สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 21 58 37
2 322 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 0 0 0
3 006 โรงเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool) 0 0 0
4 012 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 63 137 98
5 277 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 0 0 0
6 013 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 10 22 16
7 015 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 9 15 13
8 016 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 16 33 27
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 47 100 74
10 301 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 0 0 0
11 014 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 21 56 37
12 017 โรงเรียนชุมชนสมสนุก 9 27 17
13 002 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ 1 3 2
14 021 โรงเรียนท่าไร่วิทยา 7 14 12
15 025 โรงเรียนธเนตรวิทยา 8 57 20
16 232 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 18 80 37
17 028 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 2 4 3
18 029 โรงเรียนบ้านกุดสิม 16 42 26
19 030 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 8 11 10
20 032 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 3 10 6
21 031 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 6 12 10
22 036 โรงเรียนบ้านคำบอน 12 20 18
23 282 โรงเรียนบ้านคำบอน 0 0 0
24 039 โรงเรียนบ้านคำภู 12 38 21
25 041 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 1 5 2
26 042 โรงเรียนบ้านคำหมื่น"ตชด.อนุสรณ์" 2 13 5
27 035 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 6 8 7
28 033 โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 5 11 9
29 040 โรงเรียนบ้านคำแวง 2 2 2
30 034 โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 0 0 0
31 037 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 31 70 52
32 287 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 0 0 0
33 059 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 5 8 7
34 060 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม 0 0 0
35 062 โรงเรียนบ้านซำบอน 5 5 5
36 061 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 9 18 14
37 330 โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง 14 21 18
38 064 โรงเรียนบ้านดงชมภู 8 14 13
39 296 โรงเรียนบ้านดงบัง 20 36 32
40 066 โรงเรียนบ้านดงบัง 0 0 0
41 067 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1 3 2
42 068 โรงเรียนบ้านดงเสียด 3 4 4
43 065 โรงเรียนบ้านดงโทน 1 3 2
44 070 โรงเรียนบ้านดอนปอ 5 12 8
45 073 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 23 60 37
46 302 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 0 0 0
47 072 โรงเรียนบ้านดอนเสียด 15 38 23
48 069 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 6 9 9
49 071 โรงเรียนบ้านดอนแพง 2 20 6
50 074 โรงเรียนบ้านดาลบังบด 4 9 8
51 078 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 5 5 5
52 278 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 19 51 33
53 076 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 0 0 0
54 077 โรงเรียนบ้านต้าย 2 4 3
55 079 โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 2 5 4
56 080 โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง 0 0 0
57 081 โรงเรียนบ้านทองสาย 8 13 10
58 098 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 13 37 24
59 083 โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 6 12 11
60 082 โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 0 0 0
61 084 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 6 23 11
62 088 โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 8 18 14
63 091 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 4 52 13
64 093 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 10 25 18
65 094 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 9 25 15
66 095 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 5 8 8
67 096 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 31 110 56
68 092 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 10 25 18
69 097 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 0 0 0
70 086 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 20 40 30
71 283 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 0 0 0
72 089 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 2 13 5
73 085 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 3 2
74 295 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 16 27 20
75 090 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 13 28 19
76 101 โรงเรียนบ้านนากั้ง 18 43 28
77 318 โรงเรียนบ้านนากั้ง 0 0 0
78 297 โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง) 23 42 38
79 104 โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง) 0 0 0
80 105 โรงเรียนบ้านนาขาม(โซ่พิสัย) 29 73 45
81 288 โรงเรียนบ้านนาขาม(โซ่พิสัย) 0 0 0
82 109 โรงเรียนบ้านนาคำ 11 31 21
83 313 โรงเรียนบ้านนาคำ 0 0 0
84 108 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 9 12 11
85 107 โรงเรียนบ้านนาคำแคน 13 36 21
86 111 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 3 6 5
87 279 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 32 82 52
88 112 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 0 0 0
89 113 โรงเรียนบ้านนาจาน 3 6 6
90 116 โรงเรียนบ้านนาซาว 13 31 23
91 303 โรงเรียนบ้านนาซาว 0 0 0
92 118 โรงเรียนบ้านนาดง 15 63 29
93 319 โรงเรียนบ้านนาดง 0 0 0
94 119 โรงเรียนบ้านนาต้อง 17 42 31
95 314 โรงเรียนบ้านนาต้อง 0 0 0
96 120 โรงเรียนบ้านนาทราย 23 48 38
97 323 โรงเรียนบ้านนาทราย 0 0 0
98 122 โรงเรียนบ้านนาป่าน 3 8 6
99 123 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 14 41 21
100 124 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 36 70 54
101 324 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 0 0 0
102 125 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 13 29 20
103 130 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 5 19 12
104 298 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 0 0 0
105 115 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 25 49 37
106 308 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 0 0
107 114 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 7 21 13
108 289 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 16 22 20
109 128 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 0 0
110 325 โรงเรียนบ้านนาแสง 39 82 57
111 126 โรงเรียนบ้านนาแสง 0 0 0
112 151 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 12 17 15
113 320 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0
114 153 โรงเรียนบ้านบัวโคก 16 31 21
115 299 โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 0 0
116 155 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 17 48 30
117 150 โรงเรียนบ้านบ่อพนา 4 9 7
118 157 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 2 2 2
119 284 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 29 57 44
120 156 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 0 0 0
121 158 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 3 9 5
122 160 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 4 6 5
123 161 โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 11 23 16
124 165 โรงเรียนบ้านวังยาว 8 18 15
125 304 โรงเรียนบ้านวังยาว 0 0 0
126 166 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 23 55 37
127 167 โรงเรียนบ้านศรีนาวา 3 7 6
128 168 โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 2 4 4
129 169 โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 1 1 1
130 170 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 3 4 4
131 171 โรงเรียนบ้านสร้างคำ 5 22 11
132 172 โรงเรียนบ้านสะง้อ 3 7 6
133 290 โรงเรียนบ้านสามหนอง 23 51 30
134 173 โรงเรียนบ้านสามหนอง 0 0 0
135 175 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 3 3 3
136 183 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 6 12 8
137 184 โรงเรียนบ้านหนองจิก(ศรีวิไล) 7 10 9
138 246 โรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา) 2 6 4
139 185 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 13 29 23
140 190 โรงเรียนบ้านหนองตอ 9 17 16
141 191 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 18 39 27
142 192 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ 2 6 3
143 195 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 10 6
144 193 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 11 18 17
145 194 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 11 26 20
146 305 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 22 51 36
147 197 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 0 0 0
148 198 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 9 19 15
149 199 โรงเรียนบ้านหนองยาว 9 21 14
150 202 โรงเรียนบ้านหนองหมู 24 57 38
151 204 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 16 39 26
152 205 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 14 18 18
153 300 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 0 0 0
154 182 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 2 2 2
155 187 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 2 3 3
156 186 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 4 6 5
157 285 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 6 18 12
158 180 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 0 0 0
159 201 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 11 8
160 200 โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 1 10 3
161 291 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 35 64 47
162 188 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 0 0 0
163 286 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 15 27 20
164 220 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 0 0 0
165 221 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 5 12 8
166 206 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 9 18 13
167 207 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 3 12 7
168 210 โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 1 1 1
169 211 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 11 5
170 280 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 7 12 11
171 212 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 0 0 0
172 326 โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 17 35 24
173 216 โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 0 0 0
174 215 โรงเรียนบ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) 10 20 15
175 219 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 3 3 3
176 209 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 18 27 25
177 208 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 9 22 16
178 214 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 2 5 3
179 218 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 10 22 17
180 213 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 25 80 49
181 223 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 8 20 14
182 224 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 9 35 19
183 225 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 21 105 50
184 226 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 8 18 14
185 275 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง 0 0 0
186 228 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 1 1 1
187 176 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 9 17 15
188 177 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 1 1 1
189 043 โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 6 7 7
190 045 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 14 29 22
191 276 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู 0 0 0
192 047 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 36 65 46
193 315 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 0 0 0
194 048 โรงเรียนบ้านโคกนิยม 1 1 1
195 008 โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 5 6 6
196 050 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 2 8 4
197 049 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 17 9
198 052 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(บึงกาฬ) 32 82 53
199 309 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(บึงกาฬ) 0 0 0
