เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทองสุข สันโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
2 นายดำรง สาอุดม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
3 นางสมบูรณ์ สิงห์เทพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
4 นางสมบูรณ์ ศรีคำภา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
5 นายถวิล สาริดดี ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
6 นายประสิทธิ์ ไหมพรม กำนันตำบลด่าน คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
7 นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
8 นายวรเนตร สุระโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
9 นางสาวนครเพชร สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
10 นายทองวัน อาจสาลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
11 นายวิศิษฐ์ ควรคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
12 นายปัญญา เชื้อกล้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
13 นายอำนวย สังบัวดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
14 นายบุญส่ง จันทะสอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
15 นายประสงค์ จันทร์คำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
16 นายสนิท พรหมทา ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
17 นายอุบล เหล็กดีเศษ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
18 นายวรเนตร สุระโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
19 นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
20 นายประสงค์ ทาโพนทัน ครูโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
21 นายสนิท พรหมทา ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
22 นายสนิท พรหมทา ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
23 นายโกศล เกิดสุข ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
24 นายอำพร หาสุข นักการภารโรงโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
25 นายอลังการต์ มราชสีห์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
26 นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์ ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
27 นางเพ็ญศรี พงไทยสงค์ ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
28 นางหนูจันทร์ หาดี ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
29 นางสาวนุชรินทร์ ถมคำ บุคลากรคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
30 นางทัศนีย์ ศรีโวหะ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
31 นางสาวธินีนาถ ร่วมจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
32 นางสาวสุดาพร จันทะสอน ครูโรงเรียนบ้านหนองบ่อ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
33 นางนริญญา ยอดภิรมย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
34 นางละมัย พลศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
35 นางสาวธัญรดา อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
36 นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์ ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
37 นางพรรณิภา สุทธิสนธ์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
38 นายโกศล เกิดสุข ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
39 นางสาวณัฐนิชชา โคตรดก ครูโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
40 นางสาวชัชฏาภรณ์ นุวรรณ์โน ครูโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
41 นางสาวรัตญา ศรีอาภรณ์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
42 นางสาวศิมาพร ศรีตุ้มแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
43 นายพงษ์สุธร ธรรมโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
44 นายปริญญา ปรางค์รัตนศิลา ครูโรงเรียนบ้านหนองบ่อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
45 นางสาวธินีนาถ ร่วมจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
46 นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์ ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
47 นางพรรณิภา สุทธิสนธ์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
48 นายโกศล เกิดสุข ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
49 นางสาวณัฐนิชชา โคตรดก ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
50 นางสาวชัชฏาภรณ์ นุวรรณ์โน ครูโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
51 นางสาวรัตญา ศรีอาภรณ์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
52 นางสาวศิมาพร ศรีตุ้มแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
53 นายพงษ์สุธร ธรรมโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
54 นายปริญญา ปรางค์รัตนศิลา ครูโรงเรียนบ้านหนองบ่อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
55 นางสาวธินีนาถ ร่วมจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
56 นายคงฤทธิ์ กองคำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
57 นายรังสรรค์ บัวพันธ์ ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
58 นายบัวลี พิพย์วัน ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
59 นายเอกชัย สุโพธิ์ ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
60 นายปัญญา เชื้อกล้า ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
61 นายบุญส่ง บุญมา ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
62 นายอมร แก่นที ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
63 นายสุดใจ ภาชู ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
64 นายบุญส่ง จันทะศร ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
65 นายสัญชาติ หลักด่าน ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
66 นายสัญชาติ หลักด่าน ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
67 นางนงค์ เหล็กดีเศษ ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
68 นายไพบูลย์ พันธ์ไผ่ ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
69 นายสุมิตร ปัญญา ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
70 นางวันเพ็ญ แสงศร ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
71 นายอุดม เสนา ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
72 นายประยูร อินทรีย์ ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
73 นายปาน ขาววิเศษ ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
74 นายธนายุต พรมชาติ ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
75 นายนนทวัฒน์ บุบผา ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
76 นายสวน สาระติ ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
77 นายสมาณ โพธิ์หนองบัว ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
78 นายประจักษ์ ภาชู ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
79 นายคาน พันธมาศ ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
80 นายมงคล จำปี ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
81 นายพิทักษ์ กันหา ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
82 นางสมทรง จำปี ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
83 นายสำรอง สิงห์นุช ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
84 นางลำไพ อุทิศาวงษ์ ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
85 นางมาลัย แสงสุข ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
86 นางเพชรี จันคำ ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
87 นางนิตยา คำกงลาด ชรบ. คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
88 นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์ ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
89 นายประสงค์ ทาโพนทัน ครูโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
90 นางพรรณิภา สุทธิสนธ์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
91 นางละมัย พลศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
92 นางหนูจันทร์ หาดี ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
93 นายสมชาย กลางหิน ครูโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฐ์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
94 นางสาวธัญรดา อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
95 นายสมชาย ทองอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบ่อ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
96 นางกาญจนา แรงรอบ ครูโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินกิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
97 นางนภัส แตงชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินกิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
98 นายชัยรัตน์ พัศดร ครูโรงเรียนบ้านสร้างปี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินกิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
99 นายสุภาพ อำนวย ครูโรงเรียนบ้านคูสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินกิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
100 นางอนงค์ รัตนวัน ครูโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลกิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
101 นางสาวทองกลม ป้องแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลกิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
102 นายรังสรรค์ พลอาจ ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลกิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
103 นางหฤทัย เชื้อชาญ ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลกิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
104 นางรัศมิ์กันทภา คำเคณ ครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลกิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
105 นางอุไรลักษณ์ ศรีรักษา ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
106 นายวรวุฒิ ประจุทรัพย์ ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรกิจกรรมการเเข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑-ม.๓
107 นายสาริศฐ์ คำทาสี ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาธารณูปโภค และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
108 นายรณชัย ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาธารณูปโภค และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
109 นายวัฒนะ สะดวก ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาธารณูปโภค และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
110 นายสมโภช พิมสอน ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาธารณูปโภค และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
111 นางมัณฑนา จันทเสน ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
112 นางสาวจารุวรรณ นาห่อม ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
113 นางสาวนภัสกรณ์ ธัญนพศตนันท์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
114 นางสาวธันยพร สังข์แก้ว ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
115 นางสาวสุธิตา เบ้าทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
116 นางสาวณิชาภัทร โยธ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
117 นางสถาพร ทำทอง ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
118 นายถนอม ทิพมาตร์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันสนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
119 นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันสนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
120 นางสาวจันจิรา จงรักษ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันสนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
121 นางพรรณา ใสกระจ่าง ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันสนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
122 นางอรชร โคตพันธ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
123 นางสาวสุพรรณี สมเสนา ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
124 นางสาววริยา พันวิสู ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
125 นางสาวจันจิรา จงรักษ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
126 นางญาณิศา คูณวงษ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
127 นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
128 นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
129 นายสมภพ โคตพันธ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
130 นายเอกอรุณ ประอาง ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
131 นางอำพร สะดวก ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
132 นายสมัย บัวหยาด ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
133 นางสุทิศา ไชยโชติ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
134 นางสุจิภา วงศ์วรรณา ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
135 นายเฉลิมศักดิ์ มะลิงาม ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
136 นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
137 นางอุทัย จินดาชาติ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
138 นางสุปราณี พอกพูน ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
139 นายสุรสิทธิ์ สัญญารัตน์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
140 นายวิเชียร ไชยโชติ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
141 นายปรีดา คูณวงษ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
142 นางสาวนัชนาภรณ์ ชูใจ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
143 นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
144 นางวรพรรณ โพธิ์คง ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
145 นางธนิกานต์ ไขแสง ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
146 นางสาวอาริยา สำนักนิตย์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
