รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงวนิดา  ดวงประภา
 
1. นางสาวจุไรพร  สมบัติดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงศิรัตน์ติกาญน์  มาปังโม
 
1. นางดวงเด่น  พันจำปา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กหญิงนันทิชา  มาสินครบุรี
 
1. นางสาวนฤมล  ดาจง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงวารียา  ชีกว้าง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แสงนคร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  พลเสน
 
1. นายสงัด  ทองแดง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  เศษสุวรรณ
 
1. นางสาวทิพประภา  พลเยี่ยม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงพิริษา   ถ้วนนอก
 
1. นางสุปราณี  วังหอม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1. เด็กหญิงนันทิชา  บัวสิม
 
1. นางสาวชญาดา  เอกอาษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สายรัตน์
 
1. นางมนัสนันท์  วงศ์ษาธนภูมิ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทะแค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนัฐพร  ศรีรักษา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงลินลดา  โชติพันธ์
 
1. นายสงัด  ทองแดง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีพิทักษ์
2. เด็กชายบพิตร  ยศทอง
 
1. นางสาววัลภา  แก้วกล้า
2. นางสาวสกาวรัตน์  ฉิมกลาง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กหญิงภริษา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงยุวรี  บุคคล
 
1. นายบารมี  อินทรีย์
2. นางสาวนุจรี  บุตรน้อย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงสิรินภา  แก้วอินศรี
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ภูเวียนวงศ์
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ผาพรม
2. นางสาวกาญจนา  ดอกกฐิน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายคฑาวุธ  แพงพลภา
2. เด็กชายภานุ  เตยสอย
 
1. นายสมยศ  ทิพย์นม
2. นางทันสมัย  ทิพย์นม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 1. เด็กชายคุณานนต์  ราชชมภู
 
1. นางสาวปริศนา  วิชาผง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1. เด็กชายญาณกร  แสงสว่าง
 
1. นายจิรศักดิ์  วรกา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. นายอภิเชษฐ์   บุญประกอบ
 
1. นางสาวเจตตมน  สมคิดสกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ญาณุวงค์
2. เด็กหญิงสุธิดา  วันพงษ์
3. เด็กชายอิทธิกร  รอดอุบโป
 
1. นางสาวศิริพร  คำภูษา
2. นางสุภารัตน์  พลเยี่ยม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  หมั่นงาน
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   วันตา
3. เด็กหญิงอาภัสรา  กลิ่นชื่น
 
1. นางวิภาภรณ์   ภูมิศรีแก้ว
2. นายวรวิทย์   ภูมิศรีแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ดีรัดรัมย์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  สกุลดี
3. เด็กหญิงภัชชา  วัณโน
 
1. นางลำไพร  เลขกระโทก
2. นางสาวประภัสสร  เรืองรอง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กหญิงมนทิรา   ต้นกันยา
2. เด็กหญิงศิราณี   เชื้ออินทร์
3. เด็กหญิงศิรินรัตน์   ต้นกัลยา
 
1. นางสาวจิตรภา  ทองภู
2. นางสาววราภรณ์  อิ่มใจ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 1. เด็กชายสมประสงค์  สุขล้าน
2. เด็กชายเลิศล้ำ  แก้วดวงตา
 
1. นางนันท์ติญา  กาฬหว้า
2. นางสาวธัญญารัตน์  ด้วงติลี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้อง 1. เด็กชายพิทยา  อสุรินทร์
2. เด็กชายสกุลเพชร  ภูปานดำ
 
1. นางสาวอภัสรา  ทอดภักดี
2. นายณฐภัทร  ดอนไชยสีหา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรทิวา  ศิริกาญจน์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สิทธิโชติ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จำปาบุด
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. นางสาวชลธร  พานสมบูรณ์
 
1. นางสาวเจตตมน  สมคิดสกุล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1. เด็กหญิงวิชญาพร  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงศิรประภา  โคตรมี
 
1. นางสาวอังคมาศ  นันทสมบัติ
2. นางสาวอรุณณี  พรพงศ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง) 1. เด็กชายชยานันท์  วรรณรส
2. เด็กชายอนันดา  เมษา
 
1. นางอัจฉราพรรณ  ขุนศรี
2. นางสาวลักษณารีย์  มาตราช
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. เด็กชายวริทธิ์  อาจวิชัย
 
1. นางวิลาวรรณ  นาอินทร์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กหญิงอนัญญา  ศิริเกตุ
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีบุญเรือง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากคาด 1. เด็กชายวชิรวิทย์  แสงกล้า
 
1. นายบุญทิน  ลุพรหม
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรพงศ์
 
1. นางสาวอังคมาศ  นันทสมบัติ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม(โซ่พิสัย) 1. เด็กหญิงมัทฑนา  โบราณกุล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  หงษ์แสน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเซกา 1. เด็กชายกัลยป์กฤต  มีระหงษ์
2. เด็กหญิงพรรษมน  เกิดลาภา
3. เด็กชายพิชชากร  สุกทน
 
1. นายธวัชชัย  สีมาสม
2. นางบุญชู  โสดาคำแสน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เทพวงษ์
2. เด็กหญิงลลนา  พรมสุข
3. เด็กหญิงสุฐิตา  ขินสันเทีย
 
1. นางสาวนภาฤดี  โพธิ์ศรี
2. นางนงคราญ  เตยแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง) 1. เด็กชายณัฏฐชัย  แสงเงิน
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สาทอง
 
1. นางสาวนภเกตน์  รังโคตร
2. นางวิมล  อุดมกัน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กชายชิติสรรค์  อนุภวาลย์
2. เด็กชายรังสิมันต์  มิ่งสายทอง
 
1. นายนิลนรัตน์  แสนชัย
2. นายคะนองเดช  วงษ์สิงห์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วหนองต่อ
2. เด็กชายปฐวี  พรหมศร
 
1. นายศุภชัย  สาขามุละ
2. นางศุภลักษณ์  สาขามุละ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายธนวันต์  ทุมโยมา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ทำนุ
 
1. นายศุภชัย  สาขามุละ
2. นางศุภลักษณ์  สาขามุละ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายวันลภ  นามนนท์
2. เด็กชายวีระพงษ์  ประวัติตะ
 
1. นายศุภชัย  สาขามุละ
2. นางศุภลักษณ์  สาขามุละ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทะเสน
2. เด็กหญิงเบญจพร  เลขกระโทก
3. เด็กหญิงเอมิกา  แจ่มใส
 
1. นางลำไพร  เลขกระโทก
2. นางสาวอริสา  แก้วกันหา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กหญิงนันทัชพร   บรรทกิจ
2. เด็กหญิงวิภาวีนี   โพธิ์แสน
3. เด็กหญิงสุทธิดา   เวียงจันทร์
 
1. นางสาวเวณิกา  เกษทองมา
2. นางสาวศิยาภรณ์  เคนไชยวงศ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเซกา 1. เด็กชายชยธร  พิมพา
2. เด็กชายธรรมศร  อยู่สวัสดิ์
3. เด็กชายภูมิสรณ์  คล่องตา
 
1. นางสาวพรพนา  หวานคำ
2. นางสาวเกษร  ไชยสุระ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอน 1. เด็กหญิงกณิกา  บุตรวงศ์
2. เด็กหญิงจีระวรรณ  ป้องสุข
3. เด็กหญิงวรากร  หัตถกอง
 
1. นางสาวหยกฟ้า  สุกลเดช
2. นางสาวอริศรา  คุณาคม
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 1. เด็กชายกฤษณะ  พิมโคตร
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ขันคุ้ม
3. เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วตา
 
1. นางสาวปารณีย์  สมบูรณ์น้อย
2. นางสาวอนุชิดา  ไพรลินทร์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงภัสพร  สุวรรณสิงห์
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  สาลำ
3. เด็กชายหัฏฐกร  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวปัทมา  แก้วฝ่าย
2. นางละมัย  วงคำแก้ว
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 1. เด็กชายธนศักดิ์  มาตยาคุณ
2. เด็กหญิงนราตรี  ศรีวรสาน
 
1. นางสาวณฐภรรท  ระวิชัย
2. นางวารุณี  กวานปรัชชา
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. นางสาววราวรรณ  นาเวียง
2. นางสาววินท์ธิณี  พันธุวัล
 
1. นายสัญญา  พันพิลา
2. นางสาวสุณีวรรณ์  อ่อนละมุน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กหญิงกวินตรา  ตรีรัตน์
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ทนกรรม
3. เด็กชายจีรศักดิ์  แก้วมา
4. เด็กหญิงรินรดา  ชนะหาญ
5. เด็กหญิงอภิสรา  เบญจธรรม
 
1. นายณัฐพงษ์  อัคสี
2. นางอุทุมพร  คำภูษา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงฟาริดา  ขวาซุย
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  พิมพ์เสน
3. เด็กหญิงสุชาดา  อามาตรมนตรี
4. เด็กหญิงสุรางค์วิมล  นามพิบูล
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  อาจลุน
 
