::sp-esan

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายวุฒิภัทร แก้วกลึงกลมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสน สพป.อุบลราชธานี เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางจันทรา ทองพันธ์ครูโรงเรียนบ้านซำเบ็ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
4. นางสาวชุลีวรรณ สิงหชาติครูโรงเรียนบ้านแซร์สะโบว สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นางกาญจนา คำเพราะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายสมจิต สงสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ทาลีราชศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางทิพยฺสุดา ศรีลาเคนครูโรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
4. นางสาวอังคณา งามแสงครูโรงเรียนบ้านกุง สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวแสงดาว โพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้าผู้อำวยการโรงเรียนบ้านบะยาว สพป.ขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสาทิศ ศิริวงษ์ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นางกรกานต์ ฐานเจริญโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
4. นายศิลปชัย นันตโลหิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. นายประจักษ์ พันธ์งามครูโรงเรียนบ้านจาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐธนิน แก้วมณีผู้อำนวยการโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางภิญญาพัชญ์ ไพเรืองโสมศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร นวลใสครูโรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวปัฐมา อุทุมพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. นางรัชดาภรณ์ สูงสุดครูโรงเรียนวนาสวรรค์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายอารีย์ สุดาชมผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสว่างวังเสือ สพป.อุบลราชธานี เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ ชุมพลศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภาพร เกตุสินรังสรรค์ครูโรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
4. นางดารณี กองสินครูโรงเรียนบ้านโดนอาว สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
5. นายภัทรกฤต แจ้อุบลครูโรงเรียนบ้านหัววัวหนองอารี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางณัฐชยานี อัฒจักรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป.ยโสธร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรยา จิตฟุ้งศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นายกำพล ยิ้มเกิดครูโรงเรียนบ้านขนุน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
4. นางสาวแสงระวี อินอำนวยครูโรงเรียนจะกงวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นายธนพจน์ จำชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิปาด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี พรมพิลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.ขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรภัทร เมฆมนต์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ภูพวกครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
4. นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
5. นางพรรณพนา จำนงค์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนีระภา วิริยะบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำเบ็ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นายศรายุทธ นาคินชาติครูโรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวถนอมจิต ย่องเซ่งครูโรงเรียนบ้านสวาย - สนวน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นางระหงค์ นันตโลหิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหัวนา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางระเบียบ แพงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพืชคาม สพป.ยโสธร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายมหรรณพ สมอเนื้อศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาวรรณ กาเมืองครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗ (บ้านชำเม็ง) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
4. นายอายุวัฒร เพียรภูผาครูโรงเรียนบ้านกล้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
5. นางกาญจนา ชมสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโอง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสายชล ศรีคำผู้อำนวยการโรงเรียนไฮตาก สพป.เลย เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางจิตรา ดวงปรีชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป.นครพนม เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตต์ ตุนาครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
4. นางบุญล้อม โยธีครูโรงเรียนบ้านดองดึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ศิรินัยครูโรงเรียนบ้านกระแชง (คุรุราษฎร์นุกูล) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางปาลิตา เปรยรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางธนัชชญานันทน์ อินตะนัยศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษรองประธานกรรมการ
3. นายบพิตร สุริวงศ์ครูโรงเรียนบ้านหัวนา สพป.เลย เขต 1กรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ ร่มรื่นครูโรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
5. นางไพวัลย์ สาลีโรงเรียนบ้านนาตราว สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งโดม สพป.อุบลราชธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ภูมิพานศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ บุญธรรมโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
4. นายสัญญา พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
5. นางปุณิกา ธรรมนูญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเสมือน วรเชษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู สพป.ศรีสะเกษ เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นางสมร สระทองหลางครูโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
4. นางอุบล สีหะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเพียมาต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
5. นายกฤษฎา พิมพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวเนติมา เจนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขาม สพป.เลย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกิติมา สมวงษาศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายณฐพงค์ วงศ์ทิศลักษณ์ครูโรงเรียนครบุรีวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 3กรรมการ
4. นางสาวรัชฎาพร ชาแท่นครูโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวปวีณา คำศรีครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
6. นางสาวอรจิรา สมหมายครูโรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวไพรัตน์ ไตรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านตรอย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายชอบกิจ กนกหงส์ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกษมาภรณ์ แก้วโสภาครูโรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป.ขอนแก่น เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิประภา คิ้วงามครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ อ่อนพฤกษ์ภูมิครูโรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
5. นางสาวดาว ดวงราษีครูโรงเรียนบ้านรุน สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
6. นางสาววิลาวรรณ จันดากรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวระวิศรี ฉิมทองครูโรงเรียนบ้านดวนใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชิน พุมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวรรณที ศรีโนนยางผู้อำนวยการโรงเรียนท่างาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ศรประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายนพพร สีสันต์ครูโรงเรียนบ้านสะเดาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางยุภาพิน ทึนหารศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกะมนต์ แก้วสมุทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสิริศักดิ์ แหวนวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางสาวน้องปู ศรีโพนดวนครูโรงเรียนบ้านลุมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางภาวนา แง่มสุราชครูโรงเรียนบ้านดอนศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย โพธิ์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายไสว วรรณทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ขูรีรังครูโรงเรียนเชียงคาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๙กรรมการ
4. นางสุพัตรา ไชยโชติครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘กรรมการ
5. นางสาวละม่อม เปรมสระน้อยศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองสังข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายศุภกิตติ์ บุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายนิพล อินนอกครูโรงเรียนบ้านลุงม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑กรรมการ
4. นายอุเทน คำสิงห์นอกศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
5. นางวิลาสินี พรหมศรีครูโรงเรียนบ้านแข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยะวุฒิ ศรีชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอัจชราวดี กสิบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิยาพร เบ้าหนองบัวครูโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘กรรมการ
4. นางวิภา คนหาญครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกรรมการ
5. ดร.ประจวบ วงษ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหงอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายพลพักษ์ คนหาญผู้อำนวยการโรงเรียนสยามกลการ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร ประธานกรรมการ
2. นายอัษกร ตัณฑกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุขครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายคฤหัส บุญเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
5. นางอุมาพร สุวรรณดีครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ พาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางประภาวดี กาสาครูโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวภทรมาศ ภะวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวอารยา โพธิสารครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒๘กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางรัชฎาภรณ์ สามารถศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศาสตรา เดชฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สมโพธิ์ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการ
4. นางจันทรา พร้อมพรมครูโรงเรียนบ้านหัวเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ ขันติวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ คำนึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ ศรีศิรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม สำนำงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะติกา สุธาบุญครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๘กรรมการ
4. นายพุทธิชัย พานิชครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะโนนศิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางสาวนันทิยา ไพรวิจารย์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางนิตยา ปัญญาคมครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิติกาญจน์ อิสราพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านแกใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรียา จันทรมานิตย์ครูโรงเรียนเมืองยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๑กรรมการ
4. นางนุชนาถ พิมอักษรครูโรงเรียนบ้านเดียงน้อยโนนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางลักขณา สุขอ้วนครูโรงเรียนบ้านสร้างเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายคำภู หน่อสีดาครูโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางธารินี เพิ่มขุนทดครูโรงเรียนวัดกุดพิมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕รองประธานกรรมการ
3. นายทินกร งามแสงครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นางราตรี หนันดูนครูโรงเรียนบ้านโสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ โสภาสุขครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ นาครินทร์ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านกุดจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐฐินันท์ โอกระโทกศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕รองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา สมสะอาดครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28กรรมการ
4. นายทอน วิลาครูโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางณัฐติยา สะเดาครูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางจำปา สมรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ แก้วบุตรดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา พรหมศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวคำปอง วงษาหมั่นครูโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวธนิษฐา แจ่มศรีครูโรงเรียนบ้านคูสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ สุผาวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายปณิธาน ศักดิ์สุภาครูโรงเรียนบ้านคูขาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางอรอุมา บุญคงครูโรงเรียนบ้านหมากเขียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๘กรรมการ
5. นางยุพิน คำดำครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ (บ้านหนองศาลา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ สามะณีผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยางดอนสังข์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสหประชาสรร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ สาลิวงษ์ครูโรงเรียนบ้านมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
4. นายสันตชัย แห่งธรรมครูโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.๓๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นายทินกร บุญสาลีครูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส วังคะฮาตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายคชกรณ์ บัวคำศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา คำชัยครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นางกุสุมา ทองภาครูโรงเรียนบ้านเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ อินทร์ตา ครูโรงเรียนบ้านยางเอือด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายสุเพียบ ทองนำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อ (ราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุพเมธ พลเสนผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี หัดทีครูโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑กรรมการ
4. นางเพ็ชรัตน์ แห่งธรรมครูโรงเรียนบ้านเดียงน้อยโนนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางสาวกฤตยาณี สายสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายศักดา ทัดสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดู่งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวิมล บุญศรัทธาครูโรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉราวรรณ ล้อมพรมครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางกนกลักษณ์ หิตาพิสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นายพิชิต ชูลิขิตครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ ทองด้วงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภร จันทร์หอมครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล โคตรสมบัติครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๘กรรมการ
4. นางสาวณัชชา ศรีรักษาครูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นางอุทัยวัลย์ คมประโคนครูโรงเรียนบ้านอีสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศุภาวิตา จรรยาศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางบุศรา เตรียมสติโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางจิตสุดา เสมอศรีโรงเรียนบ้านจานเสียวกรรมการ
4. นายปรเมศวร์ มงคลเสริมโรงเรียนบ้านดงตาหวังกรรมการ
5. นางสาวปราณวลี จำลองโรงเรียนบ้านนาม่องนาเมืองกรรมการและเลขานุการ
6. นายมานะ ไชยโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอที่ปรึกษา
7. นายจารึก เข็มทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูสี่แจที่ปรึกษา
8. นางประยงค์ ร่วมจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพังที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางไพลิน ทีงามโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวนี สุขพันธ์โรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
4. นายสมพงษ์ สมอาษาโรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายคมสันต์ พลพุทธาโรงเรียนละลมพนูกรรมการและเลขานุการ
6. นายสมยศ โชคเหมาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอิไทยที่ปรึกษา
7. นางณัฐกานต์ ทางามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาลัยที่ปรึกษา