147 นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
148 นางกฤตยา เลิศศรี ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
149 นางสาวศศิธร สายแก้ว ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
150 นายสาริศฐ์ คำทาสี ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
151 นายประสบพร ชูชื่น ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
152 นางสาวสุวรรณดี ลาคำ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
153 นายโชคชัย สามสี ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
154 นางเสาวภา พรหมทา ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
155 นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาค ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
156 นายธีรพล โททัสสะ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
157 นางสาวลัลลนา บัวศรี ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
158 นางธัญญาพร ทองมนต์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
159 นายศุภชัย บุญทาทอง ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
160 นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
161 นางสาวเจตสุภา สุขกาย ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
162 นายธานินทร์ บัวเข็ม ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
163 นางสาวธัญลักษณ์ การสมทบ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
164 นางชิดชนก คำทาสี ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
165 นายชนินทร์ น้อยพินิจ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
166 นางปัทมนันท์ โททัสสะ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
167 นายโสภณ พันธ์แก่น ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
168 นางสาวทัศนีพร แสนสุข ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
169 นางสาวณิชาภัทร โยธี ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
170 นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
171 นายคณิศร เจียงแก้ว ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
172 นางณิชาภัทร พิมสอน ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
173 นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
174 นางปนัดดา หล้าคำ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
175 นางสาวจินตนา คงเสนะ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
176 นายเรวัต เอียดแก้ว ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
177 นางสถาพร ทำทอง ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
178 นางชิดชนก คำทาสี ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการกำกับห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
179 นายสมัย บัวหยาด ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
180 นายปรีดา คูณวงษ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
181 นางปัทมนันท์ โททัสสะ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
182 นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
183 นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
184 นายกฤตชัย แป้นโสม ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
185 นายบรรจบ ลำดวน ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
186 นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
187 นายธานินทร์ บัวเข็ม ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
188 นางสาวพูนสุข ปัญญาวัน ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
189 นางเยาวลักษณ์ ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
190 นางวิลาวัณย์ ร่มรื่น ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
191 นางยุภาพร พงค์พีระ ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
192 นางสาวปาหนัน สมสุข ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
193 นางสาวสมปอง มงคล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
194 นางสาวสุดาพร พิลาศรี ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
195 นายดุสิต แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
196 นายวัชรพล ไชยนิตย์ ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
197 นางจารุวรรณ แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
198 นายปิยวัฒน์ จุลเหลา ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
199 นางกานต์พิชชา กินรา ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
200 นางไพลิน ทีงาม ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
201 นางสาวจริยา บุญเดช ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
202 นายเวียง ครองชัย ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
203 นางนาถตยา ภูรักษาไชย ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
204 นางสาวมณีวรรณ ศรวิชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
205 นางนงลักษณ์ รัตนา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
206 นางสาวศรีสุดา โนนกอง ธุรการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
207 นายแดน ยอดแก่น นักการภารโรงโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
208 นางทองสวย มงคลแก่นทราย ครู โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
209 นางยุพิน มูลมิน ครู โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
210 นางกัลยา ชุมอินทอง ครู โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
211 นายติณณ์ รตนกันต์ธร ครูธุรการโรงเรียนบ้านซำเบ็ง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
212 นางสาวสุขุมาภรณ์ ทุมจันทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านชำเบ็ง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
213 นางสาวอรดี ผาปรางค์ ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
214 นางสาวสุนทรีย์ ผมคำ ครูธุรการโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
215 นางรัชดา บุญโต ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
216 นางสาวเฟื่องฟ้า งามสง่า ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
217 นางสาวสุพิศ คำแคว้น พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
218 นางสมถวิล ป้องกัน ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
219 นางสาวณฐิตา ไพรบึง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
220 นายสา แสงสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
221 นายวัชระพงษ์ พุ่มทอง ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
222 นายนัติกรณ์ นนทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
223 นายสุรศักดิ์ วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
224 นางเสาวคนธ์ สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
225 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
226 นายบัญชา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
227 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
228 นางวาสนา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
229 นายวรวิษณุญาณ์ บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
230 นางสาวอุไรพร ศรีเนตร บุคลากรวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
231 นางสาวพุทธวดี บุญยรัชชัยนนท์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
232 นายสวัสดิ์ สามสี พนักงานพัสดุ4 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
233 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
234 นายเฉลิมพล สระ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
235 นายระฟ้า มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
236 นายณัฐวุฒิ กิ่งมะณี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
237 นางสาวสุรัติยา ปานจันดี ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
238 นางวรรณภา พางาม ทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
239 นางสาวสุนันทา วงษ์ษา ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
240 นางปริญญาภรณ์ วโรรส ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
241 นางสาววาสนา บุญเพ็ง ธุรการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
242 นางสาววราภรณ์ พากเพียร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
243 นางชนัญชิดา บุญสร้าง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
244 นางสาวรัตน์ดา เนียมมูล ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
245 นางสาวภัทราภรณ์ ฝังนิล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
246 นางสุนทรี จันทร์เขียว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
247 นางสาวยลดา กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
248 นางสาวศิรินทรา พรมาเนตร โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
249 นางสาวฐิติรัตน์ เบ็ญญาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
250 นางสาวชฎาพร ไชยวังราช ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
251 นางสาวพิชามญชุ์ วิศาลธนารัตน์ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
252 นายนฤมิต โอบอ้วน ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
253 นางสาวสุภักดิ์ศร คำแฝง ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
254 นางสาวศศิรัตน์ สุระนาถ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
255 นางสาวสุปราณี แสนทวีสุข ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
256 นางเรไร ชนะชัย ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
257 นางสาวเจนจิรา บึงไกร นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
258 นางสาวรัตติกาล เหง้าโพธิ์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
259 นายสุรศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
260 นายณัฎฐกิตต์ เวชกามา ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
261 นายณัฐพล บุญมี นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
262 นายอนิรุต ด้วงพล นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
263 นายวุฒิวัฒน์ บุตรมี นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
264 นายทิณกรณ์ คำขาว นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
265 นายพูลสวัสดิ์ พรมโชติ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
266 นางสาวปาริชาต ดวงงาม ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
267 นางสาวสุพรรณี หารวย ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
268 นางสาวอำพร อินทะวงษ์ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
269 นางสาวอรุโณทัย พวงจำปา ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
270 นางสาวชลลดา ผิวงาม ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
271 นางสาววันเพ็ญ ดวงมาลา ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
272 นางสาวกนกวรรณ จินดาวงศ์ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
273 นางจันทิมา พรหมศร ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
274 นางสาวสุวันนิษา ทองคำสุข นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
275 นายวีระพงษ์ พรหมนิยม นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
276 นางสาวศิริวรรณ บุญปก นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
277 นางสาววารุนี ทำสะอาด นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
278 นายฤทธิเดช ดวงจิตร นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
279 นางสาวอรอุมา ทารักษ์ นั นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
280 นางสาวสุพรรษา จำปาสังข์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
281 นางสาวมณีวรรณ เพื่อบุญมาก นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
282 นายทศกฤษ นิ่มนวล นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
283 นางสาวสุนิตา สายน้อย นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
284 นางสาวธิดามาศ แสนคำ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
285 นางสาววิลาวัลย์ คำศรี นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
286 นางสาวสุกัญญา กุลศิริ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
287 นางสาววิชุดา ร่มโพธิ์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
288 นางสาวนันท์นลิน พลเทพ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
289 นางสาวธีรสุดา โพธิ์เขียว นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
290 นางสาววริยา โคพะทา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
291 นางสาวนภามาศ นามนาค นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
292 นางสาวสุพิชชา จันทร นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
293 พ.อ.สุรกิจ กาฬเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
294 พ.ต.ท.สุนิชาญ พงศ์ภราดร ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224 คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
295 นายจำนงศิลป์ สีสาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
296 นายสนิทใจ จินดาชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
297 นายอาวุธ จริยาวัฒนชัยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
298 นายสุเรียน ปูพะมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
299 นายทองดี หาวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบละลาย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
300 ร.ต.อ.นิเชต ฤทธิสิทธิ์ ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
301 นางสาวสวนิต บุญลี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
302 นางสาวศิราณ์ ยืนหาญ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
303 นายสุเพียบ นาคคำ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
304 นางจริยานุช แอกทอง ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
305 นางวราภรณ์ ชมภูเขา ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