1. นางสาวกฤษติกานต์  ศรีเทา
2. นางสาวมลฤดี  ไชยรส
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กหญิงกันตินา  คุณชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจิดาภา  หมั่นกิจ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เถาทอง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ภูตานนท์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ช่างประดิษฐ์
 
1. นายเลิศณรงค์  นามวงศ์ชัย
2. นางมณีวรรณ  สมานทรัพย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  เข็มศิริ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองเดช
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  วรพุท
4. เด็กหญิงอนัญพร  เสียงล้ำ
5. เด็กหญิงเกวลิน  แสนเมือง
 
1. นางสาวนิตยา  อนันตา
2. นางสาวสุพรรณา  พลาชัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชัยแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชัยมหาวงค์
3. เด็กหญิงปณัฏฏา  เสียงล้ำ
4. เด็กชายปิยะวัชร์  น้อยประทุม
5. เด็กหญิงวิไลวัลย์  บุญเกิด
 
1. นางสาว่สุพรรณา  พลาชัย
2. นางสาวพิมลรัตน์  ถิ่นไทย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปิยะดา  ลาแก้ว
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ปัดมา
3. เด็กหญิงสุปราณี  สีคำ
4. เด็กหญิงอรอุมารินทร์  ไก่แก้ว
5. เด็กหญิงเยาวภา  แตงทิพย์
 
1. นางสาววิภารัตน์  วินนะโรจน์
2. นางจิตราวรรณ  บุตรแสง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กาบบัว
2. เด็กชายจีระศักดิ์  กงเกต
3. เด็กชายธนดล  จำเริญทิพย์
4. เด็กชายธีระพัฒน์  บุรีชัย
5. เด็กชายนำโชค  อ่อนตา
 
1. นายนิติพงษ์  วงษ์หาบุศย์
2. นางสาวดวงเด่น  แสนดี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้อง 1. เด็กหญิงปาลิตา  ทิมสันเทียะ
2. เด็กชายภูมินทร์  ชินคำ
3. เด็กหญิงวีรภัทรา  แก่นเสา
4. เด็กชายอนุวัต  สำอางค์ญาติ
5. เด็กชายเอนก  นนธิบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  บุญเวิน
2. นางสาวอาภาพร  ประจักษ์โก
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำภู 1. เด็กชายกิตติกวิน  หงปิดษา
2. เด็กหญิงจิรัชชญา  ทองดอนดู่
3. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  จองระหงษ์
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีสว่าง
5. เด็กชายชินดนัย  บุญสุนีย์
6. เด็กหญิงณวิภา  แสนพัน
7. เด็กหญิงนารีญา  วิลัยปาน
8. เด็กหญิงบัญฑิตา  ดาราสี
9. เด็กชายพีรภัทร  มงคลมะไฟ
10. เด็กชายภรณ์ศิริโมลี  ดาราสี
11. เด็กชายฤทธิเดช  บุญอาษา
12. เด็กชายศรัณยู  พลศรี
 
1. นางสาวจิรภัทร์  คำตา
2. นางสาวนุษบา  เวฬุนารักษ์
3. นายโยทินย์  สีหาราช
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเซกา 1. เด็กชายกฤตเมธ  อินเจริญ
2. เด็กชายกฤษณะ  พออยู่
3. เด็กชายชนะพล  บุญสาร
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วอุดร
5. เด็กหญิงญาณิศา  สีบผล
6. เด็กชายณัฐกร  อยู่สนิท
7. เด็กชายณัฐฐิวุฒิ  สุกทน
8. เด็กชายณัฐพล  เชิงชัยภูมิ
9. เด็กชายทยากร  ทองสด
10. เด็กชายปุณณภพ  เหล็กกล้า
11. เด็กชายวชรบดินทร์  ชัยสุภา
12. เด็กชายวิทวัส  อินตา
13. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  พันธ์ดวง
14. เด็กชายวิษณุ  จันผาย
15. เด็กชายวุฒิชัย  อุดมกัน
16. เด็กชายสารัช  ทองบุตร
17. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์เม้า
18. เด็กหญิงสุภาพักตร์  พรมรักษ์
19. เด็กชายอรรถศดา  ผาสีดา
20. เด็กชายเจษฎา  ดีโคตร
 
1. นายฉลอม  จันทร์โคตร
2. นายณัฐิวุฒิ  บุตรเรียง
3. นางธนัชชา  เที่ยงภักดิ์
4. นางสาวรัชดาภรณ์  ฝ่ายอุบล
5. นายอภิวัฒน์  พรหมพินิจ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   มีสงเปือย
 
1. นางมะลิซ้อน   สีหาวงษ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กหญิงทักษพร   ซิวเชียง
 
1. นางมะลิซ้อน   สีหาวงษ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. นางสาวสมฤดี  ผลาจันทร์
 
1. นางสิรินทร์  ข่าขันมะลี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ขวัญแก้ว
2. เด็กชายเตชิน   สีคุณโคตร
 
1. นางปราณี  ยาวะระ
2. นางสาวภัคชาธิตา  มรรครม
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำพรภิญโญ
2. เด็กชายอิทธิมนต์  เคหะฐาน
 
1. นายทรงพล  ศรีนะอารัง
2. นางสาวสิรินทรา  สุสุข
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงดวงกมล  กุมภิโร
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  เหมือนนึก
 
1. นางจันทร์จิรา  มีทองแสน
2. นางจิตราวรรณ  บุตรแสง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จุลบาล
2. เด็กหญิงชนิสรา  สารมานิตย์
3. เด็กหญิงฐิตาพร  ดวงสิม
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญโส
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  ชัยลือชา
6. เด็กหญิงนฤมล  โพธิปัสสา
7. เด็กหญิงศุภัสสร  รอดเพราะมาน
8. เด็กหญิงสาวิกา  สันประภา
9. เด็กหญิงสุวภัทร  แสนนาม
10. เด็กหญิงอัลชิสา  ยาสาสัน
 
1. นายสำราญ  อัครพัฒน์
2. นางสาวศิริมาศ  ติยะบุตร
3. นางสาวเกษมณี  อักขระ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงกนกสิริ  อ้นจุระ
2. เด็กหญิงชวิสา  ทำนุ
3. เด็กหญิงณิชากร  โพธิปัสสา
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ชัยลือชา
5. เด็กหญิงนิมล  แสงฉวี
6. เด็กหญิงปนัดดา  ทุมโยมา
7. เด็กหญิงพรไพลิน  ตาทอง
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เพ็งพา
9. เด็กหญิงวนัชพร  จิตรแสง
10. เด็กหญิงสุชาดา  แสนอุบล
 
1. นายสำราญ  อัครพัฒน์
2. นางสาวภัทรา  ชาวไร่
3. นางสาวอมรรัตน์  โคตรเมืองยศ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 1. เด็กหญิงกาญจนา  วรกากุล
2. เด็กหญิงขวัญปภัสร์  บุญมาตุ่น
3. เด็กหญิงปาลิตา  บุญศักดิ์
4. เด็กหญิงพรณัชชา  สุโพธิ์นอก
5. เด็กหญิงพิยดา  อามาตรมนตรี
6. เด็กหญิงวรัญญา  พลสงคราม
7. เด็กหญิงวิภาวี  เห็มสิมมา
8. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  สมุดตะโสภา
9. เด็กหญิงสิริวิมล  ชัยพัฒน์
10. เด็กหญิงโสริญา  ภู่ขาว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างวงค์
2. นางอภัสราภรณ์  กั้วจันทร์
3. นางพานคำ  พลาชัย
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสนศรี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ลาเดิ่น
3. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  เล็กอ่อน
4. เด็กหญิงณญาดา  คำเนียม
5. เด็กหญิงภควดี  คำศรี
6. เด็กหญิงภิญญดา  เภาไชย
7. เด็กหญิงสุจิตตรา  บุญยะใบ
8. เด็กหญิงสุพรรษา  เบญมาตย์
9. เด็กหญิงสุพัตรา  เงินดี
10. เด็กหญิงอารีญา  บุษบงค์
 
1. นางรุ่งราตรี  เยาวเรศ
2. นางชมพูนุท  ขุนสอน
3. นางสาววันทนา   ตีโย
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  สินธุพันธ์
2. เด็กหญิงจารุนันท์  ขันตา
3. เด็กชายจีรเดช  สมแก้ว
4. เด็กชายธนพนธ์  ศรีทอง
5. เด็กหญิงพชิราวรรณ  ภูด่านวัว
6. เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีทอง
7. เด็กหญิงรัชตวรรณ  ภูมลี
8. เด็กชายสิรวิช  สุขประเสริฐ
9. เด็กชายเจษฏา  ตื้อเซียง
10. เด็กชายเดวิท ทิโมตี้  อันเบียน
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมน้อย
2. นางสาวนันธิดา  สารณีย์
3. นายธีรวัฒน์  อุทุมมา
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายคเนศ  คำวงษ์
2. เด็กชายชลนาธาร  สินร้าน
3. เด็กชายทัศดนัย  พลเยี่ยม
4. เด็กชายธนนนท์  ภูมิน้อย
5. เด็กชายวิชิตชัย  พลเยี่ยม
6. เด็กชายศราวุท  เรืองสุวรรณ
7. เด็กชายอธิชา  น้อยอามาตย์
8. เด็กชายอานนท์  ไชยสัตย์
9. เด็กชายอิสรานุวัฒน์  ภูมิทอง
10. เด็กชายเทพพิทักษ์  มหาดไทย
 
