สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. นางสาวเปรมสินี  แสนสี
 
1. นายไพโรจน์  บุราณสาร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิวิมล  สมประสงค์
 
1. นางวรรณชนก  โสมปัดทุม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71.13 เงิน 55 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ธิโสภา
2. เด็กชายสกลนคร  สายบัว
3. เด็กชายอนุพงศ์  อารีย์
 
1. นางวรรณา  สว่างแวว
2. นางรุจิรา  ตั้งกุลบริบูรณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 16 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมอินทร์
2. เด็กชายปรินทร์  เบิกบานดี
3. เด็กชายศุภากร  โคตรธรรม
 
1. นายนุกูล  กระโจม
2. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  ไตรทิพ
2. เด็กหญิงนิตฤดี  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงปณิตา  มุ่งหมาย
4. เด็กหญิงพรวิสา  มาละอินทร์
5. เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริบุตร
 
1. นางวรรณชนก  โสมปัดทุม
2. นางอภิญญา  นาโควงค์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.5 ทอง 32 1. เด็กหญิงญาณสิริ  ทินคราม
2. เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์พล
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ครูรินทร์
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โทบุตร
5. เด็กหญิงวรรณพร  จันทะรถ
 
1. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
2. นางลำพูน  จันทร์มาลา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 26 1. เด็กหญิงทิพย์อัปสร  หารประเสริฐ
2. เด็กชายวีระวัฒน์  พรหมจันทร์
 
1. นางกนกวรรณ  ศรีบุศยกุล
2. นางกชวรรณ  สารีกุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 11 1. เด็กชายพันธ์ธัช  ทุมนาหาด
2. เด็กหญิงแพรพลอย  แก้วอุ่นเรือน
 
1. นางลัดดาวรรณ  โสโคกกรวด
2. นางสาวจุฑามาศ  เสริมทรัพย์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 88.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โคตรประดา
2. เด็กหญิงจิดาภา  ดาราสุ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ทุมโส
4. เด็กชายปัญญา  ทองสอดแสง
5. เด็กหญิงพรพัชชา  แสงโยธา
6. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วน้ำคำ
7. เด็กหญิงพิลาลักษณ์  สายมายา
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  คำเลิศ
9. เด็กชายวีรภัทร  หมื่นเรือคำ
10. เด็กหญิงเกสรา  คณิสาร
 
1. นายสุรเชษฐ์  ทองเลิศ
2. นายอนิวัต  สุขพอดี
3. นางกนิษฐา   พหลทัพ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 81 ทอง 23 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศิริบุตร
2. เด็กหญิงจิดาภา  ราชสีห์
3. นายชัยยศ  ศรีชัยเชิด
4. เด็กชายธนดล  ไชยราช
5. เด็กหญิงธนพร  วิชาชัย
6. เด็กชายนราธิป  นวลมณี
7. นายปฐมพงษ์  สุวะไกร
8. นายปิยะนันท์  พรมส่วน
9. เด็กหญิงภัทธริดา  จำใบรักษ์
10. นายไหมไทย  วงเชียงยืน
 
1. นายสุวิทย์  นิลนนท์
2. นางวรรณชนก  โสมปัดทุม
3. นางสาวสมิหรา  อุตรวิเศษ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. นายภูพิรัฐ  โสภา
2. นางสาวอนัญตญา  แก้วโพธิ์
 
1. นางดวงใจ  แพงศรี
2. นายสุวิทย์  นิลนนท์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงธัญรดา  บรรหาไชย
2. เด็กหญิงรวิพร  แก่นจันทร์
3. เด็กชายอดิเรก  สายวัน
 
1. นายสุริยัน  คำภีศร
2. นายนิมิต  สัตถาผล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.44 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติกร  คำทองแก้ว
2. นายชัยมงคล  โพธิ์สาขา
3. นายธนากร  มาละอินทร์
4. เด็กชายพัชรชัย  ปรีชาวงศ์
5. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีสุนทร
 
1. นายรักพงศ์  บุญล้อม
2. นายอภิศักดิ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
3. นางสาวผกาวรรณ  อังคะพนมไพร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง 13 1. นางสาวกมรวรรณ  สุโพเพียง
 