306 นางสาวรสลิน ธีระบุตร ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
307 นางสาวอัญชลีพร เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
308 นางสาวรัตนา ชูชื่น ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
309 นายเฉลียว ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
310 นายปรีชา ศรีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
311 นางนงคราญ จันทุมา ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
312 นางสาวนารี สีสดดี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
313 นางศุภานัน เหลืองงาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
314 นางสาวกาญจนวรรณ สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
315 นายวรรณสิงห์ ค่ำคูณ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
316 นางสาวสุภัททา จุไร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
317 นางสังวาล วารสุข พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
318 นางสาววรรณนิศา นาคใหญ่ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
319 นายสมจริง แสงสว่าง ธุรการโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
320 นางพัชรี ทองแม้น ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
321 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
322 นายสุวิทย์ นาคชัย ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
323 นางสุบิน ชื่นชาย ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
324 นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
325 นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
326 นางอัมราพร แสนเทพ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
327 นางสาวนฤชล ลาพันธ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
328 นางสาวปวีณา รากวงษ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
329 นางศรีไพล แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
330 นางสุวลักษณ์ ภูสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
331 นางวาสนา ริตตา ครูโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
332 นางสาวทัศนีย์ คมใสย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
333 นางวชิราภรณ์ บุญเลี้ยง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
334 นางสาวสุกัญญา ทัพรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
335 นางหนูเพียร ชัยวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
336 นางสาวพิรมญา สุริพล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
337 นางไพบูรณ์ พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านกะมอล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
338 นายสมพล นุริตานนท์ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
339 นางปุณยนุช ยวนใจ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
340 นางจิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
341 นางจันจิรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
342 นางสาววราภณ์ โตมร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านกะมอล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
343 นายบัญญัติ ลาภบุญ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
344 นางสาวศศิประภา กุระนาม ธุรการโรงเรียนบ้านกะมอล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
345 นายสมาน บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
346 นางสาวธันยพร แหวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
347 นายกำเกิง สว่างสุข ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
348 นางสาวสุกาญจน์ดา คำผาลา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
349 นายกำพล ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
350 นางวงศ์เดือน อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
351 นางจิตตินันท์ มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
352 นายศุภจักร ศรีถาการ ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
353 นางสาวณิชกานต์ คำเพราะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
354 นายธานินทร์ กันหาบุตร ผู้บริหารโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
355 นางทิฆัมพร ทบเทิบ ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
356 นางเกศฎา สุขเสน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
357 นางนิตยา ไชยกุฉิน ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
358 นางรุ่งฤทัย คงศรีลา ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
359 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
360 นางระพีพร หงษ์วิเศษ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
361 นางจิรฉัตร อำไพ ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
362 นางสาวพรนภา กันยาโพธิ์ ธุรการโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
363 นายศิริ ศรีละพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
364 นายสนอง สิงห์ซอม ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
365 นายธานี บุญหวาน ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
366 นางปพรรณพร บุญหวาน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
367 นายศุภเกียรติ มูลสาร พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
368 นางสาวนุสสรี คำพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
369 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
370 นางสาวอุบล เอี่ยมเคลือบ ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
371 นายบัญญัติ ศรีไทย ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
372 นางพรรณผกา สุขพันธ์ ครูโรงเรียนละลายมีชัย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
373 นางสาวกรวิภา พวงสาลี ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
374 นายหริภูมิ ศรีละพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
375 นางยุภาวดี ชาญศรี ครูโรงเรียนละลายมีชัย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
376 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
377 นางอุบล บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
378 นางบุญตา ดวนสันเทียะ ครูโรงเรียนละลายมีชัย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
379 นายประจญ อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
380 นางสาวกิติยา เลิศศรี ครูโรงเรียนละลายมีชัย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
381 นางสาวกรรณิการ์ จันบัวลา ครูโรงเรียนละลายมีชัย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
382 นางสาวนันทิดา โพธิสาร ครูโรงเรียนละลายมีชัย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
383 นางยุพิน สว่างสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
384 นางบัวลา เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
385 นายวิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
386 นางสังวาน บัวส่อง ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
387 นางศุภรัตน์ สมบัติ ธุรการโรงเรียนบ้านละลายมีชัย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
388 นางรัตยาพร บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
389 นายคณิต ธรรมทวี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านละลายมีชัย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
390 นางสาววาสนา บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
391 นางสาวพนิดา พันทา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านละลายมีชัย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
392 นายชมภู แก้วคำชาติ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
393 ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
394 นางเพ็ญประภา ตั้งมั่น ครูโรงเรียนละลายมีชัย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
395 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
396 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
397 นางพรพิมล วงนามเถาว์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
398 นายประมวล เกรินเกริก พนักงานพัสดุ ระดับ 4 คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
399 นางสุจิตร นามบุตร ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
400 นางสาวสุติมา สงครามชัย ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
401 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
402 นายบรรยาย หงษาล้วน ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
403 นางสาววิพาดา พัดทาบ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
404 นายวิชัย พุทธวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
405 นายกฤติเดช แย้มทรัพย์ ธุรการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
406 นายณัฐวัฒน์ วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
407 นางสาวนงค์นุช ไพฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
408 นางสาวลลิตา เพ็งธรรม ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
409 นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่น ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
410 นางหนูเรียบ ทองกลึง ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
411 นางสุภัคตรา วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
412 นายดำรงค์ ซาเสน ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
413 นางจำนอง โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
414 นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์ ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
415 นางสุปราณี พิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
416 นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
417 ร.ต.ท.สังเวียน แสนแสง ครูโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านหนองใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
418 นางสาวเฉลิมศรี ทองทับ ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
419 ด.ต.หญิง ละอองใย สมเสนาะ ครูโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านหนองใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
420 นางสาวเฉลิมศรี ทองทับ ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
421 นายสิปปภาส ทองทับกิตติคุณ ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
422 ส.ต.ท.ถิรยุทธ พุดตาลดง ครูโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านหนองใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
423 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
424 นางสาวเพ็ญพิมล จันทร์งาม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
425 นางสุมาลี วสุนันท์ ครูโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านหนองใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
426 นายสมชาย ทาทอง นักการภารโรงโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
427 นางสาวรุจิราภรณ์ ดอกบัวหลวง ธุรการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
428 ว่าที่ ร.ต.หญิง อาทิตยา หงษาล้วน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
429 นางชวาลา ฤทธิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
430 นางสาวสุธาแก้ว คามะทิตย์ บุคลากรวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
431 นางสาวกนกอร บัวภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
432 นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
433 นางสาวอมรลักษณ์ วงศ์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
434 นางสาววันดี คำแสนราช ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
435 นางสาวพิศมัย เรืองกาญจนรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
436 นางนันท์นภัทร ประพานศรี ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
437 นางสาวแสงอรุณ อักโข ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
438 นายบุญชอบ อรุณรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
439 นางพชญา เฌอร์กิจ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
440 นางสาวหัทยา พร้อมพรม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
441 นางสาวเกดแก้ว สุระชาติ ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
442 นางบังอร เพ็งเพา ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
443 นางสริตา พิสิฐแก้วภากร ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
444 นายจักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์ ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
445 นางสาวตรีทิพ บุญรักษา ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
446 นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
447 นางสาวสุขสรรค์ หมุ่ยศรี ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
448 นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
449 นางสาวสารภี ไผ่เลี้ยง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
450 นางสิริเกษม พรหมศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
451 นางพิสมัย ทองโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
452 นางสาวณัฏฐาทัศน์ เจียงวงค์ ธุรการโรงเรียนบ้านนาขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
453 นางสาวฐิติกานต์ กันตรง ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
454 นางสาวเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
455 นางพรรณปวีย์ สาระพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
456 นายสมพร กาลพัตร นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
457 นางสาวรุจิราภรณ์ เครือบุตร ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
458 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
459 นางสาวบุบผา มูลคำ ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
460 นางสาวอนัญญา หอมคำ ธุรการโรงเรียนบ้านผือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