1. นางนงพร  พรนิคม
2. นายบารมี  อินทรีย์
3. นางสาวไรวินทร์  หมั่นจิตร
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีชมภู 1. เด็กชายจิรพัฒน์  พิทูลทอง
2. เด็กชายชนะชัย  กิติปรียากุล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่เตีย
4. เด็กชายติณณภพ  นาไชย
5. เด็กชายธนกร  ชัชวาล
6. เด็กชายธัญญพงษ์  โพธิ์ทะราม
7. เด็กชายพีรพัฒน์  รักษาเมือง
8. เด็กชายพีระภัทร  พิทูลทอง
9. เด็กชายสรวิชญ์  สอนคำเสน
10. เด็กชายสิทธิเดช  บุตรรินดา
 
1. นายเอกลักษณ์  มีนาภา
2. นางวงเดือน  บุราญศาล
3. นางสาวกุลจิรา  คำมูล
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 1. เด็กชายจักรี  สืบพา
2. นางสาวจิราวรรณ  มัจฉาน้อย
3. เด็กชายณพงศ์  เชื้อวังคำ
4. เด็กหญิงทิพรดา  อินทิบุตร
5. เด็กหญิงพรปวีณ์   แย้มยวน
6. เด็กหญิงศรุตา  บุตรวงค์
7. เด็กหญิงศศิธร  นุเคราะห์กันฑ์
8. เด็กหญิงสุธิดา  อินไชยา
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีดาชะมา
10. เด็กชายอธิชา  รักษาสี
 
1. นายปริญ  คล่องแคล่ว
2. นางสาวศุภมาส  ราชวัตร
3. นางกรรณิกา  สมบัติวงค์
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเซกา 1. เด็กหญิงกิตตินันท์  ธนสารศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงนภัทร  ภู่ถนนนอก
 
1. นายคฑาวุธ  วิรัตน์
2. นายวัชระ  โคตรมหา
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม(โซ่พิสัย) 1. เด็กชายจิรโชติ  หงษ์คำเมือง
2. เด็กชายพิชัย  ดาวสว่าง
 
1. นายประกาศิต  พิลาดิษฐ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1. เด็กหญิงญาริดา  เถาว์ชาลี
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1. เด็กชายสิทธินนท์  พิมพา
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงมณทิรา  ปุสารัมย์
 
1. นางสาวปัทมา  แก้วฝ่าย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1. เด็กชายวัณณุวรรธน์  ณรงค์ชัย
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 1. เด็กชายณัฐพล  อำพล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ภังคาวัฎฎ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายปรเมทธ์  ทดศร
 
1. นางสาวมนัญญา  คำดอกไม้
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1. เด็กหญิงรักษิตา  สีทา
 
1. นางธนิดา  สัจจะสังข์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายปัตชา  แทนหาร
 
1. นางสาวภัควดี  รักษ์โคตร
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาวา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เตือนสติ
2. เด็กหญิงทรัพย์ศิริ  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  ศรีทวีกาศ
2. นางสาวนริสา  เหล่ามาลา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาวา 1. เด็กหญิงชนิดา  ภูมิแกดำ
2. เด็กหญิงศุภรดา  โคตร์ทะแก
 
1. นางสาวนริสา  เหล่ามาลา
2. นางสาวปานตะวัน  พรมโกฏิ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงปั้นหยา  อินทรสงเคราะห์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  สุพรรณโมก
 
1. นางอมรรัตน์  โงนมณี
2. นางยุพิน  คุณชื่น
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทราย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ป้องนาทราย
 
1. นางสาววิภาพร  สุรา
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายณัฐกมล  ภวภูตานนท์
2. เด็กหญิงปาลิตา  สัตยวัน
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  อัมพร
 
1. นายคนอง  อาจโยธา
2. นางเกษชฎา  สนนา
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1. เด็กหญิงฐิตาภา  จันทวรรณ์
2. เด็กหญิงนปภา  พนมจันทร์
3. เด็กหญิงอริยา  พลขันธิ์
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
2. นางอรพธู  ระดาฤทธิ์
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. นายกิตติพงษ์  ทะนะไชย
2. นายชัยสิทธิ์  พรมแสง
3. นายศตายุ  กระเจียงหอม
 
1. นางสาวภัควดี  รักษ์โคตร
2. นางสาวพิมลพร  บุญเวิน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. นายคณาวุฒิ   ทองจันทร์
2. เด็กหญิงบุษกร   พาคำ
3. เด็กหญิงพุธิตา   อาสน์ปาสา
4. เด็กชายวีรพงษ์   มงคลเกตุ
5. เด็กหญิงอภิญญา   พรมเสนา
 
1. นายฉัตรมงคล  วอแพง
2. นายสุพิจักขณ์  พร้อมจะบก
3. นายธนากร  ฤทธิ์ภู
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้อแก้ว
2. เด็กชายจิรกฤต  ภิญโญ
3. เด็กหญิงชญาดา  วัชรปาน
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  มหาอุป
5. เด็กหญิงฐิตาพร  ณ หนองคาย
6. เด็กหญิงฐิติมา  พันธชัย
7. เด็กชายฑีฆทัศน์  กุลวงษ์
8. เด็กหญิงณัฐกมล  อุประ
9. เด็กชายธนกฤต  นาไชย
10. เด็กหญิงธศิกานต์  ศรีลาชัย
11. เด็กหญิงธัญญธร  เทียบแก้ว
12. เด็กชายธเนศ  ศรีส่อง
13. เด็กหญิงนภาวรรณ  หอมจำปา
14. เด็กหญิงนฤภร  โสเพ็ง
15. เด็กหญิงนิชานันท์  สุพร
16. เด็กหญิงนิลนภา  ตรงดี
17. เด็กหญิงบุษยพรรณ  สมภาร
18. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สบายใจ
19. เด็กหญิงปัญญาพร  สิงห์คำ
20. เด็กหญิงปุณยาพร  ไชยบุตร
21. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีดา
22. เด็กหญิงพรธีรา  มาสิงห์บุญ
23. เด็กหญิงพรบุญญา  โพธิ์ศรี
24. เด็กหญิงพรีมมพร  รอดวิมุด
25. เด็กหญิงพลอยลดา  ศรีส่อง
26. เด็กชายภคพล  ถูระวรณ์
27. เด็กหญิงภูริชญา  ศรีมังคละ
28. เด็กชายรุจน์  รุดชาติ
29. เด็กชายศุภวัฒน์  เวชวงษ์
30. เด็กชายสพลดนัย  ใจหาญ
31. เด็กชายสยาม  สโทเท็น
32. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สมสวย
33. เด็กหญิงอธิชา  นาอินทร์
34. เด็กหญิงอภิชญา  จูมชัย
35. เด็กหญิงอิรวเรศ  ศิวะศุภัทโยธิน
36. เด็กหญิงเกวลิน  อาจวิชัย
37. เด็กหญิงไพลิน  ป้องปิ่น
 
1. นายนัทธี  เดชหนุน
2. นายรณชัย  กล้าหาญ
3. นายณัชญ์พิสิษฐ์  ทวีแก้ว
4. นางสาวธิดารัตน์  โคตรชมภู
5. นางสาวกฤษติกานต์  ศรีเทา
6. นายอลังการ  วังหมวดมนต์
7. นางสาววันวิสาห์  ทัพทะมาตย์
8. นายคฑาวุธ  ตันนารัตน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายชัยพัทธ์  เฉยสูงเนิน
 
1. นางสาวเกษรินทร์  มูลศรีแก้ว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  รุลวงษ์
 
1. นายลือชัย  ศรีหริ่ง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กหญิงเปรมมิกา    อาจประจันทร์
 
1. นางแสวง  ไทยอ่อน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กหญิงพุธิตา   อาสน์ปาสา
 
1. นายฉัตรมงคล  วอแพง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1. เด็กชายสุบิน  บรรดาศักดิ์
 
1. นายมารุต  ผุดผาด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กชายพลวัต  ผ่านสะอาด
 
1. นายฉัตรมงคล  วอแพง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1. เด็กหญิงเขมิกา  ศิรินารถ
 
1. นางเชาวรีย์  ผุดผาด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอน 1. เด็กหญิงพักตร์จันทร์  แก้วคำภา
 
