สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพป. ศรีสะเกษ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 32  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 201  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 263  เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพป. นครราชสีมา เขต 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 174  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 241  เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพป. นครราชสีมา เขต 7  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 24  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 170  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 249  เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพป. สกลนคร เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 27  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 190  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 38  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 249  เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพป. ศรีสะเกษ เขต 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 31  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 208  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 30  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 14  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 252  เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพป. นครราชสีมา เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 24  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 153  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 212  เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพป. สกลนคร เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 186  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 39  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 243  เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพป. นครราชสีมา เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 24  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 184  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 252  เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพป. อุบลราชธานี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 175  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 42  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 235  เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพป. อุบลราชธานี เขต 5  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 166  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 241  เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพป. ศรีสะเกษ เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 195  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 42  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 14  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 251  เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพป. สกลนคร เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 26  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 176  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 248  เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพป. ชัยภูมิ เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 169  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 235  เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพป. สุรินทร์ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 177  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 250  เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพป. มหาสารคาม เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 133  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 218  เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพป. นครราชสีมา เขต 5  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 169  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 41  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 236  เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพป. บึงกาฬ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 174  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 42  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 231  เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพป. ขอนแก่น เขต 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 118  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 198  เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพป. อุบลราชธานี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 12  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 151  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 48  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 218  เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 154  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 17  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 224  เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพป. ศรีสะเกษ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 181  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 260  เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพป. ขอนแก่น เขต 5  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 173  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 246  เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 146  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 218  เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพป. อุบลราชธานี เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 183  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 29  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 228  เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพป. มหาสารคาม เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 12  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 141  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 229  เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพป. ขอนแก่น เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 158  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 228  เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพป. สุรินทร์ เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 176  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 245  เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 159  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 236  เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพป. นครราชสีมา เขต 6  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 163  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 235  เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพป. นครราชสีมา เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 153  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 223  เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพป. บุรีรัมย์ เขต 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 136  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 58  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 224  เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพป. อุดรธานี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 16  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 161  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 233  เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพป. เลย เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 12  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 145  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 220  เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพป. นครพนม เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 152  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 231  เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพป. ชัยภูมิ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 183  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 246  เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพป. อุดรธานี เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 16  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 161  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 41  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 223  เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพป. บุรีรัมย์ เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 161  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 58  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 237  เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพป. บุรีรัมย์ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 162  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 227  เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพป. มุกดาหาร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 164  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 238  เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพป. สุรินทร์ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 164  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 238  เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพป. มหาสารคาม เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 128  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 205  เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพป. อุบลราชธานี เขต 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 130  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 200  เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพป. อุดรธานี เขต 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 154  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 229  เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพป. ยโสธร เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 133  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 203  เหรียญ 
อันดับที่ 45  สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 131  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 210  เหรียญ 
อันดับที่ 46  สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 146  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 220  เหรียญ 
อันดับที่ 47  สพป. ขอนแก่น เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 155  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 227  เหรียญ 
อันดับที่ 48  สพป. หนองบัวลำภู เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 153  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 228  เหรียญ 
อันดับที่ 49  สพป. บุรีรัมย์ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 159  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 12  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 233  เหรียญ 
อันดับที่ 50  สพป. หนองคาย เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 127  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 200  เหรียญ 
อันดับที่ 51  สพป. อำนาจเจริญ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 149  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 225  เหรียญ 
อันดับที่ 52  สพป. หนองบัวลำภู เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 135  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 208  เหรียญ 
อันดับที่ 53  สพป. ขอนแก่น เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 147  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 40  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 213  เหรียญ 
อันดับที่ 54  สพป. เลย เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 146  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 58  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 232  เหรียญ 
อันดับที่ 55  สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 140  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 215  เหรียญ 
อันดับที่ 56  สพป. ยโสธร เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 128  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 210  เหรียญ 
อันดับที่ 57  สพป. นครพนม เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 121  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 209  เหรียญ 
อันดับที่ 58  สพป. ชัยภูมิ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 138  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 220  เหรียญ 
อันดับที่ 59  สพป. หนองคาย เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 114  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 192  เหรียญ 
อันดับที่ 60  สพป. อุดรธานี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 162  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 237  เหรียญ 
อันดับที่ 61  สพป. เลย เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 94  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 176  เหรียญ