461 นางสาวอุไรวรรณ สิงห์ทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านผือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
462 นางสาวคนึงนิจ บัวศรียอด ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
463 นางสาวบุษบา แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านระโยง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
464 นางจารุณี กาวีระ ครูโรงเรียนบ้านระโยง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
465 นางสาวพนิดา สาระวรรณ ครูโรงเรียนบ้านระโยง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
466 นางสาวสินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ ครูโรงเรียนบ้านระโยง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
467 นางสาวบุหลัน บัวทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านระโยง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
468 นางสาววณัฐฌา สิมชาติ ธุรการโรงเรียนบ้านระโยง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
469 นายประยูร กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
470 นางจารุวรรณ ์เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านปะทาย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
471 นางมิ่งมณี กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
472 นางสาวภิญญุพัชญ์ โพธิ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
473 นายปรีชา โกศัลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
474 นางสาวเบญจภรณ์ บุญทศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปะทาย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
475 นางศิริวรรณ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
476 นางสาวณัฏฐรินทร์ โททอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปะทาย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
477 นางสาวอุไรวรรณ สอิ้งทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
478 นางสุนิตา นันเสนา ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
479 นายธีรวัฒน์ หนูพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
480 นางสาวนิภารัตน์ กล้าใจ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
481 นายนิรุตต์ แสวงนาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
482 นายจตุพร ส่งเสริม ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
483 นายพิชิต วันศรี ครูโรงเรียนบ้านปะทาย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
484 นายพีรวัส บุญร่วม พี่เลี้ยงเด็กพิการฯโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
485 นางสาวดวงหทัย วงศ์แก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
486 นางสาวรุจิรา ใหญ่ล้ำ ธุรการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
487 นายสำเริง สว่างสุข ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
488 นางคำจวง ทองมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
489 นายพงศ์ธร ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
490 นางอรชร ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
491 นางจุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
492 นางสมร ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
493 นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
494 นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
495 นางสาวสุจินดา ชาติเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
496 นายอภินันท์ มังตะการ ครูวิกฤตโรงเรียนบ้านโนนคูณ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
497 นางสาวจิศยาธรรณ บุญเอี่ยม ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
498 นางสาวโชติรส กะริโส ธุรการโรงเรียนบ้านโนนคูณ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
499 นายเอกวุฒิ สาระ นักการภารโรงเรียนบ้านโนนคูณ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
500 นางสาวกรรณิการ์ สุชาติ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
501 นายอดุล กรมพะไมย นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
502 นางสาลิวัลย์ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
503 นางรัชนี มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
504 นายอภิชาติ ชินวงศ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาเครือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
505 นางวาศิณี เทียนศรี ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
506 นายกัมปนาท มะโนชาติ ธุรการโรงเรียนบ้านตาเครือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
507 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
508 นางถาวร ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
509 นางสาวรัตน์ติการณ์ อุดมพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตาเครือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
510 นางลำใย ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
511 นางวิชุดา นันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
512 น.ส.วิไลภรณ์ นมัสศิลา พี่เลี้ยงเด็กพิการฯโรงเรียนบ้านตาเครือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
513 นายอภิสิทธิ์ สารภาพ ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
514 นายสุริยัน วงษ์สุทา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตาเครือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
515 นายเฉลิม สรรพศรี นักการภารโรงโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
516 นายพรทวี ลอดคำทุย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตาเครือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
517 นางนวลจันทร์ เดชพิมลพร ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
518 นางนันทพร เสนสม ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
519 นางกำไลวรรณ หอมจะบก ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
520 นางบุษปวัน อ่อนทรวง ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
521 นางพนิดา อุตส่าห์ ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
522 นางนัทยา อัศวภูมิ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
523 นางสาวจินตนา สิงห์เชื้อ ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
524 นายนิวัฒน์ รูปใหญ่ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
525 นางอรอุมา สุขเสน ธุรการโรงเรียนบ้านซะวาซอ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
526 นายกีรศักดิ์ เสาว์ปา พนักงานราชการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
527 นายบรรจงศักดิ์ สุขเสน นักการภารโรงโรงเรียนบ้านซะวาซอ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
528 นางวรรณรัตน์ จันทพรม ครูโรงเรียนบ้านกันจาน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
529 นายประยงค์ วิชาดี ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
530 นายพงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านกันจาน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
531 นางสาวสำราญ เคารพ ครูโรงเรียนบ้านกันจาน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
532 นายธีรภัทร์ คำสุมาลี ครูวิกฤตโรงเรียนบ้านกันจาน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
533 นางสมลักษณ์ วรรณเวช ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
534 นางสาวนฤมล นิรังกูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกันจาน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
535 นางสาววิไลลักษ์ สายสมบัติ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนบ้านกันจาน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
536 นางกาญจนา สังขะทา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
537 นายบัณฑิต ศรีสะอาด นักการภารโรงโรงเรียนบ้านกันจาน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
538 นางสาวศิริรัตน์ ดวงเนตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
539 นางสาวอทิตยา พันธ์แก่น ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
540 นางสาวรุ่งทิวา สมาพันธ์ ธุรการโรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
541 นางนฤมนต์ ปูพะมูล ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
542 นายขรรค์ชัย ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
543 นางนวลจันทร์ ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
544 นางสองเมือง เหลาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
545 นางธัญสุตา นิลดวงดี ครูโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
546 นางพิชญา บุดดีเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
547 นางสาวกาญจนา ดวงมาลา ครูธุรการโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
548 นางจิตรตะนา บุปผาพรหม ครูโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
549 นางสาวรวีวรรณ เหล่าเรือน ครูโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
550 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
551 นางสาวภาวดี แอ่งสุข ครูโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
552 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
553 นางเรวดี พิมพ์อ่อน ครูโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
554 นายพสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
555 นางภัทรียา วันศรี ครูโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
556 นายไพรวัน เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
557 นายไพมณี สุระเสน พี่เลี้ยงฯโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
558 นางสุดา ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
559 นายดำรงณ์ ใจชนะ ครูโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
560 นางกาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
561 นางสุกัญญา มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
562 นายสมบัติ ฤาชัย นักการฯโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
563 นางพรทิพา สุทนต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
564 นางสาวรุจิษยา สิทธิมณี ครูโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
565 นายกรกฎ ณ อุบล ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
566 นางสาวศรีสุรางค์ ผ่องศิริ ครูโรงเรียนบ้านโตนด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
567 นางอรพิน บัวแก้ว ธุรการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
568 Miss Tatiana Velez ครูอาสาสมัครประเทศอเมริกันโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
569 นางจินตนา ปานจันดี ครูโรงเรียนบ้านนารังกา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
570 นายธนาวรรณ สุระชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
571 นางผการัตน์ อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
572 นายศุภชัย สุทธาวา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
573 นางสาวบุษบา แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านระโยง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
574 นางสาวสุบัน พรมลี ครูโรงเรียนบ้านนารังกา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
575 นายกวีลักษณ์ คำแพงจีน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
576 นางสาวคณัสนันท์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
577 นายวัชระ สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
578 นางสาวพัชดา ตุนา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
579 นายสมเกียรติ สีหาจันทา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
580 นางสาวสุภารัตน์ มณีคำ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนารังกา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
581 นางจารุณี กาวีระ ครูโรงเรียนบ้านระโยง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
582 นางศลิษา บุญเพ็ง ธุรการโรงเรียนบ้านนารังกา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
583 นางกัลป์ธีร์ พละศรี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านระโยง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
584 นางสาววิชุดา ด้วงนิล ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
585 นางสาวกมลพร ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
586 ์นางสาวสุพรรษา แจ่มสงค์ ธุรการโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
587 นางสาวทองลัน ลาธุลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
588 นายสมาน พรหมชาติ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
589 นางระเบียบ จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
590 นางสาวนงลักษณ์ ผุยอุทา ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
591 นายอดิศักดิ์ ประสงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
592 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
593 นางสาววนิดา สุทธาคง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านนารังกา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
594 นางอุลัยพร จำเริญ ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
595 นางจิราพร แพงยา ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
596 นางนภาพร ภาษาพรม ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
597 นายคมกฤช ภาษาพรม ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
598 นางนภรภรณ์ พรมมาสุข ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
599 นางไพจิตร พานจำนงค์ ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
600 นางคนึงนิจ ธรรมจักร์ ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
601 นายบุญรอด ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
602 นายทนงศักดิ์ สายสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
603 นางสาวพรสุดา ปิยะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
604 นางระวีวรรณ เขตนิมิตร ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