1. นายเอกลักษณ์  ระดาดาษ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนิยม 1. เด็กชายวรชิต   จิตร์จักร์
 
1. นางสาวเมธิณี  ศรีวันคำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายบุษกล  ยุบุญชู
 
1. นางสาวลำไพร  เพียดจันทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 1. เด็กหญิงอริสา  อุปชัย
 
1. นายเสกสรร  ขุนศรี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 1. เด็กหญิงรุ้งทิวา  จันทรเสนา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  มณีนพ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายเจษฎา  สาระวรรณ
 
1. นางสาวนิตยา  อนันตา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายศรีธน  นามหมั้น
 
1. นายลือชัย  ศรีหริ่ง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1. เด็กหญิงเขมิกา  ศิรินารถ
 
1. นายมารุต  ผุดผาด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สุขชัยเลิศ
 
1. นายคณิต  วรสาร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงกริศรา  วงค์กะโซ่
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ณ หนองคาย
3. เด็กหญิงดวงกมล  สุภาษร
4. เด็กหญิงธศิกานต์  ศรีลาชัย
5. เด็กหญิงธัญญธร  เทียบแก้ว
6. เด็กหญิงปภาดา  ใสสะอาด
7. เด็กหญิงปิยา  แสวงนอก
8. เด็กหญิงพรธีรา  มาสิงห์บุญ
9. เด็กหญิงพลอยลดา  ศรีส่อง
10. เด็กหญิงพิชชานันท์  ใจบุญ
11. เด็กหญิงภูริชญา  ศรีมังคละ
12. เด็กหญิงสุพิชญา  นนท์สุรัตน์
 
1. นายนัทธี  เดชหนุน
2. นายรณชัย  กล้าหาญ
3. นายณัชญ์พิสิษฐ์  ทวีแก้ว
4. นายคฑาวุธ  ตันนารัตน์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 1. เด็กหญิงกรกัญญา  นามสุโน
2. เด็กชายกิตติคุณ  สิงห์ขาว
3. เด็กชายจิณณพัต  เหมกุล
4. เด็กชายจิราพร  กรทิพย์
5. เด็กหญิงช่อลาดา  ชนูนันท์
6. เด็กหญิงดารินทร์  จินนาโด
7. เด็กหญิงถิรดา  วงค์กะโซ่
8. เด็กชายทิพากร  วงค์กะโซ่
9. เด็กชายธนากร  ราชปี
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขันผักแว่น
11. เด็กชายธีรภัทร  พิทักษ์
12. เด็กหญิงนลินทิพย์  มนทาเย็น
13. เด็กหญิงนิดาวรรณ  อาจดวงดี
14. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชมภูประเภท
15. เด็กหญิงนุดี  นันทะเสนา
16. เด็กชายบุญฤทธิ์  คำมะณี
17. เด็กชายพงศกร  ศรีสรณ์
18. เด็กชายพัชณิภา  ไกรรัตน์
19. เด็กหญิงพัชราภา  ทองลา
20. เด็กหญิงพัชรีนทร์  สีพา
21. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามธิราช
22. เด็กชายภูริ  ประกาถา
23. เด็กชายยุทธพงษ์  วงค์ผาบุตร
24. เด็กชายระพีพัฒน์  คำมุงคุณ
25. เด็กชายรัชชานนท์  สำเริง
26. เด็กชายรัฐศาสร์  ชนะพันธ์
27. เด็กชายวรการ  วีระพันธุ์
28. เด็กหญิงวรารมณ์  สุภาปุ
29. เด็กหญิงวริสรา  คณะวาปี
30. เด็กหญิงวิลาสินีย์  ธนาสัย
31. เด็กชายวีรดา  นักร้อง
32. เด็กชายศรันยพงษ์  สังข์วิเศษ
33. เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพขาม
34. เด็กหญิงสุพรรษา  คำมุงคุณ
35. เด็กหญิงสุภัสสร  ธรรมโกรัง
36. เด็กชายสุรพงษ์  จำปาลา
37. เด็กชายสุรพัศ  ภูบาลชื่น
38. เด็กชายอัทฒ์เศรษฐ์วรา  พิมพ์โพิธ์
39. เด็กชายอุดมทรัพย์  ทรงสุข
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วีระพันธ์
 
1. นางรัญจวน  พลโยธา
2. นางนะรุ้ง  สุวรรณไตร
3. นายนิกร  เผ่าพันธ์
4. นายภักดี  วรรวิชิต
5. นางสาวจินตนา  รตยารมย์
6. นางสาววิสาขา  สุขมา
7. นายสมเกียรติ  ชมภูเมือง
8. นางดวงพร  สาบ้านบัว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญจู
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  โพธิ์จันทร์
3. นางสาวจิราภรณ์  สวัสดิ์นะที
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขุนศรี
5. เด็กหญิงณัฐจิรา  ริยะบุตร
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูพองตา
7. นายณัฐวุฒิ  บุตรนิน
8. เด็กหญิงดวงฤทัย  กองสำลี
9. เด็กหญิงดวงสมร  ศรีนาแพง
10. นายธนกร  คำสังหาร
11. เด็กชายธันวา  กลุ่มกระโทก
12. เด็กหญิงนภัสร  มูลทา
13. เด็กหญิงนวรัตน์  บังประดง
14. เด็กหญิงปภาพิณท์  กุดทองดี
15. นายปรมินทร์  พลอาสา
16. นายประกาศิต  ทิมุลนีย์
17. นายปริญญา  พลเยี่ยม
18. เด็กหญิงพรชิตา  พูลบำรุง
19. เด็กหญิงพรรณนิภา  วีระคร
20. นายพัฒน์พงษ์  จูมกุมาร
21. เด็กหญิงภัทรวรรณ  นิลพยัคฆ์
22. เด็กหญิงภาวิณี  เตียบประโคน
23. นายยศนันท์  มนตรี
24. เด็กหญิงยุพเรศ  นาทสีทา
25. เด็กหญิงลาภิณี  อักษรกลาง
26. นายวรชาติ  สายทอง
27. นางสาววรรณวลี  คำเมืองใจ
28. เด็กหญิงวัศพล  ชาวเมืองโขง
29. เด็กหญิงวีรยา  แซงสมบัติ
30. นายศุภชัย  บุตรพรม
31. เด็กหญิงสาริยา  ขุขันธ์
32. เด็กหญิงสิริวิมล  ชัยวรรณ
33. เด็กหญิงสุธาสินี  เลิศนคร
34. เด็กหญิงสุนิสา  นาแพงเมือง
35. นายสุปวีร์  จันพวง
36. นางสาวอภิชญา  จันทะแสน
37. นางสาวอลิสา  ดวงประทีป
38. นางสาวอุศมา  ฮาบสุวรรณ
39. นายโรจน์ศักดิ์  โพธิ์พรม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีจันทร์หอม
2. นายพชรพล  คิอินธฺิ
3. นายอิสระ  มุงคุณ
4. นางนงพร  พรนิคม
5. นางสาวธุวานันท์  แสงศรี
6. นางสาววิธินา  ศรีจันทร์หอม
7. นายสยุมภู  ชัยปัญหา
8. นางนันทกาญจน์  สุรวิทย์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ไพศาล
 
1. นายอรุณชัย  มูลเหลา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายชินาธิป  ทรงอาด
 
1. นายนัฐพงษ์  เชิดตระกูลศิลป์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1. เด็กหญิงเมธาพร  ทุมวงค์
 
1. นางสาวนิตยา  คำศรีสุข
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายสาคเรศ  แพงน้อย
 
1. นายอรุณชัย  มูลเหลา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงศรีสุภางค์  คงสุวรรณ
 
1. นางสาวอำภาภรณ์  ไสทอง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กชายธนาธิป  บ่อแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  จำปาหอม
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงธนพร  โสชมภู
 
1. นางสาวอำภาภรณ์  ไสทอง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กชายอิงธาร  แพงกันยา
 
1. นายประสิทธิ์  จำปาหอม
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1. เด็กหญิงนนทิยา  เทียมราช
 
1. นางสาวนิตยา  คำศรีสุข
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กหญิงกรวิภา  นันนิยงค์
 
1. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายกฤษฎา  เมาท่าซวย
 
1. นางประภัสษร  ปัญญาประชุม
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ห้วยจันทร์
 
1. นายนัฐพงษ์  เชิดตระกูลศิลป์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. นายสิริพัฒน์  รองวัตตะ
 
1. นายศักดิ์ชาย  ปัญญาประชุม
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กชายพีรวิชญ์  บุญศรีเลิศ
 
1. นางสาวภาวิณี  สุวรรณวงศ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กหญิงสุริสา   ภูตน
 
