รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิตติกาญจน์  อาภรณ์พงษ์
 
1. นางนิตษา  ดึงสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฏฐภัทร  หล่อประโคน
 
1. นางวลัยภรณ์  เหมือนพร้อม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกระสัง 1. เด็กหญิงมลฤดี  บีพิมาย
 
1. นางสาวสุพัชยากานต์  ใต้กระโทก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงนิภาพร  สำรวจวงศ์
 
1. นางอุไรวรรณ  จินันทุยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ซ่อมรัมย์
 
1. นางสาวอนงค์นารถ  ดวงสูงเนิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงภีรณีย์  โพธิ์กุดศรี
 
1. นางเพียงลภัส  บุญรอด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรมภมร
 
1. นางวรุณกาญจน์    สุทธศรีเมธีชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกระสัง 1. เด็กหญิงเนตรณภัทร  สุละวันนะ
 
1. นางจินตนา  ไชยวรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 1. เด็กชายพีรภัทร  มั่นสกุล
 
1. นางเตือนจิตร  แก้วหนองตอ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคาม 1. เด็กชายจิรเมธ  เทินสระเกษ
 
1. นายทินกร  เจริญชนม์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   แสงสุพจน์
 
1. นางสาวพรสุดา   ประมายะยัง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงปานวาด  วาสไธสง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เดิมทำรัมย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สีแซก
2. นางสาวไอลดา  ขันธะจันทร์
 
1. นางสาวนุชศรา  ขาวปะคำ
2. นางสาวอมรรัตนา  เทียนยาณี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 99.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงสุนิตา  เสมอภาค
2. เด็กหญิงเนตรทิพย์   ทิพยเนตร
 
1. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
2. นายธนวัฒน์  พิมพ์พิทักษ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กหญิงอริสา  ศรีตาแสน
2. เด็กหญิงเนตรนภา   พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาวทิฆัมพร  ชาติเพ็ชร
2. นางสาวอมรวรรณ  ลครศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธฤษณัช  แก้วลาด
 
1. นายสุรชัย  จำเนียรกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1. เด็กชายศุภกฤษ  ทิพย์กรรณ
 
1. นางจิชญ์ชญาภัษณ์  ทิพย์กรรณ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์นางรอง
 
1. นางสาวปวีณา  โอดรัมย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัชชา  รักภักดี
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญทิพย์
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทร์รัตน์
 
1. นางเพ็ญศิณี  ศิริถาวรวงศ์
2. นายณฤทธิ์  บุญรอด
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โทนสูงเนิน
2. เด็กหญิงประภาศิริ  พันจันดา
3. เด็กหญิงวีรดา  สาระติ
 
1. นางสาวสมจิตต์  ซุยจันทึก
2. นางสาวศิริพร  จันทรมณี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไชยสถาน
2. เด็กชายจิรเมธ   ทศราช
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  บุตรดา
 
1. นายกฤษกร   ข้าวเบา
2. นางสาวชนนิกานต์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กหญิงปรารถนา  ไตรพรม
2. เด็กชายรัฐภูมิ  โสภา
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปานทอง
 
1. นางประไพรัตน์  ศิริรัมย์
2. นางสาวจิราวรรณ  พิสูจน์ธรรม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 1. เด็กชายธนโชค  ม่วงสำเภา
2. เด็กชายภาคภูมิ  พันธ์งาม
 
1. นางณัฐวรรณ   สนหอม
2. นางสาววงษ์สอน  ชมภัส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายธนภัทร  ประจูลเนตร
2. เด็กชายสิทธิพล  โพธิ์ดี
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมชมภู
2. นางสาวไพรลิน  พรมโสภา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับคะนิง 1. เด็กชายปัณณพัฒน์   ทซึดะ
 
1. นายสุชาติ  นาราช
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวกันทิมา  จันทร์สองสี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กหญิงนพมาศ  หวัดวาปี
 
1. นางสาวสุภาพ  ไขรัมย์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นวลสำลี
2. เด็กชายภัทรกร  บุญขาว
 
1. นางสาววิภาวรรณ  เสาวพันธุ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายนัธวัตร  อยู่เย็น
2. เด็กชายวัชรพล  ท่าหาญ
 
1. นางธิดารัตน์  รักสัตย์
2. นางปานจณี  บุตรไธสงค์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กชายธีรภัทร  วาสะรัมย์
 
1. นายสมภพ  ชุมเสนา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวกนกพรรณ  พูนสุวรรณ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กชายพุฒิเมธ  รุ่งเป้า
 
1. นางสาวตรียนุช  พรมเมา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1. เด็กหญิงฐิติชญาน์  แตงพรม
 
1. นางสุวัฒนา   บุญทูล
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  หอมโลก
 
1. นางสาวกนกพรรณ  พูนสุวรรณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขงาม
2. เด็กหญิงพรดารินทร์  เชื้อโท
3. เด็กชายอลงกรณ์  เหมทอง
 
1. นางดรุณี  ศรีจันทร์
2. นางสาวสมมาตร  บุญราก
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 1. เด็กชายกฤติพงศ์  พรมชื่น
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เกษรชื่น
3. เด็กหญิงนันทกานต์  แซ่อึง
 
1. นางนุชจรินทร์  สุดหอม
2. นางมยุรี  ทองภูเหวด
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กชายพีระพงษ์  พยัคฆา
2. เด็กชายอรรถพล  บัวลา
 
1. นางสุนีย์  วิเสโส
2. นายวันชาติ  สระศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 1. เด็กชายกิตติชนม์  เรือนชิน
2. เด็กชายเมธวัฒน์  สลับตาล
 
1. นางโชติกา  สกุลมหาบดี
2. นางสาวจินตนา  ทะเรรัมย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กชายติณณภพ  บุญตา
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  กล่อมพระทัย
 
1. นายอรรถพล  สุสมบูรณ์
2. นางวันทา  เวชชศาสตร์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลอย. 1. นายอดิศักดิ์  สาชิน
2. นายอภิสิทธิ์  ลีลาน้อย
 
1. นางวันเทา  มลาศรี
2. นายสุวิทย์  มลาศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เพชรกลั่น
2. เด็กหญิงนัฎฐนันท์  เสนคุ้ม
 
1. นางสาววิลาวรรณ  อ่อนเขนย
2. ว่าที่ร้อยตรีไตรภพ  จำเนียรกูล
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 1. เด็กชายนิชนันท์  ลุนสำโรง
2. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  กุมภากุล
3. เด็กหญิงสุฐิตา  สุทธิบุตร
 
1. นางสาวปภัชญา  โสดา
2. นางสาวสุธิมา  สินธนาวัฒน์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 1. เด็กหญิงปนัดดา   รินนอก
2. เด็กชายศิริพงษ์   ชิโกศรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   นิเวศกูล
 
1. นายบัญชา  คนชุม
2. นางวาสนา  คนชุม
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กหญิงกวินตา  จันทร์มา
2. เด็กหญิงธนัชพร  จินดาดวง
3. เด็กหญิงแพรไหม  บุตรไทย
 
1. นางสาวดาวไสว  ปามุทา
2. นางสาวเบ็ญจพันธ์  กาญจนะ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทบร้อย
2. เด็กชายภูวดล  แก้วโพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงอรณี  ต่ำกระโทก
 
1. นายมนตรี  สำรวมจิต
2. นางนงลักษณ์  สำรวมจิต
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขอคล้ายกลาง
2. เด็กหญิงวรัญญา  พื้นบาตร
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ระมัง
 
1. นางสุทธิวรรณ  รักสัตย์
2. นางสาวสิริมา  จุฬามณี
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงปาริชาต  น้อยศรี
3. เด็กหญิงพรพิมล  จีนเกิด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุนทรินทร์
2. นายจิตติพงศ์  พันธุ์สว่าง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กชายปัญญาสิษฐ์  สายแก้ว
2. เด็กหญิงสุชญา  พึ่งประสพ
 