605 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
606 นางพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
607 นางกัลยาพร พาลา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
608 นางสาวจิรัชยา ผาริโน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
609 นางสาวศิริญานันท์ วันทวี ธุรการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
610 นายบุญประครอง ชาบุญเรือง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
611 นางมณีรัตน์ โกสุม ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
612 นางอรกัญญา อมตะสายแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
613 นางตริญารัตน์ ชูชื่น ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
614 นางสาวสุภาณีย์ ตุ้มคง ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
615 นายทวี พรมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
616 นายรังสรรค์ เพ็งธรรม ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
617 นางยุวดี ศรีไทย ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
618 นางอำพัน จิตอาคะ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
619 นางสาวละอองดาว ใจกัด ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
620 นางสาวสุชีรา แสนรังค์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
621 นายสมชาย สมหอม ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
622 นางยุวดี พิมพ์ชัย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
623 นางสาวกรพชร ใจดี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
624 นางกัลยาวรรณ ไชยปัญญา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
625 นายสราวุฒิ โคตรพันธ์ ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
626 นางอาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
627 นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
628 นายสมชาย พิมาทัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
629 นางสาวพจนี พิมพ์ชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
630 นายสมหวัง ระยับศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเเชง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
631 นางสาวนิ่มนวล มีคุณ ครูวิกฤตโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
632 นายรัชพล ลาพันธ์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านผือ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
633 นางสุชาดา บุตรละคร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หน่วยพยาบาล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
634 นางสาวพิสมัย สุโภภาค เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หน่วยพยาบาล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
635 นางสาวพนิดา สาระวรรณ ครูวิกฤติ โรงเรียนบ้านระโยง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
636 นางสาวสินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านระโยง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
637 นางสาวบุหลัน บัวทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านระโยง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
638 นายสายัณห์ มีโค ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
639 นายประยงค์ คำดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
640 นายอลงกรณ์ ศิริชนะ ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
641 นายสมรัก สมหวัง ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
642 นายสมบูรณ์ เครือหอม นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
643 นายถาวร พิบูรณ์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
644 นายวิชิต คำภาทู นักการภารโรง โรงเรียนบ้านซำเบ็ง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
645 นายบุญลือ จามะรีย์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านระโยง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
646 นายพรสวัสดิ์ อุทา นักการภารโรง โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู๒๕๐๓) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
647 นายถาวร ยศศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
648 นางสาวเสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
649 นางอุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
650 นางสาวนงลักษ์ จันหงษา ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
651 นางสาวธิดาพร พงษ์วัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
652 นายธีระวัฒน์ อินทะพันธ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
653 นางสาวเดือนเเรม จันทร์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
654 นางสาวปริญญาพร สีหะวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
655 นางสาวเพ็ญจันทร์ พลเทพ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
656 นางสาวศิรินภา มาหา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
657 นางภัทรียา มีโค ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
658 นางอรัญญา รักพรหม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
659 นางสาวภาวิณี ทรัพยาคม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
660 นายบรรจง สลักคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองทา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
661 นางปวริศา พิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองทา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
662 นางสาวบุษกร ลาวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองทา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
663 นางสาววรรณา เหรียญทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองทา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
664 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองทา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
665 นางนิตยา สระแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
666 นางสาวเพ็ญจันทร์ ศิริชนะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
667 นางโสภา เย็นระยับ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
668 นางมณีรัตน์ โกสุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
669 นางอรกัญญา อมตะสายแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
670 นางสาวตริญารัตน์ ชูชื่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
671 นางสาวเสาวลักษณ์ ดุจการณ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองทา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
672 นางลำดวน จันทานิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
673 นางสาววิรัชนี ไชยโครต ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
674 นางสาวสิริกุล กองจร ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
675 นายสิทธินันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานเลียว คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
676 นายศิริ สืบหล้า ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
677 นายสำรวย ชื่นใจ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
678 นายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
679 นายณัฐพงษ์ เพริดพราว ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
680 นางสาวอำไพ เคารพ ครู โรงเรียนบ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
681 นางสาวกิตติยา จันทร์พวง ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
682 นางเพ็ชรัตน์ แห่งธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
683 นางนุชนาถ พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
684 นายวีรชาติ แสงกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
685 นายบัวพัน ขันตี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
686 นางสาวสายใจ ก้อนคำดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
687 นางสาวมณีรัตน์ ห้องแซง ครู โรงเรียนบ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
688 นางอุบล รักพรม ครู โรงเรียนบ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
689 นายปรัตถกร รักพรม ครู โรงเรียนบ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
690 นางหทัยกนก ทองยืน ครู โรงเรียนบ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
691 นายธนรัตน์ นิลเกิดเย็น ครู โรงเรียนบ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
692 นางสนธยา เพิ่มบุญ ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
693 นายกฤษฎา กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
694 นางรจิรา จิตรบรรจง ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
695 นางบรรจง พิลาภา ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
696 นางสาวบุษราคัม จินาวัลย์ ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
697 นางรัญจวน งามวิไล ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
698 นางสาวพรฤทัย ราชภักดี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
699 นายสมศรี สายสุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
700 นางจิตสุดา เสมอศรี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
701 นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มบุญ ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
702 นายฤทธิบูรณ์ ผิวทน ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
703 นายประกิต งามวิไล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจานเลียว คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
704 นางสาวเรวดี จันทร์เติม ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
705 นางสาวปราณี มีพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจานเลียว คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
706 นางณัฏฐ์วริน เวียงนนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
707 นายทศพล ขันทอง ธุรการโรงเรียนบ้านจานเลียว คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
708 นางจินตนา สุระเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
709 นางสาวนิลุบล มิ่งขวัญ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
710 นางสาวจันทร์จิรา กุจะพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านจานเลียว คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
711 นางสาวดาริญา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
712 นางสาวยลดา สร้อยมาลุน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
713 นายคำพูน พรมมาศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
714 นายประมวล พละศักดิ์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
715 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
716 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
717 นายป้อง นามบุตร ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
718 นายกฤติเดช แย้มทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
719 นางพรพิมล วงนามเถาว์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
720 นางสุจิตร นามบุตร ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
721 นางบุญสูง วงนามเถาว์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
722 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
723 นางสาวสุจิตร อ่อนทรวง ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
724 นางสาววิพาดา พัดทาบ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
725 นางสุดใจ ศรีประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
726 นายอนุสิทธิ์ อุตส่าห์ ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
727 นายเหรียญทอง ท้าวมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
728 นางสมลักษณ์ วรรณเวช ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
729 นางสาวรุ่งฤดี ปูพะมูล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
730 นางสาวทักษภร โสวัน พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
731 นางสาวอรุโณทัย ซาเสน ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
732 นางสาวกาญจนมาศ เมธามณี ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
733 นายวิชัย วรรณทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
734 นางสาวนุชนภา ฉ่ำมณี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
735 นางวิไลวรรณ หอนตะคุ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
736 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
737 นางอัษฎา ปุ่นโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
738 นายสมโภชน์ ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
739 นางสอิ้ง เพชรสุริยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
740 นายสีไพ ศิลบุตร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
741 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
742 นางกันยารัตน์ จันทเสน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
743 นางสาวฐิติรัตน์ ศุภพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
744 นางสาววรนุช ศรเพชร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
745 นายธวัชชัย กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
746 นายคงศักดิ์ พิศดู ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
747 นายเอก ศรีละกะบุตร ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
748 นางสาวภารณี อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
749 นางสาวนุชจิตรา ชาติดี ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
750 นายพุ่มภิราช จันดวง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
751 นางสุธนี พิศดู ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
752 นางสาวจิตดาพร ขุมทอง ครูจิตอาสาโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
753 นางพรพรรณ์ คุณภาที ครูธุรการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