1. นายแมนสวรรค์  วันทาวงษ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กหญิงกรวิภา  นันนิยงค์
2. เด็กหญิงกาญจนศิริ  วรสุทธิพงษ์
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีละคร
4. เด็กหญิงชลิดา  สำราญสุข
5. เด็กชายชัยธวัช  อิสันเทียะ
6. เด็กหญิงตรีชาฎา  ฤทธิ์เดช
7. เด็กหญิงพิชญ์พิชา  สาโสภา
8. เด็กชายภูศรัณย์  จำปาทอง
9. เด็กชายรัฐศาสตร์  มหาวงศ์
 
1. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
2. นายภานุวัฒน์   พรมโส
3. นายนิติรัฐ  โมมา
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม(โซ่พิสัย) 1. เด็กชายกมลเทพ  ต้นกันยา
2. เด็กหญิงกานดา  ตรีเพชร
3. เด็กหญิงจันทร์นภา  ซ้ายศรี
4. เด็กหญิงจันทัปปภา  มณีรักษ์
5. เด็กหญิงจีระนันท์  โสภารักษ์
6. เด็กหญิงณิศวรา  สุทธี
7. เด็กหญิงดาหวัน  อินพรม
8. เด็กหญิงนิศามณี  พันธ์คำภา
9. เด็กชายประไพร  ถานะ
10. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สีนวล
11. เด็กหญิงภัณทิรา  ข่ายเพชร
12. เด็กหญิงวรัญญา  ละครรำ
13. เด็กหญิงวิภาพร  สิงคะ
14. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เพ็ชรดี
15. เด็กชายศิวกร  ผิวเงิน
16. เด็กหญิงสินีนาฏ  ชมสีแก้ว
17. เด็กหญิงสุวิชาดา  พอดี
18. เด็กหญิงสโรชินี  รักเสมอวงศ์
19. เด็กหญิงอัจฉราพร  สว่างแสง
20. เด็กหญิงเพชรดา  เนาแสง
 
1. นางสาววิไลพร  เสือสีหา
2. นายสันติ  สิทธิพรหม
3. นางฐิติรัตน์  เกษโสภา
4. นางสาวพิมพิลา  อำนาจ
5. นางกีรติ  สุทธิกุล
6. นางฉวีวรรณ  มูลตรีสา
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กชายกุลศักดิ์  บุญสอน
2. เด็กชายจิราวัฒน์  ตาลประเสริฐ
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เคณาภูมิ
4. เด็กหญิงธิติมา  พรหมเสนา
5. เด็กชายปรีดาพงษ์  ปิ่นธุ
6. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มงคลยิ่ง
7. เด็กชายพิชญุตย์  หนูราช
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  ภูมิตั้ง
9. เด็กหญิงศศิวิมล  วงศ์เทเวช
10. เด็กชายอัยการ  ไชยรส
 
1. นางวิกรกิจ  ฉิมทับ
2. นายนัณฑฌา  พลทองมาก
3. นางสาวเสาวคนธ์  ข้อยุ่น
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1. เด็กชายณภัทร  สินวร
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยโย
3. เด็กหญิงดุจฤดี  หนวดพรม
4. เด็กหญิงนงนภัส  ดงบัง
5. เด็กชายนิวัฒน์ชัย  บุญมา
6. เด็กหญิงปรายรยา  โคตรบัว
7. เด็กชายพิชิตชัย  ทองกลม
8. เด็กชายรพีภัทร  แพงโคตร
9. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อินทิ
10. เด็กชายอนุวัฒน์  เทพโพธิ์
 
1. นายวิษณุ  เหง้าโอสา
2. นางสุชาดา  ชานุชิต
3. นายพรสวรรค์  เหลาเวียง
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เชือดพล
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  ชาญวิทยกุล
3. เด็กหญิงธนพร  ตุลาธน
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เพ็งทอง
5. เด็กหญิงพรพิมล  พินนะสา
6. เด็กหญิงมาริสา  กันยาพันธ์
7. เด็กหญิงวาสนา  กองทอง
8. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิกมล
 
1. นางสาวฐาปนี  มหิมา
2. นางสาวนรีรัตน์  ผาพรม
3. นางสาวลดารัตน์  เหมวิพัฒน์
4. นางสาวภัสพร  กาญจนสาร
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  คำประชุม
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยเดช
3. เด็กหญิงชลธิชา  สุขวรรณ์
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เรืองโพน
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทร์แตน
6. เด็กหญิงสาวิตรี  มูลเชียงใต้
7. เด็กหญิงสุพิชญ์ฌา  ไชยรักษ์
8. เด็กหญิงเจนจิรา  เฉลิมแสง
 
1. นางสาวจันทิมา  บรรณวงษา
2. นายสรยุทธ  วิจารณ์
3. นางสาวเกษมณี  อักขระ
4. นางสาวศิริมาศ  ติยะบุตร
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กหญิงกรนชณรรษ  เฉยฉิว
2. เด็กหญิงณัฐยา  ถาวงค์กลาง
3. เด็กชายพีรณัฐ  มงคลกุล
4. เด็กหญิงภูริชญา  เชิญชม
5. เด็กหญิงรัศมี  ขนชัยภูมิ
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไทยวัฒน์
7. เด็กหญิงวรรณิภา  ศรีพิทักษ์
8. เด็กหญิงอนุสรา  วงหาจักร
 
1. นางนงพร  พรนิคม
2. นายวิชกร  ไชยโยธา
3. นางสาววิธินา  ศรีจันทร์หอม
4. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีจันทร์หอม
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ผากงคำ
2. เด็กหญิงคณิตฐา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงณัชชานันท์  ตรีรัตน์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตนาม
5. เด็กหญิงนริสา  บัวคำ
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  ประมวลทรัพย์
7. เด็กหญิงนิภาพร  ภูมิตั้ง
8. เด็กหญิงประภัสสร  อุ่นวิเศษ
9. เด็กหญิงปิ่นมณี  บุตรดี
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินแสง
11. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เรียงน้อย
12. เด็กหญิงพิรญาณ์  อารีย์
13. เด็กหญิงมีนา  แสนแก้ว
14. เด็กหญิงศิญาพร  วงษ์คำซาว
15. เด็กหญิงสุภัสสร  รัตนเพ็ชร
16. เด็กหญิงเขมจิรา  หล้าหิบ
 
1. นางพัฒนาวารินทร์  บุญทา
2. นางชลิศรา  ติมินทระ
3. นางรวีวรรณ  สุริยะ
4. นางกุลธิดา  คำเพชร
5. นางธิดารัตน์  บุญคง
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 1. เด็กหญิงกนกพร  นามศิริ
2. เด็กหญิงกันตยา  วรรณดร
3. เด็กชายจักพรรดิ์  สุวรรณศรี
4. เด็กชายจารุวัฒน์  ประทาน
5. เด็กชายธนาวุฒิ  คงเจริญ
6. เด็กหญิงนิลาวัลย์  คำมุงคุณ
7. เด็กหญิงพวรรณา  จำปานิล
8. เด็กชายพีระภัทร  พวงสูงเนิน
9. เด็กชายภัทรดนัย  ศรีโยธา
10. เด็กชายวีรภัทร  หูชัยสงค์
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  แพงจันทร์
12. เด็กชายศุภชัย  มูลเวียงชัย
13. เด็กชายสหรัฐ  สุวรรณศรี
14. เด็กหญิงอมรทิพย์  ชาติวงค์
15. เด็กชายอิทธิชัย  พิมพ์หาร
16. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองที
 
1. นายศิลป์นคร  ไกรรัตน์
2. นางสาวณัลช์วีณา  ศกลถิวัตถ์
3. นางสิรินาฎ  ตรีวรเวทย์
4. นายนิพล  เกษมสุข
5. นางนฤมล  หัตถสาร
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดง 1. เด็กชายกฤตชัย  ปัดถามัย
2. เด็กชายกิตติกวิน  บุรี
3. เด็กชายธนอนันต์  แก้วกัณหา
4. เด็กชายพีรณัฐ  นาถ้ำทอง
5. เด็กชายไกรวิทย์  สีทา
 
1. นายปรีชา  อ่อนธรรม
2. นายศุภศิษฐ์  กุดกันยา
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง) 1. เด็กหญิงกัลยากร  บุตรพรม
2. เด็กหญิงนันทิพร  ภูรัตน์ด่าน
 
1. นายบุญทัน  คำภูษา
2. นางวายุภักดิ์  แสนโคตร
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโอฬาร 1. เด็กชายภทรสกล  สกุลคู
 
1. นางพณิฎา  พยอม
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 1. เด็กหญิงปิยะดา  แววศรี
 
1. นางสาวมัลลิกา  จันทร์ศิริ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงนพสรณ์  ประครองพันธ์
 
1. นางสาวพิมลพร  บุญเวิน
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กชายอนุชา  จิตรปรีดา
 
1. นางสาวมลสวรรค์  ศักดิ์สิงห์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ชัยเวิน
 
1. นางสาววรัชยา  งามศักดิ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงพรทิวา  วิรัชวา
3. เด็กหญิงพรธิดา  บุญพรม
4. เด็กหญิงพาวิตา  อะคะปัญญา
5. เด็กหญิงพิยดา  ดาบน้อยอุ่น
 