8. นายวิทยา วงศ์พิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่มที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายเวชยัน สังฆวัตรโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์รองประธานกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ ชนะภัยโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่กรรมการ
4. นางสาวศิริภรณ์ ขันชัยโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อยกรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก ดวงสมรโรงเรียนบ้านคูซอดกรรมการ
6. นายชูชีพ สีนอเนตรโรงเรียนคูซอดกรรมการ
7. นางวิไรรัตน์ เครื่องทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายพรเทพ รัตนติสร้อยโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ สีนอเนตรโรงเรียนบ้านคูซอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายนพดล สอนโกษาโรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
4. นายปราโมทย์ ดวงมุลตรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑กรรมการ
5. นางสุพิศ ศรีภูพานโรงเรียนตะดอบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัยโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
7. นางวยุรีย์ ศิริโชติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
8. นางวิไรรัตน์ เครื่องทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
9. นางรวิกานต์ โพธิ์ศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายประกอบกิจ จอมหงษ์โรงเรียนบ้านคำมณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกรองประธานกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ อาษาบาลโรงเรียนตะตอบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวนภาพร เงินดีโรงเรียนบ้านนาตราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นายสุนทร จันทศิลาโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
6. นางสุพิศ ศรีภูพานโรงเรียนตะดอบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
7. นายภูชิชย์ ไชยะนาโรงเรียนตะดอบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
8. นายธีรพงศ์ ศรีอรห์โรงเรียนบ้านคูบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
9. นางวยุรีย์ ศิริโชติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปรเมนทร์ คืนดีโรงเรียนบ้านอุ่มเม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์ประสพโชค โรงเรียนวัดบ้านพริก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกรองประธานกรรมการ
3. นายประหยัด พลพวกโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
4. นายสำราญ วังนุราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นายเมฆินทร์ ดลปัดชาโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
6. นายทศพร ทองแดงโรงเรียนบ้านโนนดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
7. นายชูชีพ สีนอเนตรโรงเรียนบ้านคูซอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
8. นางวยุรีย์ ศิริโชติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
9. นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัยโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชตุ ทับเปียโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายณฐนน ธีรกาญจนากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ สำนักบริหารการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายเบญจพล พิมารโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
6. นายสมพงษ์ กระเสียนโรงเรียนบ้านร่องสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
7. นายสาโรจน์ อสิพงษ์โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
8. นายมณเฑียร โมราโรงเรียนบ้านผักบุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
9. นายประสิทธิ ชมภูเขาโรงเรียนบ้านหนองกันจอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางผการัตน์ บุญแนบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป์โรงเรียนเมืองสุรินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางสุพิชฌาย์ จิตสมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
4. นางพรทิพา สุทนต์โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกรรมการ
5. นางพานทอง ประมวลโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายพนม โภคทรัพย์สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ที่ปรึกษา
7. นางสาวณัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านตาเจาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย อยู่พุกผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ชูพันดุงโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งรองประธานกรรมการ
3. นางประกายกาญจน์ จรัสแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวิตรี รังกระโทกโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายอภิชพัฒ เพชรพรรณโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฏร์อุทิศวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
6. นายธนากร ศรีดาราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย-สนวนที่ปรึกษา
7. นายศรีสุวัล พัณษะธรรมวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขามภูมิที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายอภินันท์ อินลีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายวัชระ จันทร์แสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแกรองประธานกรรมการ
3. นางสำเภา บุญสมศรีโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
4. นางสาวนราธิป สมพงษ์โรงเรียนบ้านกันตรวจกรรมการ
5. นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กกรรมการและเลขานุการ
6. นายโชคชัย จุมพิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดปราสาทที่ปรึกษา
7. นายไพศาล คำศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุดเนียมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวานนท์ นนทวงค์ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ พานิชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ ผุยพรมโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นางศิรดา พิริยะชัยวรกุลสพป.ชัยภูมิ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
6. นางประไพพร พรหมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงที่ปรึกษา
7. นายประติภาส นิสาสพป.ศรีสะเกษ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวิไล สุริยาโรงเรียนบ้านดอนหลี่ประธานกรรมการ
2. นางพัณณ์ชิตา เนียมมูลโรงเรียนบ้านโดนอาวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ใจดีโรงเรียนบ้านภูมิศาลากรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร พรสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวกัญรดา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุนทร คำเสียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนายที่ปรึกษา
7. นายทักษิณ อายุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรานที่ปรึกษา
8. นายโอภาส สุมาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตราดที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางรันรดา ปากอุตสาห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงดาประธานกรรมการ
2. นางนุสรา ม่วงชาติศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
4. นางนภาภรณ์ พรมมาสุขโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา คูณทวีโรงเรียนบ้านสะเต็งกรรมการและเลขานุการ
6. นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทที่ปรึกษา
7. นางอัญชลี นามวงศ์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสาคร เปลี่ยนรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นายชยุททร ชูหนูผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดวงตา ทิพวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครั่งกรรมการ
4. นางจันทณี อาจอินทร์โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจตุพร คุ้มครองโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการและเลขานุการ
6. นายเสถียร มนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้วที่ปรึกษา
7. นางพิมพ์ลภัสส์ จันทร์สำโรงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอุงที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไตรวิชญ์ เนียมมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพ็กประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร คงคูณโรงเรียนบ้านด่านนอกดงรองประธานกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ โสภากุลโรงเรียนบ้านสนายกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ขุนาพรมโรงเรียนบ้านเสม็ด(สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวพัทธานันทิ์อร ยนต์ชัยโรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
6. นายอดิศักดิ์ ธรรมพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตามอญที่ปรึกษา
7. นางสาวเกศินี ไพรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยาที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมยุรี ศรีผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามฆ้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางกฤชภร แก้วประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพร้าว สพป.นครราชสีมา เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา ขจรพันธ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวเก็จมณี ชนูนันท์ครูโรงเรียนบ้านจานหนองคู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นายสายัณห์ มีโคโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอรทัย พรหมวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลิง สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ บรรเทาครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภานันท์ จันทะเสนครูโรงเรียนบ้านหนองตาเชียง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวพัชรานุช บ้งชมโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการ
5. นางประยงค์ สายะสมิตครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางฤทัยชนก จรูญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนซะซอม สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐนันท์ สีลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสูง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณี โตมรครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางรัตนา นันทพานิชครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางสาวสุชาดา พละโยครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสหลาภ มิ่งไชยผู้อำนวยโรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป.อำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ วิทย์บุญประคมครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ขาวแร่ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพิสิฐ รักพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีต้อม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอริสศรา นารีรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางธัญญลักษณ์ โสริยาทครูโรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
4. นางบุญเพ็ง แสนอุบลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
5. นายวุฒิชัย เผ่าภูรีครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว สพป.ศรีสะเกษ ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร เทพสีดาครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านขี้นาค สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พรรณ บุษบงก์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.๒๘กรรมการ
4. นางเตือนใจ เสชังครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒กรรมการ
5. นายเสนีย์ ทะหาครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบุญสม โสริโยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายฐิตรัฐ สอนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายอนุชา ปัตเตย์ครูโรงเรียนบ้านหินลาด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒กรรมการ
5. นายกฤษฎา กิ่งบรรเทาครูโรงเรียนบ้านจานเลียว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธินันท์ วรรณจูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานเลียว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายโกเมน จันทะสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขอ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕รองประธานกรรมการ
3. นายพิชชวัฒน์ แสวงดีครูโรงเรียนบ้านตรอย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวธนัษภร ไชยสอนรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป.มหาสารคาม เขต ๑กรรมการ
5. นายอนุสรณ์ อาจสาลีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมพรพนม ลาภรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่(อำเภอเมือง) สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสายฝน พลอาษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพกา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางอรุชา อรรคบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางจงจิต พร้อมญาติครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ หลักเพชรครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางวิชุดา ชัยชาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายนิสันต์ ศรีเที่ยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนหิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ บุญจอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแมด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
4. นายบุญศรี ไชยบุดดีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม สพป.มหาสารคาม เขต ๑กรรมการ
5. นายวิโรจน์ มั่นธรรมครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม.๒๘กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางผุสดี สุวรรณบุบผาผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพญาปราบ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางภัทรนันท์ ดำลีครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางชนัญชิดา ภานันท์ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวเพลินจิตร น้อยเจริญครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางชุตินันท์ ขุมเงินครูโรงเรียนบ้านโนนแย้ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางดรุณี กองมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สพป.อุดรธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอุไร กางกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งรพี สมทองศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
4. นายวชิรวิชญ์ พิมทาครูโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวรวีวรรณ เหล่าเรือนครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโตนด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมัชฉา ทุมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร บุญไทยครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา จันท่าม่วงครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.๒๗ (ร้อยเอ็ด)กรรมการ
5. นางสาวเมธาวี สีสดครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางนารีรัตน์ เถิงเพ็งพันครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป.อุดรธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ ศรีวันพิมพ์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป.นครพนม เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางเบญจรัตน์ พวงคำครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
4. นายนาวิน ราชบุญคุณครูโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาววิรนุช คำบุญครูโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศุขศาลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภัทร์ หงศาลาครูโรงเรียนชุมชนกู่จาน สพป.ยโสธร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางฉัฐฆ์ปารุดา แก้วเนตรครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการ
4. นางนัฏฐิกานต์ ทอนศรีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นางสุปราณี สังข์ทองครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธีระนันท์ ทองแสงครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจิตราวรรณ บุตรแสงครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป.บึงกาฬรองประธานกรรมการ
3. นายอนันตพร เอี่ยมชะโอดครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดหนองคายกรรมการ
4. นางสาวศุภากร อ่อนลาครูโรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวพรฤทัย ราชภักดีครูโรงเรียนบ้านจานเลียว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายประสาท เครื่องทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐเมธ พรมวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายนิรัตฐณันทร์ กันยาเลิศครูโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม.๒๖ (มหาสารคาม)กรรมการ
4. นางลำใพร บุญแซมโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางเกศินี ศิริธรรมนันท์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา พรมสิงห์ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปภาวรินทร์ ชาติศักด์ครูชำนาญการ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวธัญพิชชา เขมะรังครูโรงเรียนบ้านสว่าง สพป.มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
