สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.20

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 9 1. นางสาวสุชาดา  โคตรชาลี
 
1. นางประยอม  ชาวดร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุทัยมา
 
1. นางประยอม  ชาวดร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาววรรณิศา  บำรุงภักดี
 
1. นางประยอม  ชาวดร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ภูหัวตลาด
 
1. นางประยอม  ชาวดร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวพุทธชาติ  เฉยพันธ์
 
1. นางประยอม  ชาวดร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวอมลณัฐ  ปลัดศรีช่วย
 
1. นางประยอม  ชาวดร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นางสาวประวินา  พรมศรีจันทร์
 
1. นางประยอม  ชาวดร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นายอภิสิทธิ์  บุบผามาลา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  จันทราช
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากานต์  จันทรเสนา
2. นางสาวพรรณภษา  เกษศิริ
3. นางสาวภัททิยา  ธงศรี
 
1. นางสาวกันต์ฤทัย  นามมาลา
2. นางสาวนันท์นภัส  จันทราช
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  อุตสา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุษมงคล
 
1. นางสาวกันต์ฤทัย  นามมาลา
2. นายนิกร  ธรรมเกษร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. นางสาวณัฐธิดา  พานชัย
 
1. นายนิกร  ธรรมเกษร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 6 1. เด็กชายธนภัทร  กุลบุตร
2. นายธีรภัทร์  ปรีชาวงศ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  นามราช
 
1. นางมนพร  พลลาภ
2. นางบุญญาภรณ์  ธิตานนท์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวกุลภรณ์  บำรุงภักดี
2. นายธนกร  พึ่มชัย
3. นางสาวพรนภา  สิทธิพรหม
 
1. นางทิวาวรรณ  กองแก้ว
2. นางสาวเสาวภา  สิงหเสนา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.2 เงิน 5 1. นางสาวประภัสสร  ภู่เปลี่ยน
2. นายวันเฉลิม  บุญลอด
3. นางสาวอภิญญา  ชะรา
 
1. นางทิวาวรรณ  กองแก้ว
2. นางสาวเสาวภา  สิงหเสนา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายพลาธิป  บุญจง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วังภูมิใหญ่
 
1. นายวัยวิทย์  โพธิ์มูล
2. นางมนพร  พลลาภ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนโคตร
2. เด็กชายปิติศักดิ์  คำสุ่ย
 
1. นายวัยวิทย์  โพธิ์มูล
2. นางมนพร  พลลาภ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ตะบองเพชร
2. นายชัยวัฒน์  บำรุงภักดี
3. นางสาวรุ่งนภา  สินธุวาปี
4. นางสาววิภาวี  พรวาปี
5. นางสาวสุชัญญา  สาระวรรณ
 
1. นายบุญจันทร์  สุวรรณพรม
2. นางสาวสาลินี  รัตโน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศิริขันธ์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ถาอ่อนสี
3. เด็กชายรพีภัทร  บุญตัน
4. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วดวงศรี
5. เด็กชายศิวกร  ภูกาบเงิน
 
1. นายบุญจันทร์  สุวรรณพรม
2. นางสาวสาลินี  รัตโน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนลินนิภา  บุญเผย
2. นายวาทิต  มะโนสินธ์ุ
 
1. นายบุญจันทร์  สุวรรณพรม
2. นางสาวสาลินี  รัตโน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุมินตรา  บุญลอด
2. นายอนุชา  ไกลคะลา
 
1. นายบุญจันทร์  สุวรรณพรม
2. นางสาวสาลินี  รัตโน
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. นางสาวรสสุคนธ์  ศรีนาค
2. นางสาวศิริยากร  จันทะกุล
 
1. นายศราวุธ  ศรีวงราช
2. นายภาคภูมิ  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นางสาวประภาสิริ  ดีสินธุ์
2. นางสาวพัชรี  เจียมศร
 