1. นางสาวลำไพร  เพียดจันทร์
2. นางสาวชญาดา  บุตรอินทร์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กหญิงปริชญา  คนเพียร
2. เด็กชายภวัต  แสนสวาท
 
1. นางสาวธมน  แสนสวาท
2. นางสาวเจตตมน  สมคิดสกุล
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1. นางสาวฐิดาพร  วรรณสุด
2. เด็กหญิงอภิชญา  อุเหล่า
 
1. นางสาวสิริวิมล  สัมพันธพงษ์
2. นางสาวทัศนีย์  โคตรเมืองยศ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มารมย์
2. เด็กหญิงโยษิตา  บุญศิริ
 
1. MissShi  Tingting
2. MissZhao  Ke
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  อัดโดดดร
2. เด็กหญิงเข็มอัปสร  สุภารี
 
1. นางสาววิจิตรา  เหมะธุลิน
2. นางสาวชญาดา  บุตรอินทร์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กชายกรวิชญ์  ผุยหลวง
2. เด็กชายทรงวุฒิ  จันทะพา
3. เด็กชายธราเทพ  มาตย์เมือง
4. เด็กชายธีรภัทร  ธาตุลม
5. เด็กหญิงปุณยพร  อินทริง
6. เด็กหญิงไออุ่น  มาตขาว
 
1. นายจักรกริช  มาตขาว
2. นายทินกร  อุปดิษฐ์
3. นางสาวปนัสยา  วงค์คำจันทร์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีใ่จ
2. เด็กชายธนภัทร  แวดสา
3. เด็กชายธวัชชัย  พรมป้อง
4. เด็กชายสิริณัฐพงษ์  เดชพละ
5. เด็กชายอธิชัย  เรือนพิศ
6. เด็กชายไชยวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นายเสรี  มินเด็น
2. นางสำเนียง  โพธิสว่าง
3. นางสาวศิริพร  คำภูษา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อุปัญญ์
2. เด็กชายจินดา  กมลคร
3. เด็กชายชัยวุฒิ  อุปัญญ์
4. เด็กชายธนดล  ระบาเลิศ
5. เด็กชายบุณยกร  สมสวย
6. เด็กชายปฎิภาณ  กาฬหว้า
7. เด็กชายวุฒิชัย  สีสง่า
8. เด็กชายอภิชัย  คำจักษุ
 
1. นายพิชิต  นุเคราะกัน
2. นายเทียนชัย  เลิศสงคราม
3. นางสาวเบญญาดา  ปันบุตร
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.375 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สมบัติ
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ทวีกัณฑ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมจิตร
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ทวีกัน
5. เด็กหญิงภัทรพร  ฤทธิ์ลือไกล
6. เด็กหญิงศกลรัตน์  มีศรี
7. เด็กหญิงศริตตา  บุตรดา
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุวรรณสาร
9. เด็กหญิงอินทิรา  พรมลุน
10. เด็กหญิงเบญจพร  วิถี
 
1. นางชลฎา  บัวคำ
2. นางสาวจันทร์จิรา  นนท์บัณฑิต
3. นางชนิสรา  บุตรเพ็ง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1. นางสาวจิรชญา  บุญเสริฐ
2. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีมาพุฒ
3. นางสาวชาวดี  กุลวงศ์
4. นางสาวทัศนีย์  ศรีโยธี
5. นางสาวธันยาพร  มีกรณ์
6. นางสาวปนัดดา  เพชรน้อย
7. เด็กหญิงพิมพิกา  ติงสะ
8. เด็กหญิงสุนิตา  คึมยะราช
9. นางสาวอรอุมา  ละดาดาษ
10. เด็กหญิงเหมือนฝัน  สังข์ทิพย์
 
1. นายอภิชาต  หวันลา
2. นายอนุชา  แสงนวล
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงนภา  วังแสง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 1. เด็กหญิงกฤษณา  โครตซอดซ้าย
2. เด็กหญิงฐิติญา  สมศรี
3. เด็กหญิงพวงปกา  ภารสำอาง
4. เด็กหญิงวนัชพร  วัดนราช
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ดวงดี
 
1. นายนิวัฒน์  สังขะรมณ์
2. นายอัษฎายุทธ  ศิริฟอง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงอภิญญา  สิงหถิน
3. เด็กหญิงเบญจพรรณ  แพงดวง
 
1. นางดวงเด่น  พันจำปา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทราย 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินแผ่น
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  พิจารย์
3. เด็กหญิงอุมากร  โสภากุล
 
1. นางเก็จมณี  อินทะวงศ์
2. นางสาวพรรณิกา  อินทะวงศ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 1. เด็กหญิงธัญชนก  คานานันท์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  นรสิงห์
3. เด็กหญิงสุภนิดา  โคตรสะขึง
 
1. นางสาวธัญญารัก  สักแกแก้ว
2. นางสาวจิตรลัดดา  โถบำรุง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 1. เด็กหญิงคันธรส  สีเฒ่า
2. เด็กหญิงณัฐวรารัตน์   ชัยคิรินทร์
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  วงษ์ศิลป์
 
1. นางสาวธัญญารัก   สักแกแก้ว
2. นางสาวจิตรลัดดา  โถบำรุง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงกชกร  สร้อยโสม
2. เด็กหญิงวิชญาพร  มัธยม
 
1. นางสาวสิริวรรณ  พุกหน้า
2. นางสาวทวีพร  เศษฐรักษ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. นางสาวจันทรัตน์  นะทอน
2. นางสาวณัฐฐาพร  ดีเมืองโขง
3. นางสาววรรณิดา  ใจทอง
 
1. นายสัญญา  พันพิลา
2. นางสุภาวดี  พันพิลา
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงภัทราวดี  มิตรรักษ์
2. เด็กหญิงโยธิตา  ชัยมหาวงค์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  พุกหน้า
2. นางสาวทวีพร  เศษฐรักษ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กชายชัชพงศ์  จันทร์หร่าย
2. เด็กชายณัฐกิตต์   แสงสว่าง
 
1. นางสาวนิติยา  ทองเฟื่อง
2. นางสุมาลี  ชนชิต
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. นายกฤษฏา    อาจยางคำ
2. เด็กชายนัฐภูมิ   จักรเสน
 
1. นายนาคินทร์  งามฉวี
2. นางวนิดา  ทิพยอาสน์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1. เด็กหญิงพิริษา   ซากุทน
2. เด็กหญิงสุธัญญา  เกษบึงกาฬ
 
1. นางพรพันธุ์  สิงห์จารย์
2. นายสมคิด  สิงห์จารย์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กหญิงชญานิศ  ผลาโชติ
2. เด็กชายชัชพงศ์  กอแก้ว
 
1. นายพรหมลิขิต  ผิวหนองอ่าง
2. นางชนิสรา  บุตรเพ็ง
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กชายนพดล  นาใจเย็น
2. เด็กชายสุรชาติ  แววศรี
 
1. นางวลัยลักษณ์  เที่ยงธรรม
2. นางวิลาวรรณ  คำมุงคุณ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายธนวรรธน์   กุพันธ์ลำ
2. เด็กหญิงสัจพร  พิลาวงค์
 
1. นางสาวพัชรีพร  ยาลัย
2. นางสาวชไมพร  พรมจินดา
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. นางสาวณัฐพร    โคตรปัญญา
2. นางสาวพรนภา    ดอนเสือ
 
1. นายนาคินทร์  งามฉวี
2. นางสาวศุภิสรา  พิเคราะห์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง) 1. เด็กชายนิธิพงษ์  บาลี
2. เด็กชายสุทธินันท์  บุตรพรม
 
1. นายประสาน  พรหมเจริญ
2. นางสาวบุษบา  จิตรจักร์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง) 1. เด็กหญิงพิยดา  ศรีหาวงค์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เถาว์ชาลี
 
1. นายประสาน  พรหมเจริญ
2. นายอดิศร  วงษ์อินตา
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหมื่น"ตชด.อนุสรณ์" 1. เด็กชายนราธิป  ตาลกูล
2. เด็กชายอนุสรณ์  คงทัน
3. เด็กชายอภิชาติ  อุทะลา
 
1. นายอภิชัย  ชัยสังหาญ
2. นางดารา  บรรเทา
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. นายภัทรพงษ์  กะนุวงค์
2. นายสิทธิพงศ์  ป้องภัย
3. นางสาวเบญยาพา  หวังแลกลาง
 
1. นายพศวัต  อินธิเสน
2. นางสมสุข  วงค์ธรรม
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  พิมพากุล
2. เด็กชายชัชวาล  พวงบุรี
3. เด็กชายนิพล  แคหอม
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  คำหวาน
2. นายอนุรักษ์  ศรีครซ้าย
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายชวกร  ด้วงคำจันทร์
2. เด็กชายศรายุทธ  แสนชมภู
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีอุ่น
 
