3. นายประภาส  วิทยาขาว
4. นางไพวรรณ  วิทยาขาว
5. นางนริสรา  ศรีทอง
6. นางศิริสุข  โถชัยคำ
7. นายธีระธรรมมุณี  จันทร์หอม