200 051 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(โซ่พิสัย) 2 9 4
201 054 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 11 29 19
202 055 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 0
203 057 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 8 15 12
204 149 โรงเรียนบ้านโนน 1 5 2
205 132 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 3 5 4
206 133 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 1 1 1
207 134 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 6 14 11
208 137 โรงเรียนบ้านโนนยาง 3 5 4
209 136 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 6 14 9
210 138 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 9 18 15
211 139 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 14 24 21
212 292 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 26 59 41
213 140 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 0 0 0
214 141 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 29 96 52
215 143 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 1 10 3
216 144 โรงเรียนบ้านโนนสา 3 4 4
217 145 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน 11 21 18
218 146 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 6 8 8
219 147 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 12 29 19
220 148 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ 11 21 16
221 131 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 7 13 12
222 159 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 59 198 105
223 310 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 0 0 0
224 162 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 13 30 19
225 245 โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ 13 33 22
226 178 โรงเรียนบ้านโสกบง 1 3 2
227 179 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 2 4 3
228 306 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 10 25 17
229 229 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 0 0 0
230 230 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 5 6 6
231 058 โรงเรียนบ้านไคสี 9 14 12
232 099 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 8 11 10
233 164 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 16 37 26
234 163 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 4 7 7
235 233 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 2 4 3
236 316 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 47 96 69
237 234 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 0 0 0
238 321 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 27 44 35
239 239 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 0 0 0
240 293 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 25 61 37
241 241 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 0 0 0
242 243 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 5 13 10
243 244 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 24 56 38
244 281 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 27 51 38
245 247 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 0 0 0
246 248 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 3 4 4
247 249 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 14 35 23
248 311 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 17 30 25
249 250 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 0 0 0
250 259 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 43 129 77
251 260 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 22 50 35
252 261 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 12 29 21
253 307 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 64 179 104
254 262 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 0 0 0
255 269 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 59 134 97
256 271 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 27 97 49
257 254 โรงเรียนอนุบาลเซกา 45 125 77
258 255 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 14 67 31
259 312 โรงเรียนเลิดสิน 26 53 43
260 236 โรงเรียนเลิดสิน 0 0 0
261 007 โรงเรียนแก่งอาฮง 4 10 7
262 027 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 7 15 12
263 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 19 55 32
264 317 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 0 0 0
265 005 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 4 11 6
266 231 โรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน 9 15 11
267 235 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 9 25 13
268 009 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์เซกา 0 0 0
269 251 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 8 14 10
270 252 โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ 0 0 0
271 253 โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ์ 0 0 0
272 257 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 21 39 25
273 258 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร 0 0 0
274 266 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 13 72 30
275 267 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 16 65 29
276 268 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ 5 14 6
277 264 โรงเรียนอนุบาลเมธปิยา 0 0 0
278 265 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต 9 23 13
279 237 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 21 59 37
280 272 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ 4 14 7
281 274 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร 2 3 3
282 256 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา 0 0 0
283 022 โรงเรียนเทศบาลท่าสะอาด 5 6 6
284 023 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ 0 0 0
285 019 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู 1 1 1
286 018 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง 0 0 0
287 001 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ 0 0 0
288 020 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี 0 0 0
รวม 2683 6539 4325
10864

ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0864505409, line ID : hs4hvl
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]