สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลพรเจริญ 17 9 5 31
2 อนุบาลศรีวิไล 15 11 1 27
3 ชุมชนบ้านโคกอุดม 10 4 4 18
4 บ้านโป่งเปือย 6 8 4 18
5 บ้านบึงกาฬ 6 3 0 9
6 บ้านหนองหมู 6 2 1 9
7 ชุมชนบ้านซาง 5 5 9 19
8 อนุบาลเซกา 5 3 4 12
9 บ้านนาขาม(บึงโขงหลง) 5 3 2 10
10 สังวาลย์วิทย์ 1 5 3 1 9
11 อนุบาลวิภาวี 5 3 1 9
12 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 5 2 2 9
13 บ้านนากั้ง 5 2 1 8
14 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 4 3 3 10
15 บ้านคำไผ่ 4 3 1 8
16 อนุบาลโซ่พิสัย 4 3 1 8
17 บ้านหนองโดดอนเสียด 4 2 3 9
18 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 4 2 3 9
19 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 4 0 3 7
20 อนุบาลนวรัตน์ 3 4 3 10
21 บ้านนางัวสายปัญญา 3 3 3 9
22 หนองทุ่มวิทยา 3 3 1 7
23 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 3 2 4 9
24 บ้านดงบัง 3 2 2 7
25 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 3 1 6 10
26 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 3 1 4 8
27 บ้านนาสะแบง 3 1 4 8
28 บ้านโนนสวาง 3 1 2 6
29 บ้านนาขาม(โซ่พิสัย) 3 1 1 5
30 บ้านเหล่าถาวร 3 1 1 5
31 อนุบาลรัชดา 3 1 0 4
32 ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 3 1 0 4
33 อนุบาลเลิศปัญญา 2 3 3 8
34 บ้านนาดง 2 3 3 8
35 ประสานมิตรวิทยา 2 3 2 7
36 บ้านโนนสวรรค์ 2 3 2 7
37 บ้านนาทราย 2 3 0 5
38 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 2 2 0 4
39 อนุบาลปากคาด 2 1 2 5
40 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 2 1 1 4
41 บ้านท่าสีไค 2 1 1 4
42 บ้านเหล่าทองหลาง 2 1 1 4
43 กัลยาณิวัฒนา 2 2 1 1 4
44 บ้านท่าศรีชมชื่น 2 1 1 4
45 บ้านหนองหัวช้าง 2 1 0 3
46 หอคำพิทยาสรรค์ 2 1 0 3
47 บ้านนาคำนาใน 2 1 0 3
48 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 2 1 0 3
49 บ้านนาต้อง 2 0 3 5
50 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 2 0 2 4
51 บ้านทุ่งทรายจก 2 0 0 2
52 หนองแสงประชาสรรค์ 2 0 0 2
53 บ้านคำบอน 2 0 0 2
54 บ้านคลองเค็ม 2 0 0 2
55 บ้านศรีนาวา 2 0 0 2
56 บ้านหนองผักแว่น 1 4 0 5
57 บ้านนาเจริญ 1 3 5 9
58 บ้านดอนหญ้านาง 1 2 4 7
59 บ้านโนนสว่าง 1 2 3 6
60 บ้านโคกสะอาด(บึงกาฬ) 1 2 2 5
61 บ้านไร่สุขสันต์ 1 2 2 5
62 บ้านต้องโคกกะแซ 1 2 1 4
63 บ้านโนนเสถียร 1 2 0 3
64 บ้านนาซาว 1 2 0 3
65 สิริภัทรวิทยา 1 1 5 7
66 บ้านนาแสง 1 1 2 4
67 เลิดสิน 1 1 2 4
68 บ้านโคกหนองลาด 1 1 2 4
69 บ้านศรีชมภู 1 1 1 3
70 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 1 1 3
71 บ้านหัวแฮต 1 1 1 3
72 บ้านคำภู 1 1 1 3
73 ชุมชนสมสนุก 1 1 1 3
74 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 1 1 0 2
75 บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 1 1 0 2
76 บ้านนาสวรรค์ 1 1 0 2
77 บ้านหนองบัวงาม 1 1 0 2
78 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1 1 0 2
79 บ้านบัวโคก 1 0 5 6
80 บ้านห้วยไม้ซอด 1 0 3 4
81 บึงของหลงวิทยา 1 0 1 2
82 บ้านท่าเชียงเครือ 1 0 1 2
83 บ้านนาคำ 1 0 1 2
84 บ้านท่าส้มโฮง 1 0 0 1
85 บ้านหนองพันทา 1 0 0 1
86 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 1 0 0 1
87 บ้านท่าสะอาด 1 0 0 1
88 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 1
89 บ้านโนนม่วง 1 0 0 1
90 บ้านหาดแฮ่ 1 0 0 1
91 บ้านคำหมื่น"ตชด.อนุสรณ์" 1 0 0 1
92 บ้านปรารถนาดี 1 0 0 1
93 บ้านโคกสวาง 1 0 0 1
94 อนุบาลโอฬาร 1 0 0 1
95 บ้านโคกนิยม 1 0 0 1
96 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 5 1 6
97 บ้านสามหนอง 0 3 1 4
98 บ้านดงกะพุงหนองนาแซง 0 3 1 4
99 บ้านโนนแก้วโพนทอง 0 3 0 3
100 บ้านนาสิงห์ 0 2 3 5
101 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 0 2 1 3
102 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 2 1 3
103 ธเนตรวิทยา 0 2 1 3
104 ชุมชนบ้านตูม 0 2 0 2
105 บ้านขามเปี้ย 0 2 0 2
106 บ้านห้วยผักขะ 0 2 0 2
107 ท่าไร่วิทยา 0 2 0 2
108 บึงกาฬคริสเตียน 0 1 2 3
109 บ้านไคสี 0 1 2 3
110 บ้านห้วยเซือมเหนือ 0 1 1 2
111 บ้านโนนเหมือดแอ่ 0 1 1 2
112 บ้านไทรงามโนนภูดิน 0 1 1 2
113 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 0 1 1 2
114 อนุบาลกมลวรรณ 0 1 1 2
115 บ้านหนองบัว 0 1 1 2
116 บ้านพรสวรรค์ 0 1 1 2
117 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1
118 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 1 0 1
