สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ น.ส.ประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต1   08 5015 3838
2 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายธีรภัทร์ ใยแสง ศึกษานิเทศก์สนง.ศึกษาธิการจังหวั   08 7958 5095
3 โรงเรียนบ้านจะเนียว อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว   081-7906230
4 โรงเรียนบ้านผือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นางราตรี แทนคำ   090-2378244
5 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ น.ส.วิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต4   097 334 8141
6 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ นางสาวอุษณีย์ ศรีคราม ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต 2   08 8580 9089
7 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายธนกฤต เดชนาเกร็ด ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก. เขต3   080-7307420
8 ที่ว่าการอ.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายทองรักษ์ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง   08 1185 5434
9 ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ   087-2587451
10 ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รองผู้อำนวยการสพป.ศรีสะเกษเขต2   09 0253 5719
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (อาคารบริหารธุรกิจและบัญชีBAAC และอาคารศลิปวัฒนธรรม) อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.ศก.เขต2   08 7936 2578
12 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยาเขตศรีสะเกษ) อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสพป.ศรีสะเกษเขต 2   08 97200252
13 วัดสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก. เข   08 1871 9591
14 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายคณิณ สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหา   090-6189909
15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง ศึกษานิเทศก์สพป.ศรีสะเกษ เขต 2   08 7254 5703
16 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นส.นฐมนภรณ์ เครือคำ   0973388989
17 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์สพป.ศรีสะเกษเขต 1   08 1549 7250
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ   087-2587450
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นางสุปราณี แขมคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต 2   08 1600 9116
20 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นางทอปัด บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1   06 3751 3939
21 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นางสาวลำใย สายโงน ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2   08 2860 9402
22 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายชูสกุล คำขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต3   095-2365957
23 สวนสาธารณะหนองกวางดีด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์   096-6154124
24 สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นางราตรี แทนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ   090-2378244
25 อาคารอเนกประสงค์ศาลเจ้าอำเภอกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ   087-2587451
26 เทศบาลตำบลกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ น.ส.วีระวรรณ พวงผกา ศึกษานิเทศก์สพป.ศรีสะเกษเขต2   09 6750 6136
27 โรงเรียน มจร.วัดสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นางสาวรจนา ขอร่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก   08 3746 9111
28 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายสำราญ วังนุราช ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1   08 9585 9556
29 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ นางคุณากร บุญสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์   088-3777090
30 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายโกมล วิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา   08-3949-2871
31 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายถวิล สาหร่ายหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาส   089-7175436
32 โรงเรียนจะกงวิทยา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายเจตตุพงษ์ มโนราห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจะกงวิทยา   08 5204 2311
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ นางสาวอุษณีย์ ศรีคราม ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต 2   08 8580 9089
34 โรงเรียนด่านอุดมศึกษา อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายอุทัย ศรีดาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคสวนส   08 0722 8883
35 โรงเรียนบึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ นางนพรัตน์ ใจสว่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต 2   08 1899 7179
36 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นางนพรัตน์ ใจสว่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต 2   08 1899 7179
37 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์   096-6154124
38 โรงเรียนบ้านกันจาน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ น.ส.กลอยใจ จิมานัง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก. เขต 3   06 2923 7751
39 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นางไพยวรรณ มะโนรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต 2   09 7335 2914
40 โรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี) อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ น.ส.มยุรี สารีบุตร ศึกษานิเทศก์สพป.ศรีสะเกษ เขต 4   08 1967 3585
41 โรงเรียนบ้านจานทองกวาว อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายเพชร วงพรมมา   0819762029
42 โรงเรียนบ้านดงแดง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.ศก.เขต2   08 7936 2578
43 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นางมาริสา พละสูรเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4   0897196062
44 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นางปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3   09 7342 0416
45 โรงเรียนบ้านตาสุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายสนั่น ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาสุด   08 1977 1779
46 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายมานนท์ ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์สพป.ศรีสะเกษ เขต4   08 9847 1482
47 โรงเรียนบ้านปุน อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายมานนท์ ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์สพป.ศก.เขต 4   08 9847 1482
48 โรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ น.ส.มยุรี สารีบุตร ศึกษานิเทศก์สพป.ศรีสะเกษ เขต 4   08 1967 3585