754 นายปรีชา เป้ทุ่ง ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
755 นางวันทา ศรีตระกูลรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
756 นางสาวภาวิณี รักษาพล ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
757 นางสาวนิ่มนุตร์ พิมพารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
758 นางมยุรี สมานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
759 นางภัทร์ธนัญ สามสี ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
760 นางสาวภัคธินันท์ คำมุงคุล ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
761 นางอักษรพิมพ์ จันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
762 นางอิสรีย์ ชาวนา ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
763 นางสาวศิริลักษ์ ศรีแสง ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
764 นางสาวศุภรัตน์ วงค์ละคร ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
765 นายนิรัตน์ สายแก้ว ผู้อำนวยการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
766 นางปิยะนุช วันศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
767 นายอุทัย ทองศรีณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
768 นางสุภาพ ยอดสิงห์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
769 นางจันทร์สร ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
770 นายประเวสน์ พนมใส ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
771 นายประจวบ ยอดสิงห์ ครู ธุรการโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
772 นางจุฬารัตน์ ทาราศรี ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
773 นางสาววิไลวรรณ คำมุงคุล ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
774 นายสันตชัย แห่งธรรรม ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
775 นายนพดล อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
776 นายอภิสิทธิ์ สังข์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
777 นางสนิท อาจกล้า ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
778 นายชายสมบูรณ์ ศรีโกศล ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
779 นายพจน์ สำโรง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
780 นางสาวพิชชากรณ์ คณะนา ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
781 นางจินตนา นุริตานนท์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
782 นางสาวกฤษณา ยอดเอื้อ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
783 นางมณีวรรณ บุญทศ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
784 นางสาวอุบล รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
785 นางทศมาส สำโรง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
786 นางมยุรี ภักเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
787 นางสาววนิดา โสดาธาตุ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
788 นางวราภรณ์ ดวงมาลา ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
789 นางพนิตตา จันมา ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
790 นางสาวปทุมมา แสงสาย ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
791 นางดวงจันทร์ สีสุรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
792 นางเสวียน ไชยปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
793 นายนิธินันท์ วรรณา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
794 นางสาวสุเพ็ณพร ผาสุข ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
795 นายฤทธิ์ชัย จินดาชาติ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
796 นายหิน ยอดสิงห์ ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
797 นางนวลจันทร์ เดชพิมล ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
798 นางกำไลวรรณ หอมจะบก ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
799 นางบุษปวัน อ่อนทรวง ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
800 นางนัทยา อัศวภูมิ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
801 นายประยงค์ วิชาดี ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
802 นายนิวัฒน์ รูปใหญ่ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
803 นายกีรศักดิ์ เสาว์ปา พนักงานราชการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
804 นายพัทธนันท์ วุฒิวงศ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
805 นายสุธร อัตพงษ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
806 นายบุญล้น พันธ์ุคำ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
807 นางปรมา พันธ์ุคำ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
808 นางผ่องพรรณ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
809 นางสาวอรอนงค์ ผุยพรม ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
810 นางสาวอมรพรรณ ศรีบรรพต ธุรการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
811 นางสาวลลิตา โภคพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
812 นางสาวสิริเกศ หาญศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
813 นายเชื่อน โภคพันธ์ ช่างไฟฟ้าโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
814 นางชวาลา ฤทธิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
815 นายธีรภัทร สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
816 นายบุญส่ง ก่อแก้ว ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
817 นางรำไพ ประวัน ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
818 นางทิวาวรรณ วันดี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
819 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
820 นางสาวกันตินันท์ เคารพ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
821 นายสำเริง เห็มวัง ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
822 นายถาวร ยี่สุ่น ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
823 นางสาวกรรณิการ์ มั่นชาติ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
824 นางวาสิณี เห็มวัง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
825 นางมณีรัตน์ พันธ์ยงค์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
826 นางสาวณัฐริยา จันทร์ทัย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
827 นางสาวเกษรา นวนชื่น ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
828 นายซิม อินชื่น ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
829 นายธนากร พวงเกษ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
830 นายวชริศ รุจิยาปนนท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
831 นายวัฒนานนท์ รัตนะวรรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
832 นางสาวศิริวรรณ สายชมภู ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
833 นางสาวอนุสรา จันทร์หอม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
834 นางวไลลักษณ์ ชาติประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
835 นายไพลักษ์ ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
836 นางพัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
837 นางสาวรัชนูญ มูลคำ ครูโรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
838 นางรจนา แก้วกำไร ครูโรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
839 นายธายุกร แผลงฤกธิ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
840 นายจตุพงศ์ สาบุตร ครูโรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
841 นางสนิดา โกศล ครูโรงเรียนมหาราช2 คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
842 นางสุดใจ บุญเลิศ ครูโรงเรียนมหาราช2 คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
843 นางอุษา เถินหิตย์ ครูโรงเรียนมหาราช2 คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
844 นายประไพร โสมสุพันธ์ ครูโรงเรียนมหาราช2 คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
845 นางสาวภัทราพร พิมพ์พร ธุรการโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
846 นายกฤษฎา พละศักดิ์ ครูวิกฤตโรงเรียนมหาราช 2 คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
847 นายธวัฒชัย ผิวอ่อน ครูธุรการโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
848 นายอภิชัย ผาคำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนมหาราช 2 คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
849 นายอุดม รัตนบุรี ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
850 นางสาวนนท์ทิชา ลี้ธนะรุ่ง ธุรการโรงเรียนมหาราช 2 คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
851 นางสมควร กลมพันธ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
852 นางสมใจ ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
853 นายทรงเกียรติ ราษี ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
854 นางนิตยา แก้วงามสอง ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
855 นายแผน โสดาโคตร ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
856 นายเดชา สามารถ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
857 นางอารีย์ บุญเนตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาราช 2 คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
858 นางสาวผจงจิต โทวาท ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
859 นางมณีรัตน์ มนตรี ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
860 นางสาวสุนันทา ทานะมัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาราช 2 คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
861 นายภานุวัฒน์ บุญราช ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
862 นางสาวทิพาพร บุญชิด ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาราช 2 คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
863 นางสาววัลวลี สิตพงษ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
864 นางสุชญา พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
865 นางสาวราตรี ไตรภพ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
866 นางจรรยา อินตา ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
867 นายสุวรรณ มูลมิน ช่างไฟฟ้าโรงเรียนมหาราช 2 คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
868 นางสาวธัญสุดา ทัพใจหาญ พนักงานราชการโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
869 นายอภิวัฒน์ บางใบ พนักงานราชการโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
870 นายวิวัฒน์ หลักทองคำ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
871 นางจุฑามาศต์ ผิวอ่อน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนมหาราช 2 คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
872 นางสาววราพร พันธ์โภคา ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
873 นายนครชัย ประทุมชาติ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
874 นางสาวทิพวรรณ พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
875 นายมานะ อำภาพันธ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
876 นายศุภณัฐ โพธิ์ดี ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
877 นางพันทิพย์ แป้นชุมแสง ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
878 นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
879 นายทวีเดช สุระชาติ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
880 นายวัชรินทร์ ภูพวก ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
881 นางวิไลวรรณ ทองขาว ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
882 นางสุภาณีย์ นาคะประวิง ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
883 นางดวงสมร เกษรพุด ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
884 นางสุวรรณา พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
885 นางสาวฐาปณี ดอกดวง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหินวิทยา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
886 นางสาวณัฏฐ์ณภัทร สีหะนาจ ครูธุรการโรงเรียนบ้านหินวิทยา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
887 นางสาวมะลิ ธิตะโพธิ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองกระทิง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
888 นายสมรัก สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
889 นางสาวอารีย์ เคล้าจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
890 นายสุริยัน อิทรโสม ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
891 นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
892 นางสาวอุมาพร ศรีพรม ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
893 นางสาวดวงฤทัย มิ่งขวัญ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
894 นางสาวนฤมล พงษ์พยุหะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
895 นางสาววิภาวี คำศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
896 นางสาวนิ่มนวล มีคุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุ่งพระทะเล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
897 นางสาวนิ่มนวล มีคุณ ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
898 นายทรงฉัตร บุญเสริม ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
899 นายดำรงศักดิ์ แสงสุวรรณ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
900 นายจำลอง รัตพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
901 นายทองดี ชื่นตา ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
902 นายเวชกรณ์ กรมพะไมย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
903 นางพรทิพา วาลตะคุ ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
904 นางสาวสมจิตต์ วงษ์โคตร ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
905 นางเดือนเพ็ญ แก้วกอง ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
906 นางละอองจิตร ศรีมันตะ ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