1. นายไพโรจน์  บุราณสาร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีสุนทร
 
1. นางสาวผกาวรรณ  อังคะพนมไพร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง 14 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุปผาหอม
2. เด็กชายจักรรินทร์  ป้องเศร้า
3. เด็กชายชวัลลักษณ์  ต่งตาล
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  งามผิวเหลือง
5. เด็กหญิงพรนภัส  บัวจันทร์
6. เด็กหญิงพรวลัย  คาดถวงค์
7. เด็กหญิงพริมา  เมืองสอง
8. เด็กหญิงพิชญา  แช่มชื่น
9. เด็กชายภากร  ปาละสานต์
10. เด็กชายภาคภูมิ  โพธิพล
11. เด็กหญิงวริศรา  บึงมาลา
12. เด็กชายวุฒิภัทร  หอมหวล
 
1. นายภัทธาวุธ  ไชยเชษฐ์
2. นายอภิศักดิ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
3. นายรักพงศ์  บุญล้อม
4. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  อินทะชัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กองชะนะ
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองสอดแสง
4. เด็กชายก้องภพ  ฉายะยันตร์
5. นางสาวชลธิชา  อินชิด
6. เด็กหญิงนัฐริสา  ซองวงศ์ษา
7. เด็กชายนัทธพงศ์   ภู่สอน
8. เด็กหญิงพรหมภรณ์  คำเพราะ
9. นายพีรภัทร  พูลเพิ่ม
10. เด็กชายวีรภัทร  มูลศิติ
11. นายสรวิศ  อุทัยพิบูลย์
 
1. นายรักพงศ์  บุญล้อม
2. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
3. นายสุริยัน  คำภีศร
4. นายภัทราวุธ  ไชยเชษฐ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77.3 เงิน 15 1. เด็กหญิงปนัดดา  ยอดจิตร
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกกาฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาพรเจริญ
3. นางสาวทัศชฎาภรณ์  แสงจันทร์
4. นางสาวทิพชนก  ผดุงศักดิ์
5. นางสาวธัญลักษณ์  สีใส
6. เด็กหญิงนิธาภัทร  รักบุญ
7. นางสาวพัชราภรณ์  โสเพ็ง
8. เด็กชายศักรินทร์  ยิ้มจันทร์
9. นางสาวสิริยากร  คำภีระ
10. เด็กหญิงอุมากร  ธรรมจี
11. นายเทพพิทักษ์  สอนไชยา
12. เด็กหญิงเสาวภา  เคารพธรรม
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
2. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
3. นางสาวภัคจิรา  ลิ้มประเสริฐ
4. นางสาวจริญญา  นาคะอินทร์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  นาไชย
2. เด็กชายธนกร  ยุทธคราม
3. เด็กชายธนภักดี  มูลแก้ว
4. เด็กหญิงมณฑกานต์  มูลกัณฑ์
5. เด็กชายยศพัทธ์  พุฒธรรม
6. เด็กชายวุฒิชัย  ศิลลาพงษ์
7. เด็กชายศักดา  หมายถมกลาง
8. เด็กหญิงสุชาวดี  วงษ์สิน
9. เด็กหญิงสุพัตรา  มูลกัณฑ์
10. เด็กหญิงเขมนิช  ดวงหล้า
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นายจตุพล  กำจัดภัย
3. นางรวิวรรณ  ล่ำสัน
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เพียกเพีย
2. นายชัยธวัช  สีลา
3. นางสาวชาลิสา  พลเยี่ยม
4. นายณัฐวุฒิ  ศิลลาพงษ์
5. นายธนากร  สิงห์หาร
6. เด็กหญิงธัญจิรา  ทะบัญหา
7. นายปฐมพร  สุวะไกร
8. เด็กชายพัทธดนย์  ฉายอรุณ
9. นางสาวภัชราพา  ศิลลาพงษ์
10. นางสาวอนัญญา  โคตรคำหาญ
 