1. นางสุทธิวรรณ  รักสัตย์
2. นางเคลือวัน  ธัญญศิรินนท์
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 1. เด็กชายอดิศร  โพธิ์ไพจิตร
2. เด็กชายเบญจมาภรณ์  ทะนีหงส์
 
1. นายเมทิน  สุระแสน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กหญิงกนกอร  กี
2. เด็กหญิงกุลฑิรา  แซมทอง
3. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ไชยบำรุง
4. เด็กหญิงพัชรพร  เพชรวงษ์
5. เด็กหญิงศิริมาศ  ดีสมบัติ
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  โอฬาร์ศาสตร์
2. นางสาวพิศสมร  น้อยหลุบเลา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 1. เด็กหญิงจิรภัสสร  เพชรวงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วุฒิยา
3. เด็กหญิงวลัทยา  แพทย์เมืองจันทร์
4. เด็กหญิงสุภาพร  รามณี
5. เด็กหญิงเพชรนารี  การะเกต
 
1. นางสาวเบญจมาศ  อนันมา
2. นางสาวสว่างจิตร   ปัดทุม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 1. นางสาวกมลชนก  มีลาม
2. นางสาวชลธิชา  วังสันต์
3. นางสาวนาตยา  แพงมี
4. นางสาวศยามล  นับแสน
5. นางสาวศุภจิรา  อาจภักดี
 
1. นายศราวุธ  สุดหอม
2. นางนุกุล  ชุมพลวงศ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับคะนิง 1. เด็กหญิงกัลยา  มนไธสง
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  ทุมมา
3. เด็กหญิงพัชรวรินทร์  ปั่นกลาง
4. เด็กชายภูวเดช  น้ำเต้าทอง
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศิลาชัย
 
1. นายสุชาติ  นาราช
2. นางสาววิลาวรรณ  วังคะวิง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูทำนบ 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงชลิตา  เสตตะสิน
3. เด็กหญิงธนัชพร  นนธิจันทร์
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ดีนา
5. เด็กหญิงวันวิสา  เชอรัมย์
 
1. นางธีรธาดา  ตึดสันโดษ
2. นางสาวปิยะพร  แปลงดี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูทำนบ 1. เด็กหญิงกนกรดา  ลาดพา
2. เด็กชายจิรายุทธ  แกล้มกล้า
3. เด็กหญิงพัชรพร  สบาย
4. เด็กหญิงสกฤตกมล  พันละวัน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เขตจำนำ
 
1. นางธีรธาดา  ตึดสันโดษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ลีตานา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 1. เด็กชายกิตติพัชญ์   บุญเหลือ
2. เด็กหญิงญาณิกา  ละห้อย
3. เด็กหญิงอจลยา  ตันสุ
4. เด็กหญิงเจนจิรา  พนมใหญ่
5. เด็กชายไอดิน  อินเปล่ง
 
1. นายบุญนำ  พินิจ
2. นางสาวสุรัลชนา  เสมารัมย์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 1. เด็กหญิงจีรภิญญา  ค่ากระโทก
2. เด็กหญิงชลธิชา  เกลี่ยกระโทก
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โฮมกระโทก
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พลเหลา
5. เด็กหญิงอารดา  ฉุนจังหรีด
 
1. นายอนณ  ปริวันตา
2. นายคัมคุณ  กิชะรัมย์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 1. เด็กชายกมนวิทย์ธาดา  ทิพย์อักษร
2. เด็กชายกิตติกานต์  ทองมีศรี
3. เด็กหญิงนวมินทร์  รินจันทร์
4. เด็กชายบูรพา   สาเรียง
5. เด็กชายพรพิพัฒน์  ชนทองหลาง
6. เด็กชายพันธ์เทพ   วิโรจน์
7. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์   พูนสวัสดิ์
8. เด็กชายภัทรชัย  แสนพิลา
9. เด็กหญิงมานิตา  บุญประสาท
10. เด็กหญิงรัตคิยากร  เรืองวิริยะโรจน์
11. เด็กหญิงลักษิกา  นิยม
12. เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์ศิริศักดิ์
13. เด็กชายวีรยุทธ   มาลา
14. เด็กหญิงศิริรัตน์   บรรลัง
15. เด็กหญิงศิริรัตน์   คนชุม
16. เด็กหญิงศิวพร  สีพรหม
17. เด็กชายศุภณัฐ   สุดสมัย
18. เด็กชายศุภวิชญ์   บุตรอุดม
19. เด็กหญิงอาทิตยา   มณีศรี
20. เด็กชายเทวัญ   ทอนสูงเนิน
 
1. นางกระแส  พลจังหรีด
2. นางอรวรรณ   ควรดี
3. นายบรรญดาศักดิ์   ควรดี
4. นางสีคราม  อาภรณ์พงษ์
5. นายพรพจน์  อังกาบเพ็ชร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปรัสเพ็ชร
 
1. นางสาวศศิภา  วงษ์รัตน์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงมิลลี่  รีสลีย์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ใจเที่ยง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. นางสาวทิพย์วรรณ  ศรีคร้ามครัน
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  โอฬาร์ศาสตร์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสสินธิ์
2. เด็กชายพงษ์ประณต  ปุยะติ
 
1. นางอำพร  ดีสวัสดิ์
2. นางศิริพร   ประสงค์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชุณิชา  เขียวกลม
2. เด็กชายปกป้อง  สถานถิ่น
 
1. นางอำพร  ดีสวัสดิ์
2. นางศิริพร   ประสงค์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโคลน 1. เด็กหญิงกลรัตน์  ปกิสังข์
2. เด็กชายฑิปปกรณ์  จันทร์ดอน
 
1. นางถวิล  ตาชูชาติ
2. นางพรเพ็ญ  คุ้มบุ่งคล้า
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันดาดาล
2. เด็กหญิงชรินทิพย์  ปราบพาล
3. เด็กหญิงทิพรดา  การเกษ
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วนามอม
5. เด็กหญิงนภัสภรณ์  เสตพันธ์
6. เด็กหญิงปัญญาพร  ปุ้มสะเกษ
7. เด็กหญิงพรนัชชา  สุขกลาง
8. เด็กหญิงพิชยา  สังฆะรัตน์
9. เด็กหญิงวรัญญา  แพทย์เมืองจันทร์
10. เด็กหญิงเขมมิกา  วัฒนรัตนกุล
 
1. นางกฤษณา  บุญยืน
2. นายบุญถม  เพาะไธสง
3. นายศุภฤกษ์  ประโมณกัง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  จันทะคาม
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จานแก้ว
3. เด็กหญิงชมพูนุช  เวียงวิเศษ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก่นไชยสงค์
5. เด็กหญิงนัฐธิดา  ไชยยอดน้อย
6. เด็กหญิงนิตยา  เย็นประโคน
7. เด็กหญิงมลรัตน์  มหาดไทย
8. เด็กหญิงอริษรา  บุญไกร
9. เด็กหญิงอินทิรา  สุริยะ
10. เด็กหญิงเนตรดาว  กล้ำทอง
 
1. นายสากล  หนูน้อย
2. นางสาวสุรีรัตน์  รัตน์ประโคน
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงธนัชพร  เมืองสีดา
2. เด็กหญิงธัญพร  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงนิชานันท์  อันพันลำ
4. เด็กหญิงพิชญาภัค  เฉนียง
5. เด็กหญิงลภัสญา  นามบุญ
6. เด็กหญิงลิลลี่  เบี๊ยดสเวอร์ท
7. เด็กหญิงวรรณวษา  โทนุบล
8. เด็กหญิงศศิวรินทร์  ปัตตานัง
9. เด็กหญิงสุจิรา  ยามดี
10. เด็กหญิงแองเจลีน่า แพรวา  เครือจันทร์
 
1. นายสุรกานต์   ยังวุฒิกูล
2. นายธีระ  พิมพ์ทอง
3. นายก้องภพ  พิลาวุธ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายทวีทรัพย์  นามโคตร
2. เด็กหญิงนันทิชา  ห้าพุทรา
3. เด็กหญิงนิตยา  สุริด
4. เด็กหญิงวิชุดา  ชุ่มภักดี
5. เด็กหญิงศิวิมล  โกเมน
6. เด็กหญิงสาวิณี  บุญหนัก
7. เด็กหญิงสุพรรษา  จิตหาญ
8. เด็กหญิงสุภาพร  ไพรเถื่อน
9. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โพธิ์เงิน
10. เด็กหญิงเนตรนภา  ฉิมจารย์
 
1. นายนรากร  วรรณหัด
2. นางสาวจิราวรรณ  พิสูจน์ธรรม
3. นางสาวรุ่งนภา  สุวารี
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูทำนบ 1. เด็กชายกฤตภัค  มีภักดิ์
2. เด็กชายปัญยงค์  สืบสุนทร
3. เด็กชายปิยเดช  เกตหอม
4. เด็กชายภูมิน  โทสุระ
5. เด็กชายยศภัทร  วิสมล
6. เด็กชายวทันยู  มนตรีชัย
7. เด็กชายอดิศร  พิศวง
8. เด็กชายอดิสรณ์  อุรีรัมย์
9. เด็กชายอัครเดช  บุญพอ
10. เด็กชายอาชา  คุณประทุม
 
1. นางแพรวนภา  อ่อนวาที
2. นางสาวดวงเดือน  ทองล้ำ
3. นางสาวสุดารัตน์  บรรลัง
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 1. เด็กหญิงกันธิชา  บำเพ็ญพงษ์
2. เด็กหญิงจันทนิภา  จิตสูงเนิน
3. เด็กหญิงชลธิชา  นกจีบ
4. นางสาวธีราพร  ทองเหมือน
5. เด็กหญิงนิตยา  เลื่อมใส
6. เด็กหญิงปาริชาติ  แสงเทียน
7. เด็กหญิงอนันตญา  ดวงเจริญวิทยา
8. เด็กหญิงอรนันท์  หลอดกระโทก
9. เด็กหญิงเทียน  วิสุมา
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ม่วงศรี
 
1. นางสุกานดา  อันดี
2. นายวรพล  โพธิ์ลอง
3. นายชลฎาธร  ทิพย์อักษร
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษณะ  มาลัยสร้อย
2. เด็กชายชินโชติ  สังขรักษ์
3. เด็กชายธนกรณ์  ทองสุข
4. เด็กชายธนกฤต  ฮาเล่ย์
5. เด็กชายธนโชติ  เฉลิมศิลป์
6. เด็กชายนครินทร์  มะหันตะ
7. เด็กชายวรการ  โสประโคน
8. เด็กชายวรวัฒน์  สุริยาเย็น
9. เด็กชายสถาพร  จันทร์ราตรี
10. เด็กชายอัครณัฏฐ์  ภูตะลา
 
1. นายนิกร  มะลิวรรณ์
2. นายธีรยุทธ  อัมรารัมย์
3. นางสาวปทุมรัตน์  รุณกระโทก
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 1. เด็กชายมโนปกรณ์  นับถือสุข
2. เด็กชายวัชราภิเษก  ถนิมกาญจน์
 
1. นายศิริศักดิ์  ใจเย็น
2. นางสำรอง  ผลสมหวัง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เดชนา
2. เด็กหญิงปริมประภาภรณ์  พวงปะคำ
 
1. นายกษิดิส  โสขวัญฟ้า
2. นายจักรี  รักสนาม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1. เด็กชายภาคภูมิ  ปลื้มสายแสง
 
1. นางสาวนฤมล  ปัญญารัมย์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงชลธิชา   สุขุม
 
1. นางสาวพัชรี  มาตา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 1. เด็กหญิงบุลภรณ์  เลิศสกุล
 
1. นางกัญญนันทน์  กลิ่นตันธนานันท์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวราวัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  กุมภากูล
 
1. นางนารี  คุณวงศ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวราวัฒนา 1. เด็กหญิงนุชจรี  แจ่มจันทร์
 
1. นายจุฬพงษ์  ประสงค์ทรัพย์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  ไทยวงษ์
 
1. นางสุรัชฎา  พลถาวร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 1. เด็กชายสุรเดช  แคนขา
 
1. นางสาวสุอาภา  มะหิงษาเดช
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  คำขวา
 
1. นางกัญญนันทน์  กลิ่นตันธนานันท์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุสุข
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กิจรัมย์
 
1. นางรวีวรรณ  คงสอดทรัพย์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  มงคลธนไพสิฐ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" 1. เด็กชายนพดล  มีศรี
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  รักษ์ภูเสน
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  มงคลธนไพสิฐ
2. นางชุติกาญจน์  นาคชุมนุม
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มั่นน้อย
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เบ็ญจศาสตร์
 
1. นางนุ่มนวล  วรรณลี
2. นางสาวสุภาพร  กองศักดิ์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วยงกฏ
 
1. นางกัญญนันทน์  กลิ่นตันธนานันท์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กหญิงกัลยา  สีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงน่านฟ้า  อาวะศรี
3. เด็กหญิงพิชฎา  ใยแก้ว
 
1. นางดวงดาว  น้อยโลมา
2. นางปทุมทอง  ศรีวงษา
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อยู่แท้กูล
2. เด็กหญิงปิ่นบินัทธ์  ปาโมกข์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  มะลิรัมย์
 
1. นายเพชรรินทร์  อินภู่
2. นางสาวนฤมล  ปัญญารัมย์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กชายสายชล  ชุ่มชัย
2. เด็กชายสุกฤษ์  เพ่งพิศ
3. นายอนุวัฒน์  สาคาร
 
1. นายสิน  ผาสุขโสม
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  จันทร์อยู่จริง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสะแก 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พรมกระโทก
2. เด็กชายจิรายุ  ศาลางาม
3. เด็กหญิงนฤมล  ศรีทองหลาง
4. เด็กหญิงบุญสิตา  แตงกระโทก
5. เด็กชายพงศกร  เสือมาพะเนาว์
6. เด็กหญิงอฑิตญา  ทองงามขำ
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  กระแจะจันทร์
2. นางปาริชา  โพธิ์จันทึก
3. นางชวนชม  ไถกระโทก
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไชยสถาน
2. เด็กหญิงครองขวัญ   สมศรี
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  สุดหอม
4. เด็กหญิงจิรัชญา  ปิยะศิริสิน
5. เด็กหญิงจิรัชญา  โขงรัมย์
6. เด็กหญิงจีรนันท์  ธรรมโคตร
7. เด็กหญิงชญานิน  พร้าวไธสง
8. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดียิ่ง
9. เด็กชายฐิติวุฒิ  สุวรรณ
10. เด็กหญิงณัฐนรี  สุดหอม
11. เด็กชายณัฐพัฒน์  จ่ายวารี
12. เด็กชายณัฐภัทร  จึงนอก
13. เด็กชายทรัพย์สถิต   บุญทา
14. เด็กหญิงธาดา  สานุสันติ์
15. เด็กหญิงธิดาพร  ทองภู
16. เด็กหญิงนิภาภรณ์  โพธิ์ศรี
17. เด็กหญิงนิมมานนรดี  พลศิริ
18. เด็กหญิงปวริศา  ทองสุทธิ์
19. เด็กหญิงปวีณ์กร  สีนาม
20. เด็กหญิงผกายดาว  พุแค
21. เด็กหญิงภัทราพร  ปัดซัง
22. เด็กชายภานุพงศ์  ประทุมตา
23. เด็กชายภูรินทร์  คำพันธ์
24. เด็กหญิงรธิชา  ปลอดประโคน
25. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์จอม
26. เด็กหญิงวราภรณ์   เลิศพงษ์
27. เด็กชายวริทธิ์นันท์  ผลจันทร์
28. เด็กชายศิรวิทย์  สียางนอก
29. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทมาลา
30. เด็กหญิงสาวลักษณ์  ชากลาง
31. เด็กหญิงสุภัตรา  ซาไธสง
32. เด็กชายอชิรวัตติ์  เทพนรินทร์
33. เด็กหญิงอภิญญา  ด้วงทา
34. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วคำ
35. เด็กชายอรรถพล  คงสกุล
36. เด็กหญิงอริยา  ด้วงทา
37. เด็กหญิงเกศริน  กาหา
38. เด็กหญิงเขมกร  ศรีบุญเรือง
39. เด็กหญิงไพรินทร์  โคตรภักดี
 
1. นายนิรุตต์  พรรสิงศร
2. นายสำเริง  จึงนอก
3. นางสาวลลิตา  ทิมกระโทก
4. นางสาวจิราภา  ตะเคียน
5. นายวสุพล  ลือนาม
6. นางสาวอุทุมพร  เดชกุลรัมย์
7. นายอภิเดช  จันทรพุดซา
8. นางวันเพ็ญ  เณรเกิด
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วสามดวง
 
1. นายณัฐพงศ์  ทิพย์โภชน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายธีรชนย์  คงเป็นนิจ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  จัตุกูล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วยงกฏ
 
1. นางนุจรินทร์  นาคป้อมฉิม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  วิไชยศาล
 
1. นางสาวสมพร  มะหิงษาเดช
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กชายสุรัฑศาสตร์  ศรีชาติ
 
1. นางจิวาลักษณ์  ชิดสุข
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 1. เด็กชายคุณากร   แป้นเงิน
 
1. นายสัญญา   ตาชูชาติ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง. 1. เด็กหญิงพาฝัน  การงานดี
 
1. นางลำดวน  สุภศร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  บุญหว่าน
 
1. นายยุทธเดช  ป้อมสนาม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กชายภัทรพล  สายสร้อย
 
1. MissRisen  Cabalida
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายไวทิน  ราชวิชิด
 
1. นางมณีเนาว์  วงศ์เมธชนัน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1. เด็กหญิงอมันดา  โอแฮร์
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  อันปัญญา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 1. เด็กหญิงนฤมล  ปินะกาพัง
 
1. นายภาณุพงษ์  นิรัยรัมย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เขียว
 
1. นายจักรกฤษณ์  นวลปักษี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กชายวีรเทพ  เทศวงษ์
 
1. นายสิทธิชัย  ทาหาญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงเบญจพร  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวนพลักษณ์  จันทร์พยัพ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 1. เด็กหญิงชนันท์กานต์  นุยอนรัมย์
 
1. นางสาวศรีกานดา  สุทธิ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงจิรภิญยา  สุดหอม
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ปิยะศิริสิน
3. เด็กหญิงณัฐนรี  สุดหอม
4. เด็กหญิงปวริศา  ทองสุทธิ์
5. เด็กหญิงรธิชา  ปลอดประโคน
6. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์จอม
7. เด็กหญิงอพิญญา  ด้วงทา
8. เด็กหญิงเขมกร  ศรีบุญเรือง
 
1. นายสำเริง  จึงนอก
2. นายนิรุตต์  พรรสิงศร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสะแก 1. เด็กชายกฤษณะ  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  พรมกระโทก
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  สีกระสัง
4. เด็กชายจิรวัฒน์  พุฒนอก
5. เด็กชายจิรายุ  ศาลางาม
6. เด็กหญิงนฤมล  ศรีทองหลาง
7. เด็กหญิงบุญสิตา  แตงกระโทก
8. เด็กชายพงศกร  เสือมาพะเนาว์
9. เด็กชายวีรภาพ  จันขุน
10. เด็กชายศิรชัช  ระดมทอง
11. เด็กหญิงอฑิตญา  ทองงามขำ
12. เด็กหญิงเกตน์สิรี  แท่นกระโทก
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  กระแจะจันทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญมาก
3. นางสาวจรรยารัตน์  วชิรดุสิต
4. นางปาริชา  โพธิ์จันทึก
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  เพ่งพิศ
2. เด็กชายกริชสดากร  ชาเมืองศรี
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  เงางาม
4. เด็กชายกิตติภณ  บุตรทอง
5. เด็กชายกุลชวาล  วามะกัน
6. เด็กหญิงจุฑาธิป  เกิดโภคา
7. เด็กหญิงชนิกา  ธรรมดา
8. เด็กชายชยานนท์  เงางาม
9. เด็กหญิงชลลดา  ราชสีทา
10. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สาระบุตร
11. เด็กหญิงณัฐกานต์  สาระบุตร
12. เด็กชายณัฐพงษ์  พลรักษา
13. เด็กชายณัฐวุฒิ   เพ่งพิศ
14. เด็กชายดัลพร  สายบุตร
15. เด็กชายธนากร  ธรรมดา
16. เด็กชายธนโชค  สันทอง
17. เด็กชายธันยาธรณ์  โสภาสุข
18. เด็กชายนนทกร  แจ่มนิยม
19. เด็กหญิงนริสรา  รักษา
20. เด็กหญิงนัดธิดา  บุญเฉลิม
21. เด็กหญิงนิภาพร  จอมปัน
22. เด็กหญิงพัชนี  เจริญยิ่ง
23. เด็กชายพีรภัทฒ์  ซ้อนรัมย์
24. เด็กหญิงภัทรนันท์  เหล็กกล้า
25. เด็กหญิงยุวรัตน์  ซ้อนรัมย์
26. เด็กชายรัฐศาสตร์  ไร่รัตน์
27. เด็กหญิงรัตติกานต์  เชือนรัมย์
28. เด็กหญิงลลิดา  ธรรมดา
29. เด็กหญิงวรรณภา  เงางาม
30. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เงางาม
31. เด็กชายวุฒิชัย  สุขมานพ
32. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธนิตศักดา
33. เด็กชายสรกฤช  จรัสฤทธิ์
34. เด็กหญิงสิริวัลย์  เจริญยิ่ง
35. เด็กหญิงสุชัญญา  สิงห์ทองทราย
36. เด็กหญิงสุนิสา  เพ่งพิศ
37. เด็กหญิงสุภาวดี  มากมี
38. เด็กหญิงอินทิราพร  อ่อนศรี
39. เด็กหญิงเจตสุภา  จำปาทอง
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  บุตรทอง
 
1. นายพัฒนศักดิ์  เปลี่ยนรัมย์
2. นายบรรพต  หรีกประโคน
3. นายสุธี  ธรรมสนอง
4. นางจินตนา  ธรรมสนอง
5. นางกิตติพร   ประทุมตา
6. นางเจนจิรา  ดอดกระโทก
7. นางสาวเบญจมาศ  เกดขุนทด
8. นางสาวสุรีภรณ์  ผมเพ็ชร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงศ์แหล้
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ศิริโชติ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขานพรม
 
1. นายสมเจตต์  เจียรัมย์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กชายสราวุธ  แก่นพา
 
1. นางสาวิตรี  ชมกลาง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายอนุพงษ์  แก้วประโคน
 
1. นางสาวลัดดา  กิติพันธ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กชายสรัล  อู่วิเชียร
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ศิริโชติ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายอดิศร  นวลสุธา
 
1. นางจารุณี  จัตุกูล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายกิตติชัย  กิติพันธ์
 
1. นางจิตรลดา  ธัญญศิรินนท์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายไกรอนันต์  แข่งกระโทก
 
1. นางสาวลัดดา  กิติพันธ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 1. เด็กชายสมชาย  ตุยารัมย์
 
1. นายวินัย  มาตา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายพีรพัท  อินกลัด
 
1. นางสาวลัดดา  กิติพันธ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นาคะพงษ์
 
1. นางสาวณฤศา  สิงห์ทอง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายเชาว์เลิศ  จำลองชาติ
 
1. นางเฉลิมพร  เรืองศรีมั่น
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายศักดิ์เพิ่มพูน  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวณฤศา  สิงห์ทอง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายพีรวัชร  อินกลัด
 
1. นางสาวลัดดา  กิติพันธ์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงนันทกา  มหาโยชน์ธนิศร
 
1. นางสาวณฤศา  สิงห์ทอง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีพระจันทร์
 
1. นางสาวลัดดา  กิติพันธ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กชายสุรเดช  ทรงเหล็กสิงห์
 
1. นางสาวิตรี  ชมกลาง
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายนำโชค  สินชัยยา
 
1. นางมณีเนาว์  วงศ์เมธชนัน
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดก้านเหลือง 1. เด็กหญิงผกามาศ  ศรีบุญมา
 
1. นางรุจี  อุทโท
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 1. เด็กหญิงพรน้ำเพชร  ชาวสวน
 
1. นางโฉมวิไลย  สุรัตน์ภิรมย์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  นาคะพงษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์คำ
3. เด็กชายทีระพร  กลิ่นบุหงา
4. เด็กชายธาดาพงศ์  ยินดี
5. เด็กชายบัญญพนต์  บำเพ็ญกุล
6. เด็กชายปฐพี  แคะนาค
7. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แก้วอมตวงศ์
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวณฤศา  สิงห์ทอง
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงจันทร์ทิวรา  กลางนนท์
2. เด็กหญิงจิราพร   บัตรทอง
3. เด็กหญิงนันทิกา  หมั่นทองหลาง
4. เด็กหญิงนารากรณ์   ไฝทาคำ
5. เด็กหญิงปวันรัตน์   นามลุน
6. เด็กหญิงพิลัดดา   ชะระตะคุ
7. เด็กหญิงมณิสรา  ขันอาสา
8. เด็กหญิงรินรดา   ท้าวเทียมตน
9. เด็กหญิงวรกมล   รักสัตย์
10. เด็กหญิงวรินรัตน์  ศรีษนาราษฎร์
11. เด็กหญิงสุกัญญา   โพธิ์นา
12. เด็กหญิงสุชาดา  ชมภูนุช
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   บุญหว่าน
14. เด็กชายอนัณดา   ลื่นลม
15. เด็กหญิงอรวรรณ  หาญไพรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  โม้คำ
2. นายอำพล   พรหมทอง
3. นางสาวณัฐริญา   คำโพธิ์
4. นายเกรียงไกร   บุญเบ้า
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  แขมคำ
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ชินราช
3. เด็กหญิงพัชราวดี  อ่อนศรี
4. เด็กหญิงพัสตร์ภรณ์  สายพันธ์
5. เด็กหญิงรวินท์นิภา  เบญจศาสตร์
6. เด็กชายรุ่งระภัทร  เพ็งคำปั้ง
7. เด็กชายวรินทร  ลัทธิ
8. เด็กชายอธิชาติ  จันทะลาสา
9. เด็กหญิงอนาตาชา  ปัญญานิติกุล
10. เด็กชายเปรมกิตติ์  สาระพิศ
 
1. นางสาวจิภารัตน์  อันอ่อน
2. นางสาววราลักษณ์  สว่างวงศ์
3. นางสาวอัญชนา  โล่นารายณ์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญจูง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ภู่รบ
3. เด็กชายพงษ์ระพี  โพธิ์นางรอง
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เณรกูล
5. เด็กชายภูบดินทร์  กลอนดอน
6. เด็กหญิงมนฑาทิพย์  เสียมประโคน
7. เด็กชายเทพทัต  นราพงษ์
8. เด็กหญิงโสรญา  ปลอดกระโทก
 
1. นางนงชกร  ศรีภักดี
2. นางกันย์ชลี  อันดี
3. นางอัมพร  ศรีหิรัญพัลลภ
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นามวิเศษ
2. เด็กหญิงณภัทร  ชะดารัมย์
3. เด็กหญิงธิดามณี  ด่านกระโทก
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  จำรูญศิริ
5. เด็กหญิงนิภาพร   ช่วยกระโทก
6. เด็กหญิงมลธิดา  บุญกองชาติ
7. เด็กหญิงรัดดามณี  ด่านกระโทก
8. เด็กหญิงอาทิตยา   วัชพืช
 
1. นางสมจิตร  ศรีกระสังข์
2. นางกระแส  พลจังหรีด
3. นางสาวสุภาทิพย์  จำลองชาติ
4. นายพรพจน์  อังกาบเพ็ชร
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงธิราภรณ์  เข็มบุบผา
2. เด็กหญิงนิศากร  เจียมผักแว่น
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  พุดชุมแสง
4. เด็กหญิงพอฤทัย  นุพันธ์
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  มาบัณฑิต
6. เด็กหญิงสุรัตนา  คำสืบ
 
1. นางพัฒนา  อริยะศิริวงศ์
2. นางอรชร  มาระศรี
3. นางเบ็ญจา  วรารุจนนท์
4. นายดนัย  บุตรงาม
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เขียนย้อย
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีศักดิ์มะเริง
3. เด็กหญิงธนัชชา  โรมรินทร์
4. เด็กหญิงพรพิมล  ลูกแก้ว
5. เด็กหญิงศศิประภา  บุญชาญ
6. เด็กหญิงศศิรัตน์  ณรัมย์
7. เด็กหญิงสุกิจตา  แก้วเมือง
8. เด็กหญิงแสงเทียน  โถมสันเทียะ
 
1. นายชาตรี  ทุมมาวัย
2. นางสาวดวงเดือน  สวยรูป
3. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  อนุรักษ์วงศา
2. เด็กหญิงชญานันท์  เพชรพันธ์
3. เด็กหญิงชนาภัทร  นาคนาคี
4. เด็กหญิงชลธิชา  เรืองนางรอง
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  เรืองนางรอง
6. เด็กหญิงปาราวี  ลายพยัคฆ์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  นาเมืองรักษ์
8. เด็กหญิงสิตานัน  จันทร์โสดา
9. เด็กหญิงอัครมณี  ทองดี
 
1. นางปริศริญญา  ศรีสังข์บุญ
2. นายประวิทย์  หล่อเภรี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วรักษา
4. นางสาวปิยาพัชร  เพ็ชรจำรัส
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เขียนย้อย
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีศักดิ์มะเริง
3. เด็กหญิงธนัชชา  โรมรินทร์
4. เด็กหญิงนิจจารีย์  สุขปลื้ม
5. เด็กหญิงพรพิมล  ลูกแก้ว
6. เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นสันเทียะ
7. เด็กหญิงศศิประภา  บุญชาญ
8. เด็กหญิงศศิรัตน์  ณรัมย์
9. เด็กหญิงสุกิจตา  แก้วเมือง
 
1. นายชาตรี  ทุมมาวัย
2. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
3. นางสาวดวงเดือน  สวยรูป
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ส่งศรี
2. เด็กหญิงจุฑามาส  อนุรักษ์วงศา
3. เด็กหญิงชญานันท์  เพชรพันธ์
4. เด็กหญิงชนาภัทร  นาคนาคี
5. เด็กหญิงชลธิชา  เรืองนางรอง
6. เด็กชายณฐพล  เชนไชย
7. เด็กชายณภัทร  สาลาจักร
8. เด็กหญิงนงลักษณ์  เรืองนางรอง
9. เด็กหญิงปนิตาพรรณ  ทองนุ่ม
10. เด็กหญิงปาราวี  ลายพยัคฆ์
11. เด็กชายพัทธนันท์  ปั้นไว
12. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  นาเมืองรักษ์
13. เด็กชายรัชชานนท์  เริ่มปลูก
14. เด็กชายวรากร  ผาสุก
15. เด็กหญิงสิตานัน  จันทร์โสดา
16. เด็กหญิงอัครมณี  ทองดี
 
1. นางปริศริญญา  ศรีสังข์บุญ
2. นายประวิทย์  หล่อเภรี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วรักษา
4. นางสาวบุศรา  บุญทศ
5. นางสาวสขิลา  คงสุขมาก
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กชายชญานันท์  แมลงผึ้ง
2. เด็กชายธนกฤต  พลแสน
3. เด็กชายวรวัตร  นาคินทร์ชาติ
4. เด็กชายอัญเชิญ  เพ็ญเพียร
5. เด็กชายไกรวิชญ์  สมานชาติ
 
1. นางอำไพวรรณ  วิเศษหมื่น
2. นายคมกฤช  ยิ่งหาญ
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เซฟโวล์กยี
2. เด็กหญิงณัฐปรียา   พัชนี
 
1. นางทิพยวรรณ  อาภรณ์พงษ์
2. นางอรุณ  พัชนี
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิภาศิริ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ช่างเติม
 
1. Mrs.Nomalizo   Mvimbi
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงชนิตา  คาร์ที
 
1. Mr.John William  Bond
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กหญิงยุวดี  ศาลาแดง
 
1. นางสาวสุพิชชา  กล่าวรัมย์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สุวรรณคำ
 
1. นางสาวนงนุช  ชัยวารี
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โพนนอก
 
1. นางสาวนิตยา  สีสันต์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองเปี่ยม
2. เด็กหญิงฉัตรรุ้ง  ทนน้ำ
3. เด็กชายวัชระ  ศิรินู
4. เด็กหญิงวิภาวี  เฉลิมพล
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แพนดี
 
1. นางสาวนฐิกานต์  หินไชยศรีี
2. นางสาวชลฤดี  ศักดิ์โสภาสกุล
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  หอมเทียม
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  เสียมเพ็ชร
 
1. นางสาวประภา  อินจันดี
2. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ประนางรอง
2. เด็กหญิงศิริประภา  สมมา
 
1. นางสาวประภา  อินจันดี
2. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โขงรัมย์
2. เด็กหญิงพุทธิชา  สังสมานันท์
 
1. นางสาวณัฏฐ์นรี  บุตรศิริ
2. นางสาวนงเยาว์  ศรีโสภณ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกชพร  ฉัพพรรณรังสี
2. เด็กชายจิรพัชร  เล็งตามดี
3. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  แก้วดอนรี
4. เด็กหญิงสุพรรณิกา  เส็งลา
5. เด็กหญิงอธิชนันท์  นวลศิร
6. เด็กชายโอบนิธิ  พรมภมร
 
1. นายโกเมศ  โลห์นารายณ์
2. นางวรุณกาญจน์  สุทธศรีเมธีชัย
3. นางสาวสุณีรัตน์  ศรประสิทธิ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 1. เด็กหญิงกัลต์สุดา  แน่นชารี
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  นิยม
3. เด็กหญิงนันทิดา  มิตรชอบ
4. เด็กหญิงบวรลักษณ์  มวลคำลา
5. เด็กหญิงปุณยวีร์  นามวิเศษ
6. เด็กหญิงอรพิมล  ปานจิต
 
1. นายบัลลังก์  เสียงดี
2. นายสุทัศน์  โฉมอุปฮาด
3. นายภาณุพงษ์  นิรัยรัมย์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กชายกฤษดา  พันจันดา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  หนองนา
3. เด็กชายธนากร  วงเจริญ
4. เด็กชายธีรศักดิ์   พันจันดา
5. เด็กชายพงศธร  บุรมณ์
6. เด็กชายภูริพัฒน์  กุจพันธุ์
7. เด็กชายวีรพงษ์  เดชารัมย์
8. เด็กชายอนันตสิน  แสนรัมย์
 
1. นายพรรคพงศ์สนิท  กองสนั่น
2. นายสมพงษ์  เนื้อทอง
3. นางพนิดา  คงสืบชาติ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับคะนิง 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนสุภาพ
2. เด็กชายณภัทร  แก้ววิเชียร
3. เด็กหญิงณัฐชา  มาลุน
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วละมัย
5. เด็กชายนนทพัทธ์  นันตะพร
6. เด็กหญิงราตรี  โยที
7. เด็กชายวิชิกา  บอง
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทุมมา
9. เด็กหญิงอัญชิสา  มีประเสริฐ
10. เด็กชายโพธิวัฒน์  โรนพิมาย
 
1. นายสุชาติ  นาราช
2. นายธีรศักดิ์  สุดสวาสดิ์
3. นางวิไลลักษณ์   พิมพ์พาพันธุ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูทำนบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อานไธสง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ธุรินไธสง
3. เด็กชายธนโชติ  ชนะพจน์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อิ่มสำอางค์
5. เด็กหญิงพรยมล  สุพรรณ์
6. เด็กชายพัชรพล  โชรัมย์
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตึดสันโดษ
8. เด็กหญิงมาริสา  ปักโคทานัง
9. เด็กหญิงรติกานต์  ยงอาหาร
10. เด็กหญิงสุจีรา  โพธิ์สีดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เที่ยงมน
2. นางธีรธาดา  ตึดสันโดษ
3. นางสาวปิยะพร  แปลงดี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  แย้มโกสุม
2. เด็กชายนฤบดินทร์  ผามณี
3. เด็กหญิงนันทิชา  ธงสันเทียะ
4. เด็กหญิงอทิตยา   ลาสันเทียะ
5. เด็กหญิงอภิญญา  อภัยพัฒน์
 
1. นายเรียด  พรหมบุตร
2. นายยุทธเดช  ป้อมสนาม
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กหญิงดวงพร  ชาญนารถ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลศิริ
3. เด็กหญิงบัวบูชา  ชวาฤทธิ์
 
1. นางสาวจีรภา  โสมกุล
2. นางสาวพรชนก   มยุรส
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กหญิงปณิตา  สุรินทร์ราช
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ลอบกระโทก
3. เด็กหญิงสุทธิมนต์  คำสีลา
 
1. นางสาวชญาฎา  จันทร์ราตรี
2. นายสมบูรณ์  คุ้มไพฑูรย์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองวิลัย
2. เด็กหญิงธัญสินี  สระรัมย์
3. เด็กหญิงฟ้าใส  บุตรเต
 
1. นางทิวาภัค  มะธิมา
2. นางสิรินทรัตน์  แจ่มทองหลาง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงกิตติวรา  นาคนวล
2. เด็กหญิงศิรินทรา  รักษาสุข
3. เด็กหญิงอรปรียา  หะทัยทาระ
 
1. นางสาวสุพรรณี  กิระชาติ
2. นางสาวกัลยา  กาละมูล
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับคะนิง 1. เด็กหญิงขนุน  บอง
2. เด็กชายอาทิตย์  ตุมหนแย้ม
 
1. นายอภิวัฒน์  คำแหงรส
2. นายสุชาติ  นาราช
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 1. เด็กหญิงชลดา  แสนบุญ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองโปรด
3. เด็กหญิงอัมภิกา  อาวุธพันธ์
 
1. นายจักรพงษ์  สุขพราห์ม
2. นางสาวมยุรี  ทองประดับ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  องอาจ
2. เด็กหญิงพลอยตวัน  สวัสดิ์พูน
 
1. นางสุรีพร  เสนาสังข์
2. นางสาวประภาภรณ์  วงศ์เป็นพันธุ์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโคลน 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  วงศ์วชิรบดินทร์
2. เด็กชายเตชิต  พลสงคราม
 
1. นางสาวณัฏฐวี  ยื่งยง
2. นายสุเทพ  กุฎฤาษี
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาระแนะ 1. เด็กชายจีระศักดิ์    กิริมิตร
2. เด็กหญิงมิว    โอกาดะ
 
1. นางสาวพิไลวรรณ   ชำนาญเนาว์
2. นางสาวกนกเนตร   ตินะโส
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 1. เด็กชายธราเทพ  สุขรัตน์
2. เด็กชายธีรภัทร  ชินพลชาย
 
1. นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย
2. นายสันติ  อาสานอก
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กชายดำรงค์ฤทธิ์  งิมขุนทด
2. เด็กชายธนภูมิ  พจนบรรพต
 
1. นายยศพงษ์  มั่งกูล
2. นางสาวศิริวรรณ  เสรัมย์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 1. เด็กชายคามิน  พรมนัส
2. เด็กชายนันทวัฒน์  คงประพัฒน์
 
1. นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย
2. นายสันติ  อาสานอก
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กหญิงพันธ์วรินทร์  พุฒพันธ์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  จันลา
 
1. นายอนุรักษ์  ฉัตรชัยรัตนเวช
2. นางสายฝน  ทิพย์อักษร
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ผ่องพูน
2. เด็กหญิงศลิษา  ทับทิม
 
1. นายวันชาติ  เพ็ชร์ศรี
2. นายสราวุธ  สุธา
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 1. เด็กชายกิตติกวิน  ขวัญอ่อน
2. เด็กชายจันทกรณ์  จะทารัมย์
 