907 นางนิรันดร โภคพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
908 นางสุกัญญา สมสะอาด ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
909 นายรวงเพชร เพ็งเพา พนักงานพัสดุ ๔ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
910 นางวิเชียร ศรีคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนจิก คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
911 นางสาวสุกันญา ไผ่จิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนจิก คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
912 นางพรพิมล ปิยภัณฑ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
913 นางสาวกมลวรรณ อัศฤกษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนจิก คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
914 นางสาวเบญจวรรณ ขันตี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโนนจิก คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
915 ว่าที่ร้อยตรีทิวากร ทุมมา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโนนจิก คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
916 นางสาวสิริลักษณ์ หลักบุญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโนนจิก คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
917 นางสาวอารีย์ เคล้าจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
918 นางสาววิภาวี คำศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
919 นางสาวนฤมล พงษ์พยุหะ ครอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
920 นางสาวณัฐธิดา โพธิ์เทพ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนจิก คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
921 นางพูลศิริ ชินชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
922 นางวัชราภรณ์ บุญชิต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
923 นางพงษ์ลดา จักขุพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
924 นางอรชร คำศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
925 นางอาภรณ์ เถาว์โท ครูชำนาญการพิเศษ บ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
926 นางสาวสุภาวณีย์ ตุ้มคง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
927 นางสาวมนฤดี สาระพงษ์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
928 นายรังสรรค์ เพ็งธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
929 นางยุวดี ศรีไทย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
930 นางอำพัน จิตอาคะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
931 นางสาวละอองดาว ใจกัด ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
932 นางสาวสุชีรา แสนรังค์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
933 นายสมชาย สมหอม ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
934 นางยุวดี พิมพ์ชัย พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
935 นางสาวกรพชร ใจดี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
936 นางกัณยาวรรณ ไชยปัญญา พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
937 นายสราวุฒิ โครตพันธ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
938 นายประยงค์ คำดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
939 นายอลงกรณ์ ศิริชนะ ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
940 นางวิภาพร โพธิ์ชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไฮฯ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
941 นายฤทธี ชัยสมภา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไฮฯ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
942 นางพิมลวัลย์ สายทอง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านไฮฯ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
943 นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านไฮฯ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
944 นางสาววริศราภรณ์ เสาร์เวียง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านไฮฯ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
945 นางสาวขวัญฤดี โพธิ์ชัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านไฮฯ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
946 นางสาวอมรรัตน์ ธนที ครูพี่เลี่ยงเด็กพิการเรียนร่วม โรงเรียนบ้านไฮฯ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
947 นางสาวเจริญศรี ย่อมพันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านไฮฯ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
948 นางเกตน์นิภา ภูมิโยธา ครูพี่เลี่ยงเด็กพิการเรียนร่วม โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
949 นายวิทูลย์ บุญชม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
950 นางสาวพจนี พิมพ์ชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
951 นางเพ็ญประภา จันทรา ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
952 นายธวัฒชัย ผิวอ่อน ครูธุรการ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
953 นายยรรยง บูชาพันธ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านไฮฯ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
954 นางสาวดวงฤทัย มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
955 นางสาวอุมาพร ศรีพรม ครูธุรการ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
956 นายสุริยัน อินทรโสม ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
957 นายนันทกฤษ กุมพันธ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
958 นางสุพรรณิการ์ มงคล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
959 นางอาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
960 นางสาวกุลนาท บริบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
961 นางรัตนาภรณ์ กองสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนจิก คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
962 นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
963 นางวิไลวรรณ ทองขาว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
964 นายทรงเกียรติ ราศี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
965 นายเดชา สามารถ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
966 นางมณีรัตน์ มนตรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
967 นางสุชญา พละศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
968 นางจรรยา อินตา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
969 นายวิวัฒน์ หลักทองคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
970 นางสาววราพร พันธ์โภคา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
971 นางสาวทิพวรรณ พละศักดิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
972 นายศุภณัฐ โพธิ์ดี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
973 นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
974 นายทวีเดช สุระชาติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
975 นายวัชรินทร์ ภูพวก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์
976 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการ รร.บ้านบักดอง ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม
977 นางปารียา แก้วธรรม ครู รร.บ้านบักดอง รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม
978 นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
979 นางสาววิชชุดา พงษ์เพชร ครูโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
980 นางปภาพินน์ จันมนตรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
981 นางสายสมร พงษ์วัน ครูโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
982 นางเสาวดี หมวดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
983 นายเอกราช ทองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
984 นายธวัชชัย ไชยสนาม ครูโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
985 นางสุรีรัตน์ อุ่นจิตร ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
986 นางสาวสุภาพร สายเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านขามทับขอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
987 นางสาวปภัสสร ทองสุข ครูโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
988 นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
989 นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
990 นายธนรัตน์ สวัสดิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
991 นายธนาชัย การะเกษ ครูโรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
992 นายนิรัตน์ ศรีพันธ์ุ ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
993 นายพีระศักดิ์ ทะรารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งซาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
994 นายจีระศักดิ์ บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฮ หนองเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
995 นายกฤษณพงษ์ บุรารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
996 นายประสิทธิ์ เสมศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
997 นายพิเชษฐ์พงษ์ อสิพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
998 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
999 นายสิทธิชัย สารมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1000 นายอติเทพ ซิมกระโทก ครูโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1001 นายเชี่ยวชาญ รับรอง ครูโรงเรียนบ้านปรือคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1002 นางชฎาพร ขุขันธิน ครูโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1003 นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาค้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1004 นางสาวอริยาพร วงวาฬ ครูโรงเรียนบ้านเริงรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1005 นายภาสธร ยาวโนภาส ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง(สวรรณีวิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1006 นายไชลักษมณ์ รางเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1007 นายประจวบ ฉิวรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1008 นายสมหมาย ทองภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1009 นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา ครูโรงเรียนบ้านตาอุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1010 นางสาวณัฐธิดา สุทธิสัย ครูโรงเรียนบ้านสลับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1011 นางสาวสมรัก บูรณะ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1012 นางนวรัตน์ ฉิวรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านร่องสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1013 นายเจริญชัย กะทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1014 นางสาวสุชะดา ห่อทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีขรภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1015 นายพิสุทธิ์ บุญเย็น ครูโรงเรียนบ้านครั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1016 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1017 นางสาวจันทิมา ธนวาที ครูโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1018 นายชานนท์ ผมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1019 นายอุดมพร จันทบุตร ครูโรงเรียนบ้านร่องเก้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1020 นายสุริยะ สมพร ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1021 นางศริญญา พันธุ์เวียง ครูโรงเรียนบ้านน้อยทวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1022 นางสาวดากานดา อินทรพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1023 นายไชยา สุวะไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1024 นายวิชาญ พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1025 นายธนกร วราวิทยาวุฒิ ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1026 นายทวี โสมชม ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1027 นายสมสกุล พรหมดี ครูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1028 นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1029 นายสมนึก พิมพ์นนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1030 นายณัฏฐ์ พฤกษามาลา ครูโรงเรียนสวนหม่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1031 นายมนูญ โสสว่าง ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1032 นางสุณิสา ทองเหลือ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1033 ว่าที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1034 นางสาววิชยา โคตรภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1035 นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน ผู้อำนวยกาโรงเรียนบ้านซำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1036 นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1037 นายเทอดศักดิ์ ขุขันธิน ครูโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
1038 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดระบบถ่ายทอดสัญาณวีดิทัศน์และจัดทำวีดิทัศน์พิธีเปิด-ปิด
1039 นายพิชัย ชูเส้นผม ครู โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดระบบถ่ายทอดสัญาณวีดิทัศน์และจัดทำวีดิทัศน์พิธีเปิด-ปิด
1040 นายสุเนตร อำนวย ครู โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดระบบถ่ายทอดสัญาณวีดิทัศน์และจัดทำวีดิทัศน์พิธีเปิด-ปิด
1041 นายณภัทร พิมพ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดระบบถ่ายทอดสัญาณวีดิทัศน์และจัดทำวีดิทัศน์พิธีเปิด-ปิด
1042 นายศักดิ์ศรี สีสดดี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดงฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดระบบถ่ายทอดสัญาณวีดิทัศน์และจัดทำวีดิทัศน์พิธีเปิด-ปิด
1043 นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดระบบถ่ายทอดสัญาณวีดิทัศน์และจัดทำวีดิทัศน์พิธีเปิด-ปิด