5. นางสุภาพรรณ แพงอกครูโรงเรียนบ้านปรือคัน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายทินกร คลังจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหินน้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเด่น บุตะเคียนครูโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพัชร์ ภัทรบัวพุฒครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
4. นายเสนีย์ สมเสนาะครูโรงเรียนบ้านพิงพวย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงครูโรงเรียนบ้านโทะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวิศวะ โทบุดดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเทิงโนนผึ้ง สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายรัตนชัย ฝาระมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพ ๑๖๔ สพป.นครพนม เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย ใยขันธ์ครูโรงเรียนบ้านภูดิน สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวธัณฑชนก อาจภักดีครูโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นายสมพล เมืองแพนครูโรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย พลนิกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต 5ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สุระโสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุราวุธครูโรงเรียนบ้านตาโกน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
4. นายเดชา อานไธสงค์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีประชา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นายนันทวัน ปัญญาดมครูโรงเรียนบ้านตาดอมวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ ไชยอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย นามสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านปะโค สพป.อุดรธานี เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายพลาพล กลมสีครูโรงเรียนวังไทร สพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ
4. นางสาวศุภศรี ดวงแสงครูโรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ คำแสนครูโรงเรียนบ้านโคก สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายสมคิด ศิริโทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพงกอก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายไฉน ปริปุณะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผับแล้ง สพป.อุบลราชธานี เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นายอภิเดช วงศาเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
4. นายเพียรศิริ เสถียรกุลวงศ์ครูโรงเรียนบ้านเชือก สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
5. นายจำเริญ ศรีธรโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
6. นายคึกฤทธิ์ ซื่อตรงครูโรงเรียนอนุบาลประคำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายโรม ดีทั่วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูโซ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ อุ่นศิริครูโรงเรียบ้านโนนถาวร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองประธานกรรมการ
3. นายชัยณรงศ์ รัตนวงศ์ครูโรงเรียนอาจสามารถ์วิทยา สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)กรรมการ
4. นายชาญจักกริช บุ้งทองครูโรงเรียนบ้านตาอุด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นายประเทือง ดลประสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
6. นายเฉลียว สายโงนครูโรงเรียนอนุบลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอัษฏาวุธ ช้อยชดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูสระ สพป.ศรีสะเกษเขต 2ประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ รักกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรชา ยศรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป.ศรีสะเกษ เขต2กรรมการ
4. นายสงคราม จงหาญครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
5. นายอรรถพล ทองเนตรครูโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนาวิน สีหะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.เขต 28ประธานกรรมการ
2. นายรักษ์ พรชะตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่างาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายสมพร สินงามครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
4. นางอภิญญดา ภัทรบัวพุฒครูโรงเรียนบ้านหนองป่า สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
5. นายไพศาล ชัยโคตรครูโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางนันทวัน งามแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย กิ่งมะณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ ประดิษฐ์ศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
4. นายทศพร ลัทธิมนต์ครูโรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายชัยอนันต์ จันทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย โพธิ์กิ่งครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจครูโรงเรียนบ้านประคอง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑กรรมการ
4. นางจิตร์วริน อยู่เย็นครูโรงเรียนบ้านเสือบอง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นายวิญญู แจ่มใสครูโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายยงยศ แก้วขาวครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ วงชัยเพ็งครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางกฤติยา สุขกมลครูโรงเรียนบ้านดอนสั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางสาวพรพหัส ถิ่นรัตน์ครูโรงเรียนบ้านแซร์สะโบว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง สพป. อุดรธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ จันทร์มาโรงเรียนบ้านกลาง สพป.อุบลราชธานี เขต ๕รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา บุญยอโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายสุวิทย์ สุดายงค์โรงเรียนบ้านคลองสุด (ประชาอุทิศ) สพป.ศรีสะเกษเขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลพร ปานเพ็ชรโรงเรียนบ้านดอนม่วง สพป.นครราชสีมา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเดชธนชัย ปกป้องโรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ สุมะนาโรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นายตรีภพ สีดาโรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
5. นายอัครพล มั่นดีโรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ พลมณีโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม. เขต ๓๐รองประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ รอดไธสงโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓กรรมการ
3. นายอภิรักษ์ สุระโสโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นายพรสวัสดิ์ ทองเหลือโรงเรียนบ้านตาอุด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ ฐานวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ สพป.อุดรธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางปริญญา จงหาญครูโรงเรียนบ้านตาพราม สพป.สุรินทร์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล สระครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นางธัญญาพร ไชยปัญญาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวณภัสฌานันท์ นุตโรครูโรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย หนูชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นายทองดี ชื่นตาครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ประมวลครูโรงเรียนบ้านชำแระ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวิบูลย์ ราชอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา บุญประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย จันมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางธนัทสุดา วงศ์จอมครูโรงเรียนบ้านติ้ว สพป.ศรีสเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนนทวัชร์ ทาทองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สพป.สุรินทร์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ สังรวมใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป.ศรีสะเกษเขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางณัฐธยาน์ จันทะรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง (เขิน) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางรัตนา จงคูณกลางครูโรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
5. นางสาวน้ำทิพย์ โตมรครูโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร เรืองมณีนพครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์ วงษ์พุฒครูโรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสุรัสวดี ประดับประดาครูโรงเรียนบ้านสำเภาลูน สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
4. นางปองกมล แก้วคูณครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม.๒๘กรรมการ
5. นายเกษมชัย คำแพงครูโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทินกร มณีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายคำไพ ทาชาติครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ดุษฎีครูโรงเรียนบ้านพร้าว สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
4. นายกฤตวิทย์ มีบุญครูโรงเรียนบ้านตัง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายอานนท์ นามแสงครูโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญโรงเรียนบ้านเปือยขามประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง เพ่งผลโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปริญญาพร สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
4. นายอัศวพงศ์ สว่างภพโรงเรียนบ้านป่าใต้กรรมการ
5. นางนลินี แก้วเคนโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายธีรชาติ พานิชโรงเรียนหนองอารีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัฐวิทย์ สกุณีธีรภรณ์โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ จุรุฑาโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
4. นายสมชาย ไชยศรีรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ งามแสงโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ จันทะรัตน์โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง (เขิน)ประธานกรรมการ
2. นายธีร์ธวัช ลอยประโคนโรงเรียนเขว้าศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ เนียมหัตถีโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี สมหนองหาร โรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ สิ้นภัยโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวีระพล โทบุดดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายอภิโชติ สิงห์น้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.ขอนแก่น เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริครูโรงเรียนบ้านจะเนียว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ พัฒโทครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการ
5. นายจิโรจน์ โคตรดีครูโรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสมคิด มหาเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม.เขต ๒๑ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์ บุญหนักครูโรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายกิตกร พิมพ์บัวมีครูโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ โสดเสียวครูโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
5. นายชูพงษ์ บุญส่งครูโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ ชุมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ลุนาบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป.ยโสธร เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายปาเดย์ รองทองครูโรงเรียนบ้านผักแพว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรมครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นายจารุวัฒน์ สีทิมครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปรินทร์ ศรีษะเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต ๗ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย นามวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางพชรพร ลีทัพไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
4. นายสงกรานต์ ประเสริฐศรีศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑กรรมการ
5. นายชิตณรงค์ พลอำนวยครูโรงเรียนบ้านอาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางอัศราวรรณ บุญอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่มฝาง สพป.หนองคาย เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายภคิน ธรรมนูญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายกฤษฎา มหาบุญครูโรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ อินทโสครูโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจิระ มูลมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ผิวพรรณนักทรัพยากรบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต ๕รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ใจหาญครูโรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวฐิตินันท์ กงแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางศุภรดา เพ็งแจ่มครูโรงเรียนบ้านพงสิม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ทวีทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ จันล่องคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางธัญกนก ศรีบุญโรจน์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายชัยประยูร โง่นแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒กรรมการ
5. นายศุภกฤต แก้วใสย์ครูโรงเรียนบ้านโทะ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายยงชัย สุเมธิวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ดีกุดตุ้มผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายพีระ ตลอดพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.อุบลราชธานี เขต ๑กรรมการ
4. นางวัลลิยา ไกรรักษ์ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ พวงคำครูโรงเรียนบ้านโทะ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ดีสวาสดิ์ครูโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ปิยะวงษ์ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่่นดิน สพฐ.กรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ บัวลาครูโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายวัฒนา อรรคบุตรข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการ
5. นางสุวรรณ กองแก้วครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบำรุง บัวไขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ โอษฐงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่า สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวกรีระภัส พลศรีศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางสุวรรวลี ครองยุทธครูโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชมภู ระย้าทองผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ สพฐ.ประธานกรรมการ
2. นายสันติภพ โชติขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายสมาน นามปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก สพป.อุบลราชธานีเขต ๕กรรมการ
4. นางสาวนุชติยา คงสิมครูโรงเรียนบ้านเกาะ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวอารีรักษ์ โพธิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญพัชรวดี ทองดีน้อยงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ บุตรอินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป.อุดรธานี เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางสุพาภรณ์ ศรีสะอาดครูโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายวริทธิ์นันท์ เครื่องพาทีครูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านแข้ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวดี แอ่งสุขครูโรงเรียนบ้านโตนด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางสุดคนึงนิจ โกษาแสงครูโรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) สพป.นครพนม เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพล พลเยี่ยมครูโรงเรียนบ้านห้วยหลัว สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นายปิยะวุฒิ พวงแก้วครูโรงเรียนบ้านกฤษณา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวนรีกานต์ วงษ์ยะลาครูโรงเรียนบ้านเกาะ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางกนกอร บุญกว้างศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาววิดาพร ยืนสุขครูโรงเรียนนาคำวิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวนันท์ หลงชินครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