1. นายสราวุธ  สุธา
2. นายวันชาติ  เพ็ชร์ศรี
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 1. เด็กชายฤทธา  สีม่วง
2. เด็กชายเจษฎากร  ไยยอง
 
1. นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย
2. นายสันติ  อาสานอก
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 1. เด็กชายริชาร์ด  ที ดีไพร
2. เด็กชายอนุชา  แดงกันลัน
3. เด็กชายอภิรักษ์  ปลัดประโคน
 
1. นายมหิดล  ชัยมีเขียว
2. นายณัฐ  บัวชัย
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาระแนะ 1. เด็กชายธนภัทร   วงษ์สมบัติ
2. เด็กชายภูรินท์   คนรู้
3. เด็กชายศุภเดช   เสียงวังเวง
 
1. นายนรินทร์พิภัทร   วงศ์วัฒนาวิจิตร
2. นางสาวพัชรี   โยธสิงห์
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 1. เด็กชายฉัตรเฉลิม   ช่วยนา
2. เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญดี
3. เด็กหญิงวรรณวิวา  อินทิสาน
 
1. นายกฤษขจร  ศรีถาวร
2. นายกฤษณะ  พวงกระโทก
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายธนชาติ  ราชบัณฑิต
2. เด็กชายนลธวัฒน์  อบอุ่น
3. เด็กชายวัชระ  ดาโสม
 
1. นางรุ่งนภา  สุวารี
2. นายธีรกุล  แสนมั่น
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ภัคสิริธนศักดิ์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีถาวร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีถาวร
 
1. นางสาวดวงนภา  โลมปลา
2. นางวรัญญา  อ่อนฉลวย
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกระสัง 1. เด็กชายกัณกฤต  โฮนกระโทก
2. เด็กชายธีรกฤต  ปุนปอง
3. เด็กชายศุภโชค   มหันตะ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  จินันทุยา
2. นางสาววิยะดา  ชาโพธิ์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 1. เด็กหญิงญาณิศา  กลีบผะกา
2. เด็กชายธันวา  เสาวพันธุ์
3. เด็กชายศิริศักดิ์  จอกทอง
4. เด็กหญิงสิรดา  ม่วงนางรอง
 
1. นายกฤษขจร  ศรีถาวร
2. นางสาวดาราวรรณ  วิไลปรมาศ
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 1. เด็กชายกมล  ดวงโสมา
2. เด็กชายกรกวี  บุญถม
3. เด็กชายธนดล  ถะเกิงสุข
4. เด็กชายศตวรรษ  ผันอากาศ
 
1. นายมหิดล  ชัยมีเขียว
2. นายสุทัศน์  ลีประโคน
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกง 1. เด็กชายชนินทร์  เกษมศรี
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ชอบทองหลาง
3. เด็กชายวงศกร  ลัทธิ
 
1. นายสงกรานต์  คเชนกูล
2. นางวราภรณ์  คเชนกูล
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจสว่าง
2. เด็กชายธีรภัทร  ทองมะเริง
3. เด็กชายภานุวัตน์  ประจันบาล
 
1. นายปฏิวัติ  ปักเสติ
2. นางพิกุล  ปักเสติ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพชร 1. เด็กชายธีรยุทธ  คัชมา
2. เด็กชายธีรวงศ์  คัชมา
3. เด็กหญิงวริศรา  สิงห์รัมย์
 
1. นางสุพรรณี  สุภาพ
2. นางสาวกัญญาภัทร  เหล่านอก
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาระแนะ 1. เด็กหญิงกิตติมา  กลพิมาย
2. เด็กชายคณพศ  เรียบรัมย์
3. เด็กชายบุญจันทร์   แก้วคำ
 
1. นางสาวอรพรรณ   สัมผัส
2. นางสาวกรรณิการ์  ปรีชากุล
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงกัณญิกา  กะทะแก้ว
2. เด็กหญิงจรรยาพร  ฤทธิ์ไธสง
3. เด็กชายธนากฤษณ์  เพ็งมูล
4. เด็กหญิงธัญจิรา  พุ่มพุทธา
5. เด็กชายวงศกร  ศรีเชื้อ
6. เด็กหญิงวาสนา  เพ็งมูล
 
1. นางสวีนา  มุ่งดี
2. นางสาวพริ้มเพรา  มุ่งกลาง
3. นางสาวประภา  คุงดิน
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษณกันต์  สีขอน
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   จุกแก้ว
3. เด็กชายรพีภัทร  ผลเจริญ
4. เด็กหญิงวาสนา   ทับสุลิ
5. เด็กชายสุริยะ  วิเศษพันธ์
6. เด็กชายอภิชัย  ศรีบุญเรือง
 
1. นายเจตน์สฤษฏิ์  พนาเครือคำ
2. นายกฤษณ์  พวงพันธ์
3. นางสาวศศิธร  ศรนอก
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  สงนางรอง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทองมั่น
3. เด็กหญิงศุภสุตา  หรรษาวงศ์
 
1. นางสุรียาพร  ไชยวชิรวิทย์
2. นางสาววิไลวรรณ  แก้วอำไพ
 
188 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กหญิงวาสนา  นวมนิ่ม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชุมพล
3. เด็กหญิงสุวรรณา  มาโค
 
1. นายปฏิวัติ  ปักเสติ
2. นางพิกุล  ปักเสติ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงกชกร  บาริศรี
2. เด็กหญิงกนกพร  พบสุข
3. เด็กหญิงนนทิชา  พลธรรม
 
1. นางสาวกัลยา  แก้วลา
2. นางสุจิตรา  เหลาสา
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 1. เด็กหญิงกฤษณา  พูลมี
2. เด็กหญิงจิรานันท์  บุญครอบ
3. เด็กหญิงสุกัลยาณี  ทิพวรรณ์
 
1. นางจันทนา  สุทธะสนธิ์
2. นางสาวณัฏฐนันท์  ประทุม
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชะเทียนรัมย์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เปี่ยมเงิน
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  จอมไธสง
 
1. นางประชุม  บุญกองชาติ
2. นายไพโรจน์  สังข์ป้อม
 
192 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทรรศนันท์  จำเริญสุข
2. เด็กหญิงพัชราภา  อินทร์เขื่อนพะเนาว์
3. เด็กหญิงมนทะการ  อุดมครบ
 
1. นางประชุม  บุญกองชาติ
2. นางสุกัญญา  สังข์ป้อม
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1. เด็กหญิงณพชร  โสนาพูน
2. เด็กหญิงณัชริญา  เทียนวรรณ
3. เด็กหญิงรินลดา  จันทร์ประไพ
 
1. นางอุทัยวรรณ  ลาดนอก
2. นางเสาวณีย์  ทองทิพย์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดินไธสง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  รสสุนทร
3. เด็กหญิงวิจิตตรา  โดดไธสง
 
1. นายธีรภัทร์  เจียมรัมย์
2. นางคชภรณ์  สายบุตร
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เณรเกิด
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  พิทักษ์พงษ์
3. เด็กชายธนวรรธน์  บานกลีบ
 
1. นางเกวลิน  ทองเอี่ยม
2. นางสาวรจนา  นุชนาด
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงจรรยพร  ไชยทาง
2. เด็กหญิงจันจิรา  สุขนางรอง
3. เด็กหญิงต้องใจ  คุตรสูตร
 
1. นางสมทรง  เอี่ยมไธสง
2. นายจิรวุฒิ  สารคร
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ไร่วิชัย
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  บำรุงพงษ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  นุชนาด
 
1. นางสีนวล  นนท์พละ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  นาคนวล
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงจิดาภา  เครือเนตร
2. เด็กหญิงนนทิยา  จำปาทอง
3. เด็กหญิงรจนา  สวัสดี
 
1. นางสีนวล  นนท์พละ
2. นางสาวชุตินันท์  นิลสูงเนิน
 
199 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  อาสานอก
2. เด็กหญิงรินรดา  สมานพงษ์
3. เด็กหญิงเอมมิกา  ดำเดช
 