1044 นายประสิทธิ์ เสมศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดระบบถ่ายทอดสัญาณวีดิทัศน์และจัดทำวีดิทัศน์พิธีเปิด-ปิด
1045 นายพิชัย ชูเส้นผม ครู โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดระบบถ่ายทอดสัญาณวีดิทัศน์และจัดทำวีดิทัศน์พิธีเปิด-ปิด
1046 นายอาธร วิมลสุข ครู โรงเรียนบ้านโต่งโต้น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดระบบถ่ายทอดสัญาณวีดิทัศน์และจัดทำวีดิทัศน์พิธีเปิด-ปิด
1047 นายสมยงค์ บุญพบ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดระบบถ่ายทอดสัญาณวีดิทัศน์และจัดทำวีดิทัศน์พิธีเปิด-ปิด
1048 นางสาวธนิษฐา แจ่มศรี ครูโรงเรียนบ้านคูสระ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกลาง กลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
1049 นางอุไรลักษณ์ ศรีรักษา ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
1050 นายแสนพล วรโคตร ครูโรงเรียนบ้านด่านนอกดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
1051 นางพิกุล วรโคตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาลกิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
1052 นางสาวปิยะมาศ ลีลา ครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
1053 นายเสน่ห์ แสนคำ โรงเรียนบ้านหนองสรวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
1054 นางสุวิดา ภูมิภาค ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
1055 นายสุรชัย การะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้นป.๑ - ม.๓
1056 นางสุกัญญา ชะบาราษีบุษย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้นป.๑ - ม.๓
1057 นายอภิสิทธิ์ อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างปี่ ประธานกรรมการกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1058 นางมาลินี สมทรัพย์ ครูโรงเรียนราษีไศล คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้นป.๑ - ม.๓
1059 นางสาวกิตติยา ศรีสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1060 นางสาวกัญญารัตน์ ไชยประโคม ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1061 นายรุ่งโรจน์ เขียวศรี ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1062 นายสิริชัย แรงรอบ ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1063 นายชัยรัตน์ พรหมมา ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1064 นางหฤทัย เชื้อชาญ ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1065 นางสาวศิริพร สายสี ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1066 นางสาวอมลวรรณ คุณมาศ ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1067 นายสมหมาย ถาวร นักการโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1068 นายวิจิตร ไชยงาม นักการโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1069 นายสมพงษ์ วงจันทร์ นักการโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1070 นายสุจินต์ สมศรี นักการโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1071 นางสาวลำไย สวดใหม่ แม่บ้านโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1072 นางแจ๋ว วงศ์จันทร์ แม่บ้านโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1073 นายรังสรรค์ พลอาจ ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1074 นายทิวา ทรายทวีป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1075 นางสาวจิตราภรณ์ โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1076 นางสาววิลาวัลย์ วายอดรักษ์ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1077 นางพรพิมล พัศดร ครูโรงเรียนบ้านสร้างปี่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1078 นางสาวกนกวรรณ สมสร้าง ครูโรงเรียนบ้านสร้างปี่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1079 นางนิราวรรณ ทะวิลัย ครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1080 นางสาวพัชรี ศรีไหม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1081 นางสาวรัศมี ชอบธรรม ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านคูสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1082 นางภาสินี พรหมโสภา ครูโรงเรียนบ้านด่านนอกดง คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1083 นางสุจิตรา อำนวย ครูโรงเรียนบ้านสร้างปี่ ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
1084 นางปารวี นครพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1085 นางสาววิจิตรา อายุยืน ครูโรงเรียนบ้านด่านนอกดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1086 นางเพ็ญศรี กมล ครูโรงเรียนบ้านสร้างปี่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1087 นางสาวปุณิกา ประสานคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสร้างปี่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1088 นายธัชธรรม์ ทองเลิศ ครูโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1089 นายภราดร ปัทมะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1090 นางสาวกนิษฐา จันทพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคูสระ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1091 นางพรพิมล พัศดร ครูโรงเรียนบ้านสร้างปี่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1092 นางสาวทองกลม ป้องแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1093 นางยุพิน คำดำ ครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓
1094 นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมการแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1095 นายนพดล เมืองประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมการแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1096 นายอภิสิทธิ์ อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างปี่ ประธานคณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1097 นายสุรชัย การะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมการแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1098 นางสุกัญญา ชะบาราษีบุษย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมการแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1099 นางมาลินี สมทรัพย์ ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดัลชั้น ป.๑-๖
1100 นางสาวกิตติยา ศรีสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1101 นายรุ่งโรจน์ เขียวศรี ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1102 นายสิริชัย แรงรอบ ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1103 นายชัยรัตน์ พรหมมา ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1104 นางหฤทัย เชื้อชาญ ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1105 นางสาวศิริพร สายสี ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1106 นางสาวอมลวรรณ คุณมาศ ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1107 นายสมหมาย ถาวร นักการโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1108 นายวิจิตร ไชยงาม นักการโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1109 นายสมพงษ์ วงจันทร์ นักการโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1110 นายสุจินต์ สมศรี นักการโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1111 นางสาวลำไย สวดใหม่ แม่บ้านโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1112 นางแจ๋ว วงศ์จันทร์ แม่บ้านโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1113 นายรังสรรค์ พลอาจ ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1114 นางสาวกัญญารัตน์ ไชยประโคม ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1115 นายทิวา ทรายทวีป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1116 นางสาวจิตราภรณ์ โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1117 นางสาววิลาวัลย์ วายอดรักษ์ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1118 นางนิราวรรณ ทะวิลัย ครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1119 นางสาวพัชรี ศรีไหม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1120 นางสาวรัศมี ชอบธรรม ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านคูสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1121 นางพรพิมล พัศดร ครูโรงเรียนบ้านสร้างปี่ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1122 นางสาวกนกวรรณ สมสร้าง ครูโรงเรียนบ้านสร้างปี่ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1123 นางภาสินี พรหมโสภา ครูโรงเรียนบ้านด่านนอกดง คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1124 นางสุจิตรา อำนวย ครูโรงเรียนบ้านสร้างปี่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1125 นายเสน่ห์ แสนคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองสรวง สำนาักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1126 นางปารวี นครพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1127 นางสาวปิยะมาศ ลีลา ครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1128 นางสาววิจิตรา อายุยืน ครูโรงเรียนบ้านด่านนอกดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1129 นางเพ็ญศรี กมล ครูโรงเรียนบ้านสร้างปี่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1130 นางสุวิดา ภูมิภาค ครูโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1131 นางสาวปุณิกา ประสานคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสร้างปี่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1132 นายธัชธรรม์ ทองเลิศ ครูโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1133 นายภราดร ปัทมะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1134 นางสาวกนิษฐา จันทพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคูสระ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑-๖
1135 นายศิลป์ชัย เชื้อเพราะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเเข่งขันขับขานประสานเสียงระดับชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนราษีไศล
1136 นายอานนท์ นามลาด ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1137 นายนพรัตน์ วิรุณพันธ์ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1138 นางมยุรี บุญปัญญา ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กิรรกมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1139 นางสาวฉวี ธรรมธร ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กิรรกมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1140 นายธีรวัฒน์ อุ่นทรัพย์ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1141 นางสุวชิรา แก่นนาคำ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1142 นางสาวเกษริน ศรีลาวงศ์ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1143 นายสุทัศน์ สาระขันธ์ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1144 นายวีระยุทธ กิ่งวิชิต ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1145 นายกฤษฎา เจริญมาก ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1146 นางสุดใจ นนท์ศิลา ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1147 นางทิพมอญ มณีวงษ์ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1148 นางสาวกานดา สุภาพันธ์ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1149 นางสาวพรรษ์นลัท กาญจนาภา ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1150 นางสาวดาราณี ห้วยจันทร์ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1151 นางสาวภริตา พรหมคุณ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1152 นางนงลักษ์ ไชโยรักษ์ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1153 นางบรรจบพร นนท์ศิลา ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1154 นางสุวรรณศรี กล้าใจ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1155 นางสาวกฤษณา พวงจำปา ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1156 นางสาวกฤษณา พวงจำปา ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1157 นางสาววนิดา ปรางศรี ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1158 นางสาวรัตติกาล วิรุณพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1159 นางสาวมยุรี ห้วยจันทร์ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1160 นายสมยศ. หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1161 นายวีระยุทธ กิ่งวิชิต ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1162 นายบุญทอง นนท์ศิลา ช่างไม้๔ โรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1163 นางไพรวัลย์ จ่าอินทร์ แม่บ้านโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1164 นายศิกานต์ วงศ์จอม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1165 นายยุทธศักดิ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1166 นางสาวอมรรัตน์ สุวะพัฒน์ พนักงานราชการโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1167 นายสุทธิพร ณ นคร นายอำเภอบึงบูรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1168 พ.ต.อ. วรพจน์ ชูเชิด ผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอบึงบูรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1169 นายแพทย์พิเชฎฐ์ จงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1170 นายไอคุ้น ปัญจศุภวงศ์ นายกเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1171 นายเพิ่มศักดิ์ พรหมคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1172 นายเสรี แดงงาม กำนันตำบลบึงบูรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1173 นายทองแถม ตาดไทสง กำนันตำบลเป๊าะ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1174 นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1175 นายสมยศ หลักบุญ ผู้อำนายการโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1176 นายณัฐวัฒน์ โลนุสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1177 นายพิชิต รัตนะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาด คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์
1178 นายพิชิต รัตนะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาด คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบึงบูรพ์