​ปฏิทินการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓
   
รายละเอียด/แผนการดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
ระดับกลุ่มโรงเรียน  
  ๑. กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดงาน“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒”  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่  รายการละ ๑ ทีม
๑ - ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๒
 
 ๒. กลุ่มโรงเรียนรายงานผลโรงเรียนที่เป็นตัวแทนที่เข้าแข่งขัน
กิจกรรมต่างๆ และลงชื่อนักเรียน/ครูฝึกสอนทางระบบเว็บไซต์
ในระบบ
๑๕-๒๐  กันยายน ๒๕๖๒
 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
๑. ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๒๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๓. ตรวจสอบข้อมูล จัดทำคำสั่ง  แบบกรอกจัดตารางแข่งขัน คู่มือเอกสารการแข่งขัน ๕-๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒
๔. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน  ครู  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑๐-๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๒
๕. โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน  ครู ๑๕-๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒
๖. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๗. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและตัดสิน                         การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๘ ประชุมคณะกรรมการลงทะเบียนผลการแข่งขัน ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๙. แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 ๑๐. รายงานผลการจัดการแข่งขันทางระบบลงทะเบียน ๑๑-๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๑. ตรวจสอบรายงานผลการจัดการแข่งขัน                 ทางระบบลงทะเบียน ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๒. พิมพ์เกียรติบัตรผลการแข่งขัน/คณะกรรมการดำเนินงาน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑๖-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๒. ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดแข่งขันระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๓. ส่งข้อมูลรายการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน                ครูฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  ทางระบบลงทะเบียน
รายการละ ๑ ทีม (โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ)
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ระดับชาติ 
๑. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
๑๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. มอบเกียรติบัตร/รางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติ     ให้กับครูผู้ฝึกสอน นักเรียนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ธันวาคม ๒๕๖๒
หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ติดตามเกณฑ์การแข่งขันทางเว็บไซต https://www.sillapa.net/home/
 
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 16:39 น.