งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2562   11 ต.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 1 ห้อง ป1/2 10 ต.ค. 2562 09.00-10.30 น
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 1 ห้อง ป2 10 ต.ค. 2562 09.00-10.30 น
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 2 ห้อง ป3 10 ต.ค. 2562 09.00-10.30 น
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 2 ห้อง ป4 10 ต.ค. 2562 09.00 - 10.30
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 2 ห้อง ป6 10 ต.ค. 2562 09.00-10.30 น
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 1 ห้อง ป1/2 10 ต.ค. 2562 13.00-14.30 น
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 1 ห้อง ป2 10 ต.ค. 2562 13.00-14.30 น
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 2 ห้อง ป3 10 ต.ค. 2562 13.00-14.30 น
9 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 10 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 2 ห้อง ป4 10 ต.ค. 2562 13.00-14.30 น
11 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 2 ห้อง ป6 10 ต.ค. 2562 13.00-14.30 น

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2562 09.00-11.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ ใต้ถุนอาคาร 3 10 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ สนามหน้าอาคาร 3 10 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อาคาร 1 ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อาคาร 1 ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อาคาร 2 ห้อง อ.2, อ.3 10 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อาคาร 1 ห้อง ป.5 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อาคาร 3 ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2562 09.00-10.30
11 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อาคาร 3 ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2562 13.00-14.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4-6 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1-2 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ โรงยิม 10 ต.ค. 2562 09.00 -12.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ โรงยิม 10 ต.ค. 2562 09.00 -12.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ โรงยิม 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ โรงยิม 10 ต.ค. 2562 09.00 -12.00
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ โรงยิม 10 ต.ค. 2562 09.00 -12.00
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง สนามวอลเลย์บอล (หน้าอาคาร2) 10 ต.ค. 2562 09.00 -12.00
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง อาคารโรงอาหาร 10 ต.ค. 2562 09.00 -12.00
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง ลานหน้าเสาธง (หน้าอาคาร1) 10 ต.ค. 2562 09.00 -12.00
11 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง เวที1 (บริเวณสวนป่าหน้าโรงอาหาร) 10 ต.ค. 2562 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองเดินท่า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2562 09.00 - เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเดินท่า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2562 09.00 - เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดินท่า อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2562 09.00 - เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ใต้ถุนอาคาร 2 10 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ห้องเรียนพิเศษ 10 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ใต้ถุนอาคาร 1 10 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองเดินท่า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 10 ต.ค. 2562 09.00 - 12.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเดินท่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2562 09.00 - เป็นต้นไป
11 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดินท่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6 10 ต.ค. 2562 09.00 - เป็นต้นไป
12 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3 10 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สนามฟุตบอลหญ้าเทียม KING POWER 10 ต.ค. 2562 9.00 เป็นต้นไป
2 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สนามฟุตบอลหญ้าเทียม KING POWER 10 ต.ค. 2562 9.00 เป็นต้นไป
3 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สนามฟุตซอลหน้าเสาธง 10 ต.ค. 2562 9.00-12.00
4 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สนามฟุตซอลหน้าเสาธง 10 ต.ค. 2562 13.00-16.00
5 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 10 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ห้อง ประชุมสิรินธรวัลลี 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25
09.00 เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ห้อง ประชุมสิรินธรวัลลี 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24
13.00 เป็นต้นไป
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย 1 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 เป็นต้นไป
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.2/4 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24
09.00 เป็นต้นไป
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.2/3 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24
09.00 เป็นต้นไป
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.2/3 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
13.00 เป็นต้นไป
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย 2 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 เป็นต้นไป
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย 3 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 เป็นต้นไป
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที1 10 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที1 10 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
3 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที2 10 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที2 10 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที3 10 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
6 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที3 10 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
7 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที4 10 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
8 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที4 10 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
9 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้อง ป.1/1 10 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
10 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
11 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
12 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
13 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ศูนย์อาเซียน 10 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
14 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ศูนย์อาเซียน 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
15 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้องวิทยาศาสตร์ 10 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
16 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้องวิทยาศาสตร์ 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้องพักครู 10 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
18 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้องภาษาอังกฤษ 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
19 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
20 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
21 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที1 หอประชุม 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
22 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้องอนุบาล2 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย เวทีอาคาร2 ชั้น 1 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย เวทีอาคาร2 ชั้น 1 10 ต.ค. 2562 13.00-16.00
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน ห้อง เวทีอาคารไม้ 10 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน ห้อง เวทีอาคารไม้ 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00 น

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 1 (ไม้) ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
2 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 10 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
3 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 3 ห้อง เวทีใต้อาคาร 3 10 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
4 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 2 ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ ลานหน้าเสาธง 10 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ สนามฟุตบอล 10 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 10 ต.ค. 2562 09.00-16.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 10 ต.ค. 2562 09.00-16.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อนุบาล 2-3 10 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 1 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21
13.00-16.00
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 11
13.00-16.00
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 2 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-14.00
6 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 27
09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ หอประชุม ชั้น 1 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ หอประชุม ชั้น 1 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ หอประชุม ชั้น 1 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ หอประชุม ชั้น 1 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 1-3 10 ต.ค. 2562 10.00-13.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 4-6 10 ต.ค. 2562 10.00-13.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 7-9 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 10-12 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ลานหน้าห้องอาคาร1 10 ต.ค. 2562 10.00-13.00
6 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ลานหน้าห้องอาคาร1 10 ต.ค. 2562 10.00-13.00
7 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า โรงจอดรถ 10 ต.ค. 2562 10.00-13.00
8 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 13-15 10 ต.ค. 2562 10.00-13.00
9 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 16-18 10 ต.ค. 2562 10.00-13.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อาคารเรียนที่ 1 ชั้น 1 ห้อง 1 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อาคารเรียนที่ 1 ชั้น 1 ห้อง 1 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ใต้ถุนอาคาร 2 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
2 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ใต้ถุนอาคาร 2 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
3 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ใต้ถุนอาคาร 2 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
4 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ใต้ถุนอาคาร 2 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
5 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ใต้ถุนอาคาร 2 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ใต้ถุนอาคาร 2 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
7 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ศิลปะ 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.6/3 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.6/2 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.4/1 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
11 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.5/2 10 ต.ค. 2562 09.00-15.00
12 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.4/3 10 ต.ค. 2562 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (เล็ก) 10 ต.ค. 2562 10.30-11.00
11 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (เล็ก) 10 ต.ค. 2562 11.00-12.00
12 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (เล็ก) 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00
13 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (เล็ก) 10 ต.ค. 2562 15.00-16.00
14 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (เล็ก) 10 ต.ค. 2562 11.00-12.00
15 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (เล็ก) 10 ต.ค. 2562 09.00-10.30

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 1 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 2 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.6/3 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
4 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.5/1 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
5 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคารคหกรรม 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
11 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร 10 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
12 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
13 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
14 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ใต้ถุนอาคาร 2 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (ใหญ่) 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 9
09.30-11.00
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (ใหญ่) 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 4
11.00-11.40
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (ใหญ่) 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 6
11.40-12.40
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (ใหญ่) 10 ต.ค. 2562 13.20-13.30
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (ใหญ่) 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 10
13.30 - 15.10
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (ใหญ่) 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 4
15.10 - 15.50
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (ใหญ่) 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 6
15.50 - 16.50
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (ใหญ่) 10 ต.ค. 2562 16.50 - 17.00
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (ใหญ่) 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 2
17.00-18.00
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีกลางแจ้ง (ใหญ่) 10 ต.ค. 2562 09.00-09.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0864505409, line ID : hs4hvl
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]