สถานที่จัดการแข่งขัน
ลำดับ สถานที่ (โรงเรียน) แผนที่ กิจกรรมที่แข่งขัน
1 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. กิจกรรมหุ่นยนต์ (อาคารห้องประชุม)
2. กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. (อาคารกีฬาหน้าบ้านพักครู)
2 บุ่งคล้านคร 1. กิจกรรมคอมพิวเตอร์
2. กิจกรรมเรียนรวม(ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,ศิลปะ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
3. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
4. กิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
5. กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา
3 บ้านขามเปี้ย 1. กิจกรรมปฐมวัย
2. กิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์ (กิจกรรมรหัส 376, 377, 378)
4 บ้านท่าส้มโฮง กิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5 ประวิตร (หนองบ่อ) กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
6 บ้านหนองเดินท่า กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(กิจกรรมรหัส 141, 142, 143, 164, 165 และ 166)
7 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(กิจกรรมรหัส 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 154, 155, 156, 768 และ 169)
8 บ้านหาดแฮ่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 บ้านห้วยเล็บมือ กิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
10 อนุบาลบุ่งคล้า
1. กิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
2. กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ
11 ไทยรัฐวิทยา 51 1. กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย
2. กิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์ (กิจกรรมรหัส 395, 396, 398, 399, 400, 404)

วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08:25 น.