4. นางปิยะนัส บำรุงครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางนภัส แตงชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านไผ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจีรวัฒน์ เพียรชนะผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ ประเสริฐสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรษพร แสงโยจารย์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวพิมอร ทองไทยครูโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นายจิรานุวัฒน์ ทุมเมฆครูโรงเรียนบ้านบัวเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ เอี่ยมสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแลงระไง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ไม้เลิศหล้าครูโรงเรียนบึงวิทยาคาร สพป.สุรินทร์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายไชยภัทร สุนารักษ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวรุจิษยา สิทธิมณีครูโรงเรียนบ้านโตนด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางวรารัตน์ สมพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุริษย์ บุญโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสีโท สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน ทรัพย์ผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำดู่ สพป.มุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายกลทีป์ โซ่ทองคำครูโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล สพป.อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
4. นายวัฒนพงษ์ มะรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านโทะ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางธัญญธร รัตนวันครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธณานพช์ จันทร์สำโรงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง(ปก) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยา สอนคำเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
4. นางสาวจินตนา แก้วแดงครูโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางปฏิญญา ผักไหมครูโรงเรียนบ้านพะวร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล จำละครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดไชย สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายไวยวิทย์ บุญคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่น้อย สพป.อุบลราชธานี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายเด่นชวาล บุญเกื้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ แอนเดอร์สันครูโรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ พิมพรครูโรงเรียนบ้านอาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแตก สพป.สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ฝังสิมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายอานนท์ รูปแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
4. นายธันยวิชญ์ แขมคำครูโรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศรีดาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สนสมบัติครูโรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายดนุพล จันทะหมุดครูโรงเรียนบ้านศรีวิชัย สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพันครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ - โนนดู่ (กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพิชิต โคตรมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นายกรภัทร คำโสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต ๒ รองประธานกรรมการ
3. นางดวงใจ สังฆะวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต ๑กรรมการ
4. นางอนุรดี แสงพยับครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางเนียรนิภา พวงมะเทศครูโรงเรียนบ้านยางเอือด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวาทิตย์ คำสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นายบุญมี ทองล้ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฮี สพป.อุบลราชธานี เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ แสงย้อยครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวปานขวัญ บุญประคองครูโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม.เขต ๑๙กรรมการ
5. นางวัลภา อัจฉฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านกอย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. ผศ.สันติ อุดมศรี มหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางนภาพร โพธิ์ผาโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ผศ.นิสิต ภาคบุบผา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายเชาวน์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ จารุการโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. ผศ.วัศการก แก้วลอยมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์)กรรมการ
3. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเชาวน์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. ผศ.นิสิต ภาคบุบผา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ จารุการอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายมิตต ทรัพย์ผุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.วรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล บุตรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราวนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ผศ.สุรดิษ ภาคสุชล มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ บุตรทองทิมมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ทองเต็มโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ บุตรทองทิมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ไชยกาลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ผศ.สุรดิษ ภาคสุชล มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ บุตรทองทิมมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ทองเต็มชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางเมธาวรรณ พรหมจันทร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา แก้วศรีใสโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
3. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านโชคประธานกรรมการ
2. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
3. นางสุพรรณี ฝังสิมมาโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ใจแป้โรงเรียนบ้านดงโพนยอประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์ โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายจตุพร เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่าประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ ประมาระกา โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฏร์) กรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวชรินทร วงศาเคนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณานุรักษ์นักดนตรีอิสระประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสาวิตรี ชมกลางโรงเรียนละหานทราย (คุรุราษฏร์บำรุงวิทยา) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกรภัทร์ ชำนาญนักดนตรีอิสระประธานกรรมการ
2. นายมานิต ชาวงษ์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพยุงค์ ทองคำโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายธนวิชญ์ ดาทองโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
3. นายสุทธิศักดิ์ แสนทวีสุขโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพัน พงษ์ผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ด่านซ้ายโรงเรียนดงหมากไฟกรรมการ
3. นางวรันธร ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุงขาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหม้อทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจริญญา อะโนโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
3. นางธนียา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายปองภพ ภูจอมจิตรโรงเรียนบ้านหนองตื่นกรรมการ
3. นางปองใจ จันทะมาศผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชคเหนือประธานกรรมการ
2. นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายกษิดินาจ วิเศษศรีโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
1. นายนคเรศ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านคำเตยประธานกรรมการ
2. นายปัญญา นาคทองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์ โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายอำพร สุนทรเทวินครูโรงเรียนบ้านห้วยเม็กวิทยาคม สพม.๒๔กรรมการ
3. นายปัญญา ศรีสมภพโรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางรุจี อุทโทโรงเรียนวัดก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์นาฏ ปักกาเวสาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
3. นางสุพรรณี ฝังสิมมาโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. ศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ พรมรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ รองเมืองโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. ศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ พรมรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ รองเมืองโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวประเสริฐศรี ชื่นพลีครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ พูนดีครูช่วยสอนภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเสน่ห์ แสนคำครูโรงเรียนครูโรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.๒) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายอำพล บุญรองครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ หล้าธรรมข้าราชการบำนาญ สพฐ.ประธานกรรมการ
2. นายทวีลาภ ศรีขาวข้าราชการบำนาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายพีระวัฒน์ คงวัฒนาครูโรงเรียนบุญวัฒนา สพม.๓๑กรรมการ
4. นายกิตติกร อ่อนปอภารครูนาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวกมนพร ปิยะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางธนาสุนีย์ ธรรมสัตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกุดหวาย สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางนงชกร ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวโชติมา ตายูเคนครูโรงเรียนบ้านยางเครือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวน้ำใจ ศรีนุเคราะห์ครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี กิ่งมะณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต ๓๓ สุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางปิยะฉัตร ผ่านพินิจครูโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
4. นางอัจฉรา วงษ์ชมครูโรงเรียนบ้านเวาะวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นางศิราภรณ์ พานิชครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสรวิศิษฎ์ ทางามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางชญาภา ยูสเปรมานนท์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง สพป.นครราชสีมา เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางนัยนา เลิศล้ำครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต ๑กรรมการ
4. นางกมลรัตน์ พิกุลครูโรงเรียนบ้านนิคม ๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวอมรประภา ประเสริฐชาติครูโรงเรียนบ้านตระกวน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกรนิษฐ์ อุบลครูโรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป.นครราชสีมา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอธิกา ชาญศรีครูโรงเรียนบ้านหนองอีดำ สพป.สุรินทร์ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนาฏวรดา คำเคนครูโรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
4. นางดาวรุ่ง โสภาครูโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางขนิษยา ภูขาวครูโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป.อุดรธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางช่อเอื้อง โพธิ์แสงครูโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางจุฑามาศ เปนาละวัดครูโรงเรียนวัดเขียน สพป.ศรีสะเกษเขต ๓กรรมการ
4. นางศิริประภา ษรจันทร์ศรีครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อบจ.ศรีสะเกษกรรมการ
5. นายฐานะ แก้วแสงครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา จำปาทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริครูโรงเรียนบ้านนาจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางปัณณิตา กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านจาบ สพป.นครราชสีมา เขต ๗กรรมการ
4. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางศรัณยา อินทรทัศน์ครูโรงเรียนบ้านปรือคัน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจารุณี เสนารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ปัจจัยครูโรงเรียนหัวสระวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางภัทรียา วิเศษศรีครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางวรวรรณ มิถุนดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางสุขสันต์ งอมสงัดครูโรงเรียนบ้านตระกาจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี พลบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางอำนวย คมกริชครูโรงเรียนบ้านบัวถนน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายสุภี นิลศรีครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา สช.กรรมการ
4. นายจิณณะ พิณทองครูโรงเรียนบ้านคำนาแซง สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
5. นางนิตยา แก้วงามสองครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพชรพัฒนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณิกา สุบรรณาจผู้อำนวยการโรงเรียนหวลถวิลวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางจิรภิญญา พงษ์ภาครูโรงเรียนบ้านโดด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
4. นางศุภากร พลตรีครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ อาษาราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายณรงค์วิทย์ ตรีพงษ์รัตนกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นางปรียานันท์ เหินไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สร้อยจิตรครูโรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
4. นางปภัสสิริย์ เนตรพันทั่งครูโรงเรียนบ้านตาอุด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นายสุทธิพจน์ ดีพร้อมคุณาสินครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อบจ.ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวนิลาวัลย์ กะสินรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศวรรยา นอลาครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี อาภรณ์วิชานพครูโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวบุณยาวีย์ เหลามีครูโรงเรียนบ้านดองดึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นางกฤษณา ประดิษฐ์แท่นครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายทินกร ดีพลงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐิยา โสรเนตรครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ชูเนตรครูโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี รักษาพลครูโรงเรียนบ้านซำม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต4กรรมการ
5. นางพันทิพย์ แป้นชุมแสงครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายชวลิต นามโยธาศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สังคะพันธ์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สารีบุตรครูโรงเรียนบ้านหมากเขียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ สิมาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นายวิษณุ ไชยะนาครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาริณี คำศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิชญา เงางามครูโรงเรียนบ้านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจริยาภรณ์ โทศกครูโรงเรียนบ้านสลับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
4. นางดาราวรรณ แก้วศรีทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
5. นางสุจิตรา ชาญชิตรครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา วรรณชัยศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญภิรมย์ สมบัติครู โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3รองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา ชะราจันทร์ครู โรงเรียนบ้านสระกุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4กรรมการ
4. นางนิระชญา งามนักครู โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 กรรมการ
5. นางสาวพิชชากรณ์ คณะนาครู โเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ยาวระผู้อำนวยการโรงเรียนนามูลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางธีรนุช พุกซื่อตรงครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายกล้าณรงค์ สายเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านดงพลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
4. นางกัลยา บุตรดาห์ครูโรงเรียนบ้านภูมิศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธีครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางนิรมล ปกป้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางแพรธารทอง อุดมกันครูโรงเรียนบ้านพะทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายยศพัทธ์ สมบัลครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร แถมวันครูโรงเรียนบ้านสวายสนิท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นางสาวสถาพร สงค์พิมพ์ครูโรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสฤฒาพร ปัสสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง เลิงแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายยอดรัก กุลเกลี้ยงครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นางจิตราวดี หมื่นสุขครู โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