1. นายภาคภูมิ  พงษ์สิทธิศักดิ์
2. นายศราวุธ  ศรีวงราช
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายภูริพัฒน์  เจริญจิตร
 
1. นายศรีสวัสดิ์  วงศ์สีดา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวลลิตรา  ซือ
 
1. นายศรีสวัสดิ์  วงศ์สีดา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวกิ่งกนก  ศิริภักดิ์
 
1. นายศรีสวัสดิ์  วงศ์สีดา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายเกียรติยศ  จันทำ
 
1. นายศรีสวัสดิ์  วงศ์สีดา
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุทัศน์  สีเหลือง
2. นางสาวปริศนา  ยาตุนุเคราะห์
 
1. นายศรีสวัสดิ์  วงศ์สีดา
2. นายวัยวิทย์  โพธิ์มูล
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคีตะภัทร  จันทรเสนา
2. เด็กหญิงชนาธินาถ  สิงห์โท
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศิริภักดิ์
 
1. นายศรีสวัสดิ์  วงศ์สีดา
2. นายวัยวิทย์  โพธิ์มูล
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  เมาะราศรี
2. นางสาวสุทธิดา  ศรีหัวโทน
3. นายสุทธิพงษ์  สุริยภักดิ์
 
1. นายศรีสวัสดิ์  วงศ์สีดา
2. นายวัยวิทย์  โพธิ์มูล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญพา
2. เด็กชายกษิดินทร  แสนบุญ
3. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีอาษา
4. นายกัณฑ์เอนก  กิติราช
5. นางสาวกาญจนาพร  ศรีเหล่าน้อย
6. นางสาวจิราภรณ์  ละคร
7. นางสาวจุฑารัตน์  จันทรเสนา
8. นายชินวัตร  ศิริภักดิ์
9. นายธนากร  พิมพ์เคน
10. นางสาวธัญณัฐ  บำรุงภักดี
11. เด็กหญิงนพรัตน์  ทองก่อ
12. นายนายอดิศร  พรวาปี
13. เด็กหญิงประภาพร  ภู่เปลี่ยน
14. นางสาวปริชาติ  พันธ์ชัย
15. นายพิทักษ์  มุมสำ
16. นางสาวภัทรวรินทร์  สาเกต
17. เด็กหญิงมาริสา  เก้าศักดา
18. นายรชต  บุบผามาลา
19. เด็กชายรัชกรณ์  กองหล้า
20. เด็กชายรัฐศาสตร์  สงกา
21. เด็กหญิงรินทร์ธิดา  สำเนียงหวาน
22. เด็กหญิงรุจิรา  กล้าหาญ
23. เด็กชายวีระศักดิ์  ภูสนธ์
24. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยวรรณ์
25. เด็กชายศักรินทร์  ขาวสะอาด
26. นายสิทธิชัย  ธรรมมีบุญ
27. นายสิทธิศักดิ์  รักษาเงิน
28. นางสาวสุทัตตา  พละกุล
29. เด็กหญิงสุนันทา  กุลาพัง
30. นางสาวอภิชญา  พละกุล
31. เด็กหญิงเกวลิน  สิทธิพันธ์
32. นายเจษฎา  สาลีแก้ว
33. เด็กหญิงเพ็ญจุรี  วงษ์กัณหา
34. เด็กหญิงไอรดา  บาทชารี
 
1. นายณฐพล  ฉิมนันท์
2. นายศราวุธ  ศรีวงราช
3. นายศรีสวัสดิ์  วงศ์สีดา
4. นายยุทธไกร  อ่างแก้ว
5. นายศราวุฒิ  ไม่เศร้า
6. นางสาวกันต์ฤทัย  นามมาลา
7. นางสาวประภากรณ์  ลือชาพูล
8. นางทิวาวรรณ  กองแก้ว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นายเจษฎา  สาลีแก้ว
 
1. นางทิพวรรณ  จันทรเสนา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงวรัญญา  บัวลอย
 
