เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรชัย จำเนียรกูล ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์/วัฒนธรรมพื้นบ้าน
2 นายนพดล กุยศรีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์/วัฒนธรรมพื้นบ้าน
3 นางเรไร หล่อเภรี ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์/วัฒนธรรมพื้นบ้าน
4 นายอำพร เย็นเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์/วัฒนธรรมพื้นบ้าน
5 นางทิพยวรรณ อาภรณ์พงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์/วัฒนธรรมพื้นบ้าน
6 นางวิรัลยุพา ศรีชัยวรานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์/วัฒนธรรมพื้นบ้าน
7 นางสุวรัชต์ วัชรสุทธิพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์/วัฒนธรรมพื้นบ้าน
8 นาบวิโรจน์ เหลือหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ
9 นายศักดิ์ชัย สมานชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ
10 นางสมทรง เอี่ยมไธสง ครูโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ
11 นางสุมนา สาวงค์ตุ้ย ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ
12 นางวิจิตรา กิมาวะหา ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ
13 นางสิริรัตน์ งามกมลรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ
14 นางลัดดาวัลย์ สว่างศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการดำเนิงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ
15 นายเรียด พรหมบุตร ครูโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ
16 นายสุรชัย นามปราศัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝ้าย ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่การงานอาชีพ
17 นายประเทือง กันหาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ์) รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่การงานอาชีพ
18 นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่การงานอาชีพ
19 นางรำไพพรรณ เสาโร ครูโรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่การงานอาชีพ
20 นางกิติยา ประดับพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่การงานอาชีพ
21 นางกรกช มารอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่การงานอาชีพ
22 นางแสงระวี อัครสุขบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาดำ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่การงานอาชีพ
23 นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่การงานอาชีพ
24 นายประหยัด สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
25 นายสารพัด มากแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดแย้ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
26 นายอติเทพ ซิมกระโทก ครูโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
27 นางสาวสุรัชนา พรมภมร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
28 นายเฉลิมชัย สังข์สนิท ครูโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
29 นางอำพรรัตน์ สุพรรณ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑(ทีโอเอวิทยา) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
30 นายจิตวิสุทธิ์ สุขอยู่ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑(ทีโอเอวิทยา) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
31 นายจักราวุธ แสนจันทร์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑(ทีโอเอวิทยา) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
32 นางสุพรรณี อินนอก ครูโรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
33 นายธีรวุฒิ เข็มทิศ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑(ทีโอเอวิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
34 นางสาวบุญญิสา ศิริโชติ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑(ทีโอเอวิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
35 นายพิสิษฐ์ เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ปฐมวัย
36 นางจิรัฎฐ์ ธนพงษ์พรธนา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ปฐมวัย
37 นางทิพยวรรณ อาภรณ์พงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ปฐมวัย
38 นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ปฐมวัย
39 นางธิดารัตน์ ยนต์ดัน ครูโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ปฐมวัย
40 นางมุกดา ประโลมรัมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ปฐมวัย
41 นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เด็กพิเศษ-เรียนรวม)
42 นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่การศึกษาพิเศษ(เด็กพิเศษ-เรียนรวม)
43 นายถนัด ทิพย์โภชน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เด็กพิเศษ-เรียนรวม)
44 นางอารี ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลอย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เด็กพิเศษ-เรียนรวม)
45 นางสมพร วิดประโคน ครูโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เด็กพิเศษ-เรียนรวม)
46 นางวันเพ็ญ เณรเกิด ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เด็กพิเศษ-เรียนรวม)
47 นางสุดารัตน์ อยู่สาโก ครูโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เด็กพิเศษ-เรียนรวม)
48 นางสาวสุดธิดา โกสูงเนิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษอนุสรณ์) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เด็กพิเศษ-เรียนรวม)
49 นางพเยาว์ วัฒนาดิลกชาติกุล ครูโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เด็กพิเศษ-เรียนรวม)
50 นางจิดาภา กลิ่นสุคนธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เด็กพิเศษ-เรียนรวม)
51 นางขวัญใจ เจริญเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เด็กพิเศษ-เรียนรวม)
52 นายมาโนช กลิ่นพยอม ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
53 นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
54 นายวัชรพล ทองโนนสาย ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
55 นายวิเชียร พลจันทึก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
56 นายพชร เทียมวงษ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ICT กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
57 นางสาวกรณิศ วิจิตรศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี กรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
58 นางสาวชีวิน นามนุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ กรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
59 นางสาวอนุธิดา เหล็กหมื่นไวย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) กรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
60 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เหมือนนึก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) กรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
61 นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์พันธ์ม่วง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกราด กรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
62 นางสาวสรัญญา จงวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกลอย กรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
63 นางสาวรุ่งอรุณ เทียรวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) กรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
64 นางสาวดวงฤทัย ปลื้มสายแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสวายสอ กรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
