แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขัน
แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขัน
1. โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
2. โรงเรียนบุ่งคล้านคร
3. โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า

4. โรงเรียนบ้านหนองเดินทุ่ง
5. โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า
6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง)
7. โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง
8. โรงเรียนบ้านหาดแฮ่
9. โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ
10. โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ)
11. โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 11:04 น.