4. นางสาวทิวาพร สุวรรณทัตครูโรงเรียนตะดอบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวรัศมี นางวงค์ โรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
6. นางสาวสุภิชญา จันทะมั่นครูโรงเรียนบ้านโนนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาววรารัตน์ อนุสัตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวรรณ ขนานแข็งครูโรงเรียนเคียวนำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารดา สายทองครูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กรรมการ
4. นางสาวพิมลักษณ์ อำภาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
5. นางสาวเกศยาวี สีปวนครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายณรินทร์ ชินศรีครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพิชญาพงศ์ พันธ์จันทร์ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกวีตา พิริยะชัยวรกุลครูผู้ช่วยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24กรรมการ
4. นางสาวแวววลี วงค์คำจันทร์ครูโรงเรียนบ้านคำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวลีลาวดี บุรัสการครูโรงเรียนเคียวนำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ แว่นดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคะนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวชณันภัสร์ ศิระปัญญาสิทธิ์ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 33 สุรินทร์รองประธานกรรมการ
3. Miss Misuzu Morikawa ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 33 สุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวเมธาวี สกุลวรวิทย์ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายระพีพัฒน์ ภามาศผอ.โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก บ้านโนนป่าเลา สพป.อุบลราชธานี เขต ๕รองประธานกรรมการ
3. นางนวนจันทร์ คำสารผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร น้ำคำผู้อำนวยการโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
5. นายสิทธิชัย อรรคบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพลวง สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
6. นางจุรีรัตน์ สุขภาคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับเมย สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
7. นายไชยา วิญญาสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคดล่าม สพป.มหาสารคาม เขต ๑กรรมการ
8. นายนพดล เถื่อนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนสำราญ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑กรรมการ
9. นายเดชา ศรีรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
10. นางจิราลักษณ์ ทุ่มแห่วครู โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
11. นายธัชเดช มหัทธนเดชวริศครู โรงเรียนบ้านโชค สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
12. นางวิภาวดี สุริยะกมลครู โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการ
13. นายสำรอง อมัติรัตนะครู โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
14. นางอรวรรณ สุขหนาครู โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน สพป.ยโสธร เขต ๑กรรมการ
15. นางจุฑาวรรณ ภูบัวเพชรครู โรงเรียนชมิ้นพัฒนวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
16. นายนิเวศน์ ชื่นค้าครู โรงเรียนบ้านโนนไทย สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
17. นางชูศรี ฐานมั่นครู โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
18. นายชิตวร วังวงศ์ครู โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร กรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย บัวจันทร์ครู โรงเรียนบ้านแซรไปร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
20. นายเนตรตะวัน จันทร์อุตส่าห์ข้าราชการบำนาญ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒กรรมการ
21. นายสุวิทย์ คงเกตุครู โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
22. นายสาคร ด้วงสะดีครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
23. นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
24. นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์ครู โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ขอนแก่น ๑กรรมการ
25. นางเสงี่ยม ฉวีวงศ์ครู โรงเรียนวัดศรีสุนทร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔กรรมการ
26. นายประจักร ศักดิ์คำดวงครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔กรรมการ
27. นายวิฑูร เสมอสายข้าราชการบำนาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
28. นายสุพัฒน์ อนุพันธ์ครู โรงเรียนบ้านจังเอิน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
29. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
30. นางสาวสุพิชชา วงศ์ภักดีครู โรงเรียนบ้านพะวร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสุธรรม คชพันธ์ครู โรงเรียนบ้านสะเดา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีวศิน สอนโพธิ์ผอ.โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕รองประธานกรรมการ
3. นายชัยยะ ภูกงลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอบเหล็ก สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
5. นายมณเฑียร สารจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใบพัด สพป.นครราชสีมา เขต ๓กรรมการ
6. นายเทวา โฮงคำอุตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสง่า สพป.เลย เขต ๒กรรมการ
7. นายวัชร เสนสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชูชาติ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
8. นายปฏิวัติ โกมลพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.อุบลราชธานี เขต ๒กรรมการ
9. นายภานรินทร์ แผ่นศิลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากมาย สพป.ยโสธร เขต ๑กรรมการ
10. นางสาวบุษกร ศรีชนะศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒กรรมการ
11. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
12. นายพิจิตร ยานุทัยข้าราชการบำนาญ สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
13. นายสุทธิพจน์ แก้วใสย์ครู โรงเรียนบ้านกอย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
14. นายเสอ็ม คิดโสดาครู โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
15. นายมงคลชัย ยางชุมครู โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
16. นายมนูญ ภูมิประสาทครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการ
17. นายธนู มังคละกุลครู โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒กรรมการ
18. นายวิษณุพงค์ วิเศษสมครู โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
19. นายสุธี เล็กอรินทร์ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
20. นางสุภาภรณ์ น้อยทรงค์ครู โรงเรียนบ้านบาก ๒ สพป.มุกดาหารกรรมการ
21. นายอภิณัฐ นาเลาห์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
22. นายพัทยา พิมพันธ์ครู โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
23. นายไสว วงศ์บาครู โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.๓๒) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
24. ว่าที่พันตรีทินกร วงศ์พัฒน์ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.นครพนม เขต ๒กรรมการ
25. นายพานิช คนขยันครู โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
26. นายนิรุต โสพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านสระภู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
27. นายเอกภพ วันซวงครู โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พระสว่างข้าราชการบำนาญ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายเต็มเดช ต่อโชติผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ ๒๙) สพป.บึงกาฬกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกศิริพงษ์ ประดับเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเบง สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
5. นายธงชัย แสวงกำไรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำเสี้ยว สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒กรรมการ
6. นายกฤษฎา จันทร์นวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูพานทอง สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
7. นางช่อผกา วัฒนณุกุลชัยครู โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง สพป.ยโสธร เขต ๑กรรมการ
8. นายวัฒนา ชัยโสมครู โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการ
9. นายชัยชาญ พิมพ์ตราครู โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
10. นายประทีป พรหมประเสริฐครู โรงเรียนบ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา" สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
11. นายถนอม มะธิปิไขยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑กรรมการ
12. นายมนัส ทัศนรงค์ครู โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓กรรมการ
13. ร้อยโทเพียร บุดดาโจมข้าราชการบำนาญ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
14. นายสายัณห์ ม่วงเพชรข้าราชการบำนาญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
15. นายเศกสันติ์ แสงใสแก้วครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
16. นายสุริยา แก้ววงศาครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
17. นายจำนงค์ศักดิ์ ธุลีจันทร์ข้าราชการบำนาญ สพม. เขต ๒๘ กรรมการ
18. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป.นครพนม เขต ๒กรรมการ
19. นายสุวิชญาณ พงษ์เกษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
20. นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
21. นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านลึมบอง สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
22. ว่าที่พันตรีฉัตรวัชระ เสนะบุตร์ครู โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
23. นางสาวเพ็ญแข พุ่มพวงครู โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓กรรมการ
24. นางสาวถาวร วันนาครู โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
25. นายกฤษดา ศิริสุทธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
26. นายศราวุธ คนสนิทครู โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต ๓๑กรรมการ
27. นายวสันต์ ภูเกิดพิมพ์ครู โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการ
28. นายตรีเมษฐ์ ศิริเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
29. นายสีวรา บึงไกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อนเส้า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขาม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายไกรษร แก้วฝ่ายผู้อำนวยการโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ สพป.หนองคาย เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณาวดี มูลทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านระหาร สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
4. นายวีระชัย ศรีวงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชัน-สร้างแก้ว สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางสุขรัตน์ อุดมผุยครู โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวงาม สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นายภัทรศักดิ์ มนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
4. นางขวัญใจ ใจจงครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นายสมพร พงษ์เพชรผอ.โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายคำพร แก้ววิเศษผอ.โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางรัตนภรณ์ กัญญาคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา จำปาจีนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ผิวพรรณครู โรงเรียนบ้านเลิงใต้ สพป.มหาสารคาม เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวอัมพร ไพรเขตต์ครู โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ คำพรผอ.โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสำเนียง ประนัดศรีครู โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ ขจัดมลทินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒กรรมการ
5. นายประดิษฐ คล้ายสงครามครู โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต ๒๗ประธานกรรมการ
2. นางสาวทองมณี ศรีสมครู โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป.หนองคาย เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ตาดม่วงครู โรงเรียนกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
4. นางกองแก้ว ทองนำครู โรงเรียนบ้านปะหละ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายบุญมี ก่อบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป.สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ แก้วศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐกฤต เรืองสุขสุดครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวจามรี ศิริจันทร์ครู โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางสาววันนา อ่อนขาวครู โรงเรียนบ้านตาโกน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายศรุต บุญโนนแต้ผอ.โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นายธนากรณ์ ปะเสทะกังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระ สพป.นครราชสีมา เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางนนทิภา สำเภาครู โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายกฤษฎิพงษ์ สิงห์โคตรครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางสาวจุรีภรณ์ ทิพย์พันธ์ครู โรงเรียนบ้านพะวร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา พงษ์เพชรครูโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางปภาพินน์ จันมนตรีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นางสายสมร พงษ์วันครูโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางเสาวดี หมวดแก้วครูโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชยา โคตรภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่ง สพป.นครพนม เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎาศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓กรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ ขุขันธินครูโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายเอกราช ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ไชยสนามครูโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ อุ่นจิตรครูโรงเรียนบ้านกระหวัน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นางสุภาพร สายเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านขามทับขอน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวปภัสสร ทองสุขครูโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนม สพป.สุรินทร์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวดศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ รองประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน์ สวัสดิกุลครูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
4. นายธนาชัย การเกษครูโรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายนิรัตน์ ศรีพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพีระศักดิ์ ทะรารัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ บริสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก สพป.มหาสารคาม เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ บุรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เสมสีครูโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์พงษ์ อสิพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบัวลอน คำศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย สารมาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายอติเทพ ชิมกระโทกครูโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓กรรมการ
4. นายเชี่ยวชาญ รับรองครูโรงเรียนบ้านปรือคัน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางชฎาพร ขุขันธินครูโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาค้าว สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวอริยาพร วงวาฬครูโรงเรียนบ้านเริงรมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ รองประธานกรรมการ
3. นายภาสธร เยาวโนภาส ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กรรมการ
4. นายไชลักษมณ์ รางเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต ๓กรรมการ
5. นายประจวบ ฉิวรัมย์ครูโรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ทองภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมอน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ กุดวงษาครูโรงเรียนบ้านตาอุด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา สุทธิสัย ครูโรงเรียนเรียนบ้านสลับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวสมรัก บูรณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