65 นางสาวอันติกา สมปาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ กรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
66 นายอรรถสิทธิ์ อนุมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขลุงไผ่ กรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
67 นางสาวมะลิ สุดตาชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกวางทอง กรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
68 นางสาวสุจิรา แก้ววิลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ กรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
69 นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีจันหลง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู กรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
70 นายสมาน พลจังหรีด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
71 นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์(ไตรคามประชาสรรค์) รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
72 นายทวีพงษ์ ดีพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
73 นายเลิศฤทธิ์ ด่านกระโทก ครูโรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
74 นางสาวเมตตา ประสงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองโสน กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
75 นางนงลักษณ์ สามเณร ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองกง กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
76 นางณุชรี อ่อนน้ำคำ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
77 นายวันชัย เทียนวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
78 นายสราวุธ สุธา ครูโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
79 นายสราวุธ สุธา ครูโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
80 นางมาลี ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
81 นางสาวสุรัชนา พรหมภมร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คอมพิวเตอร์
82 นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
83 นางสมจิต สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
84 นางปาลิดา โคตรสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ
85 นายเอกชัย ปุยะติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ
86 นายสมบัติ ศรีกุลา นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ
87 นายวิเชียร พลจันทึก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ
88 นายวิเชียร คงหาญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ
89 นางวีรวรรณ ลัทธิกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ
90 นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
91 นายมาโนช กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
92 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
93 นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
94 นายมาโนช กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
95 นายธรรมดา นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
96 นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
97 นางวิเชียร สลับศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
98 นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
99 นางมาลี ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
100 นางวิรมณ ฮุยเป้า ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
101 นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
102 นางสุวรัชต์ วัชรสทุธิพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
103 นางจิรัฎฐ์ ธนพงษ์พรธนา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
104 นางลัดดาวัลย์ สว่างศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
105 นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
106 นายวัชรพล ทองโนนสาย ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
107 นางนุสรา ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
108 นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
109 นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
110 นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงาน
111 นางสาวสภุัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการดำเนินการ
112 นายมาโนช กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประธานคณะกรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
113 นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา(สามัคคีวิทยา) รองประธานคณะกรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
114 นางสาวอำไพ ทิพย์นางรอง ครู โรงเรียนบ้านเสลา กรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
115 นางอุไรวรรณ หมั่นประโคน ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ กรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
116 นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรอง ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ กรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
117 นางสาวศศิธร ศรนอก ครู โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ กรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
118 นางพลอยชนก กาละสี ครู โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ กรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
119 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
120 นางณัฐยาภรณ์ อัครชน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
121 นางวิรมณ ฮุยเป้า ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประธานกรรมการรับลงทะเบียน
122 นางจิรัฎฐ์ ธนพงษ์พรธนา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานการรมการรับลงทะเบียน
123 นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการรับลงทะเบียน
124 นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรอง ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ กรรมการรับลงทะเบียน
125 นางสาวศศิธร ศรนอก ครู โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ กรรมการรับลงทะเบียน
126 นางพลอยชนก กาละสี ครู โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ กรรมการรับลงทะเบียน
127 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการรับลงทะเบียน
128 นางนฤบล กองทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับลงทะเบียน
129 นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา(สามัคคีวิทยา) ประธานคณะกรรมการจัดทำและตรวจสอบคำสั่งคณะกรรมการดำเนินตัดสินการแข่งขัน
130 นายมาโนช กลิ่นพยอม ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รองประธานคณะกรรมการจัดทำและตรวจสอบคำสั่งคณะกรรมการดำเนินตัดสินการแข่งขัน
131 นางสาวอำไพ ทิพย์นางรอง ครู โรงเรียนบ้านเสลา กรรมการจัดทำและตรวจสอบคำสั่งคณะกรรมการดำเนินตัดสินการแข่งขัน
132 นางอุไรวรรณ หมั่นประโคน ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ กรรมการจัดทำและตรวจสอบคำสั่งคณะกรรมการดำเนินตัดสินการแข่งขัน
133 นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรอง ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ กรรมการจัดทำและตรวจสอบคำสั่งคณะกรรมการดำเนินตัดสินการแข่งขัน
134 นางสาวศศิธร ศรนอก ครู โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ กรรมการจัดทำและตรวจสอบคำสั่งคณะกรรมการดำเนินตัดสินการแข่งขัน
135 นางพลอยชนก กาละสี ครู โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ กรรมการจัดทำและตรวจสอบคำสั่งคณะกรรมการดำเนินตัดสินการแข่งขัน
136 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการจัดทำและตรวจสอบคำสั่งคณะกรรมการดำเนินตัดสินการแข่งขัน
