แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 55 42 76.36% 5 9.09% 8 14.55% 0 0% 55
2 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 62 39 69.64% 12 21.43% 3 5.36% 2 3.57% 56
3 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 38 23 62.16% 7 18.92% 4 10.81% 3 8.11% 37
4 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 42 21 51.22% 10 24.39% 4 9.76% 6 14.63% 41
5 โรงเรียนกมลลักษณ์ 36 21 60% 7 20% 6 17.14% 1 2.86% 35
6 โรงเรียนบ้านลำนางรอง 34 19 55.88% 8 23.53% 5 14.71% 2 5.88% 34
7 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 37 19 54.29% 8 22.86% 4 11.43% 4 11.43% 35
8 โรงเรียนบ้านขามน้อย 35 18 52.94% 6 17.65% 6 17.65% 4 11.76% 34
9 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 35 17 48.57% 6 17.14% 9 25.71% 3 8.57% 35
10 โรงเรียนแสนสุข 22 17 77.27% 4 18.18% 1 4.55% 0 0% 22
11 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 22 16 76.19% 4 19.05% 0 0% 1 4.76% 21
12 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 22 16 72.73% 2 9.09% 4 18.18% 0 0% 22
13 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 37 15 48.39% 13 41.94% 0 0% 3 9.68% 31
14 โรงเรียนบ้านบุกระสัง 29 15 55.56% 8 29.63% 1 3.7% 3 11.11% 27
15 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 22 15 68.18% 7 31.82% 0 0% 0 0% 22
16 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 23 15 65.22% 3 13.04% 4 17.39% 1 4.35% 23
17 โรงเรียนอนุบาลปะคำ 31 14 50% 6 21.43% 5 17.86% 3 10.71% 28
18 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 23 14 60.87% 5 21.74% 1 4.35% 3 13.04% 23
19 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 22 14 66.67% 5 23.81% 1 4.76% 1 4.76% 21
20 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 25 14 56% 4 16% 4 16% 3 12% 25
21 โรงเรียนวัดน้ำไหล 21 14 73.68% 4 21.05% 0 0% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 25 13 61.9% 6 28.57% 1 4.76% 1 4.76% 21
23 โรงเรียนบ้านบาระแนะ 25 13 59.09% 4 18.18% 4 18.18% 1 4.55% 22
24 โรงเรียนวัดสุขสำราญ 23 13 65% 3 15% 3 15% 1 5% 20
25 โรงเรียนบ้านหนองแวง 24 13 54.17% 2 8.33% 6 25% 3 12.5% 24
26 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 36 12 40% 7 23.33% 4 13.33% 7 23.33% 30
27 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 18 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
28 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 24 11 47.83% 8 34.78% 4 17.39% 0 0% 23
29 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 20 11 55% 2 10% 6 30% 1 5% 20
30 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 32 10 31.25% 10 31.25% 9 28.13% 3 9.38% 32
31 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 23 10 47.62% 3 14.29% 3 14.29% 5 23.81% 21
32 โรงเรียนบ้านหนองกง 15 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
33 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
34 โรงเรียนบ้านโคกยาง 25 9 39.13% 7 30.43% 4 17.39% 3 13.04% 23
35 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 26 9 42.86% 7 33.33% 2 9.52% 3 14.29% 21
36 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 20 9 45% 6 30% 5 25% 0 0% 20
37 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 20 9 47.37% 6 31.58% 2 10.53% 2 10.53% 19
38 โรงเรียนบ้านสระขุด 24 9 50% 6 33.33% 1 5.56% 2 11.11% 18
39 โรงเรียนบ้านหนองหว้า. 23 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
40 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 19 9 47.37% 5 26.32% 4 21.05% 1 5.26% 19
41 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 21 9 47.37% 5 26.32% 3 15.79% 2 10.53% 19
42 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 22 9 45% 4 20% 4 20% 3 15% 20
43 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 22 9 47.37% 4 21.05% 4 21.05% 2 10.53% 19
44 โรงเรียนนิภาศิริ 19 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
45 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 16 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
46 โรงเรียนบ้านตากอง 21 9 42.86% 3 14.29% 4 19.05% 5 23.81% 21
47 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 18 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
48 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 16 9 56.25% 2 12.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
49 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 14 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
50 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
51 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 31 8 27.59% 12 41.38% 3 10.34% 6 20.69% 29
52 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 24 8 33.33% 9 37.5% 4 16.67% 3 12.5% 24
53 โรงเรียนบ้านหนองโคลน 20 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 20
54 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 19 8 42.11% 6 31.58% 1 5.26% 4 21.05% 19
55 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 17 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
56 โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 26 8 33.33% 3 12.5% 9 37.5% 4 16.67% 24
57 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
58 โรงเรียนวัดก้านเหลือง 15 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
59 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 15 8 53.33% 2 13.33% 2 13.33% 3 20% 15
60 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 15 8 53.33% 1 6.67% 5 33.33% 1 6.67% 15
61 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 20 7 35% 7 35% 0 0% 6 30% 20
62 โรงเรียนบ้านหูทำนบ 15 7 46.67% 6 40% 0 0% 2 13.33% 15
63 โรงเรียนมารีพิทักษ์ 15 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
64 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
65 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 15 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
66 โรงเรียนบ้านซับคะนิง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
67 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 17 7 43.75% 2 12.5% 6 37.5% 1 6.25% 16
69 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 13 7 53.85% 2 15.38% 4 30.77% 0 0% 13
70 โรงเรียนตุลยาธร 22 6 28.57% 4 19.05% 6 28.57% 5 23.81% 21
71 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 17 6 35.29% 4 23.53% 5 29.41% 2 11.76% 17
72 โรงเรียนบ้านถาวร 14 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
73 โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 11 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
74 โรงเรียนบ้านสระขาม 19 6 33.33% 2 11.11% 8 44.44% 2 11.11% 18
75 โรงเรียนบ้านหนองหมี 19 6 33.33% 2 11.11% 5 27.78% 5 27.78% 18
76 โรงเรียนบ้านฝ้าย 12 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
77 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 12 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
78 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
79 โรงเรียนบ้านสระสะแก 11 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
80 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 18 5 31.25% 9 56.25% 2 12.5% 0 0% 16
83 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 14 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
84 โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
85 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
86 โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
87 โรงเรียนวรเวทยากร 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