1. นายเสถียร  เสนาสี
2. นางกุลธิดา  เสนาสี
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1. เด็กชายกรินทร์  ชัยอมรวานิช
2. เด็กชายคภัสสิริ  เพ็งทอง
3. เด็กชายตรัยคุณ  บุญมั่งมี
 
1. นายชาตรี  พงษ์หนองโน
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงกฤตชยา  เคนสิงห์
2. เด็กหญิงรดามณี  คำวัง
3. เด็กชายสรวิศ  อินไชยา
4. เด็กหญิงอาริตา  คำพะโคตร
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 1. เด็กหญิงพรพิมล   พิมสา
2. เด็กชายศราวุธ   เหง้าน้อย
3. เด็กหญิงเจนจิรา   ส่งเสริม
 
1. นายสายัณห์  พันธุ์ทอง
2. นายอิทธิ  พิมจรัส
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 1. เด็กชายประสิทธิ์  มีท่าเฉียว
2. เด็กชายอภินันท์  ต้นงอ
3. เด็กชายอิทธิพงษ์  เที่ยงธรรม
 
1. นายนิพล  เกษมสุข
2. นางวรรณภา  สมจันทร์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพันทา 1. เด็กหญิงพัชราวดี  มีฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริธิดา  นารถชัย
3. เด็กหญิงอนุธิดา  แสดงจิต
 
1. นางไกษร  กองธรรม
2. นางสาวดาริณี  สัจจานนท์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวธีรนาฏ  แก้วดวงดี
2. นางสาวนันทิชา  พินทา
3. นางสาวศศิวิมล  แพงกันยา
 
1. นายชัยณรงค์  โปตะวัตร์
2. นางสาวขนิษฐา  ฤาชากูล
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสมสนุก 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  พรหมเขต
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  พิมโคตร
3. เด็กหญิงพิชชา  ดาสมกุล
4. เด็กหญิงสุดาพร  เพ็งธรรม
5. เด็กหญิงอภิญญา  กุศล
6. เด็กหญิงอินธิรา  ศรีหาทับ
 
1. นางสุภารัตน์  ภูเชดา
2. นางสาวรุ่งนภา  นารถชัย
3. นางจีรนันท์  ชัยพัฒน์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวชลวรรณ  ลือเรื่อง
2. นางสาวณิชนันท์  พลเสนา
3. นางสาวปนัดดา  สุขแสงดี
4. นางสาวพัลลภา  ไชยะกาล
5. นางสาวอรปรีญา  บุญเสริม
6. นางสาวอาริสา  คงทัน
 
1. นายชัยณรงค์  โปตะวัตร์
2. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
3. นางสาวขนิษฐา  ฤาชากูล
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสวาง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วิโทจิตต์
2. เด็กหญิงธนิษฐา  เดชโคบุตร
3. เด็กหญิงวรัญญา   พิมพ์มา
 
1. นางวรวรร  บุญประสิทธิ์
2. นายภาณุพงศ์  ธรรมเนียมใหม่
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  เด่นดวง
2. เด็กหญิงบุษกร  ชาเสน
3. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญทวี
 
1. นางสาววรัชยา  งามศักดิ์
2. นางยุวดี  บัวหลวง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  นาหอคำ
2. เด็กหญิงพาขวัญ  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงเวียงพิงค์  จันทร์พวง
 
1. นางกาญจนา  ศรีจันทร์
2. นางสาวพยอม  สุขมา
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เทพนา
2. เด็กหญิงนวมินทร์  ศรีคัดเค้า
3. เด็กหญิงวนิดา  นาหอคำ
 
1. นายรังสรรค์  ดวงบุบผา
2. นางกาญจนา  ศรีจันทร์
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กหญิงกุลิสรา  มูลหา
2. เด็กหญิงบุญยานุช  มินาผา
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มาสินครบุรี
 
1. นางศรีสมร  คุณศักดิ์
2. นางวารุณี  ทรัพย์พงษ์
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 1. เด็กหญิงนิรชอร  ต้นเพชร
2. เด็กหญิงบงกช  จันทรประทัศน์
3. เด็กหญิงสุฐิตา  สยาม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์อร่าม
2. นางสุกัญญา  แสงมณี
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 1. เด็กชายกิตติพัศ  ทองจันทะนาม
2. เด็กหญิงนัทชา  พรมภักดี
3. เด็กหญิงพิชญวดี  วิชาสวัดิ์
 
1. นายทศพล  อุทโท
2. นางสาวอนุสรา  ทาไธสงค์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 1. เด็กหญิงณัฐติญา  หมอแสน
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยสุุข
3. เด็กหญิงอรทัย  เหลื่อมศรี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์อร่าม
2. นางสุกัญญา  แสงมณี
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 1. เด็กหญิงกนกพร  พนัส
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปิไชยญาณ
3. เด็กหญิงวศินี  ไชยสุข
 
1. นางสาวอมรรัตร์  จันทร์อร่าม
2. นางสาวนะภาพรณ์  คิดสงวน
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 1. เด็กหญิงณัฐติยา  หมอแสน
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยสุข
3. เด็กหญิงอรทัย  เหลื่อมศรี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์อร่าม
2. นางสุกัญญา  แสงมณี
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  สกุลดี
2. เด็กหญิงภัชชา  วัณโน
3. เด็กหญิงเบญจพร  เลขกระโทก
 
1. นางลำไพร  เลขกระโทก
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  คำหวาน
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปาลิตา  ชะโรยศรี
3. เด็กหญิงพิยดา  ชะโรยศรี
 
1. นางผกามาศ  เทพรัตน์
2. นางเตือนใจ  เศษรักษา
 
194 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเซกา 1. เด็กหญิงกุลวรินทร์  นาสุริยวงศ์
2. เด็กหญิงภาวินี  คำแหงพล
3. เด็กหญิงศศิประภา  ภูดีทิพย์
 
1. นางสาวมณีรัตนา  ถาจ๋าจั้น
2. นางวีณา  เนื่องอุดม
 
195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงชาลิดา  โฉมศรี
2. เด็กหญิงประกายดาว  จ่าสอน
3. เด็กหญิงพิชญาพร  จันทร์หล้า
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  วงศ์สุริยา
2. นางสาวเพราพิลาศ  ขันติมนต์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุวรรณเพ็ชร
 
1. นางปัญจ๋า  รักษ์โคตร
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงดารณี  ศิริผลา
 
1. นางสาวศิรประภา  สุมสา
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1. เด็กหญิงปุญญิสา  จันทร์งาม
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  คำสงค์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายณัฐพล   ศรีพุทธา
 
1. นายวรนันทน์   บรรจง
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงมุทิตา  โคตะนนท์
 
1. นางคุณค่า  ยี่สารพัฒน์
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กหญิงอัจจิมา  ศรีวรรณ
 
1. นายกิตติพันธ์  จันทร์อันคะ
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 1. เด็กหญิงกรกนก  เสริมเหลา
 
1. นางสาวสุพร  ยอดจันทร์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ไชยภักดี
 
1. นางสาวพรกนก  ศรีจันทรา
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กชายพชรพล  พันธ์ภักดี
 
1. นางอรุณรัตน์  ราชโยธา
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ก่ำลาดนาง
2. เด็กชายจารุพัฒน์  กองณรงค์
3. เด็กหญิงพรวดี  พวงใบดี
 
1. นางญาณิศา  เหล่าถาวร
2. นางสาวจุไรรัตน์  วงศ์สุริยา
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงขวัญจิต  สิงหาอาจ
2. เด็กหญิงชุติมา  ลุนอุบล
3. เด็กหญิงศุภัสตรา  ทินซุย
 
1. นางสาวกงมณีย์  เกษตระ
2. นางสาวลำไพร  เพียดจันทร์
 
207 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงภิญญดา  หมื่นศรี
2. เด็กชายระพิภัทร  โต๊ะชารี
 
1. นางวราภรณ์  ซองศิริ
2. นางกาญจนา  วังสระ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงฐิติภา  พระชัย
 
1. นางชุติญาพัฐ  รักษา
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กชายอภินันท์  หมื่นสาย
 
1. นางสาวโชติกา  แสนสีแก้ว
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซาว 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่อนหวาน
 
1. นายอรัญ  คำปิว
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  วงษา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จำปาวัตตะ
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กชายณัฐพันธ์  อุทรัง
 
1. นายศราวุฒิ  หาญโสภา
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คตภูธร
 
1. นางฤทัยรัตน์  ศรีสว่าง
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแฮต 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  ชัยยะเทียน
 
1. นางวิรารัตน์  มหาโคตร
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 1. เด็กหญิงธนัตดา  โพธิจันทร์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  โพธิสัย
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 1. เด็กหญิงธนัตดา  โพธิจันทร์
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธิสัย
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงวรัญญา  คนเพียร
 