119 บ้านหนองฮูฝอยลม 0 1 0 1
120 บ้านนาคำแคน 0 1 0 1
121 บ้านโนนวังเยี่ยม 0 1 0 1
122 บ้านทองสาย 0 1 0 1
123 บ้านวังยาว 0 1 0 1
124 บ้านนาเจริญวิทยา 0 1 0 1
125 บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน 0 1 0 1
126 บ้านหนองจันทน์ 0 1 0 1
127 บ้านซำบอน 0 1 0 1
128 บ้านนาอ่าง 0 1 0 1
129 บ้านโนนยางคำ 0 1 0 1
130 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 0 1 0 1
131 บ้านชุมภูทอง 0 1 0 1
132 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 1 0 1
133 บ้านหนองนาแซงดอนเจริญ 0 1 0 1
134 บ้านห้วยคอม 0 1 0 1
135 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 0 1 0 1
136 บ้านห้วยเซือมใต้ 0 0 2 2
137 บ้านห้วยเล็บมือ 0 0 2 2
138 บ้านดงชมภู 0 0 2 2
139 บ้านดอนเสียด 0 0 1 1
140 บ้านหนองชัยวาน 0 0 1 1
141 บ้านกุดสิม 0 0 1 1
142 บ้านหนองตอ 0 0 1 1
143 บ้านหนองบัวแดง 0 0 1 1
144 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 0 1 1
145 อนุบาลเย็นจิต 0 0 1 1
146 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 1 1
147 บ้านสร้างคำ 0 0 1 1
148 บ้านดาลบังบด 0 0 1 1
149 บ้านใหม่ศรีชมภู 0 0 1 1
150 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 0 0 1 1
151 หนองสิมโนนสวรรค์ 0 0 1 1
152 บ้านดงเสียด 0 0 1 1
153 บ้านถ้ำเจริญ 0 0 1 1
154 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 1 1
155 อนุบาลบุ่งคล้า 0 0 0 0
156 บ้านโสกก่ามนาตาไก้ 0 0 0 0
157 บ้านหนองยาว 0 0 0 0
158 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 0 0
159 บ้านแสงอรุณ 0 0 0 0
160 บ้านเหล่าหนองยาง 0 0 0 0
161 บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) 0 0 0 0
162 บ้านซ่อมกอก 0 0 0 0
163 บ้านเหล่าคาม 0 0 0 0
164 บ้านท่าคำรวม 0 0 0 0
165 บ้านหนองแก่งทราย 0 0 0 0
166 บ้านดอนปอ 0 0 0 0
167 สันติสุขเจริญราษฎร์ 0 0 0 0
168 บ้านท่าดอกคำ 0 0 0 0
169 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0
170 บ้านท่ากกต้อง 0 0 0 0
171 บ้านหนองจิก(ศรีวิไล) 0 0 0 0
172 โนนสาสวรรค์ 0 0 0 0
173 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0
174 บ้านบ่อพนา 0 0 0 0
175 แก่งอาฮง 0 0 0 0
176 อนุบาลวีรวิชญ์ 0 0 0 0
177 อนุบาลเสาวลักษณ์ 0 0 0 0
178 บ้านสะง้อ 0 0 0 0
179 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 0 0 0 0
180 บ้านโคกบริการสันกำแพง 0 0 0 0
181 บ้านหนองแวง 0 0 0 0
182 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 0 0 0 0
183 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0 0
184 บ้านคลองทิพย์ 0 0 0 0
185 บ้านสุขสำราญ 0 0 0 0
186 บ้านไร่โนนสำราญ 0 0 0 0
187 บ้านสรรเสริญ 0 0 0 0
188 บ้านกำแพงเพชร 0 0 0 0
189 บ้านคำแวง 0 0 0 0
190 บ้านดอนแพง 0 0 0 0
191 บ้านต้าย 0 0 0 0
192 บ้านหนองจิก(เซกา) 0 0 0 0
193 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0
194 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 0 0 0 0
195 เทศบาลท่าสะอาด 0 0 0 0
196 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 0 0 0 0
197 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0
198 บ้านโนนยาง 0 0 0 0
199 บ้านนาจาน 0 0 0 0
200 บ้านนาป่าน 0 0 0 0
201 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0
202 บ้านศรีสว่างพัฒนา 0 0 0 0
203 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0 0 0 0
204 บ้านโคกสะอาด(โซ่พิสัย) 0 0 0 0
205 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0
206 ประวิตร (หนองบ่อ) 0 0 0 0
207 บ้านห้วยเรือ 0 0 0 0
208 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู 0 0 0 0
209 บ้านดงสว่าง 0 0 0 0
210 บ้านดงโทน 0 0 0 0
211 บ้านท่าไคร้ 0 0 0 0
212 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0 0
213 บ้านโนน 0 0 0 0
214 บ้านโนนประเสริฐ 0 0 0 0
215 บ้านโสกบง 0 0 0 0
216 บ้านโนนสา 0 0 0 0
217 บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 0 0 0 0
218 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0
219 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 0 0
220 บ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0 0
221 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0 0
222 บ้านนาเจริญ 0 0 0 0
223 บ้านบัวโคก 0 0 0 0
รวม 244 213 188 645

ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0864505409, line ID : hs4hvl
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]