88 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
89 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 11 5 45.45% 1 9.09% 5 45.45% 0 0% 11
90 โรงเรียนวราวัฒนา 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
91 โรงเรียนบ้านหนองถนน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
92 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 9 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 9
93 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 13 4 33.33% 6 50% 2 16.67% 0 0% 12
96 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
97 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 15 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 4 26.67% 15
98 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
99 โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
100 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
101 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
102 โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 16 4 26.67% 2 13.33% 6 40% 3 20% 15
103 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
104 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
105 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
106 โรงเรียนบ้านชุมแสง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
107 โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนบ้านหินโคน 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 8 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านโคกลอย 13 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
113 โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
114 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 13 3 23.08% 3 23.08% 6 46.15% 1 7.69% 13
115 โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 13 3 23.08% 3 23.08% 6 46.15% 1 7.69% 13
116 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
117 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
118 โรงเรียนบ้านหนองกราด . 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
119 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
120 โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
121 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์. 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 11 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
124 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
125 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
127 โรงเรียนชนิดา 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านยายคำ 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด. 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านคลองหิน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
134 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านสำราญ 15 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 13
136 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
137 โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
138 โรงเรียนบ้านเสลา 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
139 โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
140 โรงเรียนวัดห้วยหิน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
141 โรงเรียนบ้านบุ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
142 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 13 2 25% 2 25% 0 0% 4 50% 8
143 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
144 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
145 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
148 โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
149 โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
152 โรงเรียนบ้านสันติสุข 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านหนองกราด. 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านเขว้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
157 โรงเรียนบ้านกองพระทราย 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
158 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านโคกลอย. 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนบ้านปากช่อง 9 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
162 โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
163 โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
164 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
165 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย 10 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 9
166 โรงเรียนภรภัทร 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
167 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
168 โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านหนองมัน 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
171 โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
172 โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
173 โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านหนองยาง. 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
177 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
178 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
179 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านไทรออ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านหนองโสน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
186 โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
187 โรงเรียนบ้านโคกตะโก 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านหนองกราด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
190 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
191 โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
192 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
193 โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนไตรคาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
199 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 7 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
200 โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 7 0 0% 3 50% 0 0% 3 50% 6
201 โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
202 โรงเรียนบ้านหนองม่วง. 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
203 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
204 โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
205 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
206 โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
207 โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
208 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
209 โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
210 โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
211 โรงเรียนบ้านวังกระโดน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
212 โรงเรียนบ้านนิคมเขต 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
213 โรงเรียนบ้านนาจาน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
214 โรงเรียนบ้านสมจิต 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
215 โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
220 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านโคกขาม 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
222 โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
223 โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
224 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
225 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
226 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]