5. นางนวรัตน์ ฉิวรัมย์ครูโรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเจริญชัย กะทาผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโน สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชะดา ห่อทรัพย์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีขรภูมิ สพป.สุรินทร์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ บุญเย็นครูโรงเรียนบ้านครั่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวศศิธร สลับเชื้อครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางสาวจันทิมา ธนวาทีครูโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ ผมงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวน สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายอุดมพร จันทบุตรครูโรงเรียนบ้านร่องเก้า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายสุริยะ สมพรครูโรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
4. นางศริญญา พันธุ์เวียงครูโรงเรียนบ้านน้อยทวย สพป.นครพนม เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวดากานดา อินทรพันธุ์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายไชยา สุวะไกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า สพป.มุกดาหาร ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ พุทธวงค์ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ รองประธานกรรมการ
3. นายธนากร วราวิทยาวุฒิครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต ๑ กรรมการ
4. นายทวี โสมชมครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป.ศรีสะเฃษ เขต ๔กรรมการ
5. นายสมสกุล พรหมดีครูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก สพป.ศรีสะ เกษ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก พิมพ์นนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายณัฏฐ์ พฤกษามาลา ครูโรงเรียนสวนหม่อน สพป.นครราชสีมา เขต ๑กรรมการ
4. นายมนูญ โสสว่างครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กรรมการ
5. นางสุณิสา ทองเหลือครูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายพิสัน โพนทันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า สพป.ยโสธร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เดชะศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ผอ.โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑รองประธานกรรมการ
4. นายพิษณุ วิจารจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นายวีรชาติ มาตรหลุบเลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง สพป. เขต ๒กรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
7. นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไผ่ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑กรรมการ
8. นางปิลันธสุทธิ์ ภู่ระย้าครูโรงเรียนอนุบาลวังม่วงสพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
9. นางสาวอริสรา ชัดเจนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งยาง สพป.อุบลราชธานี เขต ๔กรรมการ
10. นายวินัย โพธิ์หมุดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
11. นายเทิด สายโตครูโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต ๗กรรมการ
12. นายกสิณ สิมลีครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
13. นายธิติพงษ์ ยืนสุขครูโรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
14. นายพีรณัฐ วันดีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีถานกรรมการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
15. นายสมจิต ชาภักดีครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายพิสัน โพนทันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า สพป.ยโสธร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เดชะศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ผอ.โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ สพป.ชัยภูมิเขต ๑รองประธานกรรมการ
4. นายพิษณุ วิจารจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นายวีรชาติ มาตรหลุบเลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต๒กรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองยางหนองไผ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
7. นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไผ่ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑กรรมการ
8. นางปิลันธสุทธิ์ ภู่ระย้าครูโรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
9. นางสาวอริสรา ชัดเจนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งยาง สพป.อุบลราชธานี เขต ๔กรรมการ
10. นายวินัย โพธิ์หมุดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
11. นายเทิด สายโตครูโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต ๗กรรมการ
12. นายกสิณ สิมลีครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
13. นายธิติพงษ์ ยืนสุขครูโรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
14. นายพีรณัฐ วันดีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีถาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
15. นายสมจิต ชาภักดีครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายฉัตร์ตรา แมบจันทึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก สพป.นครราชสีมา เขต๕ประธานกรรมการ
2. นายภราดร ดำกฤษฎาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.อุบลราชธานี เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษดา จำปามูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น สพป.นครราชสีมา เขต ๖รองประธานกรรมการ
4. นายรัฐพล นามคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
5. นายธง ต่อยอดครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวชัชชญานันท์ สีหาวัตครูโรงเรียนนาฝายวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
7. นางกนกพร สิริกมลาโรงเรียนครูโรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
8. นางจิราภรณ์ ทองละมุลครูโรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
9. นางจุติมาพร เชียงกาศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑กรรมการ
10. นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณครูโรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
11. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
12. นายนัฐกร ศรีวังไสย์นักวิจัยอิสระ จังหวัดนครพนมกรรมการ
13. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริข้าราชการบํานาญ จังหวัดนครพนมกรรมการ
14. นางสาวออยใจ ปราบภัยครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
15. นายธีรพงศ์ จันทรัตน์ครูโรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายฉัตร์ตรา แมบจันทึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก สพป.นครราชสีมา เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นายภราดร ดำกฤษฎาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.อุบลราชธานี เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษดา จำปามูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น สพป.นครราชสีมา เขต ๖รองประธานกรรมการ
4. นายรัฐพล นามคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
5. นายธง ต่อยอดครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวชัชชญานันท์ สีหาวัตครูโรงเรียนนาฝายวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
7. นางกนกพร สิริกมลาครูโรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
8. นางจิราภรณ์ ทองละมุลครูโรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
9. นางจุติมาพร เชียงกาศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑กรรมการ
10. นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณครูโรงเรียนบ้านโพนยางสพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
11. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
12. นายนัฐกร ศรีวังไสย์นักวิจัยอิสระ จังหวัดนครพนมกรรมการ
13. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริข้าราชการบํานาญ จังหวัดนครพนมกรรมการ
14. นางสาวออยใจ ปราบภัยครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
15. นายธีรพงศ์ จันทรัตน์ครูโรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายปิยะนันท์ ธิโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.สกลนคร เขต๒ประธานกรรมการ
2. นายชาคริส พุทธจักร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป.อุบลราชธานี เขต๓รองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล ภูอ่อนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต๑รองประธานกรรมการ
4. นายองอาจ พงษ์อารีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป.อุบลราชธานี เขต๑กรรมการ
5. นายวุฒินันทร์ พรนิคมศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต๒กรรมการ
6. นางวิไลวรรณ ตะนะโสครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.อุบลราชธานี เขต๕กรรมการ
7. นางสาวจุรีรัตน์ ประทุมแบนครูโรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป.ขอนแก่น เขต๒กรรมการ
8. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนครูโรงเรียนดมวิทยาคาร สพป.สุรินทร์ เขต๓กรรมการ
9. นายเหมราช จิระสุโขครูโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต๓กรรมการ
10. นายจตุรงค์ กมลเลิศครูโรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต ๒๔กรรมการ
11. นายนิมิตร มากกลางครูโรงเรียนบ้านหนองตาคง สพป.นครราชสีมา เขต๑กรรมการ
12. นางสาวดัสรี ครองยุติครูโรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป.อุบลราชธานี เขต๒กรรมการ
13. นายยุทธนากร วโรรสครูโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สพป.สุรินทร์ เขต๓กรรมการ
14. นายอานนท์ วิจารณ์ครูโรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
15. นายกฤติเดช แย้มทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายปิยะนันท์ ธิโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายชาคริส พุทธจักร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล ภูอ่อนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
4. นายองอาจ พงษ์อารีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑กรรมการ
5. นายวุฒินันทร์ พรนิคมศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
6. นางวิไลวรรณ ตะนะโสครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
7. นางสาวจุรีรัตน์ ประทุมแบนครูโรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
8. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนครูโรงเรียนดมวิทยาคาร สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
9. นายเหมราช จิระสุโขครูโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๓กรรมการ
10. นายจตุรงค์ กมลเลิศครูโรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต ๒๔กรรมการ
11. นายนิมิตร มากกลางครูโรงเรียนบ้านหนองตาคง สพป.นครราชสีมา เขต ๑กรรมการ
12. นางสาวดัสรี ครองยุติครูโรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป.อุบลราชธานี เขต ๒กรรมการ
13. นายยุทธนากร วโรรสครูโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
14. นายอานนท์ วิจารณ์ครูโรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
15. นายกฤติเดช แย้มทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายทิพวัฒน์ ริยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป.มหาสารคาม เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุบอน สพป.อุทัยธานี เขต ๒รองประธานกรรมการ
4. นายนินาท พลเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระบือ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ชมพูเขาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกันจอ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
6. นายกฤษขจร ศรีถาวรครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓กรรมการ
7. นายสมเกียรติ ไกรยาศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
8. นางสุวรรณี ชิณภาครูโรงเรียนบ้านละกอ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔กรรมการ
9. นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
10. นางทิพย์สุดา สรณะครูโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” สพม. เขต ๑๗กรรมการ
11. นายอัฐพล เจิมพูลครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
12. นายสมศักดิ์ ทินวงศ์ครูโรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
13. นายประจักษ์ นาจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิงไอ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
14. นางสาวณฐภรณ์ ใจช่วงครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน สพป.มุกดาหารกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีคมจักกฤช วุทธิยาผอ.โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายทิพวัฒน์ ริยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป.มหาสารคาม เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุบอน สพป.อุทัยธานี เขต ๒รองประธานกรรมการ
4. นายนินาท พลเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระบือ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ชมพูเขาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกันจอ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
6. นายกฤษขจร ศรีถาวรครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓กรรมการ
7. นายสมเกียรติ ไกรยาศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
8. นางสุวรรณี ชิณภาครูโรงเรียนบ้านละกอ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔กรรมการ
9. นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
10. นางทิพย์สุดา สรณะครูโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” สพม. เขต ๑๗กรรมการ
11. นายอัฐพล เจิมพูลครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
12. นายสมศักดิ์ ทินวงศ์ครูโรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) สะป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
13. นายประจักษ์ นาจำปาผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลิงไอ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
14. นางสาวณฐภรณ์ ใจช่วงครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน สพป.มุกดาหารกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีคมจักกฤช วุทธิยาผอ.โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ ภูจอมจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนาตาลวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสมาส สมอุดรครูโรงเรียนบ้านจำปานวง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นายยศวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
4. นายอัคราช แพงแก้วครูโรงเรียนบ้านนาต้อง สพป.บึงกาฬกรรมการ
5. นางสุทธิรัตน์ หายโศรกครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสนอง นครเรียบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหน่อง สพป.มหาสารคาม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าว่าน สพป.ชัยภูมิ เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายภูธร บัวสะบานครูโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
4. นายรุจน์ คูณทวีครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวอังคณา แบบอย่างครูโรงเรียนบ้านระหาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลางผอ.โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอุกฤต ทีงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นางสวาท โชติวังโสครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นางสาวปลื้มจิต ปะเสระกังผอ.โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
5. นางสุนารี พรหมคุณครูโรงเรียนบ้านหาด (อสพป.13) สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายกรุงศรี ศิริปะกะศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สมใจเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
4. นางนิชานันท์ มากนวลครูโรงเรียนบ้านแทรง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา แสนสุภาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗ (บ้านซำเม็ง) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา นาส้มกบผู้อำนวยสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน หนองเขื่อง สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตติยา แก้วมูลมุขครูโรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
3. นางสาวภาวินี เครือวงศาครูโรงเรียนบ้านเสียว สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
4. นางดารณี กองสินครูโรงเรียนบ้านโดนอาว สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
5. นางวัฒนา ดวงแสงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านปะอุง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางภรัณยู จันทร์หอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชือกน้อย สพป.ยโสธร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุดา พรหมมานนท์ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นางฤภาภัค รัตนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปราสาท สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
4. นางสุภาณี วงชารีครูโรงเรียนบ้านซองแมว สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
5. นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสงคราม ทีน้ำคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา รีรมย์ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป.อุดรธานี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเจา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
4. นายธนัญชัย ปามุทาโรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
5. นางพลอยชนก กาละสีครูโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ คำหุ่งศึกษานิเทศก์ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครประธานกรรมการ
2. นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ราชานนท์ครูโรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
4. นายพีรวัส หล้าคำรวยครูโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา โคตรเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเลิศวรรธน์ จรรย์ทะสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำโรง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นายสุทิศ คงศรีครูโรงเรียนบ้านนาตราว สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ ทับทันธนากูลครูโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1กรรมการ
5. นางบุษกร จอกสำนักครูโรงเรียนบ้านชำมูลนาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรพล แสนลีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ จอกสำนักครูโรงเรียนบ้านนามน สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
4. นายวรายุทธ จันสมุทรครูโรงเรียนบ้านบ่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นางสาวทัศพร ปูมสีดาผอ. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา นิตยวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางภัชชนก สายชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ สพป.อุบลราชธานี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางพัตราภรศ์ รอดทุกข์ครูโรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
4. นางอรพรรณ วิเศษแก้วครูโรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. นางธัญญรัตน์ บุญลิลาครูโรงเรียนบ้านโนนสำโรง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยาศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสมดร วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านปลาข่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางอรัญญา รักพรหมครูโรงเรียนกระแซงใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
4. นางผ่องศรี พรมแสงครูโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นายขจรเดช ศิริวานกผู้อำนวยการโรงเรียนแพดพิทยารัตน์ สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจันทิวา งวดชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล จิตรักษ์ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกชนันท์ สิมณีครูโรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
4. นางนิสราศักดิ์ เจียมเจริญศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นางปิ่นอนงค์ ดีทั่วครูโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสายสมร แคนังเรียะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา สุทธะสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตาดำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3ประธานกรรมการ
3. นางหรรษา สมอุดรครูโรงเรียนบ้านนาตราว สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวชญาทิพย์ กุณฑีทองข้าราชการบำนาญ สพม. เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
5. นางสุรภี เธียรวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์สูงครูโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นางปิยนุช ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านกฤษณา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
4. นางทิพากร เชิงหอมครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
5. นางอัญชลี ภูบัวเพชรครูโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ พุ่มแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแค สพป.อุบลราชธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพรัตน์ ป้อมสุวรรณครูโรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล ปลื้มชิงชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกฤษณา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวรัตนา ฉิมรัมย์ครูโรงเรียนบ้านปลาข่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวจิระวรรณ แพงวิเศษครูโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม สพม. เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายฝน ทวีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพัษราภรณ์ สงวนรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นางศุภักดิ์ อสิพงษ์ครูโรงเรียนบ้านสนาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ บุญเชิญครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
5. นางสาวนพรัตน์ อรทัยครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมือง สพป.อุดรธานี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ อินหาครูโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป.สกลนคร เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ดวงมาลาครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
4. นางศศินันท์ พงษ์จรัสจิรเดชครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28กรรมการ
5. นางสาวนิตยาภรณ์ ตรีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาววิภารัตน์ อนุกูลโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายกว้าง ผลสุขโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการ
4. นางสาวทักษพร แปลงไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอรุโณทัย ระหาโรงเรียนบ้านคูบกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวปริชมน กาลพัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางศรี อินสุระโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเอรินทร์ แสวงสายโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวนงค์นุช ศีษะนอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
5. นางบังอร จันล่องคำโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราฎร์สงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำอุปราช สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางวาสินี สอดห่วงครูโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ทรหดครูโรงเรียนบ้านนาตราว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวปิยะมาศ ประการจิตรครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางนวนสี ทองปั้นครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายประมูล พรมกรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพรพร สาวะรกครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสมควร ทาทองครูโรงเรียนบ้านกระถุน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายสมปอง ออไธสงครูโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวสำอาง ศรีทองธรรมครูโรงเรียนแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางแสงเดือน ปากเมยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับไฮ สพป.อุดรธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางเชาวณี อินวันนาครูโรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางปิยะดา เจริญศรีเมืองครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นางสุภาพร วงศ์ชาลีครูโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางเด่นดวง ธรรมทวีครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสาคร กล้าหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ สาพิมารครูโรงเรียนบ้านมูลนาค สพป.ขอนแก่น เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาวครูโรงเรียนบ้านเจี่ย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวกฤษณา หมั่นซ่อมครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางเชาวณี อินวันนาครูโรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนัฑกานต์ ไชยะนุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อย สพป.หนองคาย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมนฑณ์ นครชัยครูโรงเรียนสหประชาสรร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาคร มะโนมัยครูโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ ศรีระเริญครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางสุภาพร ขันตีครูโรงเรียนบ้านกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ กะฐินสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตัวอย่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะหัวเมย สพป.สกลนคร เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลภัสรดา จิตภักดีครูโรงเรียนบ้านจาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวจินตนา พลคำครูโรงเรียนบ้านหว้าน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวยุพดี พันธ์เพ็งครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ บุตรดีวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๒ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางวิชัย ใยขันธ์ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางบัวผา ทบนาครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวสมคิด ไชยหงษ์ครูโรงเรียนบ้านพะวร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ ปลายขอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอก(มะกอกวิทยาสรรค์) สพป.มหาสารคาม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพักตร์พิมล สุจินดาครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) สพป.สุรินทร์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลินี มณีนิลครูโรงเรียนตะดอบวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวปราณี นาครินทร์ครูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางพิสมัย นันทรครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายโกศล เดชโนนสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ พรมสาศิลป์ครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป.ขอนแก่น เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภัสกร ไชยรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหัวเหล่า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสุรดา พุทธวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวฐิภาภรณ์ ทาระบุตรครูโรงเรียนบ้านซำเบ็ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป.สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศาชล ก้านจักรครูโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป.นครราชีสมา เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล วรโคตรครูโรงเรียนบ้านไผ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
4. นางราชมาลี ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวสุวนันท์ จันทวรรณครูโรงเรียนบ้านอาราง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวนินทร์มณี ธรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อดอนแฮด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางพรพิมล อินธิเดชครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางนันทิยา สังข์ขาวครูโรงเรียนบ้านพะวร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายพัฒนะ นาอุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปวีณา นราพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ประธานกรรมการ
2. นางนวพร สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโคกงาม สพป.เลย เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี สุภาพครูโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางจิรา ศรวิมลครูโรงเรียนบ้านกุดปราสาท สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางเหรียญทอง ไผ่แก้วครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ โยคินศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางเทียนทอง ประทีปเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางชีวพร พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภินันท์ เจริญศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อไพล สพป.นครราชสีมา เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ศิริวัฒน์วิมลครูโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
3. นางจรูญศรี สุมินทนะครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวรวมกิจ ตาทองครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเอื้อมพร ต้นประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บัวคำภูครูโรงเรียนบ้านหนองตับเต่า สพป.ขอนแก่น เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ นนทวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวสุธีกรณ์ กองสินครูโรงเรียนบ้านโดนอาว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเชอรี่ แก้วมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานใต้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางธนิดา ประสีระเตสังครูโรงเรียนเรืองทองสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิยะดา รัตนวันครูโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ประภาสัจจะเวทย์ครูโรงเรียนบ้านนาตราว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่งครูโรงเรียนบ้านตาเอก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญชู กิ่งจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนสดอ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายปรเมศว์ นิ่มมาครูโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายประวิทย์ มิ่งขวัญครูโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางประภากร วิลามาศครูโรงเรียนบ้านตราด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นายเอกวุฒิ พันวิไลยครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายโพธิพัฒน์ โพธิเเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเดื่อ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ อ่อนช้อยครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางอำไพ ไชยสงครามครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นายสัญญา จันคนาครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางวิบูลศรี ศรีระเริญ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกฤติเดช สกุลว่องไวผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางเปรมฤทัย เกี้ยวไธสงครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี จันทะมั่นครูโรงเรียนบ้านอาราง สพป.ศรสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวภัทรจิต สิทธิศรครูโรงเรียนบ้านอาราง สพป.ศรสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกอมร ใจจงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายโฆษิตติภูมิ เเสงทองศึกษานิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางจิรนันท์ เเก้วจันทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป.มหาสารคาม เขต ๑ กรรมการ
4. นางบุษบา ร่มบุญทวีครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวกฤตยา สาสังข์ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายกิตติโชค เกศศรีพงษ์ศาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต ๖ประธานกรรมการ
2. นางปริญญาพร เลิศพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรชนีกร แก้วพวงครูโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายวิทยา วันเพ็งครูโรงเรียนบ้านพะวร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ บุดดีพนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง วิชัยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป.มหาสารคาม เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านพะวร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางลำเพย ไชยสารครูโรงเรียนบ้านอาราง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.มุกดาหาร ประธานกรรมการ
2. นางไอวริญย์ ภูสีเหลื่อมครูโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบัณฑิตา เลิศศรีครูโรงเรียนบ้านตาปรก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร ยอดกุลครูโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายมงคล สุทธิสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บุรีแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) สพป.สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ไชสะอาดครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก พรมจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางประภัสสร สุขกลับครูโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรัชดา บุญสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สพป.อุดรธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพจนาพงศ์ ทองติดครูโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต ๕รองประธานกรรมการ
3. นางธัญวรัตน์ รุ้งแก้วครูโรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายเสถียร มนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวหัทยา โคตะมาครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศิรารัตน์ นาถมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายโกวิท ดวงคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายพงศกร โสรถาวรรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.เขต ๒๗กรรมการ
4. นางสาวไพรจิตร จำปาคำครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอม-ตาเสก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นายสนอง ใจทนครูโรงเรียนบ้านด่าน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิ่นแก้ว บุญมาตุ่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน สพป.อุดรธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนิกร ชมดีครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) สพป.สุรินทร์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ แก้วสังข์ไชยครูโรงเรียนบ้านปลาข่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ตรีกุลครูโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายสนอง ใจทนครูโรงเรียนบ้านด่าน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจงรัก พลเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลา สพป.อุดรธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลารองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา สพม.เขต ๒๗รองประธานกรรมการ