137 นางนฤบล กองทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดทำและตรวจสอบคำสั่งคณะกรรมการดำเนินตัดสินการแข่งขัน
138 นายธรรมดา นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประธานกรรมการพิธีกรในการดำเนินงานจัดกิจกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสิน
139 นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการพิธีกรในการดำเนินงานจัดกิจกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสิน
140 นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการพิธีกรในการดำเนินงานจัดกิจกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสิน
141 นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการพิธีกรในการดำเนินงานจัดกิจกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสิน
142 นายทวีศักดิ์ ตระกูลรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาไทย
143 นางวิเชียร สลับศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาไทย
144 นางทิพมาศ ปัญญาใส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาไทย
145 นายโสภณ สุขช่วย ครู โรงเรียนบ้านหนองตาดำ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาไทย
146 นางสุรีย์ เทียนศิริ ครู โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาไทย
147 นางปิยกาญจน์ แผ้วพลสง ครู โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาไทย
148 นางศิริรักษ์ บุญยอด ครู โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาไทย
149 นางจุรีพร สุขเกษม ครูโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาไทย
150 นางวลัยภรณ์ เหมือนพร้อม ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาไทย
151 นางเกวรินทร์ โพธิ์แสงดา ครูโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาไทย
152 นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามน้อย ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คณิตศาสตร์
153 นายธรรมดา นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คณิตศาสตร์
154 นายวินิต ศิริสันติเมธาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คณิตศาสตร์
155 นางสาวกันทิมา จันทร์สองสี ครูโรงเรียนบ้านคอกควาย(สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คณิตศาสตร์
156 นายณฤทธิ์ บุญรอด ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คณิตศาสตร์
157 นางประชิดพร อาจเอื้อม ครูโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คณิตศาสตร์
158 นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คณิตศาสตร์
159 นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่คณิตศาสตร์
160 นางนุสรา ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่วิทยาศาสตร์
161 นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่วิทยาศาสตร์
162 นายบัญชา คนชุม ครูโรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่วิทยาศาสตร์
163 นายธนากร ดอนสามารถ ครูโรงเรียนบ้านโคกมะค่า กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่วิทยาศาสตร์
164 นายเมทิน สุระแสน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่วิทยาศาสตร์
165 นายสุวิทย์ บุญวงค์ ครูโรงเรียนดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่๔) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่วิทยาศาสตร์
166 นางสาวอมรรัตน์ สุนทรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลปะคำ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่วิทยาศาสตร์
167 นางฐิตาภรณ์ แรงประโคน ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่วิทยาศาสตร์
168 นายชาติชาย สิทธิธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
169 นางวิรมณ ฮุยเป้า ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
170 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
171 นางอำไพ พรหมบุตร ข้าราชการบำนาญ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
172 นางสาวเพียงใจ ทิพย์นางรอง ข้าราชการบำนาญ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
173 นางชำนาญ เขื่อนคำ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
174 นางศุภางค์ อนันต์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
175 นางชนิสรา ตะวันหะ ครูโรงเรียนบ้านลุงขี้หนู กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
176 นางสาวอัลิปรียา สินสุพรรณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
177 นางสาวนันทิชา วิชัยรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
178 นายศราวุธ สุดหอม ครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
179 นางทิพย์พร จัตุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
180 นายพุฒิชล ทิพย์ศิลป์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
181 นางสุดาทิพย์ หอมอ่อน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
182 นางสาวอ้อยทิพย์ โอฬารศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
183 นางณัฏฐ์ชญา ยอดลองเมือง ครูโรงเรียนบ้านสระสะแก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
184 นายปัญญา สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโคน ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา
185 นายวิทยา สอนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา
186 นายสำเร็จ จบสัญจร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา
187 นางพิชามณศ์ สุภา ครูโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา
188 นายปรีชา มะไลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา
189 นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา
190 นางนฤบล กองทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา
191 นางสาวกิตติกาญจน์ สอนกระโทก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา
192 นายสมภูมิ สิงห์โตหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
193 นายศราวุธ ขุนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนางรอง รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
194 นายบุญจิตร หนูหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโคลน กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
195 นายบำเพ็ญ จบสัญจร ครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
196 นางสาวเพ็ญแข พุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
197 นายมนัส ทัศนรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
198 นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
199 นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
200 นางพรนภัส ละประโคน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
201 นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมี ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์/วัฒนธรรมพื้นบ้าน
202 นายวัชรพล ทองโนนสาย ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์/วัฒนธรรมพื้นบ้าน
203 นางวรดา อ้อมวิหาร รองผอ.ร.ร.อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์/วัฒนธรรมพื้นบ้าน
204 นายวัชรพล ทองโนนสาย ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน หมวดหมู่ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์/วัฒนธรรมพื้นบ้าน
205 นางนฤบล กองทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
206 นางสาวกิตติกาญจน์ สอนกระโทก นักวิชาการศึกษาปฏิบัตติการ คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
207 นางสายเปล นาคินชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกมะค่า คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]