1. นายวรุฬห์  บุตรนิน
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายธนพล  สีหาบุตร
 
1. นางสาวกงมณีย์  เกษตระ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กชายพชรพล  พันธ์ภักดี
 
1. นางอรุณรัตน์  ราชโยธา
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากคาด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หว่านพืช
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์ภูมิ
3. เด็กหญิงพนิดา  จิตจารักษ์
4. เด็กหญิงพรลภัส  รักศรีโหล่น
5. เด็กหญิงรุ้งธิวา  อาจมนตรี
6. เด็กหญิงสุภาดา  ปานเชียงวงษ์
 
1. นางสาวสุพัธศรี  มาตา
2. นางสวภาว์  พูดเพราะ
3. นางสาวฐิติกร  โคตรโยธา
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. นายณรงค์ชัย   ศรีสว่าง
2. นายพายุ  สังฤทธิ์
 
1. นายสุริยา  ซองศิริ
2. นางกาญจนา  วังสระ
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 1. เด็กชายชคดี  น้อยคำกอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีพรหมษา
 
1. นายพิเชษฐ์  ศิลป์สาย
2. นางสาวกันยารัตน์  ศิริเมือง
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงพิชญา  จันทะผล
2. เด็กหญิงอนัญญา  จันทะผล
 
1. นางพรรณประภา  สุวรรณพงศ์
2. นางนัฏธกาญจน์  ธนแสนศรี
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(บึงกาฬ) 1. นายวิทวัส  ชีชาพรม
2. เด็กชายอัครินทร์   ชูศรีพัฒน์
 
1. นายประสพชัย  ศรีษร
2. นางสาวปทันทิญา  เมืองปาก
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 1. เด็กชายกรวีร์   คะแก้ว
2. เด็กหญิงธนัชพร   วงค์เย็น
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์   วงค์จันทะ
 
1. นางวิลเรียม  จันทร์ทองศรี
2. นางวิฒณา  จิตรปรีดา
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วหาญ
2. เด็กหญิงลดามณี  วันรัก
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันคุ้ม
 
1. นางลฎาภา  พรมพิมพ์
2. นางพิกุลกาญจน์  ราษี
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายตะวัน  ไกรสมมะ
2. เด็กหญิงทรีรัตน์  แสงวิเศษ
3. เด็กหญิงเกวลี  หินอุดม
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ยิ่งยง
2. นางสาวชุติมา  เพริศแก้ว
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุภาสัย
2. เด็กหญิงชลธิศา  จินดา
3. เด็กหญิงรมิดา  นิลกรม
 
1. นางบรรลัง  ทีหอคำ
2. นางญาณิศา  เหล่าถาวร
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 1. เด็กชายชินกร  แก้วมั่น
2. เด็กชายณฐวัฒน์  กรมแสง
3. เด็กชายบดินทร์  จันทร์ทา
 
1. นายปณิธาน  วุฒิสาร
2. จ.ส.ท.สมบูรณ์  โล่ห์คำ
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 1. เด็กชายคารม  ลอยดี
2. เด็กชายชัญญา  ลือเลี้ยง
3. เด็กชายสิทธิโชค  เพ็งทอง
 
1. นายภานุวัฒน์  คำพิพากษ์
2. นายมรุต  กัลยาแก้ว
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 1. เด็กชายชินกร  แก้วมั่น
2. เด็กชายบดินทร์  จันทร์ทา
3. เด็กชายพัชรพล  บุญวัน
 
1. นายปณิธาน  วุฒิสาร
2. จ.ส.ท.สมบูรณ์  โล่ห์คำ
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 1. เด็กชายธนาธร  ครองญาติ
2. เด็กชายธวัชชัย  ปากะตัง
3. เด็กชายอนันตชัย  เเสดงจิตร
 
1. นายภิสนุ  พวงภู่
2. นายทศพร  แสงจำปี
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจินตภา  วงศ์จันดี
2. เด็กหญิงณัฐธิญา  ศรีใคร
3. เด็กหญิงปาลิตา  แสนโพธิ์
 
1. นางสาคร  บรรเทา
2. นางยุพิณ  ศรีสุนาครัว
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กหญิงนริสษา  สุแพง
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กชายนพรัตน์  ชวะเลข
 
1. นายมานิตย์  แสงสุวรรณ์
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายพีรพล  บุญชื่น
 
1. นายดนุพล  ผาทอง
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. เด็กชายวีระพงษ์  ดีหลอด
 
1. นายสิทธิพงษ์  จินเม็ง
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กหญิงนริสษา  สุแพง
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กชายปรีชา  หอมสมบัติ
 
1. นายไพฑูรย์  ด่านแก้ว
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายปรัชญา  เตาเงิน
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. เด็กชายครรชิต  แก้วนิล
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  คำมา
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ชัยเวชร์
2. เด็กหญิงกัลยากร  ผลิปัญญา
3. เด็กหญิงกุลปรีญา  ไชยวุฒิ
4. เด็กชายจิรเดช  ปัญหาวงศ์
5. เด็กชายณัฐนนท์  จิกจักร์
6. เด็กชายณัฐปภัสร์  ใจเกษม
7. เด็กหญิงธิดาวัลย์  บุตรนนท์
8. เด็กหญิงนภสร  สีกว้าง
9. เด็กหญิงนริสษา  สุแพง
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  หาญธรรม
11. เด็กหญิงปทิตตา  ฮาตระวัง
12. เด็กชายปรัชญา  เตาเงิน
13. เด็กหญิงปวีณ์พร  สิริวงษ์
14. เด็กชายปัญญากร  พันธุสันต์
15. เด็กหญิงพรรชนัน  พึ่งโพธิ์
16. เด็กหญิงพิณแพรวา  ดอกรัง
17. เด็กชายพีรพล  บุญชื่น
18. เด็กชายพีรวิชญ์  ผิวสว่าง
19. เด็กชายภคิน  อินทร์แสง
20. เด็กหญิงรัตนาวลี  บุตรพรม
21. เด็กชายวายุกูล  ผาจวง
22. เด็กหญิงศิรภัสสร  หิรัญวรรณ
23. เด็กชายศุภเสก  แพงคำ
24. เด็กหญิงอนันตญา  ทองเหลือง
25. เด็กหญิงอนุธิดา  ทูลมาลา
26. เด็กหญิงอภิชญา  บังประไพ
27. เด็กหญิงอภิญญา  อุทสิทธิ์
28. เด็กหญิงอัญชิสฐา  ฮว่างวัน
29. เด็กหญิงอารยา  แนมขุนทด
30. เด็กหญิงไพลิน  ภูกองชัย
 
1. นางสาววิภาลัย  วงษา
2. นายดนุพล  ผาทอง
3. นางพลูทรัพย์  บูชนะ
4. นายคมกฤษ  คะปัญญา
5. นายเอกพล  ปาวงค์
6. นายอนุพงษ์  เขียวอ่อน
7. นางประภาภรณ์  อนันตวุฒิ
 
243 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดง 1. เด็กชายกฤตชัย  ปัดถามัย
2. เด็กชายกิตติกวิน  บุรี
3. เด็กหญิงกุ้งนาง  ลัดดา
4. เด็กหญิงจิราพร  นนทะเสน
5. เด็กหญิงชลธชา  ทิพย์เทพา
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  พันขวลน้อย
7. เด็กชายถิรวัฒน์  แสนสุข
8. เด็กชายธนาธิป  ศรีสิงห์
9. เด็กชายธิชากร  อ่อนมีศรี
10. นายธีรเมธ  แดงโชติ
11. เด็กหญิงนิชานันท์  สุเนตร
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฐานบำรุง
13. เด็กหญิงพิมพิลา  สุสุข
14. เด็กชายพีรณัฐ  นาถ้ำทอง
15. เด็กหญิงพีรดา  กมลสินธุ์
16. เด็กชายภาณุวัฒน์  ไขไพวัน
17. นายภานุพงษ์  จันทร์อ้วน
18. เด็กชายภาวนนท์  ศรีวรษา
19. เด็กชายภูตะวัน  วงษ์ดี
20. เด็กชายวัชรพงษ์  สายสอน
21. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แก้วสว่าง
22. เด็กหญิงสุกฤตา  เพ็ชรรัตน์
23. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสะอาด
24. เด็กชายสุเมธา  สุขโนนจารย์
25. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยี่เข้ง
26. เด็กหญิงอัญชลี  วงษ์ดี
27. เด็กชายเณรวัฒน์  แก้วกันหา
28. เด็กหญิงเสาวรจ  จงวิจิตร
29. เด็กชายไกรวิทย์  สีทา
 
1. นายปรีชา  อ่อนธรรม
2. ว่าที่ร้อยตรีชนะชัย  ชินจักร์
3. นายศุภศิษฐ์  กุดกันยา
4. นางนันทนา  ปากอุตสาห์
5. นางสาวธรกนก  ธิมาศ
6. นายธวัชชัย  พลากุล