3. นางชนมณ์กานต์ มาสขาวครูโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสุภาพร สมเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางสาวณัฐยา ปราสาททองครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกรุณา โถชารีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา สพป.สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนัดดา เสนสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางดวงกมล ชูเชิดครูโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
4. นายรัฐวิทย์ สกุณีธีรภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายสุทธิชัย พานิชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายถนอม เอี่ยมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด สพป.ขอนแก่น เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา กุลสุวรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเดื่อ สพป.อุดรธานี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายพัฒนา แสงสุวรรณครู โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นางกาญจนา ใยแสงครูโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายสมุห์ สาครครูโรงเรียนบ้านเดียงพลี (พลีศึกษา) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ พันธนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.นครราชสีมา เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิราณ์ จวนกลางครูโรงเรียนพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางนาริสา กันหาสุขครูโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางยาใจ สุนทรวารีครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวโสรชา กองแก้วครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางมยุรี โพธิแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ หิรัญชาติครูโรงเรียนบ้านโนนเสลาประสาทวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางพรพรรณ สิทธิสมบูรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางกรนิภา นวลสายครูโรงเรียนบ้านกันตรวจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นายธนวัฒน์ วงษ์แก้วครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ แก้วกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ สพป.ยโสธร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเห็นอ้ม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายอัศวิน สิถิระบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดแต้ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ผาธรรมผู้อำนวยโรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางสมคิด สายลุนครูโรงเรียนบ้านกราม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา นามวงค์ครูโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสุชาดา สุนทมาลาครูโรงเรียนบ้านพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัค ปาเป้าครูโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นางสีดา พุ่มโพธิ์งามครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุรางค์ ศรีทราไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดทอง สพป.ยโสธร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้ สพป.สกลนคร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ศิริวีรพงษ์ครูโรงเรียนบ้านกล้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสมพิศ พานิชครูโรงเรียนบ้านกันตรวจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางนภาพร ภาษาพรมครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ เทพจิตรครูโรงเรียนห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเอกนรินทร์ แก้วหล้าครูโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์ศุภา ออไธสงครูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
4. นายผิว พรมทาครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอำภาพร วงสาสนธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหนาม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ น้อยมิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ปิ่นงามครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
4. นายชลธี กองอุดมครูโรงเรียนบ้านหว้าน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางเขมมิกา ยอดสิงห์ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพีรวัส ตั้งเวโรจน์สกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อดทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูนสิม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
3. นางโยทะกา รักโสภาครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพงษเพชร อุดมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเศรษฐี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวมธุรดา ทองสมุทรศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางอรัญญา กิ่งสีดาครูโรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายธนากร ปรางศรีครูโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล ประสงค์ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแมว สพป.นครราชสีมา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด เอี่ยมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต ๖รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกษมณี แสงสมครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางเบญญาณัฎฐ์ มูลประดับอรรจครูโรงเรียนบ้านกระเต็ล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางชนาพร ลาคำครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤตติกา มาเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน สพป.อุดรธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายภูวสิษฎ์ ศรีไชยแสงครูโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
5. นายณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนาครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกฤตชัย สุริยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป.อุดรธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ไกรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานลาน สพป.อำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิตา โค้วคูณกูลข้าราชการบำนาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจด สพป.ศรีสะเกษ ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเหมืองน้อย สพป.สารคาม เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา แสงใสครูโรงเรียนชุมชนหนองสังข์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายทองสุข กาฬปักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองขนาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางสุมาลี แก้วโมกข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ โจมภาคศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ รัดอันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต ๕รองประธานกรรมการ
3. นางอรอุมา ธรรมวันนาครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายนิรันดร สาจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายจักรกริช บุญลีครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกระเจา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ สพป.อุดรธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ ภูจอมคาครูโรงเรียนดงสรรค์อุดมมิตร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายชัยมงคล สิมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ดารังวัลครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นายสิทธิพงษ์ วอทองครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลียว โชติประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายพรประเสริฐ สิทธิศรีครูโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป.สกลนคร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายอริย์ธัช ทองจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮใหญ่-ไฮน้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดรณี ปะสังติโยศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว สพป.สกลนคร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายคงศักดิ์ มูลดับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
4. นายวิทยา วงศ์พิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก สพป.นครพนม เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวรางกูร ซีด้วงครูโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป.สกลนคร เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎาวุฒิ สุวรรณดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
4. นายณัฏฐวัฒน์ ชินวงษ์ครูโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้วครูโรงเรียนบ้านดาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์ สวายสมสีกุลครูโรงเรียนปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะวัน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสุจิตรา วงษ์พินิจครูโรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางภัทราวดี เตชะวันโตครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจริยา กรุณาศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นนท์ สพป.อุดรธานี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี โคดมครูโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางวัลย์ลดา ชูกลิ่นครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพรานกรรมการ
5. นางฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววาริสา ดวงใจศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางชโรพร ผาดไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. ชัยภูมิ เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นางกุหลาบ ทัดเทียมครูโรงเรียนบ้านบกขี้ยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางปราณี ชาญเชี่ยวครูโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางอุ่นเรือน บริบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวรกมล ปัตตาเนย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัว สพป.มหาสารคาม เขต ๒ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ กาลพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางรำไพ ถนัดทางครูโรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ วารินธนาศิริครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
5. นางพัชรี ครองยุติครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกธรรพ์ณธรณ์ ศีลาสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ สพป.มหาสารคาม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางปวันรัตน์ อธิหิรัณยภัทร์ครูโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ บุญมั่นครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
4. นางสุกัญญา สุพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านพะวร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางจินตนา สุระเสนครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระวิทย์ เสมอโภคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางปนารีย์ เทนอิสสระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.นครราชสีมา เขต ๗รองประธานกรรมการ
3. นายพงคร ขุมเงินครูโรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสมบูรณ์ บุตกรครูโรงเรียนบ้านตาปรก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางศรีสุพรรณ ศุภโกศลครูโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชมพูหลงข้าราชการบำนาญ สพป.มหาสารคาม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย สายราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป.อุบลราชธานี เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ อาจภักดี ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการ
4. นางนริศรา รัตนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโคกตาล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางจินดา แก้วธรรมครูโรงเรียนบ้านจองกอ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ งามนักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายถาวร บุญกระจายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายคำสังข์ พลหาญครูโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๗กรรมการ
5. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ คำวันครูโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป.นครพนม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมาน บุญรักษาครูโรงเรียนบ้านขนุน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางสุติมา บุญเฟรืองครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นายแสงอรุณ แก้วบุตรดีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางอัญชลี เหมือนมาตย์ครูโรงเรียนบ้านสดำ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัศมี ศรีคลังไพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง สพป.อุดรธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพิณยา ทองขอนผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป.อุบลราชธานี เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิชฌานันท์ เจริญศริรัฎถกร ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางปิยะดา เจริญศรีเมืองครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. นางดวงเพ็ญ รูปสวยครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงค์นุช มีระหันนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) สพป.นครราชสีมา เขต ๖ประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน สอนคำเสนครูโรงเรียนบ้านโนนอ้อ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางทศพร มั่นจิตรครูโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางอรนุช เพ็งแจ่มครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางสาววาสนา อินวันนาครูโรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยผู้อำนวยโรงเรียนบ้านแฝกประธานกรรมการ
2. นายศรีอุดร อุปโคตรผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโคกสีไคกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ คำแสนครูโรงเรียนรวมสินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายรัชพงศ์ คนองมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษมสุขประธานกรรมการ
2. นายนิยม สมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
3. นายโสรส เร่งมานะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายวิสูตร ไร่ดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายศรัณยพงษ์ ประทาพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อกรรมการ
3. นายธีรัชตะวัน ทุมเที่ยงพนักงานราชการโรงเรียนบ้านบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายนิวัตร กมลแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนชัยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ สงวนชมครูโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดมหาพุทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสายันต์ ดวงบัณฑิตศึกษานิเทศก์ ศธจ.ศรีสะเกษกรรมการ
2. นายนัทติพงษ์ หัสดรครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ ทุมนันครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสิงขร ริโยธาผู้อำนวยโรงเรียนบ้านแจ้งประธานกรรมการ
2. นายอาทร วรรณปักสินครูโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพคุณ นาครินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลพยุห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีดนุวัศ ไชยสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนพลับพลาประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ โชติวังโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นายสุเวช ผาจันทร์ครูโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ สายสุดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อบึงประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ บุญหล้าครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำครูโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสัญญา เขียวปานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ไชยเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเชือมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฏร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นางอาจรีย์ ใครบุตรครูโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
5. นายปรีชา ศรีดาวครูโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สร้อยสนธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี่ยงข้าวประธานกรรมการ
2. นายต่อศักดิ์ บุญเพลิงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยรองประธานกรรมการ
3. นางจันทรากรณ์ นาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยงผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
5. นายรณกฤต พลเยี่ยมครูโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]