1. นางสาวศิริพร  หนูพลัด
2. นางโชติกา  คำน้อย
3. นางสาวภัคภิญญา  อุทัยวัฒน์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุวะมาตย์
2. เด็กหญิงฐิติวัลค์  บุบผา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ฤทธิ์เต็ม
4. เด็กหญิงธนัชพร  ปางแก้ว
5. เด็กหญิงธัญรดา  สุวรรณเขต
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โสมศรีแพง
7. เด็กหญิงปุณยนุช  บุญอำนวย
8. เด็กหญิงมณฑกานต์  มูลกัณฑ์
9. เด็กหญิงวริศา  พยัคฆ์กุล
10. เด็กหญิงศิรดา  ธุรารัตน์
11. เด็กหญิงอริศรา  มนุพันธ์
12. เด็กหญิงเพียงฟ้า  จันทร์ดาอ่อน
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางสาวพรเพ็ญ  เฟื่องฟู
3. นางสาวจีราภรณ์  กาญจนะกัณโห
4. นางบุหงา  วารินทร์
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงบำหลาบ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชารินทร์
3. เด็กหญิงกัลยา  หลักถ่าน
4. เด็กหญิงกานต์มณี  จันบุดดี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผันอากาศ
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณสน
7. เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณไชยรบ
8. เด็กหญิงพัชรีพร  ธรรมทาทอง
9. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ศรีโคตร
10. เด็กหญิงภารดา  ทวีโชติ
11. เด็กหญิงวรดา  อุระแจ่ม
12. เด็กหญิงวาสิตา  ผ่องศรี
 
1. นางสาวศิริพร  หนูพลัด
2. นางศรีสุดา  นาถประนิล คร็อกสเอ็ง
3. นางวรรณชนก  โสมปัดทุม
4. นางนิระมัย  นิทัสนะศาสน์
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุวะมาตย์
2. เด็กหญิงฐิติวัลค์  บุบผา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ฤทธิ์เต็ม
4. เด็กหญิงธนัชพร  ปางแก้ว
5. เด็กหญิงธัญรดา  สุวรรณเขต
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โสมศรีแพง
7. เด็กหญิงปุณยนุช  บุญอำนวย
8. เด็กหญิงมณฑกานต์  มูลกัณฑ์
9. เด็กหญิงวริศรา  พยัคฆ์กุล
10. เด็กหญิงศิรดา  ธุรารัตน์
11. เด็กหญิงอริศรา  มนุพันธ์
12. เด็กหญิงเพียงฟ้า  จันทร์ดาอ่อน
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางสาวฐิตาพร  แก้ววะระ
3. นางสาวณัฏฐชนุตตร  โคตรคำหาร
4. นางสาวธันยาภักค์  คมธัชนิธิชยวัศ
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงบำหลาบ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชารินทร์
3. เด็กหญิงกานต์มณี  จันบุดดี
4. เด็กหญิงชาลิสา  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงธัญจิรา  ทะบัญหา
6. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ศรีโคตร
7. เด็กหญิงภารดา  ทวีโชติ
8. เด็กหญิงรินรดา  สืบเมือง
9. เด็กหญิงอนัญญา  โคตรคำหาญ
10. นางสาวเจนจิรา  แหลมทอง
 
1. นางสาวศิริพร  หนูพลัด
2. นางดวงใจ  แพงศรี
3. นางสาวจุฑามาศ  เสริมทรัพย์
4. นางสาวกนกพร  หันจางสิทธิ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76.6 เงิน 27 1. เด็กหญิงชุติมา  อระบุตร
2. นางสาวสุภชา  กิตมาตร
 
1. นายนิกร  มาระมิ่ง
2. นางวชิราภรณ์  มาระมิ่ง
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชชาภา  นิระพงษ์
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บุญลือ
 
1. นายนิกร  มาระมิ่ง
2. นางสาวเจนจิรา  ขันธวิชัย
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิพาดา  แสงดี
2. เด็กหญิงปรียานุช  หินดง
3. นางสาวพรสุนีต์  สำราญพัฒน์
 
1. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
2. นางสุภรณ์  ทิพเนตร
 
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 79.3 เงิน 24 1. เด็กชายเดชาวัตร  สุขขุม
 
1. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