49 โรงเรียนบ้านยาง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นางอัมราภัสร์ จันทแสงโรจน ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต2   08 3101 9135
50 โรงเรียนบ้านศิวาลัย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา จันทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิวาลัย   090-8299833
51 โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายจำรูญ มลิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาง(ประ   09-8591-6524
52 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราฎร์) อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายชอบ สมภาค รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต2   08 1966 1880
53 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ นายอนันต์ ทิพย์รักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง   08 5682 5495
54 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นางวิไลวรรณ ทรงกรด ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ   084-0963222
55 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายประหยัด กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย   08 1579 3077
56 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ นางมาริสา พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4   0897196062
57 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาพิทยาคาร) อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายพงษ์สทิธิ์ อรรคบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง   08 0171 9628
58 โรงเรียนบ้านหนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นางรุ่งนภา ระย้าทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง   08 6264 1016
59 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายอุทัย ศรีดาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคสวนส   08 0722 8883
60 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายไพรัช ก้านเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาขาว   06 4870 9986
61 โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ   085 3162313
62 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์   085-3162313
63 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง   08 5773 8969
64 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นางสาวอุษณีย์ ศรีคราม ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต 2   08 8580 9089
65 โรงเรียนบ้านแทรง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายพุทธ มงคล ศึกษานิเทศก์   06-2195-3171
66 โรงเรียนบ้านโก อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายวันชัย ปักการะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต่   09 8587 2066
67 โรงเรียนบ้านโทะ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนะ ขันธเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโทะ   08 9284 3527
68 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นางปิยะรัตน์ สาริกา นักวิชาการศึกษา สพป.ศก. เขต2   08 4961 1411
69 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นางราตรี แทนคำ   090-2378244
70 โรงเรียนมารีวิทยา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นางสุดาวัลย์ วีสเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิท   08 9625 3191
71 โรงเรียนราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นางสุปราณี แขมคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต 2   08 1600 9116
72 โรงเรียนวัดบ้านประอางฯ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ นายสมควร โมทะจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านประอาง   08 1660 5558 / 09 91
73 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายเสรี แสงลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม   09 3565 5456
74 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายสันติ เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา   08 9579 2726
75 โรงเรียนวัดเขียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายสมนึก ชมภูพนื้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียน   09-2232-0009
76 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายสุวิทย์ สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพร   08 7262 7519
77 โรงเรียนหวายคำวิทยา อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นางสาวธนิฎฐา นธีนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต 2   09 3324 9951
78 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นางสาวลำใย สายโงน ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2   08 2860 9402
79 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.รร.อนุบาลกันทรารมย์   08 1966 3354
80 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายธนกร แก้วธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ   090-4692314
81 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ   087-2587451
82 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นางนพรัตน์ ใจสว่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก. เขต 2   08 1899 7179
83 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นางวรัชยา ประจำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทั   06 2195 3557
84 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายสุวิทย์ สมบัติ ผอ.รร.อนุบาลอุทุมพรพิสัย   08 7262 7519
85 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ นส.ประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4   0819553717
86 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ นายอภินันท์ ทองมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบ   06 2296 9194
87 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นางวรรณภา บุตรวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2   08 97200252
88 โรงเรียนเคียวนำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ น.ส.สมนึก แซ่อึ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2   08 7254 5703
89 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ ดวงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองหล   09 3327 9462
90 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายเสถียร พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง(คงคา   09 0238 7835
91 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2   08 9582 6649
92 โรงเรียนไตรมิตร อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายนพรัตน์ บุญหล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต2   08 3374 4467
93 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ิอ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายเฉลิมชัย พิศพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณว   086-2505996
94 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ นายศึก ลูกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   09 1829 6335

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]