1. นางวลัยรัตน์  แนวบุตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวปริชาติ  พันธ์ชัย
 
1. นางทิวาวรรณ  กองแก้ว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นุนารัมย์
 
1. นางวลัยรัตน์  แนวบุตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธาริณี  พลวาปี
 
1. นางวลัยรัตน์  แนวบุตร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จำปาตุม
 
1. นางทิพวรรณ  จันทรเสนา
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีอาษา
2. นางสาวกาญจนาพร  ศรีเหล่าน้อย
3. นางสาวจิภัทรา  อุทัยมา
4. นายจิรวัฒน์  พละกุล
5. นางสาวจิราภรณ์  ละคร
6. นางสาวจุฑารัตน์  จันทรเสนา
7. นายธนากร  พิมพ์เคน
8. นางสาวธัญณัฐ  บำรุงภักดี
9. นางสาวปาริณัดย์  นามวงษ์
10. นางสาวภัทรวรินทร์  สาเกตุ
11. นายสิทธิชัย  ธรรมมีบุญ
12. นางสาวสุชาดา  โคตรชาลี
13. นางสาวสุทัตตา  พละกุล
14. นายอดิเทพ  มูลสละ
15. นายอาทิตย์  แก้วอินทร์ศรี
 
1. นางสาวกันต์ฤทัย  นามมาลา
2. นางสาวประภากรณ์  ลือชาพูล
3. นางทิพวรรณ  จันทรเสนา
4. นางสาวเสาวภา  สิงหเสนา
5. นางทิวาวรรณ  กองแก้ว
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. นางสาวพิยดา  ด้วงทอง
 
1. นางวลัยรัตน์  แนวบุตร
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวอทิตยา  สุขจิตร
 
1. นางวลัยรัตน์  แนวบุตร
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรามล  ศิริชนม์
2. นางสาววรารัตน์  หีบแก้ว
 
1. นางสาวอัญชนีย์  วงศ์วาน
2. นางสาวนันท์นภัส  จันทราช
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธิตรา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวอัญชนีย์  วงศ์วาน
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวขนิษฐา  แก่นเขียว
2. นายคมชาญ  นวนโตนด
3. นางสาวจุฬารัตน์  โสระมัย
 
1. นางมนพร  พลลาภ
2. นางสาวกันต์ฤทัย  นามมาลา
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฤกษ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปณิตา  ภูสนธ์
 
1. นางสาวจิดาภา  เสนาพันธ์
2. นางวัชรี  พิมพ์ศรี
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  ตุมกา
2. เด็กหญิงวรัชยา  พละกุล
 
1. นายยุทธไกร  อ่างแก้ว
2. นางสาวจิดาภา  เสนาพันธ์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. นางสาวจีรนันท์  ดอนเกิด
2. นางสาวนันทิดา  วิชัยศรี
 
1. นายยุทธไกร  อ่างแก้ว
2. นางสาวจิดาภา  เสนาพันธ์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัสสร  ภักสงศรี
2. เด็กหญิงอารียา  แก้วดวงศรี
 
1. นายยุทธไกร  อ่างแก้ว
2. นางสาวจิดาภา  เสนาพันธ์
 
47 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตรภัทร  ไชยเชษฐ์
2. เด็กชายปริญญา  ศรีวงศ์ราช
3. เด็กชายยศกร  บำรุงภักดี
4. เด็กชายอธิวัฒน์  ด้วงทอง
 
1. นายยุทธไกร  อ่างแก้ว
2. นายวัยวิทย์  โพธิ์มูล
 
48 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกัมพล  ชนะมินทร์
2. นายธีระศักดิ์  วงศ์กัณหา
3. นายพีรวัฒน์  จันทรเสนา
4. นายยุทธชัย  คำมีภักดิ์
 
1. นายยุทธไกร  อ่างแก้ว
2. นายวัยวิทย์  โพธิ์มูล