1. นางสาวสุภัตรา  สาสร้อย
2. นางสาวอาภาพร  ฉิมโพธิ์กลาง
 
200 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กชายธนนันท์  ทองภู
2. เด็กหญิงวรวรรณ  พันนวยนนท์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ทบวอร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สายสุ้ย
2. นางสาวจันทร์จิรา  ทับสมบัติ
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายณชพล  เทียมสร้อย
 
1. นางสาวศศิธร  เนียมกูล
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจรัมย์
 
1. นางสาวทองใบ  ไทยแท้
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กชายฉัตรชัย  อินหันต์
 
1. นางสาวบุศรา  บุญทศ
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กชายจรัสพงศ์  บุดดาวงศ์
 
1. นางสาวณภัสสรณ์  พิมพ์วรวรรณ
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤติธี  นาคพิมพ์
 
1. นายกวินกิตติ์  รัตนพงษ์ภูวดล
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กชายกิตติกุล  ศิริโส
 
1. นางพเยาว์  วัฒนาดิลกชาติกุล
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายเอกภพ  พานอุ่น
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ตักกศิลาพันธุ์
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงปวีณ์พร  อย่านอนใจ
 
1. นางสาวสโรชา  แซ่โล้ว
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  ประมวล
 
1. นายกวินกิตติ์  รัตนพงษ์ภูวดล
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กชายธราเทพ  คุณวงค์
2. เด็กชายปรีชา  วิชัย
3. เด็กชายอรรถพร  สิงห์สถิตย์
 
1. นายณัฐยชญ์  กรงกระโทก
2. นางชุลีพร  วงค์ก่อ
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. เด็กหญิงกิติมา  ธงไชย
2. เด็กชายธวัชชัย   คุยสูงเนิน
3. เด็กชายสุพศิน  สังสัมฤทธิ์
 
1. นางสาววาสนา  แก้วลอย
2. นางสุพรรณี  อานาม
 
212 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กชายชินภัทรพงษ์   บุญประสาท
2. เด็กหญิงสุปรียา  มุตามะระ
 
1. นางประทุม  ขำเอนก
2. นางสาวรุ่งทิวา  รักสัตย์
 
213 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีทะราช
2. เด็กชายอาชัญ  สุจริต
 
1. นางสาวพัชรี  ลาโพธิ์
2. นางสาวทิพวรรณ์  โชคกลาง
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผงธุลี
 
1. นายชัยวัฒน์  ชุมศิริวงษ์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขสำราญ 1. เด็กหญิงภัสรา   อุ้ยเหง่า
 
1. นางสาวนิตยา  ทองใบ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญเจริญ
 
1. นายธนภัทร  สุทธะสนธิ์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ว่องไว
 
1. นางละมัย  ศรีตะสังข์
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1. เด็กหญิงนิตติยา  ศรีธาตุ
 
1. นางสุรภา  ศรีชนารัตน์
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. เด็กหญิงสริตศา  มูลหา
 
1. นางสาวสุรภา  ภาสดา
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 1. เด็กชายธนะดี  พรมสวัสดิ์
 
1. นายอร่าม  จันทะแจ่ม
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายบุณยวีย์  คชพันธ์
 
1. นางทัศนีย์  เทียมวงษ์
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. นายสุริเยนทร์  เหลวกูล
 
1. นางทับทิม  ยินดีชาติ
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 1. เด็กชายธันวา  ทองไทย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปราบสกูล
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 1. เด็กชายนราวิชญ์   หารประเทศ
 
1. นายสุรเชษฐ์  เรืองศรีชาติ
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงอภิญฎา  กุลวงค์
 
1. นางฐิตาภรณ์  แรงประโคน
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กชายศุภกร  บุญหนัก
 
1. นายสมาน   แรงประโคน
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. เด็กชายธีรภัทร  หัดสูงเนิน
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เทพธานี
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  ร่วมทอง
 
1. นายยุทธเดช  ป้อมสนาม
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายธนพล  จุ้ยกุดแคน
 
1. นายวันชัย  จันทาสูงเเนิน
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กชายกิตติกุล  ศิริโส
 
1. นางสาวรัตนา  สุวรรณวิเศษภูมิ
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1. เด็กหญิงปนิดา  มะละ
2. เด็กหญิงพชรพร  กลัดสันเทียะ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภูมูล
4. เด็กหญิงระวีนิภา  พลดงนอก
5. เด็กหญิงสุฐิตา  เซียจอหอ
6. เด็กหญิงอภิญญา  อัครจักร
7. เด็กหญิงอารยา  ทองชุมแสง
 
1. นายวรวงค์  เครือหว้า
2. นางจินดารัตน์  หนูประโคน
3. นางสาวจิรพร  แฟมไธสง
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า. 1. เด็กชายวิชัย  กันยาพันธ์
2. เด็กชายวิชัย  เพชรดี
 
1. นางสาวแสงอรุณ  กุนอก
2. นางพัสดา  วาเสนัง
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขสำราญ 1. เด็กชายธีรเดช  ศรีราพงษ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวทิพวรรณ  อ่อนวาที
2. นายธนาวุฒิ   อาญาเมือง
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กชายกิตติ  ลีเลิศสุมานนท์
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  เวียนประพันธ์
 
1. นางศิรดา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวมะลิวัลย์  ดาบจันทร์
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กชายทิวากร  พูนสวัสดิ์
2. เด็กชายธนพัฒน์  สวัสดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชมภูพื้น
 
1. นายนิพล  ทองคำดี
2. นางศิโรรัตน์  ทองคำดี
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กชายกฤษฎา  หนูปอง
2. เด็กชายชิษณพงษ์  ทิพย์พันธ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรดอก
 
1. นายปัญญา  ตามประหัตถ์
2. นางสาวปวีณา  โอดรัมย์
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงกาญจนา  มัดถาปะเท
2. เด็กหญิงฐิดาพร  แก้วประภา
3. เด็กหญิงอริสรา  มานางรอง
 
1. นางสมทรง  เอี่ยมไธสง
2. นายจิรวุฒิ  สารคร
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายจิรภัทร  การเร็ว
2. เด็กชายรพีภัทร  หาวะโคก
3. เด็กชายอภิศักดิ์  อุ้ยรัมย์
 
1. นางพนม  วิเศษชาติ
2. นายศรีทอง  พูนประโคน
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกง 1. เด็กชายมนัญชัย  สีเสม
2. เด็กชายเดวิด  ขีดกลาง
3. เด็กชายโชคชัย  ศรีวิเศษ
 
1. นายสงกรานต์  คเชนกูล
2. นายพงษ์ศิริ  นาคศิริชัยกุล
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกง 1. เด็กชายตุลา  ดีด้วยชาติ
2. เด็กชายสุธรรม  ปราบพุทรา
3. เด็กชายฮารูน  หวังดี
 
1. นายสงกรานต์  คเชนกูล
2. นางวราภรณ์  คเชนกูล
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญยาณี  มืมขุนทด
2. เด็กหญิงปณิดา  จำเนียรกุล
3. เด็กหญิงปาลิตา  เชื้อฉุน
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  แก่นจัด
2. นางบุณยาพร  อังคะสี
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายจรกฤต  ฉิมจารย์
 
1. นายสุวัฒน์  อยู่แท้กูล
 
243 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายเสกสรรค์  มุ่งเขตต์กลาง
 
1. นายสุวัฒน์  อยู่แท้กูล
 
244 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงสุภาสินี  เพิ่มทอง
 
1. นางจีรภัทร์  ศิริพฤตินันท์
 
245 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 1. เด็กชายธนกร  อิสโร
 
1. นายทองปาน  เเก่นนาคำ
 
246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กชายปณิภัทร  เถาแตง
 
1. นางจีรภัทร์  ศิริพฤตินันท์
 
247 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายอนุพงษ์  แก้วประโคน
 
1. นางสาวลัดดา  กิติพันธ์
 
248 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 1. เด็กชายสุรพงษ์  ธรรมกัณหา
 
1. นายสมศักดิ์  ขันอาสา
 
249 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กชายวรายุทธ  ประชุมกร
 
1. นางยุพิน  เจียรัมย์